Bescherming bevolking Terugkeer van Molotow? n Drie kinderen bij brand omgekomen Ouders waren op zoek naar huis BONTMANTELS Risico voor de „3 was toegenomen, zegt de minister Lati lit efr EIS! Alle singels rond Utrechts binnenstad dempen RUIMTE SCHEPPEN VOOR BREDE VERKEERSWEGEN in binnenstad f Wl ff® *1 y CHROESTSJEW NEEMT TWIJFEL WEG Tilo's partijblad doet aanval op Gomoelka toch naar N.-Guinea? Zomerhuisje in lichterlaaie Beslissingen over spijtoptanten individueel Vijf tien-jarenplan van gemeentebestuur: r aurotn 22. VRIJDAG 14 NOVEMBER 1958 y ZESTIENDE JAARGANG Mo. 4147 s -J ..Firma B C** Uitdaging ,:-V JÉÉ5:'-*:- Beeld van Schweitzer voor Vredespaleis véél betere kwaliteiten, véél mooiere modellen, véél lagere prijzen alléén bij Winnih! nu 325.. 395.- LUCIFERS V Rassenscheiding in V.S. veroordeeld DE WENS VAN DE VERSTEKELINGEN aan boord van de Johan van Oldenbarncvelt om naar Nieuw-Guinea te mogen gaan verhoogde het risico voor deze mensen by hun aankomst in Indonesië. Dit verhoogde risico voor de 37 jrstekclingen was de enige en uitsluitende reden waarom de regering heeft besloten de verstekelingen in Nieuw-Guinea toe te itcn. Dit zei de minister van .Justitie, prof. dr. Sarakaiden, gistermid dag in de Tweede Kamer. Hij liet uitdrukkelijk uitkomen dat niet het schikkingsvoorstel van de president van de Haagse rechtbank het novum was geweest, waarom de regering haar veel besproken beslissing heeft genomen, maar het feit dat de versteke lingen met het voorste] akkoo akkoord gingen. Zie verder pag. 4. 5e kol.) ■f, schuimrubber- matras (Van een onzer verslaggevers) TVEMP alle singels rondom de binnenstad. Dat is heel cenvou- dig gezegd de belangrijkste maatregel die B. en W. \an Utrecht willen treffen om dc Domstad van haar verkeersproblemen af te helpen. Het plan zal de stad het offer kosten van ruim tien kilometer singel, waaronder enkele zeer fraaie partijen, De idee om de singels te dempen is afkomstig van de Duitse ver- keersdeskundige prof. dr. M. E. Feuchtinger uit Ulm. In 1956 is hem de opdracht verleend om een definitieve verkeersoplossing voor Utrecht te vinden. Onlangs heeft hij twee plannen ingediend waar uit B. en W. het plan tot demping van de singels verkiezen. I iQjr aoornraken Ken Plaats hebben moeten maken voor Nieuwe wegen In 1960 begin f - Bolw er»\- blijven ftoatrduni an njuutcaai za xeiei. xia/uu i« i, 1112 - Pottgao No civ-Ul. vClacn lendiCMi abonnementen, «8.30lO^n Uu. Zaterdags 11—18 uur Tel woon U5700. 'i-Gravenbaee Huvsensplelo 1 - relet 183467 -3 Ihnanl Poelbiu 1081 Poetgiro No «24867 Klachten «lerwt. 18301030 u felet 3625e» Dordrecht: ScOeüergplem 3 - Poetfpro No «24208 Teiefooó 4©7t K*ditendlenrt ra 1730 our 7314, Schiedam: rjmjre Kerkstraat 34 b Telefoon 67883. AbonncmentspriJ* Bl cent oer «eelt f 2.00 per maand. 17JH) per kwartaal. Oowte mmtmert 16 «sent VerechiVnt daeeKIka Turojuy Directeur: H. t E HUIG (Geldis lot morgenavond) VANNACHT kouder Overwegend droog weer met plaatselijk mist. Morgen overdag hier en daar ook opklaringen. Meest zwakke wind uil westelijke richtingen. Vannacht kouder, morgen overdag dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.58 Maan op: 11.58 Onder 16.50 Onder: 21.18 Hoofdredacteur Ut J A H. J S. BKUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) MINISTER Struycken heeft mede gedeeld, -\.t begin volgend jaar de burgerdienstplicht zal worden inge voerd voor de noodw? -liter* van de BB. in de A-gemoenten Hiertoe moest worden overgegaan omdat na een jarenlange lijdensweg en niettegenstaande intensieve propa ganda het onmogelijk is gebleken op vrijwillige basis de nodige krachten aan te trekken. In Arnhem deed zich oa. het beschamende voorbeeld vooi. dat vrouwen zich voor mannenwerk (brandweer) inzetten, omdat de he ren der schepping verstek lieten gaan! Vooral in de A-gemeenten zijn dc tekorten groot Het is dus te begrij pen dat de regering een nieuwe koers gaat varen er. de voorlichting zal intensiveren door ie wijzen op de dreigende gevaren zonder er doekjes om te winden De invoering van dienstplicht heeft echter weinig te betekenen als men de aangewezenen pas in geval van nood gaat oproepen en opleiden. Dan staan immers op het kritieke moment de handen verkeerd. Conse quentie van een en ander is dus dat de aangewezenen reeds thans voor hun taak moeten worden opgeleid te ramen met de geoefende kern van vrijwilligers. Aangezien de aangewezenen dienst plichtigen zijn, die in de krijgsmacht geen mobüisatiebcstemminp meer hebben en uit d'en hoofde geen her halingsoefeningen voor een militaire taak meer behoeven te doorlopen, kun nen zij thans die herhalingsoefeningen in de vorm van oefendagen en -uren vervullen in het verband van hun oor- logstaak bij de B.B. Volgens onze inlichtingen gaat het die kant uit zodat in de loop van 1959 de B,B„ wat de noodwachters betreft geheel geoefend op oorlogssterkte zal komen, terwijl dan eveneens de mo biele colonnes mede bemand door overtollige dienstplichtigen voor htm taak gereed zullen zijn Een be langrijke mijlpaal /al dan in de B.B welke als onmisbaar complement van de militaire verdediging moet worden beschouwd zijn bereikt. C EN ander belangrijk facet m de- ze materie is dc medewerking van de gehele bevolking in de B.B. De B.B. berust nl. in de eerste plaats op zelfbescherming, zowel individueel als collectief. Om bedoelde medewer king te verkrijgen is enerzijds goede voorlichting nodig, anderzijds een be reidwillig luisteren en het aanwezig zijn van de wil om aanwijzingen op te volgen. Aan dat laatste wil nog wel eens wat ontbreken, zolang men b.v. onmiddel lijk de radio afzei als een woordvoer- der van de B.B. onontbeerlijke voor lichting geeft. Het zou daarom stellig nut hebben indien de burgerij op in directe wijze met de B.B. te maken krijgt. Dit zou b.v. kunnen geschieden door bij bepaalde oefeningen zoveel mo gelijk de werkelijkheid te benaderen en te bepalen dat b.v. bij een veron derstelde atoomaanval de burgerij een paar uur in huis moet blijven we gens radioactieve neerslag i In zulke ge\ illen zal dit allicht er tce leiden dat zeer velen zich erover gaan beraden wat hun te doen staat. De belangstelling is dan gewekt, men zal voortaan minder geneigd zijn de radioknop om ,e draaien en ook meer om voorlichtende brochures gaan vra gen. Hoe beter men ei m slaagi op deze wijze de zelfwerkzaamheid der be volking te prikkelen, oe groter kans dat deze maatregelen nimmtr behoe ven te worden toegepast. Naar de mens gesproken kan immers een agressie het b voorkomen worden door voldoende inspanning towel op het militaire als het civiele front. Faalt het laatste dan is hei risico groot dat ook het eerste gevaar gaat lopen. De nieuwe koers met betrek- hing tot de B.B. moet da-1 ook onze instemming hebben. Oud-premier Boelganin officieel in ongenade HET centraal comité van dc Russische communistische party heeft oud-premier Boelga nin gebrandmerkt ?Js een lid van de anti-party groep" van Sowjct- leiders die in juni vorig jaar uit het presidium werden gezet. Daarmee is Boelganin, die tot juli jl. lid van hef partij-presidium was, officieel onder de groep van Malenkow. Molotow, Ke.ganowitjs en Sjepilow gerangschikt. In. een rapport van het centrale comité, dat gewijd is aan het nieowe levenjarenplan van de Sowjet-Unie en dat door premier CliroesUjew werd voorgelezen, werd Boelganln's naam gisteravond terloops met die van de andere „gedegradeerden" genoemd. In het rapport wordt gesproken van „een vastberaden strijd tegen degénrn die vasthouden aan verouderde werk methoden en die tegenstauders ziin van de leninistische partijpolitiek". In maart van dit jaar volgde Chroestsjew Boelganin als premier op. Boelganin werd toen benoemd tot directeur van de Staatsbank. In augus tus werd hij directeur van een econo mische streekraad in het zuiden van Rusland. Toen Boelganin nog premier was. reisde hij met Chroestsjew („de firma 3. C.") naar Engeland, India, Birma, Oost-Duitsland, Tsjechoslowakjjc, Fin land en andere landen. In 1957 ver oordeelde Boelganin zelf nog de „partijvUandige groep", waarbij hij nu dus is „ingedeeld". De 63-jarige maarschalk, dc man met het baardje, volgde na de oorlog Stalin op als minister van Defensie Buitenlandse waarnemers achten het overigens niet onwaarschijnlijk, dat een van de in ongenade gevallen functionarissen, en wel Molotow. bin nenkort z'n „rentree" zal maken. De regering van communistisch China in Peking zou al geruime tijd op *'n terugkeer als minister aandringen. Premier Chroestsjew heeft in een uiteenzetting van het nieuwe Russische zevenjarenplan verklaard, dat de Sowjet-Unie door dit plan „de kapita listische wereld" uitdaagt vreedzaam op economisch gebied te wedijveren. Het plan is door het centrale comité van de communistische partij goedge keurd en zal op het 21ste partijcongres in januari door de premier worden ingediend. De Sowjet-Unie is voornemens m de genoemde periode de totale in dustriële produktie met ongeveer 80 procent in vergelijking met 1958 te vergroten. Alle takken van de economie zullen een verdere mach tige uitbreiding verkrijgen op basis van voorrang voor de zware in dustrie. Op de bijeenkomst van het centrale comité is voorts besloten een plan van regering en partij aangaande een nau wer samengaan van onderwijs en prak tisch werk ter bespreking voor te leg gen aan de Opperste Sowjet na „dis cussies in het gehele land", aldus het Ruccisehe persbureau Tass. Het .Joegosiai ischc partiiblad Borba heeft dc Poolse partiilcider Gomoelka ervan beschuldigd, dat hij zich beweegt in de richting van een openlijk vijan dige politiek ten aanzien van Joego slavië. (Van onze Haagse redacteur) Het Vredespaleis in Den Haag krijgt «en standbeeld van Albert Schweitzer. Het beeld, dat de Camegiestichting wordt aangeboden door een comité on der voorzitterschap van jhr. W. J. M. van Eysinga, wordt geplaatst in de kleine zaal. Het zal woensdag worden onthuld. De regeringen van Nederland en Polen nebben in gemeenschappelijk overleg besloten hun gezantschappen te Warschau, resp te 's-Gravenhage, te verheffen tot de rang varr ambassade. (Van onze correspondent) Gisteravond is A. J. uit Heerenveei. in de omgeving van de Bioemstraat te Stecnwük door een schot uit een potf- tie-revol*. er getroffen. De kogel raakte het slachtoffer in het been. HU werd naar het ziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd. (Van een onzer verslaggevers). DIJ een brand, die gisteravond laat een houten huisje van het vakantiecentrum „De Kakel- hof" te Beekbergen (gemeente Apeldoorn) in dc as legde, zyn drie kleine kinderen van de ïamilïe J. G. Riphagen om het leven gekomen. Het oorspronkelijk uit Apeldoorn afkomstige gezin, dat enige tijd in Amsterdam woonde, maar daar niet kon wennen, had sinds maandag in trek genomen In het huisje van „De Kakelhof" met de bedoeling naar een woning in Apeldoorn om te zien. Gis teravond ontving het echtpaar van «Je ouders van mevrouw Riphagen een tip. dat in Apeldoorn mogeiiik een huis beschikbaar was. Ogenblikkelijk ging het er op af om de woning te be zichtigen. Dc kinderen werden alleen gelaten. Ongeveer halfelf kwam het oudste dochtertje van de familie Riphagen, de bijna zevenjarige Jenny, huilend naar builen rennen. Een dame die ook een der huisjes van De Kakelhof be woont. hoorde harr en sloeg ogenblik kelijk alarm. Toen de brandweer kwam. was er niets meer te redden. Het houten ge bouwtje brandde als een fakkel. De jongste drie kinderen kwamen in het vuur om. Het zijn de anderhalfjarige Thea. de driejarige Gerinus en de vijf jarige Annie. •i i 3/4 modatlvn KIO-LEG uc van 325.- NU IOD»" CABRITO |nr van 320.* nu IÖ3*" THIBETPERSIANEC van 395.- «u 215.- ZOBEl-GENOTTE van 425.- nu 255.- PERSIANER PATTES van 450.- nu 265.- PERSIANE* AVC van 975.- nu O/ J.- Lange modallan ZOBEl GENODE van 475.- nu 285.- YEMEN van 510, PERStANER PATTES van 600.- nu 395.- ZOBEL-FEK van 600.- nu Rmskosten voor 2 perpanen worde* vurgrmdf BISAK m van 1150.- nu OO»— PERSIANER f a van2000.-nu 11 3w«" .1 jaar ichrifteltjka garantie P. C HOOFTSTRAAT 50 bij h*t laidiapM* AMSTERDAM TronAjmni 1,1 m TM. 79774*. Omtrent de oorzaak van de brand valt nog niets met zekerheid te zeg gen, maar men acht het niet uitgeslo ten, dat de kinderen tijdens de afwe zigheid van de ouders met lucifers hebben gespeeld. IEeti stukje nitnir was alles wat I er van hel huisje overbleef. f In een verklaring over de rassen discriminatie hebben de r.-k. bisschop pen van de Ver. Staten gezegd dat op gelegde 5assenscheiding niet in over eenstemming kan worden gebracht met de fundamentele christelijke leerstel ling, dat alle mensen broeders in Christus zijn. Hieraan voeger de bis- scnoppen de waarschuwing toe dat het probleem met voorzichtigheid en vol hardende moed moet worden aange pakt. Ook de raad van bisschoppen van de methodisten in de V.S. heeft in een verklaring de rassenscheiding veroor deeld. (Van een onzer verslaggevers). V Advertentie Het novum was niet het denkbeeld hen naar Nieuw-Guinea te zenden zonder meer, aldus de minister. „Ais dit denkbeeld als novum werd aange wezen, dan zou dat van een bedenke lijk opportunisme gewagen." De minister onderstreepte, dat de regering nooit gezegd heeft, dat de verstekelingen in Indonesië geen gevaar voor het leven hadden te duchten. „De regering heeft steeds gezegd, dat vroegere gevallen van teruggezonden verstekelingen geen aanwijzingen gaven voor een der gelijk gevaar. Zekerheid had de re gering niet" aldus vervolgde de mi nister, die nerinnerde aan wat de heer Bruins Slot (AR) gezégd had bij de interpellatie in dc Tweede Kamer over de 37 verstekelingen: dat de actie om de verstekelingen verandering in hun positie had ge bracht en grotere risico's had ge schapen. In het debat tussen Kamer en rege ring- werd^ditr Qiep optkend. aldus. de minister, maar - dé grote meerderheid van de Tweede Kamer en de regering wilden dit feif niet voor hun vcrant woording nemen. De Shell-tanker Tomocyclus, die een verstekeling uit Indonesië aan boord heeft, zal naar Cardon (Vene zuela) varen en Curasao niet aandoen. A 1 1 1 1 houden, maar dan zouden de boiwer- De plaats die thans nog door de singels wordt ingenomen zal, samen met de bestaande rondweg aan de bui tenkant van het water, de nodige grond leveren voor twee verkeersbanen van elk 8,5 meter. Dese lopen soms vlak naast elkaar, maar wiiken uiteen tot een verkeersplein daar, waar de invals wegen erop. worden ingeënt. Ook m het gebied binnen de sin gels willen B. en W. op advies van prof. Feuchtinger ingrijpende wijzi gingen aanbrengen. Deze doorbraken zullen ruimte scheppen voor nieuwe parallelwegen. Op grote schaal zal eenrichtingsverkeer worden toege past. Dit wordt zó uitgevoerd, dat men de stad gemakkelijk zal kunnen verlaten, maar moeilijk zal kunnen doorkruisen zonder dat men een be paald doel in de stad heeft. Aldus zal zoveel mogelijk profijt kunnen worden getrokken van - -dives over de gedempte sinjp-' een gels. aan de binnenzijde der sin- Dan zou bet water, naar het oordeel van B. en W„ een tussen twee wegen ingeperste strook zijn geworden, zon der enige schoonheid. Nu men voor demping kiest, houdt men tenminste de bolwerken nog. Ook technische pro blemen pleiten voor deze keus. Het plan Feuchtinger sluit, wat de invalswegen betreft, aan op projecten van Rijkswaterstaat, met name ten aanzien van de nieuwe weg Amersfoort Utrecht. Deze zal, waar hij de weg UtrechtZeist kruist, een viaduct krij gen en dan rechtdoor op de stad Utrecht toelopen. Een aantal door braken zal de doortrekking naar de gedempte singels moeten bewerkstel ligen. Voorts is prof. Feuchtinger uitat gaan van het Waterstaatsplan om een nieuwe rijksweg 22 (thans lopende van de weg naar Arnhem tot de zgn. Berenkuil bij Utrecht) aan te leggen, enkelL'. kilometers-, oostelijkerdan, de bestaande. De oude rijksweg zal wor den opgenomen in de gemeentelijke rondweg die om de hele bebouwde kom van Utrecht zal lopen. Het zes jaar geleden aangekondigde project Leidseveer en Smakkelaars- brug kan grotendeels als vervallen worden beschouwd nu prof. Feuchtin ger het verkeer, dat eerst over het Stationsplein zou worden geleid, langs de gedempte singel wil afwikkelen. De bedoeling is. wanneer de raad dit nieuwe verkeersplan goedkeurt, in 1960 met de uitvoering te beginnen. Omstreeks 1975 zon het voltooid kun nen zij». De kosten bedragen, globaal geschat, 125 tot 150 miljoen gulden. De Utrechtse singels dateren uit de vroege middeleeuwen. De uitgegraven grond werd gebruikt om de aarden bolwerken te bouwen die ook thans nog bestaan. De stadsmuur, die deze bekroonde, is omstreeks 1830 geslecht op enkels stenen hoekpartijen na. Ter zelfder tyd werden de ontmuurde bol werken tot wandelparken omgewerkt. De midden-negentiende-eeuwse stijl van water- en brugpartijen verleent met name de oostelijke singelgordel een grote charme. Het offer is groot, /o schrijven B. en W. de raad, maar een andere mogelijk heid om het stadscentrum zijn functie te laten behouden in een sterk groeien de stad, is er niet. Met fantas ie en aardigheid heeft onze fotograaf het beeld vastgelegd, dat cle bekende (?a- tharijnesingel te Utrecht te zien zal geven, als hel plan-Fettch- linger is uitgevoerd. Rechts de bestaande singel, ter hoogte van de spoorweggebouwen, links dc toekomstige rondweg. De groen strook tussen beide komt er ech ter wei iets anders uit te zien dan deze exclusieve montage foto doet verwachten. (Foto 't Sticht/Trouw) t De bolwerken V n grotendeels gespaard. Het verK« r zal er op de meeste punten vóo- .„:>gs rijden. Een ander plan va» piof. Feuchtinger maakte het mogelijk de singel te be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1