Kernenergie over r Wél werd overleg gepleegd amendement-Bi ewenga Duizend schoenen voor de Sint Wapenfabriek in Breda ontslaat 300 man Boycot van goedkope vlag heeft meeste succes in V.S. Amerikaan filmde - maar betaalde rekeningen niet Giro nadert de f4000.- Jubilaris overvallen en bijna gewurgd Bromfietsen noe dit jaar niet sneller dan 30 Zware brand bi] Van Gelder TV-antenne aan ballon DR. DREES IN DE EERSTE KAMER: ^eeii bezwaar tegen binding fracties aan kabinet m Europa Actie i minder geslaagd Duitser gaf valse dollars uit: eis zeven maanden B' NU alleen maar vrijwilligers naar Nieuw-Guinea D T r WOENSDAG 3 DECEMBER 1958 J ZESTIEXDE JAARGANG No. 4162 r Gebrek aan orders m Rumoei Voor 1500 kinderen Bezwaren tegen regeling schadevergoeding bij onteigening bedrijfspanden Kamerlid stelt vragen over stakingsrecht Vj Directeur: H. DE HUIG J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU UNS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) T^E socialistische ministers in het kabinet zijn niet verantwoorde- 'ijk voor de verklaring, die mr. Burger onlangs in Utrecht heeft afgelegd. Dit heeft minister-president dr. Drees vanmorgen in de Eerste Kr.tner meegedeeld. Dr. Drees zei dat er wel een bespreking had plaats gehad tussen de socialistische ministers en de kamerfractie van de PvdA. maar dit gebeurde naar aanleiding van het amendement-Biewenga en de aan neming daarvan m de Tweede Kamer. Daarbij werd gevraagd of men mocht meedelen fiat er contact tussen de fractie en de geestverwante bewindslieden was geweest. ..Daartegen hadden wij geen bezwaar", aldus dr. Drees. die zulk een contact normaal vond. Zet uw beste beentje voor.. A IN' BEBOUWDE KOM: 5 REGERING HANDHAAFT VOORSTEL. MAAR: GRIEKSE C.A.0 •- Botterdam: witte at mtnairaat xeiei. aaoiuu to. Fostbu* 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen; 18201920 our Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. 's-Gravcnhagc: Huygcnaplein 1 - Teler. 183487 <3 lllnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18.30—1920U. Telef. 362569. Dordrecht: Scheffersplein 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 4571 Klachtendienst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2,63 per maand. 7.00 pei trwartaal. Losse nummers 15 cent» Verschijnt dagelUk* (Geldig tot vanavond) WEINIG WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk mist en slechts hier en daar enige regen. Weinig wind. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen als gisteren. Morgen: Zon op: 8.2!) Maan op: 0,10 Onder: 16.31 Onder: 13.10 i t N de komende jaren zal de toepas i sing van de kernenergie ten be hoeve van de elektriciteitsvoorziening van steeds groter belarg worden. Ver leden jaar heeft minister Zijlstra in een nota aan de Tweede Kamer de hier liggende problematiek uitvoerig behandeld. Thans is naar aanleiding van het Voorlopig Verslag de Memorie Antwoord verschenen, waarbij van ook aan andere aspecten van de ont wikkeling der kernenergie aandacht is geschonken. Er was de laatste tijd enige bezorgd heid ontstaan over de gang van za ken. Stimuleert en coördineert de over heid wel genoeg? Dreigt ons land geen bedenkelijke achterstand te gaan ver tonen tegenover de ontwikkeling el ders? Deze vragen zijn gesteld in een rapport van een studiecommissie van de Wiardi Beekman-stichting, het we tenschappelijk instituut van de Party van de Arbeid, waarbü tegelijkertijd een aantal richtlijnen gegeven worden voor het beleid, zoals dat in de toe komst in praktijk zou moeten worden gebracht. De vrees is geuit dat -"e in 1955 inge stelde ambtelijke commissie voor de atoomenergie niet aan de verwachtin gen heeft beantwoord. Vooits werd de wenselijkheid uitgesproken dat in een atoomwet ook de verantwoordelijkhe den en bevoegdheden van de over heidsinstanties zouden worden afgeba kend. IN de Memorie van Antwoord van de minister van Economische Za ken is op deze en andere vragen inge gaan. De bewindsman heeft daarbij als zijn mening te kennen gegeven, dat de achterstand van Nederland vergelekei bij andere landen niet al te somberj moet worden ingezien. Het komt er vooral op aan dat we in ons land goed weten waar we heen willen, waarbij het van belang is door zo intensief mo gelijke internationale samenwerking de ontwikkeling bij te houden. De bewindsman heeft een reorgani satie van de ambtelijke commissie voor de atoomenergie aangekondigd Mr. Burger' s verklaring met namens Ik heb er echter tijden* deze bijeenkomst uitdrukkelijk op gewezen dat de positie van de ministers anders is dan die van de fractie en dat vvU ons niet ministers (Advertentie) SETTER SET DEPARTMENT - VEENENDAAL i konden uitspreken behandeld. over zaken, die in het kabinet nog moesten worden In deze commissie waren tot dusver een aantal departementen vertegen woordigd, alsmede de Gezondheids raad en het Reactorcentrum Neder land. Deze commissie zal nu worden omgebouwd In een college dat de naam Atoomraad gaat dragen. Deze Atoomraad zal bet centrale ambtelijke college worden, dat de re gering op kernenergetisch gebied ad viseert. De eenheid van beleid zal hier door worden bevorderd. De werkzaam heden van de Raad zullen o.m. betref fen de financiële programmering va.t de totale Nederlandse inspanning op 't gebied van het kernenergetisch onder zoek en de ontwikkeling. De Atoom raad krijgt een belangrijke taak bij de uitvoering van de Atoomwet. Onder deze omstandigheden heeft de rege ring geen behoefte aan een staatscom missie ten einde klaarheid in de st tuatie te brengen. E in voorbereiding zijnde Atoom wet zal, zoals minister Zijlstra heeft medegedeeld, een „vergunnin- genwet" zijn en geen „bevorderende" wet. Dit lijkt ons juist gezien. Bij de in ons land bestaande maatschappelij ke verhoudingen kan voor dc centrale overheid o.i. geen overheersende posi tie zijn weggelegd. Zij moet stimule ren, ondersteunen en coördineren, waarbij de „bevorderende" taak van de overheid op andere wijze tot uit drukking kan komen. Voor wat dit laatste betreft is van betekenis dat de Atoomraad in de Atoomwet een wettelijke status zal krygen en bij 't verlenen van vergun ningen moet worden gehoord. Tot de ministers, die aan het verlenen van vergunningen hun medewerking zullen moeten verlenen zal steeds de minis ter van Sociale Zaken behoren. Deze minister zal trouwens ook de nodige maatregelen moeten nemen met be trekking tot de bescherming tegen stralingsgevaar. OEPASSING van kernenergie zal volgens de minister van Econo mische Zaken niet tot hogere elektri- citeitstarieven behoeven te leiden. De Wiardi Beekman-stichting deed de sug gestie om met behulp van een extra heffing een fonds te vormen om de omvangrijke -investeringen, de re search e.d. te kunnen financieren. Het is wel duidelijk dat de minister daar niets voor voelt, o.a. nmdat de concur rentiepositie van onze industrie, welke 75 pet. van de elektriciteitsproduktle afneemt, met mag worden aangetast. Het is begrijpelijk dat men van link se zijde allerminst enthousiast Is over de nota van de minister. „Het Vrije Volk" riep dan ook al ach en wee over de almaar neen zeggende minister Naar ons oordeel heeft de minister echter j-uiste beleidslijnen getrokken als gevolg waarvan de verdere ontwik keling in goede banen kan worden ge leid. Natuurlijk, aldus dr. Drees, zake lijk zijn we het met de meeste voor stellen van mr. Burger wel eens. Ik heb over verscheidene van deze voorstellen reeds in de regerings verklaring gesproken, maar met name ten aanzien van het subsidie- vraagstuk menen wy dat wij ons pas kunnen uitspreken ais het SER- advies binnen is. De verklaring moet dan ook wor den gezien als een fractieverklaring, zo besloot dr. Drees, die echter mee deelde dat 't weinig zin zou hebben voor de socialistische ministers om aan het bewind tc blijven, als mocht blijken dat de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer niet tevreden was over het door de bewindslieden bereikte resultaat. Dr. Drees zei over de kabinetsfor matie, dat in 1956 het aanvankelijke program, dat door hem zelf was op gesteld, door de fractieleiders was aan vaard. Hierin was ook de regeling ver vreemding landbouwgronden opgeno men. Mijn pogingen, aldus dr. Droes, zijn echter door allerlei omstandighe den mislukt. Er is toen door mr. Bur ger een nieuw program ontworpen, waarin ook deze zaken waren opge nomen. Dit program is niet voorgelegd aan de fractievoorzitters, maar aan de uitgenodigde ministers. Deze hebben wel overleg gepleegd met hun fracties. J 30*0' Ten aanzien van de binding der frac ties aan het kabinet merkte dr. Drees op dat er staatsrechtelijk n'et zulke grote bezwaren zuilen behoeven te be staan. In het verleden is er zelfs wel schriftelijke binding geweest. Maar, al dus de bewindsman, dit betekent niet dat wij als ministers niet blijven vast houden aan de eigen positie in het ka binet. De directie van de N.V, Hispano Suiza, wapen- en munitiefabriek te Breda, heeft met ingang van ivijdag 300 man van het personeel ontslag aan gezegd wegens gebrek aan orders. De werknemers zün dinsdag van het be sluit op de hoogte gesteld. De fabriek produceert wapens en munitie, die voornamelijk in Neder land worden afgezet. Volgens inlich tingen van directiezijde is het aantal orders de laatste tijd zó teruggelopen, dat noodzakelijk tot vermindering van het personeel moet worden over gegaan. Deze motivering is aan de arbeiders verstrekt via de betrokken vakorganisaties. Na het voorgenomen ontslag van do arbeiders zullen nog 450 werk- De boycot van schepen onder goed kope vlag door de havenarbeiders schijnt het meeste succes te hebben in de Verenigde Staten, waar de actie langs de gehele kust van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico wordt gevoerd. Door de aankomst van acht „goed- kope-vlag"-schepen steeg het aantal vaartuigen in Amerikaanse havens, waarop niet wordt gewerkt, gisteren tot 83. Minder succes dan in de Verenigde Staten schijnt de actie in Europa te hebben. Zoals bekend wordt door de havenarbeiders van West-Duitsland, Italië en sedert maandagavond ook van Nederland, het boycotparool niet op gevolgd. De overgrote meerderheid der Franse havenarbeiders is aangesloten bij een communistisch vakverbond, de C.G.T., die buiten het ^internationale verbond van transportarbeiders staat. in Engeland werden gisteren vijf goedkope-vlag-schepen geboycot, in België twee en in Canada vijf. Evenals in Frankryk neemt in Zwe den slechts een deel der havenarbei ders aan de actie deel. Trouwens ook Tegen de 23-jarige Duitse zeeman E. B. uit Neus am Rhein is voor de rechtbank te Rotterdam zeven maan den gevangenisstraf met aftrek geëist. In oktober zou hij te Rotterdam valse Amerikaanse dollarbiljetten heb ben uitgegeven. Eerst had hy er in een café mee betaald en later op de avond was hy daar terug gekomen om nog wat dollars voor Nederlands geld in te wisselen. B. gaf toe geweten te hebben dat de biljetten vals waren. Hy had ze ge kregen in Marseille. Zijn hele spaar geld had hij erin belegd. De officier van Justitie, jhr. mr. F. A. Groeninx van Zoelen, vroeg voorts inbeslagneming van de dollarbiljetten en verbeurdverklaring van het Neder landse geld, omdat verdachte dat ver kregen heeft met wisselen. Over veertien dagen uitspraak. Overigens begreep ds. Drees niet waarom er zoveel rumoer rond deze kwestie was ontstaan, want reeds in 1956 is uitdrukkelijk door de meeste fractieleiders gezegd dat zij zich niet aan dit kabinet verbonden achtten. De ministers, aldus dr. Drees, ziin echter wel aan het prograam gebonden. En als verwerkelijking van essentiële on derdelen van dit programma onmoge lijk is, zal de samenwerking in het ka binet niet vruchtbaar kunnen ziin. Daarom zal minister Vondeling met nieuwe voorstellen over de vervreem ding van de landbouwgronden bij de Kamer komen. Dat niet onmiddellijk het onaanvaardbare tegen het amen dement Biewenga is uitgesproken noemde dr. Drees begrijpelijk, omdat aanvankelijk de meerderheid van de Tweede Kamer tegen het amendement bleek te zullen stemmen. nemers in dior.st van de N.V. blijven. Een kaashandelaar aan dé 'Burge meester de VlugUaan te Amster dam kondigde met grote letters op zün raam aan, dat duizend kin deren tot de leeftijd van 10 jaar hun schoen bij hem mochten neer zetten. Hij zou er dan voor zorgen, dat de Sint cr iets in deed. Het gevelg is nu, dat zijn winkel meer op een schoenenwinkel lijkt, dan op een handel i:i zuivclproduklen. De kleuter op deze foto nam geen risico. Ilij klom op een doos om rijn schoentje uit te trekken cn bü de stapel tc voegen, want het aan tal was inmiddels de 950 gepas seerd. ENKELE dagen voor de ver jaardag van Sint-Nicolaas kunnen wij meedelen, dat de giften voor „1500 kinderen", die te zamen acht centra van pro testantse kinderbescherming be volken de vierduizend gul den nadert. Nog een kleine krachtsinspanning en het bedrag van J 4000 is bereikt. U kunt vandaag nog gireren via 412739 Dagblad Trouw Amsterdam. Uit een briefje dat een der honderden pakjes voor het ande re kind vergezelde: We esp, 25 november. Bijgaand een reisiviegje met een popje. Mijn zusje van tien jaar heeft het afgestaan. Het is een idee van haar geweest. Voor de vleide maal is Otto Grotewohl aangewezen als kandidaat voor het premierschap van Oost-Duitsland. Dit geschiedde door het centrale comité van de Socialistische Een heidspartij (communistisch) dat in Oost-Berlyn vergaderde. 9 De heer M. M. C. Lips, eerste direc teur van de slotenfabrlek in Drunen, is op 83-jarige leef tyd overleden. (Van een onzer verslaggevers) IJ een roofoverval in liet kan toor van een brandstoffen- handel aan de Wügcnweg in Am sterdam-Noord, is de 74-jarige filiaalhouder J. H. Smit, gistermid dag bijna gewurgd door een on bekende jongeman. Toen de filiaalhouder tegen halfzes klaar was met zijn werk en uaar hnis wilde gaan om 's avonds met het per soneel van de Algemene Brandstoffen- handel Amsterdam het feest van zijn 40-jarig dicnsijubüeum te vieren, was het wachten alleen nog op een kennis, die een oude kast zou komen brengen. Bü het geluid van de bel deed de jubilaris open in de veronderstelling, dat de kast gearriveerd was. Maar geen kennis, doch een onbekende kei el van omstreeks vijfentwintig jaar drong zich aanmatigend door de deur opening en siste tussen zijn tanden: „Ik moet je geld hebben." (Van een onzer verslaggevers) Vermoedelijk nog dit jaar zal be paald worden dat bromfietsen binnen de bebouwde kom niet sneller dan dertig km per uur mogen rijden. De maatregel zal dezer dagen In het Staatsblad worden afgekondigd. Minister Van Aartsen geeft hiermee uitvoering aan de plannen van zijn voorganger, de afgetreden minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera. Bromfietsen, die sneller dan veertig km per uur kunnen rijden, zullen na een overgangstermijn van vijf jaar niet meer alsbromfietsen worden beschouwd. Voor de bejaarde filiaalhouder wist wat er gebeurde, sloeg de man hem met een Engelse sleutel op het hoofd. Tegen de verwachting van de over valler in, bleek de schedel van de heer S. echter tegen deze slagen be stand. De man rukte zich daarop zijn zwarte sjaal van de hals en pro beerde in een hevige worsteling S. te wurgen. Plotseling klepperde de brievenbus, want intussen stond de nietsvermoe dende 55-jarige M. met de kast voor de deur. De aanvaller schrok en vluchtte naar het achter het kantoor gelegen keukentje. Even later hield M. de uit geputte heer S. in zijn armen. Daar op verscheen de inbreker opnieuw ten tonele, want hij had niet kunnen ont snappen uit het keukentje. Toen het hem met gelukte de bezoeker te inti mideren en de beide mannen ook geen kans zagen hem te grijpen, nam hij door de buitendeur voorgoed de benen. Tot laat in de avond heeft de re cherche van het bureau Mosplein ge poogd een spoor van de dader te vin den. Volgens de filiaalhouder cn zijn vriend droeg hy een bril en had hy een lichtbruine jas aan. De dactyloseopische dienst vond één vingerafdruk in het keukentje. Maar tot nog toe is de overvaller nog met achterhaald. De jubilerende heer S. was gister avond al weer zover hersteld zyn hoofd zit in het verband en de schrik nog in zijn benen dat hij tijdens een gezellig feest in café „Moderne" opge wekt zyn huldiging kon ondergaan. Alles bijeen was het wel een dag, die de heer S. nog larig zal heugen. (Van een onzer verslaggevers) Enorme schulden, een reeks onbe taalde rekeningen in verscheidene plaatsen in het westen des lands daf zijn de sporen die de Amerikaanse filmproducer Herrick heeft nagelaten, nadat hfj in ongeveer een jaar tijd ten behoeve van zijn film hoge kosten (ge ruchten gaan dat er tienduizenden gul dens in het spel zijn) maakte. Thans maken sommige betrokkenen zich ern stig bezorgd of zij ooit nog een cent zulten terugzien van het door hen voor geschoten geld. Vele rekeningen moe ten nog geheel of ten dele worden vol daan en de filmproducer bevindt zich op het ogenblik buitenslands. Waar'.' Niemand weet het. Of het zou zijn advocaat in Amster dam moeten zyn, die van tyd tot tyd correspondentie voert met mr. Herrick. „Ik acht het niet onmogelijk, dat de heer Herrick alles zal betaien. Een en kele keer kryg ik een briefje van hem en verleden week was er ook een che que bij. Daarmee betaal ik dan weer het een en ander", aldus mr. J. C. S. Warendorf. Het is mogelyk. dat de Amerikaan op ,,'s lands wijze" te werk is gegaan en achteraf langs normale weg de re keningen zal voldoen. Voorlopig ech ter kan de heer Warendorf ook geen zekerheid omtrent deze suggestie ge ven. Na zijn aankomst in ons land legde de heer Herrick de nodige contacten in opdracht van een Curasaose film maatschappij. Hy heeft in Nederland, in het bijzonder in Amsterdam, veel Bondskanselier Adenauer heeft zich dinsdag op een vergadering van de bondsdagfractie van de C.B.U. uitge sproken voor de vorming van een een heidsfront van alle politieke partijen in West-Duitsland en West-Beriyn. Tegenover de huidige Russische re gering moeten de Duitse partijen hun eigen belangen niet laten prevaleren. Het Duitse volk moet de Sowjet-Unie en ook de vrije volkeren van het Wes ten laten zien dat het verenigd en één is, aldus Adenauer. (Van onze parlementaire verslaggever) De regering stelt er prijs op dat het wetsontwerp om de uitzending van dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea mogelijk te maken door het ^rlement behandeldt wordt. Er is geen enkele reden om ongerust te zijn en wij zullen zeker geen grote aantallen dienst plichtigen overzee zenden. Gezien de situatie is de regering echter wei be reid om momenteel slechts vrijwilli gers uit te zenden. En het blijkt, dat dit mogelijk is want zeer veel militairen hebben zich bereid verklaard op basis van. vrij willigheid te worden uitgezonden. Dr. Drees wenste niet lang stil te staan bij het probleem Nieuw- Guinea. Er is geen andere oplossing dan handhaving van de huidige status quo. gefilmd. Daarbij komt nog, dat hij dik- wyls in het buitenland vertoefde. Dat dit niet allemaal voor zijn eigen reke ning was. is reeds vast komen te staan. De heer Herrick heeft enige tyd in een .Goois hotel gewoond, vertrok daarna naar Naarden en vestigde zich later in ccn flat in Amsterdam. (Van onze correspondent Gisteravond om half zeven is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de N.V. Koninklijke Papierfabriek Van Gelder Zonen te Wormer. De fa- brieksbrandweer en de brandweer korpsen van Wormer en Wormerveer waren direct ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand ontstond in een der oudste afdelingen van de fabriek, waar een papiermachine staat opgesteld. Het houten dak dat over een lengte van 50 meter op deze afdeling rust, brandde geheel af. Dank zij het krachtig ingrijpen van de brandweer bleef men de toestand evenwel meester en kon verdere uit breiding worden voorkomen, ook al omdat de andere bedrijfsruimten door branddeuren konden worden afgeslo ten. Omstreeks halfnegen was het ge vaar geweken. Wat het herstel gaat kosten, kon nog niet worden vastgesteld, daar men nog niet kon nagaan hoe ernstig de pas ge reviseerde papiermachine beschadigd is. We' kon worden medegedeeld, dat de schade aanzienlijk is en waarschijn- lyk in de tonnen loopt. Tijdens de blussingswerkzaamheden heeft de 64-jarige arbeider C. Gran- diek een arm gebroken, toen hij door de duisternis misleid kwam te vallen. (Van een onzer verslaggevers) De Utrechtse Kamer van Koopban dei heeft in een brief aan de Tweede Kamer bezwaren geuit tegen de ont- werp-regeling schadevergoeding voor huurders van bedrijfspanden bü ont eigening. Ten eerste acht de Kamer het on juist dat er voor schadevergoeding een maximum is gesteld. De totale te ver goeden schade dient te worden vast gesteld door een commissie van des kundigen. Ten tweede acht de Kamer het onbevredigend dat de overheid niet tot schadevergoeding aan de huurder verplicht is, wanneer ze de huurder drie jaar tevoren van de ontruiming in kennis stelt. De Utrechtse K. v. K. vraagt de kamerleden het wetsont werp te wijzigen. in Engeland nemen niet alle arbeiders er aan deel, In de haven van Huil weigeren de arbeiders de actie te aan vaarden; hier werd gisteren aan het lossen van twee goedkope-vlag-schepen gewerkt. In totaal vielen er gisteren 95 sche pen onder de boycotactie. Van de zijde van bet Internationale verbond van transportarbeiders is verklaard, dat in de vier dagen van de actie slechts on geveer 150 schepen in de havens zijn of verwacht worden. In totaal varen er 1800 schepen onder goedkope vlag, een vloot van te zamen circa 16 mil joen ton scheepsruimte. In Frankrijk heeft men de indruk, dat de actie, al slaagt zü dan ook gedeeltelijk, niet doorslaggevend zal zijn. De Griekse reders en de Griekse zeeliedenbond zyn overeengekomen, dat voortaan voor alle bemanningen van Griekse schepen,, die onder goed kope vlag varen, collectieve arbeids overeenkomsten met de reders zullen worden gesloten. Deze bemanningen zullen voortaan ook vallen onder de verzekeringen en de bescherming, waarin de Griekse wetten voorzien. Dit heeft de Griekse regering bekend gemaakt. De boycotactie is volgens Grieken land geïnspireerd door landen, die ongaarne het initiatief en de ontwik keling van de Griekse scheepvaart zien. v.-C" Cor van Brnmmelen, uit Soestdutnen, een 24-jarige ontwerper van elektrische apparaten, die werkzaam is op het vliegveld Soesterberg, heeft het pro bleem van een goede ontvangst van buitenlandse televisiezenders op een bijzondere manier opgelost. HIJ beves tigde zgn antenne aan een ballon, die hij tot een hoogte van 35 meter laat stijgen. Zodoende ontvangt hy van de Duitse zenders een duldciyk beeld op zyn toestel. De ballon ts afkomstig uit een Amerikaanse legerdump. De dia meter is 1.80 m. Hy is gevuld met drte kubieke meter waterstofgas. Op de foto: Cor laat zyn antenne voor de uitzending de lucht In. Het Tweede-Kamerlid de heer Bur ger heeft de minister van Justitie ge vraagd of deze met van oordeel is dat recente civielrechtelijke acties aanto- nen hoe urgent nadere voorzieningen inzake het stakingsrecht zijn. Verder wil de heer Burger van de minister weten welke voorzieningen zijns in ziens in dit verband in aannïerking ko_ men of verwacht kunnen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1