Nu reeds waterverontreiniging in vijvers Volgend jaar volop karpers in recreatieoord Kethel Vooral jeugd en bejaarden zullen er kunnen vissen Groen van Prinsterer U.L.0 gaf leerlingenavond Gemeentebestuur over waterverontreiniging Vlaardingse gemeenteraad gaat donderdag vergaderen Ylaardiriffs tafeltennisnieuws KERK EN SCHOOL De visziekte in Vlaardingen O.D.I. speelde met wisselend succes St. Nicolaasfeest Geslaagde P.J.G. „Kerstbazaar" Deel Houtrustbrug vrijdag in gebruik Meer dan een ton voor de V.U. Vlaardingen Karpers ïnvalidewagen klem gereden Rozenburg „Rozenburg" won Bromfiets viel Zakenstudiekring vergaderde Van hooiberg gevallen Maassluis ,Het Witte Legioen" 50.000ste emigrante weer naar Australië Excelsiornieuws De GROOTSTE keuze uit de BESTE buitenlandse parfums Kamer van Koophandel vergaderde Synode te Bunschoten hervatte haar werk TROUW Woensdag 3 decemebr 1958 Advertentie JAARPENDULES BRUNOTT pi E vijvers en andere waterpartijen in het Schiedamse recreatie gebied bij Kethei zullen binnenkort door de gemeente voor de beide Schiedamse hengelaarsverenigingen worden vrijgegeven voor het beoefenen van de vissport. Het zijn de leden van „Schiedam en omstreken" en de Algemene Schiedamse Hengelsportvereniging, die straks in de gelegenheid wor den gesteld de hengel in het nieuwe stadspark uit te werpen. Joh. Kamp overleden De ihengelaarsverenigingen heb ben zich dan ook voorgesteld voor al de jeugd in de gelegenheid te stellen, hier de hengel uit te wer pen. Zij denken dit te verwezen lijken door voor deze groep leden de contributie te verlagen. Ook -zal dit het geval zijn voor bejaar den. De verenigingen hebben in middels een' "speciale jeugdcom missie in het leven geroepen,-die onder leiding staat van de heer W. J. Klaysen. Burgerlijke stand van Schiedam TEGEN AUTO GEREDEN IN DE SLOOT GEREDEN Beschoeiing Plantsoen Advertentie GUERLAIN BALMAtN COTY CAR VIN LANVIN RAFAËl enz. enz. Nieuw Parfum de toilette van Marcel Rochas Ruime sortering kapstellen -fjftsüiSe- Beursgebouw Coolsingel 54 Rotterdam Tel. 135893 r. Grobbe Grootkruis Ned. Leeuw GIFTEN EN LEGATEN Jaarvergadering geref. onderwijzers en leraren HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur s 51 SÜ z w 5 -» -8 -3 Advertentie LEO1 VAN IERLAND VERLOVINGSRINGEN Christendom zonder gezicht Nagekomen iceerbericht Pracht sortering Luxe uitvoering r„. 35.75 WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45. TELEF. 116615 - ROTTE R OA M Om dan iets te kunnen vangen moet het water echter ook vis bevatten en deze vis zal eerst moeten worden uit gezet. Het uitzetten van vis kost veel geld. De verenigingen zagen dan ook graag, dat de gemeente voor het uit zetten van deze vis zorg droeg, samen met de Organisatie ter Verbetering van de Birmcnvaartvisserij. In verband hiermee hebben dinsdag vijf deskundigen van de afdeling Voor lichting van de Visseriji-nspectie een bezoek aan het Recreatiegebied ge bracht, waar zij de aanwezige vis heb ben onderzocht op eventuele ziekten en monsters van water en planten hebben getrokken om straks een gefundeerd ad vies te kunnen uitbrengen over de soor ten vis, die het best In dit water kun nen worden uitgezet. Verder is een onderzoek ingesteld naar de hoeveelheid plankton, die in het water aanwezig is. Ofschoon het rapport eerst later zal worden opgesteld, kwam men toch keeds tot de conclusie dat het water In dit nieuwe gedeelte reeds ls veront reinigd. De oorzaak hiervan moet worden ge zocht in de verbinding, via de Polder- gaart, met de Nieuwe Waterweg. De 'verontreiniging is echter niet van dien aard dat zij ongunstig is voor het uit zetten van vis. SCHIEDAM. Onvcrw hl is in het Gemeente ziekenhuis op o-t-jarige ieef- Tijdens hel onderzoek dat de afdeling Voorlichting van de Visserij-inspectie dinsdag instelde naar de visstand in het tijd de heer Joh. Kemp overleden. Van recreatiegebiediterd gebruik gemaakt tan een vlelje waarop een motor was gemonteerd, die een elektrische stroom opuekt. Door middel iftn een achter de liet gesleept metalen net wordt deze stroom in het t cat er gebracht. De vissen in de omgei ing van dit net worden i er- doofd en komen boven drijven. Zo kun nen de controleurs gemakkelijk onderzoe ken hoe de toestand van deze vissen is. Na het onderzoek worden de vissen weer in het tvater geworpen. Zij komen na verloop van lijd u-eer bij. Aanbevolen is dan ook nu reeds, het vooral in de soorten karper, snoek en voorn te zoeken. Met het uitzetten van karper kan waarschijnlijk nog dit jaar een begin worden gemaakt. Deze karpers zullen dan bij het begin van het volgend sei zoen op maat zijn. Het gebied waarin men de vis wil uitzetten heeft een oppervlakte van zeven hectare. Daar in dit recreatie- oord in de toekomst o.a. een theehuis, een hertenkamp en een speeltuin zal worden gemaakt, is het in het bijzon der een plaats waar de jeugd zich zal kunnen vermaken. Monsters van het water uit het recreatie gebied worden onderzocht. De controleurs aan het werk met pipetten en reageer buisjes, midden in het nog kale recreatie gebied, De opengeslagen kofferruimte van de auto wordt als laboratorium gebruikt. SCHIEDAM. Eindelijk konden alle vastgestelde wedstrijden van de Chr. Korfbalclub „O.DA" doorgang vinden. Hoewel de terrelntoestand niet overal even goed was viel het toch nog erg mee. Hef. eerste twaalftal speelde op eigen terrein tegen Or. Nassau uit Vlaardingen. Hoewel de gasten lager in de ranglijst staan namen ze toch spoedig de leiding, maar „O.DX" kon toch weer inlopen en kwam zelfs met de rust 21 voor te staan Na de rust werd er van de zijde van O.D.Ï. geen goed schot meer gelost zodat de gasten die de mand wel konden vinden, de schiedammers een punt ai- snoepte. Veel beter bracht Q.D.I. 2 het er af die tegen bet snelle K.O.A.G. een gelijk spel wisten af te dwingen en dat nog wei met drie invallers. Het zag er op 't laatst niet naar uit dat de Schiedammers nog zouden gelijk spelen, want met nog een kleine tijd te spelen was de stand 4. De laatste aanval echter wist men zo prachtig te combineren dat er spoedig 2 doelpunten vielen. De eindstand ging in met gelijkspel 66. Het derde twaalftal zeer gedupeerd door de vele uitvallers kon in Rotterdam tegen BL wit 3 niets uitrichten en ver loren met 9—0. Geboren: Adrianus C, z v B A A Velt- raan en A Overgoor; Clemens M z v T J van Dtfk («CA van Gogh: Freddy, z v M Gcbhardt en V van Stokkom; Philippus, z v Krulning en J P M Verdocs. Overleden; C Jongebreurc, 58 j, ecittgen it vaa MeJjvogel; M H Pijpers, 64 j. VLAARDINGEN. Was men eerst de mening- toegedaan, dat de vissterfte in de Maaslaudse wateren te wijten is aan het kleine zuurstofgehalte in het water, meer en meer komt men tot de ontdekking, dat de nu geconstateerde ziekteverschijnselen verband houden met, vooral in de laatste tijd sterk toegenomen, waterverontreiniging. Dit vertelde ons dinsdagmorgen tijdens een persconferentie, de heren Jf. N. de Wit, landelijk voorzitter van het Centraal Nedertandsch Hengelaars Verbond, D. van Sinderen, beroepsvisser uit De Lier en de voorzitter van de Vlaardingse afdeling, de heer B. A. van Saus. Enige tijd geleden hebben de Vlaar dingse hengelaars aan het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening, een request ingediend, waarin het probleem van de vissterfte in de Maaslandse Wateren aan de orde werd gesteld. Thans heeft ook het college van B. en W. een schrijven tot het Minis terie ^gericht. In dit schrijven wordt onder-meer' opgemerkt,- dat de moge- lijkhedcn voor de actieve.-recreatie m de- omgeving van Vlaardingert-dermate beperkt zijn, dat voor 'hèi 'behoüd daar van waakzaamheid is geboden. Verder wijst het college van B. en W. er op, dat de Vlaardingse Hengelaars Bond zich veel opofferingen getroost en grote bedragen voor deze sport beschikbaar stelt. Tenslotte verzoekt het college van B. en W. te Vlaardingen het Ministerie om ten spoedigste een onderzoek in te laten stellen. De gevonden zieke vis wordt momenteel opgestuurd naar Wa- geningen. Daar zal zij nauwkeurig onder zocht worden. Kwamen vroeger ziekte verschijnselen sporadisch voor, in de laatste tijd is dit sterk vermeerderd. Vooral de zeelt, en daarna de karper en de snoek hebben er onder te lijden. De ziekte uit zich in rose plekken. Ge- KOSTELOZE INENTING SCHIEDAM. De directeur van de G.G. en G.D. maakt bekend, dat bij uitzondering in de maand december de kosteloze inenting tegen difterie, kink hoest, tetanus voor kinderen vanaf 6 maanden oud, niet op vrijdag 5, maar op donderdag 4 december, tussen 2 en 3 uur zal plaats vinden in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80 (ver volgens weer zoals gewoonlijk op de le vrijdag van. de maand). SCHIEDAM. Om kwart over zeven, dinsdagmorgen, reed aan de B. K, laan de 31-jarige bromfietser J. G. P. tegen een personenauto aan. De auto sloeg links af, de bromfietser had dit niet ge merkt. De bromfietser viel, kreeg een her senschudding en hoofdwonden en moest naar de Dr. Noletstichting worden overgebracht SCHIEDAM. Op de hoek Nw. Mathe- nesserstraat Bcrkcnrodelaan werd de Lnvalidewagen van de 60-jarige J. O. door een truck met oplegger klem gereden. h. s n u e i i^.iiöuugavuuu De mvahde orak een enkel De chauf- ksvam de Zakenstudickrmg in Concordia feur van de truck kreeg een bekeuring. aan de Rjjkesiraat bijeen. De voorzit- Rozenburg mocht na afloop van geluk spreken, dat zij er in de wedstrijd te gen ZWSH zonder puntenverlies Is afge komen. Er werd nl. zeer slecht gespeeld en van enig verband in de ploeg was geen sprake. Al spoedig na het begin keek Rozen burg tegen een 10 achterstand aan, toen bij een missen in de verdediging de linksbuiten een vrije kans kreeg. Diens slecht gericht schot sprong via de voeten van de linksback achter doel man Aberson. De gasten probeerden die achterstand wel in te lopen en er kwa men ook enkele kansen. Even voor rust kwam de gelijkmaker toen midvoor Van Kooien iets eerder bij een through- pass de bal bereikte van de spil van de thuisclub en bard inschoot (11). Na de hervatting was Rozenburg ster ker, maar tegen het afbraakvoetval van ZWSH viel weinig te beginnen. Na on geveer 20 minuten spelen viel de beslis sing. Een ver hoog schot van rechtsbui ten belandde over de verkeerd opgestel de doelman van ZWSH in het net (12). Hierna maakte Rozenburg de fout het accent op de verdediging te leggen, hierbij de gastheren m de ge legenheid stellend meer in de aanval te komen. Slechts eenmaal dreigde er nog gevaar toen de midvoor een vrij veld voor zich kreeg maar tijdig uitlo pen van de Rozenburg-doelman voor kwam erger. ROZENBURG. In verband met het reeds eerder gepubliceerde met betrek king tot het te houden St Nicolaasfeest voor de jeugd van 4 t.m. 10 jaar op za terdag 6 december deelt het bestuur van de speeltuinvereniging Rozenburg nog het volgende mede. St. Nicolaas zal za terdagmiddag om 2.30 uur door burge meester Aschoff op de Molenweg ter hoogte van de Ned. Herv. Kerk worden verwelkomd. Om het welkomstwoord voor het belangstellend publiek verstaan baar te maken, zal een geluidsinstalla tie worden opgesteld. Er wordt nog op gewezen, dat „De Schans" alleen toe gankelijk is voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar, zulks in verband met «Se plaatsruimte. Ouders of oudere kinderen kunnen onder geen beding worden toe gelaten. "Voor de ouders, die hun kmdc- noemd werden verschillende fabrieken rondom Delft, die nogal veel vuil in het water lozen. Onder meer werd de Gist en Spiritusfabriek genoemd. De heer Van Sinderen hoopte, dat het vriezend weer voorlopig nog maar uit zou blijven. De gevolgen zouden niet te overzien zijn bij deze verontreinigingen. Delfland doet alles om het water zuiver te houden. Zij doet wat het kan. Delfland heeft onder meer een dienst aan het werk. die regelmatig watermonsters neemt. Tech nisch zou men tegen het euvel, dat waterverontreiniging heet, wei opkunnen. Het is vooral een financiële kwestie, die hier parten speelt Het verlangen van de Vlaardingse Hengelaars Bond en vele anderen is, dat men na de onderzoekingen tot een wettelijke bepa ling komt. SCHIEDAM. De Vlaardingse brom fietser H. B. raakte dinsdag bij het in halen van een wielrijdster aan de Nieu we HaVen de macht over het stuur kwijt. De vrouw van B.,~die achter op dé'bromfiets zat viel er af en moest met een hersenschudding in het Alge meen Ziekenhuis te Vlaardingen wor den opgenomen. 20 december 1920 af nas de heer Kemp leraar in de clectroteclmiek en aanver wante vakken aan de Technische School voor Schiedam en omstreken. ,zz— Naast het leraarsambt was de heer Berghout, gitaar waren goed op elkaai VLAARDINGEN. Muzantia was maandagavond tot de laatste plaats be zet met leerlingen van de Groen van Prinsterer Ulo-school. Hun schoolvereni ging „T.T.T." of voluit: „Tussen tien en twintig bracht deze avond een aantrek kclijk ontspanningsprogramma voor het voetlicht. Wc zagen: ..De Skystars' niet en kele frisse, moderne nummertjes, die al gauw de juiste sfeer wisten op te roepen. Wim Schimmel- aan de piano. Rob Nagclkei'ken aan de bas en Dick Kemp van 1921 af lid van de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Leer krachten bij het Nijverheidsonderwijs. In 1925 en 1936 werd hij gekozen tot resp. tweede en eerset secretaris. In 1942 werd hij benoemd tot voorzitter De ter aarde bestelling heeft plaats o'p donderdag 4 december om half twee op de Algemene begraafplaats te Schie dam. MAASLAND. De opbrengst van de toneelavond, we.ke gehouden is ten bate van het nieuwe oigel in de Ned. Herv. kerk bracht 340 op. ingesteld. De pianist verzorgde enkele aardige improvisaties Rob van Rhijn zocht het de/e avond meer m het klas sieke. Hij bi acht enkele graag gehoor de composities van Ai thui Rubenstein en Chopin. Jammer, dat de zaal nogal luidruchtig was. maar hoe kan het ook anders zo kort voor Sinterklaas. Gerda Lagerwaard en Nel Wapenaar, die opt;aden onder de naam: „Holland se Meisjes", nodigden de aanwezigen uit om mee te zingen. Zij wisten met hun accordeons hun jeugdige school vriendinnen en vrienden al spoedig te pakken en er werd enthousiast meege zongen. Zij waren op de accordeon goed VLAARDINGEN. Donderdag zal de gemeenteraad van Vlaardingen weer bijeen komen. Over de verschillende problemen zullen de dames en heren dan weer hun oordeel kunnen geven. Zo zal van de zijde van het Rijk over enige tijd een aanvang worden ge maakt met de werkzaamheden voor het doortrekken van de Rijksweg 20, als gevolg waarvan de Hoiyweg definitief zal worden afgesloten, hetgeen o.a. im pliceert, dat deze weg als aanvoer- en verbindingsweg ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis zal ko men te vervallen. Ter verkrijging van een nieuwe aanvoer- en verbindingsweg zal met het vervallen van de Hoiyweg onmiddellijk als zodanig moeten optre den een aan te leggen weg in het ver lengde van de Burgemeester Verkcce- singel. Vanaf deze laatstbedoelde weg zal een verbinding worden gelegd naar de plaats waar het nieuwe ziekenhuis zal worden gSbouwd. In de nieuw aan te leggen weg zullen te zijner tijd di verse buisverbindingen zoals rioleringen, gas- en waterleidingbuizen, worden aangebraoht. Deze voorzieningen zullen VLAARDINGEN. De Protestantse Jongeren Groep in Vlaardingen heeft dinsdag in gebouw Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot een geslaagde ba zaar gehouden. De belangstelling was zeer groot en nog voor het officiële sluitings uur waren alle artikelen „er uit", zoals men dat bij bazaars pleegt te noemen De bazaar bracht zeshonderd gulden op. Attracties wjaren er genoeg en vooral de jeugd kon zijn hartje ophalen en vele wisten op een goedkope manier nog en kele fraaie Sinterklags-surprises in hun wacht te slepen. Dinsdagmiddag om 3 uur werd deze ..P.J.G.-bazar" officieel geopend door de leider van dit werk in Vlaardingen, de Hagenaar Th. L. Nieuwciihuyzen. In slechts zes weken tijd werd deze bazaar in elkaar gezet Naast aardige knutselprestaties en wat breiwerk, waren er genoegelijke attrac ties. Het rad van avontuur, touwtrekken en de grabbelton schitterden ook op deze bazaar niet door afwezigheid. Om ongeveer tien uur werd de bazaar officieel gesloten. De opbrengst van deze bazaar is be stemd voor hot kerstfeest van ruim 300 kinderen. DU is een groot getal, maar men mag aannemen, dat de bazaar de daaraan verbonden kosten al heeft ge dekt. Ook is er op het ogenblik een grote oud-papieraktie aan de gang, die dezer dagen eveneens afgesloten wordt. VLAARDINGEN. Dinsdagavond SCHIEDAM. Aan de Vtaardingerweg te Kethel, is de Vlaardinger A. B. dins dag met zijn auto van de weg gegle den. De wagen kantelde in de sloot. De bestuurder wist veilig uit het voertuig te komen. SCHIEDAM. De jeugdige J. du P. viel aan de Polderweg te Kethel van een hooiberg. De jongen viel op zijn ge zicht en brak zijn neusbeen terwij! hij ook een hersenschudding kreeg. Het slachtoffer werd in het Gemeente Zie kenhuis opgenomen. ter. de heer C. v. d. V!:s heette de aanwezigen welkom. Hierbij merkte spreker op, dat de belangstelling lang met tegen viel. Velen konden immers deze avond niet. omdat hun zaken tot 9 uur geopend waren. Spreker toonde zich verheugd, dat deze avond ook van de zijde van de dames veel belangstel ling getoond werd. Dit zal wel verband houden met het te behandelen onder werp van deze avond, aldus de heer v. d. viis. Hierna hebben de aanwezigen enkele goede uurtjes beleefd met de film „luis teren en kijken" een rolprent over de Nederlandse industrie. Met het m.s. „Sibajak" dat gistermid dag van Rotterdam naar Nieuw-Zeeland cn Australië is vertrokken, keert mevr. M. A, Zindler-Scholte uit Amsterdam met haar man en haar drie maanden oud dochtertje Renee naar Melbourne terug. Niemand zou het geweten hebben als ?5' MAASSLUIS. De toneelgroep van Excelsior gaf in Luxor wederom een „,ot ,.,f rr llefdadlgheldsopvoering ten bate van de n„,» f, bouw van het bejaardentehuis der Ne derlands Hervormde Kerk, dat hopelijk over niet a.1 te lange tijd zijn deuren voor bejaarden van alle gezindten zal openstellen. Opgevoerd werd het toneelstuk m drie bedrijven var. Maarten van Vucht „Het Witte Legioen" Een stuk dat qua in houd en strekking het in de laatste maand van het jaar zeer goed doet. Het is wederom een gave cn geslaagde opvoering geworden. De vr.Jwel geheel gevuido zaal, die zich zeer dankoaar toonde, bracht het gezelschap aan hei einde van de avond een langdurig ap plaus. De heer C. Booster, voorzitter van ce diaconie der Hervormde kerk ontving na zijn dankwoord aan het ge zelschap van dc leider, de heer K. de Jonge de toezegging dat Excelsior gaarne nog eens voor het sympathieke doel op de planken wil komen, waarop de zaal nogmaals warm applaudisecr- dc. Een verdiende beloning, die reeds door mevrouw Van der Snoek was ge symboliseerd in de aanbieding van bloe men aan de dames van het gezelschap. De heer P. van Dijk had de avond ingeleid. MAASSLUIS. Zaterdagmiddag speelt Excelsior te Delft een vriend schappelijke wedstrijd tegen C.S.V.D. Voor de competitie zijn vastgesteld: Excelsior 2H.B.S.S. 2, en Excelsior 3 T O.G.R. 2. Ju.-, oren: H.B S.S. a2 ren* wiiien afbaïênl"kau worden medegr-1 Excelsior a; De Hollandiaan bExccl- deeld, dat het kinderfeest ongeveer zal f sior bl en Excelsior b3—Htilcgersberg duren tot 4.30 uur. 52. Deze mevrouw Zindier is dezelfde, die ais het 20 jaar oude Amsterdamse kap- stertje Ria Scholte op 1 juni 1954 ook met de „Sibajak" ais 30.000e Nederland se emigrant naar Australië vertrok, om daar in hel huwelijk te treden met haar eerder vertrokken verloofde Frank Zind ier, Zij werd toen bij haar vertrek toege sproken o.m, door minister Suurhoff. de toenmalige Australische ambassadeur de heer A. Stirling cn de heer Th. A. IV. Ruys, directeur van de Kon. Rottei- damse Lloyd, aan welke rederij de „Si bajak" toebehoort. Het was de heer en mevrouw Zindier in Australië zo goed gegaan, dat zij reeds een jaar geleden met verlof naar Nederland konden ko men Hier is in augustus j.l. ook hun dochtertje geboren. Thans keerden zij naar Australië terug, waar de betrek king die de heer Zmdler daar vervult, al die tijd voor hem open is gehouden. De herstelwerkzaamheden aan het wegdek van de nieuwe Houtrustbrug te 'Den Haag vorderen zodanig, dat vrij dag aanstaande reeds een deel van de rijoanen voor het rijverkeer opnieuw kan worden opengesteld. Zoals bekend 'm--est:n de rijbanen f.poedig na dc opening van zaterdagmorgen j.l geslo ten worden omdat het wegdek stukge- leaen was. in verband met hel nieuw te bouwen ziekenhuis tiidig moeten worden getrof fen en dat in een eerder stadium dan ten behoeve van de toekomstige Noord- oostwijk verwacht mag worden. Het is gewenst dat reeds thans met de aanleg van de zandbaan voor het nieuwe tra cé een aanvang wordt gemaakt, mede in verband met de zetting van de grond, na de ophoging. Van de N.V, Boele en Oosterwijk is een offerte ontvangen, waarbij het ma ken van zandpalen wordt aangeboden voor 2.20 per m en de levering en het verwerken van zand voor 3.60 per m3. Op grond van deze offerte worden de totale kosten globaal geraamd op 100.000. Voorlopig zuilen de kosten ten laste worden gebracht van het krediet van 2.000.000 ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, zo ce len B. en W. aan de raad mede. De kanten van de vijver in het plant soen aan het Mendelssohnplein zijn door spelende kinderen afgetrapt en groten deels in het water verdwenen, zo schrijven B. en W. Aangezien de vij ver behalve als onderdeel van het plant soen ook belangrijk is voor de bluswa tervoorziening in de omgeving, stellen B. en W. voor een bedrag van 7500 beschikbaar te stellen, om de vijver uit te diepen en een betonnen beschoeiing iangs de kanten aan te brengen. Voor de aanleg van een plantsoen rond de grend wa irop ide toekomst een scholencomplex bil worden ge bouwd tussen de I O'^otitraat en de Van der Wcrffstraa. -'»-<igen B. en W. een krediet van 28.000. thuis, maar of het nu echt top-hits waren d.e z.j speelden, zoals in het programma vermeld werd, moeten we betwijfelen. De stemming en het spel waren cv echter met minder om. Stan Laurel en Oliver Hardy kwamen de aanwezigen via het witte doek „een gezellig uitstapje" (zoals de film heet te) bezorgen. Hoewel men bij de avon turen van deze avec komieken het be staan van Sint Nicolaas en Zwarte Piet totaal vergeten was. werdeg de jongens en meisjes a! weer spoedig tot de real.teit teruggeroepen Wat nog maar nauwelijks was op het doek „The End' geprojecteerd en wreven we bij het lel ie licht de ogen uit of Sint Nicolaas met zijn knecht kwamen binnen, die deze avond een hartig woordje met de lera ren moest spreken. Hoewel het hier cn daar wel wat erg spannend geweest is, zouden de lessen aan de Uloschool aan dc Parkweg vandaag gewoon doorgaan, dus het gerucht, dat één der leraren mee moest, schijnt ongegrond te zijn. Na het bezoek van Sint Nicolaas, die altijd en overal maar heel kort kan blijven, hebben de Groen van Frinste- rerleerlingen nog naar een spannende Olm gekeken getiteld: „Kalle leeft in spanning". Kortom er was deze avond genoeg te beleven en een staf van enthousiaste medewerkers en werksters der schoolvereniging heeft alles gedaan om het feest te doen slagen, wat zeer zeker gelukt is. De produktie en regie voerden Corn. Nooriander en Wilhelm Jacobs. Het lerarencoros. alsmede het hoofd, de heer N. van der Hoek, waren aanwezig. VLAARDINGEN. Moest Shell ver. leden week reeds een punt laten tegen Reflex nu eerst verloor het de aanslui ting met de kopgroep door met 28 van het sterke ongeslagen 21-Up te verliezen. Edenburg en Vrübloed zorgden elk voor een iegenpunt. Invaller Verhagen verloor alles. Reflex behaalde weer een gelijkspel. Nu tegen DELFT. De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft en omstreken, de heer O. AI. Hage heeft op de begrotingsvergadering van de Ka mer een beroep op de handeldrijvende middenstand gedaan de financiële steun aan de vereniging voor vreemdelingen verkeer te verhogen. Zij immers zijn de eerst belanghebben den bij een toeneming van het toerisme. De Kamer van Koophandel wilde zelf het goede voorbeeld geven en verhoogde het subsidie voor 1959 met vijfhonderd gul den. In deze vergadering, waarin de begro ting werd behandeld, werd tevens het voorstel om de heer C. Wilmer, chef de bureau van de Kamer, wegens de toene ming van de werkzaamheden, te benoe men tot adjunct-secretaris, met algemene stemmen en applaus goedgekeurd. Ten aanzien van de vakantieregeling van de bakkers, deelde de voorzitter mee dat deze in het afgelopen jaar beter is verlopen dan het jaar daarvoor. Wel zou hij het wenselijk vinden dat een nog gro tere spreiding van de vakantie zou wor den ingevoerd. Nu is het niet zelden voor gekomen, dat de bakkers die geopend waren, bijzonder lange werktijden heb ben gemaakt. Ter voorziening in enige vakatures werd in de plaats van de heer Tj. Hoek stra, gekozen tnr. R. J. van Thiel, in de plaats van de heer Visser, de heer C. Hordijk en in de vakature ontstaan door het overlijden van de heer II. F. van den Berg werd voorzien door de verkiezing van de heer G. Mienis, De heer A. Bol- sterlee werd namens de Delftse Kamer gekozen in de PTT-raad. Aan het begin van de vergadering had den de aanwezigen staande de nagedacht tenis geë'erd van de heer H. F. van den Berg. II.M. de Koningin heeft mgr. Giobbe medegedeeld dat hij benoemd is tot Grootkruis van de Orde van de Ne derlandse Leeuw en hem de bij die on derscheiding behorende versierselen uit gereikt. Bij d egenen die gistermiddag op de door mgr. Giobbe gegeven ont vangst aanwezig waren, bevonden zich ook mej. mr. M. A. Tcllegen, directeur van het kabinet der Koningin: mr, J. Klaasesz, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holiand cn de wethou der van Onderwijs en kunstzaken van 's Gravenhage, de heer J. van Zwijn- dregt. Ten behoeve van dc Pauluskerk ont ving dc Hervormde gemeente te Den Haag een legaat van ƒ5.000. Voor het orgelfonds van de hervormde Goede- Vnjdagkcrk werd een gift ontvangen van 500. Voor het werk in de wijken 4 en 5 van de Herv, gemeente te Den Haag ontving ds. P. van den Berg een gift van ƒ500. 25 jaar trouwe dienst. De 71-Jarigc mejuffrouw Anna van der Togt te Leid- schenöam hoopt op woensdag !0 de cember a.s, te herdenken, dat zij reeds 25 jaar werkster is bij de heer cn me vrouw Ouwehand, Opwijckstraat 3 in Voorburg, Eendracht 2. Braak was zeer goed in vorm en maakte een prachtige hattrick, terwijl de Bruyn voor de 2 andere pun ten zorgde. Duyverman kwam niet tot winst. 2e klasse. Ook Reflex 2 speelde geljjk en wel tegen het nog ongeslagen Stein- weg 1. Hoogendijk en TuyteJ. wonnen elk twee partijen en De Graaf één, Shell 2 won met gemak van T.O.G. Uit slag 8—2. 3e klasse. Intiem 1 behaalde een 64 overwinning op hekkesluiter Co-op 1. Intiem 2 verloor met 2—8 van Insu- linde 3( alleen Van Wijk kwam eenmaal tot winst. Sunlight 1 behaalde een gelijk spel tegen Stokvis 2. Van der Linden scoorde 2 maal. Van der Weijden cn Noordhoek elk eenmaal, MAF 1 speelde eveneens gelijk en wel tegen MASC 1, dankzij een mooie hattrick van Beek. Shell 3 wist uit een 35 achterstand toch nog een gelijkspel te behalen tegen koploper Insuiinde 2. Shell 4 won uit een 3—4 achterstand met 64 van Jus- titia 1. Lof voor mej. Schaap die in deze zware strijd 3 fraaie punten scoorde. Shell 5 drong door een 7—3 overwinning op Laagland 1 het degredatiespook wat op de achtergrond. Daartegen bengelt Shell 6 steeds verder onderaan, nu door een 37 nederlaag tegen Herman dad 3, Reflex 3 kwam met 2 punten terug uit het Rotterdamse Tafeltennis- centrum door S.V.A. 2 met 73 te heb ben verslagen. De Geus zorgde weer voor drie punten. 4e klasse. De Pelmolen gaat onver droten door met winnen, ditmaal was Xerxcs 8 het slachtoffer, dat slechts 1 tegenpunt scoorde. Pelmolen 2 haalde dc eerste punten binnen tegen V.K.U. 2. Uitslag 6—4. Verdere uitslagen in deze klasse: Intiem 3N.K.F. 2 46; Hamel 1Sunlight 2 1—9; Sunlight 4— Indez 1 j9. yan Mar]e 2Reflex 4 4—6; B.S.A. 1—Shell 7 1>—9; Shell 8—Jus- tiiia 2 19 5c klasse. Cincinnati 1 versloeg deze maal met 73 Dc Nationale 7, Santing had hierin het grootste aandeel, hij won 3 maal, Bartcis 2 maal, terwijl Van der Laan ook 1 wedstrijd op zijn naam schreef. B.C.M. won weer, nu van De Hollandiaan 4. Bij B.C.M. won Koest 1 maal en Schipper cn Bijleveld elk 2 maal. Ze moesten echter alle drie het onderspit delven tegen Dc Hollandiaan Penning. Uitslag 6—4. Verdere uitsla gen: Tava 5—Cincinnati 3 9—1; Cincin nati 3Gakaro 2 10—0; Intiem 4—Mul- lerco 3 64; Eendracht 8Intiem 5 4—6; Stadhuis 5—M.A.F. 2 3—7; Pel molen 3S.O.S. 1 82. NED. HERV- KERK BrToepbaarstelling: Vicaris C. Balk, Zuiderdiep 151, 2e Exloèrmond (Dr.), GEREF. KERKEN Beroepen te Echten (Fr.): kand. C. H. v. d. Berg te Hilversum, Bedankt voor Vecmvoudsterwal A. Schippers te Colijnsplaat. GEREF. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Beroepen te Kcmptonpark (Zuid-Afri- ka) (Vrije Geref. Kerk): L. W. G. Blok huis te Zevenbergen. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Tweetal te Veenendaal: J. Keuning te Barendrecht cn M. Vlietstia te Eemdijk. lïet voorlopig resultaat van de by. zondcre actie, gevoerd ten bate van de Vrije Universiteit te Amsterdam, is dat het jaarlijks contributiebedrag met 110.000 gulden is gestegen. Dit bedrag zal nog veranderen en wel in die zin, dat het hoger wordt: nog niet alle plaatselijke resultaten zijn binnengekomen. Bovendien zal het res sort Zuid-Holland-Noord door omstan digheden pas in het voorjaar van 1959 deze speciale ééndagsactie gaan voeren. De Vereniging van Geref. Onder- wijzers en Leraren in Nederland komt 30 december, om 10 uur, in jaarvergade ring bijeen in hotel Van Giitenbeek te Zwolle. Behalve de gebruikelijke verslagen is er bestuursverkiezing, waarvoor door het bestuur gekandideerd zijn de heren D. C. Haak te Berkel en Joh. Pol te Enschede. Bovendien is er een be stuursvoorstel het aantal bestuursleden met twee uit te breiden. De heer W. G. Beeftink uit Gronin gen zal causeren over het onderwero „Een Instructie voor het onderwijzend personeel". In de middagvergadering hoopt de heer P. Jongeling, uit Gronin gen, te spreken over „Een wereldwor steling om het kind". In de ondersuumac lijst met weerrupporten niet dc maximum temperatuur van giste ren. doch de temperatuur van 7 uur 'a och tends opgenomen Deze regeling geldt gedurende de wintermaanden «Q w c S c s-n TJ S3 SS Helsinki Stockh. Oslo Kopcnh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxcmbe Parus Bordeaux Grcnuble Nice Berlijn Fran lef. MO nellen Zürlch Gentvc Locamo Wenen tnnabr. U-ime \j«iccio \ljtJerx viaorld Majorca sneeuw 1 geh. bew. NW 1 :w. bew. Stil zw. bew. W 6 geh. bew. 4 mist stil zw. bew. ZW 1 geh, bew. ZW 2 sneeuw NO onbew. NNO 5 geh. bew. NO S geh. bew. NO 4 zw. bew. NNO 3 onbew. Z 3 sneeuw Stil geb bew. O 3 zw. bew. NO 3 geh. bew. NNO 8 geh. bew. OZO 4 I. bew. W 2 geh. bew. Stil icgen ON O 8 zw. bew. N 2 zw. bew. Z 4 geh. bew. *111 motregen NO 4 0 7 3 4 3 -2 -2 -0 2 7 -t -2 -7 -4 0 4 •4 ■i 7 U 14 9 12 0.3 0 0 0 0J oa o 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 3 0 0 s De Generale Synode der Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) heeft na een onder- breking van enkele weken dinsdagmorgen haar vergaderingen te Bunschoten her vat. De praeses ds. J. van Bruggen van Assen, opende de synode en deed enkele mededelingen over het agendum. De synode nam allereerst in behan deling de zaak S J. P. Goossens. Daartoe vergaderde zij dinsdag vrijwel de gehele dag in besloten zitting. Zij kwam nog niet aan de materie zelf toe, maar sprak voornamelijk over de ontvankelijkheid van bepaalde stukken in deze procedure. Aangezien deze stukken op de vorige synode van Enschede eveneens in comité- zitting waren behandeld, geschiedde zulks ook nu. De praeses deelde mede, dat de kas voor de geestelijke verzorging van de mili tairen inIndonesië, die door de classis Groningen werd beheerd, een saldo heeft van ruim 6000... Dit bedrag zal wor den gesteld in handen van de commissie voor de garnizoenskerken. De praeses verdaagde dinsdagavond de ntting tot woensdagmorgen. HET ROTTERDAMSE ADRES MET NEDERLANDSE VERMAARDHEID YYJ>XzKR M.ISK AD E_5p ZO NODIG WACHTEN OP GRAVEREN Tijdens het weekend van 13—14 december zal op het r.-kathollek ge meenschapsoord „Drakenburgh" te Baarn het vraagstuk: „Christendom zonder gezicht" aan de orde worden gesteld. Het thema zal zowel van pro testantse zijde als van rooms-katholieke züde worden belicht. Tot de inleiders behoren pater dr. A. van de Wey O.Carm. en ds. A. J. den Tonkelaar, herv. predikant te Bussum. Op de conferentie, die 13 en 14 december op kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest gehouden wordt, zal ge sproken worden over de thema's: „Een hernieuwde kennismaking met de tijdgenoot Karl Barth" door ds. J. M. Hoekstra en „Evangelie en cultuur bij Barth" door prof. dr. G. C. van Nif- trik. De oecumenische huisdienst zal worden geleid door mr. A. W Kist. Dr. W. F. Hermans, benoemd tot lector by de faculteit der wis- en na tuurkunde aan de R.l). te Groningen, om ondeiwüs te geven in de fysische geografi.» zal een openbare les houden op 9 december te 14.30 uur in de aula der universiteit. RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN GRONINGEN. Kandidaatsex psycholo gie: mej. W G Klumpers, Diever: kandidaats- ex. econ. wet.: J Kanuninga. Haren; Wijpkema. Assen. R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. Geslaagd voor het docto raal examen rechten: de heren D C B Bur gers (Nijmegen): J A P M Manders (Oeffeit) en J H H Vrehen Cs-Herlogenbosch). RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Aan de rijJtsuniversltelt te Lel den zijn geslaagd voor het doet. ex. Ned. recht de heren J. H. Verhagen te R dam en L. H. F. v. d. Vijver te Schiedam. Geslaagd voor het cand. ex. godgeleerd heid mej. A. A, tn 't Veld te Velp en mej- Th. Barnard te Lelden. 'S-GRAVENHAGE. 3 dec. Besomming Sch 210 met 27 300, spanvissers Sch 38 en Sch 44 met i 600. Sch 183 en O.D. 10 met f 610, H.D. 116 en H.D. 180 met i 310, U.K. <8 en U.K. S3 met f 100, UK.. 28 en U.K. 2!5 met f 110, H.D. 4 en HJO. 89 met 020. S.L. 41 en OJO. 22 met l 225. 8.R. 58 en IJm 213 met f 110. Voorts S kustvissers met in totaal 1 3780 aan verse vis. Notering per kg: grote tong 3.49—3 50, «root middeltong 2.69—2.7S. klein middeltong 2 2.39—2 60. tong 1 2.40—2.49, idem 2 1-90— 2.10, tarbot 1 2—2.30, idem 2 120—IJ", idem 3 1.30—140. Idem 4 1.30—120. Notering per 40 kg: groot middelschol 4042, middelschol 3738.50, kleine schol 282028 80. wijting 17.8023.40. schar 14— 17.40. bot 16—18.80. sprot 0-90—13.—. Notering per 50 kg: verse haring 2129.40. Aangevoerd 136 kanjtes gezouten haring, notering volle haring 64—6420, steurharing 54.105820. belde per kantje. Verwachte aan: oer voor donderdagmorgen circa 1» kustvissers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2