Boycot Vaste kosten-aftrek gehuwde werkende Diplomaten onder het mes voor inkomen in Nederland voor vrouw Nederlanders redden 23 scheepsbotsing man na Schip zonk na aanvaring: Vier doden 1 Dode en ve explosie in Groningen Prinses Irene krees? van „haar Garde Fuseliers een servies Tankschip werd gelost Compromis EEG- vrijhandelszone Staat van beleg in Columbia Dame - dreigend met zoutzuur - berooft bank van $3.000 HOFSTRAHERZIET BELASTINGWETTEN: K Bijzondere lasten opnieuw geregeld Griekse vrachtboten zwaar beschadigd Broer en zuster bij botsing gedood KLM-poolvlucht in Oslo onderbroken )uif werd verzonden per postpakket Maximum-snelheid voor rijksweg 13 op komst r N IP W" D' BONDER!*AG 4 DECEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4163 r Geen lichtere belastingdruk voor ongehuwden Guinee avü toelating tot Ver. Naties BIJ BEZOEK A KAZERNE Lokettiste bekent fraude niet treinkaartjes Prins Philip kwam jagen in Wassenaar Direeleur: H. DE KU1G y Hoofdredacteur: Ur J. A. H. J S KIUHNS SI .UT (Van een onzer redacteuren) /"^EHUWDE, werkende vrouwen zullen in de toekomst niet meer 'r «ver het gehele inkomen worden aangeslagen hij de berekening van de Inkomstenbelasting, als de inkomsten van man en vrouw samen worden gevoegd. Er komt een vaste aftrek voor de extra- kosten, welke worden gemaakt voor huishoudelijke hulp en kinder verzorging, omdat de vrouw werkzaamheden verricht. Dit is wel een van de belangrijkste wijzigingen, welke zijn voor gesteld in de wetsontwerpen, die de minister van Financiën bij de Sta ten-Generaal heeft ingediend, ten einde te komen tot herziening van de bestaande wetten op de Inkomsten-, loon- en vermogens belasting. „Dergelijke uitgaven J Wisselende inkomens Zie verder pag. 4, 6e kol.) iiiiiiiiii.iii)[i«iiminniiiinni)iininiiiiiiiiiniiin'iittnmmiiii «ra 1 ;5frff -0® (Van een onzer verslaggevers) "Woensdagmiddag werd het oostelijk stadsdeel van Groningen opgeschrikt door een hevige ont ploffing, die gepaard ging met een helle vuurgloed op het terrein van de British Petrol Company. De explosie deed zich voor bij-het los sen van het' met gasolie geladen tankschip Velp, 483 ton, uit Am sterdam, vermoedelijk ergens tus sen het schip en het tankinstalla- tiehuisje. Hierbij bevond zich op dat moment de 38-jarige tank- installafiebediende J. Kuiper, wo nende Hoofdweg IS te -Sint Annen. een dorpje bi) Ten Boer. Deze werd op slag gedood. De heer Kui- inr was gehuwd en vader van een kind. Ex-dictator in arrest Rotterdam: witte a« wnrucraat zo aeiei. xxaiuti t* i,j. Postbus 1112 Postgiro No. 424319. Kiachtendienst abonnementen. 18J019130 uui Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 •s-Gravenhase: Huygensplein l - TeleJ. 183487 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Kiachtendienst: 18130—19J0U, Telef. 362509. Dordrecht: ScheMcrspIein 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457i Kiachtendienst na 17110 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2,65 per maand, 7,90 pei kwarts al. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dageHJk» (Geldig tot morgenavond) NEVELIG. Enkele wolkenvelden en overwegend droog weer. Plaatselijk mist. Vannacht voornamelijk in het zuidoosten van het land temperaturen tot lichte vorst, morgen over dag dezelfde temperaturen als vandaag of Iets lagere. Zwakke wind. A Morgen: Zon op: 8.S0 Onder: 16.30 Maan op: Onder: 1.26 13.36 de U de internationale boycotactie van de socialistisch georiénteer- Internationale Transportarbeiders Federatie in ons land een mislukking js geworden, is men aan linkse zij de druk doende te zoeken naar de schuldigen. Een inspannende bezigheid is dat niet. Direct bij het intrekken van de boycot is de mislukking toegeschre ven aan de houding van de confessio nele organisaties, waarvan de Chr Bedrijfsgroepen Centrale van meet af aan het juiste standpunt heeft Inge nomen. Deze organisatie heeft daarove heel wat te horen gekregen. Ten on rechte. Het siert haar, dat zij zich door allerlei minder fraaie kwalifica ties niet uit het evenwich'. heeft lp- ten brengen en rustig de weg is ge gaan, die zij meende te moeten vol gen. Van een „vlucht uit de verantwoor delijkheid" is geen sprake geweest. Integendeel, hier werd de verantwoor delijkheid naar christelijk-sociale op vatting op de juiste manier beleefd *S(i$ ORT voor de boycotactie begin nen zou heeft de voorzitter van de chr. vakbeweging, de heer M. Rup pert, reeds verklaard dat de actie óp ethische en praktische gronden moest worden afgewezen. De boycot zou ramelijk zi. ten ge volge hebben, dat niet de reders van de PanHonLibCo-schepen, maar de havenbedrijven getroffen zouden wor den. „Ook is het ongeoorlyofd de werknemers op te wekken hun indi viduele arbeidsovereenkomsten met de werkgevers, aangesloten bij de scheep vaartverenigingen, niet na te komen" In het verlengde van deze opvatting lag de uitspraak van de Amsterdam se rechter, die het een onaanvaard baar standpunt chtte, dat de inter nationale solidariteit der transport arbeiders aan de Nederlandse trans portarbeiders vrijheid zou geven de overeengekomen arbeid niet of slechts ten dele te verrichten. Men kan concluderen, dat heel de ze actie niet goed is voorbereid. Te recht is gesteld, dat het hier een zaak van werkgevers en werknemers geld en dat in gezamenlijk overleg een weg zal moeten worden gezocht die aan het euvel van de „goedkope vlaggen" een einde maakt. kring zoekt naar de oorzaken van 't mislukken van de boycotactie, zal men er goed aan doen de hand in eigen boezem te steken. Niet alleen is het vooroverleg met de andere organisaties zeer onvoldoen de geweest, maar ook in de kring van de arbeiders zelf was men verdeeld. De ongeorganiseerde arbeiders wei gerden medewerking en ook een groot deel van de bij het N.V.V. aan gesloten arbeiders voelde weinig of niets voor de actie. Deze arbeiders verweten hun organLatie een twee slachtige houding omdat voor Amster dam na de rechterlijke uitspraak de boycot werd afgelast en voor Rotter dam niet. De bij het N.V.V. aan gesloten Ned. Bond van Vervoerper soneel heeft reeds verkondigd dat de Nederlandse havenarbeiders in de toe komst alleen nog maar een rol kun nen spelen, wanneer zij er inderdaad in slagen zich gemeenschappelijk in één organisati- te verenigen. Ais de boycotactie echter één ding geleerd heeft dan is het wel dit, dat het die richting nu juist niet uit moet. Christelijk-sociale organisatie blijft, dat is opnieuw gebleken, meer dan ooit geboden. Minister üofstra heeft voor de je huwde, werkende vrouw de hand over het hart gestreken, want eigenlijk staat hU op het standpunt dat er in wezen geen verschil behoeft te bestaan in de belastingdruk op het gezinsinkomen, of dit nu door een of door beide partners wordt verdiend. Een gedifferentieerde kostcnaftrek bieek niet mogelijk, om dat het moeilijk is de omvang van de extra uitgaven te bepalen. Daarom is besloten van het geza menlüke inkomep van man en vrouw bij de vaststelling van de Inkomsten belasting f 3 per dag in mindering te brengen voor elke dag, waarop de vrouw gedurende meer dan vier uur tot het verwerven van inkomsten werkzaamheden heeft verricht. Ten einde te voorkomen, dat ook af trek wordt gevraagd voor gehuwde vrouwen die zo nu en dan haar man assisteren (bijv. de vrouw van een si garenwinkelier, die wel eens een klant helpt als haar man naar de kapper is) heeft de minister voorgesteld voor de vrouwen, die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, alleen een aftrek te la ten gelden als zij gedurende een aan eengesloten. periode van vier uren per dag de arbeid verrichten. Het maximum van de aftrek is bepaald op f624 per jaar. De diplomaten komen er minder goed af. Tot dusver betalen zi) alleen belasting over hun Nederlandse basis salaris, maar In de toekomst zullen zij bovendien belasting verschuldigd zijn over Inkomen dat, buiten hun werk zaamheden in diplomatieke dienst, in Nederland wordt verkregen, zoals in komen uit vermogen. Tn het wetsontwerp op de Inkom stenbelasting wordt gebroken met de tot dusver bestaande ingewikkelde constructie van de artikelen 51 en 51a ter zake van aftrek voor buitengewone lasten. Het begrip „en andere derge lijke uitgaven", dat in de praktijk het stuk elastiek was waaraan allerlei uit gaven werden opgehangen, verdwijnt. Tot dusver werden buitengewone las ten/studiekosten pas in mindering ge bracht als zij 6 van het onzuivere inkomen te boven gingen. Dit wordt 4 maar vermindering van het per centage zal pas ingaan van het derde kind af. Er wordt een algemene mi nimumgrens gesteld van 1 Tc. Een bijzondere regeling wordt voor gesteld met betrekking tot de in de buitengewone lasten begrepen kosten van ziekje, bevalling en invaliditeit. In de voorgestelde regeling is er van uitgegaan dat de kosten van ziekten e.a. men denke aan de ziekenfonds premie met als abnormaal kunnen worden beschouwd, wanneer zij niet meer dan 2 van het inkomen bedra. gen. Daarom is in het wetsontwerp de bepaling opgenomen dat zij slechts in aftrek kunnen worden gebracht voor het gedeelte waarmede zij het percen tage van 2 te boven gaan. Twee Nederlandse schepen hebben gistermiddag 23 van de 26 opvarenden gered van het Griekse schip Prodro mos, dat bij een aanvaring In Het Ka naal In tweeën brak In een dichte mist. De Prodromos kwam gistermiddag in botsing met een ander Grieks ichip, de King Minos. De Prodromos werd zo ernstig vernield dat de bemanning in de reddingboten moest. Slechts de ka pitein en twee man bleven aan boord. De „Montferland" van de Konink lijke Hollandse Lloyd, die spoedig ter plaatse was, nam twaalf zeelieden uit de reddingboten aan boord. Een an- dqr Nederlands schip, de Groningse kustvaarder Dacapo nam de elf ande ren aan boord. Later heeft de Franse sleepboot Jean Bart deze 23 zeelieden van de Neder landse schepen overgenomen. Ook de drie mannen die op de Prodromos wa ren achtergebleven, stapten later over op de Jean Bart. De Prodromos is bij de botsing zo zwaar beschadigd dat herstel waar schijnlijk niet meer mogelijk is. De Jean Bart heeft het schip gisteravond bij Dungeness aan de grond gezet De King Minos was eveneens zeer ernstig beschadigd. Twee ruimen aan de voorzijde van het schip maken wa ter. Begeleid door de Nederlandse sleepboten Tyne en Scaldis heeft het schip gisteravond op eigen kracht, maar zeer langzaam, Dungeness be reikt Aan een verlaging van het 011- gehuwden-tarief kan, nu de druk der omstandigheden tot verschil lende belastingvcrzwaringen heeft genoopt, niet worden ga- dacht. Dit zegt minister Hofstra in zijn toelichtng op de belasting voorstellen, waarin voorstellen tot herziening van het tarief voor ongehuwden dan ook ontbreken. Voorts wordt een nieuwe regeling voorgesteld betreffende sterk wisse lende inkomens. De 5 regeling voor kosten van verwerving blijft gehand haafd. Het minimumbedrag van de kosten van verwerving .wordt bii de eerstvolgende tariefswijziging verhoogd van f 100 tot f 120. Rente, welke begrepen is in de kapi taaluitkeringen uit levensverzekering zal voortaan alleen dan tot de inkom sten uil vermogen worden gerekend, indien de verzekering is gesloten tegen een koopsom of tegen met een koop- Een Belgisch gezin van vier per sonen is gisteren in Antwerpen ver dronken nadat hun lichter an bot sing kwam met de Nederlandse kust vaarder „Maasbergen". Het ongeluk gebeurde op de Schel de dichtbij de Bonaparte-sluis. Volgens het Belgische persbureau Belga is de lichter door het opkomend getij meegesleept en zo hevig tegen de Nederlandse kustvaarder opgevaren, dat hij onmiddellijk zonk, de vier op varenden man, vrouw en twee kin deren meeslepend naar de diepte. De „Maasbergen" is na het ongeluk midden op de rivier voor anker ge gaan. De kapitein en de loods zijn ondervraagd over de toedracht van de aanvaring. Het parket van Antwerpen stelt, te zamen met de scheepvaartcommissaris, een onderzoek in. ..AM. A* V ft Jï WM'- li-; <5. De jonge onafhankelijke Westafri- kaanse staat Guinee heeft formeel toe lating tot de Ver. Naties verzocht. De 28 landen tellende AFRO-Aziatische groep In de V.N. lieeft reeds toegezegd Guinee's kandidatuur te zullen steu nen. Men verwacht dat de Veiligheids raad volgende week zal bijeenkomen om de toelating van Guinee te be spreken. Naar verluidt zal de Franse afge vaardigde in de Veiligheidsraad zich tegen opneming van Guinee in de volkerenorganisatie verzetten tot de zeven Franse gebieden in Afrika op 4 februari hebben besloten of zij als autonome republieken deel zullen uit maken van de Franse Unie. tf.K.H. PRINSES IRENE heeft van daag tijdens haar bezoek aan het batal jon Garde Fuseliers .yPrins Irene" in de Westenbergkazerne te Schalkhaar nog een ival verlaat verjaardags geschenk in ontvangst mogen nemen, dat haar werd aangeboden door het dertiende bataljon van het onderdeel. Het was een servies, dat de Prinses op haar kamer in Utrecht zal kunnen ge bruiken en dat is samengesteld over eenkomstig een speciale wens van H.K.ll. Het was de bedoeling geweest, dat het geschenk zou worden aangeboden op de verjaardag van de Prinses, maar een en ander moest worden uitgesteld in verband met de vakantiereis van de koninklijke familie. Prinses Irene werd vanmorgen bij aankomst aan de hoofdpoort van de Westenbergkazerne verwelkomd door luitenant-kolonel der fuseliers W. P. Boerma, commandant van het I3e batal- 'on Garde Fuseliers „Prinses Irene". Op de binnenplaats van de kazerne inspecteerde tie Prinses een erewacht, bestaande uit een tiraiileurcompagnie met tamboerskorps. Na deze ceremonie bezichtigde prinses Irene de werkplaats voor wielvoertui gen en daarna woonde zij een verkeers- les voor de chauffeurs bij. Later sloeg zij op de bindernisbaan een demon stratie gade van een tirailleurpeloton. Twee jonge mensen, broer en zuster, zün woensdagavond te Musselkanaal om het leven gekomen, toen zij na het doen va.i Sint-Nicolaasinkopen op een motorfiets in botsing kwamen met een vrachtauto, die aan het keren was. De 23-jarige heer J. Fenrrema uit Mussel, die de motor bestuurde, werd direct gedood. Zyn 20-jarige zuster liep een sehedelbasisfractuur op en overleed kort na het ongeval. Beiden waren ongehuwd. De KLM-poolvlucht TokioAmster dam is gisteren in Oslo beëindigd, daar zowel Londen als Amsterdam mist meldden en de Duitse vliegvelden ook geen betrouwbare uitwijkmogelijkheid boden. Het was de eerste maal sinds de opening van de luchtverbinding (een maand geleden) dat de vlucht niet op tijd kon worden volbracht. De passa giers hebben de nacht in Oslo doorge bracht. (Van orrzc correspondent) Op het Haarlemse postkantoor heb ben FTT-beambten tussen de post een pakketje gevonden, waarin zich een le vende duif bevond. Het diertje, dat vanuit Rijen in Noord-Brabant was verstuurd, is geruime tyd van water en voedsel verstoken geweest. Slechts twee nauwe luchtgaatjes zorgden voor toevoer van zuurstof. Het was ook geen wonder, dat de duif geheel versuft was. De politie heeft de afzender, die het oakketje in Heemstede had willen la ten bezorgen, geverbaliseerd wegens 't op kwellende wijze vervoeren van de duif en het laten verhongeren van de vogeL Een bemanningslid van het tankschip V-ic Groet, zonder vaste woon- en ver- olijfplaats, kreeg een shock en enkele lichte verwondingen. Ook de schipper van het tankschip en nog een andere opvarende werden licht gewond. Zij werden naar het academisch ziekenhuis gebracht, vanwaar de lichtgewonden na behandeld te zün naar huis konden terugkeren, Nadat de brand was geblust bleek de 37-jarige terreinbediende J. Ko len van de British Petrol Company, die daar ook in de buurt aan het werk was, vermist te zijn. Men ver moedde dat hij te water was geraakt. Daarom dregde men tot het donker werd. Dit werd vandaag bij het aan- breken van de dag voortgezet met behulp van een grote dreg van de waterpolitie. De heer Kolen, wonende Inslaan 91 in Groningen, is gehuwd en vader van 7 kinderen. Direct na de explosie schoten ge weldige vlammen omhoog en ontwik kelden zich zeer dichte rookwolken die de plaats van 't ongeluk onttrok ken aan 't oog van de vele honderden verschrikte mensen die naar de plaats des onheils waren gekomen. Aan de overzijde van het Van Starkenborgh- kanaa! stond het zwart van de men sen. Omtrent de oorzaak van de explosie tast men nog in het duister. De politie zou vandaag een nader onderzoek ter plaatse instellen. Wel bleek dat bij de explosie een slang losgesprongen was, waardoor de wegstromende gasolie on middellijk vlam had gevat. Op het moment van de ontploffing bevond zich achter het tankschip in het kanaal een boot van de studentenroeivereniging Aegir. De inzittende student raakte te water, doordat zijn boot ten gevolge van de luchtdruk omsloeg. Hij slaagde er echter in naar de kant te zwemmen en werd aan de overzijde bü het station van de Shell uit het water gehaald. Hij kwam er met een nat pak af. De ministerraad van de Europese Eco nomische Gemeenschap is akkoord ge gaan met tijdelijke maatregelen ter voorkoming van discriminatie in de handelsbetrekkingen met andere lan den. De tariefsverlaging van 10%, welke op 1 januari tussen de zes Euromarkt- landen tot stand zal komen, zal voor lopig worden uitgebreid tot alle 53 landen van de G.A.T.T. (de algemene overeenkomst inzake handel en tarie ven). Voorts zullen alle G-A.T.T.-lan- den op 1 januari hun import-quota verbogen. De zes landen willen het op deze wijze mogelijk maken dat er een ander plan voor de niet aanvaarde Vrij handelszone komt. Men hoopt dat dit nieuwe plan tot stand komt in de achttien maanden, die zullen verlo pen, voordat de Euromarktlanden vol gens de afspraak, hun importrechten en -tarieven voor de tweede maal zullen verlagen. Sint Nicblaas gaf in Arnhem blijk van sportieve zin. Hij bracht kam- peertenten mee voor de „Johan- nastichting". Deze linnen onder komens voor de zomerse vakantie- tijd zijn met gejuich ontvangen. Ze behoorden tot de geschenken, die Tronw-lezers bijeenbrachten voor „1500 kinderen", die te zamen acht centra van protestantse kin derbescherming bevolken. E president van Columbia, LIeras, heeft voor het gehele land de staat van beleg afgekondigd. De vroegere dictator Rojas Pinilla is, verdacht van samenzwering tegen de regering, ge arresteerd. De villa van FiniUa werd door pantsercenheden van het Colom biaanse leger omsingeld. Rojas Pinilla werd in mei 1957 af gezet door een coalitie van liberalen en conservatieven. Hij verliet het land, maar op 11 oktober van dit jaar keerde hy terug om er, naar hij zei, zijn eer te verdedigen. Sedert zijn terugkeer heeft de oud-president zich in ver binding gesteld met verscheidene hem welgezinde personen. De staat van beleg werd afgekon digd nadat drie maanden geleden de noodtoestand in een groot deel van het land was opgeheven. Deze nood toestand was negen jaar van kracht geweest. In vijf provincies, waar benden ope reren, bleef de noodtoestand van kracht. (Van onze Haagse redacteur) Voor rijksweg 13 (Dpn HaagRot terdam) zal een maximum-snelheid worden vastgesteld. Verder kan binnenkort ook een wet telijke tunnelregeling voor het verkeer tegemoet worden gezien. Tot de aanvullingen op het wegen verkeersreglement zal ook behoren een voorschrift i.z. de rijwijze op verkeers pleinen. (Van onze correspondent) Een 21-jarige lokettiste van het spoorwegstation te Amersfoort is aan gehouden, verdacht van malversaties met treinkaartjes. Zij zou zich op onrechtmatige wijze een bedrag van 1700 hebben toegeëigend. De fraude is tijdens haar ziekte uitgekomen. Zü heeft een bekentenis afgelegd. (Van onze Haagse redacteur) Prins Philip van Engeland heeft gisteren deelgenomen aan een jacht partij op het landgoed De Raaphorst by Wassenaar. De Prins was hiertoe uitgenodigd door prins Bernhard. De onderzeebootjager Hr. Ms. Gro ningenkeerde gistermiddag in de haven van Den Helder terug na een verblijf van anderhalf jaar in Nieuw- Guinea. Het schip maakte een reis van 68.000 zeemijlen, gelijk aan een afstand driemaal om de wereld, zonder dokken of reparaties. Bij de Hai meier. manier gevonden om haar meester I) er op te attenderen aankomst had mevrouw int ut/'c-i.ii een man (hof- waar hij haar tussen de talrijke belangstel lendenkon vinden Op haar paraplu had zij met grote letters de naam Harmeien aangebracht. hel? "n briefje, waarop stond dat zij 3000 doUafnodffhad fn dat zü hem een glas met zoutzuur dat zü in de hand had in het „„5. gooien als hij het geld niet gaf of alarm zou makem Eenog JnbUklfferverH^ zü de bank met het geld en verdween in de drukte. !ater TerIiet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1