rgent udenrijn krijgt viaduct, auto-spat lappen verplicht EERST ZUID-FLEVOLAND, DAN MARKERWAARD IN UITVOERING? Elk jaar verlies van 10 miljoen Kilometers Franeker rails bij vernield log geen besluit over v Rei lering wil een uniform examen rij-instructeur Kweedse douane boort goud aanin au me maar liever de cel Stop weer in In de roos KNIPPERBOLLEN ZIJN GEEN SUCCES Plan voor nieuwe weg Twente- West-Nederland Drie arrestaties na de inbraak bij D te Dordrecht Fout in wisselstand: enorme schade Smokkelaars in de val gelopen Nieuw overleg over Zeeuwse veren op komst oordenstroom iverd ingedamd piano's - r r ONTSPOORDE WAGONS MEEGESLEURD VERDACHTE WOEDEND OP RECHTER Verstekeling gearresteerd op H.AX.-schip VRIJDAG 5 DECEMBER 1958 'v. j Directeur: H. DE RUIG ZESTIENDE JAARGANG No. 4164 (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN Vrij veel bewolking met enkele verspreid voorkomende buien. Zwakke tot matige aan de kust tijdelijk krachtige noordwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.31 Onder: 16.30 Maan op: 2.43 Onder: 14.05 J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BLIJKENS mededelingen in dc Eer ste Kamer kan nu zeer binnen kort de indiening worden verwacht van een wetsontwerp algemene wedu wen- en wezenverzekering. De invoering daarvan zal op 1 janua ri 1960 kunnen plaatsvinden en zal onvoorziene omstandigheden voorbe houden, geen moeilijkheden behoeven op te leveren. Gebleken is immers dat de finan ciering van de Algemene Ouderdoms verzekering gunstig verloopt en dat er flinke overschotten worden gekweekt Aangezien de opzet en het systeem van de komende weduwen- en wezen voorziening geheel aansluiten bij die van de Algemene Ouderdomsverzeke ring, zal het mogelijk zijn althans de ♦cyste jaren deze nieuwe sociale ver Zekering via de AOW te financieren Compcnsatieproblemen zijn er dan voorshands niet bij. Intussen sluit hierbij een ander zc tueel probleem onmiddellijk aan Tij dehs de begrotingsdebatten in dc Eer ste Kamer is immers ook de nadruk kelijke gesteld hoe het staat met een I u A invaliditeitsverzekering Ree- quétes hebben uitgewe zen dat ue nood onder hen die door invaliditeit zijn getroffen zeker niet minder moet worden geacht dan die van vele weduwen en wezen. De So ciaal Economische Raad heeft reeds geruime tijd geleden een advies uit gebracht over een nieuwe invaliditeits verzekering, doch een wetsontwerp laat nog steeds op zich wachten. De huidige uitkeringen moeten zeer onvol doende worden geacht. De Algemene Oudprdomsverzeke- ring, een wettelijke weduwen- en we zonverzekering alsmede een herziene invaliditeitsverzekering zijn in het ge hele vlak van de sociale verzekering drie voorzieningen die bij elkander be horen. Het betreft hier het opvangen van nood door ons gehele volk bij de genen, die door de onverwachte te genslagen in het leven getroffen wor den. Over de lenigirg van die nood laat de Bijbei ons niet in het onzekere. TER gelegenheid van het veertig jarig jubileum -an de Chr. Mid denstandsbond heeft deze centrale aan al zijn leden een fleurig boekje punten: an onze verkeersredacteur EVEN voor het wegverkeer belangrijke mededelingen doet de minister van Verkeer en Waterstaat in liet eindverslag over de begroting van zijn ileparteineut. De drie hoofd- De knipperbollen zijn geen succes, geeft de minister toe. Welis waar is het experimentele stadium nog niet beëindigd, maar de raag is reeds in studie, of het gewenst is alle zebrapaden dus ook die zonder knipperbollen beschermd te maken. De situatie op het verkeersknooppunt Oudenrijn zal worden ver beterd door de hoofdbanen kruisingsvrij te maken. Systeem: nog niet beslist. Beslissing: binnenkort. Tijdstip uitvoering onbe kend. Spatlappen voor auto's worden binnenkort verplicht. De wijzi ging van het Wegenverkeersreglement in dier voege is in voor bereiding. aoekje ge zonden, dat in kort bestek een breed inzicht geeft over de positie van de middenstand in ons economisch bestel. De beknoptheid van dit boekje is tevens zijn verdienste. Geen uitvoeri ge historische beschouwingen, wel de kern van 40 jaar onafgebroken acti viteit. Daarnaast, telkens in beschouwin gen van slechts één pagina, aanwijzin gen over wat de middenstander moet doen als hij met •er bepaald pro bleem zit. Een paar voorbeelden: hoe komt de middenstander aan de nodige contan ten? Moet hij een bedrijfspand kopen of huren? Wat zijn de sociale risico's? Moet ik een auto kopen? Welke mid denstandskredieten kan ik opnemen Maak ik wel voldoende winst9 En op veel meer vragen vindt men een dut delijk antwoord. Dit boekje is dus eigenlijk een soort gids, geschikt om altijd bij de hand te hebben. Als jubileumgeschrift dus bijzonder geslaagd, want zulke uitgaven gaan in de regel de boeken kast in om er zelden of nooit meer uit te komen. De bondsvoorzitter de heer H. de Mooy schrijft in het voorwoord, dat voor de leden het beste jubileumge schenk zou zijn een praktische hand leiding voor het midden- en kleinbe drijf. Daarmede werd inderdaa in de roos geschoten, want het brengt bij het gewone lid direct in huis wat er aan de top voor hem gebeurt. Men klaagt in deze tijd vaak over het ge brek aan contact tussen leiding en le den. Een bondsgids als de CMB uit gaf kan dit contact slechts bevorde ren. Andere belangrijke punten: De minister weerlegt de bewering, dat de door het motorwegverkeer opgebrachte overheidsgelden niet ten voile ten goede zouden komen aan de wegenbouw en wegenver betering. „Het bijzonder invoerrecht or de benzine heeft niet het karak ter van een bestemmingsheffing", aldus dc bewindsman. Van het voor ie wegenbouw etc. uitgetrokken bedrag van rond 200 miljoen moet dan _poK„JiL miljoen worden gedekt 5 middelen, waarvan de opbrengsi van het bijzonder invoerrecht op de benzine een deel uitmaakt. Er zijn plannen in studie om een nieuwe autoverbinding Twente- West-Nederland aan te leggen. Ten aanzien van het verloop van hel tracé kunnen nog geen bijzonder heden worden verstrekt. fi De voltooiing van de brug over de Merwede bij Gorkum in de weg UtrechtBreda kan in 1961 tege moet worden gezien. Op dat tijdstip zullen tevens weggedeelten ten noorden en ten zuiden van deze brug zijn vernieuwd. 7 Rijksweg no. 1 door het Gooi krügt er geen nieuwe viaducten bij. Dat word: te duur. Ten aanzien van de knipperbollen merkt de minister op. dat de resul taten van de beschermde oversteek plaatsen niet bevredigend zijn te noe men, al ziin ze aan de veiligheid wel enigszins ten goede gekomen. De voet ganger 1« er nog niet mee vertrouwd en aarzelt van zijn recht van voorrang gebruik te maken. niet-erkende bromfietsen alsnog faci- liteiten kunnen worden verleend, aldus de minister. Lasten Wat de lasten van en de uitgaven voor het wegverkeer betreft, merkt de minister op, dat de motorrijtuigenbelas ting en het bijzonder invoerrecht op benzine resp. 135 en 300 miljoen op brengen. Daar staat aan uitgaven voor de aanleg van wegen, bruggen, tunnels e.d. tegenover een (geraamd) bedrag van 92 miljoen, aangevuld met 45 mil joen voor onderhoud e.d. en 60 miljoen, ingevolge de wet op het verkeersfoi i s uitgekeerd aan de provincies in totaal dus rond 200 miljoen. De verhouding tussen de lasten en ie uitgaven is dus 1 staat tot 2,2, maar het bijzonder invoerrecht op de ben zine is geen bestemmingsheffing, en daarom is deze verhouding in feite anders. De totale kosten ten behoeve van het wegverkeer ad 200 miljoen kunnen slechts tot een bedrag van 135 miljoen (opbrengst motorrijtuigenbelasting) worden bestreden uit inkomsten uit het wegverkeer. Noorden Een groot aantal verdere werkzaam heden aan de uitbreiding en verbete ring van ons wegennet wordt door de minister aangekondigd. Belangrijk zijn In dit verband de betere verbindingen tussen het Noorden en Westen van het land, waarvan de minister toegeeft, dat ze in verband met de achterstand hoog nodig zijn. Wij noemen de vervanging van de z.g. Zuiderzeestraatweg, die, aidus de minister, naar het zich laat aanzien in snel tempo verwezenlijkt kan worden. De verbinding Amsterdam-Lely- stad-N.O. Polder kan eerst tot stano komen na gereedkomen van de dijk langs het Oostvaar.iexsdiep, over wel ke dijk deze weg zal moeten lopen. Het is echter de bedoeling deze verbinding tot stand te brengen nog vóór de droogmaking van de betrokken polder. Hazepad Over Rijksweg 12 (Den Haag—Arn hemDuitse grens) wordt opgemerkt dat de openstelling van deze weg tot aan de grens geen vertraging zal on dervinden doordat de bouw van de brug over de IJsel bij Rheden nog steeds niet is aanbesteed. De boven bouw van deze brug zal voorlopig een- banigworden., evenals.trouwens het wordt in de toekomst ook. het "ves keerscircuit by Geldermalsen, waar de wegen UtrechtDen Bosch en Rotter damZevenaar (welke weg in 1959 tot Tiel, in 1961 tot Kesteren en in 1965 tot Hessen voltooid tal zijn) alkaar kruisen, door een of meer viaducten vervangen. (Van een onzer verslaggevers) De recherche van het bureau Singel ie Amsterdam heeft de 25-jarige J. v. d. B. aangehouden, die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de diefstal van elf bontjassen uit het warenhuis van V. D. te Dordrecht. In de nacht van woensdag op donderdag werd reeds een 21-jarige bouwvakarbeider gearresteerd, dis in het bezit bleek te zijn van een koffer met drie bontman tels. Hei was de recherche bekend m wel ke richting zij moest zoeken om de medeplichtige te vinden, die bij een schietpartij op de Oude Schans kans zag te ontkomen. Donderdagavond om tien uur kon Van de B. op het Dam rak worden gepakt. Het bleek, dat hy drie weken geleden uit een inrichting was ontsnapt. Van de B, heeft reeds vijf veroordelingen op zijn naam staan Later op de avond is ook de echt genote van de bouwvakarbeider in- gerekend. Zij wordt er van verdacht een aantal van de gestolen bontman tels te hebben verkocht. Het drietal is thans opgesloten ia bureau Singel. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Verkeer en Waterstaat mr. J. van Aartsen heeft gisteravond in de Tweede Kamer medegedeeld, dat ernstig overwogen wordt wijzigingen aan te brengen in het inpolderingsbeleid. Zoals bekend was men aanvankelijk van mening dat de Markerwaard eerder diende te worden uitgevoerd dan de polder Zuid-Flevoland. Thans echter nn als gevolg van de bestedingsbeper king minder gelden ter beschikking kwamen voor de inpolderingswerken» vraagt men zich af of het niet verstandiger zon zijn toch Zuid-Flevoland eer der te doen inpolderen. Aanvankelijk had men voor het in polderen van de Markerwaard 9 jaar gepland. Later heeft men hiervoor 11 jaar uitgetrokken. Het is niet mogelijk aldus mr. Van Aartsen de inpoldering in dit bestek te voltooien en aangezien elk jaar dat langer et de voltooiing wordt gewacht het Rijk ongeveer 10 miljoen rente verlies kost heeft men deze zaak bü Bestedingsbeperking De minister erkent, dat de omstan digheid, dat vermindering var over heidsinvesteringen tot werkloosheid en leegloop van aannemersmaterieel aan leiding geeft, zich ten aanzien var- de wegenbouw voordoet. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is deze fac tor niet vergeten, doch er moet worden bedacht, aldus de minister, dat op het gebied van de wegenbouw slechts een fractie van de investeringen door het ryk wordt verricht, en dat het zo we' budgettair als organisatorisch voor het rijk onmogelijk is, om de vermindering van wegenbouwïnvesteringen te com penseren door bg lagere overheidsin stanties investeringen te laten verrich ten van gelijke aard. Zo er enige aantoonbare verminde ring van het nationaal inkomen heeft plaatsgevonden als gevolg van de ver mindering der overheidsinvesteringen in deze sector, dan is daarvan, aldus de bewindsman, alleen sprake in die gevallen, waar werkgevers en werk nemers geen vervangend emplooi heb ben gevonden. USSEN Franeker en Harlin- 1 lingen zijn de spoorrails over grote afstand beschadigd, door dat een aantal ontspoorde en door Minister Van Aartsen heeft zijn standpunt nog niet bepaald over de volgorde van de bouw van de IJ-. Coen- en Hemtunnels. Mr. Van Aartsen bevestigt, dat tussen de technische diensten van Amsterdam cn van Rijkswater staat overeenstemming is bereikt over de technische opzet van een enigszins gewijzigd ontwerp voor een IJ-tunnel. De economische zijde van het vraagstuk viel ech ter buiten dit overleg. Zij zal be oordeeld moeten worden aan de hand van verschillende gegevens, die nog niet alle ontvangen zijn. Het overleg met de minister van Marine over de gehele of gedeeltelijke verplaatsing van het marine-etablisse ment is nog gaande. Dit deelt rnr. Van Aartsen mee aan de Tweede Kamer. Toen de ontwerpbegroting werd op gesteld, was het nog onzeker of over de tunnelbouw zo tijdig beslist kon worden, dat nog in 1959 belangrijke uitgaven nodig zouden kunnen zijn. Daarom is befloten er geen post voor op te nemen. de wielen gezakte goederenwa gons, vanmorgen ettelijke kilo meters lang hotsend en botsend ©ver dit traject werden meege sleurd. Het treinverkeer tussèn Leeuwarden en Harlingen is vol ledig gestremd; bussen hebben het vervoer overgenomen. Ten gevolge van een verkeerde wis selstand ontspoorden vanmorgen om streeks zes uur op het station Franeker de vier laatste wagons van een goede ™,4re& 7die< ln de richtinS Harltegen laatste wagon hobbelde eerst een tydje met de rest mee en bleef daarna tussen de rails steken, daarbij een personentrein rakende, die juist - ietiMfu vair-mi^TJcscirauijfi; -it an -et wissel. De rails werden ter plaatse volkomen vernield. Intussen was de goederentrein rus tig doorgereden, omdat de bestuurder van dit alles niets had gemerkt. De ontspoorde wagons werden mee gesleurd tot op vijf kilometer afstand van Harlingen. Eerst daar kreeg men een seintje uit Franeker, zodat de trein tot stilstand kon worden gebracht. h,«t ta lln''J»SS giersscblp Brittannia uit Londen was me^s. douane waarschuwde gekomen. 220 kg goud..«Mekt^tcr Zweedse en d£7 pr - sen' toen de Brittannia. waarop zich de smokkelauto moest bevinden in Gothenburg aankwam. Het goud werd ontdekt toen een van de Zweedse deskundigen na urenlang speuren in het ijzeren chas sis van één van de wagens begon se boren. Hij zag toen dat sporen goud op de boor achter waren gebleven. Een nader onderzoek wees uit, da waarde van ruim een miljoen guide De Zweedse politie heeft meege deeld, dat waarschijnlijk twee inter nationale benden hebben samenge werkt om de „gouden auto uit het Verre Oosten via Londen naar /.we den te krijgen, vanwaar de wagen waarschijnlijk later naar Zwitserland zou zijn gereden. Eén van' de bendeleden wild- ech ter de anderen de loef afsteken en daardoor kreeg de douane in Londen e«n tip over de goudsmokkel. Zij zocht dc wagen was voorzien van extra- -- - e cbassisbalken, waarin de met gevonden, JJAAGS voor zijn V_ verjaardag bracht Sint-Nicolaas zoals zo veel buitenlandse toeristen dat. doen een bezoek aan het eiland Marken. De goedheilig- man nam daar de driejarige Klaasje de Waard op de arm, die dat beslist niet zo erg leuk vond, want hij huilde tranen met tuiten. het Dep. van Verkeer en Waterstaat opnieuw in studie genomen. Rapport De heer Van Aartsen die zijn eerste begrotingsredevoering duidelijk en overtuigend hield stelde dat reeds een rapport over deze aangelegenheid ln concept gereed was. Zodra de defini tieve tekst is vastgesteld, en ik rnü een oordeel heb kunnen vormen, gaat dit vraagstuk natuurlijk naar de Zuider zeeraad voor advies. En ook de betrokkèn provincies'zul len dan van hun ge—oelens kunnen doen blijken. Ik beloof de Kamer, al dus de heer Van Aartsen, dat geen ver dere uitvoering van de plannen val worden overwogen alvorens ik deze zaak met de vaste commissie voor Ver keer en Waterstaat heb opgenomen. De minister maakte duidelijk dat de verbinding Amsterdam-Noord Ne derland door deze plannenwyzigin- gen niet in gevaar zal komen. De op de begroting 1959 uitge trokken gelden zijn bestemd voor de dyk, die zowel voor de Markerwaard ais voor Zuid-Flevoland noodzake lijk is. De verbindingsweg zal over deze dijk worden gevoerd. Ten aanzien van het vraagstuk der IJselmeervissers en de reeds herhaalde malen uitgestelde afvloeiingsregeling deelde de minister mede, dat hy van het grote belang van een goede regeling overtuigd is. Hij zal met zijn ambtgenoot van Landbouv Visserij en Voedselvoorziening - zo spoedig mogelgk deze aangelegenheid doorspreken en de Kamer kan er van verzekerd zijn dat hy alle mogeiyke medewerking zal verlenen om tot een bevredigende oplossing te komen De verkavelingsplannen voor Ooste lijk Flevoland zyn wat gewyzigd In plaats van 10 dorpen zullen nu 5 dorpen worden gecreëerd Dit betekent niet dat deze plannen reeds definitief zyn, maar gezien de ervaring in de Noord-Oostpolder is (Advertentie) 3^ BODEGRAVEN 55 '55 Tijdens besprekingen met de com missie van overleg van de belangrijk ste rüschoolorganisaties is van depar- tcmentswege aangedrongen op het in stellen van een uniform examen voor rij-instructcurs en het afgeven van een uriform diploma aan degenen die voor dit examen slagen. gouden slaven waren verborgen. Een 46-jarige Fransman, die zes de auto vanuit Londen te hebben ver scheept en die zich op de kade be vond om de wagen in ontvangst te nemen is gearresteerd. Bovendien zyn nog twee mannen aangehouden, die de reis hadden meegemaakt en eveneens beweerden eigenaar van de wagen te zijn. De werkelijke „eigenaars de lei ders van de smokkelbenden zyn nog Minister Van Aartsen zal over hel vraagstuk van de Westerscheldeveren eerst een standpunt kunnen bepalen als hij het reeds door zijn ambtsvoor ganger toegezegde nader overleg met Gedeputeerde Staten van Zeeland zal hebben gevoerd. Dit overleg zou plaats hebben in maart volgend jaar, als een zeker beeld gevormd kan worden om trent de resultaten var> het gewijzigde tarief. De minister meent wel, dat uitslui tend de door de veren afgelegde af stand geen aanvaardbare basis voor de berekening der tarieven vormt. Daar naast zün nog vele factoren in het ge ding. De minister stelt zich voor Gede puteerde Staten binnenkort ln audiëntie te ontvangen. Op deze examens zou eventueel van overheidswege mede toezicht kunnen worden uitgeoefend, bijv. door benoe ming van een ryksgedelegeerde. Het publiek zal in bedoeld diploma een waarborg kunnen zien voor een goede rij-opleiding, aldus minister Van Aartsen in een mededeling aan de Tweede Kamer. De minister zegt goede hoop te heb ber dat verwezenlüking van deze denkbeelden in belangrijke mate tot verhoging van het niveau van het rij- onderrichi zal kunnen bijdragen. Nieuwe hoogleraren te Utrecht voor Rotterdam Dr. H. J. Flieringa is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de facul teit der geneeskunde aan de rijksuni versiteit te Utrecht om onderwijl, te geven in de oogheelkunde, in het bij zonder ten behoeve van de stichting klinisch hoger onderwijs ie Rotterdam. Dr. Flieringa ïS geneesheer-directeur van het oogziekenhuis te Rotterdam. Dr. E. H. Hermans, leider van de centrale organisatie voor de bestrijding van huid- en geslachtsziekten te Rot terdam, werd eveneens benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de R. U te Utrecht. Hü zal onderwys geven in de huid- en geslachtsziekten, ook m 't büzonder ten behoeve van de stich ting klinisch hoger onderwgs te Rot terdam. (Van een onzer verslaggevers). TTJACHTMEESTER, wilt U 55 Vr mij terugbrengen naar het huis van bewaring, ik wil deze rechtszitting niet langer bijwonen". Met deze woorden besloot de 31-jarige Anister. dammer M. H. G.. oprichter van een puzzel- en een bemid- delingsbureau, een incident dat zich gistermiddag voordeed tijdens een zitting van de vier de kamer van de Amsterdamse rechtbank. „Ik neem met deze gang van zaken geen genoegen, ik ben al veroordeeld voordat de zaak is afgelopen. Ik ver dwijn maar liever naar het huis van bewaring. Wachtmeester!" Het conflict tussen G. en de presi dent, mr. J. Knottenbelt, ontstond toen de rechter G. beperkingen op legde toen deze vragen stelde aan een getuige. Aanvankelijk had mr. Knottenbelt de verdachte gelegen heid gegeven deze getuige, een man die door G. zou zyn bedrogen, vra gen te stellen. Maar toen G. wel aen halfuur bezig was en aankondigde nog veel meer op zijn lystje te heb ben staan, zei de rechter: „U mag nog twee vragen stellen; zoekt u de beste er maar uit." Hierop ontstak de verdachte ln woede. „Ik leef hier toch aan de goede kant van het ijzeren gordijn" rieD hy uit en.... verkoos de cel De rechter liet hem gaan, maar (Van een onzer verslaggevers) Aan boord van de Dintdyk van de H.AA., die vannacht bij de werf Wilton Fijenoord te Schiedam aan kwam, is door de Schiedamse politie in samenwerking met de marechaussee een Franse verstekeling gearresteerd Deze was in Hamburg aan boord ge komen. Er moet nog een tweede ver stekellng aan boord zyn, maar deze was vanmorgen nog niet gevonden. v_ riep de wachtmeester na: „Laat u hem maar zo lang beneden zitten. Misschien hebben wy hem straks nog nodig en is hy dan gekalmeerd." Het verhoor van de getuige ging door, maar plotseling klonk van de publieke tribune een stem: „Die man moet de waarheid spreken."" De echt genote van de weggelopen verdachte schoot haar man te hulp. Een politie man snelde op haar toe, maar de rechter riep: „Mevrouw mag biyvei; zitten mits zy verder haar mond houdt." „Ik kom op voor het recht van myn medemens", riep zy terug. „Maar ik zal verder stil zijn." „Uitstekend", zei de rechter „Uw man is mans genoeg." De rechtszaak betrof manipulaties met geiden van anderen. G zou een aantal mensen hebben opgelicht door hen een rijks daalder te laten storten als inschryf geld voor een bijverdienste, die zy nooit kregen. Voorts zou hy als di recteur van een puzzelbureau een prijs in een door hem opgezette voet baltoto hebben laten winnen door een kennis. Hy zou deze man wel een valse kwitantie hebben laten teke nen voor een bedrag van ruim 10.000 gulden, maar slechts 125 gulden heb ben betaald. Ten slotte zou hij zeven waarborg sommen van 500 gulden elk hebben verduisterd van mensen die hy had aangesteld als hoofdagenten en in casseerder voor zijn prijsvraagbureau. De zitting werd verdaagd tot volgen- de week donderdag omdat de zaak door de breedsprakigheid van ver dachte, die bovendien nog dertig ge tuigen decharge wilds laten horen, niet kon worden beëindigd. Over deze verdaging werd overleg gepleegd met de Inmiddels terugge roepen verdachte die van deze ge legenheid gebruik maakte om de rechter zyn excuses aan te bieden voor zijn boosheid. „Dat hoeft u he lemaal niet te doen", aldus mr. Knot tenbelt. „Wij maken allemaal wel eens fouten." Botterdam: witte ae vmnsiruai ao - ieiei. jtio<uu i* i.j Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtendlenst bonuementen. 18 JO1920 uui Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygcnsplein 1 - Telei 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No 424807 a Waclttendlwist: 1840—I8 30u Telef 382569 Dordrecht: Scheflerspleln 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 457i Klachtendlenst na 1740 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week 2,85 per maand. 7.90 pet kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dageliik* Voetgangers beschermd op al e zebrapaden ««MiiaTiin waarvan de opbrengst miixiv- TITT Lone Star Cement declareert sen vegelm kwart. div. van 0 27!i. alsmede een slot dlv. van 0.10 Amer. Metal Climax declareert een re- gelm. kwart div. van 0.30. f .vraagt brochure Telefoon 01726-21 88

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1