Voortgezet onderwijs Minister Zijlstra optimistisch: De grote beslissing Ook Benelux actief De Gaulle komt met een compromis-plan Zelfbeheersing blijft echter nodig Prins bij Marine-Navigatiedienst TOESLAG KINDERBIJSLAG WORDT VERLENGD dim mNm Meisje gedood bij militaire oefening Soldaat ernstig; gewond Publiek en p Lagerhuis ontruimen Opschudding na kreet: I spy a stranger! Scheepsramp op meer in V.S. FRANSËA-BOM GEREED? B Regering bezorgd over impasse vrij handelsoverleg Hervormde synode benoemt twee hoogleraren jMSrl km* Vreselijk misdrijf in Rotterdam Plotseling gmg pistool at „Stakingsrecht werd aangetast H' VOOR HET EERST NA 33 JAAR Westzaner maakte vergeefse reis r r1 2f" WOENSDAG 19 NOVEMBER 1958 N ZESTIENDE JAARGANG No. 4150 Directeur H, DE KUiO N_ y Hoofdredacteur: Ur J A H J S HHlIfNb Sl.OT V 'Vrjibff'ïBji.oid A(ihNerbüuK J-CHRiSTEMiKE FitMACTIE 1 AFiljWu teau 'Jm Bk.-- Hilversum CONSOLIDEREN DEVIEZEN PRIJSPOLITIEK Geen getuigen Koninklijke Marine heeft Z.K.H. prins Bemhard gis teren een werkbezoek ge bracht aan de marinebasis te Den Helder. De Prins vertoefde onder meer gerui me tijd op de zogenaamde Navgis, de Marine Navigatie dienst. waar hij belangstel lend het plottengade sloeg in gezelschap van de com mandant van de Navgis, de Kop. Itz. jr. Koolhaas. V. J Protest in Amsterdam: ■j i! ET ENGELSE LAGERHUIS is gisteravond in opschudding gekomen doordat het Labourlid Wigg plotseling uitriep: „I spy a stranger!" (Ik bespeur een vreem de!). Deze kreet is de officiële forrmde, waarbij verzocht xvordt Mobilisatiezei pa dc zitting ai het geheim voort te zetten, maar hij was sinds 1925 niet meer gebruikt en er ontstond dan ook even grote verwarring. Waarschijnlijk 35 doden Rotterdam: Witte de minstrnai zo xciei. ajuxuu «4 u>. Postbus 1112 - Postgiro No. 424518. Klactitendlenat abonnementen. I8J019.30 uui Zaterdags 1718 uur. Telefoon H3700. s-Gravcnhagc: Huygcrwpleln 1 - Tclct 183487 (3 litnen l Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KUchtendienst: 18 30—19J0u. Toluf K.23C1». Ilordrecht*. Selicffersplein 3 - Postgiro No. 42421)8 Telefoon 457i Klnchtendlcnst na 17.30 uur 7314 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per weck 12.6S per maand. 17,90 pei fcnartoat. Losse nummer» 15 cent, Verschtfnf dagelijks (Geldig tot morgenavond) DROOG WEEI* Droog weer met enkele verspreide opklaringen en hier en daar mist. Overwegend zwakke wind tussen oost cn zuidoost. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 8.07 Maan op: 14.19 op: onder: 16.43 ondër: 1.45 (Van een bijzondere medewerker) ER bestaat op het ogenblik in Ne derland een bonte verscheiden heid van scholen en opleidingen voot voortgezet onderwijs. De leerlinger die na het verlaten van de lagere school een inrichting voor voortgeze' onderwijs willen gaan bezoeken, heb ben de keuze tussen gymnasia, hoge re burgerscholen, middelbare scholen voor meisjes, u.l.o.-scholen, vg.lo. scholen, lagere technische scholen, la gere landbouwscholen, huishoudscho len en andere schooltypen. Voor hen die een. «chool voor algemeen vor mend onderwijs hebben doorlopen staat don voorts de toegang open tol weer hogere 'ormen van beroepson oerwijs (kweekscholen, hogere techni sche scholen, scholen voor maatschap pelijk werk enz Ten aanzien van de meeste van deze schoolsoorten bestaan wettelijke voor schriften. Deze zijn vervat in niet min- |er dan zes wetten. Bovendien zijn er tón nog tal van Koninklijke Beslu'ten cn ministeriële beschikkingen, die op het voortgezet onderwijs betrekking hebben. Door dit alles wordt de overzichte lijkheid van de Nederlandse onder- wUswelseving weinig bevorderd. Daar komt nog bij, dat de regelingen van de onderscheidene onderwijsvormen onderling meer verschillen vertonen dan uit de eigen aard van de diverse schoolsoorten voortvloeien. Men kan om deze redenen gegronde bezwaren tegen de thans geldende onderwijswet- geving aanvoeren. Het is intussen noodzakelijk te be denken,'dat dezr bezwaien van forme le aafd zijn. Voor ecu radicale her xiêning van de wettelijke bepalingen betreffende het voortgezet onderwijs vormen deze bezwaren nog niet eer voldoende aanleiding. £r bestaan evenwel tegen het Ne derlandse onderwijsstelsel ook mate rlële bezwaren. En deze zijn evenmin ais de formele bezwaren van recente datum. - Ai. I.VW t k - E. Middelbaar-onderwijswet «en de Hoger-ondeiwUswe* dateren nog uit de vorige eeuw eh voldoen ondanks herbaalde wijzigingen naar veler oor deel niet aan de eisen van de huidige tijd. De hogere burgerschool, oorspron kelijk bedoeld als een algemeen vor mende middelbare school, heeft al lengs het karakter gekregen van een school voor voorbereidend hoger cm derwijs. Nieuwe Inzichten hebben zich baan gebroken op het gebied van toe lating en selectie. Het probleem van de overlading van het onderwijs is tn discussie gekomen. Er wordt geklaagd ©ver een gemis aan aansluit!r.g vac de diverse schooltypen op elkaar Al deze bez varen tegen de regeling van het voortgezet onderwijs hebben de achtereenvolgende ministers, die met de zaken van het onderwijs waren belas*, zeker niet onberoerd gelaten. Integendeel, reeds m 1903 werd door minister Kuyper de ineenschakelings- commissie ingesteld, welke tot taak had een nieuwe organisatie van het onderwijs te ontwerpen. Daarna heb ben achtereenvolgens verscheidene •ministers pogingen in het werk gesteld om een nieuwe regeling van het voort gezet onderwijs of een gedeelte daar van tot stand te brengen. Al deze po gingen hebben slechts schamele resul taten opgeleverd. Tn 1919 kwam de Nijverheidsonderwijswet tot stand, in 1952 de Kweekschoolwet en voorts zijn de M.O -wet en de H.O.-wet enkele malen gewijzigd. Tot een grondige herziening van de onderwljswetgeving Is het echter nimmer gekomen. NU Is dan het onder verantwoorde lijkheid van minister Cals opge stelde wetsontwerp tot regelmg van het voortgezet onderwijs bij de Twee de Kamer ingediend Minister Cals beoogt met slechts Zie verder pag. 3. 'e kol.I Volgens het Amerikaanse weekblad Newsweek hebben de Fransen hun eerste atoombom gereed. De explosieve kracht ervan is gelijk aan die van de Amerikaanse atoom bom die in 1945 op Hirosjima is ge- -Worpen en de Franse bom weegt bijna ten ton. meer dan deze „primitieve'* Amerikaanse bom, aidus Newsweek. OPGAANDE LIJN ECONOMIE f/lfll t'rll'li tl. Een sterke, levensechte film met ANTJE WEISGERBEIi, VICTOR DE KOWA en HANS SoHNKER 7.eer qu nstnj door 'i( pers ntvanppn (Van een onzer verslaggevers) TTET laat zich aanzien, met alle voorbehoud dat men moet maken met betrekking tot de internationale conjunctuur, dat de op gaande iijn by produktie en werkgelegenheid opnieuw is begonnen. Deze opgaande lijn vraagt zelfbeheersing om tc voorkomen, dal op nieuw kiemen voor een overspanning zouden worden gelegd. Aldus minister Zylstra gisteravond in de Tweede Kamer. Het leek de minister loe. dat de expansieve klachten zich than* tn wildoende mate ontwikketen en geen extra stnmi!onng behoeven. Mocht om ei hoopt blijken dat de opgang tijdelijk is geweest en zich in stagnatie ontzei, dan zal de regering niet moeten aatzeien in te grijnen, aldus de minister, die het waarschijnlijk achtte dat de op- gang in 1959 verder tot ontplooiing zal komen. prioriteit gegeven wordt boven stimu lering van produktie en werkgelegen heid en if de regering niet bewuster 'n expansiepolitiek moet inzetten. De minister zei dat hij niet op het standpunt staat dat de Nederlandse de viezenvoorraden te groot zijn, noch dat zy in een te snel tempo groeien. De minister betwijfelde integendeel of-de Nederlandse deviezenvoorraden reeds bevredigend zijn. De heer Hazenbosch (a.-r) had los van de omvang van de deviezenvoor raad gevraagd of er mei betrekking tot produktie en werkgelegenheid geen stagnatie is op een te laag niveau De minister meende dat dit met hot geval is. Uit de gegevens, waarover hij be schikt, hlifkt een "duidelijke aanwijzing tn de rie-itirrg van een omslag met be trekking tot produktie en werkgele genheid, i t -> De minister, noemde het van het Het Franse kabinet heeft gisteren onder leiding van premier de Gauile compromis-voorstellen uitgewerkt, die de impasse in de onderhandelingen Minister Z ijlst ra zei over de vrijhan delszone dat hem in de huidige situatie een sober commentaar geboden Is. De minister wilde niet verheten dat de Nederlandse regering de ontwikkeling, zoah deze zich de laatste dagen vol trokken heeft, met bezorgdheid volgt. Dc minister zei dat het jaar 1959'59 moet worden gezien als een correctie op het jaar 19561957. Men kan hel eerstgenoemde jaar ook z'cn ais „het dichten van de gaten van dc overbe 3teding" vee! meer dan als een perio de, waarm grote of te grote overschot ten worden gekweekt welke geheel or ten delp voor qverbestedirrg in aanmer- de de-mtnister dutde overbesfeding van 19501951 veel meer een- voorraad- cenjunctuür is geweest, terwijl die van t9501957 veel meer een investerings conjunctuur is geweest. De minister hehandelde de vragen tot welke beleidsconclusies de huidige si tuatie aanleiding geeft, of aan de om vang vat> de deviezenvoorraad te hoge PROF. DR. H JONKER Dc sync-de der Ned. Hervormde Kerk heeft benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, in de vacature-prof. J. C. Hoekendijk, dr. 11. Jonker te Amster dam. met als leeropdracht bijbelse theologie, praktische theologie cn apostolaat. Aan de Rijksuniversiteit te Groningen is in de vacature van prof. dr. Th. I,. Huitjema benoemd dr. J. M, de Jong; conrector aan het theologisch seminarium te Drieber gen. Zijnleeropdracht is dogmatiek, vaderlandse kerkgeschiedenis en kerk recht. (Voor levensbeschrijvingen zie ei ders In deze editie). (Van een onzer verslaggevers) De Sociaal Economische Raad heeft de regering geadviseerd de toeslag van f0,10 per dag per kind op de kirderbijslag voor loontrekkenden met een in komen van maximaal f 16- per dag te verlengen Hiermede is een bedrag van '186 miljoen gemoeid, dat ten laste zal komen van het kinderbijslagverevemngs- fonds/ - -- -r.: us. •- :-V% aS95§E8a?f p*f-: ~J~.. MML«: SiJ vuBedig 4C©reltik dun tot uitgangspnnt te maken voor de mogelijke vervulling van vele onver vulde wensen. „W(j moeten nu voor alles voor komen dat door een onbezonnen aanzwi i geling van het zich in be weging zettend expansieproces onze economie weer op de weg naar over- bested'r.g zal worden gevoerd, aldus do minister, die consolidatie voor het komend jaar een gebiedende eis noemde. Dc minister zei dat hel in dit ver band r.ict juist is om te stellen: de viezen of werk gelegenheid. Men moet tegenover elkaar plaatsen de werkgelegenheid nu en de werkgele genheid op lange termijn Een ver- cere versteviging van de deviezen voorraad gaal gepaard met een ver betering van de werkgelegenheid. De mm.sler stond langdurig stil bij de prijspolitiek en de ontwikkeling van het prij* nveau Hij verzekerde de heer Hazenboseh dat de veranderde metho de van piijsbeieid in geen enkel op zicht betekent het verslappen van de aandacht van de minister voor de ont wikkeling voor het piüsniveau. pe re pressieve controle op de ontwikkeling van dat prijsniveau zal veeleer ver scherpt worden aldus de minister. Minister Ziiistra verzekerde de Kamer, dat de directe kosten van levensonderhoud stuk voor stuk nauw. keurig onder de loep genomen zuller. worden. De prijsstijgingen bij deze kosten hebben vrijwel niets te maken met het prijsniveau van ingevoerde grondstoffen. Een nader onderzoek zal Zie verder pair. 3 4e kolom (Van een onzer verslaggcverr) Een van de meest aangrijpende mis daden is dezer dagen door de Rotter damse politie tot klaarheid gebracht. Verdacht van moord-van vier van zijn kinderen heeft zij aangehouden de 36-jange loodgieter G. C. S. te Rotter dam. De loodgieter werd gearresteerd, verdacht van moord op zijn pasgeboren kind. Bij een huiszoeking trof de poli tie echter op de vliering van het woonhuis van de man nog drie lijkjes aan van pasgeboren kinderen, die S volgens /nn bekentenis op dezelfde wijze als zijn laatste kind door ver stikking om het Jeven had gebracht. Dit zou gebeurd zijn in de jaren 1952, 1954 en 1956. De vader bekende dot hij tot deze afschuwelijke daden was overgegaan, omdat de kinderen als een last wer den beschouwd en derhalve ongewenst waren. De loodgieter en zijn echtge note hadden namelijk reeds zes kin deren, waarvan de jongste nu acht jaar is. De Westduitse minister van Defensie Strauss heeft voor het „NAVO-parie- ment" te Parijs gezegd, dat zyn land kleine atoomwapens voor tactische doeleinden nodig heeft, maar geen militaire macht wenst te worden, die over grote strategische kernwapens zou beschikken. Strauss drong voorts aan op een verenigd commando over de vloot- eenlvHen in de Oostzee O De oefening „Carillon" heeft het le ven gekost aan een 8-jarig meisje. Om streeks zes uur dinsdagmiddag zijn aan de rand Jan de Emnterdennen nabij dc straat „De Hunenbaan" te Emmen door een plotseling schot uit een geweer ol stengun de militair 3. P. van Veggel uit Vught en het 8-jarig meisje Ida Haver- dings getroffen. Het meisje werd ge dood, de soldaat is in levensgevaarlijke toestand In het ziekenhuis te Emmen opgenomen. Omstreeks kwart voor zes had een aantal militairen, die deel uitmaken van de alarmoefening „Canilon", bivak ge slagen uij de Emmerdennen. Volgens getuigenverhalen hadden enkele kin deren uit de omgeving zich bij de rus tende soldaten gevoegd. Volgens de buurtbewoners zou de gewonde soldaat in de buik en m de arm zijn getroffen. Naar de legervoorllchtingsdlcnst desgevraagd nader meedeelde zijn er geen getuigen bij het ongeval ge- eest. Het ongeluk is gebeurd bij een wachtpost, bestaande uit twee mili tairen, die het tijdelijke bivak in het bos bewaakten. Militairen in het bos hoorden een schot. Toen zij erop uit gingen om te zien wat er gebeurd was kwamen zü een van de twee militairen van de wachtpost tegen. De mail was totaal overstuur. Uit zün pistool bleek een kogel te zijn afge vuurd. Bn de wachtpost werd de soldaat Van V., die 21 jaar is, gewond op de grond aangetroffen. Een eind verder lag het in het hoofd getroffen meisje. Het ongeluk zal naar men wel moet aannemen zyrr gebeurd, aldus de legervoorlichtings- dienst, met de kogel die uit het pistool van de ene wachtpost verdwenen bleek, maar hoe het zich zo heeft kunnen toe dragen is nog een raadsel. De soldaat met wiens pistool het schot is gelost is de 20-jarige L. C. G, V. uit 's-Hertogenbosch. Hij heeft een shock en kon tot dusver niet wor den gehoord. Hij is opgenomen in het gewestelijk militaire hospitaal in Assen. De gewonde militair wordt in de diaconesseninrichting in Emmen ver pleegd. Zijn ouders zijn daar gister avond nog aangekomen. Vastgesteld '.s, dat Van Veggel een stengun droeg, die ongeladen was. Het Divak is inmiddels opgebroken en de aan de oefening „Carillon" deel nemende troep is verder getrokken. Ai- leen de manschappen, die na het onge luk de toestand hebben opgenomen, zijn m Emm«n aohter gehouden. JS-V w,.vw'-i~iv.jö*-jmü.iiSniV-iAp "^^^dd^^j^eraaé'diati'ae~ over de Europese vrijhandelszone moe ten doorbreken. Voor de Franse tegenvoorstellen zot ten worden ingediend «aï Frankrijk eerst overleg plegen met zün partners van de E. E. G. In Franse regeringskringen deelde men gisteren mede, dat de nieuwe Franse voorstellen ongerechtvaar digde beperking van de handel met de niet-EEG-landen na 1 januari a.s, wriilen voorkomen. Frankrijk zou zich volledig reali seren dat de economische belimjfen van de landen buiten de E. E. G. met mogen worden geschaad en dat de E. E. G. geep vergeldingsmaat regelen mag uitlokken. Uit Brussel is dinsdag een andere belangrijke verzoeningspoging gemeld. De Beneluxlanden zouden nl. overwe gen om de E. E. G.-landen een gebaar van goede wil ten aanzien van de an dere O. E. E. S.-landen te laten ma- Ken, door het oude plan om de tarief verlaging van 1 Januari a.s. tot alle O. E. E. S.- en eventueel ook de C. A. T. T.-landen uit te breiden, weer in te dienen. De Zweedse minister van Handel. Gunner Lange, heeft een conferentie voorgesteld van de „zes buitenstaan ders", namelijk Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwe gen en Zweden. Deze landen worden beschouwd als degene die, het meest te maken zullen hebben met de eerste tariefverlagingen en verruiming van de Invoercontingenten van de E.E.G;- landen per 1 januari.* Het Zweedse ministerie van Buiten landse Zaken heeft, bij de Noordse buurlanden al gevraagd wat zij den ken van een conferentie overide toe stand die is ontstaan door de impasse inzake de vrijhandelszone. f*IS,* a i .(Van een onzer verslaggevers) Op dinsdag, jt december aai. zullea>dei Amstm-aiunse arbeidejrs onder Ipiding van ftetaftleönnii bonwvafcmètiei- dei»**® icohast houden In Bellevne te Amster dam waar met name geprotesteerd-zal worden tegen de aantasting 'vin het stakingsrecht zoals deze Is geconsta teerd in de uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank tegen een aantal stakende beiers. Dit werd dinsdagavond besloten.jin een bijeenkomst waarin alle takken van de bedrijven in Amsterdam door arbeiders vertegenwoordigd waren. Do vergadering stond onder leiding van de beer G. Timmer van de EVC 1958. In Rotterdam zal op 25 november 'rr demonstratieve bijeenkomst worden gehouden. Deze zal worden georgani seerd door het onafhankelijk verbond van bedrijfsorganisaties (OVB), en van de EVC afgescheiden organisaties. £EN Westzaunse jongeling Iiee/t zich ongewild laten opschrik ken door de legeroefening ..Ca rillon". De jongeman, nog maar enkele weken „afgezwaaid", had zich >eeds naar zijn iverk bege ven. toen zun vader door de ra dio de opioep hoorde, dat een aantal afgezwaaide dienstplichti gen zirh moest melden De man heeft met een half oor qcluisteid. want onverwijld zocht hij zbn zoon op. „Het i<s zover" was zijn sombere mededeling. „De mobilisatie is afgekondigd". Zoonlief geloofde pa onvoor waardelijk, snelde naar huis. pakte zijn plunjezak en vertrok met de eerste gelegenheid naar zijn legerplaats in Zuidlaren. Wel wat vreemd, dat er zo weinig jongens in de trein zitten, maar die zijn zeker at weg, meende hij. Eenmaal in Zuidlaren aange komen, werd hij spoedig uit de droom geholpen. Onverrichter- zake kon hij de thuisreis aan vaarden. ,,Nu was ik er zo vlug bij en het heeft me ook nog f 16 20 aan reisgeld gekost. Zou minister Staf me dit terugbeta len?". verzuchtte de Wcstzaanse dienstplichtige na thuiskomst. De plaatsvervangend speaker (voor zitter) wist niet onmiddellijk wat er gebeuren moest en wendde zich tot grote hilariteit van de Labour-afge vaardigden tot de griffier, die hem in fluisterde de officieel voorgeschreven motie aan de orde te stellen, waarbli voorgesteld wordt de zitting met ge sloten deuren voort te zetten. Er werd gestemd, maar het rumoer was zo hevig dat cr twist uitbrak over de vraag of de motie eenstemmig was aangenomen, ja of neen. Ten slotte bleken er twee tegenstemmers ie zun geweest. Daarop werden de deuren gesloten, nadat het onthutste publiek en de journalisten de zaal hadden verlaten. Toen vergaderde het Lagerhuis dus achter gesloten deuren; zo grondig ge sloten. dat er ook geen technici meer waren om de microfooninstallatie te bedienen, hetgeen tot nieuwe moeilijk heden leidde. Niettemin duurde het ge heime debat opvallend kort. Wat was nu de aanleiding tot deze opschudding? Het Lagerhuis was bezig met de behandeling van een wets- ontwerpje dat ten doel heeft de be perkingen op te heffen op het gebruik van. auto's tijdens verkiezingen voor het „ophalen" van kiezers. Van Labour-zijde had men zich tegen dit ontwerp verzet, omdat men er een relatieve bevoordeling in zag van de Conservatieven, die blikbaar over meer auto's kunnen beschikken dan zij. Daarbij vroeg de Labour-afgevaar- dlgde Wigg om aanhouding van het wetsontwerp, hetgeen de speaker wei gerde. Wigg, die een grondige kenner van het Engelse staatsrecht Is, slaakte toen de kreet: „I spy a stranger". Deze uitroep is tot 1875 voldoende geweest om alle deuren te sluiten. Maar in 1875 beging men de fout om ook de prins van Wales uit het Lagerhuis te zetten. In dat jaar is besloten dat een zitting alleen geheim kan worden ge houden indien daartoe bij meerderheid besloten is. De Amerikaanse vrachtboot „Carl. D. Bradley" is gisteren op het Meer van Michigan in tweeën gebroken en waarschijnlijk met man en muis ver gaan. Er waren 35 opvarenden aan boord. De Duitse vrachtvaarder „Christian Satori", die noodseinen van de Ameri kaan had opgevangen en koers had gezet naar de plaats waar de „Bradley" zich moest bevinden, heeft geseind een drijvende tank en een regenjas afkom stig van het Amerikaanse schip te heb ben opgevist. De gezagvoerder van het Duitse schip maakte uit de toestand, waarin de tank verkeerde, op, dat zich aan boord van de „Bradley" een „ver schrikkelijke ontploffing" heeft voor gedaan In de noodseinen van de ^Bradley" werd alleen gezegd dat het schip In tweeën was gebroken en zinkende was. Er woedde, op het tijdstip van de on dergang van het Amerikaanse schip, een vliegende storm boven het Mee? van Michigan,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1