In verband met principiële beslissingen Rijkssubsidies te laag Zij hield achter-achter-kleinzoon ten Vliegboot met 36 man spoorloos op oceaan Australië maakte vliegreis, van de 3/ onmogelijk uhica MARINERAAD BEHANDELT STRANDING VAN „DE ZEVEN PROVINCIËN" FISCUS OPGELICHT VOOR TWEE MILJOEN? AUTO TEGEN BOOM: TWEE JONGE MENSEN GEDOOD Koning Hoessein uit zh-. land vertrokken Senembah eist tabak van Bank Indonesia terug Willem Ruys Rock-en-roll-jeugd Per SCHIP naar TSieuw-Guinea Verzoek om asiel was vergeefs Vader en zoon bij grens gegrepen Drie anderen zeer ernstig ;ewond Niet gewaarschuwd dat schroef uitviel Monarch: Ik keer naar Jordanië terug r iHAANBAG 10 NOVEMBER 1958 j ZESTIENDE JAARGANG No. 4143 r Na kerkdienst op weg naar huis over] eden VAKANTIE OF TROONSAFSTAND? KORT GEDING AANHANGIG GEMAAKT Beledigde Duitse minister nazi-slachtoffers? "N -J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HONGAARSE HERV. KERK STEUNT VOLKSFRONT 10 Deze eerste sportconferentie van de A.R.-Partü is slechts een be gin. De zaken, welke in het ge ding zijn, zijn principieel en materieelvan zo grote beteke nis, dat voortdurende bezinning, zowel voor de A.R.-Partij als voor de christelijke sportbewe ging geboden blijft. WEER'n BERICHT ERRES electro-deken de veilige, gezonde, werkelijk-afdoende - oplossing voor het koude-voeten weer! WEER MUNITIE-VONDST AFGEWEKEN GEEN SCHETS Krachtproeven V. gotttraami wmo oe wiuutraut zo leaet. xxs/uo (4 ii Pott&u® ilia - trc>- No. 424Ö1# Klachten<ilen«l abonnementen; xa;jOjgjo DU1 Zaterdags 17—18 qui Telefoon USÏOoT '(.OTAVenliaEe Huygensplein I Xelet. 1834S7 13 UJnen) Postbus 1091 - Fojttgiro No. 4248S7. Klachtendteiat: 1830—1830 a. Telel. 362569 Oararecht: Sebetlersptetn 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kiachtendlenit na 1730 trar 7314. Sebiedua: Uar.ge Kerkstraat 24 ft - Telefoon 67882. AbonnemenwpHf* 61 cent ner week f 2.88 oer maand. £7,90 per kwartaal. logee nummer» 16 cent Verachflnt darelHka. (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien, maar morgen ook perioden met zonneschijn. Zwakke tot matige, aan de knst aanvankelijk krachtige noordelijke wind. Vannacht in het algemeen iets minder kond. Mor gen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.51 Maan op: 7.51 Onder: 16.56 Onder: 17.22 Sportbeweging en A.R. m nauwer contact De leiders van de synode van de Hongaarse Hervormde Kerk, die in ledenaantal na de r.-k. komt, hebben zich aangesloten bij de rooms-katholie- ken. Zij zuilen steun verlenen aan de kandidaten van het onder communis tische leiding staande Hongaarse volks front bij de verkiezingen van aan staande zondag. De 333 kandidaten van het volksfront zijn de enige, die zich verkiesbaar mogen stellen voor het parlement. Zondagmiddag kwamen twee Haar lemse jongens van 19 en 20 jaar zich bij de politie in Haarlem-Noord bekla gen dat een chauffeur van de NACO geweigerd had hen als passagier mee te nemen naar Krommenie. Kort daarop meldde de chauffeur zich by de politie en hij verklaarde opdracht te hebben van zijn directie de z.g. rock and rolljeugd niet te ver voeren omdat er in het verleden moei lijkheden zijn geweest. De jongelui zullen zich met een klacht tot de direc tie van de NACO wenden. (Van een onzer verslaggevers) DE A.R.-Partij heeft zaterdag te Utrecht haar eerste sportcon- ferentie gehouden. Leden van het Centraal Comité, parlementsle den, provincie- en gemeentebe stuurders hebben daar vea ge dachten gewisseld met de verte genwoordigers van de christelijke sportbeweging. Na inleidingen van de heren M. W. Schakel, burgemeester van Noordeloos en C. van Oosterom, voorzitter van de Ned. Chr. Sport Unie, volgde een interessant debat. Rr soluties werden niet aangeno men en conclusies (nog) niet ge trokken., maar uit de inleidingen en het debat bleek wel, de.t men het eens was over de volgende zaken; J De christelijke sportbeweging is te lang een randversiering ge weest op de bladzijde, waar de geschiedenis van het christelijk organisatieleven staat beschre ven. 9 Integratie van de christelijke sportbeweging in het geheel van het christelijk organisatieleven is dan ook noodzakelijk. De christelijke sportbeweging en de A.R.-Partij gaan beide uit van hetzelfde beginsel en dezelfde mensbeschouwing. Blijvend con tact is dringend gewenst. A Gezien de moeilijkheden, waar voor de christelijke sportbewe ging zich ziet gesteld en de be langrijke beslissingen, waarvoor zü staat (toto, nationale sportfede ratle) zal de A.R.-Partij haar in principiële kwesties „tot een hand en een voet moeten zijn". U De subsidie-bedragen, die het rijk voor de sportbeoefening heeft uitgetrokken zijn in verhouding tot de subsidies voor de vrije jeugdvorming te laag. De bete kenis van de sport in de maat schappij van nu en de waarde van de sportbeweging in het ka der van ons gemeenschapsleven wordt in de subsidie-verhoudin gen niet erkend. g Hoewel men gezien de moeilijke situatie van 's lands schatkist moeilijk kan aandringen op een verhoging van de voor de sport beweging uitgetrokken subsidies voor 1959, is het raadzaam uit te spreken bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat het bedrag minstens ƒ100.000 te laag is. f Naast bet rijk hebben de provin cie eii de gemeente ten opzichte van de sportbeweging een eigen taak (subsidiëring van de clubs en aanleg van sportaccommodatie). g De christelijke sportbeweging blijft op ethische overwegingen gekant tegen de instelling van een nationale voetbalpool. g Mocht de christelijke sportbewe ging besluiten zich niet aan te sluiten bij de op 1 januari a.s. op te richten nationale sportfedera tie, dan zal dit een principieel isolement betekenen en geen af zijdigheid. In haar isolement zou de christelijke sportbeweging moeten kunnen rekenen op de steun van het gehele christelijke organisatieleven (Zie verder pag. 5) Met een stralend gezicht onder haar witte muts heeft de 105-jaar oude mevrouw H. Smlt-Meyering gisteren in de middeleeuwse kerk te Ter Apel haar acbter-achter- kleinzoon, een spruit uit het vijfde geslacht dus, ten doop gehouden. In het stemmige oude klooster kerkje speelde de zachte herfstzon door de gebrandschilderde ramen naar binnen over de rode kloos termoppen van de wanden, de vele honderden belangstellenden, de stokoude, doch geestelijk zeer fris se vrouw in haar invalidenwa- gen en Rijkend Richard Veldman uit Albasserdam in zijn witte doop- die, drie maanden oud, zon- een kik te geven door ds. H. van Nieuwenhuizen gedoopt werd. Hij was een van de vier kinde ren die gisteren in Ter Apel in het oude kerkje gedoopt werden. De belangstelling voor deze plech tigheid was zo groot, dat de pre dikant het vermaan .ook op an dere zondagen is hier zoveel plaats" liet horen. Tijdens de preek zat mevr. Smit, gespannen te luisteren. Rustig la gen haar handen op haar bruine mof, toen zij haar llevelingspsalm, „Het hijgend hert der jacht ont komen", meezong. SEDERT zondagmiddag zoeken schepen en vliegtuigen van ver schillende nationaliteiten naar een Portugese vliegboot met 36 inzittenden die geseind heeft dat hij een noodlan ding op de Atlantische Oceaan moest maken, maar sindsdien vermist wordt Toen het toestel het sein uitzond moet het zich op ongeveer driehonderd kilo meter afstand van de Portugese kust hebben bevonden. Het toestel, een Mar tin Mariner, was op weg van Lissabon naar Madeira. Piloten van vliegtuigen die gisteren over de plek vlogen waar het Portu gese vliegtuig in moeilijkheden ver keerde, hebben meegedeeld dat het uiterst moeilijk moet zijn geweest een noodlanding te maken, daar het zeer ruw weer was en er een zeer hoge zee stond. De gezagvoerder van het KLM-vlieg- tuig dat zondag uit Zuid-Amerika in Lissabon landde, heeft verklaard dat hij 130 mijl van zijn koers was afgewe ken om naar het verniste toestel tc zoeken. Hij had op ongeveer 180 meter boven de ruwe zee met golven tot twee meter hoog gevlogen, maar geen spoor van het vermiste vliegtuig kunnen ontdekken. Op het vliegveld van Lissabon speel den zich gisteravond hartverscheuren de tonelen af toen een reddingsvlieg tuig terugkeerde zonder nieuws. Een Aangezien de Australische regering niet heeft toegestaan dat de 37 ex-ver stekelingen in Sydney voet aan wal zetten, zullen zij in volle zee van de Johan van Oldenbarnevelt worden overgezet op een schip, dat hen naar Nleuw- Guinea zal varen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de verstekelingen per vliegtuig van Sydney naar Nieuw-Guinea zouden worden gebracht. De KLM had al 37 plaatsen gereserveerd in het toestel dat op 12 november vertrekt. De Australische minister voor Im migratie, Alexander R. Downer, zei dat Aziaten (en daaronder vallen ook de Indonesische verstekelingen) al leen in Australië aan land mogen voor bijzondere redenen als studie of zaken. Met de zaak van de verstekelingen heeft de Australische regering ver der niets te maken. Het was heel toevallig dat de Johan van Olden barnevelt juist Australische havens pandeed, zei hij. „Het is bovendien een comfortabel schip, en de ver stekelingen lijden toch geen ont beringen op hun reis naar de plaats van bestemming", voegde hy eraan toe. Intussen hadden de verstekelingen zelf, via een dagblad in Sydney, ver zocht om asiel in Australië. Zij zeiden nog altijd bang te zijn dat zij in Dja karta aan wal zouden worden gezet in plaats van in Nieuw-Guinea. Hun verzoek was overigens vergeefs: de Johan is zaterdagavond met de ver stekelingen aan boord uit Sydney ver trokken. Reden voor vrees is er ech ter ook niet: gouverneur Platteel zal (Advertentie) Vannacht verwacht men koude-voeten-temperatuur! Zorg dat U een Erres electro- deken hebt! Geen ijsvoeren meer. U slaapt meteen in-U staat p"C\ heerlijk uitgerust opl Verkrijgbaar bij de ERRES-handelaar voor een schip zorgen dat hen in volle zee overneemt en naar Nieuw-Guinea brengt. De Johan van Oldenbarnevelt vaart daarvoor ongeveer duizend kilo meter om. Advertentie) van de directeuren van de „Artop", de maatschappij waartoe het vermiste vliegtuig behoort, vertelde hullend aan familieleden van inzittenden van het vliegtuig, dat de speurtocht geen resul taten had opgeleverd. In het bos achter het Bio-vakantie oord te Bergen aan Zee is weer een kist met Duitse munitie gevonden. Werklieden van het P.W.N. stootten bjj graafwerk op een zinken kist, waar in 150 mitrailleurkogels zaten. (V an een onzer verslaggevers) Bij de grenspost Ellen zün twee Amsterdammers de 48-jarige kauw gomfabrikant J. M. en zijn zoon R. Twee jonge mensen zijn gedood en zwwir gewond, toen zaterdagavond een auto na een slippartij bU het tar. sanatorium Zonnegloren te Soest- frinen tegen een boom vloog. Slechts jongeman kwam er goed af: hii jleP echter een ernstige shock op en j* totaal verdwaasde toestand van ™wtdninen naar zijn ouderlijke wo- D' in Bunnik gelopen. De drie jongemannen hadden zater- "süavon<j in een café te Zeist de drie meisjes uit Soest ontmoet. Zij beslo ten dezen thuis te brengen. De weg was glad door de regen en dorre bladen. Men vermoedt dat de 20-jarige chauffeur te hard heeft ge reden met de zes jaar oude wagen, die met vier personen achterin waar schijnlijk uit de balans heeft gelegen. De slachtoffers waren de 21-jarige Nellie van Dorresteir uit Soest en de 19-jarige Peter de Wit uit Zeist. Een 18-jarlg en een 19-jarig meisje wer den zeer ernstig gewond, evenals de chauffeur. 0 Op de Rijksstraatweg van Den Haag naar Amsterdam onder Den Deyl is een 18-jarige fietser R. Z. uit Oegst- geest zo ernstig door een auto aan gereden dat hij later overleed. gearresteerd omdat zij ervan worden verdacht de Westduitse staat voor twee miljoen mark (1,8 miljoen gulden) te hebben opgelicht. Zij zouden zich hebben onttrokken aan het betalen van belastingen en douanerechten door handig te manipu leren met een m Wezel gestichte doch teronderneming van hun fabriek in Amsterdam. Op last van de Duitse belastingdienst is reeds beslag gelegd op de fabriek te Wezel, de inventaris en de voorraden, en de in Duitsland aanwezige bank saldi. Vader en zoon stonden al enige tijd onder verdenking. Men wist dat zij vrij regelmatig per auto tussen Wezel en Amsterdam op en neer reden, en vrij dag werd een val opgezet. Wanneer de M.'s inderdaad de West duitse fiscus hebben bedrogen is het niet onwaarschijnlijk, dat zij ook de Nederlandse staat hebben benadeeld door invoerrechten te ontduiken. (Van onze correspondent) De 67-jarige heer W. Griffioen te Driebergen is zondagavond, toen hij na de kerkdienst per fiets op weg was naar huis, onwel geworden en over leden. Hij was bestuurslid van de her vormde evangelisatie op g.g. (Van een onzer verslaggevers) S1TUATIEKAARTEN van de haven van Den 'Helder dekten vanmor gen. grotendeels de groene tafel in de Haagse Rolzaal, waar de Marineraad begon met het onderzoek naar de. stranding van „De Zeven Provincieën" in de t roege morgen van de 26e augus tus j.l. Het schip stond, toen het aan dfe grond liep, onder commando van Ua- pitein-ter-zee M. J. de Vos. Het heeft een heel etmaal onwrikbaar vastgeze ten op de kop van het westelijk haven hoofd van de nieuwe Marinehaven in Den Helder. Marine-sleepboten heb ben de kruiser ten slotte vlotgetrok- ken. "Aan de hand van reeds afgelegde vei klaringen stelde de president var: de Marineraad vanmorgen vast dat de commandant van de kruiser besloten had naar de Rijkswerf in Den Helder terug te keren in verband met een lek kage in een flens van de hoofdstoom- leiding. De als getuige gehoorde navi- gatie-officier, lultenant-ter-zee eerste klas J. R. G-enet, zei dat de bestuur baarheid van de kruiser in het Schul- pengat nog van dien aard was dat men by gunstige weersgesteldheid de haven zou kunnen bereiken. Dat zou dus op één schroef mogelijk zijn. De president: was het niet wenselijk geweest in een telegram aan de com mandant maritieme middelen te Den Helder mee te delen dat het schip op één schroef zou binnenlopen, dan had men maatregelen kunnen treffen Getuige: wij bleven manoeuvreerbaar en vonden het niet noodzakelijk he: uitvallen van de schroef te telegra feren. De president merkte op, dat de com mandant van de aanlooproute is afge weken in verband met de komst van de Texelse boot. De marineraad stelde nadrukkelijk vast dat de kruiser geen twee zwarte ballen heeft gevoerd ten teken van verminderde bestuurbaar heid, waardoor andere schepen zouden zijn gewaarschuwd. In dat geval zou ook de Texelse boot zijn gewaar schuwd. De snelheid van de kruiser bedroeg bij de groene ton, een lichtboei bij de haven, acht mUI. Schipper A. Hokken van de bagger molen Oostgeul uit Sliedrecht had eer der verklaard dat zijn molen nog in de zg. nachtpositie lag toen de kruiser om zes uur op één schroef passeerde. „Wij lagen deze morgen 15 meter vrij van de lichte lijn. Er was geen order geko men om een andere positie in te ne men", aldus de schipper, die wel van de komst van de kruiser op de hoogte was gesteld. De navigatje-officier verklaarde nu dat zijn commandant in het verleden by de haven-autoriteiten had aange drongen op een situatieschets van de baggermolens en ook verzocht had de havenmond vrij te houden by binnen komst van grote oorlogsschepen. De situatieschets is niet ontvangen. Schout bij nacht Van Erkel infor meerde of men niet een motorsloep vooruit had kunnen zenden om de stroming te meten. Getuige antwoordde dat daarvoor geen reden was. Voorts werd gesteld dat de roergan ger niet zou zyn ingelicht over de verminderde stuurbaarheid van het schip. Volgens de navigatie-officier was hem dit tweemaal meegedeeld. De president deelde mee dat de roerganger door een collega was opge volgd en dat de consignes vermoede- lük aan de opvolger zyn meegedeeld. Over de stranding zelf zei de navi gatie-officier „even nadat de commandant had opgemerkt „We ko nten er wel dicht langs" (bedoeld werd de strekdam (werd het schip naar het Westhoofd toegezet". Max Gufler, de „Oostenrijkse Blauw baard", heeft zaterdag een vierde moord bekend, namelijk op de des- tyds vyftigjarige Emilie Meystrzik, die 27 maart 1952 gewurgd in haar woning werd aangetroffen. AAN de stuurknuppel van zijn privé-vliegtuig is koning Hoes sein van Jordanië vanmorgen uit Amman vertrokken om drie weken vakantie in Europa te gaan doorbren gen, De pro-westerse koning, die vrijdag aanstaande 24 jaar wordt, zal zich waarschünlijk bU zün driejarig dochtertje Alijat en andere familie leden voegen, die zich In de Zwitserse stad Lausanne bevinden. (Hoessein Is gescheiden van koningin Dina, die thans in Caïro woont). Al maandenlang doet het hardnek kige gerucht de ronde dat Hoessein niet naar Jordanië zal terugkeren. Maar in een radiorede die bij zondag avond tot zijn onderdanen richtte, zei de koning dat hij slechts korte tyd zal wegblyven. Hü voegde hieraan toe: „Ik zal naar u terugkeren om myn werk te hervatten." De koning zei dat hy vakantie wilde nemen om rust en herstel te zoeken „na een lange periode waarin het onze plicht was dag en nacht op te blijven, elkander steunend om een crisis te overwinnen welke thans achter de rug is". In de afgelopen achttien maanden is Hoessein aan zware krachtproe ven onderworpen. Speciaal was dat het geval sedert de 14de juli. na de omwenteling in Irak. In dit land werd zyn neef, koning Feisal, ver moord en verbraken de nieuwe machthebbers een unie die met Jor danié gesloten was. Deze unie diende tot coördinatie van de poli- De Senembah Maatschappij N.V. is over een voorraad van 6263 pakken tabak, die in Amsterdam zün opgesla gen, een kort geding begonnen tegen het Amsterdams filiaal van de Bank Indonesia. Dit kort geding zal binnen kort dienen voor de president van de Amsterdamse rechtbank. De Senembah Maatschappy eist. dat deze voorraad tabak, die zij als haar eigendom beschouwt, te harer beschikking zal worden gesteld en verzoekt de president het bank filiaal daartoe te dwingen, door dit filiaal een dwangsom van 500.000 op te leggen voor iedere dag dat het met de afgifte in gebreke blijft. In de dagvaarding staat uitvoerig omschreven, dat de Senembah in In donesië in december 1957 door de Indonesische autoriteiten werd over genomen en onder beheer werd ge steld. wat de directie van de Senem bah in Nederland onrechtmatig noemt. Tot zekerheid van een krediet van 38 miljoen roepiah's, dat de Bank Indonesia in Djakarta de Senembah Maatschappy had verleend, hield deze Indonesische bank aldaar 3476 pakken tabak (276.410 kg) van de Senembah onder zich. De directie in Nederland heeft thans vernomen, dat de Indo nesische bank in Medan tot verkoop van deze tabak is overgegaan zonder opzegging van het krediet. In Amsterdam had het filiaal van de Bank Indonesia tot zekerheid van alle verplichtingen van eiseres de bovengenoemde 6263 pakken tabak onder zich. Nu het krediet van 38 mil joen roepiah's in Indonesië door de plotselinge verkoop van de tabak daar is te niet gegaan, meent de Senembah recht te hebben op de in Amsterdam opgeslagen party tabak. tiek van Irak en Jordanië wat be treft Buitenlandse Zaken en De fensie. Jordanië is het armste land van het Midden-Oosten. Het heeft praktisch geen natuurlijke hulpbronnen en is van buitenlandse hulp afhankelijk. De jonge koning is er echter in geslaagd zware politieke stormen door te ko men en verscheidene pogingen die door de Verenigde Arabische Repu bliek van president7 Nasser werden ondernomen zyn troon omver te wer pen, zijn mislukt. Hoessein heeft een uit drie man. bestaande raad benoemd die tijdens zyn afwezigheid namens hem zal op treden. De leden zyn de voorzitter van de Senaat, Said Moefti, het hoofd van de rechtbanken voor religieuze zaken Mohammed Sjankiti, en de pre sident van het opperste gerechtshof, Mistnar. Op het vliegveld van Rome is be kendgemaakt dat koning Hoessein van. Jordanië daar vanmiddag zal aanko men en dat de koning zijn Europese vakantie in Rome zal beginnen. De ambassade van Jordanië beeft deze inlichtingen bevestigd. Men zei niet te weten hoelang de koning in Italië zal blijven. De Westduitse vereniging van slachtoffers van het nazi-regime heeft zaterdag een aanklacht ingediend te gen de minister van Binnenlandse Za ken van de Bondsrepubliek, Gerhard Schroeder. (Advertentie) Aa vele jaren trouwe dienst Gaat onze Willem Rups Als „lndièitettrder" met pensioen. Met een meute plan naar huis, Waar hij nu grondig wordt herschoold En gemoderniseerd En straks tot Vaartuig van Plezier Cum laude promoveert, 't Wordt een vacantie- sprookjesschip. Dat dller oog bekoort: Al wat er niet modem is, gaat (Figuurlijk) over boord. Zelfs 't oude tafelzilver gaat Met wèlverdiend pensioen En straks zal SOLA op de Rug» Zijn gastheerplichten, doen. Ruim vier en veertig duizend stuk» SOLA voert hij dan mee Op zijn plezierreis om de aard Over de wereldzee. 't Js op dat drijvende paleis Der Koninklijke lijn Dat SOLA zich écht thuis gevoelt En op zijn plaats zal zijn. De opgetogen passagiers Vertellen ïater thuis Van vorst'lijke vacantievreugd, SOLA en Willem Ruys. CL1SGE DOORENBOS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1