ONTHULLING IN MEMOIRES ït mmm: mm-mmm Para s te ver van de brug Brief aan Chroestsjew BORIS PASTERNAK BEKENT „SCHULD" HONGAREN in NEDERLAND HERDACHTEN OPSTAND 1 KLM-toestcl landde na poolvlucht in Tokio Zestig passagiers „opgebracht' in gesloten tramwagen Zestig Ned. gezinnen kunnen naar Brazilië emigreren Nobelprijswinnaar mag van Moskou naar Zweden CHURCHILL naar Parijs voor hoge onderscheiding Kerkdiensten in Amsterdam Geen animo voor demonstratie Vs Met Europese prominenten aan boord Eskimo-welkom in Alaska Zakkenroller bleek juist uitgestapt Bejaarde weduwe mishandeld door dronken man K CONDUCTEUR WERD BEROOFD QÜEMOY GISTEREN NIET BESCHOTEN jtÜlAKDAG 3 NOVEMBER 1358 r~~ A ZESTIENDE JAARGANG No. 4137 Geen voorrang Prim Willem V wordt voorlopig niet gelicht IN KIMONO Leidekker overleden na val van dak STAALKAART Directeur: H. DE RUIG SJ Hoofdredacteur: Dr. J. A, EL J. S. BRUINS SLOT M- *.k FELDMAARSCHALK MONT GOMERY heeft in zijn me moires een deel van de schuld voor een van de bloedigste neder lagen van de geallieerden in de tweede wereldoorlog op zich ge nomen. Hij heeft toegegeven, dat hij een tactische fout heeft ge maakt in de slag bij Arnhemde botsing, waarbij Britse troepen, diè probeerden een bruggehoofd over de Rijn te vormen, door de Duitsers meedogenloos werden af gestraft. Schrijver neemt rust (J Overval in Friesland KWrtMM Wiue a« waiMtraai zo - j.eicx. iumuo u ii PontCoe JLH2 Poatglro Ko 4243 18. KJachtendiaoel abonnementen. 1,8.3019.30 qui Zatertloge 1718 uur Telefoon 1X5700 ^rarenbase Huygensplela 1 - relet 18346? <3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klaciiteodleim 18X501830 tt ï'elel 362569. Dordrecht: Scbefierspleln Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kjachtendlenst n» 1730 nor 7314 gcbledsm: Lange Kerfcstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 81 cent Der week f 3.6© per maand, f 730 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Versehdhrt dneeUiks. Geldig- tot morgenavond) OP DE MEESTE PLAATSEN DROOG. Vannacht plaatselijk mist. Morgen enkele opklaringen cn op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend ma tige wind, in hoofdzaak tussen west en noordwest. De zelfde of iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.39 Maan op: 23.58 onder: 17.08 onder: 13.41 Montgomery geeft fout bij Arnhem toe VB-MW'M yv? i Montgomery -shrijft, dat hij zijn pa rachutisten heeft neergelaten op te grote afstand van een hoogst belang rijke brag, die snej moest worden veroverd, wilden de Britten een sterk steunpunt aan de overzijde van de ri vier verkrijgen. De Britse strijdmacht werd ten slot te over de Rijn teruggetrokken. Er Is nooit een verUeslijst gepubliceerd, maar van de ongeveer 10.000 officie ren en manschappen, die met zweef- vliegtuigen en parachutes waren ge land in het gebied, dat in handen van de Duitsers was, zijn slechts 2.163 veilig op de rndere oever van de ri vier teruggekeerd. Tweeduizend man bleven gewond achter en werden door de Duitsers gevangen genomen. Montgomery noemt vier oorzaken voor het falen bij Arnhem, de eerste daarvan was de door hem toegegeven fout. Hij-schrijft: „De luchtlandingstroe pen bij Arnhem zijn te ver van het vitale doel de brug neergelaten. Het duurde enkele uren voor zij deze bereikten. Ik neem de schuld voor de ze fout op mij. Ik had het tweede le ger en het eerste luchtlandingskorps bevel moeten geven ervoor te zorgen, dat op zijn minst een volledige para chutistenbrigade heel dicht Mj de brug werd neergelaten, zodat dez. in een tijdsbestek van minuten had kunnen worden veroverd en er ruim tijd zou zijn geweest om de verdediging te or ganiseren. Ik eb dat niet gedaan' Montgomery voegt hieraan de vol gende oorzaken voor het falen der ge allieerden toe: 1. De stoot over de Rijn maakte deel uit van een troepenbeweging, welke ten doel had de Duitsers uit het Ruhr gebied met zijn vitale Industrie te verdrijven, maar „deze operatie werd op het opperste hoofdkwartier niet be schouwd als de spits van een belang rijk geallieerd offensief". Montgomery beweert, dat hem geen voorrang werd gegeven bij de bevoorrading. 2. Het weer keerde zich na de eer ste dag van de operatie tegen de Brit se troepen en had een nadelige invloed op de uitvoering van het luchtlandings program. 3. De Britten stuitten op het 2e SS- pantserkorps van de Duitsers, dat be zig was zich in de omgeving van Arn hem te herstellen van de drie maan den tevoren in Normandiè opgelopen klappen. „Wij wisten, dat het daar was", schrijft Montgomery, .maar onze veronderstelling dat het niet in staat was behoorlijk te vechten was onjuist. Zijn strijdvaardigheid over trof onze verwachingen." Bergers hebben de hoop opgegeven het Nederlandse schip Prins Willem V oog dit jaar te lichten van de bodem van het meer van Michigan De kosten van het bergingsproject nebben tot dusver al byna 800.000 gul den bedragen. In het voorjaar zal op nieuw een poging worden gewaagd. De Prins Willem V is op 14 oktobei "54 gezonken na een aanvaring mei oüetanksobip. Ue vcrkeersbruE over de KUn by Arn hem. Drie dagen lans trachtten dappere mannen van de eerste luchtlandings divisie dere brug voor vernieling door de Duitsers te bewaren. De Sowjct-schrijver Boris Pasternak, die voor dc Nobelprijs voor literatuur heeft bedankt nadat in de Sowjet- Unie een felle campagne tegen hem was gevoerd, heeft zaterdag In een brief aan premier Chroestsjew bekend, dat hij wellicht fouten heeft begaan. Hij verzoekt Chroestsjew hem niet het land uit te wijzen aangezien „een ver trek over de grenzen van mijn land voor mij gelijk staat met de dood1 Russische schrijvers hadden vrijdag de regering gevraagd Pasternak het staatsburgerschap te ontnemen. Het officiële Russische persbureau Tass maakte zaterdag de brief van Pasternak aan Chroestsjew bekend. Tevens deelde Tass mede, dat de So wj et regering Pasternak niet zal verhinderen de Nobelprijs in Zwe den in ontvangst te gaan nemen als hu daartoe de wens te kennen zox geven. Ook als Pasternak voor goed zou willen vertrekken uit de Sowjet-Ume en het sociale stelsel en het volk, dat hij met zijn boek „Dokter Zjiwavo" heeft belasterd, zou willen verlaten, zouden de officiële instanties geen be zwaar maken. Voor Pasternak bestaat r t.«g Veldmaarschalk Montgomery Sir Winston Churchill vliegt woens dag van de Franse Riviera naar Parijs om daar uit handen van premier de Gaulle het bevrijdingskruis een van Franki-yks hoogste onderscheidingen te ontvangen. De 83-jarige Britse staatsman zal de derde buitenlander zijn die het kruis ontvangt, dat wordt verleend wegens verdiensten voor de bevrijding van Frankrijk. De anderen zijn president Eisen hower, de voormalige geallieerde op perbevelhebber, en koning Mohammed de vijfde van Marokko. Sinds 1946 is het kruis niet meer toe gekend In dat jaar is Churchill nog voorgedragen, maar hij heeft het kruis toen met gekregen, omdat de erelijst als afgesloten werd beschouwd. Generaal de Gaulle heeft echter on langs persoonlijk besloten Chuchill nog tct de erelijst toe te laten. Voor zijn vertrek werd minister H. B. J. Witte al dadelijk geconfronteerd met de Noordpool. In de bal op Schiphol stond een grote ijsbeer, waarvoor niet alleen de bewindsman veel belangstel ling had, doch waarvoor ook diens vrouw en kinderen veel interesse aan de dag legden. De Hongaarse kolonie In Nederland heeft gisteren voor de tweede keer de Hongaarse opstand van 1956 herdacht. In de consistoriekamer van de Nieuwe Kerk aan 'de Dam in Amsterdam, werd een bijzondere kerkdienst gehouden, waarin ds. K. Jakos uit Arnhem voor ging. Als symbool dat hst leven doorgaat, werd tijdens deze dienst door ds. I. L. Tüski uit Utrecht de twee maanden oude Juliana Maria gedoopt, het doch tertje van een jong Hongaars echtpaar, waarvan de naam om veiligheidsrede nen niet bekendgemaakt werd. In de Amsterdamse Sint Nicolaas- kerk droeg pater Radanyi S.J. een mis op. Na afloop van deze kerkdiensten werd een herdenkingsbijeenkomst in ge bouw Frascati belegd, waarna de voor zitter van de stichting Hongaarse Fe deratie, de heer dr. Bankï uit Roer mond een krans legde aan de voet van het nationale monument op de Dam. Een anonieme oproep aan Hongaren in Nederland om zaterdagmiddag voor het Hongaarse gezantschap en de Russische ambassade in Den Haag te demonstreren ter herinnering aan de opstand van 1956 heeft geen weer klank gevonden. Enkele Hongaarse verenigingen hadden tevoren tegen deze oproep geprotesteerd. Er kwamen slechts enkele op een rel beluste nozems opdagen, die tot hun schrik politiepatrouilles te voet, op de fiets, te paard en per auto ontwaarden en daarna schielijk weer vertrokken. De politie-agenten hadden een mak kelijke dienst. By Genua zyn zaterdagochtend twee vliegtuigen van het Amerikaanse viiegdekschip Forrestal met elkaar in botsing gekomen. Een van de toe stellen stortte neer, de drie inzitten den kwamen om het leven. Advertentie) de mogelijkheid om de Sowjet-Unie te verlaten om „alle charmes van het kapitalistische paradijs aan den lyve te ondervinden," aldus Tass. De echtgenote van Pasternak heeft zondagavond aan een westelijke cor respondent gezegd dat haar man zich niet goed voelt en rust wil nemen. De opwinding over de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur was te veel geweest voor Pasternak, die reeds op jaren is en een zwak hart heeft, aldus zijn echtgenote. Autoriteiten in Washington menen, dat de zaak-Pasternak het Russische prestige m de wereld ernstig schade heeft toegebracht en dat deze voorts de woede heeft gewekt bij een groot deel van de intellectuelen in Rusland. In politieke kringen te Jeruzalem verklaarde men zaterdag dat Israel bereid is Boris Pasternak als jood asiel te verlenen zo hem het Russische staatsburgerschap mocht worden ont nomen. DE oud-minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera, is zaterdag benoemd tot groot-officier in de orde van Oranje Nassau. Dr. Drees heeft hem de versierselen, bij deze on derscheiding behorende, uitgereikt (zie foto boven). De opvolger van mr. Algera, mr. J. van Aartsen, ls zaterdag op paleis Soestdijk door H.M. de Koningin be ëdigd. Foto hiernaast: mr. Van Aartsen verlaat Soestdijk na de plechtigheid. (Van een onzer verslaggevers). De KLM heeft de eerste üjnvlucht over de noordpool naar Tokio vol bracht. Met prominente figuren uit heel West-Europa aan boord een Oostenrijkse dirigent, een Italiaanse pomade-filmster, een Nederlandse minister en vele anderen is de DC 7 C „Caraïblsche Zee", die zaterdag avond laat van Schiphol vertrok, van morgen vroeg (Nederlandse tijd) in Tokio aangekomen. De. vlucht, Jkeeft,3I uur en 36 minuten geduurd. Na een rustige etappe van precies 15 uur tussen Stavanger (Noorwe gen) en Anchorage in Alaska, zette gezagvoerder Snitslaar zondagmor gen om 4.50 uur (dat is 15.50 uur Ned. tijd) het toestel aan de grond op het vliegveld in het hoge noor den. Een groep Eskimo's stond daar klaar om de passagiers te verwel komen. Na anderhalf uur ging het toestel verder, de laatste etappe naar Tokio. B|j aankomst op het vliegveld van (Van een onzer verslaggevers) Zestig trampassagiers zijn zaterdag avond in Rotterdam tegen wil en dank in een tramwagen met ge sloten deuren naar het politiebureau gebracht, daar men vermoedde, dat zich onder de passagiers de zakken roller bevond, die de tramconducteur een portefeuille met honderd gul den had ontstolen. De conducteur, de 26-jarige J. J„ mis te, toen zijn tramwagen van lijn 4 bij het Heemraadsplein stopte, plot seling zyn portefeuille, die hdj in de buitenzak van zijn uniform altijd bij zich droeg. In zijn grote schrik liep h|j naar de bestuurder, die hem aan raadde de deuren te sluiten. De con ducteur volgde dit advies op en gaf een verklaring aan de passagiers. De meeste passagiers, die de ontstelte nis van de conducteur begrepen, hadden vrijwel geen bezwaren en onder gemoedelijk gemopper reed de tram naar de remise aan de Nieuwe Binnenweg. Daai sprak de conduc teur een chef van de RET aan, die het bevel gaf door te ry'den naar het politiebureau aan het Marcomplein De politie van dat bureau werd inge licht en de zestig passagiers werden onder geleide naar het bureau ge bracht, waar zy allen werden ge fouilleerd- De portefeuille kwam echter niet te voorschijn. Men vermoedt, dat de zakkenroller de tram heeft verlaten even voordat de conducteur de dief stal ontdekte. Tussen de ontdekking en het sluiten van de tramdeuren had de tram nog by een halte ge stopt om passagiers binnen te laten. De gehele zondag hebben de Chinese communisten geen schot op de natio nalistische eilanden voor de kust ge lost. Dit is de eerste onderbreking van een dag in het bombardement, sinds de communisten hun bestand twee weken geleden eindigden. In de Derde Klanderydwarsstraat te Leeuwarden is de 40-jarige leidekker W. Bekker gevallen en omgekomen. Hij sloeg met het hoofd tegen een be tonnen regenwaterbak. Enige uren later is de man in het Diaconessenht«i= over leden. de Japanse hoofdstad, werden de pas sagiers van de „Caraïbisehe Zee" be groet door leden van de Nederlandse kolonie in Tokio en door officiële per sonen van het Japanse ministerie van Verkeer, die in een lichte regen onder paraplu's stonden te wachten. Ook waren er eenentwintig Japanse meisjes in kimono, die stonden te zwaaien met vlaggetjes van de landen, die op de vlucht vertegenwoordigd waren. Minister Witte hield op het vliegveld een toespraak, waarin hifi zei met veel genoegen de uitnodiging te hebben aanvaard om deze eerste officiële pool vlucht vsn Nederland naar Japan me de te maken. Hij overhandigde de Ja panse minister van Verkeer, Mamoru Nagan, een model' van het Nederlandse schip, dat meer dan driehonderd Jaar geleden de eerste zeeverbinding met Japan tot stand bracht. Het was bet schip „De Liefde", dat 19 april 1600 een Japanse haven binnenliep. Bij het vertrek van Schiphol speel de de KLM-4iarmonie zaterdagavond feestelijke muziek. Een groot gezel schap stond te juichen. Zo begon de openingsvlucht, het begin van een ge regelde luchtverbinding (tweemaal per week) over de noordpool. De afdeling publiciteit van de KLM, die niet elk jaar te maken heeft met 't openen van 'n dergelijke zo sterk tot de verbeelding spre kende luchtlijn, heeft baar best ge daan een staalkaart van het Euro pese leven naar Japan te vliegen. Uit vrijwel elk Europees land uit gezonderd de communistische lan den had men een vertegenwoor diger gekozen, steeds van een ander beroep. Zo was Noorwegen vertegenwoor digd door een predikant, Frankrijk door een bekende schilder, Duitsland door een journalist. Zelfs uit operette landjes als Liechtenstein, Andorra en Monaco was een gast aanwezig, maar vreemd genoeg was Griekenland niet van de party. Vele beroepen waren vertegenwoordigd, maar 'n huisvrouw uit één van de Europese landen had men niet uitgenodigd. Een ongedwongen bijeenkomst In de internationale vertrekhal ging voorat aan de start van het vliegtuig. De beste wensen voor deze nieuwe route werden hier uitgesproken door dr Rutgers, voorzitter van de raad van commissarissen van de KLM, en de Japanse gezant Ohye. Aan boord van het toestel vertelde, tot verbazing van de passagiers de KLM-captain allerlei bijzonderheden via het boord-omroepsysteem, ook in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Por tugees, Italiaans, Noors, Deens, Zweeds en Fins. Het gezelschap blijft twee weken in Japan. Een 30-jarige man, W. de H., Is za terdagnacht de woning van een tach tigjarige weduwe in Kooten (Fries land) binnengedrongen en heeft de vrouw ernstig mishandeld. De politie vond later de overvaller, die dronken was, onder de bedstede van de vrouw. De tachtigjarige J. de Haan werd omstreeks half fwee gewekt door een hevig gebons op de voordeur van haar woning. Toen zy naar de deur liep, vroeg een haar onbekende man om een fietspomp, waarop zij, zonder de deur verder te openen, de man meedeelde geen pomp in haar bezit te hebben en hem naar de buren verwees. Kenne lijk niet tevreden met dit antwoord trapte de man een kelderraampje in, waarop de bewoonster de straat op vluchtte. De man rende haar achterna en gaf haar een klap in het gezicht, waarna de vrouw op de straat viel. De bruut vluchtte toen buren toeschoten. De man is nu ingesloten. Het bleek dat de gehele woning overhoop ge haald was. De vrouw, die aan het hoofd gewond werd, is onder medische be handeling gesteld. (Van een onzer verslaggevers) Binnen afzienbare tijd zullen ze Nederlandse boerengezinnen n.v>- zilië kunnen emigreren cm ziel* tlgen in een derde kolon ie voor landse emigranten, wel te zal worden gesticht in de staat Parina. Zoals bekend zyn e„* in deze staat reeds twee Neder'_.ndse kolonies, te weten Carambei en Castrolanda. Het Development Loan Fund In Washington heeft zich bereid ver klaard deze beide kolonies een lening te verstrekken van 34 miljoen cruzei ros om de stichting van een derde ko lonie mogelyk te maken. De lening zal dienen voor financie ring van een deel der onkosten, ver bonden aan de vestiging van honderd boerengezinnen in de nieuwe kolonie. Veertig gezinnen zullen uit Carambei Castrolanda worden overgebracht "eveer zestig Nederlandse boe- mnen zullen een plaats in de -we nederzetting kunnen krijgen. De Christelijke Emigratie Centrale is belast met de selectie van de gezin nen, die naar Brazilië wensen te emi greren. Een commissie van drie, be staande uit de heren T. Cnossen, mr. J. S. Biesheuvel en G. W. Kaemingh, is aangewezen om de voorbereidingen van de uitzeding ter hand te nemen. Zodra men vanuit Brazilië bericht ontvangt, dat de emigranten kunnen komen, zal men op de kantoren en bij kantoren van de CEC met de uitwer king der plannen beginnen. De le ningsovereenkomst moet nog worden getekend. Zodra dat is geschied, zal een voorschot worden verstrekt en kan land worden aangekocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1