Geschil over de Nijl oorsaak van crisis m u bi ca Generaal Röell overleden Malenkow tijdens verhoor gedood Vrijhandelsoverleg Parijs vastgelopen m WERUMEUS BUNÏNG overleden Hermann Zaiss overleden NIEUW WINSTPUNT VOOR NASSER? ALLE PARTIJEN ONTBONDEN Larsen voert actie tegen partij Koningin Zain terug naar Jordanië mw-- Grootste drijvende hok van Europa opgeleverd In 1960 kunstmaan van NAVO? AMERIKAANS BLAD MELDT: Zuiveringsproces op komst? Donaupont tijdelijk buiten bedrijf Brand maakt tien mensen dakloos Dichter der aardse vreugden Pater Pire per abuis in arrest ZWEDEN ZOEKT OPLOSSING Explosie in woning: twee gewonden MAANDAG 17 NOVEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4149 rn Kunstmatig mmmw J. Apon treedt af als voorzitter N.C.A.P. Britse raketten beter dan Amerikaanse? BUS TEGEN BOOM: 15 GEWONDEN Weer'n bericht VEER BIJ ZAANDAM MAUDLING BLIJFT ENGELAND Groninger specialisten vierden jubileum Heiwerk RAI-gebouw Amsterdam „besmet" Volgend jaar Atlafntiscli congres in Londen Looplamp stuk gestoten: man door stroom gedood VJ Directeur H. DE RUJG y HoohJredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLOT Kaïro Assoean Haifa- Omdoerman Et Qbeid Fasjoda aiHIOPlE Mongolia BELGISCH KONGO OEGANDA E N i A Ruzie onder communisten in Denemarken -.jm Zon op: vanavond 11 uur) #ÉS^ Bemiddeling mislukt Ook in Rotterdam «otterdam: Witte de Withrtraat 23 - Telef. 115700 (4 1). Postbus 1112 - Postgiro No. 424518. Kinchtcndlemt abonnementen: 18301030 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. •s-Gravenbage: llu.vgcnsplein t - Telef. 183407 (3 lijnen Poetbus 1091 - Postgiro No. 424807. Kiachtendlenst: 18301030u. Telef. 382309 Dordrecht: Scheffersplein 3 - Postgirj No. 424208. Telefoon 4570 Kiachtendlenst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week 2,05 per maand. I 7,90 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig- tot morgenavond) OOSTELIJKE WIND Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Vannacht en morgenochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige oostelijke wind en over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.04 Maan op: 13.33 onder: 16.46 onder: Staatsgreep in Soedan leger aan de macht IN de Soedan, de jonge zelfstandige staat aan de Boven-Nyl, heeft vandaag een staatsgreep plaatsgevonden. De opperbevelhebber van het Soedancse leger, generaal Abboed, heeft de macht in han den genomen en een eind gemaakt aan de regering van premier Khalil. De generaal heeft onmiddellijk via radio-Khartoem een ver klaring laten uitzenden, waarin hy zegt te zullen streven naar goede betrekkingen met de Ver. Arabische Republiek van president Nas ser. In de Soedan is de mening reeds lang verdeeld over al of niet aansluiting bij de Ver. Arabische Republiek. De staatsgreep heeft plaats gegrepen midden in de onderhande lingen tussen de Soedan en Egypte over het verbitterde geschil inzake liet Nijlwacer. De Soedan wil een grotere hoeveelheid van het Xijhvater. dat door zijn gebied stroomt en het wenst compensatie voor de overstroming van zijn gebied als gevolg van de Asoean- dam, wanneer deze door Egypte zal zijn aangelegd. Premier Khalil, die nu het veld heeft moeten ruimen, zou deze week naar Cairo gaan voor besprekingen op het hoogste nivean over dit geschil met president Nasser. De vorige week was er in het Soe- danese kabinet een crisis ontstaan ten gevolge van het ontslag van zes mi nisters uit de anti-Egyptische Oemma- parti), geleid door Khalil. Daarna trachtte men tot een „regering van nationale eenheid" te komen. De zit ting van het parlement die op 17 no vember had moeten beginnen was lot 8 december uitgesteld. Het recente bezoek aan Cairo van de voorzitter der democratische volkspartij, doel uitmakend van do regeringscoalitie, en van Azhari, oud premier en leider der oppositie, waar zij ten opzichte van Nassers aanspra ken op het Nijl water toegeeflijk schij nen. te zijn geweest, schijnt de crisis te hebben doen ontstaan. De coup is de eerste in de Soedan sedert deze staal per 1 januari 1956 onafhankelijk geworden is. Voor die datum werd het gebied gemeenschap pelijk bestuurd door Engeland en Egypte. De Soedan, met een bevolking van ongeveer 10 miljoen zielen, werd gebo ren in een verbitterd geschil over een unie met Egypte. De voorstanders van een afzonderlijke staat hielden de over hand. Generaal Abboed heeft terstond alle politieke partijen ontbonden, een strenge censuur op alle dagbladen in gesteld en alle betogingen en politieke vergaderingen verboden. Volgens Abboed heeft de staatsgreep ten doel een einde te maken aan anar chie en corruptie in alle organen van de staat. De generaal was van mening dat de pro-westerse premier Khalil de betrekkingen tussen Soedan en_Egypte (Nasser) kunstmatig gespannen heeft gehouden. Assioet Khartoem FA Ui I79HS De Deense communlsienlelder Aksel Larsen, die onlangs als voorzitter van de communistische partij werd afgezet en zaierdsg ook uit de partij is gesto ten, is van plan een tegenactie tegen de stalinistische partijleiding tc be ginnen. De leiders hebben namelijk gezegd, dat hij zijn zetel in het parlement be schikbaar moet stellen, maar Larsen heeft verklaard, dat hü de zaak zal voorleggen aan de communistische kie zers. Hij wil een soort petitie laten ondertekenen door de kiezers, die hem en zijn titoïstische aanhangers steunen. Arbeiders van de grootste machine fabriek van Denemaken hebben al een lijst laten circuleren, die Larsen en zijn opvattingen steunt. Koningin Zaln, de moeder van koning Hoessein van Jordanië, Is gisteren per vliegtuig van Zwitserland naar Jor danië teruggekeerd in gezelschap van de achtjarige prinses Basma, een zuster van de koning, en de driejarige primes Alia, dochter van de koning. De koningin en de prinsessen zijn sedert begin september in Zwitserland met vakantie geweest. De Jordaanse premier Samir Pasha Rifai heeft voor vandaag een spoed eisende verenigde zitting van beide kamers van het parlement bijeenge roepen voor het aanhoren van een „belangrijke verklaring". -- Ongeveer ter zelfder tijd zai koning Hoessein in zijn paleis een perscon£e-v reirtie houden. Atlrcti itt<? matrassen (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de Ned.Chr. Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond, de heer J. Apon, heeft besloten zijn func tie neer te leggen. Op de jaarvergadering op 17 decem ber a s. zal een nieuwe voorzitter wor den gekozen. Door het hoofdbestuur zijn kandidaat gesteld de heren: Joh. Spoelman te Haren en H. Stamhuis te Utrecht. Volgens de „News Chronicle" zal de Engelse regering binnenkort vergun ning geven voor de verkoop van tot nu toe zeer geheime Britse raketten aan de NAVO-landen. Deze beslissing zou zijn genomen op aandrang van de Britse firma's, die deze raketten vervaardigen. Deze be drijven zouden van mening zijn dat de door hen vervaardigde allernieuwste geleide projectielen veel beter zijn dan de raketten, die de Ver. Staten thans ®an hun NAVO-bondgenoten leveren. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag werd de grootste drijvende bok in Nederland en België mogelijk wel in heel Europa, gezien de hijs hoogte en de daarbij behorende sprei door de N.V. J. cn K. Smlt's scheeps werven en machinefabrieken te Kin derdijk opgeleverd. Het was de 250 tons drijvende bok „Simson", die werd vervaardigd In opdracht van W. A. van der Tak's bergingsbedrijf N.V. te Rot terdam. Het is een prestatie van belang, dat deze „reus onder de bokken", door mtensie\ samenwerking van drie fir ma's, anderhalve maand eerder kon worden opgeleverd, dan gepland was. De hijscapaciteiten zijn: met de hoofd takelblokken een hefvermogen van 250 ton bij 3 meter sprei en ca 34 m hijs- hoogte, met de top takelblokken een hefvermogen van 150 ton bij 7 m sprei en ca. 53 m hijshoogte. De „Krachtproeven'' zijn, zoals te verwachten was, zeer goed verlopen. Vandaag gaat de Simson aan het werk int het Bctlekgebied. Zijn eerste werk zal zijn het opzetten van het boven stuk va 7 een losbrug, welke gebouwd wordt door ConradStork le Haarlem. Vsn onze correspondent) Zaterdagmiddag tegen twee uur is een autobus van de ESA nit Marum bii Oostwold (Westerkwartier) met onge veer dertig passagiers tegen een boom gebotst. Vijftien personen liepen ver wondingen op. van wie acht naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen zijn overgebracht. Niemand behoefde te worden opgenomen. De bus kwam van Groningen. De be stuurder, J, K. uit De Wilp. wilde vlak voor Oostwold een met pulp geladen kar passeren. Daarbij kwam de bus in de berm terecht, waarna K. de macht over het. stuur kwijtraakte. Met vrij grote snelheid botste de autobus tegen een boom. Eén der passagiers liep een shock op. een ander een gebroken arm. De bus weid ernstig beschadigd. Zaterdagavond is te 's-Gravenhage op bijna 85-jarige leeftijd overleden generaal titulair bd. jhr. W. Roell, die van 1932 tot 1937 commandant van het veldleger is geweest, tevens comman dant der vesting Holland en gouver neur der koninklijke residentie. Een voorstel om in 1960 een NAVO- kunsimaan te Ianeeren Is vandaag ge daan door de wetenschappelijke en technische commissie van de NAVO, die in Parijs bijeen is. Advertentie1 De Erres clectro-dcken brengt zonne warmte tussen kille, klamme lakens,! zodat U geniet van een weldadige nacht- rust. Nooit meer last vat; koude Yoetenl] ERRES electro-dcken 64.50 veilig, gezond, werkelijk afdoende. In fraaie doosverpakking een ideaal Sint Nicolaas-cadeaul VOLGENS het Amerikaanse blad New York Sunday News zou oud-premier Malenkow van EEN onstuimige fontein leek de Ja panse vulkaan Asarna vorige week toen hy met een oorverdovende klap tot uitbarstingkwam en een vurige massa van rook, as en vloeibare lava kilometers de lucht inspoot. Het was de heftigste eruptie van de A soma se dert 1929. Van tweeduizend woningen in de omgeving-werden de ruiten ver nield, twee personen li epen verwon dingen op. In verband roet «en spoedreparatie tS"-de Donaupont ie'Z^andam gisteren voor' onbepaalde tijdlmit de'Vaaft ge nomen. Aansluitend zal de pont de jaarlijkse dokbeurt krijgen. In ver band hiermee wordt de komende week te Zaandam met drie en daarna met vier stoomponten gevaren. Men wordt geadviseerd, met name tijdens de piek uren, het Zaandamse veer te mijden. Nader zal worden medegedeeld, wan neer de Donaupont weer in bedrijf zal komen. (Van onze correspondent) Vannacht is een café van twee ver diepingen aan de Schurinksweg te Enschede, waarin een confectiebedrijf gevestigd was, totaal uitgebrand. Hier. door zijn tien personen dakloos gewor den en 25 mensen werkloos. De scha de wordt geraamd op 130.000 tot 200.000 gulden. De Belgische pater Pire, die de Nobelprijs 1958 voor de Vrede heeft gekregen, is vrijdag door de politie gearresteerd toen hij aan de kant van de weg naar een auto stond te kijkers, waarin zich kort te voren een bank rover had bevonden. De politie ver keerde in de mening dat pater Pire een van de mannen was, die in Dinant een bank overvallen en daarbij een bankbediende doodgeschoten hadden. Maar al spoedig werd het misver stand opgehelderd. Het bleek dat pater Pire, die met vrienden terugkeerde uit Aken, slechts uit nieuwsgierigheid was uitgestapt. Opnieuw is aan het Neder landse literaire leven een mar kante figuur ontvallen: J. V. F. Verumeus Buning is op 67-jariae leeftijd in liet Williehnina-ga-r- huis te Amsterdam overleden. Ilij was lijdende aan pleuritis. Hij werd 4 mei 1891 te Yelp geboren. Zijn eerste gedichten- bundel „In Meinoriam" trok zeer de aandacht en bewees onmisken baar een groot en zuiver dichter schap. Bijzondere bekendheid verkreeg de bundel ..Maria Le- eina". Vooral ook ais dichter van balladen kennen vele Nederlanders hem, ook zij die de hedendaagse poëzie niet al te zeer kunnen waarderen. Zijn werk sprak en spreekt ieder aan. Hoe be kend en geliefd is zijn Ballade van de Boer! Buning was een levensgenieter in de goede, edele betekenis van het woord. Zijn gehele persoonlijkheid was doortrokken van de vreugde om de schoonheid van het leven. Zijn werk is blij, zuiver, lichtvoetig. Zeker kende hij het verdriet, zijn eerste bundel legt daar getuigenis van af. Maar in zijn later werk openbaart hij allermeest zijn vreugde. Er is iets on-Nederlands aan deze figuur, die excelleerde op velerlei ter rein en zijn liefde tot het leven zo onmiskenbaar beleed. Hij was journalist, zwerver, hy ver taalde voortreffelijk, hij maakte reizen tot een kunst, hy schreef over wijnen en spijzen op boeiende, geestige wijze, en hij was een criticus, naar wie graag De onderhandelingen over.de Vrij handelszone zijn vastgelopen. .Een., offl- clëlC Brltsc woordvoerder heeff zondag avond Verklaard, dat Groot-Brittannië de onderhandelingen over het Europese vriihandelsgebied, die woensdag aan staande in Parijs zonden worden her vat, voor „onbepaalde tijd" heeft uitge steld: De woordvoerder deelde mee dat het Britse besluit genomen is na de verklaring van de Franse minister van Voorlichting, Soustelle, dat het Britse voorstel voor de voorgenomen vrijhan delszone onaanvaardbaar was. Soustelle had dit afgelopen vrijdag laten weten en zijn verklaring wekte grote beroe ring in de kringen van de onderhande laars In de Franse hoofdstad. Reginald Maudling, de Britse minis ter voor Europese Zaken, die voorzitter is van de 17-landencommissie en de be sprekingen over de Vryhandelszone meer dan een jaar heeft geleid, heeft besloten niet naar Parys terug te ke ren. Maudlmg was voor overleg met zijn regering naar Londen gereisd. De mil isteriele commissie, waarvan Maudling voorzitter is, zou woensdag in permanente zitting gaan totdat een overeenkomst tot stand gekomen zou zijn. In Stockholm heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels de oerirntei bevestigd, dat Zweden een beroep gedaan heeft op Amerika om te helpen de impasse te doorbreken. geluisteid werd. En hij was een be- minnelyk mens. Van de boeken die hij vertaalde noemen wij „Moby Dick", dat wonder mooie boek van Melville; hij vertaalde het voortreffelyk. Ook de „Don Qui- chote", werken van Hemingway en van Shakespeare vonden in hem een herschrijver. Hij heeft zichzelf een man van stok paardjes genoemd. Daar had hy gelijk in. Gezegd moet worden, dat hy ze uitstekend wist te berijden. Toch, "hy is voor alles dichter geweest; zyn bal laden behoren tot de besten, ooit in het Nederlands geschreven. Zyn geestige beschouwingen over talloze onderwerpen zyn gebundeld en trokken vele lezers. Met weemoed ge denken wij aan hem, die de eigen weemoed meestal verborg en ons de vreugde schonk van zyn blijdschap. v. D. De Vereniging van Medische Spe cialisten te Groningen heeft zaterdag middag haar 50-jarig bestaan gevierd met o .m. een bijeenkomst in de aula der Groninger Universiteit. De voorzitter, de heer J. J. Bruk- ker, gaf een overzicht van de geschie denis der vereniging die op 12 novem ber 1908 werd opgericht en een der oudste specialistenverenigingen in Nederland is. Men begon met 24 le den. Thans zijn het er tachtig, welk aantal volgens de voorzitter vrijwel niet meer voor uitbreiding vatbaar is. Prof. dr. I-. A. Hulst uit Utrecht hield een causerie waarin hij op hu moristische wijze „Het portret van een specialist" schilderde. Diverse afgevaardigden voerden daarna nog het woord. In de senaats kamer vond vervolgens een receptie plaats. De jubileumviering werd be sloten met een feestelijke avondbij eenkomst in Huize Maas, waarvan het programma verzorgd werd door leden van de jubilerende vereniging en het Groninger Studenten Cabaret. Op 68-jarige leeftijd is overleden de Duitse fabrikant-evangelist Hermann Zaiss, die ook in ons land zeer bekend geworden is door zUn prediking over de gebedsgenezing. De heer Zaiss is omgekomen bij een auto-ongeluk In d<* omgeving van Hannover. (Zie ook elders in deze editie). Woensdag zal m de Fokkerfabrieken op Sehiphol de officiële overdracht plaatshebben van de eerste twee „Friendships" F 27 aan de Ierse lueht- vaarlmaatschappy „Aer Lingus", die de beide toestellen binnenkort zal gebrui ken voor de lijn tussen Dublin en Pa rijs. Na de overdracht zullen de vlieg tuigen, geschilderd in de groene kleur van ae Ierse maatsehappy, de afleve- ringsvlucht naar Dublin maken, waar bij zich een aantal genodigden aan boord bevindt. Het heiwerk aan het nieuwe R.A.I.- gebouw aan het Europaplein te Amster dam is „besmet" verklaard. Leden van de Amsterdamse heiwerkersvereniging „Broederschap" hebben zondag daartoe besloten. Om de festiviteiten bij het slaan van de eerste der ruim 1200 palen niet te verstoren, was het heiwerk voorlopig „onbesme*" verklaard De bemiddelingspogingen in het Am sterdamse heiersconfliet zyn mislukt. De heiwerkersvereniging „De Broeder schap" heeft de voorwaarde van de pa troons dat de heiers zouden moeten be ginnen voor het CAO-loon plus 15 pro cent afgewezen. De Amsterdamse heiwerkersvereni ging „Broederschap" doet pogingen om een ploeg Rotterdamse heiers (be staande uit familieleden van een pa troon) die werkt op een besmet ver klaard bouwwerk te Slotervaart te be wegen zich daarvan terug te trekken. Mocht dit niet lukken, dan zal door de Landelijke Federatie van Heiwer kers gepoogd worden, zo heeft de voorzitter medegedeeld, de in Rotter dam werkende ploegen van deze pa troon, waarvan de leden bij de fede ratie 2Ün aangesloten, te bewegen het werk claar neer te leggen. de Sow jet-Unie zyn doodgescho ten door een „kortaangebonden'* politieman, die bezig was hem te ondervragen. Chroestsjew zou woedend zijn ge weest over deze gans van. zaken, aangezien hü een 'massaal zuive ringsproces op touw had willen zet ten tegen de groep van Malenkow, Molotow, Zjoekow en SiepUow. Ma- lenkow had hierin als kroongetuige moeten fungeren. Malenkow zon echter tijdens de ondervraging zijn medewerking hebben geweigerd en toen doipr een kolonel, die hem moest verhoren en die rijm zelfbe heersing verloor, met pistoolschoten zijn gedood. Chroestsjew zou thans willen dat de voormalige premier maarschalk: Boelganin de plaats van Malenkow als kroongetuige zal-innemen en daarom had hij enige dagen geleden beschul digingen tegen hem geuit. Volgens het Amerikaanse blad is de datum van het voorval niet bekend. Chroestsjew zou strenge geheimhou ding van het gebeurde hebben' gelast, doch er zou iets.mis zijn gegaan en een onbelangrijk technisch - blad zou toch een kort, overlijdensbericht- heb ben gepubliceerd. De oplage vanf het blad was ia bijzonder korte tijd uit verkocht en bierdoor viel de aandacht .van de autoriteiten erop. AU$*exem- plaren die'nog te" achterhalen "Warén, werden in beslag genomen en Jjrv ver scheen een officiële bekendmaking dat de overledene 'n andere Georgi Ma lenkow was. Westerse journalisten, hebben on langs aan Chroestsjew vragen gesteld over deze zaak. Chroestsjew pareerde deze vragen met grapjes. HU heeft verteld dat Malenkow een geslaagde operatie heeft ondergaan en thans weer werkzaam is als bedrijfsleider van een krachtstation in Kazakstan. De berichten over de dood van Ma lenkow zijn afkomstig uit Londen, waar ze zouden zijn ontvangen van agenten achter het IJzeren Gordijn. (Van onze correspondent) B|j een enorme gasontploffing In een woning te Landsmeer (bö Amsterdam) zyn zaterdagmiddag twee personen ge wond. Het huls werd geheel vernield, terwijl van het meubilair vrijwel niets gespaard bleef. De voordeur werd on geveer 35 meter weggeslingerd. Van do woningen aan weerszijden van het huis sprongen de ruiten en werd het hout werk ontzet. De explosie ontstond, toen de be woner van het perceel, de heer F„ samen met een buurman op zoek was naar een lek in de gasleiding, waarbü het tweetal gebruikmaakte van een brandende lucifer. De buurman liep bjj de ontploffing een beenbreuk, een shock en verwondingen aan het ge zicht op. De 32-jarige echtgenote van, F. kreeg verwondingen aan de benen. Het driejarig zoontje van F, kon on gedeerd onder het puin vandaan wor den gehaald. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NoordatlantJsche-Ver- dragsorganisatie zal koningin Eliza beth van Engeland op 5 juni van het volgende jaar te Londen een „Atlan tisch congres" openen dat vijf dagen, zal duren. Aan de conferentie'zullen 650 per sonen deelnemen. Een derde zal be staan uit parlementariërs en de rest uit burgers van de NAVO-lan den die een vooraanstaande röl spe len op het gebied van handel, in dustrie, financiën, politiek, vakbewe-i gmg onderwijs en van de massacom municatiemiddelen. EINDHOVEN Toen de 24-jarige B. Lamers zondagavond in de ouder lijke woning aan de Ten Hagestraat te Eindhoven een looplamp gebruikte, is hij met de elektrische stroom. In aanraking gkomen, met het gevolg, dat hij vrijwel op slag werd gedood. De jongeman heeft vermoedelijk de lamp stuk gestoten en daarna de fit ting vastgepakt; hierdoor kreeg hy de stroom door het lichaam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1