De verklaring van Burger Benelux-v oor stellenbasis voor gesprek oor voorlopige oplossing is nog tijd Rust tijdens jachtpartij I Staf overweegt bouw van atoomduikboot Ulbricht: Sow jetnota komt eind deze week Far ate troepen in Duitsland Rijke weduwe opgelicht Labour heeft al „vredesplan gereed verlanglijst 0 hinderen STICHTING BESLUIT TOT BOUW van ATOOMTANKER PB Ned. kruisers heter dan Russische v_ Twee spionnen van Nasser gedood MARINE-OFFICIER SPRAK MOND VOORBIJ Kerst grati ficcitie A Spersoneel .Ans;st voor blokkade S berust op griezelverhaal „Honest John' in 59 beschikbaar Gas- en lichtstaking in België ten einde I oeristenkaart blijft 4 maanden geldig r r r RINSÖAG 25 NOVEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4155 N a Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT Op basis van eenheid J Oplimismc kosten circa J 100.000.000 GEEN CONFERENTIE Overleg over produktie geleide projectielen Weer'n bericht Voor verkiezingen VRIJDAG UITSPRAAK IN ZAAK ELISABETH BOLL Botterdam: witte oe ntuvtu xa - aeiet, no/w i« d. Postbus ana Postgiro Na, 424519. KlachtcndlCRSt abonnementen; 18201920 uur Zat dags 1718 uur. Telefoon 115700. 's-OraTenbage: Huygencpleir. 1 - Telef. 183407 (3 Ujnen.) Postbus 1091 - Postgiro No, 124867, KJaehtendieMt: 18201920u. Telef. 362569. Dordrecht: Seheffersplein 3 - Pcatgtr© No. 424208. Telefoon 45?( Klachtcndlenst n» 1720 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b 'Telefoon 67882, Abonnementsprijs 61 cent per week 1 2.65 per maand, 7.90 pei kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelüka (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Overwegend droog, zwaar bewoikt en nevelig weer. Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.17 Maan op: 17.05 Onder: 16.37 Onder: 7.58 E door de beer Burger als voor- L/zitter van de Tweede-Kamerfrac tie der P.v d.A. zaterdag te Utrecht afgelegde verklaring is een merk waardig document De verklaring wekt - evenals trou ■wens de rede van df heer Vermeer da indruk dat de gestelde eisen noodzakelijk zijn geworden doordat andere partijen het regeringspro gram niet volgen. Maar het merkwaardige is, dat bij onderscheidene der gestelde eisen, de punt van de speer gericht wordt te gen de P.v.d.A. ministers. Om te beginnen het "erste punt. Er moet spoedig een weduwen- en wc- zenvoorziening komen. Ja dat die er nog niet is, ligt alleen aan minister Suurhoff. Onzerzijds is daar b.v. stnds jaar en dag op aangedrongen- Maar de P.v.d-A. is eerst enkele maanden wat betreft de prioriteit van deze voorziening overstag gegaan. Dit is dus een eis, die niet do politieke te genstander» van de P.v.d.A. deert, maar die de P.v.d.A. bewindslieden zich kunnen aantrekken- Maar onder het motto dat de andere partijen het regeringsprogram niet volgen, wordt nu deze eis gesteld! Het tweede punt bevat een eis waarvan de punt van de speer ?leh richt tegen minister Hofstra. De P.v.d.A. wil een belastinghef fing op directe vermogensvermeer le ring. Volgens het regeringsprogram zou de regering daar een onderzoek naar instellen. Dat stond in de rege ringsverklaring. Men zou daarbij ook onderzoeken in hoeverre hierbij- reke ning zou zijn te houden met vermo- gensverliezen. Maar we hebben var het resultaat van dit onderzoek tot dusverre niets gemerkt. De heer Hof stra is hier de eerst verantwoordelij ke man. Maar onder het motto dat de andere "artljen het regeringsprogram niet volgen, wordt nu deze eis gesteld! Punt 3. Belastingverlaging voor on- gehuwden. De Kamer heeft daarover kortgeleden een motie-Peschar aan genomen, waar niemand tegen was' Maar de heer Hofstra heeft als mi nister van Financiën verklaard »t d( motie verwachtingen wekte ten aan zien van een punt waarmee hij het in principe eens was, maar waarvan hij de mogelijkheden heel moeilijk vond Maar onder het motto dat de andere partijen het regeringsprogram niet volgen wordt nu deze els gesteld. UNT 4 van de verklaring-Burger •toont dat de P.v.dJk. het verlies niet wil nemen dat zij bij de behan deling van de wet vervreemding land bouwgronden heeft geleden. Dit is in derdaad een eis die zich richt tegen de „andere" partijen en waarbij zi wil dat de Kamer op een genomen beslissing terugkomt. In het vijfde punt van de heer Bur ger wordt herhaald wat bij de alge mene politieke beschouwingen reeds gebleken is: dat de P.v.d.A. eigenlijk bij voorbaat al afwijst de zaken waar over de regering bij de S.E.R- advies ls gaan vragen met betrekking tot het afschaffen van subsidies. Dat punt richt zich dus tegen het kabinet als geheel. Het richt zich ternauwernood tegen enige andere nartij. Want de meeste andere partijen hebben ge zegd dat zij het advies tot het vra tjen waarvan de regering verplicht Vas en een eventueel regeringsvoor stel willen afwachten, alvorens daar hun mening over te geven. Intussen heeft de P.v.d-A. te dezer zake haar schepen wel radicaal achter zich ver brand, zodat hier duidelijk conflict «tof kan liggen. Maar zeker is het niet. Het zesde punt betreft een wets voorstel dat bl} de Kamer aanhangig is over de verlenging van de tijdelijke verhoging van enige directe belastin gen. Of daar conflictstof in zit, zal wel spoedig blijken- Het zevende punt waarbij een de fensiebeleid wordt gevraagd dat kan leiden tot diensttijdverkorting en uit- gavenvermindering, daarover is een studie van regeringswege aan de gang. Men zal voor 't minst het re sultaat van een dergelijke studie die nen af te wachten alvorens een con clusie te trekken. Het gevaarlijkste punt op korte ter mijn voor het kabinet is de mede deling van heer Burger dat zijn frac tie overwegende bezwaren heeft tegen een wijziging van de dienstplichtwet, zo daaruit zou voortvloeien dat thans dienstplichtigen van de landmacht naar Nieuw-Guinea worden uitgezon den. Het is namelijk duidelijk dat dt aanhangige wetswijziging dit beoogt ALS we deze verklaring overzie: dan is het duidelijk dat hier nog al wat gevechten tegen windmolens worden geleverd, maar anderzijds tok dat er een aantal punten in voor-' Hallstein bij Luns goede hoop op vrijhandelszone (Van onze Haagse redacteur) TpR IS GOEDE HOOP, dat de moeilijkheden tussen de zes Euro- niarktlanden en de overige elf partners van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking althans voorlopig uit de weg geruimd zullen worden, waardoor een kritieke situatie na 1 januari 1!)Ö9 voorkomen kan worden. Daartoe zullen dc voorstellen van de drie Benelux-landen aan zienlijk kunnen bijdragen. Dit kan men concluderen uit de vrij optimistische woorden, die minister Luns en prof. dr. Walter HalLtein gisteren ir Den Haag hebben gesproken. Prof. Hallstein, voorzitter van dc Europese commissie, heeft gisteren, samen met het Belgische commissielid de heer J. Rey. zijn reis lanes de hoofdsteden van Kleln-Europa afgeslo ten. In Den Haag. dat onder aan zijn programma stond, sprak prof. Hallstein met minister-president dr. W. Dices en later met de ministers Luns. Zül- stra, Hofstra en Vondeling. ^Minister Luns zei naderhand, dat het gesprek zeer constructief was geweest. „In alle EEG-hoofdstcden staat men positief tegenover de Benelux-voor stellen, die zijn ingediend om uit de huidige impasse in het overleg over de vrijhandelszone te komen," zei de minister. Deze voorstellen zullen een basis kunnen zijn voor de besprekin gen die op 3 december in Brussel zul len worden gehouden. Verwacht mag worden dat de Europese commissie actief zal deel nemen aan de komende onderhan delingen over de vrijhandelszone. De commissie en de Nederlandse rege ring zijn het erover eens dat er met spoed een interimregeling moet ko men, en dat hard gewerkt moet wor den aan de verwezenlijking van de vrijhandelszone, op basis van eenheid van de zes EEG-landen. Prcn. Hallstein zei dat men in alle zes hoofdsteden overtuigd is van de noodzaak een economische en politieke splitsing te voorkomen. Het is echter nog te vroeg te zeggen wat het defi nitieve standpunt van de zes landen van de Euromarkt is ten aanzien van de vooruitzichten voor verdere bespre kingen over de vrijhandelszone. Minister Luns heeft na het gesprek Juist op die punten, die een snelle beslissing in het zeege vecht bewerkstelligen (%*uur- snelheid cn trefzekerheid) over treffen de Nederlandse kruisers de Russische. Dit schrijft minister Staf aan de Tweede Kamer. Proj. Walter Hallstein (links) heeft gisteren in Den Haag- een bespre king gevoerd met de Nederlandse minister non 'Buitenlandse Zaken tnr. J. M. A. H. Luns. Onderwerp van gesprek was de impasse in het overleg over de vrijhandelszone. met prof. Hallstein een onderhoud ge had met de Britse, Franse cn Griekse ambassadeurs in ons land. Dc Britse minister voor Europese Zaken. Maudling, heeft in Londen ver klaard dat het opschorten van de on derhandelingen over dc vrijhandels zone nu „algemeen als een gezonde schok" wordt gezien. De betrokken re geringen zijn nu geplaatst voor de fei ten, de ernst van de toestand en de noodzaak een oplossing te vinden, al dus de Britse minister. Het verheugde Maudling, dat de zes E.E.G.-landen middelen zoeken om de moeilijkheden die per 1 januari zullen rijzen, weg te nemen. Zij zijn zeker in staat een oplossing te verschaffen die handelsdiscriminatie in West-Europa zal voorkomen en hervatting van de onderhandelingen over een regeling op lange termijn mogelijk maken, meende hij. Een woordvoerder van het Israëli sche leger heeft maandagavond be kendgemaakt dat in een gewapende botsing met Israëlische veiligheids politie twee spionnen van de Ver. Arabische Republiek van president Nasser z.ijn gedood. Een Egyptenaar werd gevangen genomen. De botsing vond enige dagen ge leden plaats toen een Israëlische pa trouille verdachte personen opmerkte nabij eer, grot in het gebied van Kismjar Hanegev, Er ontstond een gevecht waarbij beide partijen van handgranaten gebruik maakten, aldus de woordvoerder. De gevangene ver klaarde opdracht te hebben gekregen van de Egyptische inlichtingendienst om observatieposten op Israëlisch ge bied te vestigen en berichten over troepen en troepenbewegingen te ver zamelen. Vertegenwoordigers van naar schatting 2.000.000 Amerikaanse transport arbeiders hebben unaniem besloten deel te nemen aan de boycot van de onder de goedkope vlag varende schepen, die is uitgeroepen door het internationaal verbond van trans portarbeiders. Minister Staf heeft meegedeeld, dat voorzover bekend, inderdaad een ma rine-officier in een openbare lezing op eigen gezag heeft verteld, dat over wogen wordt een door kernenergie voortgestuwde onderzeeboot ie bou wen (zoals Tronw indertijd heeft ge meld). De feiten zijn, dat de ontwikke lingen van het gebruik van atom: sche energie op -hef terrein van de voortstuwing nauwlettend warden gevolgd." In dat kader wordt oók de mogelijkheid van het ontwerpen vaii een onderzeeboot met kern- voortstuwing bestudeerd. De bouw kosten op basis van Nederlandse omstandigheden, voor een eerste on derzeeboot van dit type zijn nog niet bekend, maar worden geschat op f 100.000.000. In het algemeen kan worden gezegd, aldus de minister, dat voor alle sche pen, waarvan het onbeperkt zeehouden, zonder de noodzaak tot brandstoflading van belang is. de voortstuwing door (Van een onzer verslaggevers) De directie van de Ned. Spoorwegen heeft, om haar tevredenheid met de plichtsbetrachting van het personeel in het afgelopen jaar tot nitdrnkking te brengen, een kerstgratificatie aange kondigd die voor gehuwden of daarmee getiik te stellen personeelsleden 60 en voor ongehuwden f 30 zal bedragen O m AValtcr Ulbricht, de secretaris van de Oostduitse communistische partij, heeft in een Interview met het Engelse dagblad „Daily Mail" uangekondigd. dat dc langverwachte Sowjct-nota over Berlijn aan het eind van deze week overhandigd zal worden. Daarna zullen de Westerse gealli eerden toestemming van Oost-Duits- land nodig hebben om hun Berlijnse garnizoenen te bevoorraden. Ulbricht zei botweg dat de Ver. Staten, Enge land en Frankrijk geen enkel bezet tingsrecht meer hebben in Berlijn. Ulbricht verklaarde verder, dat komen die tot conflict aanleiding kun nen geven. Want als de P.v.d.A. fractie stelt dat zij ten aanzien van bepaalde pun ten onwrikbaar op een bepaald stand punt gaat staan, moet men er mee rekenen dat anderen een precies ge lijk recht hebben om onwrikbaar op een tegenovergesteld standpunt te gaan staan. En het is duidelijk dat meer nog dan tegen de andere par tijen in de Kamer deze verklaring zich richt tegen het Kabinet, tegen het Kabinet waarin socialistische mi nisters zitten, tegen het beleid van die socialistische mini.ters. Al he: handengeklap waarme- dr. Drees en zijn collega's de verklaring van heer Burger begroetten, doet daar niets van af. Het zijn Drees en zijn collega's die in Utrecht een nederlaag te incasseren kregen- En dat moet de zaak er niet eenvoudiger op maken ja bet Kabinet. Cost-Duitsland ;en soevereine staat en dat de Westerse mogendheden met deze staat overeenstemming moe ten bereiken, zo zij niet wensen dat hun verbindingslijnen verbroken wor den. De vrees dat de communisten West-Berlijn zouden blokkeren, is ge baseerd op een „griezelverhaal" van de koude oorlog, aldus Ulbricht. Voorts wees Ulbricht erop, dat in dien de Westerse mogendheden ge bruik blijven maken van het grond gebied van Oost-Duitsland om Ber lijn te bevoorraden zij in feite de Duitse Democratische Republiek er kennen. Minister Duties heeft maandag ver klaard dat naar zijn mening een bij eenkomst van vertegenwoordigers der westelijke „Grote Drie" Inzake de kwestie-Berlün nu niet noodzakelijk is. Hij zei met nadruk dat er geen ver schil van mening tussen deze drie mo gendheden en de Westduitse Bonds republiek over dit vraagstuk bestaat. De Russische ambassade in Oost- Berlijn heeft maandag, middels een officiële woordvoerder, verklaard dat de Sowjet-Unie niet overweegt om met geweld op te treden wanneer de souvereiniteitsoverdraeht in Oost-Ber- iijn tot consequenties leidt. „De Rus sische tanks zuller niet naar Berlijn rijden'om de Amerikanen met geweld te verwijderen", aldus deze woordvoer der. Wel zei hij dat zijn regering niet van de voorgenomen wijzigingen af liet. kernenergie een aanzienlijke verbete ring van het militair rendement zal betekenen. De minister zal, wat de uitvoering betreft, zijn aandacht voorshands tot de onderzeeboten moeten beperken in ver band met de stand van de nationale wetenschap op dit punt en de beschik bare geldmiddelen, en gelet op de mo menteel nog zeer hoge kosten, verbon dgja aan de.yltvoering van -atomische vaartstuwlngs-projëcten De mogelijk heden van samenwerking met de Ame rikaanse instanties, die hier voor Ne derland liggen, worden thans nage gaan, Aangenomen mag worden, dat dc eerste „Honest John"-raketten in 1959 ter beschikking zullen komen. Dit deelt minister Staf mee aan de Tweede Kamer, Tussen de Europese bondgenoten heeft intensief overleg plaats over gezamenlijke produktie van het ge leide projectiel „Hawk". De Bene lux heef* daartoe aansluiting gezocht aan initiatieven van Frankrijk, Duitsland en Italië. Het is nog niet bekend wanneer geleide projectielen voor iegerkorpsartillerie met groter bereik voor de Navo beschikbaar zullen komen. Voor de verkrijging van de „Know How" is reeds belangrijke Amerikaan se steun toegezegd, terwUI tijdens het voorbereidende werk nauw contact is gelegd met enige belanghebbende Ne derlandse industrieën. In een specificatie heeft ir. Stal mee gedeeld, dat in 1959 j 27 miljoen nodig zal zijn voor de invoering van geleide projectielen bij de luchtmacht. De eer ste kosten van deelneming in de ge zamenlijke produktie van geleide pro jectielen en lanceerinrichtingen be dragen 20 miljoen, de modernisering meldings- en gevechtsleidingssysteem kost 7 miljoen. /N de domeinbossen rondom Bastogne in de Belgische provincie Namen hebben ko ningin Juliana en prins Bern- hard samen met koning Leopold en zijn echtgenote, prinses Liliane de Rethy, gisteren deel genomen aan de traditionele jachtpartij van de-Belgische ko ninklijke familie. Tijdens een rustpauze werd deze opname ge maakt, waarop van links naar rechts: prinses Liliane, koningin Juliana en een deelneemster aan de jacht. Met dc Duitse autoriteiten wordt overleg gepleegd inzake de mogelijk heid een deel der parate troepen In Duitsland te legeren. Hierbij wordt gedacht aan de sterkte van een ge vechtsgroep, zo deelt minister Staf mee in zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over de oor logsbegroting. De hiervoor vereiste "erkenningen zullen spoedig beginnen. Omtrent het resultaat zUn geen voor spellingen te doen. De rechtbank te Arnhem heeft de 29-jarige monteur E. A. M. van L. uit Heemstede, conform de eis, veroor- deeld tot een gevangenisstraf van* één jaar en zes maanden met aftrek, zo mede ter beschikkingstelling van de legering, Van L. stond terecht omdat hij een rijke weduwe met fantastische verhalen over door hem te entameren ondernemingen 26,8(10 afhandig zou hebben gemaakt. De vrouw was met hem in contact gekomen, Toen beiden in Lunteren vertoefden in 1955. De weduwe in een rustoord en de mon- ;eur in het reclasseringsinstituut „Groot Batelaar". Later ontmoetten zij elkaar in Den Haag en gelukte het hem de vrouw in allerlei ondernemingen te „interes seren". (Advertentie) Let op: het is weer koude-voeten-weerl Maar met de Err es electro-dekenheht Ui nooit meer last van „ijsvpeten." in bed.' U geniet van een weldadige nachtrust ca 's morgens bent U" volledig uitgerust. ERRES elcctro-dckea f 64.50 veilig, gezond, werkelijk afdoende. In fraaie doosverpakking een ideaal Sint Nicolaas-cadeau! De Britse Labour Party reeft een vredesinitiatief' ter beëindiging van de koude oorlog aangekondigd, indien zij bö ie algemene verkiezingen, die het volgend jaar verwacht worden, aan de macht gebracht wordt, macht gebracht wordt. Punten uit het verkiezingsmanifest zijn: 1. Formosa onder Bestuur van de VJf., totdat de bewoners „zonder inti midatie kunnen beslissen 'over hun eigen toekomst". 2 Overdracht van Quemoy en Matsoe aan Peking. 3. Toelating van Peking tot de V.N, 4. Onmiddellijke stopzetting van de Britse kernproeven, „wat ook de andere mogendheden mogen - beslui ten". 5. Onmic -ellijkf stopzetting' van alle patrouiilevluchten met kernwa pens. 6. Instelling van een Europese „neutralt zone" bestaande uit Oost- en West-Duitsland, Polen, Tsjechosïowa- kije en Hongarije. lie staking ir< de Belgischt gas- en elektriciteitsbedrijven is geëindigd na dat de regering gisteravond overeen stemming had bereikt met de betrok ken werknemers, die hogere lonen wensten. De staking nas donderdagmorgen begonnen en had zich sedertdien voort durend uitgebreid. De volle aandacht concentreert zich thans op de tram- en busstaking, die gisterochtend begonnen is. Twintig duizend arbeiders bij deze middelen van openbaar vervoer eisen o.a. een loonsverhoging van 4 procent. Het Internationaal gerechtshof zal op vrijdag 28 november in het Vredespa leis te 's-Gravenhage in aen openbare zitting uitspraak doen in het geding tussen Nederland en Zweden over het voogdijschap over kinderen. Het be treft hier de kwestie Elisabeth Boll. De zitting zal des middags om vyf beginnen. De regering ziet geen reden om de geldigheidsduur van de toeristenkaart, die vier maanden bedraagt, te verlen gen. Minister Luns deelt dit mede in zijn memorie van antwoord op de be groting van Buitenlandse Zaken. De minister betoogt, dat de toeristenkaart slechts is bestemd voor hen, die een enkele maal een uitstapje naar het buitenland maken en voor wie de kos ten van een paspoort nog te hoog zi.su ten opzichte van de geringe reiskosten. De toeristenkaart is niet bestemd voor degenen, die meermalen naar het bui tenland reizen, aldus de minister. jgj AKJES voer 1506' kinderen. Die komen uit alle delen van het land binnen. Speelgoed, snoepgoed, nattige zaken. Ontroe rende bewijzen van medeleven, van daadwerkelijke hulp. Laat het deze week pakjes regenen. Schaart u in de gelederen van hulpkrachten van Sint en Piet. Stuur een pakje 'met vermel ding van inhoudsopgave aan het bureau van Trouw Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam-C. In plaats van pakjes zijn ook giften welkom op Giro 4127 39 Amsterdam. Namens Trouw hoopt de «Sint de komende week epn bezoek te brengen aan het Ambonezenoord „IJseloord" in' Capelle aan de IJssel. Dit woonoord, dat in maart ji. in gebruik is genomen, telt 185 gezinnen. Het bezit een eigen kerk en een school. Het is de uit drukkelijke wens van Sint, ook hier vreugde te bereiden. Suggesties voor geschenken vindt u in onderstaand Verlang lijstje: Poppenwagen(tje) (met toebeho ren), bal.* springtouw, diverse «oor- ten auto's, als b.v. brandweerauto, vrachtwagen, kiepnuto,- landwagen etc kruiwagen, Dinky-Toy auto's, bijskraan. Scbuco-auto's, (opwind-) trein en ïienodigheden daarbij." als .station, seinhuisje, overweg. iiguUï- tjes van reizigers, etc., tekenboek, blokfluit, jaklantaarn, takmos, rlcnt, vulpen, jo-jo, armbandje, kettinkje e.d ..foto-album(pje)schetsboek, poë- ric-nlbum (en plaatjes), vliegtuigjes, plastic bouwmodel. bouwplaat, stevi gs bal, jongensdas, fietsenstandaard, jasboschermcr, kilcmetert-Ue post papier. meisjes-parapluietje, figuur zaag, damspel en andere gezelschaps spelen. kinder-dëjeuneetje, kinder boeken voor jongens en meisjes tot 12 jaar, jongensboeken voor de leef tijd van 12 tot ie j. (ook b.v. over vliegtuigen schepen, radio e.d.). (Van onze Haagse redacteur) De Stichting Kernvoortstuwing Koopvaardijschepen heeft bes]oten een tankschip te boutyen ter grootte van 16.000 ton met een normale voortstuwinr van lurbo-generatoren waarin aen kernreactor zal worden geplaatst die avm- ce^_s elektrische stroom kan leveren, nodig voor de voortstuwing va® het Dit heef: de vice-voorzitter van genoemde stichting, Ir. J. E. Woltler mee gedeeld naar aanleiding van hei rapport dat de stichting heeft uitgebracht over het verhouwen van een tanker met de mogelijkheid van voortstuwinr door kernenergie. De bedoeling is een bestaande tanker in te richten als onderzoek- of laboratoriumschip. Het. plan zal worden voorgelegd aan Euratom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1