De dag des Heren Bestedingsbeperking voorbij Veel inkopen op laatste dag Citericitoch staat daad? in produkt Duits schi op aal gezonken Raket uno II te langzaam Première van faalt lexer Betonwagen sleurt drie mannen mee: één dode PILOOT DREEF 36 UUR OP VLOT IN ZEE ROND Meisjes trekken liftend en zingend de wereld door KINDERFILMS Macmillan krijgt antwoord van Chroestsjew Trein hoorde zich in perron Cypn i s-re sol n tie van Mexico door V.N. aan retard k NOG NIET NAAR DE MAAN m Sint dankt de hulptroepen Vlam in de pan TROUWS NAJAARSPRIJSVRAAG GESLIPT OP GLAD WEGDEK ZATERDAG 6 DECEMBER 1958 ÏESTIENDE JAARGANG No. 416$ Weinig geld besteed aan prullaria C V Directeur: H. DE KUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiWS SEUT (Van een onzer verslaggevers) Sint Nicolaas is dit jaar in ons land guller geweest dan vorig jaar. Dit is de eerste indruk van degenen, die in zakelijk opzicht van zijn vrijgevigheid hebben ge profiteerd, van de neringdoen den. Zij menen te hebben gemerkt dat ook voor onze nationale held in het weggeven de bestedings beperking verleden tijd is. Iets anders dat is opgevallen: meer dan vorig jaar werden de in kopen uitgesteld tot de laatste dagen. Zelden moest de Sint op zijn verjaardag nog zoveel ko pen als gisteren. In Amsterdam was dit ook buiten de winkels te merken: de drukte in de straten was er tegen het eind van de mid dag zo groot dat de verkeerspoli tie^ de assistentie moest inroepen van de rijkspolitie. IndusLriëlc beiangslelling DE LA PROMENADE TT/ tmlcvtyen eat overstelpend aantal oplossingen van onze 'I yrole tuejuarsprijsoraag ..Wat staal daar? Wel geteld 1varen het cr 26572.' De jury heeft een berg aan, werk moeten verzetten om al deze inzendingen te controleren en is na vrijwel met haar taak gereedgekomen. De uitslag zullen wij in de krant van woensdag a.s. publiceren. Wij hehhrn het geduld van onze lezers hmtj op dc piot] moeten stellen mom na is het einde in Zicht Behalve de namen der grijsiemntims zullen tvi/ ook de goede oplossing heleend maken cd een kort overzicht geven van dc bevindingen van ie i'/rn Xnt7 eren geduld tot woensdag dus o VOOR ALLE ZEKERHEID EEN TWEELING... •3 ar PAS OP MAN!" groninger? debiersljjsf op aanvraag J Extra-dividend Radio Corp TWEE GITAREN Rotterdam: Witte at nuasuVai ja - xeiei iulm Postbus 1112 - Postgiro No. 424319. Klacfctendicnst abonnementen; I8.3U18U0 uir Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 5-Gravenh»ge: Hu>gensplcm 1 - Telel 183487 (3 innen.) Postbus 1091 Postgiro No 424867 (Clachlendiemt. 13.3019 30u Tclef. 362569 Dordrecht. ScheRcrsplein 3 - Postgiro No. 424208 relefoon 45". Klachtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2.65 per maand,7,90 pe> IrwartaaS Losse nummers 15 cent. Verschynt ijageiyk* (Geldig tot morgenavond) VANNACHT LICHTE VORST Zonnige period enen slechts enkele verspreid r**rko- inende buien. Vannacht in het binnenland lichte vorst en hier en daar mist. Morgen overdag ongever dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wine m hoofdzaak noordwestelijk Morgen: zon op: 8.33 maan op: 4.02 onder: 16.30 onder: 14.36 HALVERWEGE de week hadden de kranten een paar berichten over de zondag tn Rusland. 'Iet eerste be richt was bepaald schokkend Op ver zoek van „het werkende volk*' 2ou Chroestsjew hebben gedecreteerd, dat de zondag als offi :iëJe rustdag in de Sovjet-Unie vervangen werd door de zaterdag. Bij het lezen dachten wij even aan de kerken in Rusland, voor al aan de betekenis van de paasmor- gen voor de Oosterse Orthodoxe kerk De zin van de sepaling wilde echter niet helemaal doorzichtig worden Wat „het werkende volk" er voor voordeel aan kon hebben, was niet dui delijk. We dachten ook even aan het stelsel van de decaden van de Franse revolutie, de „week" vvn tien dagen met drie rustdagen per maand. Maar de in de persberichten genoemde Rus sische bepaling hield de week van ze ven dagen aan. Was het de bedoeling dc kerk dwars te zitten? Sint Nicolaas muller WE leven snel en oppervlakkig et velen, die toch we! geraakt waren door het persbericht, varen hun eer ste reacties erop alweer vergelen toen de volgende dag de persbureaus een correctie aanbrachten. De maat regel bleek slechts te geiden voor deze week. Gisteren was de nationale feest dag, ter herdenking van de grondwet van de Sovjet-Unie De bepaling laat nu daaraan de zaterdag aansluiten als wekelijkse rustdag, terwijl het morgen dan in Rusland werkdag is. De eerste reactie op de correcties was: dit is wat anders! Het is iets waar men bi] ons nie' mee zou moe ten aankomen bij „het werkende volk". Dat ziet in het dicht cp elkaar vallen van een of andere feestdag en de zondag ce.: extra vrije dag zit ten. De Russische bepaling schijnt een praktische maatregel te zijn, waartoe men minder uit vijandigheid tegen kerk en godsdienst, dan wel uit onver schilligheid besloot, uit volslagen on verschilligheid tegenover de christelij ke levensorde. Het gaat dan over een onverschilligheid, die de gelovigen te genwoordig in alle oerheen christelij ke landen aantreffen bij hun relaties .van Allerlei soort. De christelijke zaak is in "deze gedaebtengang der onver schilligheid niet meer dan een liefheb-i berij, zoals de hengelsport. I NTUSSEN kan men nog wat door-j i denken en dan gaat het weer over! de zondag. Dan komen we tot twee conclusies.! De eerste is, dat wij wat de zondag, betreft, in Nederland nf een oevoor- dan vori Als men de middenstanders wil gelo ven en waarom zou men dat eigen lijk niet willen is er dit jaar op vallend weinig geld aan prullaria be steed. Er was ontzettend veel raag «aar de zogenaamde praktisch-luxe cadeaus, zo werdLons. van de zijde van een groot warenhuis medege deeld U weet wel die dingen die 3e zo .n eens te binnenschieten". Natuurlijk waren ook de normale cadeau-ar tikelen: het boek, de grammofoon plaat, het sjaaltje en het speelgoed zeer in trok. maar op de afdelin gen van de meer luxueuze praktische artikelen moest heel dikwijls uit verkocht" worden gezegd ondanks de grote voorraden. Voorbeelden van die „praktisch-Iuxc" artikelen? Va zen, koffiezetapparaten, artikelen die men bij fondue gebruikt, enz. recht land leven Een jaar of wat ge Dboei{Verkopers hadden dezelfde er- leden moest door een Nederlandse af-1 varing. Natuurlijk werden er massa's deling van een internationale organisa pocketboeken verkocht, maar het op tie een congres ergens in ons land wor-{ den opgezet. Volgens het internationa-i le hoofdbestuui moest dit congres cr. zondag worden geopend. Wij zeiden. dat we dat niet deden en dat dit zo co'-1 jaar er in de Sint Nicoiaas-verkoop nu echt „uitgesprongen" is. De normale cadeau-artikelen, maar dan meer met het accent op het luxere. Het enige wat er '.vel uitgesprongen is, was een bestelling bij een Amster dams warenhuis van een rasechte, op geen enkele manier aan Nederland verbonden Turk in Turkije. ..Die man had het op een heel ingewikkelde manier over Sint Nicolaas en vroeg ons hem een assortiment typische Sint Nicoiaas-cadcaus ie sturen." Advertentie) EEN N IEL'WE SERIE van inn Doornroosje De grote vakantie Vier jongens en een jeep Het grote avontuur Kinderen van de grote Fjeid Gevarieerd Kinderprogramma niet kon. Een en al verbazing bij het hoofdbestuur, waarin toch ver scheider.e christenen zaten. Het was, vrijwel onmogelijk de vrienden duide-i lijk te maken, dat hun verlangen on-j mogelijk kon word::: ingewilligd. He doorslaggevende argument was tent slotte: dat doen wij tegenwoordig in; Nederland niet meer: dat doen bij ons alleen de communisten. I Heel ons voik leeit, wat de zondag betreft, m 'n bevoorrecht land. Van de Zondagswet profiteren ook de duizen den, voor wie de zondag alleen maar een vrije dag is. merkelijke is, dat het pubhek ztch toch niet in de eerste plaats tot de goedkopere uitgaven heeft gericht. was zeer grote belangstelling voor c!c duurder-uitgevoerde roman en populair-wetenschappelijke boeken. Overigens kon geen enkele winkelier ons een bepaald artikel noemen, dat (.4 -ertPt't*? DE tweede conclusie 13 niet zo vro lijk. Want zij stelt iets over het klimaat en de kleur van de zondag, over zijn invloed in het openbare le ven van ons volk, over het besef voor de zin van de zondag in het Neder landse leven in het algemeen En dan moet gezegd worden, dat deze zo uiterst belangrijke zaken in feite, in de praktijk van het leven, zonder meer afhankelijk zijn van t at de christenen ervan maken. Niet eer dag van lief hebberij. zoals de hengelsport er een is. Niet zomaar een vrije dag, maar een echte zondag, Ie dag van hun Heer! R. SCHIPPERS HOTEL-C.Al (.-RESTAURANT UAARN AM Abt A LAAN 1 - TEL. O 2t)j4—2SH3 Gunstige egging in het centrum van het dorp, 3 minuten van he: station an in directe nabijheid van prachtige bo«en 4e PRIMA KEUKEN 4e ZEER VERZORGDE WIJNKELDER Het antwoord van de Russische pre mier Chroestsjew op MacmiMarts jong ste boodschap is vrijdagmorgen le Lon den aan de Britse premier overhan- Chroestsjews brief is een antwoord op het schrijven van Macmillan, waarin de Britse premier verklaart dat het Westen zijn verplichtingen tegenover Berlijn zal nakomen. Maemi'.lans brief is niet gepubliceerd. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken zei dat ook Chroestsjews antwoord met voor publikatie zal worden vrijgegeven. (Van onze Haagse redacteur) Het is niet -1 jk dat de sport wagen „ClterWWS^S^ï^-irt.^prodnk-t® wordt gebracht. De ontwerper van deze wagen is kortgeleden gearresteerd, verdacht van zwendel met valse wis sels. Hij zou enorme schulden gemaakt hebben. Nu zijn er echter drie gega digden voor zijn sportwagen, nl. twee industriëlen en een combinatie. De onderhandelingen over eventuele pro duktie zijn gaande en worden gevoerd door de raadsman van de gearresteerde ontwerper. (Van een onzer verslaggevers) Eén passagier liep lichte verwondin gen aan het hoofd op, toen vanmorgen om kwart over negen op het station tn Gouda de trein uit Alphen a. d. Rijn bij het stoppen doorgleed en door het stootblok reed. De trein boorde zich daarbij anderhalve meter in het perron. Het treinverkeer raar Alphen a. d. Rijn ondervond enige vertraging, daar de trein zodanig beschadigd was, dat hij niet kon terugkeren. Omstreeks tien uur was het treinverkeer weer nor maal. De alfetnene verga'Vrins der Ver enigde Naties heeft vrijdag zonder hoofdelijke stemming een Mexicaanse resolutie inzake de kwestie Cyprus aangenomen. In de resolutie wordt Engeland Griekenland en Turkije verzocht een „vreedzame, democratische en recht vaardige oplossing" van de kwestie te zoeken. De algemene ve'.gjdering had slecht" enkele minuten nodig om de kwestie af te handelen, hoewel in de politieke commissie acht dagen lang en dikwijls fei over Cyprus is gedebatteerd. Een oi'twerp-resolutie die donder dagavond met 31 tegen 22 stemmen bij 28 onthoudingen door de politieke commissie werd aanvaard en waarin werd aangedrongen op het bijeenroe pen van eer conferentie over een tij delijke regeling van het bestuur van CyjM'us en bespreking van een defini tieve op'c-ssing an de kwestie, werd niet in stemming gebracht, daar thans 'n tweederde meerderheid vereist was. Engeland en Turkije hadden voor deze ontwerp resolutie gestemd, maar Grie kenland had />ch ertegen uitgespro ken. ))e 148 ton metende Duitse kust vaarder „AIcx" uit Ems is gistermid dag na een aanvaring met de Neder landse „Berdien", die deef uitmaakte van een sleep, in de Waal gezonken. De aanvaring ontstond even ten -zui den van Nijmegen, dicht bij een plaats waar elektriciteitskabels in de Waal bodem liggen. De „Aiex' voer stroomafwaarts en wilde een sleepboot die vijf schepen sleepte, passeren. De kapitein van de „Berdien" zag echter dat er te weinig ruimte zou zijn tussen de kustvaarder en de laatste twee boten in de sleep en probeerde de situatie door een ma noeuvre nog te redden. Dit lukte ech ter niet. De sleepboot boorde zich in dc romp van de ..Alex", die onmiddellijk zoveel water binnenkreeg dat zij tot de stuurhut zonk. De opvarenden, de Duitse eigenaar-schipper Schwartz, zijn nicht en drie matrozen, zochten hierin een veilig heenkomen totdat de gealar meerde rivierpolitie her ophaalde Zij zijn in hotel „Rondeel"* irt Nijmegen onder dak gebracht. Het Duitse schip had een lading pot- as Het is in de loop van de middag gelukt het gezonken schip tussen twee kribben te slepen, waar het geen ge vaar opleverde voor de scheepvaart. Een leraar te Oostburg, de heer' R. P. de Houck, heeft de aangifte van de zekerheid deed hij dat met dé aankon diging van de geboorte van een ge zonde tweeling. Hij kreeg twee spaar bankboekjes met 20. '7 i tl'pA, pR KSII) FIX T EISENHOWER hield zijn tweejarige klein dochter sterig hij dc J/and toen hij uil het vliegtuig stapte, dat hem van zijn rakunlie verblijf m Augusta (Georgië) terugbracht naar Washington. De president heeft V) dagen lang doorgebracht met vissen en golf spelen. DE .f UNO II HEEFT niet voldoen de snelheid gekregen om in de nabijheid van de maan te komen". Met deze mededeling maakte de Ameri kaanse generaal Medaris vanmorgen in Cape Canaveral een eind aan de hoop. dat de eerste maanraket van het Ame rikaanse leger, die vanmorgen afge vuurd werd. een succes zou worden. De vermoedelijke oorzaak van deze mis lukking is dat de raket van de eerste trap niet lang genoeg gebrand heeft. Ook de koers schijnt niet juist geweest te zijn. Bijna 90 minuten nadat de Juno met een verblindend schijnsel van witte vlammen liet luchtruim had gekozen maakte het Amerikaanse ruimtevaart bureau NASA te Washington bekend dat alle vier trappen in de juiste volg orde waren ontbrand. Op vijf Ameri kaanse sterrenwachten werd de baan van de raket van seconde tot seconde getolgd en m Engeland volgden de astronomen van de radiotelescoop te Jodrell Bank het projectiel uit etgpn interesse. Maar enige tijd later werd zowel in Washington ais op Cape Canaveral te- (Van een onzer verslaggevers) Een zware betonmolenwagen, met een gewicht van drie tot vier ton, is he denmorgen omstreeks kwart- over ne ren bij het afrijden van de nieuwe <^1 a p vbrug te Amsterdam in tSé' richting Nieuwen dam op het spie gelgladde asfaltdek geslipt. De kolos maakte plotseling een zwenkende be weging, schoot in volle vaart het an dere wegdek op. sleurde drie mannen mee. die daar stonden te praten, en viel toen op een van zijn zijkanten. De rustede arts dr. $V. R. von Hage uit Amsterdam-Noord, ongeveer 70 jaar oud. werd gedood. Ir. IV. Baer van de Drakafabrieken en de chauffeur van de betonwagen moesten in het zieken huis worden opgenomen. Een van de mannen, dié door het gevaarte wö'd gegrepen, mankeert wonder boven wonder niets. Op dezelfde plaats, waar de beton molenwagen zo plotseling slipte, was eerder op de morgen ir. Baer met zijn blauwe personenauto al geslipt. De auto schoot rechts het grasland in en sloeg over de kop. De ingenieur, die op weg was naar zijn werk, kwam er met de chrik af. Hij liep de weg over en hield een kleine grijze autc aan, die in de richting Amterdam reed. De be stuurder was dr. von Hage, die onmid dellijk uitstapte. Ook een motorrijder stopte om de helpende hand te bieden. De drie man nen stonden te praten op de grasstrook tussen de twee weggedeelten, toen de betonwagen de brug kwam afzetten. De Ingenieur schreeuwde nog tegen de chauffeur: „Pas op man. het is hier levensgevaarlijk!", maar toen was het al te laat. Plotseling maakte het ge vaarte een /.wenking naar links. Het ging zo onverwachts en zo snel ir. zijn werk. dat de mannen het niet hebben zien aankomen. Anders was er gelegen heid te over geweest om weg te sprin gen. Een paan seconden daarna lag de betonauto gekanteld op het linkerweg dek. met daarnaast de gedode dr. von Hage en de twee andere gewonde man nen, De motorrijder kwam met dc schrik vrij. Men is na het ongeluk onmiddellijk begonnen scheppen voL zand op het ge vaarlijke wegdek te gooien. gelijkertijd bekendgemaakt dat de snel heid 400 nieter per seconde te laag was en dat de aanvangssnelheid die onge veer 24.800 mijl per uur had moeten, bedragen. 900 mijl minder geweest was. De definitieve conclusie die hieruit ge trokken werd was, dat Juno II geen baan rondom de zon zou gaan beschrij ven en zelfs rriet in de buurt van de maan zou komen. Als alles goed gegaan was zou dc Juno II na een vlucht van 33 uur 4S minuten op een afstand van 350.000 km van de aarde het raaanpad ge kruist hebben. Vervolgens hac mem gehoopt dat de satelliet nog 300.000 km verder zou vliegen en dan een baan om de zon zou gaan beschrij ven. De zon zelf is 150 miljoen kilo meter weg. Deze mislukte lancering door het leger volgt op drie uiet met succes bekroonde pogingen van de lucht macht om de maan te bereiken. (Advertentie) fdJUUAO J5 GISTERAVOND laat kon Sittl- U Nicolaas zichtbaar ver moeid van de drukte, die de vie ring van zijn verjaardag weder om veroorzaakt had nog maar enkele ivoorden spreken. Hartelijk dank aan allen die door pakjes en giften de Trouw- actie 1958 „Voor 1500 kinderen" tot een doorslaggevend succes hebben gemaakt. De offervaar digheid is gróót geweest. Nog maals véél. vécl dank!" Wy kunnen er aan toevoegen nis ambassadeurs van de blij moedige gever dat alles .goed besteed is. De giften zijn ver deeld over vier van de acht pro testantse centra voor kinderbe scherming. die het object waren van deze Sint-Nicolaasactie van ons dagblad, waaraan honderden ouderen cn jongeren zo spontaan hebben medegewerkt. Vermelden we nog dat op strooiavond de eindstand van de giro voor het-kind-in-de-scha- duw" 4600.bedroeg. De Radio Corp. of America decla reert naast het regelmatige kwartaal dividend van S 0,25 een extra-dividend van S 0,50. In januari van dit jaar keer de de Mij. een zelfde dividend uit. Advertentie I l/.V HEEFT EF.S PAAR Xew Yorkse arbeiders heel irut zweetdruppels gekost voordal z'n deze 20 tact er hutje kerstboom overeind luidden u]j Rockefeller Place hi Xeir York. Er kinunen zelfs ecu kraan en hijskabels au» te pas. Vanaf 11 december zal dt hoorn gelooid zijn mei rier- duizcml teil Ie ea rude lichtjes. ZAANDAM Kring acht van de Zaandamse brandweer moest op Sin- teriaasdag uitrukken voor brand aan het Kalf. Bij het bakken van patates frites was bij de heer H. aan het Kalf 242 de vlam in de pan geslagen en was ook de muur van het keukentje in brand geraakt. Krachtig .ingrijpen, waarbij een slang op de waterleiding werd gebruikt, wist erger te voor komen. MissouriKansasTcvas Lines Netto winst 10 maanden per 3! okt. S 753 467 tegen een verlies van S 50.473 Celanese Corp. of America keert een icgelni kwart div uit van S 0 23 Vraag deskundig advies aan de juiveliei-hoilogcr EEN Amerikaanse straaljagerpiloot, afkomstig van dc vliegbasis Socstcrbcrg, liceft meer dan 3G uur op een vlot in dc Middellandse Zee rondgedreven, voor hij uitgeput,werd opgepikt. De piloot was woensdagavond laat met ziin parachute uit ziin toestel gespron gen. toen hij op wee was van Soesterbcrg naar de Amerikaanse luchtmacht basis Wheelus in Libië. Dit heeft een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht in Wiesbaden gisteravond meegedeeld. KOOR dc Amsterdamse meisjes Robbt/ run der Wal cn dos dc Lange Wen- dcls is het passeren van een grens paal ueen sensatie meer. Zij hebben uu al .77 hinden bezocht sinds zij op 9 juni 1949 lillend de wereld in trokken. Op het ogenblik is het tweetal in Maryland in de Verenigde Staten, waar liet een gastvrij onderkomen heeft gevonden bij de familie Shoup. bekend van een ontmoeting m Turkije. De meisjes hebben in de negen laar van hun reis Europa helemaal afge reisd. vervolgens het Midden-Oos ten. Afrika, Zuid-Amerika en op hot ogenblik is Noord-Amerika aan de beurt. De wereldrei/.igsters voeren ongeveer 66 pond aan bagage mee, waaronder kampeeruitrusting en camera's. Het belangrijkste is misschien nog wel de twee gitaren, die zij gebruiken om geld te verdienen voor eten en slapen, en soms ook voor vervoer als hel liften geen succes heeft. Zij zingen volksliedjes, de favoriete van verschillende landen en eigen composities. Hobby en Jos hebben hun repertoire gebracht voor dr. Albert Schweitzer in Afrika, voor het vreemdelingen legioen in het paleis van de sultan van Marokko, aan boord van het schip Magpie Van prins Philip te G'oralta ,lg van de Joe- g rslavi .aent Tito en voor een Italiaanse baron. M? ar soms is het ook wel eens wat ninder stra'ond geweest. In Spanje hebber zij het vier dagen zonder voedsel moeten stellen. Uit Tuut* vertrokken zij in alleryi, toen de gevechten daar uitbraken. Zy wer den naar Frankrijk teruggezonden, toen zij prooeerden Engeland bin nen te komen met een enkele reis en zonder geld op zak. Als de wereldreis ten einde ts zullen de meisjes lezingen gaar; houden aan de hand van films die zy hebben, gemaakt. En Jos wil met behulp van de agenda, die zy heeft bygehoadwL een boek gaan schrijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1