Drie of vier? ooncompensatie slechts opvoering procluktiviteit MWElMF JEUKZIEKTE in Nederland Machtsgreep op handen in Britse vakbond? Groeiend wantrouwen Felle aan va N. V. V. van het op A,R. handhaven bezwaar tegen kanalisatie gpkzucht minister Hofstra van Rij -examens worden vaak te soepel beoordeeld Typograaf liet zijn vrouw ,ziek zijn en sterven Britten dreigden IJslands te laten zinken schip dtoó H WERKGEVERS OVER DE WONINGBOUW: Industrialisatie in bouwnijverheid bepleit Dit jaar voorstel voor verplichte W.A. verzekering Russen niet weg, tenzij Westen ook terugtrekt o Spionnen van Nasser in Israël gegrepen Boeket van de baas bracht de leugens aan het licht Admiraliteit stelt onderzoek in De mist trekt op ZESTIENDE JAARGANG No. 4146 rx Voor MODERN bestek Mr. MEILINK IN TWEEDE KAMER: Washington: Tunis wees VS*-wapens niet af OM WAT MEER VRIJE TIJD yieuw incident in visserijconflict Dr. Berghuis opgenomen in ziekenhuis VOW ROAG 13 NOVEMBER 19S8 Directeur: H. UK HUIG __y Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL. J. S. BRUiNS SLO Van een onzer verslaggever» Het Centraal Sociaal Werkgeters Verbond heelt vandaag in Sche- veningen zijn najaarsvergadering gehouden. De gehele vergadering stond in het kader van de woningbouw. Xiet minder dan vier spre kers sneden het huurvraagstuk aan. Arbeidstijdverkorting Industrialisatie ring" ,.ln enkele jaren Vergissing Onverantwoord te van de staatsloterij omdat door die n BEVESTIGING onder druk te zetten. Het heeft er alle schijn van. zo vertrouwde men ons toe, dat een groot deel van de Partij van de Arbeid. de regeringsverantwoordelijkheid moe is. Spanningen Zie verder pag. 3, 2e kol.) Bottotrtamt www o» *vuruLr««u zo - aetei. rtatutr 14 1 1 t>osUKis tUS - Postgiro No 42451 a Kiachtendienat abonnementen. 18^018 „"W Uui Zaterdags 17 18 our Telefoon 115700. >43r*Töüu.ge- Emgenspiein 1 relet. 183467 ;j lUnenl P-nstbu* 1081 f stgiro No 424867 Ktacmendienet: 1830—1830 u relet j«2568. Dordrecht: Scoettertplem 3 - P«giro No 2421' telefoon 457t Ksscbtendtenst o* 1730 um 7314 Schiedam: Lange K«r**tra»t 24 b - Telefoon o7»82. Ahonaemeneapri)» 61 cent oer week 2.as per msand t 7,80 pe> kwartaal. (mk nummer» 15 eent Versohthu darelllkc (Geldig lot morgenavond) PLAATSELIJK KËGEN Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen en aan vankelijk nog op vele plaatsen mist. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Aanvankelijk veranderlijke wind, later matige wind in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 1-57 Maan op: 11.11 Onder: 16.51 onder: 20.11 ET Nederlands Verbond van Mid denstandsverenigingen hoeft ten slotte eieren voor zijn geld gekozen. Het heeft voor de lopende mtingspc- riode genoegen genomen met een plaatsvervangende zetel in de Sociaal Economische Raad. Gedurende deze periode zal nader beraad plaatsvin den over wal er na 1 april 1B60 gebeu ren moet. Toen wij enkele maanden geleden een suggestie deden in deze richting, werd daar in «*e linkse pers nogal wat kabaal over gemaakt en het (socialis tisch georiënteerde) Ned. Verbond van Middenstandsverenigingen hield Uef been strak. Het wenste een van de drie volwaardige middenstandsze- tels in de SER. )e zaak bleef als ge volg daarvan vastzitten en de mtdden- atandszeiels in de SER bleven onbe zet. In verband htermec werd door de staatssecretaris voor de P.B.O. en Be zitsvorming een onderzoek ingesteld. De drie middenstandscentrales, t.w, de Kon. Ncd. Middenstandsbond, de R.K. en de Chr. Middenstandsbond be twistten namelijk het representatief karakter van het Ned Verbond van Middenstandsverenigingen cn wensten daarom aan deze centrale geen volle dige zetel ter beschikking te stellen. - ET onderzoek van de staatssecrc- H taris wees uit, dat het N.V.M. weliswaar representatief is te achten, doch dat de tijd voor het bezetten van een volwaardige zetel in dc SER nog niet gekomen moest worden geacht. Aan de organisaties werd gev'raagd te trachten in onderling beraad met el kander tot ovcrecnstcmmin- te ko men. Dat is dan nu gelukt. Hei N.V.M. krijgt lot 1960 een plaatsvervangende zetel. Voor 1 mei 1959 zal onder lei ding van een door de SER-voorzitter aan te wijzen onpartijdige derde, die het vertrouwen van alle organisaties heeft, een gesprek plaatsvinden over wat er na 1 april 1960 gebeuren moet. AU richtlijn voor dat gesprek Is aan genomen,, dat het N.V.M. straks min sten» even sterk moet zijn als de minst sterke van, de drie andere organisa ties, wil het voor een volwaardige ze tel in aanmerking komen. Thans Is'dat nog niet het geval. Zo dra echter in de onderlinge krachts verhoudingen wijziging komt dat kan dus ook pas veel later dan 1960 het geval zijn Z3l een rouleringssys teem gaan werken waarbij eens in de acht jaar ook de ..klassieke" midden- st&ndscentrales gedurende eën zit tingsperiode van 2 jaar met een plaats vervangende tel genoegen moeten nemen. In zulk' een «geling bliji naar ons gevoelen ieU onbevredigends zitten, ook al wordt dan over de gehele linie de gedachte an gelijkwaardigheid toegepast. Het is nooit prettig met een tweederangsplaats genoegen te moe- tjeh nemen, indien uitgemaakt is dat et rechten^ op een eersterangsplaats ianwezig zijn. Een betere oplossing ware tn dat ge val voor de middenstand vier zetels beschikbaar te stellen. Wij beseffen dat dan een verplaatsing van moeilijk heden zal plaatsvinden. Een orgaan als de SER zal d«*ze echter niet uit de weg mogen gaan. wil men niet het ge vaar lopen, dat zekere verstarrings verschijnselen gaan plaatsvinden. Ver d ere huurverhoging beslist noodzakelijk Prof. ir. II. G. van Beusckom. buitengewoon hoogleraar in Delft deed wel dc belangrijkste uitspraak: .Herstel* van gezonde huurverhoudingen is het enige middel om in dc woonbehoeften van ons gehele voik te voorzien. Dit betekent, dat in feite het geheel scheef gegroeide bestedingspatroon van onze gezfnshuishoudingen moet worden doorbroken. Dat men hierbij op grote weerstanden zal stuiten is begrijpelijk. Im herstel zal echter gemakkelijker zijn, naarmate het gelukt door opvoering van de produktivitcit de stichtings- kostcn van een woning te verlagen". Ook de voorzitter van het CSWV, mr. F. H. A. de Graaff, sprak zich uit voor een verdere huurverhoging. „Wij moeten er rekening mee houden, dat uit het SER-onderzoek zal blijken, dat een aanmerkelijke verdere huurver hoging noodzakelijk is. Deze onver rrnjdelijke huuraanpassing mag niet te lang worden uitgesteld. Ten eerste wegens de volkshuisvestingsbclangen, die hiermede zijn gediend en ten twee de om te voorkomen, dat in dc loop van de tijd loonmaatregelen te veel op andere doeleinden zouden worden ge richt, dan op liet compenseren van een huurverhoging'*. „Ook over het tijdstip van een ver dere huurverhoging zal de SER zich moeten uitspreken. Gezien de urgen tie van het probleem kan men ver wachten, dat het noodzakelijk moet worden geacht in 1959, wanneer al thans de economische omstandigheden dit zullen toelaten, met dc verdere huurverhoging een begin te maken". (Advertentie) Vraag gratis folder bij WEMEF Nes 23-25, Amsterdam C. Het vraagstuk van de arbeidstijd verkorting aansniidend, merkt de heer De Graaff op: „Het is naar mijn me ning zonder meer duidelijk, dat het opvangen van een arbeidstijdverkor ting met behoud van loon alleen kan geschieden door het opvoeren van de produktivitcit. Aan de vruchten van een verhoogde produktivitcit kan maar een bestemming worden gegeven. Wanneer ons bedrijfsleven zich bin nenkort gesteld ziet voor het opbren gen van verhoogde loonlasten wegens b.v. een noodzakelijke huurverhoging of voor noodzakelijk te achten verho- gingen van een aantal sociale verze keringspremies. dan wordt voor deze doeleinden een wissel getrokken op een verhoogde produktiviteit". De beer De Graaff betoogde, dat ge wacht dient te worden met het gelei delijk invoeren van een arbeidstijdver korting tot over een verdere huurver hoging is beslist. De voorzitter van dc Raad van Be stuur Bouwbedrijf, de heer J. Dura Dzn,. voerde een pleidooi voor indus trialisatie in de bouwnijverheid. De fabrikant zal echter zekerheid moeten hebben, dat de continuïteit van zijn produktieproces op redelijke wijze kan worden gehandhaafd. Voorwaarde voor industrialisatie, is. dat een inzicht wordt verkregen in de omvang van de bestaande en de ver wachte behoefte aan woningen. Gezien de belangrijkheid van het woningbouwprobleem en het daaraan verbonden huurvraagstuk pleitte de heer Dura voor het betrekken van de bouwnijverheid in het overleg, dat momenteel in de maatschappelijke 01- ganen wordt gevoerd, zulks al» gevolg van de advies-aanvrage van de rege- Mr. J. Wilkcns. directeur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, meende, dat het woning- en huur vraagstuk in enkele jaren kan worden opgelost. Eerste vereiste is daaitoe een huur- iZip vorder pag 3. 7e kol.) (V.tn onze Haagse redacteur) In het oosten van ons land zijn enkele gevallen van onschuldige aard geconstateerd die verwantschap ver tonen met de geheimzinnige ziekte die in Duitsland en Oostenrijk is ge- rappoitecrd. De medici weten nog niet wat de oorzaak is van deze ziekte, die zich manifesteert in Jeufe cn r Ie plekjes op het lichaam. Des kundigen op het gebied van de volksgezondheid stellen op het ogen blik een onderzoek In. Nederland neemt ook deel aan een bespreking van medische specialisten in West- Duitsland. Op «ie inschrijving van koelhuisbotcr van het voedselvoorziening in- en verkoopbureau werden biedingen Uitgebracht tot een totale hoeveelheid v»n «837 tor De aangeboden 1000 ton werden op 11 november geheel toegewezen tegen prijzen liggende tussen 318 en 336. De gemiddelde prijs was 331.67j per IOC kg lie vooral bij de school kinderen door ■zijn demonstraties bekende potten- bakker Bert Nicnhuls hoopt morgen zijn vijfentachtigste verjaardag tc \icren. Op deze foto ziet men hem ln zijn woning te Amsterdam, staan de bij enige van zijn werkstukken. (Van een onzer verslaggevers) Minister S?mkalden heeft in de Tweede Kamer meegedeeld dat het vrij zeker is, dat 'ten wetsontwerp tot ver plichting van een "W.A.-verzekering voor automobilisten nog in dit zittings jaar za! worden ingediend. Er sön hierover nor besprekingen gaande In Benelux-verband. Grotewohl sust kwestie-Eer i n Volgens het Engelse dagblad „Nchs Chronicle" is een groep van 600 „linksgeoriënteerde agitatoren" van plan de macht te grüpen in de Britse vakbondbeweging. De groep zou revo lutionaire- doeleinden nastreven. Deze groep, die zichzelf „The Club" noemt zou van plan zijn in bet gehele land een campagne van stakingen, sa botage en infiltratie in vakverenigin gen te voeren. Volgens hel blad is de leider van de club Gerry Healy. de voorzitter van de plaatselijke afdeling van Labour in Streatham. een Londense voorstad „The Club"' is, aldus het blad, gro tendeels verantwoordelijk voor twee -ecente grote stakingen: de staking van Londense havenarbeiders in het vuni- jaar en een recente wilde staking van bouwvakarbeiders in Londen die en kele weken duurde en waarbij 1300 man betrokken waren. (Van een onzer verslaggevers) Het NW heeft geen vertrouwen meer in minister Hofstra. Dat blijkt uit een artikel in het kaderblad van de socieJistische vakbe weging van de hand van de secretaris, de lieer A. KIoos, die scherpe kritiek uit aan het adres van de minister van Financiën, Het feit dat de lieer Hofstra voor alles het monetaire evenwicht en bet begrotingsevenwicht veilig wil stellen is in dc kringen van het NW niet goed ontvangen. Andere belangrijke doeleinden komen in verdrukking. Zo schrijft de heer Kloos. Het NW zal de minister op de door hem aangegeven weg dan ook niet volgen. Men beschouwt in Den Haag deze aanval op de minister van Financiën opnieuw als een poging van de socialisti sche vakbeweging om de socialis tische ministers in het kabinet -1 (Van onze correspondent) Be examinatoren bij het rij-exatnen zijn dikwijls te soepel. Dit blijkt wel uit de wijze, waarop tegenwoordig in Nederland wordt gereden. Dit zei de heer H. of. tv, Westerlaken, directeur van hel Centraal Bureau voor dc afgifte van rijvaardigheidsbewijzen in Nederland tijdens een bijeenkomst in Assen van autorijschoolhouders in Groningen, Friesland en Drente. f De rijschoolhouders kregen het advies zich meer te verdiepen in hei examen, flat hun kandidaten moeien afleggen. Op 25 november zal worden beslist of "de rijschoolhouders en instructeurs voortaan de rij-examens zullen mogen bbwoneu. M A DE OPZIENBARENDE REDE van de Russische premier Chrocstsjew waarin deze aankondigde dat de Sowjet-Unie overwoog de over eenkomst van Potsdam op te zeggen cn hij er bij het Westen op aandrong West-Bcrli.ji! te ontruimen .hebben zich de volgende ontwikkelingen in deze kwestie voorgedaan: 1. Premier Grotewohl van Oost- Duitsland verzachtte Chroestsjews rede door te verklaren dat het er Moskou eerder om ging een vredes verdrag voor Duitsland te sluiten dan de kwestie-Berlijn op de spits te drijven. 2. De westelijke Grote Drie overwegen een gezamenlijke verkla ring op te stellen, waarin gezegd wordt, dat zij desnoods met gebruik van geweld in Berlijn zullen blijven. 3. De Westduitse regering heeft gedreigd de diplomatieke betrekkin gen „met de Sowjet-Unie te verbre ken ais dit land de controle over Oost-Berlijn aan dc Oostduitsers overdraagt. 4. Meer dan zeshonderd viermo torige vliegtuigen worden gereed gemaakt om* op korte termijn ingezet te worden Indien een luchtbrug naar Wcst-Berlijn noodzakelijk zou wor den. Tijdens rie persconferentie van gis teren in Oost-Berlijn versprak pre mier Grotewohl zich op een belang rijk punt, waardoor een bericht dc wereld ingestuurd werd dat in het ge val dat de Russische troepen Oost- Duitsland zouden verlaten, misschien als voorwaarde zou worden gesteld dat het Westen 111 Wcst-Duitsland dit voorbeeld zou volgen. Maar na afloop van de conferentie gaf het Oostduitse persbureau ADN een correctie op in de oorspronkelijke tekst, tvaaruit bleek dat Grotewohl in plaats van „misschien" het woord natuurlijk" gebruikt had Intussen hadden gisteren echter vele kranten de eerste (en door Grotewohl inder daad uitgesproken) zin afgedrukt, hetgeen tot gevolg had dat een ern stig misverstand ontstond Voorts heeft Grotewohl in zijn pers conferentie gezegd dat men geen sen sationele gedachten moet hebben over de rede die Chroestsjew over Oost Duitsland en Oost-Berlijn heeft ge houden. Berlijn was niet de hoofdzaak de noodzaak van een vergelijk tussen de Duitsers onderling en een vredes verdrag voor geheel Duitsland, aldus Grotewohl. De Oostduitse premier uitte geen dreigementen dat de wes telijke troepen Berlijn moeten ver laten. ïn een dort in Noord-Isracl is een uitgebreid spionagekomplot ontdekt. De bende werkte waarschijnlijk voor de inlichtingendienst van de Ver. Ara bische Republiek van president Nasser. De groep, die zeker drie jaar actief geweest moet zijn, smokkelde militaire inlichtingen, kaarten en tijdschriften naar Syrièrs, aldus de politie. Acht verdachten zijn gearresteerd. (Van een onzer verslaggevers) De A.R. Tweede-Kamerfractie heeft de bezwaren tegen de wijzi ging van de Loterijwet, om onder meer voetbalpools en puzzels mo gelijk te maken, niet laten varen en het moede hoofd niet in de schoot gelegd, aldus zeide gistermiddag in de Tweede Kamer de heer Meulink en hy riep uit „Niets is minder waar". De A.R. blyft bezwaren houden tegen elke mogelijkheid, welke het gokken vergroot, aldus deelde de A.R. woordvoerder mede, tij dens de voortgezette algemene beschouwingen over de begroting van Justitie. De anti-revolutionairen zien het kanaliseren van de gokzucht als een hopeloze zaak, aldus de heer Meulink. "I zich ook verzet tegen de uitbreiding w uitbreiding het gokken zou toenemen. Deze voorspelling is juist geweest. Uit 7 H1 Of PIT dit gezichtspunt, aldus spreker, zal de Jb i a.-r.-ffactie de komende wijziging van De heer Meulink noemde het onver- loterijwet beoordelen antwoord om op het ogenblik te zwij- (Zie verder pag. 8, 5e kolom) gen over de recente ontwikkeling van het loterijvraagstuk, waarbij de voet balpool zo nauw betrokken is. Zwijgen zou tot misverstand kunnen leiden, al dus spreker, die de ontwikkeling van et ogenblik jnverwacht noemde, och het feit blijft bestaan dat getracht zal worden niet toe te laten, dat het moreel van het Nederlandse volk aan getast wordt. De heer Meulink betoogde, dat op dit gebied steeds lekken hebben be staan, en ?lat verzuimd is de lekken te dichten. De loterijwet liet ontduikin gen toe, en als tijdig was ingegrepen, zou de huidige ontwikkeling voorko men zijn. In het verleden, aldus de heer Meu link, hebben de anti-revolutionairen Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft ontkend, dat Tunesië een Amerikaans wapenaanbod zou hebben afgewezen omdat geen re kening zou worden gehouden met de Tunesische soevereiniteit. Een woordvoerder van het departe ment zei, dat de onderhandelingen met Tunesië over de levering van wapens nog voortduren. (Van een onzer verslaggevers) ..Een niet alledaagse vorm van op lichting" noemde de Utrechtse politie- VOLGENS berichten uit Reykjavik heeft het Britse fregat „Russel" gisteravond iw de omgeving van IJs land gedreigd dc IJslandse kanonneer boot „Thor" tot zinken te brengen. De „Thor" wilde de Britse treiler „Haeknes" aanhouden, die aldus de IJslandse berichten ten westen van IJsland op ongeveer 2mijl uit ie kust aan het vissen was. (IJsland heeft onlangs zijn visserijgrenzen van vier tot twaalf mijl uitgebreid, maar Engeland erkent de nieuwe grenslijn niet). De Haeknes". aldus de berichten uit de IJslandse hoofdstad, weigerde bij te draaien, zelfs toen de „Thor" een aantal losse granaten afvuurde. De „Haeknes" stopte pas, toen de „Thor" een scherpe granaat voor zijn boeg schoot. Inmiddels was echter het Brit se fregat „Russel" ter plaatse gekomen geweest. Maar waar het om ging was n vnTgem de gezagvoerder van de „Thor" riep iemand op het Britse schip: „Als u op de treiler schiet, brengen we uw schip tot zinken". Het Britse fregat was gedurende twee uur bij de treiler gebleven. In die tijd zou de kapitein van het fregat, van de admiraliteit in Londen tele grafisch bevel hebben gekregen de treiler naar een Britse haven te be geleiden, waar een onderzoek naar het incident zou worden ingesteld, aldus nog steeds de IJslandse berichten. Een woordvoerder van de admirali teit in Londen beeft bevestigd, dat zicli een incident met de „Haeknes" en de „Russel" heeft voorgedaan, doch hij wist niet op hoeveel mül uit de IJslandse kust dat was geweest. Hü zei dat de admiraliteit de „Russel" op dracht had gegeven de Britse treiler tot buiten de twaalfmijlszone te bren gen, zodat dc kwestie via diplomatieke kanalen zou kunnen worden geregeld. Waarnemers vrezen dat het incident ten volle zal worden uitgebuit door de IJslandse communisten die er fel voor ijveren dat IJsland uit dN.A.V.O. treedt. rechter de zaak, waarvoor een 26- jarige typograaf uit Den Haag, voor been woonachtig te Lcusdcn, terecht stond. Om uit zijn geldelijke perikelen te geraken had de typograaf besloten een paar karweitjes voor eigen reke ning op te knappen „in de tijd van de baas". Begin september belde hü zijn werkgever, drukkerij V. te Zeist, op met de mededeling, dat zijn vrouw ernstig ziek was en een maagoperatie moest ondergaan. Het was hem daar om niet mogelijk op het werk te ver schijnen. Enige dagen later vertelde hij, dat zijn vrouw was overleden en dat hij een paar dagen verlof nodig had voor de begrafenis ïn Belgie. De medele vende werkgever betaalde hem een bedrag van 1138 aan loon uit plus een voorschot van f 100 voor de gefingeer de begrafenis. Kort nadien wisselde verdachte van baas en haalde»bij een firma in Amers foort dezelfde truc uit. Toen liep bij tegen de lamp. De patroon stuurde namelijk een bloemetje naar het zie kenhuis voor de „zieke vrouw", maar hij kreeg te horen, dat zü daar uiet bekend was. „Een schandelijke manier van doen; uw vrouw wist van niets, maar u hebt op minderwaardige wijze gespecu leerd op de goedheid van uw patroon", voegde de politierechter de typograai toe. Hij wees de geetste 150 boete ol tien dagen hechtenis conform toe, maar verdubbelde de voorwaardelijke straf, die hij stelde op twee maan den met een proeftijd van drie jaar. Steeds duidelijker blijkt, dat er een controverse bestaat tussen enige socia listische ministers enerzijds en de so cialistische vakbeweging aan de an dere zijde. Een controverse, die steeds scherpere vormen gaat aannemen en die het uiteindelijk voor de socialisti sche ministers steeds moeilijker zal maken een constructief beleid te voe ren, Eén van dc grootste grieven van de heer Kloos tegen minister Hofstra's politiek is, dat hü „kennelijk de de viezen verder wil spekken, alvorens tot een verruiming van de binnenland se bestedingen en daarmee tot terug dringen van de werkloosheid over te gaan". De vrees wordt geuit, dat de regering zich erbij heeft neergelegd, f dat er volgend jaar gemiddeld 100.01)0 werklozen in Nederland zullen „Beseft de regering wel ten volle, wat er momenteel onder de arbbidérs van Nederland leeft? Het oude wan trouwen uit de dertiger jaren steekt weer de kop op. Het vertrouwen in de regering op wie de hoop voor een blij vende werkgelegenheid was gevestigd, is verdwenen". En verder: „Het N.V.V. heeft de bestedingsbeperking met haar onvermijdelijke consequenties aan vaard, maar minder de voortzetting daarvan te accepteren ter wille van de geforceerde aanwas van de deviezen reserve. Gaat de regering op deze weg voort, dan behoeft zij niet op de veel geprezen zelfbeheersing van het N.V.V. te rekenen". Nu in het kaderblad van het N.V.V. zo onomwonden te kennen is gegeven, dat de socialistische vakbeweging de minister van Financiën niet meer zal volgen en er zelfs zonder meer wordt uitgesproken, dat men geen vertrou wen heeft in de door hem aangegeven weg, verwacht men, dat de interne spanningen in de Partij van de Arbeid nog zullen toenemen. Ook de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad zullen moei lijker worden. Op een advies over de afschaffing van de huursubsidies be hoeft te regering naar men ons ver zekerde de eerste maanden evenwel niet te rekenen. Eer dat men in de S.E.R. met het huurvraagstuk gereed is, zal het begrotingsjaar 1959 al zo ver gevorderd zijn, dat het weinig zin meer heeft stappen in zake de huren te ondernemen. De zaak var de meiksubsidie ligt weer anders. De vakbeweging en Advertentie) Dr. W. P. Berghuis, voorzitter van het Centraal Comité van anti-revolu tionaire kiesverenigingen, heeft ten gevolge van een ongelukkige val een zware hersenschudding opgelopen en is, om volstrekte rust te houden, in het Sophia-ziekenhui* te Zwolle opgeno- DE ticpressie bij IJsland verplaatste zich in de afgelopen 21 uur naar het oosten» maar vulde aanzienlijk op. Een depressie boven hit MltSdellandse-Zcegebled diepte zich uit, waarbij ook boven Duitsland de luchtdruk "ertler daalde. Als gevolg van deze ontwikkelingen bleet er in onze stre ken weinig wind, waardoor de mist zich handhaafde met in de nacht op vele plaat- sen lichte vorst. De temperaturen in Neder land waren de afgelopen 24 uur, zowel over dag als in de nacht, de laagste van Midden- en West-Europa. B(| IJsland is een actieve oceaandepressie verschenen, die zijn invloedssfeer snel over de Britse eilanden uitbreidt. Onder invloed, van deze depressie zal de wind morgen ln ons land weer Jets toenemen uit zuidelijk» richtingen, waarby d« mUt geleidelijk worde* verdrrerML

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1