NA GUNSTIGE START Boeken bij de kruidenier Ook overdag per KLM naar New York V.S. en Engeland heffen kernproevenstop op 0 III Om de grondslagen Algerijnen ter dood veroordeeld Met auto tweemaal over de kop André Malraux naar het Verre Oosten Omclcit Moskou explosies voortzet Aanbod niet langer van kracht Natuurbescherming tegen hotelbouw op Terschelling 's Werelds grootste blauwe diamant weggegeven LEIDER T.V.-QUIZ IN ARREST Auto botste tegen, bus te Haren Expo-bezoekers uit Oost-Europa gingen niet terug H ZATERDAG 8 NOVEMBER 1858 ZESTIENDE JAARGANG No. 4142 ERIK ONDERDEKENS LINKER - LISSE Nederlander gebru i k t per jaar bijna zeven pond KOFFIE Prof. Nuboer (Utrecht) ere-doctor Sorbonne Qirecteur: H. (JE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. ti. J. S. BKU1NS SLOT De derde poging van de Ame rikaanse luchtmacht om een ra ket in de nabijheid van de maan te brengen is vergeefs geweest. Twintig minuten nadat bekend gemaakt was dat de 30 meter lan ge Thor-Able raket vanmorgen om halfnegen vanaf Cape Cana veral was gelanceerd kwam als een volkomen verrassing het be richt dat de derde trap van de ra ket niet in werking was getreden. Na een hoogte bereikt te heb ben van 1600 kin is de raket in de dampkring teruggekeerd en bo ven het oostelijk deel van Mid den-Afrika uit elkaar gevallen en verbrand. Misverstand (Van een onzer verslaggevers) BINNEN afzienbare tijd zal men bij vele ki uideniers in Nederland pocketboeken kunnen kopen. De kruideniers gaan hiertoe over in navolging van het buitenland. Al de komende tveek zullen 2600 kruideniers een circulaire krijgen, waarin aanbiedingen worden aangekondigd van de Belgisch-Nederlandse uitgeversmaatschappij De Bron in samenwerking met een nieuwe uitgeverij in Utrecht De verkoopprijs van deze pocketboeken wordt 1.25. In opdracht van de Gaulle DE WOESTE HOEVE ..ONGELUKSSTEEN" REUMA - ASTMA - BRONCHITIS HARTPATIËNTEN ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM 14 dagen gratis AND A AG begint de jaar- lijkse Siiit-Nicolaaspak- jesactie van TROUW: „voor 1500 kinderen." (Zie voor ..Telefoongesprek met de Snit" elders in deze editie). - scttardam! witxe 3» witnatraat sa j.eiei, xtp/uu i 1 Poaibu» 11.12 - Postgiro No. 424518. Kluchten drenst abonnementen, 182010.30 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon UNMh UUI 'i-Gr*.venh«f: Huygenspleln 1 - Tele*. 183487 «3 iHnen). Postbue 1091 Postgiro No. 424867 Klactatenmenat 1820—1820 u. Telel 562369 Dordrecht: SchefferspleiB 3 - Postgiro No 424208 Telefoon *570 Kjachtesdtenst na 1720 uur 7314 Schiedam: umge Kerkstraat 24 b - Telefoon 57882 Abonnementsprils 6! cent Der week f 2,8s t>er maand f 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 sent Verarhilm datreHflc* (Geldig tot morgenavond). MEER WIND. Nu en dan opklaringen", maar ook plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige wind in hoofdzaak tus sen west en noord. Iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 7.48 Maan op: 5.07 - onder: 16.59 onder: 16.06 WIJ hebben onlangs betoogd dat de grote politieke wereldvraagstuk ken van deze tijd religieus bepaald worden. De keuze d.e men doet niet 'betrekking tot God en Zijn dienst heeft dan duidelijke consequenties met be trekking tot het antwoord dat men geelt op de grote vragen van de/e tij-d. Het verband tussen het Woord Gods en de politiek wordt daardoor duidelijk IJ willen dat vandaag demonstre- VV ren aan de ontwikkeling van het volkenrecht en .ooral aan de gedach ten over het volkenrecht. Het bestaande volkenrecht is van Westeuropese herkomst. Het draagt met al zijn gebrekkigheid en onvolko menheid duidelijk de stempel yan het christelijke Westen. Daarover zijn vriend en tegenstander het eens. Nu is het zo dat het volkenrecht na de laatste wereldoorlog is g n werken voor een veel trotere groep van sta te'n dan vroeger het geval was. De gemeenschap der volkeren is door het onafhankelijk worden van vele landen in Azie en Afrika, sociologisch ge zien, van karakter veranderd In plaat» van een gemeenschar van vol ken, waar het esten een meerder heid in vormde, is zij veranderd in een gemeenschap van volken, waar het Westen een minderheid in is. Moet dat nu geen invloed hebben op de inhoud van het volkenrecht? Bij de beantwoording van deze vraag blijkt het van groot gewicht te zijn hoe men staat tegenover de grond van het volkenrecht. In een rede gehouden op de jaarver gadering van de Viro zei prof mr. B V. A. Róling: „Elk recht is sociolo gisch bepaald. In een gemeenschap is het reclit geen constante, maar een functie. Dat recht moge steeds geïn spireerd zijn door de gerechtigheid, dit beginseL bepaalt meer het patroon dan de inhoud. Die inhoud immers wordt mede bepaald door vele facto ren, de „Realicn der Gesetzgebung", de behoeften, de noden éi de modes van de dag, de machtsposities en de levende ideeën." Van deze grondstelling uit blijft er van enige vastigheid in het volken recht weinig meer over. Immers het recht verandert met de mensen en hun aspiraties. En het betoog loopt dan ook uit op de gedachte dat wij niet te zwaar moeten tillen aan de zaak van de „heiligheid van verdragen." De Volkenhond sprak nog van „heilig heid van verdragen," maar de Ver enigde Naties willen „de voorwaarden scheppen, waaronder eerbied voor de verplichtingen die uit verdragen voort vloeien, gehandhaafd kan worden," al dus prof. Röling. En dat is al heel wat mi-lier. Maanraket mislukt nr. 3 De bouw van hei Academisch Aisken- huis van de Vrije Universiteit aan üc Amstelveensewec/ te Amsterdam, vor dert gestadig. Een overzicht van de werkzaamheden. (Foto K.L.M. Aerocarto N.V.) ET verschil is niet te loochenen. En daarmee -ordt het duidelijk dat we hier met een veel groter ge vaar te doen hebben dan dat van een incidentele hooggeleerde opvatting. Wanneer wij het Volkenbondsver drag vergelijken met 1 it Handvest der Verenigde Naties dan blijkt dat de oude Volkenbond veel meer een rechtsgemeenschap wilde zijn dan de Verenigde Naties. In de oorspronke lijke tekst van het ontwerp „Hand vest" werd alleen maar gesproken over het handhaven van mternationa Ie vrede en veiligheid en een regeling van geschillen door vreedzame midde len. Het is aan een initi? *ef van de Nederlandse regering tijdens het ka- binet-Gerbrandy te danken geweest dat er aan toegevoegd is dat .eg-I nj van geschillen in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht moest worden tot stand gebracht. TEGEN deze -valuatie van het be grip gerechtigheid en tegen deze gedachte, dat de regel pacta sunt servanda (verdragen moeten nage leofd worden), in het moderne volken recht met een orreltje zou' genomen moet worden, moet ten sterkste geop poneerd worden. En dan ontkomt men er niet aan de grondstelling van prof. Roling, dat het recht sociologisch be paald is, radicaal te vei verpen. Na tuurlijk erkennen ook wij dat o de in houd van het recht, zoals het in een bepaalde tijd bestaat allerlei feitelijke historisch bepaalde invloeden hebben gewerkt, maar dat is iets anders dan te zeggen dat het rechi sociologisch bepaald is. Het is merkwaardig dat een bekend volkenreehtsgeleerde tussen de beide wereldoorlogen de grond van het vol kenrecht zocht in de grondnorm pac- sunt servanda (verdragen moeten nageleefd worden), terwijl prof. Röling die regel niet meer essentieel acht, pPït is niets meer of mind r dan earn revolutie! I Dezelfde volkenreehtsgeleerde zei, ook dat die grond" niet in, maar bui ten de mens te zoeken is, in de oer grond van de .osmos. Dat is dus het Deze mislukking moet" als een grote teleurstelling voor de Amerikaanse luchtmacht beschouwd worden aange zien de lancering van vanmorgen voorlopig het laatste experiment was, dat aan haar was overgelaten in het kader van het wetenschappelijk pro gram om de maan te verkennen. Precies twintig seconden over half negen steeg de Pionier II vanmorgen sierlijk omhoog en verdween in de bewolkte hemel. Aanvankelijk leek de lancering een succes te worden, vooral toen elf minuten na de start volgens een mededeling van de luchtmacht alle drie trappen tot ontbranding waren gekomen. Luchtmachtofficieren en burger officieren, die op de lanceerbasis in de grootste spanning het verloop van de vlucht volgden, vielen elkaar om de hals van vreugde. Maar toen kwamen radiosignalen waaruit bleek dat er een vergissing was gemaakt en dat de derde trap niet was afgegaan. Inmid dels had echter ook de observatiepost van de radio-telescoop op Jorirell Bank het misverstand versterkt door Advertentie) te melden dat de tweede en derde trap met succes waren afgevuurd. De eerste niaanraket van de luchtmacht ontplofte 77 seconden na de lancering. De tweede wist een recordhoogte van 79,000 mijl te be reiken voordat zij weer naar de aarde werd teruggetrokken en in de atmosfeer opbrandde. Bij processen te Parijs, Metz, Rijssel en Rouaan zijn twee Algerijnen ter dood veroordeeld, terwijl vier levens lang kregen. De aanklachten varieer den van moord tot acties tegen de bui tenlandse veiligheid van de staat. Een rechtbank in de Franse hoofd stad veroordeelde een Algerijn tot der tien maanden gevangenisstraf, omdat deze in gevangenschap als gevangenis kapper een scheermes over de keel van een medegevangene had gehaald, waardoor het slachtoffer ernstig werd gewond. - Advertentie Op de rijksweg Den Haag-Utrecht, ca. 300 meter voor het verkeersplein Oude Rijn, is gistermiddag een .nito- ongeluk gebeurd, waarbij mej. L. Saint-Pierre, de 28-jarige j)e iceretaris van de Canadese ambassade, om het Seven is gekomen. De door mej. Saint-Pierre bestuurde wagen die juist met 90 km snelheid een auto van de PTT had ingehaald, is, waarschijnlijk door de sterke wind, in de reehterwegberm geraakt en twee maal over de kop geslagen. Mej. Saint- Pierre werd daarbij uit haar wagen geslingerd. Mej. Saint-Pierre was sinds juni 1958 in Nederland en behandelde de culturele zaken van de Canadese am bassade te Den Haag paald zijn van het recht. En prof. nr. V H. Rutgers schetst een volkenrecht waarin die oergrond duidelijk wordt" „Het blijft waar, dat, wanneer de staten na? de tekenende uitdrukking der Heilige Schrift doen wat goed is in hun ogen. het onrecht menigvuldig is. Het menselijk kennen en kunnen en willen wordt telkens weer door de zonde, door dwaling ep begeerlijkheid verteerd. Wijsheid van boven is nodig am te doen wat reclit is in de ogen des Heren De volken moeten er toe komen voor het recht te buigen, aangegane verplichtingen te eerbiedigen, zich te doordringen van de solidariteit der volken en hun ver houdingen te laten beheersen door de gerechtigheid en de eer. „De weg, die daarheen leidt, is het zich stellen order de tucht van de Openbaring Gods in 2i"i Woord, waar in alleen een vaste grondsb" voor het recht gelegen is v s IJ moeten aststellen, dat waar tegenovergestelde va», sociologisch be- God als de oorsprong van alle is volop religieus. recht wordt weggenomen de regel dat men de Here zijn eden houden moet ook verdwijnt. De basis van de sa menleving zakt weg. Dat is het wat in de hedendaagse ontwikkeling der gedachten omtrent het volkenrecht bij de hier bestreden richting aan de gang is. Naar de hier geldende maatstaven wordt alle onrecht recht. De aanval van Engeland op Transvaal, van Wil- helfh II met het „vodje papier" op Belgie. van Hitier on Polen, van Sta lin op Finland, om van So°karno en Nasser en het Hongarijc-drama maar te zwijgen, kan op deze manier goed gepraat worden. Het is nodig te vechten voor een vol kenrecht, waarin onrecht onrecht blijft en recht recht en dat kan alleen ge vonden worden zoals pr Rutgers opmerkte bij hem die de vaste grond van het recht gevonden heeft in Hem, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Dit is een actueel probleem en het Met ingang van de zoroerdienstrege- lin; op 1 april 1959 zal de KLM zeven maal per week overdag vluchten uit voeren van Amsterdam naar New York Met DC-7C toestellen zal in eerste en economyklasse drie maal via Prest- wick en vier maal rechtstreeks Am sterdam-New York worden gevlogen Het tijdstip van vertrek uit Amster dam is gesteld op 11 uur in de och tend. zodat de aankomst in New York nog dezelfde avond omstreeks liegen uur plaats vindt. Het ligt in de bedoeling de service aan boord van de dagvluchten een b:i- zonder karakter te geven. De KLM, die uiteraard de non-stop vluchten met vertrek in de avonduren van Schiphol zal handhaven, heeft deze dienst bij daglicht ingesteld op aandringen van zakenlieden in Europe Zij geven er sterk de voorkeur aan overdag naar New York te vliegen. In 1960, wanneer de DC-8 straaiver- keersvliegtuigen op dit traject zuiler. worden gebruikt, zou men toch van de avondvertrektijden van Schiphol af moeten afstappen, omdat anders deze toestellen midden in de nacht te New York zouden aankomen. Premier de Gautte van Frankrijk zal zijn adviseur, de minister André Mal raux, naar het Verre Oosten zenden om de Franse invloed daar te versterken. Men verwacht dat Malraux binnen kort zal vertrekken en enkele weken in Iran, India en Japan zal doorbren gen. Het is ook mogelUk dat hij nog andere Aziatische landen, zal bezoeken. André Malraux, bekend auteur n-, globetrotter, werd voor deze missie gekozen wegens zijn kennis van Azia tische aangelegenheden. Naar verluidt zal Malraux tevens trachten de steun van Iran, India en Japan te verkrijgen voor de nieuwe politiek van de Gaulle ten opzichte van Algerije. DE VERENIGDE STATEN en Engeland achten zich ontsla gen van hun helofte om een jaar lang geen kernproeven te nemen aangezien de Russen ook nog steeds doorgaan met deze proe ven. Dit is gisteren officieel bekend gemaakt in Washington en Lon den. Medegedeeld werd, dat de Russen ook na 31 oktober de datum waarop in Genève bespre kingen tussen Oost en West zqn begonnen over een permanent verbod van proeven met atoom wapenen nog explosies van kernwapens hebben ontketend, nl. op 1 en 3 november in Zuid- Rusland. De Verenigde Staten en Engeland hebben overigens op het ogenblik De Contact-commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming te Amster dam beeft in een brief aan de ge meenteraadsleden van Terschelling aangedrongen op een voorzichtig be leid ten aanzien van de verdere recreatieve ontwikkeling van het eiland. Niet alleen wordt in deze brief aan gedrongen op het voorkomen van toe komstige uitbouw van het bestaand hotel Victoria op Terschelling, maar ook doet de contact-commissie een dringend beroep op de gemeenteraad tegen de bebouwingsplannen van een exploit'stiemaatschappij op het eiland, die mogelijk een hotel, althans „een gebouw voor openbaar nut", in het plaatsje Hoorn zal bouwen. De argumentatie, die de contact commissie aanvoert o.a. dat Ter schelling verloren zou gaan als een rustoord bij uitstek voor vakantie gangers geldt ook voor de plannen tot oprichting van een Duits „Kinder- heim". In de brief worden suggesties ge daan voor een wettelijke regeling, die exploitatiegenootschappen zou ver hinderen over te gaan tot uitbreidin gen of nieuwbouw, die aan de rustieke omgeving onherstelbare schade zou den kunnen berokkenen. i Advertentie) HUIS VOOR SPECIALITÉS BEEKBERGEN Telef, 06i66—5Ï» (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem Specifiek wlldrcstaurant te midden van da Vcluwje jachtterreinen. Dc beroemde Hope-diamant, de ver maarde edelsteen die onderwerp is geweest van talloze verhalen en waarvan hei bijgeloof wil dat hij ongeluk brengt aan ieder die hem bezit, gaat deel uilmaken van de verzameling ran het Smithsonian tfusenm te Washington. D tegenwooiclige eigenaar, de ju welier Harry Winston, aan wie tot dusver nog geen ongeluk is over komen, wil de diamant niet lange) in zijn bezit hebben en heeft be sloten de 44-karaatssleen de grootste blauwe diamant ter we reld aan het museum te schenken Om zelf geen gevaar meer te lopen heeft htj de diamant per post ge zonden. geen plannen om de proeven te her vatten, In .tn'woord op de Westerse be schuldigingen heeft de Sowjet-Unïe gisteren bekendgemaakt, dat zij zich nog steeds het recht voorbehoudt het totaal rantal van de Amerikaanse en Britse explosies te evenaren. Tenzij de Sowjet-Unie binnen en kele weken instemt met opschorting van de remproeven voor de tijd van een jaar zullen de Verenigde Staten waarschijnlijk de proeven met kleine, tactische kernwapens hervatten, aldus is vrijdag in welingelichte kringen te Washington vernomen. De zitting van vrijdagmiddag in Genève de zesde sedert het begin van de conferentie duurde slechts een uur en 44 minuten en was de kort ste tot dusverre. De impasse is er niet door verminderd. Blijkens het gebruikelijke, korte communiqué, blijft men steken op de Russische eis dat de proeven met kern wapens onmiddellijk, onvoorwaarde lijk en voor altijd verboden worden, en op de even vaste houding van het Westen oat men mets zal tekenen voor een controle-systeem is opgericht. (Advertentie) 1 persoons 2 persoons 90 X 190 130 X 190 LITSJUMEAUX, 2 MAAL 90 X 190, 5 standen regelbaar, 2 pers. en Litsju- meaux elke helft afzonderlijk regel baar. HEEREWEG 7 - 02530—3185 Alleenverkoop voor Nederland. Prosp. gratis op aanvraag verkrijg baar. De samensteller van een vraag-en- antwoordenspel voor de Amerikaanse televisie, de 36-jarige Albert Freed- man, is gearresteerd omdat hij ervan verdacht wordt te hebben voorgezegd. Met deze arrestatie., wordt een onder zoek ingeluid naar de televisieshows die in de Verenigde Staten worden gegeven. Freedman wordt ervan beschuldigd vragen en antwoorden aan de deel nemers van de quiz te hebben ver strekt voordat zij voor de televisie op traden. De aanklacht is ingediend door een vroegere deelnemer aan de show. (Van onze correspondent) Bij een verkeersongeluk op de rijks straatweg te Haren is gisteravond de 72-jarige heer P. C. Nannlnga uit Gro ningen met zijn auto in botsing ge komen met een DABO-bus. Zijn 72- jange vrouw die naast hem zat, werd op slag gedood. De heer Nanninga werd ernstig gewond naar een zieken huis in Groningen gebracht Het onge luk gebeurde ter hoogte van het kin derziekenhuis. Hier is de ene weghelft gedeeltelijk afgezet. Uit zuidelijke rich ting naderde de DABO-bus, waarvan de chauffeur de file welke voor de afzetting stond te wachten waarschijn lijk te laat opmerkte. Hy week naar links uit juist op het moment dat de personenauto uit noordelijke richting naderde. Deze botste in volle vaart tegen de bus op. De auto werd twintig meter teruggedrukt en volkomen ver nield. Burgemeester mr. G. E. van Walsuoi heeft gistermiddag in het bouwcentrum te Rotterdam de tentoonstelling „Euro poort" gapend. De commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Hollandmr. J. Klaas- sesz en burgemeester mr. G. E. van Walsum (rechts) waren de eersten die de loopbrug, welke naar de expositie leidde, betraden. De gemiddelde Nederlander gebruikt 6,90 pond koffie per jaar en staat daar mee op de tiende plaats. Dit is be rekend door de Amerikaanse koffie- industrie. Voorop staat Zweden (16*2 pond). Dan komen Denemarken (15.7), Ver. Staten 15.50). Finland (14). Noor wegen (13.6), IJsland (11.7), Belgie- Luxemburg (10.95), Zwitserland (8.75). Frankrijk (8.62), Nederland, West- Duitsland (5.72) en ten slotte Itahe (3.2). Chic. A No Western Rivv netto-win** 9 maanden per 30 sept S 1 553 078 1472 830' Chic. R I. A Pacific RR netto-w in*t 9 maanden per 30 tept S 5 877 38" 7*8 297) of 4 2 0] 12 «4i per aand Onsevee*- 450 mensen van achter het IJzeren Gordijn, die dit jaar de Expo te Brussel bezocht hebben zijn niet naar huw land teruggekeerd maar hebben in België asiel gevraagd. Dit verluidt in kringen van vluchtelingen organisaties, 'Maar het Vlaamse blad „De Nieuwe Gids" meent dat niet min der dan 4.000 bezoekers uit de com munistische landen zyn achtergeble ven. ïn dit blad wordt ook het vermoe den uitgesproken dat het bezoek van het hcoü van de Sowjet-Russische staatspolitie, Serow aan de wereldten toonstelling slechts ten doel had „ach terblijvers" over fa halen naar hun land terug te keren en dus niet om een bezoek van Chroestsjew voor te berei den. Zoals bekend heeft Chroestsjew inderdaad de Expo niet bezocht. haam Straat. Woonplaats Wenrt zich ingaand* beden te abonneren op bet dagblad Irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de kranl gratis Betaling zal geachieden per week (61 cent)/per kwartaal (J l.90). Doorhalen wat mei gewenst wordt U wordt nersnehi deze h'w top re zenden aan Administratie TrouwWitte de Withstraat 25, Rotterdam Naar het A N.P. verneemt, zal presi dent Coty van Frankrijk op 14 novem ber m de Sorbonne te Parijs het ere doctoraat in de medicijnen uitreiken aan prof. dr. J. F. Nuboer, hoogleraar aan de medische faculteit van de rijks universiteit te Utrecht en hoofd van de kliniek voor chirurgie aldaar. Prof. Nuboer, die destijds reeds be noemd werd tot officier in de Orde van de Franse volksgezondheid, dankt deze nieuwe benoeming aan zijn we tenschappelijke publikaties en het feit, dat hy tal van Franse patiënten be handeld heeft. Souther;*; Pacific Netto-winst september Jt. 6,3 miljoen of S 0 69 (0 40) per aand.; idem 9 maanden per 30 sept. S42.5 (40 4) milioen of S 4 69 (4.47) per aand. Bethlehem Steel Keert een gebruikelijk kwart. div. uit vao 0.60.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1