Goedkoop duurkoop Eisenhowers parti j verloor vooral in landbouwstaten WEMEF Amnestie voor Djilas? Julia Rajk terug in Hongarije Noodwaelitplicht per 1 februari Nieuwe wrijving Tunis-Parijs Antiquair uit oude meester voor f401- Bezorgdheid om uitblijven van commerciële TV Pasternak was „per abuis blij over Nobelprijs 4 Tifsseling CONCLUSIE NA VERKIEZINGEN Democraten blijven samenwerken Kostganger sloeg met bijl in op drie huisgenoten Vooruitzichten voor oliewinning op N.-Guinea ongunstig Ooglijdersgasthuis is „Koninkliik" Schrijver is trots op Sowjet-volk Twee mannen gedood BIJ IJ PONT STOND EEN B AKFIETS BRIEF AAN PARTIJBLAD PRAWDA BOtfDERBAG 6 NOVEMBER 1958 r ZESTIENDE JAARGANG No. 1140 r Voor MODERN bestek Bed moest verplaatst wm Tu.-scii oude kranlen Genootschap Reclame Duilhc oorslcilcn over sehaclcv eriroedinii" aan nazi-slaclitoffers Directeur: li. L)E RUIG sfc Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TVE duidelijke oxerwinmng van de democraten bij de Amei ïkaaiioe -L' verkiezingen wordt door vele politieke waarnemers uitgelegd als een verschuiving naar een gematigd libera!isme in de Verenigde Staten. Men is vrij algemeen van mening, dat het buitenlands beleid geen besiissende rol gespeeld heeft bij deze verkiezingen. De neder laag van de republikeinse partij van president Eisenhower wordt veel meer gezien in het licht van de economische onrust m dc Ver. Staten. In grote gemeenten: •V gr Na acties van Franse troepen: (Van onze conespondent) Wij xtfn dolgelukkig JtotUfdam wulie a« *viumr<.di a icici. iuxuu h la «tactfcue U-ia Postgiro No. 424519 Kltwrrnnairrt abonnementen: 18.30jezxi am Zaterdags 1718 auz, Teleioon H5700. MweaHie' HuygeuepJeto 1 - TeJei. l&1467 13 üinan» Poetbu» 1001 - P«tgk*> No, 424S67. KJaeatendienl: 18.30—16450 a. Tel el 362569. Oontnebt: SobeUeraptetu 8 - Po„*lro No *24208 Telefoon 4570 ïLaehtendienat os 17^0 trar 7314. S<tiled«n: Lange Kerkstraat Mb Telefoon 67883. Abomnementgpnj» 61 cent oer week f 2.66 per maand, f 7.90 pet kwartaal. Losse nummera 16 cent Versehttnt «taeeHiki» Tuna# (Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND Over het algemeen veel bewolking met hier en daar enige regen en plaatselijk mist. Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.44 onder: 17.03 Maan opt %Zt onder: 15.07 HONDURAS. Panama en Liberia zijn landen, welke sociaal ge zien tot de achtergebleven gebie den van de wereld moeten worden ge rekend. Hiermede willen wij geens- zini zeggen, dat er a-sociale toestan den zouden heersen. Maar wel dat de sociale zekerheid er ontbreekt. Men kent er niet een stelsel van sociale wetten, zoals in de meeste Westeurope- se landen, waaronder ook Nederland. Het ontbreken van een goedr sociale wetgeving laat de mogelijkheid open dat er gewerkt wordt zonder privaat rechtelijke arbeidsovereenkomsten. Deze omstandigheid en hel feit, dat de regeringen van genoemde landen geen zware belastingen heffen op het verlenen van diensten, is voor vele re ders in de wereld aanleiding geweest hun schepen onder de vlaggen van de ze landen onder te brengen. Men spreekt in dit geval van „goedkope" vlaggen. Het siert de Nederlandse reders, dat zij weigeren hun schepen onder deze z.g.n. „goedkope" vlaggen te laten va ren. Wel hebben zij bij de overheid meermalen aangedrongen op een her ziening van het belastingsysteem voor de zeescheepvaart, omdat bij de hui dige belastingheffing de concurrentie tegen de vloten van de Pan-Hon-Lib- landen bijna niet is vol te houden. OOK de internationale vakbeweging keert zich tegen de „goedkope" vlaggen. Op het congres, dat de Inter nationale Federatie van Christelijke Transport- en Fabrieksarbeiders (waarbij de Christelijke Bedrijfsgroe pen Centrale is aangesloten) dezer da gen in Keulen eeft gehouden, werd een resolutie aangenomen, waarin de zeelieden ernstig wordt aangeraden met te monsteren op schepen, welke onder deze vlaggen varen, wanneer geen contracten worden aangeboden, waarin hun rechtspositie is vastge legd. Bij de organisaties wordt aange drongen, op maatregelen, die er toe kurtnèn leiden, dat op de gehele wa- reldvloot redelijke arbeidsvoorwaarden worden toegepast. Wij menen, dat het duidelijke geluid var de internationa le christelijke vakbeweging niet moet worden misverstaan. De met zoveel moeite verworven so ciale vooruitgang in het grootste ge deelte van de zeevarende landen, wordt ondermijnd door naties die in de his torie van de wereldscheepvaart geen enkele rol van betekenis hebben ge speeld. Men zpu kunnen aanvoeren, dat de ze landen in het verleden '•een rol kon den spelen, omdat zij geen onafhanke lijkheid bezaten Dat is waar, al geldt dit voor Liberia in meerdere mate dan voor Honduras en Panama DE regeringen van deze landen die nen evenwel te beseffen, dat on afhankelijkheid ook verantwoordelijk heid betekent. Op verscheidene sche pen, welke onder de „goedkope" vlag gen varen, heersen toestanden, die rondweg middeleeuws ..unnen worden genoemd. Men mag dan aanvoeren dat hoge gages het een en ander wel compenseren, het zal duidelijk zijn. dat wanneer de praktijken van som mige reders gemeengoed worden op de wereldvloot. een stuk sociale ze kerheid verloren dreigt te gaan, dat eerst na veel strijd kon worden ver-j worven. Het is daarom goed, dat de christe lijke vakbeweging bij de protesten te gen de „goedkope" vlaggen ook het hare heeft gevoegd. Voor degenen, die aangelokt door de gages m «nsteren op schepen, varend onder een „goedkope vlag, zal na verloop van tijd blijken, dat goedkoop in hun geval duurkoop is geweest. Het opgeven van wat in het verleden bereikt werd is nl. een te hoge prijs. Liberalisme leidde tot republikeins echec (Advertentie) De democratische leiders in het Amerikaanse Congres hebben laten weten dat zij voornemens zijn met het republikeins bewind samen te werken in het belang van het land. President Eisenhower had gisteren op een persconferentie al laten weten geen moeilijkheden te verwachten met de grote democratische meerderheid. Hij zei altijd ai met een door de democraten beheerst Congres te hebben gewerkt op een manier die hij het beste voor het land achtte. De Amerikaanse president wist niet waaraan de republikeinse nederlaag precies moest worden geweten. Wei meende hij dat de republikeinen hun ver kiezingscampagne te laat waren begonnen. De democraten blijken vooral be langrijke successen te hebben behaald in de agrarische staten. Dit wordt uit gelegd als een uiting van ontevreden heid onder de boeren over het huidige landbouwbeleid. De New York Times merkt op dat de uitslagen een zwenking naar links te zien geven, waarbij de rechtse „oude garde" van de republikeinse party vrijwel tot nul is gereduceerd. De New York Post schrijft dat de beslissende democratische overwinning waarschijnlijk het einde zal betekenen van het tijdperk van Eisenhower. In zekere zin was dat tijdperk al ge ëindigd, namelijk toen de president zich afwendde van het „moderne repu- blikanisme", aldus het blad. Bü de gouverneursverkiezingen be haalden de democraten een netto winst van vier zetels. In 24 hoofdsteden wer den democraten tot gouverneur ge kozen tegen acht republikeinen. De Vraag gratis folder bij WeMeF Nes 23-25, Amsterdam C. v.v.vKv.v.v Er doen in Belgrado geruchten de ronde, als zou de Joegoslavische rege ring overwegen de vroegere vice-pre sident Milovan Djilas en andere poli tieke gevangenen, amnestie te verle nen. De straffen van de politieke gevan genen zouden met twee jaar bekort worden. De amnestie zou op 29 no vember worden afgekondigd. 29 no vember is een nvfinn^'» feestdag m Joegoslavië Djilas. de achiijvei \uu het boek „De nieuwe klasse", is vorig jaar ver oordeeld tot zeven jaar gevangenis straf, wegens ondermijnende activi teiten. Aangezien hij reeds om andere redenen gevangen zat. werd zijn to tale straftermijn op negen jaar vast- •acteld. (Van een onzer verslaggevers) De 25-jarige Surinamer E. A. D. te Dordrecht heeft zijn kostbaas K. en diens vrouw en dochter in de Tweede Reedwarsstraat tijdens een vecht partij zodanig met. een hakbijl ver wond, dat alle drie de slachtoffers naar het gemeenteziekenhuis moesten worden overgebracht. Zij konden ech ter, na behandeld te zijn, weer huis waarts keren. Tussen D. en de familie K. waren moeilijkheden ontstaan, omdat de heer K. nog een andere kostganger wilde nemen. In verband daarmede moest het bed van de Surinamer ver plaatst worden. Deze was hierover zeer ontstemd en greep woedend een hakbijl, waarmee hij vader, moeder en dochter verwondingen aan het hoofd toebracht. Ten slotte wist de heer K. zijn opgewonden kostganger de byi te ontwringen. De Surinamer is door de Dordtse politie gearresteerd wegens poging tot doodslag De vooruitzichten voor een olie-in dustrie op Nieuw-Guniea zijn niet gun stig, als het binnen de eerstkomende jaren niet mogelijk zal blijken een ad ditionele commereïcle produktie te vinden. Dit heeft minister Helders meegedeeld. De oliewinning te Klamono zal over niet al te lange tyd geleidelijk gaan afnemen, de sterk aflopende produk- he te Wasian en Mogoi zal reeds in cc naaste toekomst beeïnBigd moeten wor den. Het onderzoek naar olie in Zuid- Nieuw Guinea heeft nog niet tot resul taat geleid Tot nog toe is in Ned. Nieuw-Guinea in totaal de aanwezigheid van 118 mil joen ton nikkel- en kobalthoudende la- terieterts aangetoond. Binnen afzien bare tyd zal een drietal mijnbouwkun- dige onderzoeken worden ingesteld waaruit de economische waarde moet kunnen worden afgeleid. Een exploi tatie van de gevonden steenkoollagen heeft door de matige kwaliteit er. dc spreiding daarvan thans weinig zin Hedenmiddag is te Utrecht bekend gemaakt, dat aan het Nederlands Gast huis oor Behoeftige en Minvermogen de Ooglydcrs te Utrecht het predikaat ..Koninklijk" is toegekend. De onder scheiding is het ooglijderigasthuis tc beurt gevallen t g.v het hotrWchang bestaan, dat vandaag wordt gevierd. Men zie ook pagina 8. enige gouvcrneurszetel die nog niet is beslist is. die in Nebraska waar dc democraten echter een voorsprong hadden De zetelverdeling m het nieuwe Huis van Afgevaardigden was vanmorgen: democraten 283, republikeinen 151. Vooi de twee resterende zetels, een van Illinois en een van Alaska, is de uitslag nog met bekend. Alaska stemt eerst op 25 novemberl. Dc stand voor de Senaat luidt: de mocraten 62 zetels, republikeinen 8. (Gekozen werden 26 democraten en 8 republikeinen). Voor Alaska staan nog 2 zetels open. In het nieuwe Congres zullen acht tien vrouwen zitting hebben, twee meer dan in het vorige. Een woordvoerder van de Hongaarse regering heeft verklaard, dat de we duwe van dc voormalige Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Laszlo Rajk, Julia Rajk, onlangs naar Boedapest is teruggekeerd. Mevr. Rajk behoorde tot de groep, die met wylen Imre Nagy asiel vond in de Joegosla vische ambassade in Boedapest tijdens dc Russische interventie in de Hon gaarse opstand. Later verbleef zij als balling in Roemenie. Onlangs gingen er geruchten, dat zij in Hongarije zou terechtstaan wegens haar betrekkingen tot de groep-Nagy. Daar men echter politiek gesproken niets tegen haar kan aanvoeren be halve dan dat zij in 1956 een interview toestond, waarin zij de wens uitsprak dat de omstandigheden, die indertijd leidden tot de terechtsteUmg van haar (posthuum gerehabiliteerde) echtge noot, zich met zullen herhalen, heeft de Hongaarse regering blijkbaar het denkbeeld prijsgegeven, haar te ver volgen. A v. ï*y>, •N v£v (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van 1 februari a.s. zal in de A-kringen van de Bescherming Bevolking, waar groot gebrek aan noodwachters heerst, de noodwacht- pliclit worden ingevoerd. Na 1 februari zullen de overige A-kringen volgen. Voor de B-kringen zal de noodwaelit plicht niet geiden. Dit heeft minister Struvcken in de Tweede Kamer meegedeeld. Zoals in dertijd meegedeeld, zullen als nood- wachtplichtigen ingeschreven worden de militaire dienstplichtigen van 26 jaar en ouder, die de status van bui tengewoon dienstplichtige zul'en krij gen en dus geen militaire oorlogsbe stemming zullen krijgen. Onder de A-kringen vallen in hoofdzaak de grotere gemeenten. De Tunesische regering heeft krach tig bü Frankrijk geprotesteerd tegen grensschendingen door Franse troepen. Volgens een communiqué van de Tune sische regering zijn twee Franse regi menten, gesteund door tanks, van Al gerijns gebied Tunesië binnengedron gen onder dekking van mortiervuur. Verder meldt het communique dat dc Fransen dc laatste drie dagen twee Tunesische grensplaatsen hebben be schoten, o.a. het dorp Sakiet Sidt Jocs- scf, dat in februari van dit jaar door Franse vliegtuigen werd gebombar deerd. Bij de jongste incidenten zou ten minste één dode zijn gevallen. Een hefschroefvliegtuig met als piloot Gerard Tremerie (die tijdens de wa tersnood van 1953 tientallen Nedcrlan ders met zijn helikopter heeft gered) hangt met een zoeklicht boven het fel brandende nieuwe stationsgebouw op het vliegveld Melsbroek bü Brussel. Tremerie slaagde er dinsdagavond tn twee mensen die door de brand van de begane grond waren afgesneden, met de helikopter uit de controletoren van het stationsgebouw te halen- De enorme brand In het gebouw was ontstaan doordat in het kantoor van de weerkundige dienst een ollekacheltje was ontploft. DE Sneker antiquair K. Kam- minga heeft van een opko per van oude meubelen in Am sterdam voor 40 gulden een schil- "•yij gekocht dat als de deskun digen het bij hef rechte eind heb ben. duizenden guldens waard kan zijn. Het stelt het kincleke Jezus met Jozef en Maria voor en het zou geschilderd zijn door de Vlaamse schilder Anthony van Dijck, die van 1500 tot 1041 leef de en die vooral door zijn bijbel se voorstellingen en portretten bekend is geworden. De heer Kammms.i. dit- on.-, ver- elde dat hij werkelijk een bco'je overstuui is van het fortuintje d<i: hem ten deel is gevallen heef! ,U een paar keer een hoog bod op dit schilderij gehad, maai hu wilde eerst het oordeel afwachten \an de deskundigen die een minutieus on derzoek naar de herkomst zullen instellen Daaivoor /al de/er dagen o a. een deskundige uit Utieclit naar Sneek komen P.en paai dagen geleden i eed ik naar mstei dam zo vertelde de heer Kam- Buogj ons er dicht bu de IJpom zag ik een bakfiets staan, waai bieder meier doelen opgeladen walen. Ik had daal wel belangstelling voor en daarom ging ik naar dc koopman die bu ne bakfieN ■stond Dc koop van dc stoelen «ms met door maar tussen een partij oude klanten trok nog iets anders nuin aan dacht namclhk «Pt schilderij Ik vond het s» luldern wei mooi mi ar 'k had niet dirpft de overtuisina dat het zo veel wiaiii zou /'in Ik heb het voor 40 ffuMen van de koonman gekocht Dc heer Kanuvunga voitelde ver der dat hy m Amsterdam by een kunst handelaar een vrachtje moest afleve ren en dat hij toen meteen het schil derij heeft laten zien De kunsthandelaar was zo veriast. dat hy direct eeri hoog bod deed. maai de handelaar uit Sneek ging daar met direct op m Ik dacht, zo zei hij, dat wanneet dit een byzonder schilderij is ik ei nog wel heel wat meer vooi zou kunnen krijgen Ook tn dc kunsthandel in Deil Haag is het schilderij daarna nog getoond en ook daar deed men een hoog bod. De heei Kammsnga heeft het schil derij echter goed ingepakt en heeft het zonder op het bod in te gaan mee naar Sneek genomen. Het hangt daar nu m zijn huiskamer en er zijn woensdag al heel wat belangstellenden komen kijken. Het schilderij is 50 cm breed en 60 cm hoog He; is met gestgneerd, maar dc deskundigen die er tot nu toe ?yn gewee-t znn tr vlywel unaniem van meriirgd dat dit -.thildery door An them van Duek naar men vermoedt in een van zijn Londense perioden moet zij.i vervaaidigd en daaiom zit ei m Sneek thans een antiquair in grote spanning op dc afloop van het des kundige onderzoek te "waohtea. (Van een onzer verslaggevers) „Het uitblijven van een beslissing: met betrekking: tot de commerciële tele visie ln ons land verontrust het Ge nootschap voor Reclame ten zeerste. Op 10 maart belegden wij in Scbeve- ningen een commerclële-televisie- dag, waarvoor alle 150 leden van de Tweede Kamer waren uitgenodigd, Vierhonderd druk bezette zaken lieden wisten zich voor deze oriën teringsdag vrij te maken, maar van de honderdvijftig Kamerleden bleken, er slechts drie de gelegenheid te hebben gevonden deze bijeenkomst bü te wonen. Wü vrezen dat het by de commerciële televisie «iet om de knikkers, maar om het spel zal gaan, We zullen gezamenlijk onze ziel in Nederland se lijdzaamheid dienen te bezitten en maar rustig afwachten, op welke wijze en wanneer men ook deze omelet, zonder één ei gebroken te hebben, aan ons zal voorzetten." Deze woorden, die met gelach werden begroet, sprak de voorzitter van het. Genootschap voor Reclame, jhr. W. van Andringa de Kempenaer, bij de opening van het twintigste reclame congres, dat vandaag en morgen in, de Philipszaal van het Jaarbeursge bouw te Utrecht wordt gehouden. De opening van het congres werd ver richt door de burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. de Rarutz. Over de commerciële televisie merkte jhr. Va nAndringa de Kempenaer verder nog op: „De commerciële t.v. is, zoals de naam sl zegt, een com mercieel en daarmee een aangele genheid van economisch belang: Daarom hoop ik, dat minister Cals wel zal willen aanvaarden, dat thans ons Genootschap voor Reclame er alle begrip voor heeft, dat deze kwestie, die in feite noch met onder wijs, noch met kunst en noch met wetenschap ook maar iets te maken heeft, hem grote zorgen baart". In zijn causerie „Onze economie en de taak van de reclame in perspectief", leverd ede heer O, M. E. Loupart, oud-lid van het presidium van de raad voor bestuur van Philips, ook kritiek op het uitblijven van com merciële tv. in ons land. „Het doet zonderling aan, dat in ons vooruitstrevende land, dat reeds lang de trekschuit door modern verkeer heeft .vervangen, het meest doel matige reclamemedium, de televisie, «loor m,i. eenkennigheid van enSële voor de gehele gemeenschap in de ban wordt gedaan". BORIS PASTERNAK, de Russische schryver, die onlangs de Nobel prijs voor letterkunde heeft geweigerd, heeft in een brief aan het Russische partijblad Prawda verklaard, dat hij aanvankelijk bü vergissing verheugd is geweest over de toekenning van de prijs. Dat hij deze vergissing had ge maakt was begrijpelük, daar er al vyf jaar geleden aan hem was gedacht voor de Nobclprüs, op een tüdstip dat hü zün omstreden roman Dr. Zjlvago nog niet had geschreven. Toen hy zag dat zyn werk zo „be treurenswaardig werd geïnterpreteerd" en dat men speciaal het oog had op de roman „Dr. Zjïvago", had hy be grepen dat de onderscheiding van po litieke aard was. Daarom had hij geheel vrywillig de prijs geweigerd. „Ik ben niet vervolgd en mijn leven is niet in gevaar geweest, even min als mijn vryheid. Ik zou er graag nog eens de nadruk op leggen dat al mijn handelingen volkomen vrij willig zyn geweest. Mensen uit mijn naaste omgeving weten wel dat niets op aarde my er van kan weerhouden recht door zee te gaan. of er mij toe kan brengen tegen mijn geweten in te handelen", aldus Pasternak. Aan het slot van zijn brief zegt hy deze \erklaring af te leggen „met ge voelens van trots ten aanzien van de tyd waarin ik leef en de mensen te midden van wie ik woon". Pasternak herhaalde wat hy vorige weck aan premier Chroestsjew had ge schreven, n.I. dat hij door geboorte, leven en werk zo aan Rusland was ge bonden dat hy over in ballingschap gaan met kon denken (Advertentie) dat wij al onze meubelen gekocht hebben bij in Nijkerk! Levering rechtstreeks van de fabriek Cat aiogut B gratis op aanvraag iVcst-Duitsland zal binnenkort elf Europese landen voorstellen doen wat betref. de schadevergoeding aan staatsburgers van deze landen, die in de oorlog in Duitse concentratiekam pen hebben gezeten. Deze landen zyn België, Denemar ken. Engeland Frankrijk, Grieken land. Italië, Luxembuig, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitser land Zeven van deze landen hebben de bondsregering onlangs aan de schadevergoeding herinnerd. Er is nog mets bekend over de bedragen. Bü een verkeersongeval op de rijks weg VenloNijmegen, nabij Well, zün gisteravond de 39-jarige vertegenwoor diger E. Rünaarts uit Venlo en de 37- jarige caféhouder P. Peeters uit Arcen om het leven gekomen. Beiden waren in een kleine personenauto op weg naar huis, toen de wagen door een vracht auto met aanhangwagen bij hst passe ren werd geraakt. De wagen raakte uit de koers en vloog enkele tientellen meters verder tegen een boom. De bestuurder van de vrachtauto stopte, maakte van het ongeval mel ding tegen een landbouwer die kwam aanrennen, en vervolgde zün weg in de richting Nymegen, zonder zich om de gevolgen van het ongeval te bekom meren. De politie vermoedt, dat de vrachtwagen uit Rotterdam afkomstig is en heeft in die richting een onder zoek ingesteld. Woensdagmiddag zyn in het verkeer nog twee personen om het leven ge komen. Bij het provinciaal ziekenhuis te Santpoort werd de 81-jarige voet ganger P. H. Jacques door een auto overreden en gedood. Een soortgdyK ongeval had te IJselstein plaats, waar het vierjarige dochtertje van de famiUi» Hcnssen werd overreden. V rV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1