Zo niet in de Rembrandtlaan. dan geen markt in westen Klompenmaker houdt van zijn Schlingmann werk I m m DrSn ad óèmAASgA KERK EN SCHOOL Sinterklaas in „Moria" B. en W. antwoorden op vragen Kerkdiensten Spaarcijfers „Anno 1820" Overzicht haringvisserij Sint Nicolaas aangekomen Schiedam H. van Brandwijk 40 jaar in dienst van Van Berkel Medische diensten Burgerlijke stand van Rotterdam Hoek van Holland Vlaardingen Kerstcollecte van Leger des Heils Maassluis Familie-avond C.N.V. Door bus aangereden I «IÜI1 mm$m. do onigo ochto ode ft 1912 Burgerlijke stand van Vlaardingen Jaarvergadering Boaz-bank Verhouding vrijgem. kerk', te Zwolle en 0. Soemha Gedenkdagen predikanten Nieuwe hoogleraren te Utrecht voor Rotterdam Wassenaar TROUW Zaterdag 6 decemLer 1958 Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur wzw zzo Machines Modellen Ook in het kindertehuis Moriaaan de Prins Bern- hardkade te Rotterdam-Hil- legersberg heeft Sinterklaas namens Trouw grote vreugde gebracht. Voor de 17 kleine bewonertjes brak gistermid dag om drie uur het grote moment aan, toen een ver kleinde uitgave van de Sint binnenstapte. Een even klei ne Zwarte Piet droeg daarna de zak aan en toen kwamen de geschenken te voorschijn.1 Alle kinderen kregen cadeau tjes, die gezien het enthou siasme, goed van pas kioa- men. Maar de grootste be' .y- stelling trok toch we. ch> fraaie poppenwagenwaai over Sinterklaas zich onmid dellijk ontfermde en waar mee hij door de speelkamer aan de wandel ging. De voor keur van de kleinsten, zoals op de foto te zien is, ging uit naar het andere grote ge schenk: een schommel, die al onmiddellijk een plaatsje vond in de serre. SCHIEDAM, Gemiddeld 5000 koop lieden maken jaarlijks gebruik van de markt te Schiedam. Uiteraard 7.yn dit In hoofdzaak de kooplieden, die regel matig de markt bezoeken. Met ingang van 1 januari 1957 zijn de marktgelden verhoogd. De opbrengst over dat jaar •was f 5.517,25 en de uitgaven f 4.784.95, een voordelig verschil van. f 732.30. Omdat het niet zeker is dat dit ver schil ook voor de volgende jaren aan wezig is, worden inkomsten en uitga ven in de gemeentebegroting op dit punt gelijk geraamd, In antwoord op vragen van Raadsle den schrijven B. en W. in het Algemeen verslag verder dat de Adviesraad voor de Detailhandel en consumentenbelan- igen reeds in 1956 heeft gevraagd om een weekmarkt op de Rembrandtlaan, nml. op dinsdag. De marktmeester heeft hierover ge rapporteerd, waaruit blijkt, dat zowel kopers als verkopers dit op prijs zullen stellen. In verband met de bestedings beperking werd door B, en W. echter (besloten, een besluit over deze tweede weekmarkt voorlopig uit te stellen in verband met de hoge kosten verbonden aan het geschikt maken van een markt terrein op de Rembrandtlaan. Van ivele bewoners wan de Remt'orandt- laan is inmiddels een bezwaarschrift SCHIEDAM. Op het gemeentehuis te Schiedam is vrijdag door burgemees ter Peek de eremedaille In zilver, ver bonden aan de Orde van Oranje Nas sau uitgereikt aan de heer H. van Brandwijk. De heer Van BranMwijk. die aan de Mcsdaglaan 25 woont, was op die dag 40 jaar in dienst van de Maatschappij Van Berkei's Patent N.V. te Rotterdam waar hij werkzaam is als chef buiten dienst. Na afloop van de plechtigheid werd de heer Van Brandwijk in de cantine van het bedrijf ontvangen waar hij werd toegesproken door de president-directeur prof. ir. D. A. A. Kooien. In zijn toe spraak richtte hij woorden van waarde ring en dank tot de jubilaris voor de toewijding en plichtsbetrachting gedu rende de 40 jaar in dienst van de Maat schappij bewezen. Deze gelukwensen gingen vergezeld van de aanbieding van een Delfts-blauw herinneringsbord en een cadeau onder couvert. Ook door collega's cn afgevaardigden van het personeel werden toespraken gehouden en geschenken -overhandigd. SCHIEDAM. Herv, gemeente Grote kerk 10 uur ds Smids. 5 uur dr Cazemicr: Bethelkerk 10 uur dr Cazemicr. 5 uur ds Teutscher; Opstandingskerk 10 uur ds Smids. Geref kerk Oostcrkerk 10 uur ds Oomkes, 5 uur ds Nawijn: Plantage kerk 9.30 uur ds Kapteyn, 4.15 uur ds Oom kes: Juüanakerk 10 uur ds Nawijn, 5 uur ds Kapteyn: Kethel 9.30 uur ds Adema, 2.30 uur ds Kapteyn. SCHIEDAM Herv (Geref) Evang-gebouw Ire ne 10 u ds H Stolk te Sfchevenlngen. 4 u ds J vd Velden te Dordrecht. -- Evang Lutherse Gem. 10. u ds S1G» v cLHaagen. VLAARDINGEN Geref Kerk Oostcrkerk 10 u dr F L Bos, 5 u ds H Zandbergen, Em- mauskerk 9 u ds H Zandbergen, 10.30 'u ds H Zandbergen. 5 u ds Lever. PnieHterk 9 u ds J - Lever. 10.30 u ds G Aakbers- berg, 4 u ds E D Kraan. 5.30 u dr F L Bos. N H kerk Grote kerk ds W J Kol ken. s u ds W J Schouten, wijkgemeentc III en IV Rehobothkcrk 9 u ds Van Rhijn, 10.30 u ds Van Rhijn, 7 u de heer J van Lambalgcn, wijkgemeente V Bethelkerk 10 u ds J van Noord, 7 u ds J D Pienter te Oegstgeest, Wijkgemeente VI Immanucl- kerk 10 u ds A de Leeuw te Boskoop. 7 u ds J van Noord. Wijkgemeente VII en •VUI Nieuwe kerk 10 u ds P van der Vloed. 5 u ds J Hogendam. MAASSLUIS Ned Herv Kerk 10 u ds L van Hartingsvcld, 5 u ds K M Vogel. Kon Wil- hc'.mlnaschool 10 u ds K M Vogel, Jeugd- kerk (Kleine Kerk) 10 u de heer A van Wasbeek. (Gen de Wetstr 2) 10 u L v d Pol, Klnderkerk (Ons Huis) 10 u mej S Kouwcnhoven. Geref Kerk 9.30 u ds J D Koers van Den Haag. 4.30 u ds J Nierop van Dwingelo, Zutdcrkerk 0.30 u as J Nierop. 4.30 u ds J D Koers. Geref Kerk (art 31 ko) 8.30 en 2.30 u ds H vd Veen. Chr Geref Kerk 9.30 en 4.30 u leesdienst. Ned Prot Bond 10.15 u me vrouw da M B Kolff-Vos van Bussum. Leger des Hcils 10 u Heiligingsdicnst: 6.45 u Openluchtsamenkomst op de Markt en 7.30 u Verlossingssamenkomst o.l.v. Kapte A A Edeiinc en Luite P M Emanuel. ROZENBURG Ned Herv Kerk Immanuelkcrk vm 9.30 u ds C A Evelein. 6.30 u ds C de Ru var. Zandvoort, Westerkerk vm 9.30 u ds C de Ru. Stonskapel vm 9.45 u ds Eggink. - Geref Kerk vm 9.30 cn 2.30 u ds J F Mantz, Ohr Geref Kcric vm 9.30 en 3. u leesdiensten. Geref Kerk (Vrlj- gem) 9.55 en 3 u leesdiensten. OP zondag 7 december wordt de medi sche dienst te Schiedam waargenomen door de volgende artsen: D. Houthuysen jr.. swammerdamsingel 43. tel 68516. W. T. P. Nijenhuis. Burg. Knappertlaan 154, telef. 69880. Cn. A. Poll. Tuinlaan 92. tel. 67856 Geopend Is apotheek Van Westendorp, Sin gel -81. ook voor de nacht- en avonddienst van de overige dagen der week. Geboren: Aiphen en drika d. v Jacobus A. Pljnacker; C. Waning; H. Hollem; ters en W. Overleden: Alcman; F. Rijswijk. Ernestus J. z. v. A. J. van G. J. M. van der Meer; Hen- P. J. Ouwens en H. Martijn: z. v. J. A. de Prenter en D. Ronald z. v. E. Roclofs cn M Rosamunda d. v. R. Vuijk en Antonius z. v. A. P. M. Pee- Hamerslag. T. Kloos. 69 jr. wed. van W. Goos. 94 jr. wed. van J. P. Aangiften overlijden, Rotterdam 5 dec.: M M C Spoor, vr v A Romijn 75 jr; J de Kievit, vr v A Slob 79 jr; J Bernard, man geh gew m D Klooster 78 jr; K Krege.» man v A Albcrda 79 jr; R A Schut, vr v A de Vries 58 jr; F v d Geljn man geh gew m A M Buskens 91 jr: A Kassei, vr v M Heurter 55 jr: K C de Groot, zoon 13 Ir- C Kroos, zoon 6 jr; W H Winters, ongeh vr 45 jr; A de Heer. man v M Outer- mans 62 jr; A E Nollen, vr geh gew m I Snel 71 jr;A Groen, vr geh gew m P G Soierings 71 jr; A Knóps. vr v JKrijger 60 Ja":A E de Winkel, man geh gew m z W Terlouw 77 Jr. Aangiften geboorten. Rotterdam. 5 dec.: G Schuur'Bronk z: M B van Essen-de Haan xt tcilckert-Ncvc zj J T Thrccis-ocn Briber ZAP van der Zee-Metz z; J M C Nikken-Westhuls d; H Husers-Boxma T M den Oudsten-van der Kooij z. m C Boón-Florusse z; J Dedert-Nieberg z; M de uw/»c»Rnctipus z* M Bruins-van Os z, H wnf^ed^Vlevcr z: M W Wceterings-de Jon*h Hofstede.Me.ver z, lnters.Verinaase a. D In-iuwtoMimeester d" E Dorreman-van Steen- A GrüUr-Hoffmann d: N Blans- MSSdemans^? P J Schuilwerve-Nijhoff i. A G Langendam-van Noord M G Katizer-Damstra d; E M T Caratf-Zegers d, H vsm Da™ en-Trijsburg d; C D van der Mijden-Abma z. ingekomen tegen het instellen van een markt ter plaatse. In dit verband merken B. en W. op, dat indien de Rembrandtlaan onge schikt moet worden geacht om als markt te dienen. - er waarschijnlijk in het westen van de gemeente geen an dere plaats daarvoor zal kunnen wor den gevonden. SCHIEDAM. In november over schreed bij de Spaarbank Anno 1820 het inleggerstegoed de 23 miljoen. Tot en met november werd dit jaar bij deze spaarbank reeds ruim 2,1 miljoen meer ingelgd dan terugbetaald. Het aantal inleggers nam toe met 1620 tot 45.384. Een enorme groei als wij bedenken dat na de gcldsanering in 1944 de spaarbank 23.000 spaarders tel de met een gezamenlijk tegoed van 9 miljoen. De grote inlagen en de vrijkomende middelen stelden het bestuur de spaarbank instaat voor aanzienlijke be dragen te beleggen. De effectenporte- feuillc nam met 2.5 miljoen toe tot 33.5 miljoen, de belegging in onder handse leningen met 0.5 miljoen tot 7,5 miljoen en de hypothekenporte- feuille met 0,4 miljoen tot 4.2 mil joen. De beschikbar kasmiddelen bedroe gen op 30 november 1958 ruim 1,1 miljoen. VLAARDINGEN. De traditie ge trouw heeft het Leger des Heils in Vlaardingen haar jaarlijkse KERSTAC TIE om minder bedeelde gezinnen, ouden van dagen, kinderen en niet te vergeten de tewerkgestelden in de Her man Frantzen-stichting een gelukkig gelukkig Kerstfeest te bereiden. Van 8 t.e.m. 13 december zal er een huis aan huis kollekte gehouden wor den. We zijn er zeker van dat het Vlaardingse publiek ook dit jaar weer met milde hand geeft, als het gaat om stadgenoten een blij Kerstfeest te be reiden. Het giro-nummer van het Le ger des Heils is 287772 (Kerstactie). Het is wel gewenst om naar de vol machten van de collectanten te vra gen, om er zeker van te zijn dat uw gift in goede handen komt. VLAARDINGEN. Vrijdag* werden maar enkele vangsten opgegeven', want verschillen de schepen hadden niets te melden, daar zij niet hadden gevist, maar naar het Kanaal waren gevaren. Daar ving .de VI 97 zestig kantjes en de VI 172' had geen vangst, terwijl onder ,de Engelse wal de VI 115 twaalf kantjes en' de VI. 190. weinig juit- deyzfe haalde. Zaterdag, was de VI 85 de hoogste vanger m«"zeven- tlg kantjes, gevolgd door de VI 216 met veertig kantjes'. De overige schepen vingen minder en verschillende zelfs niets. Maandag meldden slechts vijf loggersche- pen vangsten van onder de Engelse wal: de V! 190 gaf een vangst van vijfenzeventig kantjes op en de VI 114 dertig kantjes, ter wij) de overige drie, VI 115, VI 142, en 199 ..geen vangst" meldden. Dinsdag werd weer in het Kanaal gevist. De VI 203 ving daar honderd kantjes. Vorige week donderdag had de VI 203 30 last gevangen. De VI 216 gaf 34 met nog 40 netten te halen op. De rest ving hier slechts weinig. De vijf Doggerschepen hadden onder de Engelse wal meer succes: de VI 114 meldde vijftig kantjes, de VI 142 120. de VI 115 150 In de halve vleet en de V! 190 210. Woensdag en donderdag waren de meldingen vanuit het Kanaal beter. Vooral In de nacht van dins dag op woensdag was het resultaat daar vrij groot; de hoogste was de VI 208 met honderdennegentig kantjes in 70 netten. De VI 203, die met honderdenzestig kanter. zijn lading op 43 last bracht, volgde hierop. Evenals woensdag meldden ook donderdag verschillende schepen weinig of geen vangst. Maandag was de VI 112 met zijn monster vangst (40 last) aan de afslag; voor deze haring betaalde men 44 tot I 58.60. Vrij dag waren de VI 190 en VI 14 met tesamen 52 last haring, hiervoor gaf men J 46,40 tot 54.70. Hoewel dus de meeste schepen van de Nederlandse vloot naar het Kanaal zijn vertrokken na de gunstige vangstberichten van sommige schepen, zijn er toch nog en kele onder de Engelse wal blijven vissen. Tot op heden hebben zij hiervan geen na deel ondervonden. Zoals uit hhet bovenstaan de blijkt, waren hun resultaten niet slecht te noemen. Gemiddeld waren de vangsten daar zelfs beter dan van de in het Kanaal vis sende schepen. ZONDAGSDIENST ARTSEN VLAARDINGEN. Van zaterdag middag tot maandagmorgen 8 u. zullen in bijzondere gevallen dienst doen: dr. A. A. de Koning. Burg. Vcrkadesingei 24, tel. 3573; dr. L. v.d. Molen, Schic- damseweg 108. tel 3586. De zondags- dienst van dr. J. A. Leegsma wordt waargenomen door dr. B. W. Bussema- ker. Schiedamseweg 107, tel 3188. Ge opend: apotheek Walrave, Schiedamse weg 1. tel. 2093. Van alle Vlaardingse verloskundigen zal dienst worden gedaan door: mej. M. Ommering, Schiedamse weg 50, tel. 3664, mej. S. van Oosten. Leliestraat 6, tel. 2391. Voor de Vlaardingse Vereniging voor Gezondheidszorg „Het Groene Kruis- Oranje Groene Kruis" zullen dienst doen; zr. N. Doelman, Burg. Pruissin gel 24, tel. 3956. zuster Boxem, Sonoy- straat 7, tel. 3772, zuster van Zellem. Spoorsingel 159 a, tel. 6050. Voor hel Wit-gele Kruis zal dienst doen: zuster G. Damen, Emmastraat 4, tel. 3756. ADVENTS-ZANGAVOND. VLAARDINGEN. De wijkgemeente Immanuelkcrk van de Nederlands Her vormde Gemeente, heeft voor dinsdag 9 december een adventszangavond georga niseerd, die in de Immanuëlkerk wordt gehouden en waaraan zullen medewer ken Ank Attema, sopraan, J. A. C. van Haften, trompet en Joh. Groen orgel. Meditatie ds. S. van den Bos. Er zal verder gemeentezang zijn. Men begint om 8 uur. MAASSLUIS. Het Christelijk Natio naal Vakverbond heeft in Maassluis meer dan duizend leden en talrijke be langstellenden en is één der grootste organisaties ter plaatse. Het heeft veel invloed op het sociale en economische leven en is met name voor de christen werknemers van grote betekenis. Al leen reeds hierom mag worden ver wacht. dat velen zich dinsdagavond naar de Irrtmanuelkerk zullen begeven om de jaarlijkse vergadering van dit verbond bij te wonen. Maar. behalve deskundige voorlichting over de actue le sociaal-economische kwesties, wordt een zeer aantrekkelijk ontspanningspro- êramma aangeboden. De heer J. B. osterwelder uit Amsterdam is geen on bekende: integendeel, velen zullen zich het optreden van deze begaafde voor drachtskunstenaar met genoegen herin neren. De Christ, zangvereniging „Maas sluis Gemengd Koor" o.l.v. de heer J. P. A. Kriek en Koos Bons aan het orgel verzorgen het muzikale gedeelte. Aanvang half acht. HOEK VAN HOLLAND. Het is een vrijdagmiddag een blijde intocht gewor den voor Sinterklaas en zijn zwarte knecht in H. v. Holland. Onder gejubel van de in grote schare opgestelde schoolkinderen aan de Berg- •haven arriveerde de stoomboot (vroeger dan men hem verwachtte) voor de sleepbootkade alwaar de voorzitter van de wijkraad de heer D. v, d. Burg de Sint en Piet aan de loopplank hartelijk •begroette. De Harmonievereniging R.A.Z. (blies enige Sinterklaasliedjes, meege zongen door groot en klein toen de hoge gasten zich tussen de schoolkinderen be gaven. Dit op zichzelf was al reeds een feest, wat uiteraard maar kort moest zijn want er wachtte de Sint onnoemelijk veel werk in de Hoek. Voorafgegaan door de Hoekse Harmonie maakten de Sint en Piet in een open rijtuig een rijtoer door het dorp om daarna bezoeken af te leg-, gen in de feestzalen en bij schoolkinde- ren die door ziekte thuis moesten blijven. SCHIEDAM. Mevrouw D. v. B. werd omstreeks half drie aan de Rotterdamse- <fijk, toen zij overstak, door een R.E.T.- bus aangereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Hema- flat. Met kneu7.ingen aan de rechter heup en schaafwonden werd zij door de G.G. en G.D. naar het Gem. ziekenhuis gebracht en vandaar naar haar woning. Sf«*5S?; Het h/mwAt» van de klomii itebeurt zeer zorgvuldig met de lmnd. Oak klomiien worden in vele molen ge bracht. Deze maten worden nnngpgeven in centimeters. De heer Schlingmann fa briceert klompen van 1331 tui, waarbij de laatste grootte gelijk staat met schoen maat 47! „Mijn grootvader deed het al, mijn va~ der volgde hem op, en ik ging weer in de leer bil mü" vader", aldus vertelde de ReeuwUkse klompenmaker H. Schiin- mann, die aan de Raadhuisweg een zelf standig bedrijfje heeft. Overgrootvader Schlingmann is onder Napoleon gedeser teerd uit liet Pruisische leger, cn kwam naar Holland waar hij een betrekking in de tuinbouw te Linschoten aannam. Grootvader was de eerste die dit klom- penzaakje vestigde, en wel in Harmeien, waar ook de vader, cn zelfs de zoon nog een poosje gewerkt hebben. Na verloop van enige tijd de leertijd bjj vader Schlingmann verhuisde de zoon naar Reeuwljk. Al gauw kreeg hij zijn zoons in de werkplaats, maar dit duurde niet lang, want zy bleken het zwak voor klompen niet gefcrfd te hebben. Nu is de heer H. Schlingmann dus weer alleen m het bedrijfje. En het bevalt hem best. „Niet dat ik er zoveel mee verdien, want hel is veel werk cn weinig ver dienste". zo verklaart de klompen maker, een gezellige baas, rustig tussen zijn klompen staand. Maar hij schijnt een voorliefde voor zijn produkten te hebben, die maakt dat hij ondanks zijn verzekering dat het „armoe lijden" is, toch met plezier dit werk doet. „Het is wel haast het enige vrije be drijf in Nederlad. Ik doe wat ik wil, en mijn klanten mogen het ook doen. Ze kunnen de bestela'c klompen krijgen, ze mogen ze ook laten staan. Ik heb ten slotte klanten cn werk genoeg, en. ik raak de klompen heus wel weer kwijt. Bovendien, ze komen wei terug als ze ze nodig hebben, want je krijgt klanten naar waar. en als ze mijn klompen goed vinden, gaan ze niet naar een ander". De heer Schlingmann is er dus nogal gerust op. Op 12-jarige leeftijd is d'e Reeuwijker- al „in het vak" gegaan. „Dit is wel de leeftijd, ouder moet men niet beginnen". „Waarom niet?", vroegen wij. „Als je "t goed wil leren moet je af en toe eens een draai om je oren krijgen om je best te blijven doen. En een jongen van 15 a 16 jaar neemt dat niet meer. maar slaat terug", lichtte de heer Schlingmann ons in. OPHALEN HUISVUIL HOEK VAN HOLLAND. Vroeg tijdig doet men van gemeentewege weten dat in verband met de komende feest dagen het ophalen van huisvuil als volgt is geregeld: In de week van 22 t.m. 27 december (Kerstweek) zal één keer worden oneehaald en we! op woensdag 24 december en in de daaropvolgende week, die van 29 december tm. 3 januari idem en wel op woensdag 31 december. Te beginnen op 5 januari 1959 zal de dienst weer, als gebruikelijk, normaal functionering, dat is dus op maandag en donderdag van iedere week VISSERIJBERICHTEN VLAARDINGEN, 4 dcc. binnen van de haringvisserij: VL 203. Dina.j Jan Goedkncgt met 43 last. Marktnrii- zen; 5 december, sfeurharing kanaal 5154.30. Vangstberichten: donderdag morgen: VL 56 7 VL 70 26 VD 78 68 'VL 79 5 VL 89 8 VL 97 85 VL 114 25 VL 115 12 VL 142 10 VL 172 157 VL 208 1 VL 216 3 nog 50 netten. Vrijdagmor gen: VL 56 weinig. VL 70 8 kantjes. ,rL 79 8 VL 85 5 VL 89 geen vangst. VL.' 97 15 VL 112 15 VL 114 40 VL 115 14 VL 132 geen vangst. VL 142 90 VL 172 27 VL 190 53 VL 199 55 VL 208 20 VL 216 2 kantjes. DELE'T. Op 18 december zullen twaalf studenten uit Zuid-Afrikn. zes dames en zes heren op doorreis naar Engeland onze stad aandoen. Ze zullen die dag een ontmoeting hebben met de schcrnivereniging van de N.V. Ned. Ka- bolfabriek. In de onderstaande lijst met weerrapporten Is niet de maximum temperatuur van giste ren, doch de temperatuur van 7 uur 's och tends opgenomen. Deze regeling geldt gedurende de wintermaanden VLAARDINGEN. Geboren: Corne lls Jacobus, z. v. A. C. P. Voet en A. M. Meurs; Hendrik Jan z. v. J. C. de Goede en L. van Veen; Hendrikus An tonius z. v. J. M. Ie Grand en M. van Berkum. Petrus Alexander, z. v. K. J. Gouw en J. G. M. Broeders, Andreas Martinus Roger, z. v. A. Paardekam en E. A. van der Veeken. Ondertrouwd: Willem Houwer van Lindonk 27 jr. en Hannie Catharina Tombroek 23 jr: Karei Schot 26 jr. en Jacoba Hendrika van Willigen 22 jr.: Hendrikus Keemink. 26 jr. en Cornells Aartje van der Schans, Cornells Maat 25 jr. en Maat je Dijkshoorn 20 jr.; Herman Westdijk 24 jr. en Margarefcha Struys, 19 jr., Adriaan de Goede, 27 jr. en Gerardina Hoek, 25 jr, Cornells Marinus van Toor. 28 jr. en Aaltje 'Catharina van Ravens 22 jr. A AN de tramconducteurs van lijn 5 is O- in het Centraal Rapport over de ge meente-begroting 1959 bijzondere aan dacht besteed. Een lid van de gemeente raad heeft vragen over hen gesteld. Volgens hem doen de conducteurs dienst op een lijn, waarvan veel buitenlanders gebruik maken in de zomermaanden. Het lid acht het voor de vreemdelingen r.naangenaam, dat de conducteurs 'ceir vreemde talen spreken. De buitenlanders willen vooral met lijn 5 inior het Willemsplein voor het maken van een havenrondvaart. Het gemeente raadslid is nu op de gedachte gekomen de conducteurs cursussen te laten volgen in de Engelse en/of Duitse taal. waarbij speciaal de meest voorkomende woorden en zinnen, die in het verkeer gebruikt worden, worden geleerd. De conducteurs, die na afloop van zo'n eenvoudige cursus aan bepaalde eisen voldoen, zouden dan op hun uniform een kenteken moeten dragen. Naar aanleiding van deze vragen heb ben burgemeester en wethouders van Rotterdam zich bereid verklaard deze suggestie onder ogen te zien. De conduc teurs zouden, zo mogelijk, op basis van vrijwilligheid een cursus in zo'n vreemde taal te kunnen volgen. NU zal niemand er bezwaar tegen heb ben, dat conducteurs in de gelegen heid worden gesteld zo'n vreemde taal te leren. Wel kan men zich afvragen of op deze wijze de gezonde Rotterdamse humor in de trams wordt aangetast. Het is im~ mer5 juist de tramconducteur, die met een grote dosis vrijmoedigheid veie „talen" spreekt, die niemand beheerst. Het wonderlijke van deze talen is, dat zij verstaanbaar zijn voor de passagiers van welke nationaliteit dan ook. Een conducteur schijnt te putten uit een mysterieuze selfmade vocabulaire. Zijn woordenschat is opgebouwd met prakti sche middelen. Hy staat de passagiers, ook de vreemdelingen, te woord overeen komstig hun rangen en standen. Hij spreekt met kinderen en ouden van dagen en ook dan weet de conducteur de juiste taal te bezigen. Zelden zal hij verzuimen tegen een wat al te arrogant optredende Duitse heer te zeggen: „Herr Doctor". Vandaag luistert hij met de grootste interesse naar de mis moedige Griekse zeeman, wiens schip onder boycot-bepalingen valt. De con ducteur zal nimmer nalaten zijn weder waardigheden aan de overige passagiers te vertellen. Morgen vertelt een Noorse stuurman hem met veel gebarentaal de laatste nieuwe mop uit zijn land. De conducteur treedt dadelijk op als trans- lateur en laat alle passagiers mee ge nieten. De conducteur staat bekend om zijn parate kennis. Hij is populair geworden door het „verkopen" van de zo zeer ge waardeerde droge Rotterdamse humor- Hij is een goodwill-ambassadeur voor de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, een gids en een vraagbaken voor ieder een, die zich in het bruisende Rotterdam met zijn karakter van internationale haven beweegt. AL zijn passagiers willen het graag zo houden. En zouden de conducteurs er toe besluiten de eventuele cursussen te gaan volgen, laten zij zich dan in de toe komst niet beperken tot het bezigen van enkele beleefde staande uitdrukkingen in het Engels of Duits. De genoegelijke kwartiertjes in de tram moeten blijven. De conducteur moet zich het recht voorbehouden nog te kun nen zeggen: „Bitte mefraulein, laufen sie durch naar de vorzimmer". En: „Hallo sir, come upstairs, we go tot the river". Het bewuste lid van de gemeenteraad kan van deze „kleinkunst" in de tram volop genieten als hij eens enkele ritjes mee maakt. Niet uitsluitend in de zomer maanden, ook in andere jaargetijden als het avond is en veel vreemdelingen, meestal buitenlandse zeelieden, naar het Willemsplein willen. Die vreemdelingen willen weieens onaangenaam tegen de conducteurs doen. Maar dan hebben ze pech gehad, de conducteur verstaat ze toch. ondanks het feit, dat hij de cursus nog niet heeft gevolgd. Station Weer •e 6 V w H temp. 7 uur hedenochtend w eis rs 3 2 N t u V rï Helsinki sneeuw N 6 -5 0.1 Stockh zw. bcw. WNW 2 -l 0 Oslo onbew. NNW 2 1 0 Kopenh. onbew. NW 6 0 0.1 Aberdeen onbew. W 4 1 0.5 Londen 1. bew. stil 1 0 A'dam 1. bew. NNW 4 Brussel regen W 2 4 n,3 Luxemb. half bcw NNW 2 1 0 Parijs zw. bew. NNO 3 1 0 Bordeaux onbew. NO 2 -1 0 Grenoble geh. bew. O 2 -2 0 Nice onbew. N 5 2 0 Berlijn geh. bcw. WNW 5 3 2 Frankf. half bew. ZW 2 -1 0 Münchcn geh. bew. 4 -2 0 Zürich geh. bew. 1 -5 0 Gcnève zw. bew. N 5 -4 0 Locarno onbew. O 3 -7 0 Wenen zw. bew. w 6 -0 0.1 innsbr. onbew. stil -11 0 Rome onbew. stil 1 1 Ajaccio onbew. NNO 2 1 0 Madrid regenbui ZW 2 9 17 Majorca regenbul ONO 6 12 14 Algiers zw. bew. ZZW 4 11 0 In o'e tijd dat de heer Schlingmann begon, een 35 jaar geleden, werkten in één bedrijf een 10 a 12 man. Omstreeks 1920 kwam de kentering. In alle indus trietakken werden machines ingevoerd, zo ook in dit bedrijf. Vroeger vond men machines betrekkelijk onzin, maar oe meesten zagen na korter of langer tijd toch wol in dat het handwerk geen stand kon houden, niet kon concurreren togen de machines. Deze werden langzame!- hand de baas. Onze gastheer was van mening a'at in het klompenbedrijf het handwerk toch betere resultaten ople verde. De klompen waren steviger, de gelijker en hadden een langere levens- duur, namelijk gemiddeld oVic maanden tegen nu vijf weken. De oude modellen, handwerk dus. waren recht toe recht aan, waardoor ook o'e zool dikker was. De tegenwoordige modellen zijn luxer van uitvoering, gestroomlijnd, maar heb ben een dunnere zool. De heer Schlingmann is tot in de verre omtrek de enige klompenmaker, die zijn klompen niet geheel machinaal maakt. Het ruwe werk wordt Weliswaar met een machine geo'aan, d.w.z. het buitenmodel met een copieermachine, en het binnen- model met een boormachine, maar het afwerken van de klomp gebeurt met de hand.,Na dit gladschuren wordt de klomp geverfd, naar verkiezing van de klant rood. groen, of welke andere kleur ook. Geel is echter hel meest gangbaar, en ook wil en zwart worden veel gevraagd. De Friezen dragen zwarte klompen, liefst afgezet met een gouden bandje. Na het verven volgt het schilderen van een motiefje in afstekeno'e kleuren, cn dan gaat de lak erover. Uiteraard kan een klomp van ver scheidene soorten hout vervaardigd wor den. Er is keuze tussen populiercnhout, erg poreus en dus niet zo aan te beve len. wilgen-, beuken-, iepen-, of kastanje hout. Vooral de laatste houtsoort is bij zonder sterk. Ook in klompen worden verschillende modellen „gebracht". Het meest gang baar is de klomp met de houten kap. Daarnaast bestaat ook de leren kap, een meer luxe uitvoering. Ook de lage klomp en die met een smal leren bandje zijn in het „magazijn" van o'e heer Schlingmann aanwezig. Ten slotte is er nog de schoenklomp, met houten zool en leren „bekleding", „Waarvoor dient de holte, de zo genaamde stik in de zool van de klomp?" vroeg de heer Schlingmann ons. Als leken moesten wij het ant- wooro' schuldig blijven. Het is echter heel begrijpelijk, dat, wanneer deze zool geheel vlak zou zijn, spoedig het middengedeelte zou uitsteken onder het voor- cn achter gedeelte: evenals een schoen slijt immers ook de klomp het snelst bij o'e hiel en de tenen. Men zou het idee van een hobbelpaard krijgen, wan neer de voet op het middengedeelte zou rusten! MAASLAND. Donderdag 4 decem ber hield de Boaz-bank in de Magneet de jaarvergadering onder leiding van dc heer D. J. Lock. De directeur de heer A. Korpershoek gaf In zlin jaarverslag verschillende cij fers en fèïten ten beste, die een inzicht In de gang van zaken aan de leden ver schafte. De jaarrekening over 1957, die met een saldo -van <f 19.494.50 sloot en getuigde van een gunstig resultaat, werd gehoord de raad van toezicht goedgekeurd. Be sloten werd de winst van 1957 als volgt te verdelen: 1.750 toe te voegen aan de gewone reserve, die daarmede tot ƒ32.500 klom, aan tantième uil te keren ƒ3.898,90 en het restant of 13.845,60 over te bren gen naar de extra reserve, welke daar mede stijgt tot 37.614,50. De balans-telling was 1.572.230,49, om gezet werd circa 17 miljoen. Aan beleggers en spaarders was ver schuldigd 1.494.552 terwijl aan credie- tcn, leningen, voorschotten en hypothe ken was uitgezet 1.128.069. De liquide middelen beliepen 361.334. Het uittreed- geld werd wederom vastgesteld op 25. Intreegeld als lid is niet verschuldigd. In de piaats van de heer J. G. Nouwt, die 39 jaren lid der bank is geweest en om der wille van zijn hoge leeftijd zich niet meer herkiesbaar stelde, werd als be stuurslid gekozen de heer P. Boekcstijn, die deze functie aanvaardde. De voor zitter sprak hartelijke woorden van dank en waardering tot de scheidende secre taris. die trouw en bekwaam zijn functie heeft vervuld. De heer Nouwt sprak we derkerig woorden van dank bij zijn af scheid. Als lid van de raad van toezicht werd de heer C. C. Oosterlee met grote meerderheid van stemmen herkozen, die deze herbenoeming aannam. Het bestuur deelde mede, dat plannen in voorbereiding waren tot stiohting ran een nieuw bankgebouw met directeurs woning. Vervolgens werd nog de wijzi ging van statuten en reglement goed gekeurd. NED. HERV. KERK Beroepen tc AbbenbroekHeenvliet: K. A. Bot, cm.-predikant te Hoogvliet (toez.) Bedankt voor Bodegraven: H. N. van- Hensbcrgen te Renkum. Aangenomen naar Wilp (Gld.) Th. van Sprang te Zundert; naar Bectsterzwaag (wijkgemeente Nijbccts) H. K. de Wilde, vicaris te Don Haag. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Nieuwcrkerk a. d. IJssel: Knnd. J. Niemantsverdnct te Barcndrecht, die bedankte voor Olde- markt, Onderdendam. Hijlaart, Ottoland, Zwartewaal Abbenbroek. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Beroepen te Westzaan H. B. Byleveld te Noordeloos. .af. -rit ■-•'>( V», Bij de behandeling van de stukken met betrekking tot de zaak-Goossens, op de Synode der Geref. Kerken (Vrij- gemj te Bunschoten-Spakenburg was ook een mededeling van de kerkcraad van Zwolle, dat hij schriftelijk tegen over de kerken op Oost-Soemba de be reidheid heeft uitgesproken tot uitvoe- ring van het synodebesluit van En-' schede 1955. De Synode van Enschede had zowel de kerkeraad van Zwolle zaken, die tot de scheuring in de ker als de kerken op Oost-Soemba opge wekt al het mogelijke te doen om alle ken op O.-Soemba hebben geleid, weg te doen en tot erkenning te komen van wat in de uitspraken der gen. synode van die kerken wordt verwacht, zich „voorshands te bezinnen en te ver klaren aan het besluit der gen. syno de te voldoen." De Synode in Bunschoten sprak met grote meerderheid van stemmen uit, dat zij het betreurt, dat het schrifte- lijk contact van de kerkeraad van Zwolle met de kerken op O.-Soemba geen resultaat kon verkrijgen in het geven van enig advies inzake de ver- houding tot de Soembanese kerken. De synode betreurde het eveneens, dat in de-wederzijds gevoerde corresponden tie de ernstige wil om tot een herstel- de broederlijke gemeenschapsoefening te mogen komen niet tot uitdrukking is gekomen. Ds. E. v. d. Laan te Helpman (Gr.), em. predikant der geref. kerk te Anjum, wordt 7 december 75 jaar. Hij diende de kerken te Wljckel, Onstwedae, Ulrum en te Anjum, waar hij in 1928 met emeritaat ging. Nadien wqs hij tot 1945 geestelijk verzorger van de - (psychiatrische) stichting „Dennen- oord" te Zuidlaren. Ds. J. B. Jansen te Doesburg, em. predikant van de geref, kerk aldaar, herdenkt 7 december zijn 45-jarig ambtsjubileum. Hij diende de kerken te Zevenhuizen en te Doesburg, waar hij in 1953 met emeritaat ging. Dr. C. N, Impeta te Wolfheze, em. predikant van de geref. kerk te Djn- teloord, herdenkt 7 december zijn 45- jarig ambtsjubileum. Hij promoveerde in 1913 aan de V.U. te Amsterdam bij wijlen prof. dr. H. Bavinck op' een l" proefschrift over: „De leer der heilig making en volmaking bij Wesley en Fletcher" tot doctor in de godgeleerd heid. Dr. Impeta diende de kerken te Avereest, Purmerend, Kampen en te Dinteloord, waar hij in 1953 met eme ritaat ging. De jubilaris heeft in de bond van jongelingsverenigingen op g.g. een vooraanstaande plaats ingeno- men; van zijn hand verschenen ver- 1 schillende publikaties. Dr. H. J. Flieringa is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de facul teit der geneeskunde aan de rijksuni versiteit te Utrecht om onderwys 'e geven in de oogheelkunde, in het bij zonder ten behoeve van de stichting klinisch hoger onderwijs te Rotterdam. Dr. Flieringa is geneesheer-directeur van het oogziekenhuis te Rotterdam. Dr. E. H. Hermans, leider van de centrale organisatie voor de bestrijding van huid- en geslachtsziekten te Rot terdam, werd eveneens benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de R U. te Utrecht. Hij zal onderwijs geven in de huid- en geslachtsziekten, ook in 't bijzonder ten behoeve van de stich ting klinisch hoger onderwijs te Rot terdam. Aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn tot hoogleraar benoemd, dr. W. J. Bruins Slot. hoofd van de interne afdeling van het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, en dr. P. J. Kooreman. hoofd van de chi rurgische afdeling van het Zuiderzieken huis te Rotterdam. «s ECONOMISCHE HOOGESCHOOI ROTTERDAM. Aan de N.E.H. te Rot terdam Is bevorderd tot accountant de heer P. F. Dijkstal te Vlaardingen. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het docto raal examen filosofie Th. de Boer Bierum (Gr.) cum laude, kandidaats-examen sociolo gie mej. J. Gierveld Den Haag. cum lau de. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het kandidaats- examen Nederlands recht: mej. H. H v. d. 1 Most tc Bloemondaal. mej. L. H. v. d. W®rl< tc Leiden, mej. C. C. de Ridder te pfn.,„ Haag, mevr. A. F. de Vos van Steemvijk- Elias te Den Haag cn de heren J. W Boeke tc Noordwijk, J. Jonker te A'dam, J. A. Wil-, Iinge te Den Haag, C. J. Bleekcr te Leeu*,„ warden, H. M. v. d. Beek te A'dam. D. Knot- tenbeit te Hengelo. H. C. Wieringa te Haar- - lem, N. A. W. Lunslnch Tonckens te Wasse- -• naar, W. Bosman te Den Haag en A C, I van Leeuwen te Leidsehendam. R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. Geslaagd voor kandidaats- -;- examen Engels: M. J, J. van Buuren.*_^ 'Amsterdam. R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. Geslaagd voor het kandi daatsexamen geneeskunde deel 2: de heren J F Bakker (Arnhem). J R H Brentjcns =- (Nljmegen), VV H A van den Elzen (Deurne). F A J van Hussen (Eindhoven). H C M -- Janssen (Meerssen) cnLCJ van Laer (Kon- S|, tiehAntwerpen). Doktersdienst. Gedurende het weekeinde wordt te Wassenaar de doktersdienst waar-;, genomen m Wassenaar-noord door E. M. D- Oostcrbaan, Prinses Marielaan 14a. tel. 3056: m Wassenaar-zuid door dr. H. D-- Bocr, Wittenburgenveg 188 tel. 9124. Apolbekersdienst. Van zaterdagavond tot' dc volgende weck zaterdag wordt te Wasse- naar de apothekersdienst waargenomen door Apotheek Dr. P. Siderius, Johan de Witt- straat 9. tel. 380S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2