Geen sluitend budget Nederland heeft 750 kernfysici nodig Rebellenleider atsis yprus gedood op Taxichauffeur bi] overval gedood Navo-defensie nog altijd onvoldoende Slechts twintig illilWEMEF STEIGER VIEL OM: TWEE KLEUTERS GEDOOD divisies bereed Vier Rotterdammers kraakten veertien brandkasten IjJy dol ffeithenl#L rammofoonp aten te ken PLANNEN VAN MR. TOT 1965 Generaal Cahneijer in Parijs Hoepelende hinderen verrast Parate troepen met Kerstmis of Nieuwjaar naar huis Tijsseling Atlantische prijzen voor litteratuur r BRITTEN WIERPEN HANDGRANATEN IN SCHUILPLAATS KONINKLIJK PAAR NAAR BELGIk PONDERDAG 20 NOVEMBER 1958 y ZESTIENDE JAARGANG No. 4151 V. Te weinig K. Voor MODERN bestek Ouol-ofcnu secretaris van Bussimi overleden Afweerraketten K_ 14 dagen gratis, A jfc Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r" m£8& J Grote apparaten O VAN de dertig Xavo-clivisies in West-Europa zijn er slechts twintig gereed voor de strijd. In beginsel worden alle divisies ge steund door tactische atoomwa pens, doch ook deze twintig kun nen niet eens alle rekenen op atoomwapens. li j/ zijn zo blij— r» N J Botterdam rtilte ue %wuiauu«u *.o lexcx hsmuu m i«; Postbus 1U2 Postgiro No -j^4s>19 Klachtcndienst abonnementen 18 JU39.30 uui Zaterdags 1718 uur. Teleloon U57O0 5-Grat enhage: Hujgcnsplein 1 Telcl 18.1487 (3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klachtcndienst: 18 3019 80u Tclef J625G9 Dordrecht. Schcffcrsplcin 3 - Postgiro No. 424208 Tclctoon 457i Klachtcndienst na 37 30 uur 7314 schledam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week ƒ2,65 per maand,/7.P0 kwartaal Lo««e nummers 15 cent. Verschijnt dagelij** N (Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND. Overwegend droog weer met enkele verspreide op klaringen en hier en daar mist. Weinig wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.09 Maan jp v onder: 16.42 onder: 2.49 La EN weloverwogen, verantwoord en gezond financieel oeicid der pro vinciale overheid is volstrekte voor waarde om de provincie, binnen het kader van -vat algemeen economisch landsbelang vordert, in staat te stel len haar taak naar behoren te ver richten en, haar zelfstandigheid en autonomie in zo groot mogelijke om vang te handhaven. Met zulk een uitspraak in ccn pro- vincicprogram zal een ieder zich wc! kunnen verenigen. Maar net zegt nog niet. hoe de provinciebestuurders zich in de praktijk moeten gedragen. Een voudig is het zeker niet om een alge mene gedragslijn aan te geven. De situatie is in verschillende provin cies niet gelijk. Zeker is wel, dat in deze lijd niet al- leen de gemeenten, maar ook de pro vincies met moeilijkheden te kampen hebben. Ook r de gewesten is er nog veel onzekerheid- Reeds verscheidene jaren wachten de provincies op een herziening van de wcgcnfmanciering. doch dit jaar werd in hoofdstuk V van de rijksbe groting voor 1959 medegedeeld, dat met het oog op dt financiële situatie nog geen wetsontwerp ter zake kan worden ingediend. Wat de betvcrdelp"* van de lasten, verbonden aan dc v\rplczing an geesteszieken betreft is een regeling eèrst te verwachten als herziening van de financiële verb oucAn gen tussen het rijk en d» tcmccnten laar beslag heeft gekregen. - r IT seeds ingediende provinciale U begrotingen voor het jaar 1959 Ij gebleken, dat verscheidene provin cies er niet in kunnen slagen een slui tend budget te krijgen. De provincie Groningen zag haar tekort van 1958 voor 1939 ongeveer verdubbelen tot 1.196.345.-. De provincie Zuid Holland komt voor 19" tot een tekort van 443.000.-. De gevolgen van dc recessie vinden hun weerslag in de conjunctuurgevoe lige inkomstenbronnen van de provin cie. Optimisten, ie van mening zijn, dat de recessie niet verder doorzet, zien momenteel nog geen bijzondere gevaren voor 'e provinciale financien Voor de provincie Zuid-Holland, iic het tekort, voor 1959 geraamd, kan opvangen uit het te verwachten over schot, dat de gewone dienst 1957 zal opleveren, is er -eker ook nog geen re den tot ernstige ongerustheid, al blijtt ook nu reeds waakzaamheid geboden. Andere provincies -taan er minder gunstig voor. Blijkens een verschenen rapport over de financiële positie der provincie Groningen, is dc situatie daar verre van rooskleurig. Telkens blijkt weer, dat het met eenvoudig is eci verdelingssleutel te vinden voor de uitkeringen it ho' provinciefonds, welke tot volle vredenheid en recht vaardig werkt. Dc toestanden en om standigheden in de onderscheidene provincies lopen "aak zeer vet uiteen. - DE vraag, waarvoor de provinciale besturen th« komen te staan is Veertig miljoen méér voor atoomopleiding [AJEDERLAND zal tot 19G3 veertig miljoen gulden moeten uitgc- 3 ven voor de verbetering van dc opleiding op het gebied van de atoomenergie. Dc helft van dit bedrag zal worden uitgegeven aan grote apparaten voor dc universiteiten en voor het Reactor Centrum Nederland. Tot 19(13 zullen 730 deskundigen op het gebied van dc kernener gie cn haar toepassingen nodig zijn. Er zullen dus gemiddeld ne gentig deskundigen per jaar beschikbaar moeten komen. Om dit mo gelijk te maken zyn dc extra-voorzieningen voor het onderwijs nodig. Dit staat te lezen in dc ..Nota inzake opleiding op het gebied van atoom energie" en het rapport van dc Com missie opleiding kernfysica cn kern energie cn haar toepassingen. Deze is door minister Cals aan dc Tweede Ka mer gezonden Een tekort aan fysici is tc verwach ten, alous rie nota. Het zou onjuist zijn ais ccn tc grote groco (ongeveer dertig procent) van dc beschikbaar komende fysici een functie op het ge bied der atoomenergie zou gaan ver vullen. De belangstelling voor deze studier-chting m haar geheel zal dus moeten worden gestimuleerd. Verbetering van de m technisch op- 7.ich vaa.: verouderde uitrusting van onze' universitaire insle'', ugen door het op peil brengen van hei instrumenta rium en dc grote apparatuur alsmede door uitbreiding van het personeel cal op de belangstelling voor aezc studie richting ten gunstige irrvlocd kunnen uitoefenen. Hierdoor zal de opleiding niet alleen doelmatizcr worden, maar tevens kun nen worden bekort. Daarenboven zai het minder moeilijk zijn wetenschappe lijke we-kers aan de instellingen van hoger onccrwijs te binden. Naar schatting van de commissie zal joen gulden. Bij deze raming is men ervan uitgegaan, dat zowel voer het RCN als voor een der universiteiten een rcscarchrcactor zal moeten worden aangeschaft. Voor de radio- cn stra- lingschenne zullen minder omvang rijke voorzieningen nodig zijn. Naast de hoger onderwijsreactor te Delft zal naar het oordeel van de com missie nog een kleine experimentele reactor voor het hoger onderwijs nodig zijn en wel speciaal voor dc opleiding van fysici, chemici, medici en biologen Bijzonderheden over plaats en type van de toekomstige reactor zijn nog niet bekend. Bij dc stichting Instituut voor Kern fysisch Onderzoek (IKO) ten slotte is een plan in studie om over te gaan tot het ontwerper, en bouwen van eei. lineaire versneller voor 3 GEV-elek- tronen, om de Nederlandse activiteiten op het terrein van de mesonenfysica te ontwikkelen. «vC 'V- Drie Fokker-Friendships maak ten gistermiddag ccn rondvlucht boven dc Fokker-fabriek nadat in de grote vlicghal van deze fa-j brick ccn historische plechtig heid had plaatsgevonden: de eer ste twee F.27 toestellen, gebouwd voor de Aer Lingus, werden cr officieel aan deze Ierse lucht vaartmaatschappij overgedragen. va de afgestudeerden m de periode 19571965 34 procent van de fysici, 18 procent van dc natuurkundige inge nieurs en 7 prccent van de werktuig kundige cn elektrotechnische ingeni eurs beschikbaar moeten komen voor de ontwikkeling van het terrein van de kcrntysica en de kernenergie en haar toepassingen. Slechts voor de fy sici is dit percentage gezien de grote be.zocfte op andere gebieden, te hoog Er zullen dus rcer fysici moeten wor den opgeleid, wil aan de behoefte van de verschillende terreinen enigermate tegemoet gekomen worden. De percen tages van de andere groepen zijn rede lijk aldus de commissie. De outillage en de personeelsvoor zieningen zullen moeten worden uit gebreid. Voor de universiteiten en-ho gescholen wordt een uitbreiding van dc academische staf van ca. 100 personen noodzakeliik geacht tot 1965. De meer dere jaariijksc exploitatiekosten wor den voor 1965 geschat op i 3.25 mil joen. terwijl vr.or de periode voor een minimum investering in grote kernfy sische mtcnines gerèkend moet worden op een br.orag van ca f 12,8 miljoen (exclusief oe koste-i voor gebouwen) Voor de uitbreiding van de beschik bare grote apparaten heeft de commis sie een bedrag aan investeringskosten aangegeven van ongeveer twintig mil- Een van de belangrijkste leiders van dc Grieks-Cyprische verzetsorganisatie EOKA. Kyriaco Matsis, is gisteren door Britse veiligheidstroepen gedood. Matsis na de EOKA-leider Grïvas „de meest gezochte man" op Cyprus werd na een Britse speurtocht van tw ee weken in zijn schuilplaats in hel dorpje Dhikomo ontdekt. Hu stuurde twee andere verzets leiders naar buiten, zodat ze zich over konden geven, maar zelf wei gerde hij zich gevangen te laten nemen. De Britten wierpen daarop twee handgranaten naar binnen, waardoor Matsis om het leven kwam. Op zijn hoofd was een prijs van vijf duizend gulder gesteld. Hij was lei der van de EOKA op Noord-Cyprus. In dc hossen tussen Swalmcn in Lim burg en dc Duitse grens is gisteravond omstreeks tien uur :cn Nederlandse taxichautfeur overvallen cn met een vuurwapen gedood. De chauffeur vervoerde een Duitser, afkomstig uit Beieren, van Venlo naar de Duitse grens. Op een stil gedeelte van de weg tussen de bossen heeft de overval plaats gehad. De auto reed tegen een boom op, de overvaller maak te zich uit de voeten. Een passerende Duitser waarschuwde de grenspost en de politie. Men heeft dc Duitser, die in dc taxi vervoerd werd en zelf ook gewond raakte, aangehouden en naar Roer mond overgebracht, waar hij in aen. ziekenhuis is oogerromen. Uit een dooi de politie ingesteld orderzoek is niet gebleken, dat deze man de overval heefi gepleegd. VJ De Britten hebben voorts op Noord- Cyprus een verzetsleider gearresteerd op wiens hoofd eveneens een prijs van vijf duizend gulden was gesteld De Britse autoriteiten hebben woens dag bepaald, dat de bevolking in het vervolg na incidenten direct van de straat moet verdwijnen. Tot nu toe hadden de Cyprioten dan nog een kwartier de tijd om thuis te komen, doch nu moeten zij direct dekking zoe ken en later zullen zij dan gelegenheid krijgen om naar huis te gaan Deze maatregel is genomen om veiligheids troepen direct ruim baan te geven in geval zich doen. deze, of onder de gegeven omstandig heden reeds bestaande subsidies nog kunnen worden verhoogd cn nieuwe subsidies kunnen worden toegekend Het antwoord op deze vraag is nie eenvoudig. Enerzijds is er alles voor te zeggen, voorlong geen nieuwe las ten op zich te nemen. Maar het nne men van dit standpunt kan ook on bil lijk en onrechtvaardig werken. Want het is mogelijk, dat een bepaalde zaak. welke tot nu toe niet gesubsidieerd 'werd, belangrijker en noodzakelijker is, dan tal van andere zaken, welke reeds jarenlang «leun van dc zijde van de provincie genieter Wat ten aanzien vin de subsidies geldt, kan ook mzegd worden van an dere taken, waarvoor de provincie zich geplaatst ziet. Teneinde een verantwoorde sprai ding van uitgaven over de verschil lende terreinen van provinciale be moeiing te verzekeren, verdient het opstellen van een rgentieplan ove een te overzier.e periode dan ook zeker overweging. Binnen het raam van haai finan ciële middelen en deze ziji. niet zo bijzonder veel - heef; de provinciale overheid te streven naar een harmo nische behartiging van de belangen, welke haar zijn toevertrouwd. Afwe ging van belangen is daartc noodza kelijk. Dat is een van de belangrijke taken, waarvoor de provinciale be stuurders ich geplaat'' zien. Verruiming van bevoegdheden van de Provinciale Staten word4 terecht bepleit. Doch zo lang de financiële mogelijkheden oiet groter worden dan deze momente zijn. heeft dt provin cie dan och in elk geval te zoeken naar een zodanige besteding van het provinciaal inkomen, dat een zo groot mogelijk aantal van de ingezetenen daarmede is gebaat. lp de kleine zaal van het Vredespa leis te Den Haag heelt gistermiddag jhr. W. J. M. van Eysinga een beeld onthuld van Albert Schweitzer. Schweitzer, zo zei jhr. tan Eysinga, is hier volkomen op zijn plaats or de zelfde redenen die hem enkele jaren geleden de Nobelprijs voor de vrede deden winnen. Het geschenk «erd in ontvangst genomen namens de Carne- giesticliting door jhr. nu dr. A. W L Tjarda van Slarkenborgh Stachouwcr. Het beeld is vervaardigd dooi dc Am sterdams.' beeldhouwer P. de Monchy. Op de foto van links naar rechts: de Franse ambassadeur m Neder land. jhr. Tjarda van Slarkenborgh Stachomver. prof. jhr Van Eysinga en de beeldhouwer, de heer P. de \lonchv (Advertentie) Vraag gratis folder bij WeMEF Nes 23-25, Amsterdam C. (Van onze Haagse redacteur) Koningin Juliana cn prins Bernhard hebben een uitnodiging ontvangen van de Belgische koninklijke familie om enkele dagen te vertoeven op het kas teel van Ciergnon, een koninklijk do mein nabij Namen. Het Nederlands vorstenpaar wordt daar maandag ver wacht. Prins Bernhard zal deelnemen aan een jachtpartij. Twee kleuters werden op slag gedood toen gistermiddag bij het herste van een woning aan de Pastoorswal in Roermond een steiger omviel. De palen en plaukm vielen midden in een groep kinderen, die bezig waren met het hoepelspei. De slachtoffertjes zijn twee vierjarige meisjes uit de gezinnen Gec- nen en Luyten. De gebr Cox uit Roermond en de heer Van Tuyl uit Weert waren gister middag bezig met het voegen van dc vooigevel van de woning. Naarmate het werk vorderde, braken zij de steiger af. Zij waien tot de eerste „vetdieping gekomen, toen zij plotseling melkten, dat de steiger van het huis losliet en instortte. Een van de gebroeders C. kon zich redden door via een raam naar binnen te springen, de ander bleef aan de sponningen hangen. De heer Van T uit Weert viel naar beneden cn weid aar het hoofd en armen gewond. Onder de hoepelende kinderen ont stond een paniek. De groep vloog uit een, maar de twee vierjarige meisjes konden zich niet tijdig redden. De politie onderzoekt de schuld vraag. Dit zei generaal M. R. H. Calmeyer ergens incidenten voor-1 lid van de Nederlandse Tweede Ka- De rechtbank te Rotterdam heeft uitspraak gedaan in de zaken tegen de vier Rotterdammers die in een half jaar tijd 23 inbraksr in verschillende plaatsen var ons land gepleegd had den, waarbij in 14 gevallen brand kasten werden opengesneden. In ver schillende combinaties waren zij te werk gegaan en de „verdiensten" per persoon liepen van 12 000 tot ƒ46.000. De 26-jarige autohandelaar J. w. van der V. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek Zijn 27-jarige broer, de autohandelaar E. van der V. tot twee-er. -een-half jaar met aftrek, de 31-jarige koopman Voor de kerst- en nieuwjaarsverlo ven voor de landmacht is een regeling getroffen, die in, grote trekken erop nerkom' dat van de militairen, inge deeld bij de parate onderdelen, dc helft met vcr'of gaat van 22 december 17 uur tot 29 december 12 uur en de an dere hcltt van 29 decembe 17 uur tot .i januari 12 uur. Voor militai ren bij de vredesoplcidingseenheden is het verlof vastgesteld van 24 decem ber. 's-ochtends 5 uur, tot 5 januari 12 uur. (Advertentie dat wij al on?c meubelen hebben van Tijsseling in Nijkerk! Le\enng rechtstreek* van dc fabriek Catafafuj D gralu op êonnaat MEUBELFABRIEKEN - NIJKERK P, J. K. tot zes jaar met aftrek en de 24-jarige monteur G. J V. tot twee- en-een-half jaar met aftrek. De rechtbank overwoog in het von nis dat de verdachten bij hun inbraken gebruik hebben gemaakt var auto's en andere technische hulpmiddelen en dat hun arbeidsveld zich uitstrekte over verschillende provincies. De eisen waren tegen K. zes jaar met aftrek, tegen J. V/. van der V. vier jaar met aftrek, tegen V. drie jaar met aftrek en tegen E. van der V. twee-en-een-half jaar met aftrek. De beide eerste prijzen voor de At lantische boekenprijsvraag zijn toege kend aan Hella Haasse en prof. dr P. J. Bouman. De prijzen, die tot een to taal van f 11.000 waren uitgeloofd door de Atlantische commissie, werden toe gekend aan vier auteurs en hun vier uitgevers. In de literaire sector gaat de eerste prijs naar de schrijfster en dc uitgever (Quendo) van „De Inge wijden". Naast Hella Haasse Is de tlweede prijs voor An Rutgers van der Loeff- Basenau en uitgever Ploegsma voor ,Je bent to goed Giacomo", In de niet-literaire sector werd prof. Bouman (en uitgever Van Gorcum) be kroond voor zijn „Vijfstromenland". De tweede prijs in deze sectie gaat naar dr. J. W. Schulte Nordbolt en uitgever van Loghum Slaterus voor „Het volk dat in duisternis wandelt". De jury be stond uit dr. E. van Raalte. prof, mr. B. V. A. Roling en Bernard Verhoeven, BUSSUM In de leeftijd van 81 jaar is hier overleden de heer J. H W. Reddingius, oud-gemeentesecreta- ris dezer gemeente. De heer Reddin gius bekleedde het ambt van secreta ris van 1909 tot 1942. Dc crematie is bepaald >p a.s. vrij dagochtend halftwaalf te Westerveld. mer, woensdagmiddag in Parijs, waar Navo-parlemcntsleden confereerden over een rapport van het militaire co mité. De generaal concludeerde dat dc situatie onbevredigend blijft In deze situatie kan volgens de ge neraal slechts verbetering worden ge bracht, wanneer de Franse divisies uit Noord-Afrika terugkeren, de Duitsers hun strijdkrachten hebben opgebouwd, de Belgen hue bijdrage nie: vermin deren en Engeland «en doeltreffende strijdmacht kan blijven handhaven. Ook zal de gehele oostelijke verdedi gingslinie versterkt moeten worden raet tactische atoomwapens. Generaal Calmeyer zei ook. dat er nog onvoldoende samenwerking is bij de verzorging, bij de bewapening, en dat de organisatie nog verre van ideaal is. Men moet zich nu in de eerste plaats met nieuwe uitrusting en bewapening bezighouden, niet alleen vvoor de atoomraketwapens, doch ook voor con ventionele bewapening. Overwogen moet worden een ver betering van de structuur van de be velvoering om de bevelhebbers reële volmachten te kunnen verstrekken, vooral wanneer het verrassingsaanval len betreft, aldus generaal Calmeyer. Generaal-majoor John Medaris, hoofd van de afdeling projectielen van het Amerikaanse leger, heeft voor NAVO-parlementariers een uiteenzet ting gegeven over de mogelijkheid vijandelijke ruimtevaartuigen te on derscheppen met razend snelle projec tielen. Intussen wordt grotera spoed gezet achter het Amerikaanse programma om afweerraketten tegen vijandelijke intercontinentale projectielen te ont wikkelen. Als een toekomstmogelijkheid ver meldde Medaris het gebruik van pru- lectielen om militairen en hun bewa pening tot diep in vijandelijk gebied te schieten. De generaal was het niet eens met ie mensen, die beweren, dat de Rus sen een voorsprong op het Westen hebben op het gebied van projectie len. ZAANDAM. Bij Kon. Besluit is benoemd tot Heemraad van de polder Oostzaan de heer G. Fraaij, te Qost- zaan. (Adcerten£ie> (Vin ccn onzer verslaggevers) ZWOLLENAREN zullen straks, .lis eersten in Nederland, een klassiek muziekstuk op de plaat uit dc bibliotheek kunnen halen. Voor twee kwarties kunnen ze dan ern week lang de plaat v.o vaak af draaien als ze maar willen. Zwolle heeft hiermee een lande lijke primeur. Wel zijn cr hier en daar discotheken, maai uitgeleend worden grammofoonplaten nog ner gens. De Zwolse Openbare Leeszaal en Bibliotheek, die de uitleen-disco theek zal beheren, zal voorlopig ze venhonderd platen aanschaffen, waarmee een bedrag van ongeveer f 7000 gemoeid is. In hoofdzaak zal men klassieke platen kopen. Van de leners wordt gefelst dat ze dc platen met ik meeste zorg behandelen want san krassen is rtien niet ge diend. In een speciale afdeling van de Zwolse bibliotheek zal men ook grammofoonplaten via een koptele foon kunnen beluisteren. Naam. Straat; Woonplaats: Wenst zich ingaande beden te abonneren op het dagblad irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krent gratis Betaling zai geschieden t>*>t week (61 cent) /pei kwartaal 7,90). Doorhalen wal mei gewenst wordt, U wordt verzocht deee bon toe te eenden aan Administratie „Trouw', Witte de With straat 25, Rotterdam *4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1