Teleurstellend Vanmorgen begon ing Carillon WSmm Overval gei kunnen >ega om te trouwen regime in Soedan niet pro-Nasser Engeland oefent drak op Burgemeesters in de tram LEGER IN REP EN ROER Hulpkok na drie dagen gegrepen Hogere salarissen van State en Rekenkamer Hoeveel tijd? nu „Riiimte-önderzoet gaat hele mensheid aan'' Begum Aga Khan in hotelkamer overvallen Geruststelling voor Westen: Leger staat achter generaal Abboed t .Klein topgesprek' verwacht Vragen na ongeval te Garijp REED LANDBOUWER JONGEMAN DOOD UIT, RANCUNE? Streng onderzoek na arrestatie Twee ton schade na brand-in fabriek- m I D PLAN VOOR VRIJHANDELSZONE DINSDAG 18 NOVEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4149 r Drie dagen en nachten V. Schoolgaande kleuters r 'V-- Directeur: H. UK K U1U y Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT Zie verder pag. 3, 2e kol») J C ITR.O N 2 CV Resolutie in 'V.N. Om een inótorfiets Aandacht voor loopbaan bij het onderwijs I Botterdam: Witte ae Wttsstraat 2a - leiei, uavtn» i« j,j. Postbus 1112 - Postgiro No. 421519, Klachtcndienst abonnementen: 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. ■j-Gravenbsgc: Huygcnsplein 1 - Teler. 183407 (3 rijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtcndienst: 18.30lOJlOu. Telef. 362569. Dordrecht: Schefferspiein 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 45"( Klachtcndienst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2.65 per maand, 17.90 pei kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks A (Geldig tot morgenavond) DROOG WEER. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Over wegend matige wind tussen oost en zuidoost. Ongeveer dezelfde temperaturen. Morgen: zon op: 8,05 Maan op: 13.57 onder: 16.45 onder: 0.48 IN de Sociaal Economische Raad is een gesprek gevoerd over de réchten van minderheden in publiek rechtelijke bedrijfsorganen. Het ging met natr.e over de samen stelling van de Mijnindustrieraad ge durende de zittingsperiode 1959-1961. Daarover moet de S-E.R. een advies uitbrengen aan de regering. Sinds jaar en oag is de vraag aan dc orcie of aan de Prot. Chr. Vereniging van Mijnbeambten een zetel moet worden toegekend. In 1945, bij de oprichting van de toenmalige MUnindustraad, deed déze groep mee, maar toen de wet op de bedrijfsorganisatie ging werken, kwam zij buiten de deur te staan. Het streven ij er dus steeds op ge richt geweest, die deur weer open te doen gaan. De Prot. Chr. Vereniging omvat namelijk 10 pet. van alle geor- ganiseerden en is na de R.-K. Bond, die 80 pet- va" de georganlseerden telt, de sterkste organisatie. Redelijk leek óók voor de minder held weer een plaats in te ruimen in de Mijnindustrieraad. naar OM dat laatste mogelijk te maken bleek dat het aantal zetels in de MLR. zou moeten worden uitgebreid van 22 tot 26. Van^de twee nieuwe werknemersze- tcls zou dan de eerste moeten gaan naar de R-K. Mlj-nwerkersbond. De tweede zetel zou moeten worden ge reserveerd voor de Prot. Chr. Beamb ten samen met de Alg. Nci. Bcdrijfs bond voor de Mijnindustrie. In'deze geest werd door de organisa tie-commissie van de SE.R. een ont- werp-advies opgesteld, doch helaas werd van r.-k. zijde hiertegen stelling genomen. Men vond dat de minderhe den al voldoende vertegenwoordigd waren. Dit standpunt werd bestreden door de heren M. Ruppert (C.N.V prof. mr.' W. F. de Gaay Fortmau en dc wnd.-voorzitter van de organisatie commissie, de heer v. d. Heuvel. Men.vemd het weren van minderhe den uit p.b.o-organcn ten bedenkelijk verschijnsel. Er is In de mijnindus trie, een duidelijk onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse ar beid énmérioordcclde het onjhlst dat het beambtënelement ultslu'tend door de r.'-k. organisatie zou worden verte genwoordigd. Dé héér Ruppert heeft er'daarbij te recht op gewezen, dat men in het noor den van ons land, met name ir. de pro vincies Groningen en Friesland, van landbouwzljde ér heel wat royalere opvattingen op na houdt dan de r,-k. in Limburg, Bij nog ongunstiger ge talsverhoudingen krijgen de r.-k. in de noordelijke bedrijfsorganen toch altijd nog een ictcl toegewezen. Het heeft alles piet mogen baten. De vertegenwoordigers van de r.-k- organisaties bleven zich verzet ten, niettegenstaande er in het con cept-advies van werd uitgegaan dat de bestaande onderlinge verhoudingen niet zouden worden verstoord Met 25 stemmen voor en 14 tegen koos de SEJR. de zijde van de prot. chr, minderheid in de mijnstreek. Het was jammer dat mei van r.k. zijde ia de S.E.R. niet tot een soepeler en royaler gedragslijn wilde geraken. Het'was geen beste beurt Op bete ring des levens blijven we hopen. (Van een onzer verslaggevers) "C'R kwam vanmorgen om zeven -*-J uur een vreemd bericht door de radio. Een bericht, dat velen even heeft doen huiveren. Vijf honderd jonge Nederlanders, sinds kort uit militaire dienst, werden opgeroepen zich onver wijld- by hun oorlogsonderdclen te voegen. Terwijl de nieuwslezer met rusti ge stem dit alarm in de huiskamers bracht, waren postbodes met spe ciale telegrammen op weg naar de pas afgezwaaide jongens. En in de vele kazernes op de Veluwe heerste een zenuwachtige opwinding. De dag was begonnen met groot alarm over het gehele parate deel van het Nederlandse leger. Drie dagen en nachten zullen 30.000 mannen en 3000 voertuigen in de weer zijn. Dat is de oefening Carillon. Alarm betekent onrust in het leger. Sinds vrijdag kregen de commandan ten (gefingeerde) berichten, dat de internationale toestand een dreigend karakter had aangenomen. Het was voor hen het sein: sta met je hele hebben en houden klaar! Ze lieten hun monteurs de drietonners en DAFs een extra-beurt geven en hun soldaten nog eens het tentvoiiwen beoefenen. 'Vanmorgen vroeg was het zo ver. Toen werd-in het Hoofdkwartier van de Generale Staf in Den Harig, waar met mitrailleurs gewapende soldaten in de open vensters de wacht houden, op de centrale knop gedrukt: In code gestelde telegrammen be reikten dc commandanten, die al met een wisten dat de grootscheepse armoefening Carillon was begonnen. Een oefening, die veel lijkt op de vo rig jaar november met vcél. succes gehouden-oefening Torenklok Til, maar dit -keer nog meer..de. werkelijkheid benadert. Dat betekent o°g meer puz zels oplossen in nog minder tijd. Op papier zijn een aantal maatrege len getroffen, waardoor het parate Nederlandse leger in tijd van.gevaar zich zo snel mogelijk moet kunnen verplaatsen naar oostelijk' Nederland, over de IJsel. Vandaar moet het zijn opmars naar West-Dijitsland, waar het dan bij de NAVO-strijdkrachten zal worden Pcvoegd, kunnen beginnen. Deugen die op papier zo keurig uitgc- wcrK.e maatregelen in de praktijk? Op deze vraag moet de oefening Ca rillon. die meer dan 300.000 gulden gaat kosten, het antwoord geven. Bij Torenklok UI liet men dc leger onderdelen naar één bepaald rayon in OverUsel trekken. Dit systeem heeft niet geheel voldaan, en zal de troepen nu naar drie verschillende gebieden in het oosten laten rijden. Torenklok III, waarbij de militaire chauffeurs met hun zware wagens ware kunststukken uithaalden op smalle donkere weggetjes, was toch een betrekkelijk eenvoudige oefe ning. De verplaatsingsoefening Caril lon wordt moeilijker. Als het weer niet te mistig is, zul len razende straaljagers schijnaanval- len op de langzaam rijdende colonnes uitvoeren Dat betekent dekken en op onthoud. En dan worden dit keer voor het eerst 500 klein-verlof-gangers op geroepen. Het zün dienstplichtigen, die op 28 september en .7 november het ..(Van een onzer verslaggevers) De dader van een roofoverval op het «ectiebureau Wagon-Lits in het Am sterdams Centraal Statlou is ge vonden, De overval bad plaats in de nacht van donderdag op vriidag. In samenwerking met de spoonvegrecherche heeft de Am sterdamse politie de 23-jarige hulp kok van de Wagon-Lits, M. S- «It Weesperkurspel, gistermorgen in zün woning kunnen arresteren. .Men had op zijn jas bloedvlekken gevonden, die waren ontstaan, door dat hij de 23-jarige controleur J. Cohen hoofdwonden had toegebracht. De hulpkok, die een volledige be kentenis heeft afgelegd, waande zich n geroutineerde gangster uit een detec tiveroman. want al tien dagen van te voren had hij een eind hout in zün tas precies als in de boeken, zei hij. Het was hem er om te doen in één slag zoveel geld te veroveren, dat hij en zijn verloofds zouden kunnen trouwen. Hij had een stil uur uitgekozen, waarop bovendien de kelners op bet sectiebureau piegen af te rekenen. Er is na elven slechts één man op het kan toor en daarenboven vertrouwde htj voldoende op zijn kwaliteiten als hard loper om de overval aan te durven. Hü JaeendeJ dat er die avond minstens zes duizend gulden in kas zou zijn. -Toen. de :controleur. na twee slagen met het stuk hout nog luidkeels /■•hreeuwde, werd de overvaller echter zo bang, dat hü als een haas het sta tion uitrende en op de tram sprong. La ter reisde hij via het Muiderpoortsta- tion naar huis. Bü dc Tweede. Kamer is ingediend een wetsvoorstel tot verhoging van de salarissen en toelagen van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Voorgesteld wordt aan delen van deze colleges een uitkering te geven van 3 procent over het jaarsalaris1955 en van 6 procent over het salaris van 1 september 1956—1 januari 1957. Ver der krügen zy met ingang van 1957 een salarisverhoging van 6 procent en eventuele compensatie voor de AOW- premie. Voor de algemene huurverhoging zul len zij per 1 augustus 1957 een com pensatie krijgen overeenkomstig de re geling voor het overige rükspersoncel De 34-jarige A. Kuipers van een bergingsfirma uit Amsterdam, die vorige week bü werkzaamheden voor de bouw van de kernreactor bij Petten door een vallende bok werd getroffen, is in het Centraa\ Ziekenhuis te Alk maar overleden. 1 leger verlaten hebben. Ze hadden er 18 maanden werkeüjke'dienst' op zit ten - en vónden het meer dan welle tjes) en- zijn nu twee maandenmet klein verlof. Daarna zijn ze vólkomen afgezwaaid...: V In dat klein verlof- zit het 'cm nu juist, lïaardoor kunnen ze, dank zü één pennestreek van minister Staf, zo weer onder'de wapenen worden ge roepen. In tijd van dreigende span ning moeten dera mannen de parate onderdelen snel kunnen -aanvullen. Hoeveel tüd hebben zij nodig om (Van een onzer verslaggevers) Er-zün op 't ogenblik ongeveer 7000 soldaten met klein verlof. Hiervan zün er slechts 500 op- geroepen voor do - alarmoefening Carillon. „Dit Is dan bolt beslist geen procf-mcbilisatie" zei lui tenant-generaal G. J. Ie -Fèvre .ilc Monliffny, chef van de gene rale staf,, ons. „We roepen een klein aantal soldaten terug 'in dienst, die nog niet helemaal af gezwaaid zün. Wc willen graag weten hoevcel/tyd zü nodig heb ben om zich bij hun onderdelen te voegen. De radio zal geduren de zes uur de oproep op verschil lende tüdstippen uitzenden. Alle johgefns krügen een telegram en moeten normaal per bas én trein- reizen. We zullen hen niet langer dan drie dagen houden. Dan kunnen ze hun'uniform weer uit trekken, "Bü de oefening Carillon zullen de vredesomstandlghedcn yolko-: men in acht worden genomen. Er zullen dan ook geen particuliere terreinen zonder toestemming betreden worden. Ook znllen de soldaten niet ingekwartierd wor den en zal het' leeer geen voer- tuigen vorderen. Ik hoop dat de burtcril er niet'veel last van zal hebben". *s werelds zuinigste grote kleine auto (Van onze Haagse redacteur) Op het ogenblik genieten 362.000 kleuters onderwys. Minister Cals ver wacht dat het aantal schoolgaande kleuters in de komende v(jf jaren zal oplopen tot rond 425.000. Dit deelt minister Ca,ls mede in zün memorie van antwoord op de-begroting» Twee klein-verlofgangers, opgeroepen voor de legeroef ening Carillon, die elkaar vanmorgen ontmoettenop het Centraal Station tc .Amsterdam, bleken oude - bekenden -van--ondéf 'dienst': té -tjjflv- De-Ver. S.'alen .en negentien andere landen hebben een .resolutie in de'poli- -rmrnxssie van de algemene ver gadering der V.N., ingediend over het .za-ur* gebruik van de ruimte. De resolutie werd ingediend en toe gelicht door de Amerikaanse senator Lyndon B. Johnson.- ;v Deze wees erop dat het .onderzoek van de ruimte, de gehele mensheid aangaat. Hy waarschuwde er tegen, dat oorlogszuchtige landen óp eigen houtje de ruimte gaan onderzoeken en op deze wijze het "gevaar voor dé. vrede doen toenemen, ..De Ver. Staten erken nen geen -grondbezitters in de ruimte, die het recht hebben met de naties op de aarde te handelen over dé toegangs prijs tot dit nieuwe domein", aldus de senator. Dé Nederlandse', afgevaardigde; 'de heer Schürmann,heeft 'zyn. 'steun -tóe- gezegd aan een resolutie, waarin óp de vorming van. een studiecommissie voor de ruimte wórdt aangedrongen. DE BEGUM AGA KHAN, echtge note van de overleden Aga Khan, tiwv't t gisteren lichte verwondingen op gelopen bü een worsteling met een ne ger die haar kamer binnengedrongen was in het bekende Shephcards hotel in Cairo. De neger had opdracht een vyfjarige prins, aie lid is van de koninklyke tamilie van Saoedi-Arabië, niet zijn leven te beschermen. Hy was gister morgen vroeg op weg naar het slaap vertrek van zün beschermeling, doch stapte op een verkeerde etage uit de .ift en ging de kamer van de Begum Aga Khan binnen. In plaats van de prins vond hy tot zijn ontzetting een liem onbekende vrouw in bed liggen. In. razernü ontstoken wierp hü zich op de Begum, die gillend ontwaakte. De secretaresse van de Begum, Fre da Meyer, die in de aangrenzende ka mer sliep, ontwaakte door het lawaai. Zy waarschuwde onmiddellük het ho telpersoneel en de politie, die de op gewonden lijfwacht wisten te over- meestere-". De Beg-m Aga Khan was in Egypte om regeling t te treffen voor de bouw van' een mauroleum voor haar overle den echtgenoot te Assoeari, Veertien Spaanse socialisten, onder wie vijf vooraanstaande plaatselyke ju risten, zün gearresteerd wegens clandestiene activiteit tegen het re- gime.- Amer. Rad. stand. Sanitary netto winst 3e. kwart. S 2.481.000 (3.015.002). ot OZt (0.25) per «and.; Idem 9 maanden per 30 Sept. 9 8.164.000 (8.4373358), of OSt (0.70) per aand. HOEWEL het moelIUk is een juist beeld te krijgen van de situatie in Soedan, waar gisteren een staats greep plaats vond, neemt men over het algemeen in het Westen aan, dat de maatregelen van generaal Abboed ten doel hebben de onafhankelUkheld vari; het land tegenover de Ver. Arabische Republiek van Nasser té versterken» Vooral in Britse kringen meentmen dat .de vrees voor een pro-Nasser be wind in Soedan ongegrond is, In Soedanese legerkringen is mee-i gedeeld dat de staatsgreep niets te ma ken had met Nasser of een ander bui tenlands élement. Een. woordvoerder, van hetAmerikaanse .ministerie van Buitenlandse Zaken heeft-meegedeeld dat de actie een „binnenlandse aange legenheid" is, waarbij geen invloed van buitenaf vwerd uitgeoefend, Ameri kaanse functionarissen waren van oor- deel dat een wyziging in de betrekkin gen tussen de Ver. Staten niet te ver wachten is.' Zij namen aan dat het Amerikaanse economische hulppro gram gewoon zal worden uitgevoerd. Van Soedanese zijde is inhet hoofd kwartier van de Ver. Naties te New E man die gisteren in Soedan de macht in handen heeft genomen: generaal Ibrahim Abboed, de opper- bevelhebber van hét leger. Abboed, York meegedeeld dat generaal Abboed thans 58 jaar, is al veertig jaariti nocft pro-westers noch. pro-Nasser/Hs. militaire dienst. Hij is.nu bijna, twee maar alleen „pro-Soedan": jaar generaal. De Britse premier MacmIHan heeft gisteren In hét Lagerhuis verklaard dat hü niét gelooft .dat het plan voor eenr Europees vrUhaudMszono van de b£an"fs,~ nü~ de' Óndé rhan delhfréirT vóór onbepaalde—tüd -*Un. uitgesteld. nVan welingelichte zijdé 'te Londenwordt vernomen dat Engeland voor zün plan hoofdzakelijk op. Washington en Bonn druk oefent; Uit dezelfde bron wordt vernomen' dat deEngelse regering, naast haar speciale inspanningen in Amerika én West-Duitsland, van plan is onmiddellük 'in overleg te treden met alle landen van de Euromark t bé- baive Frankrijk. Volgens te Bonn ontvangen inlich tingen, zün de onderhandelingen in Parys slechts voor een week uitgesteld. In Parijs houdt men ernstig reke ning met de mogelükheid van een „klein t opgesp rek" Macmillan-de Gaulle-Adenauer. Een zegsman van de Weslduitse regering heeft al laten we ten'dat Adenauer bereid is'een derge lijke conferentie bü te wonen. De Britse minister'' voorEuropese Zaken, Maudiing, heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard dat'mén beslist niét kan spreken van een geschil tus- sebi-Enigeland,'en Frankryk. Wat de moeilijkheden in de óndérr handelingen ever de vrijhandelszone betreft, wordt van dezydeyan de com missie der Europese Economische .Ge meenschapje Brussel opgemerkt,, dat men de mogelijkheid vari een 'handels- oorlog in Europa (waarmee Engeland dreigt) niet serieus opvat. Mén ïs van mening, dat men niet kén spreken van een tegenstelling tussen twee blokken. Men 'kan spreken; van samenhang" van* de 'zes Eurömarktlanden, maar er (Van onze correspondent) In het dorpje Garüp in de gemeente Tïetjerksteradeel heeft zondagnacht 'n dodelijke aanrijding plaats gehad, die merkwaardige achtergronden heeft en tot arrestatie heeft geleid van de chauffeur van de auto, die dc aanrij ding veroorzaakte. Van deze chauffeur, de 32-jarige landbouwer W. B., Is be kend, dat hy een vete had met de fami lie van het slachtoffer, de21-jarige vertegenwoordiger in landbouwwerk tuigen Jouke Kloosterman. De heer Kloosterman keerde even na middernacht per bromfiets terug van een bezoek aan zyn verloofde .te Garijp. Bij het k.i.-station „De Sa menwerking" werd hy door dé hem passerende auto van de heer B'. aan gereden. Ernstig gewond bleef hij in de berm liggen. De chauffeur bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed door, maar even later heeft hij zich bü een politie post gemeld. De politie is toen naar het slachtoffer gaan zoeken en heeft na enige tyd de heer Kloosterman, die in middels was overleden, gevonden. Er is, geruime tüd 'geleden, een 'ruzie ontstaan tussen een broer van Jouke Kloosterman en de heer B. De twist ging over een motorfiets. B. was voor Jouke echter meer bevreesd dan voor diens broer en tussen B. en dc fam. Kloosterman hebben zich enige malen incidenten voorgedaan. Daarby is wel ec-ns gevochten en ook zyn ei ruiten ingeslagen. Zélfs vertelde men in Garyp. dat een schoonzuster van'he* slachtoffer al eens door B. bedreigd zou zün. B. heeft waarschünlük de avond doorgebracht by een broer van de verloofde van Kloosterman. De officier van Justitie te Leeuwar den, mr. M. H. Gelirick, is gistermorgen naar de plaats van het ongeval ge gaan en er is een uitvoerig onderzoek ingesteld. B. wordt in verzekerde be waring gehouden. Daartoe in staat .gesteld door de me dewerking van de besturen en hoofden van vrywel alle ulo-Scholen en dag scholen voor v.h.m.o. heeft minister Cals aan de ouders van 49.000 leerlin gen, die in de zomer van 1959 eindexa men zullen doen (34.000 ulo-leerlingen en 151)00 leerlingen van gymnasia, ho- gere-burgerscholen, lycea en andere dagscholen'voor v.h.m.o.)een'brief ge richt. In dezé brief wyst de minister kan niet' worden gesproken van' een blok, waarvan Engeland de .leiditig heeft, zó wordt )van ce züde der. Éuró- marklcommissie opgemerkt. - v. - Vanmorgen ïn- alle vroegte 'is brand uitgebroken Iri de' Coda-sixikerwërkf^- brieken van de firma Ligthart te Hal steren (Noord-Brabant). De fabrieks hal van dertig bij tien meter is zo goed als geheel uitgebrand. De brandweervari Halsteren, later bijgestaan door die van Bergen óp Zoom, wist de kantóórgpböüweri en het nieuwe gedeelte van de fabriek té ■behouden.' v De oorzaak van de brand is nóg om bekend; er is voor ongeveer; twee honderdduizend gulden schade aan gerichte', s' Egyptische officiële functionarissen namen eén gereserveerde houding ten aanzien van de staatsgreep in Khar toem aan. Wel heeft' de Ver.' Arabische Republiek het nïeuwë: Soedanese bë- - wind onmiddellük erkend. f De staatsgreep schijnt vooral téri doel te hebben een einde te maken aan de corruptie in regeringskringen en iri het partüsysteem. v De omwenteling* is zonder bloedver gieten verlopen. Rondom Khartoem had generaal Abboed wél een.kordon van tanks gelegd, maar er is geen schot - gevallen». Het staat wel vast, dathet gehele Soedanese leger achter Abbóed/ staat. Er zün .zélfs berichten dié' eropï wyzen dat-de thans afgezette" premier; -. Khalil zelf gevraagd heeft of AbboéA. de macht; wilde overnemen. Hij zou; zeer bezorgd zün geweest over.een"V? doordringen vari Egypte in Soedan, éri. daarom het bewind in handen, hebben.- gegeven van Abboed, (Khalil eri. Abr ;-'., boed z(in oude vriendeni'-Abboed getrouwd met een dochter imh Khalil) In Delfzijl is de 15.000e inwoner-In geschreven. Het is Sietse Bouwman, zoon' van het echtpaar Bouvvman—Ki- tuin in de; Venusstraat. Tóen in 1953 het sodaprojéct door gang vond, was het inwonertal ruim 11.000. In -dit duizendtal -bleef hét zelfs tot 1956. Daarna werden^ de: nieuwe wyken snel door bewoners'vari buiten bevolkt. Injanuari jj.f werd de 14.000ste inwoner ingeschreven. op de mogelükheden voor hun kinde ren, t.z.t. een functie by het onderwys te gaan vervullen. By iedere brief waseen vouwblad gevoegd, bestemd voor de leerlingen zelf. Tevens was ingesloten een kaart voor hetaanvragen van een gratis exemplaar van de brochure: Uw toe komst. voor hun toekomst. Hiermede heeft minister .Cals de voorlichtings campagne 1959 „kies een loopbaan bü 'net onderwijs", ingeleid,' die nog ver volgd zal worden met radiocauserieën e-d. - - FjE burgemeester van ""Rotter-. D dam, mr. G. E. van Walsum, en zijn echtgenote hebben giste-'-, ren een bezoek 'gebracht aan de hoofdstad, waar zij o.a. de nieuw bouw in Amsterdam-West' be keken hebben. Met het nieuwste Amsterdamse vervoermiddel, de driedelige tram, keerden de Rot terdamse bezoekers naar de bin nenstad terug. Deze foto werd in de tram genomen. Op de voor grond hét echtpaar Van Walsum- achter de Amsterdamse' burgè-.' meester, mr. G. van Hall.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1