Ds. J. D. Smids sprak voor NCVB Nieuwland over Berlijn OW, KEEK EN SCHOOL Vlaardingse krijgt eigen Roode Kruis gebouw Houten scholen in West wijk m Minder huur voor nieuwe woningen in Nieuwland? i St. Nicolaas! verrassing I Bejaarde man verdacht van woeker Schiedam Maasland Baad sver&aderin Statencentrale Delft vergadert in Ooslerkerk Deze en volgende week in Schiedam j Vlaardingen Onderscheiding van Carnegie Heldenfonds Jeugdige inbrekers aangehouden Maaslands Ijsvermaak Culturele kring „Masalant" Tien aanrijdingen Dam wedstrijden Schaakweclstrij den Hoek van Holland Bijeenkomst C.B.B. Vechtpartij Woningbouw E.N.C.K. hengelen Schaken Shell-NRSV Lasclub Vlaardingen C.H. Jongeren Vijftig gemeenteambtenaren in Vlaardingen te gast V.Z.C.-ers vieren 'Sinterklaasfeest Lutbersen en hervormden vieren gemeenschappelijk bet avondmaal Gedenkdagen predikanten Burgerlijke slaud van Ro Herd am Hengelconcours Zethameta B randweer mat eriaal wordt uitgebreid Damclub D.O.S. Burgerlijke stand van Vlaardingen aangezien Vrachtwagen slipte 2 TROUW Vrijdag 28 november 1958 Advertentie speciaal handschoenenmaqazijn Advertentie ïVv *melfon broeken, In een bijzondere dienst te Amsterdam HET WEER ÏN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur sserijberickten BAPTÏSTEN GEMEENTEN EN HFT JEUGDWERK O O MAASLAND. Vrijdagavond 7 uur j j komt de raad dezer gemeente in open- bare zitting bijeen. Ei is een agenda van 35 punten af te werken. aktueel] l:gt. In dit verband noemde de spreker WiïlIvClS S 3V01lds iïCODCIld s, Herv. Imej. B. Ru.vs. predikante van de Ho!-' c J SCHIEDAM. Een bijzonder onderwerp heeft ds.,J. D. Smids, .predikant van Schiedam wijk I donder-1 landte gemeente, die zeer \eel ueik' MAASLAND. In vei band met dê dagavond aan de hand filmstroken voor I verzet en zoveel mogelijk tracht te, Sint Nicolaasweek mogen de winkels de Ned. Christen vrouwenbond. afd, jbclpen. De Hollandse gemeente is eenjvan 29 november tot en met 4 decem- Nieuwland. behandeld. Hii sprak n.l.; betere propagandist voor de \rije we-'bcr des avonds tot 9 uur geopend zijn. over de vroegere hoofdstad van Duitsland, reld dan West Berlijn 1 Berlijn. Twee jaar geleden her ft ds. Smids als afgevaardigde van de oecumenische raad, een reis naar deze stad gemaakt ofh een conferentie bij te wonen en kontakten, te leggen met mensen uit de Oostzone Met een auto uit lie' westen komende, 1 mag men. tijdens de rit naar Berlijn in de Oostz.one niet zachter rijden dan ,rk ^?f!n^Cr:u, n ?es"lV'^ 14i15 Zeeuw '>7 i- H rin inno veertig kilometer. Eerst passeert menH j Sinterklaas- Kleiiweet 34 i het ijzeren gordijn, een stiook land vanwtUiZtf onnnZ F«rcs*- 5 km. breed, die goed wordt bewaakt.! 2-. Wijkcentrum -0.00 u Open Deur KAREL DOORMANSTRAAT 294 ROTTERDAM TEL 0t800-12.63.36 VENESTRAAT 3 DEN HAAG u BURGERLIJKE STAND VAN i MAASLAND j Geboicn: Elizabeth, d. van J. Voogt i en G. van den Akkei: Jacques Biuin Marie, z. van J v d Lelt en M. T Har!. Ondeitiouwd. H. A. van Ginkel 42 j. en W. L. M. Ham 32 j. Gehuwd: K. van Wout 29 j. en M. de 40 j. en J. G. vluchteling door Dienst. 3 december: Nicolaasfcest: Irene 14.00 u Vegla: St 1 Musis Sacrum 14.00 u1 Soms gelukt het een dit gebied te kernen. Spreker ging na hoe dit eiland van viïjheid. West Beirijn. toch eigenlijk isT, ontstaan. 1 cocie lo-00 u Pers- Vcr- W.E.K St. Ni Sprekende over zijn bezoek aan Oost-Sursum Corda 20.00 u Berlijn, wees de prediken! etop. dat bet de Schied. appelaars: St. Nico- entnk- ïcOnderling Belang: SI Nicolaasfcest; Ar- '=>1 is on S7„„ ui r If c. M afschuwelijk is, om daar te wonen. De mensen gaan er slee it gekleed en zijn somber. In dit gedeelte van de stad komt men 's avonds bijna niemand te gen in tegenstelhng lot het Westen, dat meer en meer het aanzien van een mondaine weieldstad .rijgt In het Oos ten heeft ds. Smids mensen ontmoet, die niet wisten wat een electriseh scheerapparaat was Men woont er nog in kelders, want er wordt bijna niels gebouwd. Wat hebben wij met onze vrijheid gedaan? zo vroeg sprekei zich af. In liet Oosten L.v. zal men in de kiosken geen pornografische lektuur vinden. Lektuur. die in het Westen vol op is te krijgen. Na een korte pauze kwam ds Smids op het belangrijke punt van de z g. jeugdwijding. een grote konkurrent van de Kerk. De jeugd, die hieraan niet meedoet, is eigenlijk uit de gemeenschap gestoten. Men kan dan b.v. zeet moei lijk studeren De predikant toonde aan de hand van een voorbeeld, hoe men kinderen met alle geweld van de r.odsdienst. die nog altijd als opium wordt beschouwd, wil afbrengen. Een kind bidt tot Lenin en Z.ie. ei ligt eenpin,', chocolade voor haar en bidt tot Christus en er is geen chocolade. Belangrijk is het vluohtelingenpio- bleem. De kerk weet dat hier een taalt laasfeest. 4 december: Passage Theater 19.30 u Chr. Metaalbedr. Bond: Viering 50 j. be staan. 6 december: Musis Sacrum 14.00 n Caltex: St. Nicolaasfcest: Sursum Cor da 14.00 u Acc. Vcr. K.D.O.: St. Nico- laasfeest; Arcade 14,00 n Schied. Politie: St. Nicolaasfcest: Irene 14.00 u Oranje- buurtver. Gusto: St. Nicolaasfcest: Chr. Soc. Belangen 15.00 u N.C.B.O. afd. P.T.T.: St, Nieolaasfeest: Sursum Cor da 20.00 u C.J.M.V.: Passe-Partout: Chr. Soc. Belangen 20.00 u W.S.V. Wan- deilust: St. Nieolaasfeest; Chr. Soc. Be langen 20.00 u Werkende Jeugd: Bijeen komst: Volksgebouw 20.00 u Gruno: To neelavond; Wijkcentrum 20.00 u Ge meente Werken: SL Nieolaasfeest. SCHIEDAM. Door het bestuur van het Carnegie Heldenfonds is aan M. Wuisman, oud 14 jaar. wonende Achter de Tecrstoof 15 een poishorioge met inscriptie toegekend wegens het redden van een drenkeling uit de Schie op 30 juni 1938. Namens de burgemeester, wiens tus senkomst was verzoeat. is het horloge heden aan de redder te zijnen huize uitgereikt SCHIEDAM. Een aantal jeugdige boefjes werd aangehouden naar aanlei ding van de inbraak in de kantine van de hockey vereniging Spirit te Schiedam. Na het verhoor van'de vijf jongens, die de leeftijd hebben van zes tot acht jaar. bleek dat nog een andere bende jon gens van 10 tot 16 jaar de kantine met een bezoek hadden vereerd op dezelfde dag. Deze knapen werden eveneens in gerekend. Zij bekenden ook nog ingebro ken te hebben bij Martinet. Het onder zoek wordt voortgezet. MAASLAND. De IJsclub veienigmg Maaslands ijsvermaak houdt a.s maan dagavond haar jaarlijkse ledenvergade ring in ,,De Pynas", De Statencentrale Delft vergadert dit maal m VLaroingen. Deze vergadering j wordt gehouden m de bovenzaal van de Oosterkerk, op zaterdagmiddag 29 no-i NEDFJtLANDSE HERVORMDE KERK 1 vember 's middags om 3 uur. Beroepen tc Midsland «Terschelling): Op deze bijeenkomst hoopt als spreker, J. Langhout. era. predikant te Hilversum; 'op te treden het Tweec.e Kamerlid H.jte Warffum: S. Euverman te Schoone- 1 van Eysaen. die een politiek overzicht j beek zal geven. Dit wordt een zeer interes- Bedankt voor Polsbroek en VIut:: J. santé vergadering, vooral in veioandjSpeU te Dmtcioora; voor Vreeswijk: met de obstructie die de P.v.d.A. thans A L. t. d. Smit te Maaissen; voor Ap- voert. De heer H. van Eysden is eenjreNcha (nadere beslissing!: L. Hylarides goed en kundig spreker, waai veel van tc Augustinusga te leren valt. Beroepbaarstclling: or heci A Westra, i tkai 1"=. Hcr\ormoe pastorie tc Berhkum r beroepbaar GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Haimelen: kand. C. H r. I d. Berg te Hilversum Examens Aan de V U. slaagde voor het pu u examen de heer J. Bosman te Enschede. MAASLAND. De Cultuurkmg Ma salant" houdt a.s. vrijdagavond 28 no vember des n.m. 8 uur een bijeenkomst in het Trefpunt. De heer J. Sibinga Mulder uit Soest zal spreken over zijn indrukken van zijn verblijf in Afghani stan. waarbij een 50-tal kleuren dia's zullen worden vertoond. VLAARDINGEN. Haast veertien weken lang heeft een groep van vijf colonncleden iedere avond zijn vrije tijd beschikbaar gesteld met het helpen op knappen van de nieuwe residentie van het Vlaardingse Rode Kruis. Van een zolder in de Adm. de Ruyterschool wordt deze Rode Kruis-afdeling naar de verbouwde voormalige Gereformeer de kleuterschool aan de Emmastraat overgebracht. Het Rode Kruis telt in Vlaai-dingen 5500 leden. Dat het Rode Kruis-werk m Vlaardingen een giote plaats heeft in genomen merkt men vooral bij de jaar lijkse collecten, waarvan de opbrengst steeds zeer hoog ligt. De opbrengsten SCHIEDAM. Gisteren ontstonden in Schiedam tien aanrijdingen door de gladheid. De gladheid op de straten ont staat doordat het vuil door de motregen niet van de straat wordt gespoeld, doch blijft liggen en slibbig wordt, aldus de Schicdamse politie. -V,ï x.- yT j. 'zA i 'C'r:: 'c&fc&ï&Lz: der jaarlijkse inzamelingen bedroegen zo rond de 20.000 gulden. De toenmalige secretaris-generaal van hel Rode Kiuis organiseerde na de bevrijding grote wer- vingsakties. Vooial m deze tijd groeide het aantal leden hard. In de na-oorlog- se jaren kreeg hel Rode Kruis er 12.000 leden bij. De toenmalige secretaris-ge neraal van het Rode Kruis was de hui dige burgemeester van Vlaardingen. Het nieuwe gebouw bestaat uit vier ruime lokaliteiten. Twee lokalen vormen één zaal, maar kunnen bijv. voor theore tisch onderwijs door een tussenwand ge makkelijk gescheiden worden. In een ander lokaal is de Welfare onderge bracht. Nog zijn we niet aan het einde, want naast genoemde oefenlokaliteiten is er ook een kantoor voor de admini strateur. de heer C. van Schelven, inge richt. Ook is er een ruime keuken, voor zien van geyser en koffiezetmachine. ïn de gevel zijn toonkasten aange bracht, waarin artikelen van het Welfa- rewerk zijn uitgestald. De hoofdactrvitei ten van het Welvare zijn het geven van voorlichting en het verstrekken van ma- i tonaal aan chronische zieken voor een goede vrijetijdsbesteding. Van 29 no vember tot en met 4 december "s mid dags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 10 uur zal er m het nieuwe ge bouw een verkoping hiervan worden ge houden. De verbouwing van het school gebouw tot een waardige Rode Kruisre- sidentie heeft de Vlaardingse afdeling 10.000 gulden gekost. Het werk werd uit; gevoerd door fa. P. Onderdelinden. Bij dit bedrag komen dan nog de kosten voor het schilderswerk. verwarmingsin stallatie enz. De architect J. v. d. Klis maakte het verbouwingsontwerp. Reinier Rijke zorg de voor fraaie wandschilderingen. Van avond om acht uur zal dit Rode Kruis- gebouw officieel in gebruik genomen worden. De heer J. L. Jonker, afde lingsvoorzitter. de burgemeester mr. J. Heusdens en de vertegenwoordiger van het hoofdbestuur jhr. G. Verspyck, zul len het woord voeren. j VLAARDINGEN. Dezer dagen I speelde V.D.V. 1 voor de hoofdklasse R.D.B. een wedstrijd thuis tegen C D.R. uit Rotterdam. Na een uur speten zag het er voor VDV niet best uit daar twee spelers toen al verloren stonden. Door een fout zet van zijn tegenstander aist invaller Doudeijns echter toch nog rc- mise te behalen. Invaller Van Hooff ;won zijn partij op fraaie wijze. De span ning bleef gehandhaafd tot een kwartier voor het einde. Toen had VVD 10 pun ten met nog twee partijen te spelen. Ook deze werden remise zodat VDV met 12—8 deze wedstrijd won. De resultaten waren: VDV 1CDR W. H. Niestadi D. v. d. Veer 1—1; C. Biel—J. de Kor te 2—0; W. F. Verburgh\V. Vei kade 11: G. Vermeulen—B. C. Klein 1I: C. van VeelenP. Bakker 11; li- LansbergenG. J. Jager 20; K. van Oud-Heusden—B. Waldckker 1—1; -L ScholteL. Dijkshoorn 0—2; J- v. d. HooffA. v. d. Baardewijk 20. W. J. DoudeijnsL. v. d. Berg 1—1. VISSERIJ BERICHTEN VLAARDINGEN, Dinsdagmorgen: VI 14 (een vangst, VI 55 1! kantjes. VI 70 8. j VI "8 S, VI "9 25. VI 85 45 thulsi VI 89 II. VI 115 5. VI 132 55. VI 142 35. V! 190 30. VI 199 25. VI 208 45 nog 40 netten, VI 216 25 kantjes. Woensdagmorgen- VI 7 115 1 kantjes. VI 14 geen vangst, VI 56 34. VI 70 7. VI 78 10. VI 79 26. VI 84 80. VI 89 25. i VI 110 34, VI 115 17. VI 132 42, VI 142 14. VI 153 VI 190 13. VI 199 20. VI 20fi 80 nog 29 netten, VI 218 5 kantjes uit halve1 vleet. I GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedank! <-tn~ Dordrecht: H. Ryksen te Vlaardingen. Advertentie VLAARDINGEN. Persoonlijke resul taten. HVO 2Hermandad 2. waren: W. van der WaalC. den Boer lé'sC. VestdijkC. Vlietstra 10. W. van Houdt—D. van Ettinger 10. J. den Breems—A. Schouten 0—I: H. Mole naar—.J D, v. d, Bosel 10; H. de KoeG. Brinkman 1—0; B. BartelsG. L. Bouwmeester "i"i: J. Oudshoorn J. van Smirren 1—0: A, PutterA Bouwman 10; J. A. TaselaarG. J de Leeuw 10. Uitslagen van de huis houdelijke competitie zijn: Eerste groep P KorpelP. de Goede 10: de Jong D. A. Tom 01: A. HoogcrwerfA. Koopman afgebr; B. Kwindacz—E. Bon- gers afgebr. Derde groep: A. v. Wijn gaarden— M. Verspoor 01: J. Eigen- raamW. v. d. Meulen I—0: H J. .P SmitK. v. d. Kooy 10; P. C. Wes terhof—A. Meinster 1—0. Maar hel is on» toch gelukt. Morgen, slecht;» ééndag, profi teert U nogmaals van een buiten gewone aanbieding leuke, sterke warme lange pantalons in echt melton. SCHIEDAM. Het is te verwachten dat dc woningwetwoningen die in Schie dam in de naaste toekomst gereed ko men, zullen kunnen wortden verhuurd te gen geringere bedragen'; dan momenteel i worden aangehouden. Tevens bestaat goede hoop, dat ook de huren van de duurste woningen nog - verlaagd pullen kunnen worden. Ongetwijfeld is de verreken-clausule i ougcnomeo in het vijfjarencontr'act met Muijs en De Winter te dier zake van invloed. Zo luidt het antwoord \'an B. en W. in het Algemeen verslag van het onder zoek der Gemeentebegroting voor 1959. op vragen door raadsleden gesteld. De mogelijkheid op een regeling tot een egalisatie van huren der woningen in Nieuwland is er op het ogenblik niet. W.el zullen de hoogste huren enigszins verlaagd worden. De vraag. of. gezien de hoge huren, die voor nieuwbouw moeten worden betaald, het moment niet is aangebroken de bouw van ge in een tewoningen te blokkeren, menen B. en W. ontkennend tc moeten beantwoor den. Er bestaat een huurachterstand, die over enkele jaren loopt, van 53.573.89. daarvan is voor 26.429.49 in handen van de deurwaarder gesteld Originele voor jongens en meisjes in moderne Italiaanse streep- en ruitdessins. Normaal 12.75. Nd 2-8 jaar, alle maten, Zolang de voorraad strekf ROTTERDAM: Kotte Hoogstraat 11, tel. 1169 65 Meent hk, Goudsenngel, tel. 1153 77 Katendr. lagedijk bk. Dorpsweg, tel. 74130 W. Kruiskade 35. tel. 12 5511 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25, tel. 253X7 HOEK van HOLLAND. Was de op- komst zeer teleurstellend, .de avond be hoeft er niet minder om te zijn, dat be wees de propaganda-avond van de Chris- I lelijke Besturen Bond van het C.N.V. die donderdagavond in de zaal van ho- i te] America gehouden werd. Deze bijeenkomst bedoelt te zijn een avond van ontspanning en afwisseling, i waarin ongetwijfeld de Christelijke Ama-] 1 teurtoneelvercn'.ging ..Oversch:e '49" Kojroi-i iHirO' 'die het programma'' verzorgde welj j buitengewoon is geslaagd. Het vrolijke l i spel van dit gezelschap in de klucht ..Ik' trouw met de melkboer" heeft in Hoek van Holland aller harten gewonnen. Een vlotte vertolking en een algehele over- gave bracht dit optreden op een hoog niveau. Een korte rede werd voorts uitgespro- ken aoor de bestuurder van het N.C.B.O., de heer H. 't Lam. .De propagandiste i scie rede over kapitaal en arbeid was gebaseerd op taak" en roeping van de werkgever., en werknemers, die. zoais spreker zei. beide schepsels van God SCHIEDAM. Omstreeks half één vannacht ontstond op het Broersveld te Schiedam een vechtpartij tussen drie zeelieden, twee Duitsers en een Hollan der, met de 23-jarige koperslager F. F. K. De laatste had zijn scooter voor een café op het Broersveld neergezet. Toen hij het café verliet zag hij de drie zee lui aan zijn scooter morrelen. K. nam dat niet en een vechtoartij was het ge volg. De koperslager werd in de linker wijsvinger gebeten en moest in de dr. Noletstiehting worden opgenomen. Hier bleek, dat hij drie beten tot op het bot had opgelopen. ROZENBURG. Met de woningbouw ;n het uitbreidingsplan Emmastraat-Zuid worden goede vorderingen gemaakt. Van de 98 in aanbouw zijnde woningen, waar van er 44 door de industrie worden ge bouwd, zijn thans de eerste 4 opgele verd. Deze woningen zullen betrokken wot'den door werknemers van de VDSM. Verwacht wordt dat over enkele weken In de I laarding.fr tf'esludjk is een ttkart aan permanente schoolruimte. Om aan de' behoejte naar schoolruimte tegemoet te komen heeft de gemeente op verschil lende plaatsen houten noodscholen opge trokken. Een van deze scholen staat aan de Buys Ballotlaan. Hierin is om. de Talmaschool ondergebracht. VLAARDINGEN. Dezer dagen hield bovengenoemde vereniging haar serie- coneours in Maassluis. De vangst viel mee; uitslag: 1. H. Bijl 780 gram, 2, R. de Goede 403. 3. D. van Roon 394. 4. J Koels 372, 5. D. Haddeman 265. 6. J. de Hartog 215. 7. Kooiman 149 8. F. van Oosten 130. 9. P. Bijl 54 giam. Hel concours stond onder leiding van de heer L. Verhey. VLAARDINGEN. Shell 1 kwam in de wedstrijd tegen NRSV 3 iets dichter bij de overwinning. De wedstrijd was afgebroken bij de stand 43 in het voor deel van Shell. Roest kon het niet bolwer ken en moest zich gewonnen geven, maar Kortlands tegenstander zag er blijkbaar niets meer in en bespaarde zich de reis naar Vlaardingen. De stand is nu 54 en Smit behoelt dus uit zijn in gunstige positie afgebroken partij slechts remise te behalen om de wed strijd in het voordeel van Shèll te be slissen. Ook het le tiental van H.V.O. heeft z'n tweede wedstrijd gewonnen en wel met 64. A. Koopman en B. van Driel wonnen hun afgebroken partij, terwijl A. de Jong en P. de Goede ve- VLAARDINGEN. Voor de leden van de Lasclub Vlaardingen heelt de heer Boekholt van N. V. Philips te Eind hoven een lezing gehouden over "t nieu we C02-lasproces. De lezing werd toe gelicht met lantaarnplaatjes. Na de pauze werden enige films vertoond over koper en koperlegeringen en het be reiden van staal. De voorzitter van de Lasclub Vlaardingen. de heer Van der Hammen, heeft de heer Boekholt aan het einde van de avond bedankt voor zijn boeiende en leerzame voordracht en de leden opgewekt de theoretische laswedstrijd bij te wonen, die op 12 de cember te Rotterdam gehouden zal worden. Aan deze wedstrijd zal ook een team van lassers uit Vlaardingen deel nemen. VLAARDINGEN. De Christelijk Historische Jongerengroep gaat haar program voor de komende maanden enigszins uitbreiden. Had men meestal sprekei s uit eigen kring of die nauw bij het werk van deze politieke jongerenorganisatie be trokken waren, men gaat er thans toe over ook personen buiten deze kring uit te nodigen voor spreekbeurten. Zo hoopt op 13 december Qu. Haviz. Imam van een Moslim te Den Haag van de Ahmadiyya Moslim Missie in Nederland te spreken over het Mohammedanisme, in januari hoopt een pastoor uit de Oud-Katholieke kerk te spreken en in spreekbeurt vervullen. Men verwacht veel van de opzet van deze nieuwe programma's voor de komende win termaanden. mise speelden. Alleen E. Bongers ver- februari zal een joodse rabby een loor zijn partij. Beide tientallen van' H.V.O. staan nu aan de kop van hun afdeling, alleen staat H.V.O. 2 wat ste viger omdat deze spelers hun 3e wed strijd tegen Hermandad 2 uil Rotterdam met liefst 82 hebben gewonnen. Zij hebben nu 6 punten uit 3 wedstrijden met 24 bordpunten voor en zes tegen. Een bijzonder goede prestatie. VLAARDINGEN. Een vijftigtal vertegenwoordigers van gemeenten, waar het bevolkingsregister door de cy- thograf-methode gemechaniseerd is. kwamen donderdag op het stadhuis bij een, Het was de zevende vergadering die in de cursusserie over deze mecha nisatie gehouden werd. De cursusbijeen komsten worden afwisselend in een aan tal verschillende plaatsen gehouden. De cursus, die de gehele dag duurde, werd "s middags onderbroken door een lunch in de Harmonie. Vlaardingen was de derde plaats in Nederland, die in dertijd de cythograf-methode toepaste. VLAARDINGEN. VZC houdl za-, terdag in De Harmonie haar jaarlijkse feestavond, die in het teken van het sinterklaasfeest zal staan. Zaterdag 17 januari houdt VZC. haar jaarlijkse onderlinge wedstrijden met als leeftijdsgroepen 8—11, 11—13, 1316 jaar en de seniorengroep zonder leef tijdsgrens. Terwijl in de leeftijdsgroe pen slechts aan twee nummers mag worden deelgenomen, is het deelnemen aan de nummers in de seniorengroep onbeperkt. Wie in de seniorengroep uit komt, mag niet op hetzelfde nummer in een van de leeftijdsgroepen deelnemen. De inschrijving sluit 9 januari. Als se niorennummers worden verzwommen 400 m vrije slag. 100 m vrije slag, 200 m schoolslag, 100 m vlinderslag en 100 m rugslag. zowel voor dames als heren. Het poloprogramma tot het gesloten seizoen luidt: 3 december, 21.45 uur, dames KNZB: VZC 1—HZ en PC 1: 10 december 21.45 uur. heren KNZB: VZC 1HZ en PC I. Deze laatste tegen stander is de polokampioen van Neder land. Met ingang van 1 oktober j! zijn zowel in de kerkorde van de evanr Lutherse kerk als in die van de Ned' herv. kerk bepalingen opgenomen' die het mogelijk maken, dat in ge.' meenten van beide kerken gemeen schappelijk het Heilig Avondmaal ge vierd wordt en predikanten van de Lutherse kerk in de hervormde kerk voorgaan en omgekeerd Om deze ontwikkeling in de verhou ding tussen beide kerken in een bijl zondere dienst tot uitdrukking te bren gen is er overleg geweest lusten' da synodale commissie van de evang. Lu therse kerk en het moderamen van de Ned. herv. kerk. Ingevolge dit over leg hebben de kerkeraden ran da evang. Luth. gemeente en van de her vormde gemeente te Amsterdam be sloten op zondag 7 december des avonds te 7 uur in de Lutherse Oude Kerk aan het Spui te Amsterdam een gemeenschappelijke Avondmaalsdienst te beleggen. De viering van het Heilig Avond maal zal plaatsvinden volgens de Lu therse liturgie. In de dienst zuilen voorgaan ds. J. A. Stellwag. dr. A, A, Koolhaas praeses van de generale »v- node der Ned. herv. kerk, dr. J. *P. van Heest, voorzitter der synodal» commissie van de evang. Luth. kerk ra ds. J R Woifensberver. Ds. D. A. C. Bout te Wapenveld, oud- zendeiing en em. predikant der Ned. Herv. Kerk; wordt 28 november 75 jsar. Op 20 mei 1913 namens de Utrechts» zendingsverenigng afgevaardigd, is hij ongeveer zeventien jaar als zendeling werkzaam geweest op Nieuw-Gninea en de laatste zes jaren daarvan op hei I eiiand Jappen, waai door hem tlen- tailen gemeenten werden gesticht. Van 193! tot 1947 vyas zendeling Bout m verscheidrifie functies hier te land» werkzaam. Op 19 oktober 1947 werd hij als predikant der Ned. Herv. Kerk bevestigd te Woldendorp, welke ge meente hij diende tot 1 mei 1949 toen hem emeritaat werd verleend ook de eerste woningen voor z:jn en daarom nimmer een tegenstel-', gemeente zuüen worden opgeleverd. ling vormen. f De Christelijke vakbeweg.ng propa-r-t -i 1 t geert overleg tussen hen en pleit voor' iU&LCrdfillfVOelDcli ve-antweirdelijkheid en medezeggen- o schap van de werknemer, tot welzijn! ROZENBURG. Zaterdag komt VLAARDINGEN Door de leden van de!de personeelsvereniging Zethameta aid. I Vissen is dit seizoen een concours ge- organiseerd en gehouden in de Vlaar- dingse Vaart, met als eindresultaat, de I volgende winnaars: 1. M. de Ligt 3891 jgram. 2. L. Bakelaar 2255 gram. 3. J. het I cje Bruyn, 1599 "ram. 4. P. van 't Oor van de onderneming. In het dynamischeeerste elfta! m het veld in de uitwed-jj27g gram. 5. A. Boer 870 gram. 6, C. tijdvak waarin wij leven zo ging i strijd tegen ZWSH te Rotterdam. Dit Van der Vlies. 660 gram. 7. R. van der soreker voort van wetenschap, ar-1 wordt een zeer lastige tegenstander, j Zwan 609 giam, 8. J. van Waardenburg. beid en brood voor allen, de problemen j gezien de resultaten van deze ploeg in j oge gram. van de vijfdaagse werkweek en vrije- de laatste wedstrijden, tijdsbesteding, is het de taak van ons Rozenburg 2 moet op bezoek bij het - allen de opdracht to vervullen die God'hoger geplaatste VVOR 2 ie Rotterdam J geeft. Deze opdraent tevens st: even en zal zeer goed vooi de dag moeten de- christelijke vakbeweging .s ook; komen om de beide punten te veroveren. 1 solidariteit uit te dragen waar het maar! Rozenburg 4 krijgt Zwaluwen 5 uit mogePk is. I Vlaardingen op bezoek mei een rede lijke kans op succes. Alle wedstrijden beginnen om 2.45 uur. De wisselbeker, beschikbaar gesteld [door de directie van het bedrijf, is voor dit jaar in handen gegaan van M. cie iLigt. De serie's werden gehouden onder j leiding van de heer J. ven Waarden- burg en hadden een bijzonder prettig verloop. HOEK van HOLLAND. Deze week Aangiften overlijden Rotterdam 2< tiov.' M C Pau'.usscn vr geb gew met H Schip per 63 j; H K Zwaai ongeh vr 42 J; K Leong ongeh man 60 j: CA de Wilde man vn J P Jaspers 61 j: PC Klip man vn J V Rietschoten 76 j: J A C Berends vr geh gew met A V Fransen 81 j: M Jerc- miassen ongeil man 26 j: J v Prooijen vr vn C v Belle "9 j: J M J A Smulders man vn B C M Putters 75 j: H Ponders vi geh Sfaw„ v„etCJWeTt^dorp870j:j: Schilperoord H. v. Holland. Een zelfde motor-auto- man vn I Joostcn 53 j- J H H Bonnier man spuit worat spee.aa! voor de Hoek aan- gèh gew met A L Wouters 80 j: I V.olbert geschaft en zal volgend jaar voorjaar vr eels gew met P Vermeulen 68 j: P Scm-1 worden afgeleverd. Het spmtmateriaal in - u-i, -n i c Kroonci jje fjock heeft hierdoor een zeer belar.g- .jke uitbreiding gekregen. ROZENBURG. IIci eerste tiental van de Rozenburgse damclub DOS won nu heeft een nieuwe motorspuit nf 'de ..""wi'haar vierde achtereenvolgende wedstrijd Verschoor all", op de Harwichkade niet'bl- tegen CDR 2 uit Schiedam. De mt- sticces proefgedraaid. Deze nieuwe ..Opel ria£ was 119. autospuit" mei een maximale druk van1 Hpi tweede tiental speelde tegen Spij- 2000 liter per minuut is een voorlopige' kemsse. Uitslag 10—10. aanvulh"" van het brandweermateriaa! (Van één onzer verslaggevers! In de afgelopen maanden heeft de Haagse politie een nauwgezet onderzoek ingesteld naar de gedragingen van de 82-jtrlge J. de J„ een bewoner van het Bezuidenljoutkwartier te Den Haag. Dit onzerzoek leidde tot een proces-verbaal wegens de overtreding van de geldschle- tersweg. Het was de politie gebleken, dat de bejaarde man woekerrente vroeg voor door hem verstrekte leningen. Het onderzoek was moeizaam, omdat De J. niet zijn woning kon verlaten en omdat de administratie zeer gebrekkig was. Vast kwam te staan, aldus de mededelingen van de politie, dat De J. na de oorlog ^begonnen is met het ver strekken van geldleningen. Hij had een handlanger, een zekere S.. die schreef op advertenties, waarin leningen ge vraagd werden, of die advertenties plaatste, waarbij leningen aangeboden werden. De stellers van de advertenties of de' IV J Ael- J. H J W E v Trlgt I V.olbert P Sein stra man vn J Österhoit 70 j. man £eu met C v Os 3U Jï rtehs man vn M B J MentlnK 64 V Dalessi man geh gew met ïs 1* c de with vr geh gew met C Beg; ker 30 i: H J M v Litser.burg man vn G Aangiften geboorten Rotterdam 27 nüv j Boogert-Sol d: J Suiker-Verhoef d: J C Floor-Nobei z: J C Levinson—Boeman d. C A M Schuljff-Wlllems 2d: B van Osch-Sleg- "RlMlTll Vlïi vnnr 1 cn D met f 1520, Ob '22 en Si 43 JDI Lil II V II? VUOJ ÏIILJIÏ? f 1 uo. Sch 183 en Ob IC met f I860. V VLAARDINGEN. Geboren: Johan na Dorothea, d. van T. Jonker en A. j C. Zwikker, Johanna Hendrika. d. van J. Snoeij en IJ. J. van Pelt. Willem Pieter. z. van P. Hoekman en J. M. Bout. Hans Jan Albertus. z. van T. Kranendonk en G. Jorna. Ellen. d. van M. Thurmer en L M. de Vuijst. Klazi- na Petronella, van A. L. Klos en A. Schouten. Maria Elisa, d. van J. van den Berg en J. M. .J Franken. Anna i s-GRAVENHAGE. 28 nov Trawler SchWillemma. d, van VI. Planken en M.1 35 met f 15,370. spanvissers Sch 38 en Sch 44 jLok. Getrouwd: Marinus Johannes Do- i met f 1650. Od 6 en S! 16 mei f 3240. Go Sjrmnïcus Chrislianus Lansbergen. 31 jr, tn de (Hiaeiiuande lijst met weenapporten Is niet de maximum temperatuur van gijt*- ien. doch de temperatuur van 7 uur och tends opgenomen Deze receilnc geldt aedorende de wintermaanden met Vclden-van den '*r L^M Dijkstra'-Bruggeman d: A_Rijnsdorp; C W Romcyn-Philtps z. d: Mooi man z: Berg lorp- M J HOEK VAN HOLLAND. Een opge-1 grootirdddel PtongkK3,74—3.44. wonden Rotterdammer kwam bij de po tong 2,29—2.74. tong litie te Hoek van Holland melden dat 1.88, tarbot 1 2,05—2, hij tijdens een wandeling aan het strand ldem J 1 :!0 '-50. idem ---.- - -- -- - --.e. Korstiana de Jongh. 31 jr.. Hendrik uslo fs tS?.'i el «li m inrlai f 24Vï°nan Blcecke. 30 jr. en .Johanna Nuis. 27 jr..Koper.h. verse vis Lambertus Pieter Silvius. 24 ir. en Cor- i Aberdee ,Lambertus Pieter Silvius. 24 jr. en C'or-1 Aberdeen i nelia van der Merwe, 18 jr. Overleden: tong 3.54—3.80. Robert van Brandwijk, oud 8 jr.. Adria- j I.U.n mlddol T-»e" 1- -/-, örUSSÜ i' W't-veldlek r- A Melgert-van Lis d; M j had gevonden. Het was begraven ondc-'41-43.80. kleine schol 27-32.40. grote schel-! unAs.rtn Hek "z- 1 Schuitema-de Vnes z: j het zand. vis 21.8035. middelschelvis 17.5026.70., a a Lomk-Hooiméijer d: A E Eiiermg- man Was niet zijn hond over het'schelvis t 13.70—21. idem 2 12.80—18. wijting; Twickier d: AM Lahade-Hoster z: RVi?; strand gelopen, toen de hond plotseling 6,30—14, schar 14.50—27. sprot 9—13,20: 11 t ni.tfan Rn.iren i.. i notering per 100 kg: ijskabeljauw groot 13i— 139: notering per 50 kg: verse haring 14.50— 20.50. makree! 12.50—23 •/A—3.44. kiem middelnus Roelofs. 67 jr. eehtgen. van O. Dett- I Luxemb ac in.d i cn_i tm meyet'. Marinus Antonius Carras. 48 jr.,Parijs •m 4 1jc£-1.3o! grïéi l'jcchlgen. van M. Reyns. Bordeam, J-'rlWolterbeek d: F van Lent-van Ba.iren z H Timmer-Sieben z; J de ^warl-van ek ren d: J Kleinpaste-Pos d. A Stuait Kuipers z; W Plaizier-de Smit d: D Sioop-Kiljan d. j GJ M Stijnmafl-Muldcr d. J Roos de J Tilborgh-Becfcers d; P X C Opdam-de Groote Bruin Cl van Pols-wan der Linden z_; C opdam A. r> ST - - - in het zand begon te graven en een ge deelte van een dijbeen vond. Direct werd ter plaatse een ondeizoek ingesteld, dat resulteerde in het vinden van een forse bruinvis. Het dier is aansesuoéld en in bef Aangevoerd 740 kantjes gezouten haring. Notering: voile hanng 58,60—59, steurharing 53—55,80, beide per kantje. Verwachte aanvoer voor 7at»rdagmorcen: VLAARDINGEN. Een vrachtauto, bestuurd door de 22-jarige M. L. slipte dinsdagmorgen op de Woudweg tenge volge waarvan de auto in de sloot raak te. Met twee kraaawagens kon het ge vaarte weer vlot worden getrokken. Er Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zurich Geneve Locarno Wenen tnnsbr. Rome Ajaceio Madrid Majorca geh. bew. IWNW 6 geh bew. W 4 mist 'stiJ geh. bew W 3 1 motregen stil 1 motregen NO 4 geh. bew. i NO 4 mist sltl 1 motregen NO 3 motregen stil geh. bew. NO 1 geh. bew. ONO 2 h. bew. NNO 5 zw. beu-. ONO 2 motregen O 2 motregen «til motregen N 3 geh.bew. N 1 1 geh. bew. OEO 1 geh. bew. ZO 7 onbew. stil h. bew. ONO 4 zw. bew. NO 1 geh. b*w. N 3 zw. bew. NO f" 1 2 -o 4 -2 5 3 3 4 4 '0 2 5 1 1 3 7 I -1 10 1§ 3 1C 7- 0.1 I 0 0 0.1 1 t 0.3 0.2 0 0 0 0 0,1 4 0.2 0 0 0.1 0 0 0 9,3 f reflectanten bracht S.. tegen betaling van 2.50. in contact met De J. De mensen, die geld nodig hadden, waren vaak in financiële moeilijkheden geraakt. Zij wilden buiten medeweten van echtgenoot of echtgenote of van de werkgever leningen sluiten om ontstane tekorten aan te vullen. De J, bood de leningen, naar de po litie .gebleken is variërende tussen 10 en 1.500, aan. Hij vroeg eerst een bedrag van ƒ25 voor informatickosten. Daarna liet hij de mensen, die geld be hoefden accepten tekenen. Werd bijvoor beeld 200 geleend, dan werden vijf ac cepten van 60 getekend. Dit betekende, dat maandelijk ƒ60 terugbetaald moest worden. Bij de terugbetaling gaf De J. eén der getekende accepten aan degene, die leende, terug. Op een bedrag van 200 kreeg hij dus 300 terug. Over een jaar gerekend maakte hij dus een rente van Proccnl. Voor een bedrag van 1.200, dat geleend werd, liet de bejaar- 2®. rïian 24 accepten van 100 tekenen. Hu kreeg dus ƒ2.400 terug. ONZERZOEK Het onderzoek van de politie duurde vele maanden en men gaf de man de bijnaam „Shylock" van het Bezuiden- hout. Als iemand de maandelijkse af lossing met betaalde, dreigde De J met bekendmaking van het geldtekort! of ook wel liet hij een nieuw accept tekenen. De J deed 2ich steeds zeer lankmoe dig voor en menigmaal wist hij nog ex tra geld te verkrijgen voor de aankoop van sigaren. De politie, heeft 24 getuigen gehoord. Zij Weken m vele gevallen moeizaam te kunnen getuigen. Alhoewel De J. bij de politie bekend was, had men niet dc indruk, dat op zulk een erge wijze de geldschietcrswet werd overtreden. De zaak kwarn aan het rollen, nadat iemand, die in geldnood zat een inbraak gepleegd had en daar voor werd aangehouden. Er was zelfs iemand, zo bleek uit het onderzoek, die ƒ1.200 leende, niet kon betalen en op verzoek van De J. fail liet werd verklaard. Bij de curator dien de De .T, een vordering van 2.700 in. Zondag t.s. wordt in de baptisten- gemce-ten in Nederland aandacht ge geven In de diensten aan l et jeugd werk. Zoveel mogelijk ruilen de zon- dagsschoolkindcren de diersten bijwo nen en een der 'eiders of leidsters zal het bijbelverhaal verznrge". waarover dan ook de orediking zal gaan. De Schriftlezing en coil-ctes worden ook zoveel mogelijk door jongeren ge daan. Een boodschap van de jeugd raad der Ned Baptisten Jeugdbewe ging zal worden voorgelezen, waarin de gemeenten woord e" opgeroepen zich met grote toewijding en kracht achter het Jeugdwerk te plaatsen. EXAMENS NED. ECON'. HOOGESCHOOL TE ROTTERDAM ROTTERDAM. Geslhagd voor het kan didaatsexamen in de economische eten- schappen aan dc Ned. Economische Hooge- school te Rotterdam de heren J. J. Krabbe. Ridderkerk, L. W. Kokee. 's-Gravenhage, A J Meerding, 's-Gravcnhngc, A J Kuypers, Wassenaar en H N Engel. Dordrecht Geslaagd voor bet doctoraal examen de heren M Davidsc, Beverwijk. K P Ponsen, Voorburg en J G H RIJpma, Hengelo GEMEENTE UNIVERSITEIT VAN A'DAM AMSTERDAM. Gepromoveerd tot doc tor in de geneeskunde, op het proefschrift ..De psycho-pathoiogie van de oplichter on der anthropologisch aspect", de heer M Zee- gers te Amsterdam Dc promotor was prot. dr. L van der Horst. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het pro- paedcutisch examen theologie: J Bosman. Enschede. Doctoraal examen natuurkunde F W A Ha- bormann, Amsterdam. TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT DELFT. - Aan de Technische Hogeschool te Delft zijn geslaagd voor het kandidaats examen voor wiskundig ingenieur: F, W. Hoff, Amsterdam P. J. Verbrugh, Rotter- Gestaagd voor het ingenieurs examen wiskundig Ingenieur: J. J. Kalker s-Gravenhage dam. voor doft. RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN' GRONINGEN. - Aan de rijksuniversiteit te Groningen is geslaagd voor het docto raal examen geneeskunde: mcj. T. G. 5H- brandlj. Zuidbroek. Artsexamen le ged.: K- Brenninkmeijer, Lichtenvoorde. J. A. M. J- Kunst. Maastricht, J. W. Polman. Gronin gen. mei. J. D. Koster. Wüdervank. Be vorderd tot arts- mcj. J. H Remdcrs Gro ningen. J. Boomgaard. Groningen. J- J- p- van Giis. Delft. HiJSOORD. V.v. Rïjsoord. Pro gramma voor zaterdag 29 november: 3.15 uur: Rijsoord 2—de Zwervers 3- 3.15 uur: D.G.S.C. 1—Rijsoord 3; 3.15 uur: Rijsoord 4—Oranje Wit 6; 2,15 uur; Rijsoord A—Fluks B; 2.15 uur: V.V.G.Z. PROMOTIE TE DELFT DELFT. Aan de T. H. te Delft Is gepromoveerd tot doctor In de technische wetencchap ir. T. Hoekstra op een proef schrift, getiteld Chemische reacties onder invloed van gasontladingen en gammasira- ling. Promotor was prof. dr. ir. H. I. Wa terman. Onderscheiding Dc aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eremedaille in zilver is ver leend aan: mevrouw C. H. Rijninks-vai der Velde, filiaalhoudster van Bee tv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2