Record-opkomst van kiezers in Amerika Rockefeller slaat New won m York Knowland lijdt nederlaag De stand van vanmorgen Geen grond voor tweede hotel op Terschelling op Van Oldenbarnevelt Surinaamse premier Geen bespreking over Statuut Helikopter redde twee man uit vuurzee Tjitske en roiKje zaterdag 5 jaar Naar Nieuw-Guinea Goede suggestie Partij onder Fanbus in de V.S.'? Weinig wijzigingen in buitenlandse politiek Per vliegtuig van Sydney naar Biak? Ontstemming door ctemmachines rnÊm r D WOENSDAG 5 NOVEMBER 1958 ZESTDmE JAARGANG No. 4139 TROOST VOOR REPUBLIKEINEN: Traditie ALLE 37 WILLEN NAAR N.-GUINEA Verdiend BESLISSING,OVER MELKPRIJS NA 1 DECEMBER BRAND OP BRUSSELS VLIEGVELD A Directeur: H. DE RUIG -J (Geldig tot morgenavond) TOENEMENDE .WIND Veel bewolking met hier en daar mist en later plaat selijk enige regen. Aanvankelijk weinig wind, later matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.42 Maan op: IJl onder: 17.04 onder: 14.39 V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E 37 verstekelingen, die zich aan boord van de Johan van Olden- barnevelt bevinden, zullen niet in In donesië aan wal worden gezet. De regering is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de presi dent van de Haagse rechtbank, jhr. mr, Witsen Elias.De verstekelingen gaan naar Nieuw-Guinea. Daarmee is voor hen een tware dreiging weg. genomen en dat is verheugend. Tijdens de interpellatie in de Twee de Kamer werd een motie ingediend, waarin gevraagd werd de verstekelin gen, indien zij daarom verzochten, voor een nader onderzoek naar Nederland terug te zenden. Deze motie werd ver worpen. In de toelichting was een be roep gedaan op de regering om te luis teren naar de stem van het volksge weten. Aan minister Samkalden werd gevraagd het ruimst denkbare stand punt In te nemen. De minister deed echter slechts de toezegging de' de re gering haar standpunt nader zou be palen indien zich nieuwe omstandig heden voordeden. Deze nieuwe omstandigheden zouden zich nu volgens de mededeling van de landsadvocaat mr. Scholten hebben voorgedaan in het schikkingsvoorstel van de president van de Haagse recht bank en door de uitgesproken wil der verstekelingen om naar Nieuw-Guinea te gaan. We vinden dit betoog niet zo sterk, want in de omstandigheden is sinds de interpellatie in de Tweede Kamer gehouden werd, niet veel verandering gekomen. Indien de regering thans de hand over het hart strijkt, ha/' zij dat net zo goed twee weken geleden kun n«i doen. Intussen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De regering meent thans genade voor recht te kunnen la ten gelden. De verstekelingen zullen ia Nieuw-Guinea aan wal gaan en ons volk zal zich niet behoeven te scha men voor deze zaak. We zijn blij dat voor deze netelige zaak alsnog een oplossing werd gevon den en we twijfelen er niet aan of in brede geledingen van ons volk zal de beslissing van de regering voldoening wekken. T_j ET Verschrikkelijke verkeersonge- luk dat tien dagen geleden bi} Delft plaatsvond en waarbij vijf doden te betreuren «uren heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de slechte toe stand waarin zich de drukst bereden verkeersweg van ons land bevindt. Nog geen 20 jaar geleden was deze weg ultra modern. De veroudering 'de monstreert dersnelle evolutie op ver keersgebied. Tegelijkertijd roept de de plorabele toestand waarin het wegdek hier en daar verkeert grote gevaren op. Dat heeft het ongeluk bil Delft be wezen. r De" suggestie van het college van B. ën W. van Delft om op deze weg'een maximumsnelheid in te voeren ver dient o.l ernstige overweging. Op een weg als deze moet uiterst voorzichtig gereden worden. Zo goed als zeker zal invoering van een maximumsnelheid op deze drukke en gevaarlijke ver keersweg mensenlevens sparen. Daar om mag zulk een maatregel verant woord worden geacht. E Amerikaanse democraten hebben bij de verkiezingen van gisteren een overweldigende overwinning behaald. Zowel in de Senaat als in bet Huis van Afgevaardigden hebben zij bun meerderheid aanzienlijk vergroot en ook in de strijd om de gouvcrneurszetels zijn zij zeer succesvol geweest. ^Het enige lichtpunt voor de republikeinen is de schitterende over winning in de „miljonairsstrijd" om het gouverneurschap van de staat New ïork. Daar wist Nelson Rockefeller de democratische gouverneur Harriman te wippen. Rockefeller is daarmee een sleutel figuur geworden in de speculaties rondom de presidentsverkiezin gen van I960. Tot nu toe werd het meest over vice-president Nixon gepraat als republikeins kandidaat. Vrijwel overal elders in het land behaalden de democraten over winning op overwinning. Zo werd in Vermont bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis een democraat naar het Huis van Afgevaar digden gezonden. Het sdet ernaar uit dat de democra ten hun grootste meerderheid In de Senaat sinds 1940, en hun grootste sterkte in bet Huis van Afgevaardig den sinds 1936, het hoogtepunt van Franklin D. Roosevelt's vooroorlogse successen, znllen behalen. Ais de uit slagen zich op dgzelfde wijze blijven ontwikkelen, kunnen de democraten ten minste<61 senaatszetels krijgen (de meerderheid is 50), en 279 zetels in het Huis (nodige meerderheid is 219). ROCKEFELLER F van Victorie Ongeveer zeventig mensen hebben in Milton (Californië) een resolutie ondertekend waarin wordt aangedron gen op de vorming van een nieuwe politieke partij, onder* gouverneur Faubus van Arkansas. In de resolutie wordt gezegd, dat de democratische party de levensbeschou wing van de bevolking der zuidelijke staten niet meer steunt. Faubus leverde als commentaar: „De democratische party is altyd groot ge noeg geweest om mensen met verschil lende levenshoudingen te kunnen her bergen". De republikeinse nederlaag draagt niet het stempel van een vierkante verwerping van het program en het beleid van president Eisenhower. Want dit beleid is niet de grote inzet geweest van deze verkiezingscam pagne, die zich grotendeels heeft gericnt op regionale en plaatselijke problemen. Van de democraten wordt dan ook verwacht dat zy hun tot nu toe gevolgde politiek in het Congres zullen voortzetten. Dat wil zeggen dat zy in grote mate zul len samenwerken met het Witte Huis om tot een op compromissen berustende wetgeving te komen. Grote nederlagen leden de republi keinen vooral in de staten Califomië en Connecticut. In Californië, de staal met de grootste bevolkingsaanwas in Amerika en dus ook de staat met de snelst groeiende politieke invloed, werd voor het eerste sinds 16 jaar weer een democraat tot gouverneur gekozen. Het was procureur-generaal Edmund G .Brown, die de bekende ex-senator William Knowland op dui delijke wijze versloeg. Califomië is de „thuisstaat" van vice-president Nixon. Knowlands kansen op een republi keinse kandidatuur voor het president schap zijn nu ook vrijwel tot nul ge reduceerd. In Connecticut, de staat die wel als graadmeter voor het gehele land wordt beschouwd, werd niet alleen de democratische gouverneur Riblcoff met overweldigende meerderheid her kozen, maar kwamen ook democraten op de vacante zetels in de Senaat en op de zes plaatsen In het Hnis van Af gevaardigden die tot du verre- door repnhlikeinen werden bezet. Waarnemers schrijven de democra tische overwinning gedeeltelijk toe aan de traditionele neiging van de kiezers om bU verkiezingen tussen twee pre sidentsverkiezingen in tegen de party te stemmen die het Witte Huis be heerst. Voorts is volgens veel kiezers HARRIMAN verslagen de regering-Eisenhower verantwoorde lijk voor de recente economische te ruggang ih Jiet land en de werkloos heid die daaruit voortvloeide. De voorzitter van de democratische party,* Butler, schreef vanmorgen de republikeinse nederlaag toe aan een groeiend gebrek aan vertrouwen in het vermogen van Eisenhower en de republikeinse partij om het land te leiden. Adlai Stevenson, de democratische kandidaat die in 1952 en 1956 door president Eisenhower werd verslagen, gaf als commentaar, dat het volk de democraten een mandaat heeft gege ven om „het land het leiderschap te verschaffen dat het in een gevaarlyke tyd nodig zal hebben"'. Vice-president Richard Nixon heeft verklaard dat de democraten „de overwinning verdiend hebben" door dat zü hard ervoor gewerkt hebben en hnn organisatie uitstekend was. „Wij znllen morgen beginnen te wer ken voor de overwinning die wij in november 1960 znllen behalen", aldus Nlxon. Aan de verkiezingen hebben een on verwacht groot aantal stemgerechtig den deelgenomen. Het was over het algemeen goed wer. In vele steden was sprake van een recordopkomst. BU de verkiezingen van gisteren stonden in de Ver. Staten een derde van het aantal senaatszetels, alle zetels van het Huis vau Afgevaardigden en 33 gouvemeurszetels op het spel. Vanmorgen om kwart voor twaalf was de stand als volgt: Democraten: Republikeinen: SENAAT: gekozen 25, blijvende zetels 36 61 gekozen S, blijvende zetels 26 34 HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN: Democraten: Republikeinen: onbeslist: Democraten: Republikeinen: onbeslist gekozen 264 gekozen 118 54 GOUVERNEURS: gekozen 22 gekozen 7 4 (Van een onzer verslaggevers) Er zal op het eiland Terschelling geen tweede zelfbedienlngshotel bij komen, Een oud-politiek delinquent uit Friesland wilde in 'het dorpje Hoorn een hotel met tweehonderd bedden bouwen, tegen welke plannen de 200 bewoners fel protesteerden. Zij vrezen voor verstoring van de rust en zyn bovendien bang. dat dit een hotel zon worden waarin voor 90 pro cent Duitsers zonden bomen logeren. Staatsbosbeheer heeft nu aan .de bur gemeester van Terschelling meegedeeld dat geen grond beschikbaar-zal-komen voor het bouwen van zo*n hotel. De plannen voor het bouwen van een Kmderheim voor 600 tot 1200 Duitse kinderen' zyn echter nog niet geheel van de baan. De directie van de Deutscher Hilf Verein, die het ge bouw wil laten neerzetten, weet nog niet of men het plan door zal laten gaan nu er zoveel tumult om is ont staan. Men veuWacht niet dat 'de democrati sche meerderheid in Huis en Senaat zal leiden tot ingrijpende verande ringen in de buitenlandse politïék der Verenigde Staten.. Wel voorziet men de mogelykheid dat de buiten landse hulpverlening onder de-demo cratische meerderheid iets ruimer zal worden toegemeten. De politiek van Eisenhower in- zaken als ontwapening, FTAVö en 1 kern energie, heeft-in het afgelopen. Con gresjaar by de democraten over .het algemeen meer sympathy ontmoet dan bij de republikeinen zelL .De kwestie van het verbpd op. kernwa pens heeft in het Congres,wel enkele democratische .aanhangers, maar geen van de topfiguren heeft zich ooit als voorstander uitgesproken. Zolang Dulles minister van Buiten landse Zaken blijft, kunnen de Sena toren die het niet eens zijn met zyn politiek weinig anders doen dan hem in de Senaatscommissie het vuur aan de schenen leggen. JUICHEND stonden de 37 Indone sische verstekelingen vanmorgen op het dek van de „Johan van Ol denbarnevelt", toen het telegram, waarin werd meegedeeld dat zy zich in Nieuw-Guinea mogen vestigen, was voorgelezen. Het telegram bereikte de „Johan" een half uur voordat het schip in Mel bourne aankwam. De 37 jonge man nen lachten, schreeuwden en druk ten elkaar opgewonden de hand. Alle 37 verklaarden naar Nieuw- Guinea te zullen gaan doch te zul- 1È mm Met het KLM-toestel uit de West is 4® nieuwe minister-president van Su- •utatne, mr. S. D. Emanuels, dinsdag avond op Schiphol aangekomen. Iiy is #a*r ons land gekomen om zyn op wachting te maken bij H. M. de Ko ningin. Op de luchthaven werd mr. Emanuels, die vergezeld was van de gevolmachtigde minister van Suriname in Nederland, mr. dr. R. H. Pos, ver welkomd door de minister van Zaken Overzee, mr. G. Ph, Helders. Ter begroeting waren eveneens aan wezig enkele jongedames in Surinaamse kledij, die natuurlyk even samen met de ministers werden gefotografeerdOp de foto staat minister Pos links, minis ter-president Emanuels in het midden en minister Helders rechts, te midden van het charmante gezelschap. De Surinaamse premier zal in Den Haag enkele besprekingen voeren. „Eventuele wyzigingen in het Statuut zullen daarbij niet ter sprake komen", aldus de minister-president, „want dit zou op dit ogenblik volkomen prema tuur zyn. Zelfs is het stadium niet be reikt, waarop over de interpretatie van het Statuut van gedachten zou kunnen worden gewisseld", len biyven vechten voor toelating in Nederland. De mannen hebben «dertig dagen in onzekerheid doorgebracht op de „Johan", waar hun een aantal kleine ruimten op het achterschip waren aangewezen. Het stukje dék, waar zy zich mochten bewegen, was met kippegaas afgezet. De kapitein van de „Johan" zei: „We vonden het ellendig dat we hen moesten op sluiten en deden alles om hen te helpen. De bewakers waren hun zeer goedgezind." Het is nog niet te zeggen hoe de 37 verstekelingen naar Nieuw-Guinea zullen worden overgebracht. De mo gelykheid bestaat dat zy van de Australische haven Sydney uit per vliegtuig naar Biak zullen reizen maar ook kan de „Johan van Olden barnevelt" opdracht krijgen recht streeks naar Nleuw-Goinea te va ren, Het zal van de bemiddeling van de Australische regering afhang gen welke weg zal worden gevolgd. Het hoofdbestuur van de stichting „Door De Eeuwen Trouw" heeft met vreugde van de regeringsbeslis sing kennis genomen. Zy spreekt de hoop uit dat diegenen van de 37, die bloedverwanten in Nederland heb ben, te gelegener tyd reispapieren zullen krygen voor familiebezoek in Nederland. De verhoging van de melkslyters- marge met een. halve cent in de gesa neerde en driekwart cent in de niet- gesaneerde gebieden mag niet opge vangen worden door subsidieverho ging. Dit heeft de minister-president dr. Drees geantwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Beernink (c.-h.) en Smallenbroek (a.-r.). De regering zal haar beslissing om trent de gevolgen voor de prys voor de verbruikers eerst né 1 december nemen, zy kan dan, indien de Sociaal- Economische Raad erin slaagt vóór die datum het gevraagde interimadvies uit te brengen, het vraagstuk van de melk- prys voor de verbruikers in zyn ge heel bezien. In de staat New York hebben zich door het falen van stem- machines verscheidene inciden ten voorgedaan. In Albany had een machine bij voorbeeld al 993 stemmen voor de democrati sche kandidaat voor het gouver neurschap, Harrimangeregis treerd nog voordat de stem bureaus waren geopend. j TERWIJL HET MODERNE stations gebouw van de Brusselse lucht haven Meisbroek gisteravond in lich terlaaie stond startte de piloot Gerard Tremerle zyn helikopter, vloog naar het dak van het brandende gebouw en slaagde erin twee ingesloten mensen op te pikken en van een wisse vuur dood te redden. Tremerle was dezelfde vlieger, die tydens de watersnood van 1953 tientallen Nederlanders met zUn helikopter in veiligheid wist te bren gen. De vuurzee op het Brusselse vlieg veld werd veroorzaakt doordat om streeks halftien in het kantoor van de weerkundige dienst in het nog niet eens geheel afgebouwde stationsge bouw een oliekacheltje ontplofte. Zes uur lang zyn de brandweerploegen van Brussel en omliggende plaatsen in actie geweest om de vlammen, die soms vyftig meter hoog waren, te blus sen. Doordat het vuur enorm snel over sloeg near de passagiershal en naar de top van het zes verdiepingen tellende administratiegebouw, werden verschei dene employés ingesloten. Zü moesten de vlucht nemen-voor de atsed» feUer'dervinden'van de brand. wordende vuurzee naar de hoger gele gen verdiepingen. Te korte ladders De meesten van hen konden al spoe dig met behulp van brandladders uit hun isolement verlost worden, maar twee mannen, die naar het dak ge vlucht waren moesten blüven waar zü waren: de ladders waren te kort. Dat deze brand uiteindelijk toch geen slachtoffers geëist heeft is te danken aan de helikopter-piloot Tremerie; hy nam de mannen aan boord en vloog hen veilig naar de grond. De tweehonderd brandweerlieden stonden aanvankelijk voor een wel haast onmogelyke taak aangezien de brandkranen in het gebouw nog niet waren aangesloten. Honderden meters slang moesten worden uitgelegd voordat het blussingswerk kon worden begonnen. De schade loopt in de tien tallen miljoenen francs. De Sabena heeft een verklaring uit gegeven, waarin gezegd wordt dal de vluchten van buitenlandse luchtvaart maatschappijen geen hinder zullen on- iisst Van onze correspondent) ZATERDAG is het vijf jaar ge leden dat Tjitsfee en Folkje de Vries in het dorpje Molenend ge boren werden. Dat was een belang rijke gebeurtenis, want de beide meisjes waren de enige Siamese tweeling welke ons land kent. Er volgden spannende weken en maan den op deze geboorten. Artsen be spraken uitvoerig de mogelijkheid om de meisjes van elkaar te schei den. Op 12 juni 1954 werd de ope ratie verricht. In alle delen van de wereld werd in spanning op de afloop gewacht. In die dagen waren Tjitske en Folk je m het wereldnieuws. De operatie gelukte en sindsdien gingen de bei de meisjes afzonderlijk het leven door. Zaterdag worden zij 5 jaar. Van de aandacht welke hun kort na hun geboorte ten deel viel is niet veel meer overgebleven, maar toch zal dit eerste lustrum van de ex-Siame- se tweeling van betekenis zijn. Folkje en Tjitske wonen niet meer in het dorpje Molenendwaar dok ter Wijthoff hen in de spannende nacht van de 8ste november 1953 ter wereld hielp. Het gezin van de wegwerker De Vries verhuisde enkele jaren ge leden naar Bergum en wie de beide meisjes wil bezoeken ziet hen vaak op straat spelen in een van de nieu we wijken van dit dorp dat in de gemeente Tietjerksteradeel ligt. Ten minste als het mooi weer is. Daar spelen zij te midden van de buurt kinderen en er is "niets dat hen van deze Bergum er kinderen onder- scheidt. Een deel van de dag. bren gen Folkje en Tjitske op de kleu terschool door en ook daar lopen zy er helemaal niet uit. Het enige opvallende is dat zij zo sprekend op elkaar lijken dat men ze wel heel lang moet kennen wil men ze uit elkaar kunnen houden. Zelfs moeder De Vries heeft daar wel eens moeite mee. Deze heeft bovendien ook nog wel wat meer aan haar hoofd, want toen deze tweeling geboren werd telde het ge zin al vijf kinderen en drie jaar na Tjitske en Folkje is de kleine Jetske nog geboren. De Bergumer tweeling is goed gezondde dokter komt vrijwel nooit bij hen. De meisjes mogen dan wat verlegen zijn als tegen hun ver jaardag ieder jaar getrouw het le gertje fotografen verschijnt, overi gens zijn zij heel bijdehand. Zo bijdehand dat de een graag de baas over de ander wil spelen. En de ander dat natuurlijk met geen mogelijkheid toelaat. En toch als het erop aankomt zijn Tjitske en Folkje zeer eensgezind en dat zijn zij ook wel aan hun merkwaardige geboor te verplicht. UUI gotMMisu wxuo a» mumtmu, zo ieiei. xxa/uo i i Postboa Uia Po«giK, No ïëAlö W* Klficütcndlenat abonnementen. X8-3010 -wi Zaterdags 17—18 uar Telefoon 1x5700 «jHCfsrealiage- Huygensplein 1 - relet. 183467 -3 lMnenl. Postbus 1091 - Postgiro No 124867 Kluchten dienst. 183018110 a. Teiel 362569. Dordrecht: Sobefferspleln 8 Postgiro No 124208 Telefoon 4570 Kjscfctendienst n» 1730 uoi 1314, Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 87682. Abonnementsprijs 61 eent Der week t 2,(15 per maand, f 7,90 per kwartaal. Letse ntrmmere 16 cent Vertchihrt dngolllks. GROTE ZEGE VOOR DEMOCRATEN vv-ANVt-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1