Politieke spanning Partij van de Arbeid niet medewerken zal Ir.JLohmann opvolger van dr. Den Hollander 1050 onderwijzers méér nodig Russen trachtten me om te kopen AAN „SCHROOTAFFAIRE'' WORDT EIND GEMAAKT Herhaling in de toekomst wordt voorkomen Boelganin ziek i MINISTER WITTE SPREEKT HOOP VIT PRESIDENT N.S. BENOEMD Buitenlanders mogen in Engeland blijven Minister Cals' verwachting voor 1959: Bang-Jensen vóór tribunaal Deen wil toegang Hoge autoriteit van E.G.K.S. neemt maatregelen tot geheime documenten r piano's - orgels P| VRIJDAG 21 KOVEHBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No» 4152 Er zijn geen golflengten genoeg voor heruitzending van buitenlandse TV Snuffelzickte in Limburg Minder comfort - zonder werkvergunning - Geen lager lionorarimn voor pocketboeken Onder druk Opleiding j J P' l)H Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) MINISTER WITTE hoopt, dat binnenkort een algemene huurver hoging tot stand zal komen. Dit deelde de bewindsman gister avond aan de Tweede Kamer mee. De minister wilde niet verder op deze verhoging ingaan, omdat het SER-advies en het regerings standpunt nog niet bekend zijn. Wel ging de minister in op wat de heer Bommer van de PvdA gezegd had: dat deze partij niet zal medewerken aan een nieuwe huurverhoging in deze kabinetsperiode. „Als dit het standpunt van de PvdA is, dan moet ik tot mijn spijt constateren, dat mijn verant woordelijkheid en die van de heer Bommer niet te combineren zijn", aldus ir. Witte. De minister zei nog. dat bij de algemene huurverhoging allerlei niveau-verschillen in dezelfde woningwetwoningen weggewerkt zul len worden. schuimrubber-matras „Kalmer aan'' BODEGRAVEN D$. Niemöller Aanleiding tot deze verandering was de kritiek die in het Lagerhuis werd geoefend op de minister van Binnen landse Zaken, Butler, o.a. wegens de laakbare behandeling van de West- duitse dominee Niemöller, die onlangs, nauwelijks In Engeland aangekomen, naar zijn land terugkeerde, omdat de Britse immigratiefunctionarissen hem „als een verdachte en als een misda diger" hadden behandeld. Minister Butler betreurde elk eventueel mis verstand in deze kwestie. Wens van letterkundigen: HET volgende jaar zullen bij het hele lager onderwijs 54.700 onderwijzers nodig zijn. Dat is 5? T) \N de onregelmatigheden, die bekend zijn geworden onder de naam „schrootaffaire", komt een eind. De Hoge Autori teit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal neemt maatregelen tegen de ondernemingen die schroot tegen te lage prijzen hebben kunnen aankopen ten gevolge van deze onregelmatigheden. 1050 meer dan er op 1 januari van dit jaar vereist waren. In 1060 zal het aantal onderwijzers dat nodig is vermoedelijk nogmaals met 730 toenemen en in 1061 met 150. Bij 'de Berekening van deze getallen zyn de in 1956 geldende klassede-' Iers uitgangspunt geweest. Aldus luidt de conclusie van de „zesde nota betreffende de be hoefte aan onderwijzers bij het ge hele lager onderwijs", die minis ter Cals aan de Tweede Kamer heeft toegezonden. Us - 4 ■ËfcAC: - - gtmtgimi witte witneuraat zo - xeict. xisioo i* xj. Poetbtu 1113 - Postgiro No. 421519. Klachtendienst abonnementen: 18.3010.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Teleloon 113700. 'i-G*erenH«re: Huygeiuplein 1 - TeleJ. 183407 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. KJachtendienst: 18 30—18 30u. Telel, 362369. Dordrecht: Schelfersplein 3 - Postgiro No. 424208, Telefoon «571 Klaelttendfenrt na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67682. Abonnementsprijs Sleent per -week 1 2.65 per maand, ƒ7,90 p*t kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Geldig lot morgenavond) WEINIG VERANDERING - Overwegend droog weer met enkele verspreide op klaringen en hier en daar mist, meest zwakke wind uit oostelijke richtingen. Ongeveer der.clfde temperaturen. Morgen: Zon op: 8.10 Maan op: 15.04 onder: 16.41 onder: 3.53 Ris een toegenomen politieke span ning in ons land de laatste tijd. Die toegenomen spanning vindt haar oorzaak in het feit dat de socialisten zich tegen het kabinet keren. De motie-Burger over Nieuw-Guinca ii daar een uiting van. De scherpe kritiek van het NVV op het beleid van minister Hofstra is een ander voor beeld. Er is ook onrust over het wetsont werp tot wijziging van de dienstplicht wet, waardoor die wet op het stuk van uitzending van dienstplichtigen der landmacht naar gebieden overzee in overeenstemming met de grondwet zal worden gebracht. Die gewijzigde houding van de so cialisten is naar ons gevoelen minder het gevolg van het feit. dat de andere partijen zich a?n het kabinetsprogran niet gebonden achten- Zij is meer het gevolg van grote spanningen binnen de P. v.d. A. zelf. DIE spanningen liggen in het soci aal-economische vlak, houden verband met Nieuw-Guinea en hebben iets te maken met het toenemende pacifisme. In het sociaal-economische vlak on dervinden de socialisten dat het hun bij de bestaande breed samengestelde kabinetten niet gelukt specifiek socia listische wensen te vervullen. Plet voordeel dat er voor de P. v.d. A. in geiegen is om met een sterke ploeg in het kabinet to zittenen daar invloed uit te oefenen, wordt naar het besef van velen opgeheven, zo niet in zijn tegendeel veranderd, doordat het ka binetsbeleid de bij de F. v. d. A. weg lopende linkervleugel van het kiezers korps niet meer vermag te boeien. De Nieuw-Guinea-poIitiek van het kabinet en het defensiebeleid verster ken dat weglopen van die linkervleu gel, die van oudsher „anti-koloniaal" en anti-militaristisch is. De P. v. d. A. moet dus een ruk naar links doen. Maar met die ruk naar links komt zij in conflict met het kabinet en haar eigen minister» daarin. Dat is de koude crisis waar wij- op het ogenblik mee te maken hebben. Spoedig algemene huurverhoging Advertentie) DE vraag of die ciiiis acuut zal worden is moeilijker te beant woorden, Het is duidelijk dat de P. v-d. A. erop uit is tegenover het publiek op de drie genoemde punten een uitgesproken socialistische hou ding aan te nemen. Dat kan zij doen door met het kabinet te breken. Maar zij kan het ook doen en zal dat wel liever doen door het kabinet onder druk te zetten en te proberen het ka binetsbeleid In haar richting om te bui gen. Dat zou natuurlijk een mooie overwinning zijn. Dar behoeft dc. IV v.d. A. nog niet eens voor 100 pet. haar zin te krijgen. Het gaat er haar dan om de principiële leiding in hel kabinet te verkrijgen cn de andere j partijen tot volgen te dwingen. Diej principiële leiding heeft de P. v-d. A.j in het kabinet vandaag de dag beslist niet. En dat is het wa' de P. v.d. A dwars zit. f 4 HET is duidelijk dat het voor de an dere partijen derhalve opletten wordt. it een toegeven aan deze socia listische druk, het meemaken van een ruk naar links mag voor hen niet in aanmerking Komen. In beginsel is heruitzending van bui tenlandse televisieprogramma's door middel van steunzendertjes technisch uitvoerbaar. Het zal echter moeilijk zijn hiervoor in dit stadium golfleng ten te krijgen. Dit heeft minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer mede gedeeld bij de schriftelijke stukken- wisseling over de begroting van het PTT-bedrijf. Minister Van Aartsen erkent, dat bezitters van televisietoestellen in Roermond en omgeving, die tot voor kort het Nederlandse televisiepro gramma via de zender te Mierïo ont vingen, thans moeilijkheden onder vinden, nu zij in het sterke veld van de zender te Roermond zijn gekomen. De ontvangantennes dienen aan de nieuwe situatie te worden aangepast, waarvoor de handel in de meeste gevallen een eenvoudige oplossing kan geven, aldus de minister, In Noord-Limburg moesten tot nu toe 12.000 door de snuffelziekte be smette varkens worden geslacht. In Zuid-Limburg werd de snuffel ziekte geconstateerd op een boerderij te Schlmmert en op twee boerderijen te Margraten. De 23-jarige W. v. d. Slikke uit Oosterend is plotseling overleden tij dens werkzaamheden met een pneu matische boor in het pekeliokaal van de Texelse zuivelfabriek. Hij is ver moedelijk in aanraking gekomen met de elektrische stroom. Ir. Witte zei dat de huidige stand van zaken met betrekking tot de finan ciering het mogelük zal maken dat dit jaar Inderdaad 80.000 woningen in aan bouw genomen worden. De belangstel ling voor de particuliere bouw is op het ogenblik stijgend: in oktober werd financiering aangevraagd voor 4000 premiewoningen. Als de belangstelling voor de particuliere bojuw blijft stijgen, zal de begroting voor 1959 wellicht een tc klein bedrag aan uit te keren pre mies bevatten. Het aantal in aanbouw te nemen wo ningwetwoningen zal de 43.000 niet overschrijden. De minister kon echter niet abseiuut garanderen dat 37.000 premiewoningen in aanbouw genomen zullen worden. Het zal verder uitermate moeilijk zijn om meer woningwetwo ningen tj laten bouwen als de particu liere bouw achterwege blijft, aldus de minister. De minister meende dat het program ma voor 1959 (40.000 woningwetwonin gen, 38.000 premiewoningen en-2000 „vrije" woningenj geen te zware belas ting vormt voor de bouwmarkt, want 3Iet ingang van 1 Januari n.s- is tot president van de N.V. Nederland- schc Spoorwegen benoemd Ir. J. Lnh- mann, thans directeur van de N.S Ir. Lohmann wordt de opvolge: van dr. ir. F. Q. den Hollander, aan w:e op ztjn verzoek door de gisteren gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering per januari ontslag ls verleend cp de meest eervolle wijze cn onder dank zegging voor de vele diensten, in een tange reeks van jaren aan de N.S- bewezen. Dr. den Hollander dis 63 jaar is geworden, is be noemd tot commissaris der N.V Per 1 januari 1959 is de directie der halve als volgt samengesteld: ir. J. Lohmann, president; dr. C. J. Wansink, directeur; ir. J. P- Koster, directeur Met ingang van 1 januari a s. is tot president van de N.V. Ncderlandscbc Spoorwegen benoemd ir. J. Lohmann thans directeur van dc N.S. Ir. Lohmann wordt de opvolger van dr. ir. F. Q. de Hollander, aan wie op zijn verzoek door de gisteren gehouden buitengewone aandeelhou dersvergadering per 1 januari ont slag is verleend op de meest eer volle wijze en onder dankzegging voor de vele diensten, in een lange reeks van jaren aan de N.S. bewezen. Dr. den Hollander, die 65 jaar is geworden, is benoemd tot commis saris der N.V. Per 1 januari 1959 is dc directie der halve als volgt samengesteld: Ir. J. Lohmann, president; dr. C, J. Wan sink. directeur; ir. J. P. Koster, direc teur. De nieuwbenoemde president der Nederlandsche Spoorwegen heeft ver klaard, dat dc verdere modernisering van het spoorwegbedrijf niet meer in het straffe tempo van de afgelopen twaalf jaar zal geschieden. Er zal in verband met de financiële toestand wat kalmer aan gedaan moeten wor den. De heer Lohmann noemde de fi nanciële positie van de Spoorwegen gunstig. Hij verwacht in de directe toekomst geen tariefsverhoging voor het personen- of goederenvervoer en evenmiii een loonsverhoging voor het personeel. Gevraagd naar de plannen van de Spoorwegen, zei ir. Lohmann, dat men zal voortgaan met de automatische be veiliging van de hoofdlijnen, waardoor ook alle onbewaakte overwegen ko men te vervallen en worden vervan gen door automatische halve bomen. De opening van het nieuwe station te Beverwijk zal oen van de eerste officiële daden van de nieuwe presi dent zijn. Verder zal Rotterdam C.S. door hem voltooid moeten worden en staat ook de vernieuwing van een aan tal kleineie stations en een aantal spoorbruggen op het programma. Ir. J. Lohmann werd 5 oktober 1908 te Den Haag geboren en is dus vijftig jaar oud. Kij studeerde aan de T.H. te Delft voer civiel ingenieur cn trad 1 september 1930 in dienst van de Spoorwegen, waar hij begon als as pirant-adjunct-ingenieur bij de dienst van weg en werken. Sindsdien heeft hij het bedrijf in al zijn belangrijke onderdelen ieren kennen. In de vooroorlogse jaren heeft ir. Lohmann zich beziggehouden met de werken Amsterdam-Oost. Na de oor log bereidde hij alle grote stations plannen voor: Arnhem, Zuiphen. Henr gelo, Enschede, Venlo en Den Helder. Ook was hij nauw betrokken bij de spoorwegwerken te Rotterdam en bij de elektrificatie. het is afgesteld op de totale bouwcapa citeit. Het zou kunnen dat bepaalde ge meenten geen medewerking verlenen aan particuliere bouw. En als dan in die gemeenten meer woningwetwo ningen komen wordt het totaal van dc particuliere bouw ongunstig be ïnvloed. Hel is niet verstandig, aldus de minister om met de woningwet- bouw de particuliere bouw opzij te duwen. Indien in het volgende jaar meer dan 80.000 woningen in uitvoe ring kunnen worden genomen, zal de minister geen enkele rem aanleggen indien dit kan geschieden zonder financiële consequenties voor het rijk. Indien dergelijke consequenties wel aanwezig zullen zijn zal er een nieuwe beslissing van de regering moeten komen. Minister Witte noemde het leegstaan van woningen zoals de laatste tijd bij de nieuwbouw wel voorkwam, een nare zaak voor wat de woningwetwo ningen betreft. Als dit voorkomt dan is het een gevolg van een foutieve investering van de overheid, zo zei de minister. Als het leegstaan particu liere woningen betreft dan is het niet zo erg, want dan, zo zei de minister, zakt de prijs wel en dan worden de woningen toch snel bewoond. Het leegstaan van deze particuliere wo ningen is bovendien een waarschu wing aan andere particulieren om niet meer in die categorie te bouwen. Enkele kamerleden hadden gezegd dat het niet jüist is dat woningwet woningen betrokken worden door hen die tot de middengroepen kunnen worden gerekend. De minister zei dat dit niet in grote omvang voorkomt. De woningtelling van twee jaar gele den heeft uitgewezen, dat het percen tage slechts 15 is. zo zei de minister. De minister zei geen voorstander te zijn van veel comfort In woningwet woningen. De gemeentebesturen moe ten bedenken dat deze woningen be woond moeten-worden door gezinnen met middelmatige arbeidersinkomens. Op dat inkomen moet het comfort in de woningen afgesteld worden. De minister heelt aan Amsterdam, Rot terdam en Den Haag toestemming ge geven voor enkele hoogbouwflats in de woningwetsector, maar hij heeft die gemeenten tevens laten weten dat geen verdere medewerking in dit op zicht verleend wordt. De minister zei nog dat de nota over de ruimtelijke ordening in het begin van het volgend jaar aan de Kamer wordt aangeboden. De invoeringswet welke de wet op de ruimtelijke ordening moet begeleiden, zal spoedig worden aangeboden. In de nota over de ruimtelijke ordening worden de beleidsproblemen slechts aangestipt en niet opgelost, zodat deze nota geen achtergrond kan vormen voor het gesprek over het plan-Wils- vecn in de Haagse agglomeratie. De regeling toeslag eigen woning- bezit 1953 zal het volgend jaar worden opgeheven. De minister moest toege ven dat er nog geen constructief plan is voor research In het bouwbedrijf, alhoewel daaraan wel gewerkt wordt. Het is de minister niet mogel(jk een hoger bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dc regering woningsplitsing en -verbetering. De minister gaf toe dat het een dui deliike fout in liet regeringsbeleid i geweest dat het rijk de gemeenten i de gelegenheid heeft gesteld vas* activa te realiseren met kort geld. Dit was gezegd door de directeu, van De Ned. Bank in zijn jaarver slag over 1957. De minister merkte op dat de over spanning in do bouwnijverheid een noodzakelijke consequentie was van de overspanning in andere bedrijfs takken. Dc bouw van de kernreactor in Tetten vordert gestadig. Men is nu begonnen met de bepla ting van de enorme „tulband". De foto geeft een overzicht van de rcactorhal met op de voor grond de in aanbouw zijnde mon tagehal. (Advertentie) ■NN M vraagt .Brochure. Telefoon 01726-2188 Groot-Brittannië heert zün grenzen opengesteld voor buitenlanders die in het land een bestaan knnnen vinden, mits zü niet „verwerpelijk" zijn om veiligheids- of gezondheidsredenen of redenen van strafrechtelijke of zede lijke aard. Tot dusver was het regel, dat een buitenlander in het bezit moest zijn van een werkvergunning of andere speciale toestemming tot verblijf in het land. Het bestuur van de vereniging.van letterkundigen is eenstemmig van oor- deel, dat er geen reden bestaat de hono raria van pocketboeken onder een an dere regeling te doen vallen dan die van de overige uitgaven. Het bestuur dringt er daarom met klem bij de leden en ook bij de niet-georganiseerde schrijvers op aan, geen contraeten in zake pocketboeken te ondertekenen, indien daarin een lager percentage royalty is vastgesteld dan 10 procent. w' 7 POVL BANG-JENSEN eerherstel A Elf Duitse staalondcrncmmgen zullen ten onrechte aan de Duitse handels onderneming „Hansa" uitgekeerde vereveningsgelden terug moeten betalen. Volgcnsde Hoge Autoriteit hebben deze ondernemingen geprofiteerd van gel den die ten onrechte aan „Hansa" zijn toegevallen. De staalonderncmingcn zullen eventueel de gelden moeten terugvorderen \an deze maatschappij. Dit verklaarde dc heer D. P. Spiegcnburg, viec-vo'orziltcr van dc Autoriteit van dc E.G.K.S. gisteren in Den Haag. Hoge Er zïin maatregelen getroffen om herhaling van de onregelmatigheden in de toekomst te voorkomen. De contro le op de vcreveningskas voor schroot wordt tot in de puntjes voortgezet. De vereveningskas waaruit ten onrechte geiden zijn uitbetaald aan handelaren die schroot uit de Kolen- en Staalge meenschap hebben laten doorgaan voor schroot uit andere landen, zal geheel worden opgeheven. Voor nieuwe uit- keringen is een nieuwe kas, die recht streeks onder beheer van de Hoge Autoriteit staat. De heer Spierenburg vertelde dat men eerst maanden iang geprobeerd heeft de maatschappij „Hansa" tot te rugstorting van het te veel betaalde geld te dwingen omdat de fouten ge maakt zijn door deze maatschappij. Dit stuitte echter op onoverkomelijke moeilijkheden, zodat men nu de be trokken elf ondernemingen heeft aan gesproken. De eerste onregelmatigheid die ont dekt werd was dat handelaren pro beerden schroot uit Portugal te laten doorgaan voor schroot uit West-Afrika. De Hagenaar Worms heeft hierover correspondentie aan de Hoge Autori teit voorgelegd, waaruit ten slotte de onregelmatigheid bleek. De heer Spierenburg verzekerde met nadruk dat de zaak tot op de bodem zal worden uitgezocht. „Moch ten er rog andere gevallen van on regelmatigheden aan het licht ko men, dan zal de Hoge Autoriteit ook daartegen met kracht optreden", zei hij. Nikolai Boelganin. de voormalige minister-president van de Sovjet-Unie is ernstig ziek, zo wordt in Moskou vernomen door het Amerikaanse pers bureau UPI. Hij wordt in Moskou ver pleegd. DE vroegere Deense ambtenaar van de Ver. Naties Povl Bang-Jensen, die in april van dit jaar wegens in subordinatie werd ontslagen, heeft een dministratieve rechtbank van de Ver. laties verzocht om toegang tot docu- icnten in het secretariaat van de we* eldorganisatie, waarmee h« zou kun- icn bewijzen niet schuldig te zijn aan net hem ten laste gelegde. HU verzocht tevens de zaak van zün ontslag op nieuw voor te leggen aan secretaris generaal Ilammarskjoeid. Bang-Jensen. verklaarde gisteren op de eerste zitting van het tribunaal dat een nieuwe behandeling van zijn zaak de enige wijze is waardoor hij eerher stel kan vinden. Het ontslag van de Deen !s voort gekomen uit zijn weigering om een lijst van namen, die betrekking had den op een een behoeve van de Ver. Naties samengesteld rapport over he Russische optreden tijdens de opstand in Hongarije, ter beschikking van het secretariaat te stellen. Bang-Jensen, thans 49 jaar, weiger de indertijd de namenlijst af te geven, omdat de Hongaarse vluchtelingen die hem inlichtingen hadden verstrekt de voorwaarde hadden gesteld dat hun na men (met het oog op represailles te gen hu.i achtergebleven familieleden in Hongarije) aan niemand anders zou den worcien bekend gemaakt. Bang- Jensen is van mening, dat geheimhou ding bij het secretariaat van de V.N. nriet mogelijk is. Hij gaf de lijst daar om niet^uit handen. Op advies van een arbitrage-commissie is de lijst ten slot te verbrand. De Deen verklaarde gisteren, ver scheidene malen te zijn lastig gevallen. Tweemaal hebben Russen getracht de geheime documenten in handen te krij gen. Eenmaal heeft men de Deen en kele duizenden dollars geboden om hem om tc kopen. ,Jk heb dat allemaal aan Hannnarskjoeld gemeld, maar dc secretaris-generaal heeft geen onder zoek ingesteld, hoewel men dat toch zeker mocht verwachten", aldus Bang- Jensen. De juridische vertegenwoordiger van Hammarskjoeld, Cox, verklaarde dat het verzoek van Bang-Jensen om her ziening van het rechtsgeding tegen hem, ongegrond is. „Bang-Jensen is al leen ontslagen omdat hij zich niet aan de discipline heeft onderworpen", ai- dus Cox. Bang-Jensen verzocht ten slotte twee hoge ambtenaren van de V.N,, Cordier en Stravropouios, als getuigen op te roepen. Maar het tribunaal" weigerde Van 1962 af zullen voortdurend min der leerkrachten vereist zün. In 1967 neemt hun aantal weer enigermate toe. Behalve voor de grotere aantallen on derwijzers, die in het bijzonder in de jaren tot en met 1961 nog voor uit breiding noodzakelijk zijn, is een aan bod van nieuwe onderwijzers nodig in verband met vertrek uit het lager on derwijs. Dit vertrek moet jaarlijks voor ca. 1500 onderwyzers door een recht streeks aanbod van pas geslaagden v/orden opgevangen. Voor de jaren 1959 en 1960 rekent de minister nog met een tekort van resp. 150 en 50 onderwijzers. Van 1961 af zyn echter overschotten te verwach ten, die in het algemeen iets gunstiger zijn dan vroeger was geraamd. De mo gelijkheid tot verlaging van de leer- Iingenschaal zal daardoor vermoedelijk iets eerder aanwezig zijn dan aanvan kelijk werd verondersteld. De minister meent de maatregelen ter bestrijding van het onderwijzers tekort onverminderd te moeten voort zetten. Daarom wil hij o.m. een ver lenging van de regeling voor de toe kenning van fictieve diensttijd aan hoofden en onderwijzers bij het lager onderwijs andermaal bevorderen. Voorts wijst hij erop, dat de toeken ning van studietoelagen aan kweek schoolleerlingen in het afgelopen cur susjaar groter is geweest dan in de voorafgaande jaren. Verder vermeldt Wj het succes, dat de propaganda-actie blijkens de cijfers der nieuwe aanmel dingen bij de kweekscholen kennelijk heeft gehad. Bij het ULO zal de toestand in de eerstkomende jaren zorgelijk blijven. Ook al zouden voldoende onderwijzers met de volledige onderwüsbevoegdheid voor het hele lager onderwijs aanwezig zijn, dan is daarmede het ULO slechts ten dele gebaat. Het is daarom noodzakelijk, dat een deel hunner een of meer ULO-akten behaalt. Bij het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs moet een groter aan tal leerlingen worden verwacht dan oorspronkelijk werd geraamd. Dit is een gevolg van een vertraagde doorstro ming, die sinds 1957 door de eerste 6 klassen van het GLO optreedt. In to taal raamt de minister het aantal leer lingen bij het GLO VGLO voor 1 januari 1959 op ca. 1.511.000 leerlin gen, wat ten opzichte van 1 januari 1958 een afneming met ca. 9000 leer lingen betekent. Van 1 januari 1959 op 1 januari 19610 zal het aantal leerlingen weer afnemen en wel met ca. 25.000 tot een totaal van 1.486.000 leerlingen. Ook in de volgen de jaren wordt een daling van het aantal leerlingen geraamd en wel *ot ca. 1.415.000 in 1966 en volgende jaren. dit. Nadat Bang-Jensen dit verzoek had toegelicht verklaarde een vrouwelijk lid van het gerecht dat Bang-Jensen zijn verzoeken schriftelijk kan doen. Daarop Z3i dan beslist worden of zijn appel al dan niet in behandeling kan worden genomen. r-.s'j i# 'TA V* S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1