B. en W. van Schiedam over saneringsplannen Straks verpleeginrichting met 372 Minister sloeg eerste bedden voor paal Vlaardings ziekenhuis geroeid met riemen Steeds die te kort ivaren Sportfondsenbad te Schiedam heeft nieuwe tribune l! Expositie in „De Visbank n WASSEN Van t Hof naar't Hoofd KERK. EN SCHOOL f 1 IUI Uitvoering D.O.K. IV Winkels verbouwd Schaaknieuws „Schiedam" Ds. J. Couvée beroepen Jeugdconcert Ir. De Herder over Europoort" Net binnen! BRUNOTT lp- Schiedam Wielrijder aangehouden Man aangehouden Paal U treft er een keus uit duizenden Goedgekeurd Financiën Schoolbevolking l.o. ongeveer stationair v V :V33| Per stoomboot uit Spanje Geen spreekuur H TROUW Dinsdag 2 december 1958 De fasen Advertentie Burgerlijke stand van Schiedam ZWITSERS JONGENS HORLOGE .(ui Advertentie ■r!r"'7d Teleurstelling in De Hoek" Advertentie isserijberichlen liNT. CONGRES MORELE HERBEWAPENING Een bijzonder aardig St. Nicolaas geschenk garantie dtiiSe- HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur a s s S ■nn SCHIEDAM. In samenwerking met de dienst van de Hoofdingenieur-direc teur van de Volkshuisvesting: en Bouw nijverheid in de provincie Zuid-Holland worden thans in Schiedam t.a.v. de krotopruiming twee fasen onderzocht, te weten de omgeving van de Vijgcnsteeg (doorbraak Nbordvest-Rreedstraat» en de omgeving Broersvest-Kreupelstraat (doorbraak langs Proveniershuis naar Nieuwland. Dit delen B. en W. in het Algemeen verslag van het onderzoek der gemeen tebegroting voor 1959 mede. Dit onder- KETHEL. De Chr. Gymn. Ver. D.O.K. gaf met haar Kethelse adspi- rantenafdelfngen en enkele demonstra- tiegroepen uit andere stadsdelen een kleine uitvoering in de „Ark". Deze avond was in hoofdzaak bedoeld om aan de ouders der Kethelse D.O.K.- jeugd op gemakkelijke en prettige wij ze iets te laten zien van het veremgings werk, waarbij hun kinderen zo nauw betrokken zijn. Dit vertelde de voorzit ter van D.OJK., de heer F. E. Koelman, in zijn openingswoord, dat volgde op het binnendragen der vaandels. Ook ves tigde hij de aandacht erop, dat het turnen van de jeugd in onze chr. ver enigingen niet slechts gezien moet wor den als een goed middel tot ontspan- 'ning, maar ook als een wezenlijke en niet onbelangrijke factor in de ontwik kelingsgang der jeugd naar hun volwas senheid. De uitvoering bestond uit demonstra ties der verschillende groepen, die el kaar vlot opvolgden. De kleuters lieten op grappige wijze hun oefeningen op de banken zien en deden bovendien n ,g een volksdansje. De grotere meisjes rolden en sprongen op de lange mat, dat het een lust was om te zien. :-k een groepje dames demonstreerde stijlvol op de lange mat. De oudste meisjes sprongen vaardig over paard en kast. Het brugtumen der heren was be heerst en correct. Na de pauze werden enkele leuke sportfilmpjes vertoond en trad ter op luistering een groep volksdansers op. -Een uitstekende ritmische oefening van 'een damesgroep besloot de uitvoering, welke onder de technische hoofdleiding stond van de heer J. Groeneweg. De avond werd gekenmerkt door en thousiast werken der D.O.K-'ers en een prettige stemming onder alle aanwezi gen. De voorzitter wees er ia zijn dank en slotwoord nog op, dat de Kethelse afdelingen ook zullen medewerken aan de grote jubileum-uitvoeringen, welke door D.O.K. ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan op donderdagavonden 5 en 12 maart 1959 zullen gegeven wor den in het Passage-theater te Schie dam. zoek richt ziah in de ceiste plaats naai de kwalificatie der daarin begrepen be bouwingen opdat over de normen of maatstaven van beoordeling na het in dienen dei plannen zo weinig mogelijk principieel verschil van inzicht ontstaa'. En verder wordt gezocht naar een juis te basis, waarop financiering m een of andere vorm verkregen kan worden. Indien het onderzoek tot redelijke ïe- delijke resultaten heeft geleid zal dit tot basis kunnen dienen van andere eveneens urgente fasen VLAARDINGEN. De 64-jarige wiel rijder O. v. H. verleende zaterdagmor gen op de Mr. L A. Kesperweg geen voorrang aan een auto. Hij werd aan gereden en moest met een gebroken been naar het Algemeen Ziekenhuis worden overgebracht. B. en W. geven de volgende buurten aan die achtereenvolgens zullen wor den gesloopt: 1 Laan Ons Genoegen Noqrdvestlaan (voltooid). 2 Breedstraat Zijlstraat (bijna voltooid), 3 Driehoek 1 omstandigheden Soms kunnen zelfs wel VJaardmgerStraatKethelstraat (onteige-j twee of drie fasen tegelijk urgent uoi- ning bijna voltooid), 4 Omgeving Vij-|den. gensteeg (begin van uitvoering). 5 Sin gel Stationsplein (onteigening bijna vol tooid. gereed voor uitvoering), li Omge ving Spoo: straat «nog niet aangevan gen). 7 Singe! i.\ m stadhuisplannen «onteigening in vooibeieiding', 8 Broois- vest-Kreupelstraat «onteigening van Broei svestzijcie gereed, re«-t moot nog volgen). Andeie complexen o.a de Gorzen, zul len naar gebleken behoefte m uigentie \olgen. netgeen niet uitsluit dat meiden-1 tele gevallen voorlang zouden krijgen Daaro.j wordt aangetekend o.at oezo volgoide een aanwijzing is naj. op' grond van gezamenlijke b-langen zoal- I volkshuisvesting en stedebouwkunaige j noodzaak en vordering der eigendoms verwerving, zo mogelijk uet eei-t moest of moet worde.. aangevangen, eoch| - - nooit aanspraak maakt op vaste ge dig-gemeente Vlaardingen wordt gebouwd heid. Dit wisselt met ce veiandcrde INISTER J. G. Suurhoff heeft, zoals wij reeds elders in ons blad berichten, maandagmiddag aan de Holyweg de eerste paal geslagen voor het nieuwe Ziekenhuis, dat door de Burgemeester mr. J. Heusdens sprak bij deze gelegenheid, van een vreugdevolle dag. die het einde betekende van een lijdensweg op ziekenhuisgebied in zijn gemeente. De start is er, die zal leiden naar een gebouwencomplex met een inhoud van 100.000 m waar plaats is voor 372 bedden. Het moment was daar, dat loskomend van de plannen op papier, daadwerkelijk met de bouw kon worden begonnen. SCHIEDAM. Twee winkels in Schie dam werden verbouwd en een dezer da gen heropend. In de eerste plaats was dat hel filiaal van de Coöp. D.E.S. aan de Boerhave- laan. die in een zelfbedieningszaak werd omgezet en daarmee nu de tweede zaak van dit soort is, die de D.E.S. in be heer heeft. Drie maanden werd er verbouwd en het resultaat is een moderne zaak, die wat inrichting betreft, - bijna gelijk is aan die in de Groenelaan. De D.E.S, beeft ook plannen.t'het .filiaal aan het Dr. Wibautplein tot een zelfbedienings zaak te maken. Aan de Broersvest werd de I.D.W.- winkel, waar fietsen, en bromfietsen worden verkocht, verbouwd, In het bij zonder werd hier de etalageruit ver groe., waardoor het publiek nu beter kan zien, wat er in de zaak te koop is. Het interieur werd dermate veranderd, dat ook daar een beter overzicht van Ur tentoongestelde goederen is te krij gen. SCHIEDAM. Verleden week moest S.C.S. 2 thuis de strijd aanbinden met het sterke Tedlro 2. Wegens het niet op komen van het tiende hord van Tediro 2 stond S.C.S. 2 al bij het begin met 10 voor. Dat deze voorsprong niet behouden zou worden bleek reeds spoedig. Eerst moest G. v. d. Winden capituleren, spoedig daarop gevolgd door H. Boele en J. van Grootveld. Later volgden nog G. D. van IJzendoorn, Chr. Slagmolen Jr. en J. v, d. Velden. Slechts tegen het einde van de avond kwam het eerste winstpunt voor S.C.S. 2 door een over •winning van W. Hoegee. A. Rip be haalde remise en Chr. Siagmoolen Sr. kwam met een betere stelling ook re mise overeen, zodat de einduitslag 37 voor de gasten werd. Voor de leden en belangstellenden wordt nog vermeld, dat a.s. vrijdag van wege het St Nicolaasfeest, geen speel avond gehouden zal worden. De persoonlijke uitslagen van S.C.S. 2—Tediro 2 zijn: A. RipGeeriofs W. Hoegee—van Ginkel 10; J. van GrootveldKen tie 01; Chr. Siagmoo len Sr.Lagerwaard J. v. d. VeldenDörr 0l; Chr. Siagmoolen jr. Zwart 01; G. D. van IJzendoorn Bom 01; H. BoeleHenkelman 01; G, v. d. Winden—Karafanagiotis 01; W. Hoogendam—A. G. van Dijk 1—0. De uitslagen van wedstrijden gespeeld voor de Huishoudelijke Wintercompeti tie zijn: Groep B.: A. LeerentveldD. v. d. Hoeven 10; J. C. HölzkenA. Noordegraag C. Vrijland—A. Scheele 10; J. PlankenG. v. d. Berg 10; Groep C.: C. Meijer—D. v. d. Hoeven 01; J. van OtterlooJ. Kui pers 1—0; J. de Boer—A. van Etten 1—0; H. PietersenR. Fontijn 01. SCHIEDAM. Het Sportfondsenbad aan de B. K. laan heeft een nieuwe tribune. Zaterdag werd deze voor het eerste gebruikt bjj de St. Nicola&swed- strijden van de Sehiedamse Reddings brigade. Momenteel worden er nog en kele wijzigingen aangebracht. De tribune werd geheel in eigen be heer vervaardigd. Alleen een construc teur van buiten het bedrijf berekende het geheel en zette het op papier. Voor de rest werd de stellage in 10 weken uit hout en ijzer gemaakt door het personeel van het bad tussen dc nor male werkzaamheden door. Honderd vijftig personen kunnen op de houten banken plaats nemen op een stellage, die semi permanent is en na de wedstrijden in een half uur kan worden verwijderd en opgeborgen. Bij SCHIEDAM. Op een vergadering van belijdende leden, die maandagavond in de Oosterkerk werd gehouden, heeft de Gereformeerde kerk te Schiedam beslo ten een beroep uit te brengen op ds. J. Couvée te Velp. Geboren: Simon z.v. M Schwagermann en D J de Jager; Elisabeth M C d.v. H J Staal en M C Overzier; Andrea L M d.v. J A J Nieuwenhout en J Q E Vis sers; Roberto z.v. M Meulstee en J van Heulen; Axie z.v. L G M Huigen en P C G van der Most; Peter K z.v. H M Ort en E C F Deterraeyer; Benrica C A d.v. H J Groote en M W H de Beus; Ingrid H J d.v. J C Greten en H J Kreischer; Jeannelte L d.v. C B A Koot en A M Kloosterman; Petronelta M d.v. J J T Buurman en A Poelstra; Johannes J T Z.V. J J T Buurman en A Poetstra; Yvon ne <Lv. D Scheepmaker en H van Strijen. Overleden: I Keljzerwaard, 58 jr; J Kemp 64 jr; J Treurniet #5 jr; D Meuls.ee Kloosterman; Petronella A 45 J ecfatg J Voogfc. Zojuist is met de laatste zending een bijzonder leuke "duster" ge arriveerd. Wij vinden dit model z<5 charmant en beschaafd, dat wij dit in deze extra advertentie willen berichten. De "duster", de kortere house-coat, is echt de wens van de moderne vrouw en deze "duster" is wel zd bijzonder en vooral ook zé toog in prijs, dat St. Nicalaas blij zal zijn, aat wij hem deze tip geven. de oude stellage was voor dat werk een uur nodig. Deze tribune bestond uit een aantal verhogingen, waarop stoelen werden gezet. De stoelen waren ge nummerd en moesten dan ook in de juiste volgorde worden geplaats*. wat nog al wat tijd kostte. Werd bij het opzetten een fout gemaakt in de volg orde dan kwam men in moeilijkheden, want dan klopten de cijfers niet meer met de besproken plaatsen. Bij de nieu we tribune kan slechts een rij worden besproken. SCHIEDAM. De 35-jarige lasser H. H. W. werd vannacht in de Nieuwe Maasstraat door de politie aangehou den. De man werd verdacht van dief stal van benzine uit particuliere auto's meegenomen naar het bureau. Onder zijn jas had hij een blik met vijf liter benzine en een slang. Op weg naar het bureau trachtte de man nog te ent- vluchten. SCHIEDAM. Op maandag 8 de cember om hall elf zal in het Passa ge theater een pedagogisch jeugdcon cert worden gegeven voor de leerlingen van diverse Sehiedamse scholen. Dit concert wordt gegeven door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse. Uitgevoerd zullen worden werken van Van Beethoven, Schubert, Badings Borodin. en Was de geschiedenis van het Vlaai- dingse ziekenhuis in de loop der jaren een lijdensweg, het is met het plannen- maken voor het nicuv. e complex ook met altijd even vlot gegaan en dc fi nanciële vooruitzichten zijn door het wegvallen van de Rijkxfinanctermgsre- geling niet bepaald rooskleurig. De 'oouw van het nieuwe ziekenhuis is be gonnen cn daar hebben zich velen over vciheugd, Niet alleen Vlaardingcrs waren het, die verheugd konden zijn. Daar waren ook. maandagmiddag, de afgevaardig den van de gemeentebesturen van Maassluis en Maasiand, die aan de al gemene vreugde, welke werd gesymbo liseerd door de ,,Bal" aan de toren, deel hadden cn ook de mensen uit Hoek van Holland en Rozenburg, die straks weten, dat, indien n-odig. ook zij hulp zul- len vinden in dit ziekenhuis. Na een bezoek aan het werkterrein, waar in een diepe bouwput de minis ter, in heierscostuum gekleed door een aantal verpleegsters, de eerste paal in de grond sloeg, hield de burgemeester Advertentie MET LUXE I e oe WIJZERPLAAT v.a. WINKELCENTRUM BINNENWEG'45 -"TELEFOON Tl66(5 - ROTTERDAM De ."dutter" is uitgevoerd in zuiver wollen im. "iaines des Pyrenees" en heeft twee grote opgestikte zakken. Leuke wijde rug met diepe plooi en klein strikje. Maten 38 -46. in bleu, geel en koraal. En als zeer bijzondere "Wassen"-ottractie 0% #j7 slechts AI d.v. J J T ROTTERDAM: "City Centrum* Binnenweg, tel. 13 9375 Dorpjveg hk. Kstendrechne Ugedljk, tel. 74 25 9 DEN HAAG: Spul hk. Kalvermarkt, tel. 18 2148 VLAARDINGEN. In deze dagen voor de verjaardag van Sint Nico lias hangt er in de stad een gezellige decembersfeer. Iedereen trekt er op uit en gezien de drukte in de avond uren in het fraai verlichte centrum van de stad, mgen u> wel zeggen, dat allen, die de laatste dagen zo zorgvul dig de versieringen aangebracht heb ben, dat niet voor niets gedaan hebben. In vergelijking met voorafgaande ja ren is er dit jaar heel wat meer aan dacht aan de verlichting besteed. In ie avonduren is het aanmerkelijk druk ker op straat. Vooral de Korte Hoogstraat doet hel goed met de originele verlichte bogen. Zowel op de Hoogstraat, Korte Hoog straat, Oosthavenkkade, de Waal, is er in de middag en avonduren volop mu ziek, die het winkelen nog gezelliger makenSint Nicolaas heeft het in hei snel-uitbreidende Vlaardmgen zeer druk. Zaterdagmiddag was de Stads gehoorzaal tot de laatste plaats bezet met kinderen uit Maassluis en Hoog vliet van R.O.V. Shell. De kinderen hebben deze middag enorm genoten van een gevariéeerd programma waarbij de muzikale clown „Fantasia", de lenige „Osmani's", een goochelaar en andere ariisien zich met onbetuigd lieten. In de Harmonie waren dezelfde middag 250 kinderen van de Buurt vereniging Beatrix bijeen. Ook daar gaf Sint met twee van zijn zwarte Pie ten met milde hand vele cadeautjes In het stampvolle Luxor Theater wa ren de kinderen van het E.N.C.K.-per- soneel deze middag bijeen. Vierhon derd kinderen wachtten met spanning de komst van Sint Nicolaas af. Tevoren wist meiGerda van Dijk, in wier ver trouwde handen deze leiding van dit jaarlijkse festijn al vele jaren berust hen wel bezig te houden met het zin gen van de aloude liedjes, die allen deze dagen met zoveel overgave ge zongen worden. Toen het grote ogen blik er was en St. Nicolaas en zwarte Piet binnenkwamen, kende de alge mene vreugde geen grenzen meer. Extra blij klonk de speciale Chinese groeten (patent van de E.N.C.K.), die de goede Sint dan ook hogelijk waar deerde. Vooral die kostelijke gebaar tjes hadden al zijn bewondering. Nu afloop bracht dc Sint met zijn knecht en bezoek aan zieke kinderen, die het feest met mee konden maken. TN DE EXPOSITIEZAAL ,De Visbank i te Vlaardingen wordt tot en met 6 December een tentoonstelling gehouden door leden van de Vlaardingse Kunst kring. Het is een uitermate belangwek kende expositie: mfen wordt getroffen door de sfeer van kunstzin nigheid, maar ook door het krachtige en gezonde vakmanschap, dat niet via het uiter ste experimenteren naar voren treedt, maar in een vormge ving, die de kunste naars volledig kunnen nen verantwoorden. Het werk van Jaap Weiland getuigt van een groot gevoel voor harmonie, zijn aquarel-pastels verheerlijken de schoon heid van een zonnig landschap in sprankelend-licbte toetsen cp een tedere en fijnzinnige wijze. Hier is geen sprake van dramatische heftigheid, maar van een zeer spontane en eenvoudige weergave van een eerder genoten schoonheid. De schilderijen van Reinier Rijke zijn van een karakteristiek, veelal rustig en zeer beheerst colonet. Soms treedt de te strakke compositie te veel naar voren zoals bij .Haven", hetgeen dan nog be nadrukt wordt door een koele kieurvoc- ring. Doekjes als „Scheepswerf" zijn veel aantrekkelijker door de werkelijk leven dige conceptie. De kleur van Leen Droppert biedt weinig afwisseling, zijn vormgeving is hoekig en geeft soms de indruk van een enigszins gewild modernisme: dan ont aardt de werkwijze louter en alleen in een spel met de materie, met dc verf, en verliest veel van zijn oorspronkelijkheid, van zijn beeldende kracht De get'Ven- de paardenstudies zijn weer veel biter van beweging. De schilderijen van L. Dijkshoorn be zitten veel sfeer en zijn overgoten door een goed en warm licht: „Wagenveer" vinden we een van zijn beste hier aan wezige doeken. Van Jan Baars hangen er ten slotte nog enkele nogal conventionele schilde rijtjes, die weinig werkelijke zeggings kracht hebben. „De Visbank" is geopend op middagen van 2 tot 5 cn 's -avonds van 7 tot 10. G. K. in de hal van het raadhuis een korte toespraak waarin hij een overzicht gaf van de historie van het Vlaardingse Ziekenhuis „Vooral de laatste tijd is yerocid mei riemen, die te kort u.ui maar dank zij de leiding en* het 1 <e per soneel. dank zij het doorzelnns<vermo- gen en de vindingrijkheid van allen, die er werkten, kon de „boot" met onver minderde vaart tegen de stroom oproei en", aldus de burgemeester. Als voor beeld noemde mr. Heusdens een record aantal patiënten van 241. die de vorige week werden verpleegd, in een huis, waar onder vaak zeer primitieve om standigheden. 244 bedden beschikbaar zijn. Zo werd dan in september 1954 het oorspronkelijke pion goedgekeurd door de minister, dat 346 bedden omvatte cn waarbij gebruik kon worden gemaakt van de Rljksflnancleringsregcïing. In augustus 1957 werd het oude plan, on der invloed van de snel groeiende be volking, omgezet in een nieuw en op nieuw goedgekeurd, zij het dan zonder de Rijksfinancieringsregeüng, Als aandenken aan het gebeuren op de ze middag bood de burgemeester, aan de minister een zilveren rcflexhamer aan, met inscriptie om als presse-papier of als briefopener dienst te doen. In een korte toespraak merkte daar op de wethouder van Volksgezondheid van Vlaardingen, de heer M. H. L. Weststrate, nog op, dat heel het werk van dit nieuwe ziekenhuis, wordt gedra gen door de wil, dat voor de gehele streek het beste zal worden geboden op medisch gebied. Daarom meende de wethouder, dat het slaan van de eerste paal belangrijk was voor de gehele streek. De minister, die tenslotte zelf het woord kreeg, memoreerde de grandio ze ontwikkeling van het Waterwegge bied en wees daarbij op het gevaar, dat de activiteit te veel op het economische vlak, wordt gericht. Mini iter Suurhoff wordt met charmante hulp in het heierscostuum gestoken Spreker was dankbaar, dat behalve in Rotterdam, nu ook hier m Viaardmgen een nieuw, groots ziekenhuis komt. Over de financiële aspecten van bouw cn exploitatie van ziekenhuizen merkte de minister op. dat deze slechts zelden rechtstreeks tot de competentie van ge meentebesturen behoren. Ook hier in Vlaardingen niet. waar de gemeente weliswaar bouwt, maar het zieken huis na de voltooiing overdraagt aan dc hoede van een commissie. In het beheer door particulieren zag de minister het voordeel, dat bierdoor het medeleven met de lijdende mens wordt vergroot, maar spreker maande tot voorzichtigheid en zuinigheid t.a.v. de financien, daar de natuurlijke eco nomische remmen bij de exploitatie van een ziekenhuis er zoals bij an dere bedrijven niet zijn. Vooral de Ziekenfondsen worden bij een onvoorzichtige exploitatie de dupe, aldus de minister. Na afloop van het officiële gedeelte, konden de aanwezigen tekeningen en plattegronden van hel nieuwe ziekenhuis bekijken, die in de raadzaal waren op gesteld. In dc raadzaal Iaat de minister zich door de architect tan hel nieuw te bouwen ziekenhuis, ir J. If. C. Boks, deskundig voorlichten. V.l.n.r. de wethouder voor volksgezondheid dc. heer H. M. L. West strate, burgemeester mr. J. Heusdens, minister J. G. Suurhoff en de architect ir. J. W. C. Boks, voor een perspectief teke.ning van het complex waarvoor eerder op de middag, dc eerste paal werd geslagen. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Franeker P. J. D, van Malssen. pred. voor bijzonde.e weikzaamheden te Franeker: naar Mid- delburg M. Enker (laatstelijk predikant te Koudekerke), die tydehjk werkzaam is geweest irt Israel. Bedank' voor Nieuw Vennep-Abbenes W. Bloemendaal to Zevenhuizen; voor Gieten (toez W C, Ligthelm tc Lekker- kerk; voor Rijssen H. Rcielofsen te Zeist GEREF. KERKEN Beroepen te Hoek: karid Th. P. van Belzcn te Arnemuiden; te Haastrecht A. J Dondorp te Domburg; te Nieuwerbrug aan de Rijn kand. J. H. Nawijn te Kat wijk aan Zee; te Schiedam (vac. G. Bunkman) J. Couvee te Velp. Bedankt voor Rijswijk (Z.H.) (3e p-ed pl en voor Utrecht-O. (vac. H W. H. van Andel) P. Hemen te Noord- wijk-Binnen. Examen. De classis Arnhem heeft praeparatoir geëxamineerd en beroep baar verklaard de heer G, O. W. Veen- huizen, kandidaat tc Ede, Schaapswee 157. die terstond beiocpbaar is. GEREF. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Bedankt voor Niemvleusen H. J. Mete ring te Aduard. Ds. C. van Venetië te Womierveer slaagde aan dc Theologi sche Hogeschool te Kampen voor het doctoraal examen. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Beroepen te Oud-Beijerland (vac. D. Henstra) R Slofstra te Harderwijk; te Elburg-Doornspijk. J. Brons te Mijdrecht. T10 I te *s-Gravendeel: G. J. Buys te F recht en W. Ruiter tc Baatn.. IUJE EVANG. GEMEENTEN Bedankt voor Groningen: H. R. Tim merman te Iersekc. fv.AxA Blijkens gegevens van het centraal oureau voor de statistiek lelde het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs op 18 september ji. 1.522 600 leerlingen tegen 1.520.000 op 16 januari 1958 (toeneming 0,2%). Tegenover een styging bU het r.k. onderwijs met 1,2% staat een daling bU het openbaar onder wijs eveneens met 1,2%. het aantal leerlingen bU het prot.-chr. en ander bijzonder onderwijs bleef vrijwel gelijk. Het aantal toegelaten leerlingen be droeg in de periode 17 januari—16 sep tember jl. 223.900. dat is 2.300 minder dan in de periode van 17 janu ari 195716 januari 1958. De terug gang van het aantal toegelatenen was het sterkst bij het openbaar en ander bijzonder onderwüs (resp. 2,6 en 8.0G bU het prot.-chr. en r.k. onderwijs kwam in het aantal toegelatenen wel* nig verandering. 97 HOEK VAN HOLLAND. De hoofd ingenieur van de Dienst van Havenwer ken te Rotterdam Ir. D. H. de Herder sprak maandagavond op verzoek van de wijkraad in Hock van Holland over „Europoort" de ontwikkeling van ha venwerken op Rozenburg. De vele Hoekenzren die Hotel Ame rica gisteren 'hebben bezocht met de verwachting van spreker iets te verne men over dc ontwikkeling die Hoek van Holland hierdoor zal meemaken zijn zeer teleurgesteld na afloop huiswaarts gekeerd. Uiteraard was bekend dat aan de noordelijke oever niets ten opzichte van Europoort tot ontwikkeling zal worccri gebracht, maar de hoop leefde, dat rulke gigantische plannen aan de overzijde van de Hoek, de eigen woon plaats toch niet onverschillig zal laten. Dit blijkt aidus ir. De Herder volkomen juist te zijn want zelfs de verbinding met RozenburgDe Beer zal medio 1960 opgeheven worden en dan wordt I Hoek van Holland van „Europoort" ge- isoleerd. Ondanks de buitengewoon interessan te en uitgebreide lezing van ir. De Her der die de Hoeker.aars van begin tot het einde heeft geboeid, is de teleur stelling tijdens de vragenbespreking op duidelijke wijze naar voren gebracht. LEO Van IERLAND KEUZE UIT 4009 SOUOEN OAMESRINGEN. ELKE OAG MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS AANGEVULD WEST-KRUISKADE SO. 's-GRAVENHAGE. 2 dee. Besommingen spanvliscra: SL 12 cn SL 47 met f 3180, OD S cn SL lö met t 2250, OD 22 cn SL 41 met I 2250. HD 116 en HD 180 met f 630, ÜM 213 cn BH 58 met f 605. VD 10 cn SCH 183 met t 1520, SCH 38 en SCH 44 met t 1005. BR 35 en BR y) met f 835, VD 9 en UK 18 met i 2240, BR 13 tn BR 52 met f 1I0O, HD 4 cn HD 69 met f 275, BR 26 en BR 55 met f 070, BR 20 en BR 33 met f 380, BR 5 en BR 51 rnet f 015, IJM 41 en IJM 44 met t 80, UK 70 en UK 114 met fllO. Voorte waren aan de markt drie kustvls- sers met in totaal t 835 aan verse vis. Notering per 40 kg: wijting f 18,2021, schar f 12,80—-15,80, bot t i0,SC»—59,30, sprot f 3,09—14. Aangevoerd 2050 kantjes gezouten haring. Notering; volle haring t 63.80SS, steurharlng f 43,20—-57, belde per kantje. Verwachte aanvoer voor woensdagmorgen: van dc westkust de SCH 21» met verse cn gezouten haring en circa vijftien kust- cn KpaaviRsers, HOEK VAN HOLLAND. Er is voor dit jaar geen wijziging aangebracht in de traditionele aankomst van Sinterklaas per stoomboot vanuit zee in de Berg- ba.ven. Het „sprookje" van elk jaar zal vrij dag weer doorgang vinden. Tegen één uur in de middag verschijnt de Sint voor de pieren vap de IV iterweg en ah de stoomboot ook direct wordt belooost kan even na I uur de hoge gast in de haven van Hoek van Holland arriveren. Sinterklaas en zijn zwarte knecht zul len aan de sleepbootsteiger aan wal stappei opgewacht door duizend school kinderen, dc Hoekse Muziekvereniging en de bevolking van „de Hoek", die de ze originele aankomst en verwelko ming nooit wil missen. Autoriteiten van wijkraad en St.-Nicolaas-damescomité zullen Sinterklaas en Zwarte Piet per soonlijk op de kade begroeten. Te verwachten is, dat na de feeste lijke ontvangst aan de Berghaven een rijtoer gemnikt werdt door de kom van het dorp. Inmiddels zullen de kinderfeesten in de zaal een aanvang nemen. HOEK VAN HOLLAND. In ver band met de aankomst van Sinterklaas en Zwarte Piet op 5 decemoer zal er bij beide plaatrelijke doktoren des mid dags geen spreekuur worden gehouden. B. en W. van Den Haag stellen de gemeenteraad voor aan de volksuniversiteit wederom een subsidie van 1.000 te ver lenen. voor de organisaUe van een lezingen cyclus over Nederland, speciaal bestemd voor tn Den Haag woonachtige buitenlan ders. Deze cyclus trok de laatsle jaren 180 regelmatige bezoekers uit 25 ianden (Van onze Haagse redacteur) Het internationale congres voor mo rele herbewapening, door vijfhonderd deelnemers bijgewoond. Is gesloten. Het heeft tien dagen geduurd. In een verklaring wordt gezegd dat de indus triële leiders de gemeenschappelijke pogingen van kanselier Adenauer cn generaal de Gauiie om eenheid in Europa te scheppen van harte toejui chen Is een daad van groot staats- mansbeleid. De industriële leiders van Europa hebben zich met vele anderen ingezet om met Gods hulp voor verandering van motieven te strijden zodat een ver enigd Ehropa haar aandeel kan leveren tn de bevrediging van de materiële en geestelijke noden van de mensen over al ter wereld en in het bijzonder van de miljoenen van Azië en Afrika. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen rechten T. O. Vreugdcnhii (Rulnerwold). doctoraal examen theologie G W. Knight. Charlotte (N.C.) U.S.A.. kandi daatsexamen economie A. J. Stout (Amster dam). RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN GRONINGEN. - Aan de rijksuniversiteit te Groningen is tot tandarts bevorderd de heer J. J. KaUsbeek, Leeuwarden, EXAMENS UTRECHT. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het doet. examen geschiedenis: zuster A. J. M. Alkema. Rot terdam; Doet. examen rechtgeleerdheid mej. L. Hol lander, Utrecht; G. W. J. Bekma, Deventer; B. J. Karsdorp, Meppcl; Cand. eramen tandheelkunde: G. H. Sluis, Haarlem; Doet. ex. sociologie: A. M. v. d. Yroecke, Utrecht; Semi-arts-cx.: E. Laverman. Hilversum; mej. H. C. Polderman, Dlrkslaad. Arts-examen: F. A, M. Janssens. Venio. Tandarts-examen: E. P. baronesse van It- tersum-Vos, Zeist; F. D, Padt, Amsterdam; Cand. ex. sociale geografie: A. J. Post, Utrecht; R. S. Hulst, Utrecht; Doet. examen sociale geografie: mej. M. A. v. d. Hoek, Pemis. De promotie van mej. H. C. v. d. Meer op 28 november jl. geschiedde cum laude. Advertentie Beursgebouw Coolsinge! 54 Rotterdam Tel. 135893 RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het senr.l- artsex. de heer L A S de Koning te Den Haag; voor het artsex. de heren van Dam te Amsterdam. E J Hekktng te Den Haag en J M F Kroft te Noordwijkerhout. Ge slaagd voor het cand.ex. taal- en letterkunde mej H H van Boven, mej. E G Hessing en mej M Tans, allen te Den Haag. KATH. ECONOMISCHE HOGESCHOOL TILBURG. Doctoraa! sociale weten schappen: pater J" v VeJzcn (Oostcrbeek); candidaats sociale wetenschappen: H Zan ders (Horst). R.K, UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. - Gestaagd voor het kandi daatsexamen rechten: de dames W M J G Commandeur (Enschede) en A M E Ciacssens (Maastricht): geslaagd voor doctoraalexamen Duits: zr W A C van Laarhoven JMJ (Nij megen). In de onderstaande UJst met wcerrapponen is niet de maximum temperatuur van giste ren, doch de temperatuur van 7 uur 's och tends opgenomen Deze regeling geldt gedurende de wintermaanden O O «J *3 «3 s aS «-e 35 V O 25 Helsinki Stockh. Oölo Knpenh. Aberdeen Londen A dam Brussel Luxemb. Partjs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. Münchcn Züneh Geneve Locarno Wenen Innsbr. Burnt Ajaccio Maand Majorca Algiers sneeuw N 5 -S l onbew. WNtV 3 •6 0 half bew. stil -5 0 zw bew. NO 1 .2 0 i. bew. WNW 8 6 3 mist WNW 1 1 0 zw. bew. Stil •0 0 onbew. stil -1 0 onbew. NO 2 -3 0 onbew. NNO 4 -1 0 1. bew. NNO 3 -1 0 geh bew. 3 0 h'alf bew. N 6 7 0 onbew. WNW 4 -4 0 onbew. O 1 -8 0 Rch. bew. ONO 2 •3 0.1 gch. bew. ONO 2 -2 0 goh. bew NO 8 2 0 zw. bew. O l 2 0 1. bew. NNW 8 -0 0 geh bew NO 2 7 0 zw. bew. NO 2 7 0 1. bew. NNO 2 9 1 geh bew N 1 8 0 half bew. Stil 12 zw. bew. i Stil 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2