Vervreemd (ing) I11 totaal meer dan 100.000 geïnterneerden? O 21 Conferentie kernproevenstop Meningen lopen ver uiteen in Genève Helm voor scheldende commandant Russische schrijvers: Ontneem Pasternak staatsburgerschap ild- West-jacht achter vluchteling in auto Soldaten als mannequins m BIJ VIERDE VERJAARDAG VAN DE STRIJD: S HIRTS Woesteling eerst in hoofdstad gegrepen Oud-minister Algera grootofficier O.N. In Gorham ontstaat Jegermodc van Amerika nu ËEIK OIVDERIMSKJENS VAN ZUTPHEN NAAR AMSTERDAM D n rr* •i ZATERDAG 1 NOVEMBER 1958 Directeur: H. DE RUIG ZESTCENBWP iTCARGANG No. 4ï3r r Hooidredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Strenger optreden p w REUMA - ASTMA - BRONCHITIS HARTPATIËNTEN ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM LINKER - USSE C I TRO N 2 cv Vraag deskundig advies aan de juwüier-korlogei Te veel verkeer De verkeersgroep van de Rijkspolitie in laatstgenoemde plaats poogde de woesteling op de weg naar Hoevelaken te achterhalen. Er waren echter veel tegenliggers en toen de auto van de «f» voharasscn auto veer sAtr %fctwammm Auto op tegenligger: - drie zwaar gewonden DE LA PROMEIYADE Rotterdams Wtuu ao «uitstraal aa reset, ito sou si i Postbus 1H2 - Postgiro Mc 424519. Kiacbtendscnst abonnementen: 183Ö19.30 uui Zaterdags 1710 uur Teieiocn 11570 •s-Gravcnhage Huygenspleli: 1 - relet 183467 «3 tllaen). Postbus lOöl - Postgiro No 424867 iCluchtendiaiist 1830—1030 a relet 302069 Dordrecht- Scbetlersplera 3 - Postgiro No 424200 l eiefoon 4570 Kiachtendienst n» 1730 uur 13S4 Schiedam: bange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67532 Abonnementspr()« 61 cent oer week 1 2,6© per maand, t7,SD per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschllnt daffcliiks (Geldig tot morgenavond) NACHTVORST Heldere nacht met plaatselijk nachtvorst en hier en daar mist. Morgen overdag geleidelijk toenemende be wolking met later van het westen uit kans op enige regen. Tot matig of krachtig, aan de kust mogelijk tot hard toenemende wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 7.35 onder: 17.11 Maan op: 21.44 onder: 12.29 Brj het voorstel tof verlenging van de wet op de vervreemding van landbouwgronden heeft de heer Bie- wenga (a.-r.") een succes geboekt. De regering wilde deze wet voor on bepaalde tijd laten gelden. Tot dus verre was zij aan een bepaalde ter mijn gebonden. De wet op de ver vreemding van landbouwgronden be tekent pnjsbeheersing. Een onbepaal de geldingsduur der wet betekent prijsbeheersing voor onbepaalde tijd Het betekent dat het ongewone en ab normale gewoon en normaal worden De socialisten en dat is van hun standpunt begrijpelijk vinden prijs beheersing niet abnormaal, maar nor maal. En daarom steunden zij de re gering. Er waren anderen die de pnjsbe heersing wel als iets abnormaals zien zoals de liberaal De Hartog, die ook voor het regeringsvoorstel waren. Hun standpunt was: Als de wet niet meer nodig is, kunnen wij haar altijd intrek ken, Hoewel dit juist is. is toch de daaruit getrokken conclusie verkeerd. Want door de prijsbeheersing voor onbepaalde tijd te laten gelden, komt haar abnormale karakter minder dui delijk tot zijn recht. Het is j-uist goed om het abnormale te onderstrepen door het tijdelijke. Bovendien dwingt het tiidelijke ka rakter van de wet Regering en Kamer op een bepaald tijdstip er zich reken schap van te geven of de wet nog no dig is. Het gevaar dat de zaken maar zo doorsudderen, wordt daarmee on dervangen. Daarom was het goed dat de heer Biewenga zijn 'mendement aangeno men zag. BIJ deze gelegenheid is de heer Burger weer een« aan komen dra gen met het verhaal dat de Kamer verplicht zou zijn deze wet voor on bepaalde tijd te aanvaarden omdat dit tot het overeengekomen regeringspro gramma behoorde. De heer Burger heeft indertijd een extra-parlementair Kabinet tot stand gebracht. Dat s xtra-pariementaire ka rakter wordt verzwakt door het feil dat in het Kabinet meest uitgespro ken parlementaire figuren zitten. Des te meer moet dan beklemtoond worden het andere merkteken van een exra-parlementair Kabinet, nl. dat de fracties in de Kamer volkomen vrij staan tegenover hel program vati het Kabinet en daaraan op geen enkele wijze gebonden zijn. Als men dat niet zou beklemtonen dan zou het extra parlementaire Kabinet zijn omgezet in een parlementair Kabinet en dat is, gezien de wijze van totstandkoming en gezien de conflicten die er toen en nu voortdurend zijn tussen de groepen waaruit het Kabinet is voortgekomen, onaanvaardbaar. Om die reden hebben wij en hebben ook de rooms-katholieken zich altijd verzet tegen pogingen om een fractie vast te nagelen aan wat tn het Kabi netsprogram staat. Nu heeft de heer Burger verklaard na het aannemen van het amende- ment-Blewenga dat ook de P.v.d.A.- fractie zich niet meer aag het pro gram van het Kabinet gebonden acht. Wij kunnen dat alleer maar toejui chen. De heer Burger had het trou wens niet eens uitdrukkelijk zo behoe ven te stellen. Want de teneur van zijn Nieuw-Guinea-motie ging ook zeer nadrukkelijk tegen het Kabinetspro gram in! Maar ja, daar moet je oog maar voor geopend wezen. Intussen heeft hij het nu duidelijk gezegd. Bij de -rvreemdir.g van de landbouwgronden, vervreemdde de heer Burger zich van het Kabinet. En dat is goed, want dat onder streept het extra-parlementaire ka rakter van het Kabinet. Dat betekent dat het Kabinet vrij is or' voor te stellen, wat het wil en dat de Kamer vrij is om te aanvaarden wat zij wil. De Gaulle laat duizend Algerijnen vrij De Franse premier de Gaulle heeft gisteren, aan de vooravond van de dag waarop vier jaar ge leden de opstand in Algerije uit brak, bevel gegeven tot onmid dellijke vrijlating van duizend politieke gevangenen uit Alge rijnse kampen. Dit bevel werd In Parus en in Al giers bekendgemaakt door een com muniqué van één zin. Het communi qué luidde: „Het hoofd van de rege ring heeft zojuist de vrijlating be volen van duizend personen, die in Algerije geïnterneerd zijn. Vernomen werd dat de duizend ge vangenen. die zullen worden vrijgela ten politieke personen zijn en geen krijgsgevangenen. Het bevel dat de Gaulle gisteren gaf is het tweede van die aard sinds hij deze lente weer aan de macht kwam. Op 14 juli, de herdenkingsdag van de bestorming van de Bastille, deelde het militane hoofdkwartier in Algiers mede. dat ongeveer 2800 Mohamme daanse gevangenen waren vrijgelaten Ook zou reeds een groot aantal ge vangenen zijn vrijgelaten zonder dat hieraan t fficiele ruchtbaarheid is ge geven. Dit aantal zou 15.000 bedragen De Fransen hebben nooit officieel bekendgemaakt hoeveel personen nog geïnterneerd zijn in Noord-Afrika. Van de zijde van de rebellen in Tunesië is verklaard, dat,dit aantal meer dan honderdduizend is. Het is nu vier jaar geleden, dat de Algerijnse opstand, in de nacht van 31 oktober op 1 november 1934, uit brak met het door de rebellen doen ontploffen van ee^ bom voor het ge bouw vau het radiostation van Al giers, hetgeen verscheidene mensen het leven kostte. De opstand heeft tot nu toe aan bijn» honderdduizend Fransen en Algerijnen het leven gekost. De aan gerichte schade en de kosten van de oorlogvoering worden voor de afge lopen viei jaar op een tieneneenhalf miljoen gulden per dag geschat. De opperbevelhebber van de Franse troepen in Algerije, generaal Salan, heeft vandaag in een vraaggesprek met het linkse Franse blad Paris Jour nal verklaard dat Frankrijk zün mili taire actie tegen de Algerijnse verzets strijders zal intensiveren. Salan verwacht dat het Algerijnse bevrijdingsfront (FLN) tijdens de ver kiezingen in Algerije op 23 en 30 nov. een golf van terrorisme zal ontketenen, aldus het blad. Salan zou echter voor speld hebben dat deze actie van de verzetsstrijders op niets zal uitlopen. (Advertentie) d-i i 2? f 1 T\\ EE duikers kwamen gistermiddag plotseling uit de Maas bli Hcdel te voorschijn. Even later boden 7IJ aan de .Inspecteur der genfé, brlgide-gene- raal H. T. J. M. Lohmeier een dmkers- helm aan. Dit ivas bedoeld als af scheidsgeschenk, want generaal Loh- mcier had enkele uren eerder op het terrein van de Willem I-kazerne te "s Hertogenbosch aiin functie overge dragen aan rün opvolger, de kolonel der genie 3. F. Dons. Daarbij waren nagenoeg aUe officieren, van het wapen der genie uit de verscheidene Neder landse garnizoensplaatsen aanwezig. 's Middags namen de scheldende en de nieuwe commandant hij Hedel een vaartuig-défilé af. Tijdens deze plech tigheid werd de helm aangeboden. "TnwT" Op de eerste bijeenkomst van de conferentie over liet stopzetten van de kernproeven, die gisteren in Genève is begonnen, hebben de Russe. en de Amerikanen zeer uiteenlopende voor stellen ingediend, die de reeds beken de meningsverschillen accentueerden. Er is echter enige grond voor gematigd optimisme, aangezien de afgevaardig den op een verzoeningsgezinde toon spraken. De Russen willen onmiddellijk een akkoord sluiten over permanente be ëindiging van de proeven onder een controlestelsel, zoals is voorgesteld op de deskundigenconferentie, die in juli en augustus te Genève* werd ge houden. De Amerikaanse afgevaardigde zei, dat zijn land een regeling wil treffen, waarbij na verloop van elk jaa: tel kens weer zal worden vastgesteld of in het komende jaar geen proevers f Advertentie) 1 persoons 2 persoons 90 X 190 130 X 190 LITSJUMEAUX, 2 MAAL 90 X 190, 5 standen regelbaar, 2 pers. en Litsju- meaux elke helft afzonderlijk regel baar. HEEREWEG 7 - 02530—3185 Alleenverkoop voor Nederland. Prosp. gratis op aanvraag verkrijg baar. zullen worden genomen. Voorwaarden voor een verlening van de stopzetting zal dan zijn, dat een overeengekomen stelsel van controle doelmatig werkt en bevredigen le vooruitgang wordt gemaakt in de richting voor een alge hele ontwapeningsovereenkomst. In een na de vergadering van gis teren uitgegeven officiële mededeling wordt gezegd, dat de Sowjel-afvaardi- ging vrijdag een ontwerp heeft inge diend voor een overeenkomst, om de proefnemingen met kernwapens te staken. (Advertentiey Advertentie - (Advertentie) DE WOESTE HOEVE HUIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN Telef. 08766—580 (Anno 1771) IN OUDE GLORIE IEERREZEN Restaurant aan do hoofdweg Apeldoorn Arnhem. Specifiek n ildrestaurant te midden van de Veluwse Jachtterreinen. E Poolse partijleider Gomoel- ka brengt op het ogenblik een bezoek aan de Sowjet-L te. Op deze foto zien we Gomoelkadie na de onenigheid met het Krem lin thans blijkbaar volledigin het Sowjet-kamp is weergekeerd, in een open auto door de straten van Moskou rijden. Naast Go moelka staat (met zwarte jas en zwarte hoed) de Russische pre- mier en vartijletder Chroestsjew. n* Radio Moekou deelde gisteravond mee, dat op een bijeenkomst van Rus sische schrijvers de regering verzocht Is de schrijver Boris -Fasternak zijn Sowjet staatsburgerschap te ontnemen. Pasternak staat onder hevige druk in de Sowj et-Unie sedert hem de Nobel prijs voor literatuur voor 1958 toege kend werd. Hy wees de prijs later van de hand. De vrouw van Pasternak heeft mee gedeeld, dat zij een journalist die het echtpaar bezocht in zyn huis in Pere- delkirro verteld had, dat haar man van plan is een jaar „alleen maar rustig te leven, niets te schrijven, niets te zeggen en geen interviews te verlenen." De burgemeester van Wellington in de Amerikaanse staat Kansa: heeft Pasternak telegrafisch uitgenodigd zich in zijn stad te komen vestigen. De minister-president, dr. W. Drees, heeft vanmorgen aan oud-minister mr. J. Algera de versierselen uitgereikt, behorende bij de koninklijke ouder scheiding grootofficier in de orde van Oranje-Nassau, (Van een onzer verslaggevers) Mobilofoonauto's van de verkeers- groepen van de Rijkspolitie in Neder land hebben gisteravond; in naow on derling contact getracht een jeugdige Amsterdammer te achterhalen, die in de namiddag uit de jeugdgevangenis te Warnsveld was weggelopen. In laatstgenoemde gemeente stat hij een personenauto, waarmee hij een ware wild-west-tocht begon naar de hoofd stad, waar ziin ouders wonen. De rijkspolitie, die van Apeldoorn tot nabij Amsterdam in actie is ge weest, slaagde er niet in de jongeman de 18-jarige A. de G., die met on verantwoorde snelheden door het land joeg te achterhalen. Eerst in Am sterdam-Zuid wist de gemeentepolitie de vluchteling in het nauw te drijven. Een dame in Warnsveld, die haar auto even onbeheerd had gelaten, schrok hevig, toen deze bij haar terug keer verdwenen was. Reeds op de IJselbrug te Zutfen werd haar wagen gesignaleerd. Hij verdween met een snelheid van 130 tot 150 km per uur in dc richting Apeldoorn. |*1 OK voor het plaatsje Gorham in VA de Amerikaanse staat New ew Hampshire breekt spoedig de winter weer aan. En met de winter komt daar telkens in één van Amerika's oudste staten, een merkwaardige mi litaire instelling tot nieuw leven: het „Mount Washington test Detach ment" van de sectie onderzoek en ontwikkeling van de Amerikaanse strijdkrachten. In dit proefstation aan de voet van de bijna tweeduizend meter hoge Mount Washington treft men de laat ste mode van de Amerikaanse soldaat aan. Elk jaar worden er vele tiental len nieuwe kledingstukken en andere goederen op hun deugdelijkheid be proefd. Bij het „Mount Washington Test De tachment" staat alles in het teken van het experiment. Soms ontmoet men een groepje soldaten, dat in ijskoud water de kwaliteit van een nieuwe rubberuttrusting beproeft. Van een nieuw koudewerend "evechtspak moei worden bewezen, dat men er zonder verdere bescherming in vriezend weer en dikke sneeuw mee kan overnach ten, voordat de Amerikaanse soldaat het op zijn kledinghjst krijgt te staan HET keuren van de laatste solda tenmode is, evenais het ontwer pen en uitbrengen van de nieuwste damesmode, seizoenwerk. Slechts ge- "J~ 't durende drie tot vier maanden van het jaar worden er te Gorham ten behoe- ve van land- en luchtmacht en ma- ,a^" boek als een van de koudste rine proeven genomen. De bezetting p van ,c a' van het kamp, die ^ct gehele jaai n "F s'ev!£ nszen en sneeu- door uit vijftig man bestaat, wordt Fven eJ* op top van de berg. waar- dan aanzienlijk versterkt. heen de in „new look geklede man- Dat men de wintermaanden daar m ",len van 9' kamp Faak marsen on- New Hampshire als hoogseizoen be- hernomen, bereikt de vinnige wind schouwt, is niet zo verwonderlijk. J1'®t zelden een snelheid van meer dan De omgeving van 'ount Washington 3 per uur* A, R, B. W. Maarsen Zn., Weesper- zijde 71, A'dam. Tel. 54296-57534, b.g.g. 54494, 30 jaar Citroen-Agenten, verkeersgroep in een file geraakte, kreeg de vluchteling een belangrijke voorsprong. Per mobilofoon werden steeds an dere districten gewaarschuwd, doch men slaagde er niet in de ontsnapte tot stoppeD te dwingen. De politie in de hoofdstad werd gealarmeerd en postte, te zamen met de verkeersgroep van de rijkspolitie aan de gemeente grenzen. Onder de rook van Amster dam misleidde De G. zijn achtervol gers; via secondaire wegen moet hij de stad zijn binnengekomen. In het late avonduur werd hij in de omgeving van het Olympisch Stadion gesigna leerd. Op de Parnassusweg, waar de jonge man weifelde, omdat hij ter plaatse vermoedelijk niet georiënteerd was, drong men hem in het nauw. Met ge trokken revolvers stormden de politie mannen uit hun Volkswagen en toen zat er voor de knaap niets anders op dan zich over te geven. Na een kort verblijf op het bureau Overtoom is hij inmiddels naar de „open" strafgevan genis voor jongeren, nabij Zutfen, overgebracht. Bij een ernstig auto-ongeval op de rijksweg Groningen-Leeuwarden on der Rijperkerk, waar vrijdagavond een personenwagen met vyf inzittenden bij het inhalen van een andere auto op een tegenligger tn reed, zijn drie personen zwaar en vijf minder ern stig gewond. De zwaargewonden zijn de 38-jarige verzekeringsagent J. Wijmenga uit Bergt .n (Fr.), de 30-jarige P. Straat:,, ma uit Leeuwarden, die beiden een schedelbasisfractuur opliepen en de 25-jarige K. Althof uit Dronryp met enkeie hoofdwonden en een gebroken arm. Baft, "VU* UITGERUST Viet nieuwe kle dingstukken, waarvan kwa liteit en bruikbaarheid moeten toerden castgeste'd, ondernemen soldaten van het proefstation le Gorham in de Amerikaanse staat New Hampshire een mars naar ae top van de bijna tweeduizend meter hoge Mount Washington. anmorgen vroeg is bekendge maakt dat er, negen dagen na de ramp in de mijn ie Springhill in de Canadese provincie Nieuw Schotland) nog meer overlevenden gevonden zün. Er is geen enkele aanduiding om trent liet aantal mannen, dat nog in leven is. Uit de schacht is slechts ge- mcld, dat stemmen zün gehoord. Advertentie HOTEL-CA FÉ-RE STAURANT BAARN AM AXitAL A AN 1 - TEL (I 2934■•gis Gunstige bgging in het centrum ïan het dorp, 3 minuten van het station an in directe nabgheid van prachtige bossen. PRIMA KEUKEN 4c ZEER VERZORGDE WIJNKELDER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1