Bedrijfsruimte Nederlanders in Indonesië, die zich verbisten ubica Start maanraket uitgesteld „Postfabriek" Rotterdam C.S. I mm Mijlpaal voor BELGEN: schoolstrijd ten einde Hamid II weer gezin Begroeting op Schiphol MIDDENSTAND WEER IN SOCIAAL ECON. RAAD r N ederlandersch ap prijsgegeven Brits militair bij botsing gedood Bouwvakarbeiders in gelijk gesteld E Drie grote partijen bereiken akkoord Vier begrotingen goedgekeurd Gecorrigeerde cijfers werkloosheid gedaald m Op zoek naar Duits kapitaal voor Borneo Briefkaart krijgt groter formaat piano's - Drie wielrijders omgekomen Rouleringssysteem van 4 organisaties VRIJDAG 7 NOVEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4141 'gen nieinve poping? Verstekelingen Criininalileit Y rou wengevangenis M.P. reed le hard Nederlander vermoord in Frankrijk? S- "N J Directeur: B. DE RUIG f Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUUNS SLOT schuimrubber- matras Mars en Venus c1 a SPÜMS li"' TWEEDE KAMER Geen kiaehl J :\A BIJNA 90 JAAR ifó&t BODEGRAVEN TOT 1960 gottefdun* UUJ ivint u« iriuisu.aL za ietai. .1157 OU (4 it PoMÈUft 1U3 - Poetguo No. 424529. jQacirtendJeit»! abonnementen: 28.3029.30 Zmtetims* 1118 wc. Telefoon 115700. 'j-Grareniage: Huygetwpleln 1 - Telei. 283467 <3 lijnen!. Poettal» 1091 - Postgiro No. 424867. KJactotenriienet: 18201920 u. Telel. 362569. Dordrecht; JfcbaCeïsptein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 XlacfeteruUenst na 1720 nar 7314. geW*iam: tange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. dijonnementeprfi* 81 eent per week t 2,66 per maand, f7.90 per kwartaal. tornt nummer» 16 cent Versohitet dateUftu. (Geldig lot morgenavond). ENIGE KEGEN. Zwaar bewolkt met enige regen of motregen: later enkele verspreide opklaringen. Overwegend matige zuidelijke wind. later ruimend naar westelijke richtin gen. Minder koude nacht, morgen overdag dezelfde of iets hogere temperaturen. Morgen: zon op: 7.46 Maan op: 3.46 onder: 17.01 onder: 15.36 DE laatste tijd begint er enig schot te komen in. het streven om ver betering te brengen in de positie van de huurders van bedrijfsruimte, wel k« ais gevolg van overheidsmaatrege len moet worden ontruimd, In verscheidene grote steden speelt deze kwestie in verband met sane ringsplannen. Een recent voorbeeld is Den Haag, waar in de komende ja ren ca 1500 ondernemers hun be drijfspanden moeten verlaten. Een deel van deze ondernemers zal in het gesaneerde gebied terug kun nen keren, een ander deei moet ver huizen naar de randgebieden, voor weer een ander deel zal geen passend bedrijfspand ter beschikking staan, zodat likwidatie onvermijdelijk is. De vraag in 't geding is nu op wel ke wijze al deze ondernemers moeten worden schadeloosgesteld. De be staande onteigeningswetgeving is ver ouderd en dateert uit de vorige eeuw. De desbetreffende bepalingen passen niet meer in deze tijd. Een h/urver- goeding van maximaal twee jaar kan onmogelijk een billijke schadeloos stelling worden genoemd. t N de regeringsverklaring van twee 1 jaar geleden is medegedeeld, dat aan deze kwestie aandacht zou wor den besteed. Hieraan wordt thans ge volg gegeven. Enkele maanden gele den werd door de minister van Justi tie een commissie geïnstalleerd on der voorzitterschap van prof. mr, A. N.. Houwing welke een oplossing zal moeten vinden voor de hier liggende problemen. Tezelfder tijd werd een wetsontwerp ingediend, waarbij een soort over gangsregeling wordt voorgesteld voor de periode, dat de evc-tuele voorstel len van de commissie-Houwing nog geen wettelijke vorm hebben gevonden. Hierbij gaat het dus om ec-> tijdelij ke regeling, welke er op neerkomt dat de huurder van en bedrijfspand, die naar elders moet vertrekken een schadeloosstelling krijgt van ten hoog ste hetzij de som van de opbrengst van het bedrijf over de laatste drie ja ren, hetzij, wanneer dit gunstiger is voor de huurder, de huurprijs over de laatste vijf jaren. Uiteraard is dit een verbetering ver geleken bij de bestaande toestand. De vraag blijft of hier een in alle opzich ten billijke voorziening is getroffen. OEN wij ongeveer anderhalf jaar geleden de aandacht vestigden te dezer plaatse op de urgentie van een spoedige voorziening, is ook de vraag gesteld of hier geen taak lag voor de hoofdbedrijfschappen Detailhandel en Ambachten. Sindsdien werd de Raad voor Mid den- en Kleinbedrijf ingesteld en deze heeft eergisteren, naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp een gede gen advies uitgebracht. In dit advies wordt er de aandacht op gevestigd, dat geen onderscheid Visa voor bepleit spijtoptanten m Tweede Kamer (Van een onzer verslaggevers) r\L KVP-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteravond, by monde van mr. Van Doorn, aan de minister van Justitie prof. Samkal- den, een duideljjk beleid gevraagd voor de spijtoptanten in Indonesië. Spreker bepleitte als algemene regel dat aan deze spijtoptanten een visum wordt verleend zodat zij naar Nederland kunnen rcwen en dat er geen beoordeling van geval tot geval plaatsvindt. f Advertentie) De derde Amerikaanse maanraket, die vanochtend vroeg vanaf Cape Ca naveral gelanceerd zou worden, is niet gestart „wegens technische complica ties". Op het ogenblik dat de raket afgevuurd zou worden waren de weers omstandigheden ongunstig; de bewol king hing zeer laag en bij tussenpozen viel er regen. Zaterdagochtend omstreeks 7.45 uur Ned. tijd zal, volgens het Amerikaanse persbureau UPI, opnieuw een poging gedaan worden om de raket, die Pio nier II gedoopt is, de ruimte in te stu ren. Evenals de Pionier I is de nieuwe maanraket uitgerust met een televisie camera om opnamen van de achter kant van de maan te maken. Koningin Frederika van Griekenland was gisteren al op Cape Canaveral aangekomen om de lancering van nabij mee te maken. De Verenigde Staten zijn op hel ogenblik in staat raketten naar de pla- dient te worden gemaakt bij schade- neten Mars en Venus af te schieten. loossteUingen tussen ondernemers-,1 Dit hebben Amerikaanse deskundigen eigenaars en ondernemers-huurders, De huidige onteigeningswet gaat uit j van een volledige schadeloosstelling, van de eigenaar-ondernemer Er is] geen redelijk motief te vinden om de! huurder hierbij- achter te stellen. J Een onbillijke werking heeft ook. dat j huurders van langlopende er. huurders! van kortlopend: contracten dezelfde' maximale schadeloosstelling genieten. De Tweede Kamer maakte gister avond nog een begin met de algemene beschouwingen over de begroting van Justitie en mr. Van Doorn (KVP), die de eerste spreker was, stond uitvoe rig stil bij de spijtoptanten. Dit zijn degenen die bij de soevereiniteits overdracht in Indonesië woonden en hun Ned/rlanderschap prijsgaven om het Indonesische te verkrijgen. Thans hebben zij spijt van die optie en zij willen, zo herinnerde mr. Van Doorn eraan, gehernaturaliseerd worden. Zij willen naar Nederland en willen een visum hebben. Voor hen moet gelden, aldus mr. Van Doorn, dat zij in Nederland welkom zijn en wij mogen niet zeggen dat zij de consequenties van de optie moeten dragen. Want. aldus vervolgde -mr. Van Doorn, als wij en zij ons niet pijnlijk vergist hadden zouden zij nog Neder landers zijn geweest. In Indonesië wor den deze mensen genegeerd en mr. Van Doorn zei dat het de hoogste tijd is dat de minister van Justitie zijn beleid ten opzichte van de spijtoptan ten wijzigt. Mr. dr. Berkhouwer ging ook in op de regeringsbcslissing ten aanzien van de 37 verstekelingen. De regering had de suggestie van de president van de Haagse rechtbank om de 37 versteke lingen naar Nieuw-Guinea te zenden een novum genoemd. Maar, aldus spre ker, was zij werkelijk een novum? j^r^vs/sr Bestond die mogelijkheid tot zen den naar Nieuw-Guinea niet reeds bij de uitzending en is het verblijf in Nieuw-Guinea, een deel van het Rijk, iets anders als verblijf in Nederland, aidus de VVD-woordvoerder, die be twijfelde of het novum de werkelijke beweegreden was geweest 'voor het rechtsomkeert maken van de regering. Jkvr. mr. Wttewaail van Stoetwegen (C.H.U.) vroeg de minister een on derzoek in te stellen naar de toeneraim* van de criminaliteit. Uitvoerig besprak zij het vreemdelingenbeleid en zij zei. dat. hoewel ons land overbevolkt is. velen erheen vluchten omdat zij het als een ..paradijs" beschouwen. De C.-H.-woordvoerdster vroeg de minister een einde te maken aan het „Rozenhof-avontuur". Op de Rozen hof..in de Achterhoek worden vluchte lingen gehuisvest. In de laatste jaren waren hier slechts enkele personen opgenomen, terwijl de kosten zeer hoog waren. Spreekster vroeg of het vreemdelingenrecht niet in Europees verband bezien moest worden. Een ernstig pleidooi voerde jkvr. Van Stoetwegen voor een nieuwe vrouwengevangenis. De vrouwenafde ling van de mannengevangenis aan de Noordsingel te Rotterdam beantwoordt niet aan het doel. Ais het, vanwege de financiële moeljjkheden, niet mo gelijk is een nieuwe gevangenis te bouwen, kan dan tijdelijk een onder dak elders gevonden worden? (Van een onzer verslaggevers) ïn de bocht van de Bol te Maasdijk is een jeep met twee Engelse militairen door te grote snelheid op de linkerrij baan terecht gekomen, juist toen uit de richting Rotterdam een vrachtauto met aanhanger naderde. Met een ge weldige klap kwam de jeep. waarin twee agenten van de Engelse Militaire Politie waren gezeten, tegen de zijkant van de aanhangwagen terecht. Beide militairen werden uit de jeep geslingerd en in ernstige toestand naar een ziekenhuis te Delft vervoerd. Op weg daarheen ls een van hen aan zijn verwondingen overleden. (Van een onzer verslaggevers) De twaalf bouwvakarbeiders van het Nederlands Bouw Syndicaat te Amsterdam, die geen uitkering uit het •werkloosheidsfonds ontvingen, omdat zij waren ontslagen als gevolg van de staking van een aantal andere arbei ders, zijn door de Raad van Beroep in het gelijk gesteld. De Raad meende de beslissing van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijver- 'heid nièiig Te -moeten verklaren." om dat naar zijn mening het werk ondanks de staking had kunnen worden voort gezet. De betrokken arbeiders zijn niet ontslagen, omdat zij persoonlijk staak ten maar omdat anderen staakten. Bij Montbard (Frankrijk) is in het Bourgondisch Kanaal het stoffelijk overschot gevonden van de handels- reiziger J. P. uit Den Haag. Een me dicus. die de lijkschouwing verrichtte, meent sporen van geweld te hebben aangetroffen, waarschijnlijk van mes steken in de hartstreek. Een onder zoek wordt ingesteld. P. was kort tevoren nog gezien in een café in Montbard. De handelsreiziger leeft, zo verne men wij, reeds geruime tijd gescheiden van zijn familie in Den Haag. Hij was veel op reis en ""as reiziger in vakkle- ding voor eige,. rekening. In oktober was hij uit Den Haag vertrokken. ZICHTBAAR bewogen, met tranen in de ogen, heeft Sir Winston Churchill gisteren in Parijs het Fran se berrijdingskruis, één van Frank- rfjks zeldzaamste en hoogste onder scheidingen. in ontvangst genomen uit handen van premier de Gaulle. De Belgische minister Van Hemel - rijck heeft donderdag in een radio- en televisietoespraak bekendgemaakt dat vertegenwoordigers van de drie grote politieke partijen in België (christen- donderdag verklaard. j) E Raad voor het Midden- en Klein bedrijf wijst er verder op dat een uniforme regeling bij de wet geen be lemmering mag vormen voor de ge meenten om nog aanvullende maatre gelen in verschillende vorm te tref fen. Amsterdam ging reeds in deze richting. Ondernemers, die hun bedrijfsruim te ontruimen moeten, kunnen zwaar gedupeerd worden. Het is daarom bil lijk dat ook van gemeentewege mede werking en bijstand kan worden ver leend b.v. voor het verkijgen van kre diet voor de stichting van een nieuw bedrijf of het beschikbaar stellen van andere bedrijfsruimte hiervoor, ter wijl ook sociale voorzieningen getrof fen moeten kunnen worden voor hen, die tot likwidatie moeten overgaan b.v. wegens leeftijd of invaliditeit. Ten slotte is er dan nog de ervaring dit tijdelijke regelingen de strekking bebben hardnekkig stand te houden. De Raad voor het Midden- en Kleinbe drijf is daar terecht benauwd van en boopt dat de commissie-Houwing spoe dig klaar zal zijn met haar werk. Een ïriubkige omstandigheid is dat bij de behandeling van de tijdelijke over gangsregeling in de Staten-Generaal m-t het thans uitgebrachte advies van "riddenstandszijde reeds rekening kan '•orden gehouden. O (Van een onzer verslaggevers) De Tweede Kamer heeft gisteravond zonder hoofdelijke stemming haar goedkeuring gehecht aan de begroting van Binnenlandse Zaken en de begro tingen van het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds, het provinciefonds en het staatsdrukkerij- en uitgevers bedrijf. Het ..trcndcijfcr" (over normale seizoenwisselingen gecorrigeerde cij fer) van de geregistreerde arbeids reserve is in oktober gedaald van 96.000 tot 90.000. Dit heeft het minis terie van Sociale Zaken en Volksge zondheid Weliswaar steeg in oktober het aan tal werkloze mannen van 54.664 tot 59.270 en steeg de geregistreerde ar beidsreserve, die behalve de werkloze mannen ook de op aanvullende wei ken geplaatste werknemers omvat, van 63.648 tot 68.798. Het „trendeijfer" van de geregis treerde arbeidsreserve vertoonde ech ter een daling van 9S.OOO tot 90.000 Het aantal werkloze vrouwen jander- ging een daling van <.250 tot <165. Van de 66.435 als werkloos gere gistreerde mannen en vrouwen waren er 13.005 op sociale werkvoorzienings objecten geplaatst, zodat het aantal mannen en vrouwen, die in het geheel geen werk hadden, eind oktober 46.900 en 6.530 bedroeg. (Van een onzer verslaggevers) Na een verblijf van achtencenhalf jaar in twee Indonesische gevangenissen is sultan Hamid II van Pontianak gisteravond omstreeks halftwaalf met zijn gezin verenigd. Mevrouw Alkadri. de echtgenote van dc sultan, en z«n beide kinderen Edith (ID) en Max (16) waren de eersten, die hem op het platform van Schiphol begroetten, toen hij uit bet Hjntoestel van Singapore stapte. Daarna volgden zijn oud-kabinetchef, mr. L. Tielcnius Kruithoff, de oud- KLM-direcleur Hans Martin en nog enige vrienden. Vervolgens werd een aantal jour nalisten door de sultan ontvangen met de woorden: „Ik ben zeer blij, dat n mü na negen jaar nog niet bent ver geten". „Nee, stelt u mij geen politieke vra gen. Die kan ik niet beantwoorden". De sultan, die een zeer opgewekte indruk maakte, voelde er niets voor zich in een nieuw wespennest te steken. Hij blijft voorlopig enige maanden in Nederland, maar dan gaat hij weer terug naar Indonesië. Er zijn hem geen reisbeperkingen opgelegd. In juli hoopt hij weer naar Nederland te komen om met zijn gezin de zomervakantie door te brengen. „Ja, myn vrouw en kinde ren blijven voorlopig hier. Het kli maat is beter". Geen enkele klacht over het verblijf in de gevangenissen van Bogor en Tjipinang. „Ik werd buitengewoon goed behandeld, mocht bezoek ont vangen en lezen wat ik wilde. Na mijn ontslag, toen ik de hoge gast van mijn regering was, ben ik naar Pontianak gegaan. De bevolking toonde zich zeer enthousiast, dat ik weer in haar mid den vertoefde. Vandaar, dat ik mijn aanvankelijk voornemen om te trach ten het staatsburgerschap van Ma- lakka te verkrijgen, heb iaten varen. Ik ga weer in Pontianak wonen. Ken gelukkige gezinsuereniging had plaats, torn sultan Hamid TI van ï'ontianak bij zijn aankomst op Schiphol donderdagavond door zijn vrouw en twee kinderen werd ver welkomd. Kort nadat het vliegtuig tras aangekomen, werd deze foto ge maakt. waarop van links naar rechts: de zestienjarige zoon .Max. de echt genote van de sultan, stultan Hamid en zijn negentienjarige dochter Edith. Toekomstplannen? Natuurlijk heb ik die. Borneo biedt grote mogelijkheden. Ik ben van plan mij in de handel te begeven. Kapitaal moet ik nog aan trekken en ik heb mijn oog daarbij speciaal gericht op Duitsland. In de tegenwoordige omstandigheden is hei. niet wenselijk Nederlands kapitaal aan te trekken. Aan de mijnontginning is op Borneo nog niets gedaan. Er zijn goede kansen voor een scheepswerf. De cultures moe ten nog tot leven worden gebracht. Er is dus werk genoeg. Nee, een bestuurlijke functie am bieer ik niet. Dit sluit beslist niet uit, dal ik ooit een functie zal aanvaarden. Ik heb verplichtingen." Sultan Hamid II, die nog steeds ad judant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin is, zei niet van plan te zijn in Nederland officiële bespre kingen te zullen voeren. „Ik blijf de eerste maanden in mijn gezin". democraten, socialisten cn liberalen) een schoolpad hebben geparafeerd, dat een einde maakt aan de school strijd. Deze gebeurtenis is een mijlpaal in de geschiedenis van België. Meer dan een eeuw zijn de Belgen over de schoolkwestie verdeeld geweest en hebben zij elkaar, dikwijls vinnig, bestreden. Door gemeenschappelijke inspanning van mensen van goeden wille is het tijdperk van krachtver- spillende twisten nu echter voorbij, zo verklaarde de minister. Voortaan zullen alle ouders op ge lijke voet staan bij de keus van de schoolopleiding voor hun kinderen. Het middelbaar onderwijs wordt kosteloos voor zowel de openbare als bijzondere scholen. Voorts verzekert het school pad aan het onderwijspersoneel gelijk heid, ongeacht de school waar zij werk zaam zijn. (Van onze Haagse redacteur) Het ligt in de bedoeling van de directieraad van de PTT volgend jaar aan de briefkaart van acht cent een groter formaat te geven. De bestaan de briefkaart dateert reeds uit 1870. Het publiek zal een groter formaat kaart zeker waarderen, omdat dan meer schrijfruimte beschikbaar is. Ook de iuchtpostbladen zullen voor het internationaal verkeer een groter formaat krijgen. IK heb gehoord, dat we op de bovenste etage daar in. de hoek komen te zitten." .Ja, als de lif.t kapot is, mogen we wel een half uur eerder van huis gaan- om op tijd te komen." Dit was een gesprekje lussen twee PTT-ambtenaren, die in hei nieuwe Rotterdamse stationspost kantoor te werk zullen worden gesteld, wanneer dat in het mid den van 2959 gereed zal zijn. Het gebouw is STA meter hoog en 104 meter lang. De gevelver siering is van de Rotterdamss beeldende, kunstenaar- Van Tloo- den/'' V j (Advertentie) Vraagt brochure Telefoon 01 726'21 88 Donderdag zijn drie wielrijders bij verkeersongevallen om het leven geko men. Op de Hogeweg te Venlo werd de negentienjarige mej. T. de Boer ge dood, toen zij bij een uitwijkpoging on der ecu vrachtauto kwam. Ir< een ziekenhuis te Nijmegen over leed de 68-jarige landbouwer P. van den Burgt uit Alverna, die kort te vo ren in de buurt van Lunen door een personenauto was aangereden, toen hij per fiets de rijksweg overstak. De 83-jarige landbouwer P. Roose boom werd te Balkbrug door een per sonenauto geschept. Hij bezweek in een ziekenhuis te Zwolle aan zijn verwon dingen. C-. (Van een onzer verslaggevers) De kwestie gerezen rondom de wijze waarop de drie middenstandszetels in dc Sociaal Economische Raad moeten worden bezet is opgelost. Dc centrale middenstandsorganisaties hebben be sloten in onderling overleg een rou leringssysteem toe te passen, als ge volg waarvan elke middcnstandscen- trale éénmaal in de 8 jaar gedurende een zittingsperiode van twee jaar slechts met een plaatsvervangende zetel genoegen zai nemen. De moeilijkheden zijn in het voor jaar van 1958 gerezen toen voor de zittingsperiode van twee jaar (1958 1960) het Ned. Verbond van Midden standsverenigingen een volle zetel wenste te bezetten. Tot dusver had deze centrale een plaatsvervangende zetel bezet, afgestaan door de Chr. Middenstandsbond. Toen de middenstandscentralen on derling hierover geen overeenstem ming konden bereiken, is de zaak voorgelegd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Bezitsvorming en P.B.O. De drie middenstandszetels in de SER bleven i:i verband hiermee sinds 1 april jl. onbezet. De staatssecretaris stelde een diep gaand onderzoek m en is tot de con clusie gekomen, dat er geen aanleiding bestaat wijziging te brengen in de aanwijzing door de Kroon van de 4 middenstandsorganisaties, die be voegd zijn tot het benoemen van 3 leden en 3 plaatsvervangende leden van de SER, t.w. de Kon. Ned. Mid denstandsbond, de R.K. Middenstands bond, de Chr. Middenstandsbond en het Ned. Verbond van Middenstands- verenigingen. Intussen hebben deze 4 organisaties onderling overleg gepleegd over de bezetting van de SER-zetels en zij zijn daarbij tot een voorlopige regeling ge komen. Deze komt erop neer dat tot 1960 het Ned. Verbond van Midden standsverenigingen opnieuw de be schikking krijgt ever een plaatsver vangende zetel, nu van de R.K. Mid denstandsbond. Na 1960 zai een rouleringssysteem onder de vier centralen plaatsvinden als hierboven aangegeven. Als richt lijn is hiervoor aangenomen de basis van gelijkwaardigheid zodra en zolang het. Ned. Verbond van Middenstands verenigingen in sterkte minstens ge lijk is aan de minst sterke van de drie andere centralen. Voor 1 mei 1959 zullen onder leiding van de voorzitter van de SER besprekingen plaatsvinden over de wijze waarop deze maatstaf voor het na I960 geldende roulerings systeem moet worden gehanteerd. De Chr. Middenstandsbond zal zijn voorzitter, de heer H. de Mooy, voor de lopende zittingsperiode aanwijzen als lid van de SER. Voor de plaats vervangende zetel zal worden aan gewezen dr. G. J. Stapelkamp te Utrecht, secretaris van de Ned. Chr. Aannemers- en Patroonsbond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1