Onzekerheid AL MEER DAN DUIZEND ARRESTATIES Peronistische vakbonden stellen ultimatum Felle fabrieksbra in Rotterdam-Zuid rn 2 SCHIPHOL zat praktisch dicht V er stekelingen vporlopig naar Merauke Russen we| uit Oost-Duitsland ïA ID Koers van pesos daalt snel Moeder verdronken, dochtertje zoek Komplot opgerold Politie sloot tunnel tijdelijk af SSI MIST: slippartijen en hotsingen KAMERLID DEMONSTREERDE VERKOOP VERPAKTE KIPPEN qp®EWS®A« 12 NOVEKDIER 1958 j ZESTIENDE JAABGANG No. 4145 r Diagnose Zusje redde zichzelf Zie verder pag. 3. kol. 4 PROPAANGAS ONTPLOFTE Indonesische zakenlieden willen Ned. ondernemingen vsn de staat kopen WPM P. Ongeluk-met-slaart Behoedzaam Yerlichting 83 procent fout OTTO GROTEWOHL «doatduu wmo am wuMtraai 29 xem. 110100 m u. emma ms - smm*u» No. «aisip. KUcWadfomat «Nummumtoat M.30—ie.30 Zaterdags 1718 ooi. TalaSoom 116700. it^Travesliai HuygeiwplefB l TeleL 183467 {3 JJnen). 1 Mba* 1081 - Peatffa» Ito. 434867. V- (Geldig tot morgenavond) IETS HOGERE TEMPERATUREN" Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tassen zuid en west. Iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.55 Onder: 16,53 Maan op: 10.14 Onder: 19.08 J Directeur: fcL DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT VORIGE week heeft minister Struycken in de Tweede Kamer medegedeeld, dat de nieuwe finand ele regeling tussen rijk en gemeenten thans spoedig bij de S'aten-Generaal aanhangig gemaakt zal worden en dat het in de bedoeling ligt deze regeling met terugwerkende kracht te doen in gaan op 1 januari 1959. Dit zou betekenen, dat de gemeen ten nog geruime tijd in onzekerheid zouden blijven verkeren ten aanzien van de uitkeringen, waarop kan wor den gerekend. Toen de oorspronkelijk voor de ja ren 1953 tot en met 1957 geldende fi nanciële verhoudingsregeling bi} wet van 9 januari -f58 werd verlengd tot en met 1958, mocht worden verwacht, dat voor 1959 van de nieuwe wet zou kunnen worden uitgegaan. Op 20 februari jl. deelde de minister van Financiën in de Tweede Kamer mede, dat het wetsontwerp „binnen enkele maanden" de Kamer zou kun nen bereiken-en wel op een zodanig tijdstip, dat de gemeentebesturen ten tijde van de opstelling van hun begro tingen althans zouden weten wat het oordeel der regering is. De verwachting van de minister van Financiën is niet in vervulling gegaan. De gemeentebesturen hadden dus bij het opstellen van de begrotingen voor 1959 geen enkel houvast. Eerst uit een circulaire va. 7 okto ber 1958 van de minister van Binnen landse Zaken, Bezitsvorming en P.B.O. bleek, dat een „eventuele inwerking treding van de in uitzicht gestelde nieuwe financiële verhoudingsre geling met ingang van 1959" niet uit gesloten Is. DE onzekerheid zou dus blijven. Volgens genoemde circulaire mocht worden aangenomen, dat de uitkeringen in de toekomst naar ge- heel andere nonnen zouden worden C berekend als de bestaande uitfeerin- gen. Of daarbij het voorstel van de commissie-Oud zou worden gevolgd t en in hoeverre daarvan zou worden f afgeweken, flleef nog onduidelijk. 5 Voorshands konden de gemeentebe- sturen niet anders doen dan uitgaan van de voor 1958 geldende basïsbedra- l gen van de uitkeringen uit het ge- meentefonds, nl, 150 pet. voor de al- gemene en 143 pet. voor de belasting' uitkering. Op hogere percentages mocht, volgens decirculaire van' de minister, niet worden gerekend. Maar geen enkele gemeente weet momenteel of de nieuwe regeling voor f haar voordeliger dan wel nadeliger I zal uitkomen, al bestaan daaromtrent f wel vermoedens. E minister heeft opgemerkt, dat alle gemeenten na de oorlog veel 1 hebben kunnen doen. En hjj knoopte l aan deze uitspraak de opmerking vast, f dat, als nu een aantal gemeenten aan de grond is komen" te zitten, dit hun eigen schuld is. Het is echter met maar zo, dat de gemeenten veel heb ben k u n n e n doen. Neen, zjj moes ten ook veel doen. Als de regering nu voor het jaar 1959 van de gemeenten een financieel verantwoord beleid verwacht en die verwachting iag zij hebben dan was het toch ook wel noodzakelijk, dat de""gemeenten tijdig wisten waar aan zij toe waren. DE onzekerh 1 blijft, zo lang de nieuwe regeling het staatsblad nog niet heeft bereikt. En het is dui- deiijk, dat niet verwacht kan worden, 't dat de Staten-Generaal een zo belang- njke materie, waaraan zoveel jaren is gedokterd, binnen enkele weken na indiening van de ontwerpen zullen kunnen afdoen Het jaar 1959 zal ze- I ker wel een flink eind gevorderd zijn voor de beslissing definitief valt. i In die omstandigheden was het eei onmogelijkheid de gemeenten voor het jaar 1959 te doen rekenen met een j nieuwe financiële verhoudingsregeling, j welke met terugwerkende kracht op j 1 januari van het volgende jaar zou mgaan. k I det was dan ook alleszins verklaar- baar, dat in de Tweede Kamer stem- I oen opgingen om te waarschuwen te- gsn een periode van „wetteloosheid" j au dat er voor gepleit werd dat de j geldende regeling nog met een j Jaar zou worden verlengd. Minister i Struycken had wel begrip voor deze j wens. doch wilde niettemin de door I hem voorgestelde oplossing niet prijs Seven. Vooilopig zal de oude regeling wor- 1 ben gevolgd, doch als het in te dienen j ontwerp wet zal zijn geworden, zal een verrekening plaats vinden met ingang van l januari a.s. De Kamer, blijkbaar onder de indruk van de mededeling van de minister dat de nieuwe rege- ^ag Ln het algemeen gunstiger zal zijn I voor de gemeenten gaf zich gewonnen i ei de motie-Franssen werd ingetrok- ken 1 De onzekerheid bluft intussen voor i de gemeenten voortduren. Hoe eerder i daaraan een einde zal komen des te keter zal het zjjn. ^tussen zijn gemeenten wel ge- ^'aarschuwd. Zij zullen in het jaar 1959 i voor tal van moeilijkheden staan en (Van onze speciale verslaggever) DIJ razzia's in Argentinië zyn gisteren meer dan duizend Peronis- ten, communisten en andere links georiënteerde personen ge arresteerd. De arrestaties vonden plaats nadat president Frondizi van Argentinië voor de tyd van dertig dagen in het l?.nd de staat van beleg had afgekondigd „als voorzorgsmaatregel om de orde te handhaven en om een einde te maken aan een sta,king in de oliebc- ryven in de provincie Mendoza, waar het personeel al versctfei- dene dagen niet werkt uit protest tegen de goedkeuring door dc regering van contracten met "buitenlandse oliemaatschappijen ter ontwikkeling van de Argentijnse olie-industrie. President Frondizi zou tot de strenge maatregelen besloten heb ben nadat zijn minister van Economische Zaken, Del Carril, versiag had uitgebracht over een bezoek aan de Ver. Staten. Caml zou ge waarschuwd hebben, dat Argentinië niet op buitenlandse investe ringen kan rekenen als er in het land, dat een zeer ernstige econo mische crisis doormaakt, niet straf bezuinigd wordt en de overheid niet tegen de groeiende eisen van de vakbonden ingaat. De commu nistische en Peronistische vakbonden hebben gisteren de regering een ultimatum gesteld om binnen een week een loonsverhoging van 1500 pesos af te kondigen. Anders zal men op 21 en 22 nov. staken De toestand ln Argentinië is nog nimmer zo gespannen geweest sedert de revolutie cn het verjagen van dic tator Peron. In het TJongresgebouw, in de kantoren, in de fabrieken en op straat, wordt alleen maar gesproken over de economie van het land. Voor de banken staan de hele dag door tientallen mensen de koersen van de Amerikaanse dollar en van de Ar gentijnse pesos te bestuderen. De eer ste stijgt, de laatste daalt met het uur. De kapitaalkrachtigen en de spaarders, de zakenmensen en. de doodgewone burgers, zij doen allemaal mee aan de vlucht in de dollar, omdat zij hun be zit veilig willen stellen. De inflatie gaat juichend door de drukke straten van Buenos Aires. Nóg eet de Argentijn met een over rompelende argeloosheid zijn gewel dige biefstukken, r?dg maakt geen mens zich druk over zijn werk (wat vandaag niet kan komt morgen en als het land door verhoogde arbeidsprestaties gered moet worden doet mijn buurman dit wel), nóg heerst de charmante onbe zorgdheid over het wel en wee van de financiële positie van Argentinië (na de oorlog was het immers schatrijk en Peron heeft het de massa immers in- gehamerd, dat Argentinië superieur was op ieder gebied), maar heel lang zaam dringt het tot iedereen door, dat een land zonder deviezen, zonder geld om de middeien tot economische voor uitgang te kopen, zonder mogelijkhe den tot vergroting van export, ziek moet zijn. Economisch ziek. Deskundigen hebben oe diagnose gesteld: 1) de arbeidsprestatie In Ar gentinië ligt ver beneden de maat; 2) de bemoeizucht van de staat met han del, industrie, bankwezen, enz, Is onge kend groot; 3) *n ambtenaren-apparaat van 1,700.000 personen op een bevol king van bijna 20.000.000 zielen kost de Op de grens van de gemeenten Ber- Jlcum en Rosmalen is de 42-jarige me vrouw BosHubers uit Berlicum door verdrinking om het leven gekomen. Haar 4-jarige dochtertje Truus, dat bij haar was en dat eveneens te water schijnt te zijn geraakt, is niet meer teruggezien. Het eerste alarm bereikte de land bouwer Reynen, waar het 3-jarig meis je Nellie Bos met doorweekte kleertjes en huilend kwam vertellen, dat haar moeder en zusje in de langs zun boer derij stromende wetering in het water lagen. Het lichaam van de vrouw werd kort daarna gevonden bij een stroom afwaarts gelegen baileybrug. Van het meisje Truus is geen spoor meer ge vonden Het ts mogelijk dat het kind via de Aa en de Dieze naar de Maas is afgedreven Ook heeft men gedacht aan de mogelijkheid, dat het kind zich zelf, evenals haar zusje, uit het water zou hebben kunnen redden, maar dat het in de nabijgelegen velden is blnven liggen. De twee kinderen waren de jongsten van zeven van het gezin van de ge meente-arbeider Bos uit Berlicum. A De bazar, die- de christelijk gere formeerde jeugd van Groningen eind vorige week heeft georganiseerd om financieel wat meer armslag te krijgen, heeft ruim 689 opgebracht. mogen er niet op rekenen dat de re gering zal bij-springen. Dat rs een ze kerheid bij alle onzekerheid, welke er overigens nog 1 rst. PRESIDENT FRONDIZI staatskas volkomen onnodig schatten; 4) regeringsmaatregelen om de natio nale economie te beschermen gaan schrikbarend ver en maken import van buitenlandse produkten en investerin gen van buiten de grenzen bijna on- De Federale politie van Argentinië heeft bekendgemaakt, dat aanhangers van de afgezette dictator, Peron, een komplot hadden gesmeed om de rege ring omver te werpen. De commandant van de zeemacht, Angelini, die de politie-acties heeft geleld, verklaarde dat in verband met deze zaak ongeveer 259 personen zijn gearresteerd. (Van een onzer verslaggevers) Het oudste gedeelte van de construc tiewerkplaats en machinefabriek der N.V. Braat in Rotterdam-Zuid is van nacht bij een fel uitslaande brand In de as gelegd. Metershoge vlammen zet ten de Doklaan en omgeving in een rosse gloed, en tal van omwonenden werden uit hun slaap gehaald door dit voortijdige „morgenrood". Om vijf minuien voor vier werd de brandweer gealarmeerd door de por tier, die vlammen zag oplaaien in het aan de straat gelegen magazun. Aan vankelijk werd klein, later middel en ten slotte zelfs groot alarm geslagen. Daar was ook wel reden voor, want de situatie liet zich vrij ernstig aan zien. In het magazijn waren o.a. fles sen propaangas opgeslagen, waarvan er vyf met veel lawaai ontploften. Intussen greep het vuur snel om zich heen. De vlammen sloegen over naar de achter het magazijn gelegen sme derij, waarvan het (houten) dak vol ledig afbrandde. Ook richtte de brand weer een straal op het aangrenzende transformatorhuisje, dat vijftig procent van de voor het bedrijf nodige stroom levert. De politie heeft het verkeer in de Maastunnel korte- tijd stilgelegd, toen de flessen propaangas m de brandende fabriek tot ontploffing kwamen. Enige brandweerlieden verklaarden, dat z(j als gevolg van deze maatregel de lange omweg via de bruggen moesten maken om op het terieln van de braad te kó men. - - -i. *-»*». De brandweer heeft het vuur met elf stralen bestreden. Om kwart over vijf was men de brand meester en ander half uur later kon de brandweer inruk ken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De schade wordt door ver zekering gedekt. Do Indonesische raad voor de in dustrie heeft de suggestie geopperd een deel van de Nederlandse bedrijven in Indonesië na de nationalisatie te verkopen aan Indonesische particuliere zakenlieden. De raad meent, dat niet alle Nederlandse ondernemingen door de regering zullen kunnen worden ge ëxploiteerd Dc rand hoopt, dat de Indonesische kopers in staat zullen worden gesteld de overnemingsom in termijnen af te betalen. Tivee gewonden Tijdens de blussingswerkzaamheden hebben twee brandweerlieden verwon dingen opgelopen. Het waren de 40- jarige J. Keizer, wonende aan de Lan- geloo in Zuidwjjk, en de 61-jarige B. Winkelhof van de Zuidhoek. De heer Keizer liep scheurwonden op in het ge zicht, toen hij in het prikkeldraad viel. Hij werd ter behandeling naar het Zui derziekenhuis overgebracht. De heer Winkelhof, die schaafwonden had op gelopen, werd ter plaatse verbonden. De helft van het machinepark is bui ten bedrijf door het gedeeltelijk uit vallen van de stroomvoorziening. r M., -- Joke Haanschoten te Pulten (op de voorgrond), die eind januari dit jaar in het nieuws was ten ge volge van radioactieve besmet ting, wordt vrijdag zes jaar. De drukte van die bange dagen is ze alweer vergeten: Nu wüdt ze zich volop aan haar hoela hoepel. Links haar broertje Wim en rechts haar zusje Sieneke, (Van onze verkeersredr^teur) EEN nieuwe en blijkbaar zeer uitgestrekte mistdeken be moeilijkt en bedreigt sinds gister middag het verkeer. De nationale luchthaven is weer vrijwel lam gelegd, op de waterwegen loeien de misthoorns soms vergeefs en op de verkeerswegen zyn er weer slippartijen en kettingbot singen. Ernstige ongevallen zijn er. althans tengevolge van de mist, nog niet gemeld; voor zover tot nog toe bekend is er een gewonde, een meisj'e van dertien j'aar, en is er een schip in moeilijkheden ge raakt: de Duitse tanker „Atlan- tik'' uit Hamburg, die bij Maas sluis op de Nieuwe Waterweg aan de grond liep. Schiphol zit praktisch dicht; hele maal voor binnenkomende toestellen sinds gisteravond halfzeven Is er geen enkel vliegtuig meer neergestre ken en ook büna voor vertrekken de toestellen. De hele nacht door ver trokken er alleen nog interlocale ma chines; dat kon, omdat de vliegvelden buiten ons continent normaal konden functioneren. Starten bij mist gaat na melijk wel, mits men er maar zeker van is, op de plaats van bestemming te kunnen landen. Vanmorgen kon er, behalve een in tercontinentale machine, emdelyk weer een toestel naar" Londen ver trekken; London Airport was dus weer open. Wat goede hoop geeft voor ons land. Het was echter vandaag akelig stil op Schiphol, dat wil zeggen: op het platform en de startbanen, want in de wachtkamers en restaurants gons de het van opgehouden passagiers en afhalers. „Mooi weer om eens aan achterstal lig werk te beginnen," zei ons iemand van de administratieve sector. Als je al zo ver bent, dunkt ons, een mist- periode wel even aanhouden.. De mist had zich nog maar nauwe lijks over ons land gelegd, of er ont stond een ongeluk-met-een-staartje op de oprit van de Waalbrug bij Zalt bommel. Er reden twee auto's tegen elkaar (waarbij een meisje van dertien jaar werd gewond) en in de file, die van deze botsing het gevolg .was, reden nog eens drie andere auto's'tegen el kaar op. Gevolg: een brandje in een der auto's, dat vrij vlot met een blus- apparaatje kon worden gedoofd. Ge volg van de verwarrende situatie die zich daarbij voordeed: een zware vrachtauto drukte nog eens twee per' sohenauto's in elkaar. Bij een en an der werden een paar mensen licht ge wond. Uit West-Brabant werd een aantal kettingbotsingen gemeld, voor het merendeel geschied op de weg Ber gen op ZoomBreda. Zonder ern stige gevolgen gelukkig. Het zal vanzelfsprekend zijn, dat ook elders aanrijdingen en ketting botsingen plaats hadden. Ze werden echter niet wereldkundig gemaakt. Een kettingbotsing is zo langzamer hand als niets bijzonders meer. Tenzij de gevolgen ernstig zijn. En dat is klaarblijkelijk nergens het geval ge^ weest. Zodat mag worden geconclu deerd, dat uiterst behoedzaam wordt gereden. In dit verband wlUen wij echter nog eens wijzen op de verlichting bü mist. Daar is het nog erbarmelijk mee gesteld. Maximale veiligheid wordt bereikt, althans overdag, door groot licht te voeren. Dat is trouwens ook wette Ijjk voorgeschrevei. In de stad, waar de mist over het algemeen wat min der dicht is en. de snelheden lager, lijkt ons dimlicht een heel enkele maal stadslicht voldoende. 's Avonds is dimlicht het veiligst; groot licht gooit alleen maar een muur van door de mist tegengehouden licht voor uw voertuig, en daardoor ziet u niets. In de stad kan men bü ne vel en mist de bordjes „stadslichten a u b maar beter negeren. De mees te zijn dan onzichtbaar. Dimlicht dus! Als men zo zijn voertuig verlicht bereikt men ten minste bij het gevaar lijke weer enige mate van veiligheid: men kan u ten minste op een vaak redelijke afstand zien aankomen. Maar hoevee Imensen doen het zo" Wij hebben bü een vorige mistdag eens een telling verricht, gaande van Amsterdam naar Apeldoorn. Na Die- men, op de buitenweg dus, begonnen (Van een onzer verslaggevers) TTET Tweede-Kamerhd, de heer W. J. G. Peters (KVP) heelt gisteravond 11 bij de belumdetmp van de begroting van Economische Zaken in de Tweede Kamer een illustratief pleidooi gevoerd voor de uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen voor geslacht pluimvee in Nederland. Nadat het kamerlid uitvoerig gesproken had over de noodzaak om buiten de ongeveer 300 poeliers ook in de levensmUldelenbedrijven dit pluimvee te laten verkopenter ondersteuning van de export tot een waarde van 80 mil joen gulden, liet hij tn de koffiekamer zien hoe gemakkelijk die verkoop is In de zichtbare koelruimte in deze koffiekamer lagen 13 m plastic verpakte kippetjes en de heer Peters liet zien hoe snel en zonder enige moeite de verkoop zich kan voltrekken. De KV P-woordvoerder had aan de minister van Economische Zaken en zijn staatssecretaris gevraagd haast te maken met het wettelijk mogelyk maken van de uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen. De 37 verstekelingen znlien voorlo pig in Merauke worden ondergebracht en zich daar als vrije bnrgers kunnen bewegen. Zü zullen door het marine- opnemingsvaartuig „Luymes" in volle zee van de „Johan van OMenfoarne- velt" worden overgenomen en naar men verwacht vrijdag in Merauke aankomen. Daar zullen ze worden ontvangen door een vertegenwoordiger van «1e dienst voor sociale zaken. Dit is van niet-offlciële zijde te Hollan- jdfeSmedegcdeeld." Het Kfederlandsche Roode Kruis heeft ten behoeve van de verstekelingen een bedrag geschonken. De Oostduitse premier Grote- wohl heeft vanmorgen in Oost- Berlyn verklaard, dat de Sowjët- Kussische troepen in Oost-Duits land zullen worden teruggetrok ken. „Een dergelijke maatregel zou een aanmoediging voor dë Weste lijke mogendheden inoefen, zyn om hun troepen uit West-Duits- land terug te trekken", aldus Grotewohl. wij te „turven". Tot de gedenknaald bü Apeldoorn kwamen wjj 169 auto's tegen. Daarvan reden er 31 zonder licht- 78 voerden stadslichten. 32 dimlicht en 28 groot licht. Wü ontmoetten dus 141 wagens, of wel 83 procent van het totaal, waarvan de bestuurders de eisen der veiligheid, nog wettelijk bovendien, negeerden of er een loopje me namen. We zagen geen surveillancewagen van de rijks politie Advertentie J - «Ut. -v KlaefetMldieBai: 18JO—1SU0 m, Telnl, 382669. Dordrecht: SofctóerspJeiB - Poetetto Ho 42420$ reletoon 4670 iEacfetendlaurt at 1730 nes 7314. geMedain: Umgo Kerkstraat 24 b - Telefoon 578SS. AbcnnemcntoprlJ* 01 eent per wetOc f 2,08 per maand, f7,00 per jcwartaaL Lone mnmnert 36 eest Veradhitat daeeHilca. Onrust groeit in Argentinië door ontwrichte economie jmHiiiiiHiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin -w rG y's* A -«f® v. A* i y s» Zwaar gewapende Britse scherpschutters, tan Cjprus, waar de laatste tijd weer vete (taan op dc daken in Nicosia, de hooidstadj moordaanslagen op Britten z(Jn gepleegd. i Tri GRIJZE DAG voor verkeer Zo ja, din Wacht eén.V^rrassinj. Stuur de officiële aankondiging of advertentie van Uw verloving aan de SOI.A-FABRIEK TE ZEIST U ontvangt dan gratis ter kennismaking enkele couvert-artikelen als begin van Uw toe komstige SO LA-UITZET CtCAMNDIIIO O O UW i V C H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1