Vuurzee kinderen verraste in klas Oorzaak nog onbekend Minister door verpleegsters in lieierskostumn geholpen RUSTIG DOORGAAN MET POCKETS-VERKOOP", Coty maakt weg vrij voor de Gaulle President niet herkiesbaar 3987, Voor de tweede maal een vliegongeluk overleefd Brandstichter krijgt 4 jaar Brief van soldaat Verstekelingen op Nieuw-Guinea willen niet aan het werk Buitenparlementaire actie BOMAANSLAG OF PYROMANIE PRISMA. v_ Gedupeerde boeren willen 2 miljoen van Amsterdam zegt Kruideniers-vakcentrale Uitspraak van cle rechter gevraagd? Treinstagnatie in Zuid-Limburg /N. Vrouw verbrandde in bed na roken van sigaret Hansa-direeteuren: ,,wij willen naar Nederland komen" 1 r ZESTIENDE JAARGANG No. 4161 DINSDAG 2 DECEMBER 19S8 n heel goed horloge nu PIJPROOKWEDSTRIJD SPORTVLIEGTUIG IN GREPPEL Brits schip zit vast voor Vlissingen MANUSANA WIL HEN TOT ORDE ROEPEN f V-J - Hoofdredacteur. Dr. J. A. fci. J. BRUINS SLUT Directeur: H. DE RUIG EN felle brand, die razend snel om zich heen greep heeft gisteren in een r.k. lagere school te Chicago aan tenminste 87 kinderen en drie nonnen het leven gekost. Bijna honderd kinderen, die ge wond waren of door de zware rookontwikkeling het bewustzijn ver loren hadden, moesten in ziekenhuizen opgenomen worden. Velen van hen zijn nog in levensgevaar. De brand ontstond ongeveer twintig minuten voordat de school uitging en ging volgens sommige getuigen gepaard met een ont ploffing. Hoewel de oorzaak van de brand nog niet vaststaat, stelt de politie een onderzoek in naar de mogelijkheid dat er een brand stichter aan het werk is geweest. In de laatste weken zijn er in Chicago verscheidene valse telefonische meldingen bij de politie binnengekomen over bommen die in scholen verborgen zouden zijn. Blussing Explosie? J Geschokt De Franse president Coty stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe ambtst,erjrujni Hiermee malkt Ifij de tC'eg vrij" voor 'de Gaulle om de eerste president te worden van de Vijfde Republiek. Cl TROÈN 2 cv V erselieidenheid VAATWASSER bij haar FAST0 12011 FI. 55.» compleet geïnstalleerd. NIET IN AMERIKA V. J (Geldig: tot morgenavond) ZWAKKE WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen en hier en daar mist. Overwegend zwakke wind. Van nacht in het binnenland temperaturen om het vriespunt. Morgenmiddag ongeveer d<"'.elfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.27 Maan op: Onder: 16.32 Onder: 12,43 KoUertuun: witte ae mwsiraai .o xeiei. xasiuu i* Postbus 1112 Postgiro Na. 424519. Klachtendienst abonnementen; 18.3019130 uut Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. •s-Gravenhage: Huygenspleln 1 - Telef. 183467 (3 lijnen.) Postbus 1091 Postgiro No 424367 Klochtenolenst; 1830—19.30U Telef. 362569. Dordrecht: Schcfferspleln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457i Klachtendienst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 678B2. Abonnementsprijs 61 cent per week I 2.65 per maand. I 7.90 pci kwartaal. Losse nummers 15 cent. VerschUnt dagelUk* V N het „Friesch Dagblad'' van 25 november schreef de heer H. Al gra een belangwekkend artikel over de zeven punten van de heer Burger. Hij bracht daar nl. de positie van het kabinet en in het bijzonder de positie van de minister-president in het ge ding. De heer Burger toch had verklaard, dat na de aanneming van het amen- dement-B ie wenga op de wet Ver vreemding Landbouwgronden de basis aan het kabinet tvas ontvallen en daar knoopte hij1 dan een aantal eisen aan vast. Over de inhoud van Burger's verkla ring was vooroverleg gepleegd met de socialistische ministers. Deze hoorden de verklaring aan en applaudisseer den. Wij' citeren uit het artikel in het „Friesch Dagblad" het slot: „Daar om hebben wij niet zo zeer behoefte aan commentaren van de socialist! sche pers. Maar wd aan een rondbor stige mededeling van de minister-pre sident, hoe hij de positie ziet van het kabinet, waarvan hij voorzitter is. Als hij het met het uitgangspunt van de heren Burger en Vermeer eens is, dan is hij in meer dan jen opztcht in ge breke. Dan is hij als minister-presi dent blijven zitten terwijl zijn kabinet geen grondslag meer had. En dan heeft hij die vreemde positie niet in het kabinet tot een beslissing proberen te brengen, maar erin berust, dat de socialistische fractie zulks in zijn tegenwoordigheid en na met hem ge pleegd overleg heeft gedaan. Het parlement en de natie Jjebben er recht op, te weten, hoe de positie van de minister-president is, na wat er In zijn tegenwoordigheid en na met hem gepleegd overleg over zijn posi tie en die van zijn kabinet is gezegd" AANGEZIEN minister Drees blijk baar niet al te vlug met zulk een mededeling voor de dag komt is de heer Romme hem een handje komen helpen. De heer Romme heeft nl. schrifte lijke vragen gesteld aan minister Drees, over dat overleg tussen .fractie en ministers en de betekenis daarvan. Hij wil weten of de socialistische mi nisters de verklaring van de heer Bur ger voor hun rekening nemen. Wij zijn benieuwd wat dr. Drees hierop zal antwoorden. In het algemeen kan men wel zeg gen dat het fout is als fracties en mi nisters het terrein waarop hun over leg plaatsvindt verleggen van het par lement naar de partij. Wie nu ook gerechtigd zijn tot het voeren van buitenparlementaire ae ties, niet kamerleden en ministers met betrekking tot hun werkzaamheden en onderlinge betrekkingen als zodanig. Als de heer Burger ziyn verklaring in de kamer had afgelegd ten overstaan van minister Drees, zou alle onduide lijkheid en dubbelzinnigheid hebben kunnen worden vermeden. Nu beleven we he* merkwaardige feit dat we via het instituut van de schriftelijke vragen achter de waar heid moeten komen'. Felle brand in school te Chicago: 90 doden V&- (ADVERTENTIE) Sommige kinderen werden door de brand ingesloten toen zU nog In hnn banken zaten. Anderen wisten te ont snappen door dicht langs de grond te kruipen, waar zleh onder de rookwol ken nog een smalle luchtlaag bevond. Verscheidene kinderen raakten ge wond toen zU iu paniek uit de ramen van de bovenverdieping sprongen. Voor de schooi speelden zich hart verscheurende tonelen af. Honder den ouders riepen om hun kinderen, toen de in dekens gewikkelde lijken uit het gebouw werden gedragen en op een grasveld werden neergelegd. De politie liet versterkingen aan rukken om te voorkomen, dat de ouders doordrongen tot de plaats waar de slachtoffers lagen. Ongeveer anderhalf uur na de ont ploffing had de brandweer het vuur bedwongen. Het duurde echter nog ge ruime tijd voordat de brandweerlie den in het gebouw konden doordrin- gen. In een klaslokaal werden de stof felijke resten van 24 kinderen aange troffen. Voor hen lagen de resten van aardrijkskundebqekjes. Een non vertelde hoe zij vergeefs trachtte de kinderen, eerst ordelijk, naar buiten te brengen. „Toen ik zag dat de trap en gang vol rook stonden zei ik hen dat zij op hun knieën achter mij aan moesten kruipen." „Maar zij durfden de trap niet af. Enkelen bracht ik naar beneden, maar ik had niet genoeg tijd. Ik rolde ze de trap af, zelfs wanneer zij huilden en schreeuwden." ,Ten slotte nam ik alle kinderen, die nog niet de trap af waren mee terug naar de kias. We gingen bij het raam staan, ik sloot de deur en we begonnen te bidden" Onmiddellijk na het uitbreken van de brand liepen cr geruchten dat er een zware explosie aan de brand voorafgegaan was. De brandweercom mandant heeft verklaard dat hü hier aan tveinig geloof hecht en heeft op- ANDERHALF UUR was da FL-brandweer van, Chicago gis teren in touw crm de vuurzee te blussen. die aan tientallen ichoolkinderen en een aantal nonnen het leven heeft gekost. Nog maar tweemaal zijn er in de geschiedenis van de V.S. bij schoolbranden meer levens ver- toren gegaan: in 1937 waren er te New Londen 294 en in 1908 te Cleveland 176 slachtoffers. (Van een onzer verslaggevers) IN VLAARDINCEN heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff. de eerste paal geslagen voor een nieuw ziekenhuis. •Dit ziekenhuis, dat een, capaciteit krijgt van 372 bedden en 20 miljoen gulden 2Ql kosten, is bestemd voor de gemeenten VlanrdingenMaassluisMaasland, Hoek van Holland en het eiland Rozenburg Het werd ontworpen door de architect ir. J. W, C. Boks. Omdat de eerste paal bestemd is voor de fundering van het zusterhuis werd de minister bü het aantrekken van het heierskostuum de helpende hand geboden door in uniform geklede verpleegsters, Op de toren van de-Vlaardingse Grote Kerk hing bij deze gebeurtenis de zogenaamde hal, een zwarte mand. Met het uithangen van deze bal werd een oude traditie hersteldln vroeger jaren werd, wanneer de uitkijk op de toren een thuis varend vissersschip waarnam, de bal gehesen ten teken dat er een feestelijke gebeurtenis op komst was, dracht gegeven een bijzonder grondig onderzoek naar de oorzaak van de brand in te stellen. Een politieman heeft aan de pers meegedeeld gehoord te hebben, dat een van de scholieren een minuut of 20 voordat de brand uitbrak, op dracht had gekregen wat afval te verbranden. In het deel van het ge bouw waar zich dit afval bevond, is vermoedelijk de brand ontstaan. De buurt waar de school stond wordt voornamelijk bewoond door midden standers van Italiaanse, Ierse, Poolse en Duitse origine. Enkele uren na de brand verschenen luidsprekerwagens in de straten, die de ouders van school gaande kinderen verzochten zich by het parochiehuis te melden. (Van een onzer verslagcevers) De heren Van Vliet en Wensen, beiden uit Utrecht, zijn maandagmiddag op de rijksweg AmsterdamUtrecht aan de dood ontsnapt, toen hun sportauto, ten gevolge van een verkeerde passeermanoeuvre, en kele malen over de kop sloeg. De auto bleef op de andere rijbaan liggen. Met ernstige hoofdwonden en klachten over pijn ln de rug werden de automobiUsten uit het zwaar beschadigde wrak gehaald. (Van een or zer verslaggevers) Een aantal boeren uit de grote IJpoIder cfst van de gemeente Amster dam in totaal ongeveer twee miljoen gulden. Deze boeren moeten van hun grondgebied verdwijnen voor de uit breiding van het westelijk havengebied en nemen geen genoegen met wat de gemeente hun voor de onteigende gron den en bedrijven aanbiedt. Voor de rechtbank te Amsterdam zijn vandaag de procedures tussen de boeren en de gemeente begonnen met het overleggen van de stukken, die eerst uitvoerig bestudeerd moeten worden. Dit kan zes weken, maar ook zes maan den duren. Pas daarna komen de advo caten aan het woord. Voor een aantal boeren treedt als raadsman op mr. L. C. van der Tas, die zich al vaker met dergelijke ge vallen heeft beziggehouden. (Van een onzer verslaggevers) De kruideniers kunnen rustig door gaan met het verkopen van pocket- books ondanks de vestigingsbeschik king van de staatssecretaris van Econo mische Zaken. Dit heeft vanmorgen op een persconferentie in Utrecht de heer P. Renkema. voorzitter van de Kruide niers Vakcentrale meegedeeld. De kruideniers verkopen reeds sinds jaren boekwerken van allerlei soort, aldus de heer Renkema, cn deze historisch gegroeide toestand wordt naar de mening van de KVC niet door de beschikking aangetasi Het nadeel van de beschikking liet bij de boekhandelaren: zij hebben er zichzelf mee in de vingers gesneden. Als ik onze vrienden van de boek handel een advies mag geven dan is het dit: verleen geen goedkeuring aan het beleid van uw bestuur probeer de vestigingsbeschikking in getrokken te krijgen. De heer Renkema toonde een uitge breide collectie boeken, o.a. een aantal uitgaven van de Sperwercombinatte Het enige nadeel, dat de kruideniers van dit besluit ondervinden, aldus de heer Renkema, is dat degenen die zich nieuw in onze branche vestigen, gt.cn boeken mogen verkopen. Ook de fabri kanten van het boek worden benadeeld De verklaring dat Coty zich niet her kiesbaar steit werd gisteren gelijktij dig uitgegeven door de bureaus vat. Coty en de Gaulle, nadat beide staats lieden 's middags overleg hadden ge pleegd. Meegedeeld werd dat de premier de president had verzekerd, dat hü niet temin zeker kon zijn van de eerbied en dankbaarheid van het land- Waarschynlyk zal de Gaulle van daag zyn kabinet officieel meedelen, dat hij zich kandidaat zal stellen vo-i> de presidentsverkiezingen en zijn ver kiezing op 21 december door esn pas gevormd groot kiescollege st'.at vrijwel vast. De nieuwe president van de Vyfdt Republiek krijgt volgens de nieuwe grondwet een veel grotere macht. da:, zyn voorgangers van de Vierde. ADVERTENTIE! In Zuid-Limburg moesten vanmor gen enkele personentreinen uitvallen, ten gevolge van de ontsporing van een locomotief op het stationsemplacement van Heerlen. Daardoor was de elektri sche bovenleiding onklaar geraakt, zo dat de treinverbindingen tussen Maas tricht, Heerlen en Sittard geruime tijd gestagneerd waren. vorstelijke vering, majesteitelijk comfort voor 'n populaire prijs Verder zei de heer Renkema, dat het gevoel van rechtszekerheid bij de kruideniers door de vestigingsbeschik king ernstig is geschokt. Het doet op zijn minst gezegd vreemd aan dat een klein groepje mensen (bedoeld is het overigens representatieve bestuur van de boekverkopersorganisaties) in staat is geweest om de regering te bewegen op zuiver formele gronden nu eensklaps een besluit af te kondi gen voor het nemen waarvan men twintig jaar de tijd heeft gehad. De KVC heeft veel waardering voor de vestigingsregelingen, maar tegen in greep op een moment waarop de con tracten tussen kruideniers en uitge vers nagenoeg afgesloten zyn, is de KVC sterk gekant, te meer daar het eigen vestigingsbesluit nog ruimte genoeg voor anderen laat. De heer Renkema wees erop dat reeksen plaatsen geen boekhandel kennen. Daar kan de kruidenier voorzien, omdat hij daar ook een markt vermoedt. Laat de consument maar uitmaken of de kruidenier het pocketboek terecht in zyn assorti ment opneemt. Dat het niet zo vreemd is als krui deniers pockets gaan verkopen, illus treerde de heer R. met te wüzen op de grote verscheidenheid van artike len die by de kruidenier te koop zijn. Steeds is de kruidenier door produ centen benaderd voor doorverkoop aan de consumenten. By een vol doende afzet zijn de artikelen geble ven, bij te geringe afneming zijn ze verdwenen. Zo zal het ook met het boek gaan, aldus de heer Renkema. De produktiemethoden van het boek zijn veranderd. Daarom zal ook de wijze van distributie moeten veran deren. „We zullen het er niet by laten zitten. Onderzocht zal worden, in hoeverre wij de rechter om een uit spraak zullen vragen," aldus de heer Renkema. (Het bericht dat de bemiddeling van de verkooporganisatie Végé zou zijn mislukt, schijnt niet juist te zijn. De boekverkopers- en de uitgeversbond hebben althans bericht weer met Végé contact te zullen opnemen). (ADVERTENTIE) BEVERWIJK. In 't Centrum wordt op 15 januari (voor het eerst te Be verwijk; een pijprookwedstrijd geor ganiseerd. De leiding berust bij de per soneelsvereniging van machinefabriek C. Maters. Ook particulieren kunnen aan de wedstrijd deelnemen. een blijde verrassing voor Uw vrouw De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft commerciële landings rechten verstrekt aan de Britse lucht vaartmaatschappij „BKS Air Transport Ltd" voor het onderhouden van de luchtdiensten LeedsSouthendRot- terdam/Dusseldorp en NewcastleRot terdam/Basel. De frequenties van de beide diensten, die in april aanvangen, zijn gesteld op resp. twee en een keer per week. (Van een onzer verslaggevers) TWEE overlevenden van de ramp met het KLM-vliegtuig Neutron op Nieuw-Guinea hebben gistermid dag opnieuw een vliegtuigongeluk overljefd. Het zijn de 37-jarige mr. O. de Rijke en zijn 12-jarige dochter tje Dijnie. Wegens motorstoring moest de heer De Ryke gistermiddag om tien over halfvier met een sportvliegtuig tussen Zwolle en Rouveen een noodlanding maken. Hij slaagde erin een geschikt landingsterrein te vinden, maar bij de uitloop kwam het toestel in een grep pel terecht. Het sloeg over de kop en werd licht beschadigd. De heer De Rijke, die zelf aan de stuurknuppel zat, en zijn dochtertje kwamen met de schrik vrij. Op 16 juli 1957 ontsnapten de heer De Ryke, zijn vrouw en drie kinderen aan de dood, toen de Superconstella- tion Neutron bij Biak op Nieuw-Guinea neerstortte. Bij deze ramp kwamen 58 van de 68 inzittenden om het leven. (Van een onzer verslaggevers) De 53-jarige mejuffrouw Th. Loots is vannacht om het leven gekomen bij een binnenbrand in haar appartement op de eerste etage van een woning aan de Van den Bergstraat te Heem stede. Zij heeft vermoedelijk in bed liggen roken en is onderwijl in slaap gevallen. De overige bewoners van het huis waren afwezig. Nadat een der omwonenden de brandweer had gewaarschuwd, trapte men de deuren op de begane grond open, maar door de verstikkende rook kon men aanvankelijk niet boven komen. Een aantal kamers op de eerste etage is geheel uitgebrand. De schade is ongeveer ƒ2500. De heer De Ryke woont thans in 's-Graveland. Hij was gisteren met een Fairchild-vliegtuig op weg van Eelde naar Hilversum. Ruim twee maanden geleden behaalde hij zijn vliegbrevet, „om de luchtvrees kwijt te raken". (Van onze Haagse redacteur) De directie van de Duitse schroot- handel Hansa Rohstoff en twee oud directeuren (verantwoordelijk geacht voor de transacties met de Zeeuwse Metaalmaatschappij) hebben een klacht ingediend bü de minister van Justitie naar aanleiding van de mededeling van de advocaat-generaal bü het gerechts hof te Den Haag dat beide oud-direc teuren naar Amerika zouden zijn ver trokken. Zij hebben de minister meegedeeld dat zy in Diisseldorf vertoeven, nog nimmer in Amerika zyn geweest, en bereid zijn op ieder gewenst ogen blik naar Nederland te komen. De Rotterdamse rechtbank heeft de 35-jarige fabrieksarbeider A. de M. uit Gouda veroordeeld tot vier jaar ge» vangenlsstraf met aftrek en terbeschik kingstelling van de regering. In de nacht van 28 op 29 juli jl. had De M. in Willeskop, Haastrecht en Gouderak vijf branden gesticht. Drie boerderijen en twee hooibergen' gingen in vlammen op. De schade liep in de 3 h 400.000 gulden. De rechtbank overwoog in het von nis, dat by de moedwillige brandstich tingen levensgevaar en grote schade is ontstaan. Gezien het feit, dat verdachte ondanks ernstige persoonlykheidsdefec- ten zich in de maatschappij toch rede lijk heeft staande weten te houden, zal hij toch ook een straf hebben te onder gaan. Gezien het grote gevaar, dat hij voor de maatschappij vormt, volgde de terbeschikkingstelling. Geëist was ontslag van rechtsvervol ging en terbeschikkingstelling van de regering. Bij binnenkomst in de haven van Vhssingen is het Britse libertyschip „Indoremaandagavond omstreeks tien uur op de westelijke havendam ge strand. Het 7241 ton metende schip ligt een kleine honderd meter uit de wal. De ..Indore" zit moeilijk, want het schip liep aan de grond, toen het eb begon te worden. Ter plaatse ligt veel steenslag. SINT heeft namens de Protes tantse Militaire tehuizen ruim 1200 pakjes ontvangen, de bijdrage van honderden militai ren, het resultaat van spontane arbeid in de avonduren. Tal van pakjes zün vergezeld van een briefje. Onderstaand briefje geeft een beeld van medeleven van de soldaten met dé kinde- ren-in-de-sebadnw: Hailo beste vriend ol vriendin, IK neem aan dat je niet meer in St. Nlcolaas gelooft, dat doe ik tenraénste al lang niet meer. maar om toch aan het feest mee te doen heb ik me dit jaar opgegeven ln het P.M.T. (Protestants militair te- hutsi by de legerplaats „De Witten berg' Om zonder meer mee te doen is nogal makkelijk, daarom - zou ik je willen vragen; Zo je kan, wil je me eens een brielje terugschrijven? Het hoeft niet mooi te zijn, maar met een simpel briefje ben ik tevreden. F.n vermeld je llefbebberij(en) eens, wmt misschien kan Ik je helpen met het één of ander. Nu vraag je Ie misschien af: van wie heb ik nu eigenlijk dit briefje. Wel ik ben in militaire dienst ais soldaat en ben gelegerd op de leger plaats „De Wlttenbsrg" te Garderen op de Veluwe. Van geboorte ben ik een Zaankanter, maar het merendeel var» mijn verlof breng ik door in Eindhoven bij mijn verloofde. Ik ben 24 jrar oud. mijn liefhebberijen zijn o a. tekenen, toneel en fotografie, maar dit is niet alles waar mijn be langstelling naar uitgaat. Mijn belangstelling gaat ook naar jou uit en daarom zou ik gzaag een briefje van je wilien ontvangen," (Van onze Haagse redacteur) HÉT merendeel van de 37 versteke lingen, die nu op Nederlands Nieuw-Guinea vertoeven, weigert aan het werk te gaan. ZU weten niet of Merauke hun definitieve bestemming is en zyn (nog steeds) ontevreden over hun uitwijzing uit Nederland. Ambtenaren van Sociale Zaken stel len pogingen in het werk, om de jonge lieden een baantje te geven, maar de groep toont weinig animo en wacht maar liever af. Ir. Manusama, vertegenwoordiger van de republiek der Zuid-Molukken, die destijds zoveel voor de 37 heeft gedaan en als gevolmachtigde van de verstekelingen is opgetreden, heeft zich zeer teleurgesteld getoond over de houding van de jongemannen op Nieuw-Guinea. Hij overweegt de rege ring te verzoeken hem naar Nieuw- Guinea te zenden om daar de ex- verstekelingen tot de orde te roepen en hen te wijzen op hun verantwoordelijk heden en hun plicht tot werken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1