Bedrijs ssparen Kamerleden contra minister Hofstra Overdracht bevoegdheden ontmoet kritiek huis in brand Melkboeren collega met eieren No«£ deze maand voorste] voor weduwen- en wezenverzekering owjet-beul Ferow moet veld ruimen üelfde lot als Malenkow c.s. Felle van brand in Prinses ruimen Irene Bus tegen auto: dode en acht gewonden 3987.- Emigratie in drie uur voorbereid Politiecommissaris van Rotterdam blijft aan H Adenauer vrijdag naar Londen Vurig pleidooi voor opitómen van 6 krotwoningen Russische schrijver vraagt asiel in West-Duitsland Caféhouders betaald met valse biljetten van tien dollar Boek van prinses Wilhehnina komt eind januari TASS:ANDER WERK" Fransen liepen weg bij debat over Algerije Vuurhaard te lijf met gasmaskers nu Betere baan voor agente om wie conflict draaide DODE BIJ BOTSING IN HARDERWIJK ATREGEL IN FRIESLAND VOORLOPIG GEEN EXTRA-PREMIE DINSDAG 9 DECEMBER 1959 r ZESTIETWJE JAARGANG ÏV®. 4167 O Teleurstellende Engelse haringvangsten o Algerijnen breken door „elektrische linie" J Directeur: H. Dü RUIG Hoofdredacteur: Ür. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT Zie verder pap. 5. 6e kol.) (Van onze correspondent) DAT het gemeentebestuur van Achtkarspelen Fr.) „ge brand" is op het opruimen van krotwoningen heeft het gistcr- middag getoond toen burgemees ter H. van Ek als vertegenivoor dig er van het achtbare college persoonlijk een dergelijke woning in brand stak. Hij deed dat te Harkema-Opeinde waar door een laaiende vuurzee in een ogenblik tijds van een hvis mets anders meer over toas dan een puinhoop. Hellen C I T R O 2 cv J BaUcraun: vrnie oe minsiraai - leiei. noiuu t.>. Postbus 1X12 - Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uut Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. •«-Gravenïutge; Huygensplein 1 - Teiet. 183407 (3 Unen.) Postbus 1081 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst; 18.30—19J0u. Telef. 362569. Dordrecht: Schetfcrspietn 3 - Postgiro No. «24208 Telefoon 457< Klachtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam*. Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882, Abonnementsprijs 61 cent per week 2,65 per maand, 7.90 pci kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks >V - - - - (Geldig tot morgenavond) MINDER WIND Enkele buien, maar ook verspreide opklaringen. Over wegend matige, maar aan de kust aanvankelijk nog krachtige wind tussen noordwest en zuidwest. Vannacht in het binnenland temperatuur om het vriespur Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen; zon op: 8.3C maan op: 7.51 onder: 16.23 onder: 16.48 ET bedrij'fssparen begint in ons land op gang te komen. De staats secretaris van Binnenlandse Zaken, voor de Bezitsvorming en de P.B.O., de heer Schmelzer, heeft daarover enkele dagen geleden te 's-Hertogenbosch en kele belangwekkende mededelingen gedaan. Hij' onthulde, zulks ter gelegenheid van de ingebruikneming van de hon derdste eigen woning door een der werknemes* van de Prov. Noordbra bantse E:ectriciteitsmaatschappij, dat er op het ogenblik 279 gepremieerde actieve bedrijNsoaarregelingen be kend zijn, waaroij de arbeiders dus zelf sparen en 42 passieve, waarbij de onderneming regelmatig de inleg ver zorgt. Over het gehele land genomen worden met de actieve spaarregelingen reeds ruim 180.000 werknemers bereikt of ca. 5,8 pet. van de beroepsbevolking. Dat zijn cijfers, die r.iet tegenvallen, te meer wanneer men er op let, dat van overheidswege afgezien van de jeugdspaarwet nog nauwelijks maatregelen zijn genomen om een gunstig spaarklimaat te bevorderen De commissie Bezitsspreiding heeft over deze aangelegen' eid een jaar of drie geleden in een belangrijk rapport een aantal suggesties gedaan, over de uitwerking waarvan interdepartemen taal nog overleg gaande is. Binnen kort zullen we over de resultaten van dit overleg meer heren, aldus heeft minister Hofstra bij* verleden week ingediende nieuwe belastingwetsont werpen meegedeeld. Onder de suggesties van de commis sie Bezitsspreiding bevond zich des tijds ook het vrijstellen van betaling van belasting en sociale-verzekerings- premies over de werkgeversbijdragen voor werknemersspaarfondsen. Staatssecretaris Schmelzer heeft in 's-Hertogenbosch verteld, dat hij nog gedurende dit parlementaire jaar al thans op dit punt een wetsontwerp hoopt in te dienen. Dat gaat dus in elk geval de goede richting uit. Ernstige bezwaren tegen belastingvoorstel (Van onze parlementaire redacteur). TN de Tweede Kamer bestaan grote bezwaren tegen de door minis ter Hofstra voorgestelde verlenging van enkele belastingmaat regelen alsmede met betrekking tot de verlenging van enkele maat regelen inzake vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek. De minister die speciaal wat de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek betreft, overdracht van bepaalde bevoegdheden eist, teneinde een „slagvaardig beleid te kunnen voeren" hoorde gisteravond van de c.-h. afgevaardigde Vrji de Wetering reeds een onaanvaardbaar tegen deze delegatie van bevoegdheden, terwijl de woordvoerder van de K.V.P. de minister dringend aanraadde het betrokken voorstel terug te nemen. Ook de a.-r. afgevaardigde de heer Van Eijsden had ernstige bezwaren. de zo NDER de werknemers is in regel de spaarcapaciteit niet groot. Toch is ook voor hen de vor ming van een stukje eigen bezit van groot belang. Spaarzin is er in de re gel wel, maar het gaat er vaak om hen over het dode punt heen te helpen. Is dat eenmaal gelukt, dan neemt de drang tot sparen vanzelf toe. Deze ervaring heeft men ook bij de Brabantse Electriciteitsmaatschappij opgedaan. De honderdste woning werd veel eerder in gebruik genomen dan aanvankelijk was verwacht. Goede spaarregelingen behoren voor alles een zaak te zijn van de werkne mers en de onderneming. De onderne mingsraden vooral helaas komen zij nog steeds in sommige bedrijfstak ken slecht op gang kunnen hier een nuttige functie vervullen. Dat neemt niet weg, dat ook de over heid wat kan doen door het verstrek ken van bepaalde faciliteiten. Behalve de hierboven genoemde, welke voor werkgevers een aantrekkelijke kant heeft, ligt er ook nog de destijds o.a. door de heer Hazenboscb geuite sug gestie om de mogelijkheid te openen werknemers tot een bepaalJ bedrag van b.v. maximaal 520 per jaar be lastingvrij te laten sparen, zodat dit bedrag voor de loon- en inkomstenbe lasting kan worden afgetrokken. In gecombineerd verband kunnen zulke faciliteiten het bedriyfsspare.1. be vorderen en daarmee de vorming van duurzaam bezit onder brede lagen van de bevolking. Van dit laatste is nu nog nauwelijks sprake, als men let op het percentage van 5,8 proeent van de be roepsbevolking, dat bij bedrijfssparen betrokken is. Een aanmerkelijke stij ging van dat percentag- ligt stellig binnen het raam van de mogelijk heden. (Van onze correspondent) De heer L. Migchelsen uit Hulshorst is maandagmorgen om het leve geko men bü een autobotsing op de Zuider zeestraatweg te Harderwijk. De botsing ontstond doordat een automobiliste, die v*an de Knardijk kwam, du auto van de 30-jarige heer Migchelsen te laat opmerkte en daar door geen voorrang verleende. Daar een ongcamendeérde aan vaarding vr.n deze voorstellen een van de zeven punten was die mr. Burger, de fractievoorzitter van de PvdA onlangs stelde, rijst de vraag of het kabinet soms op deze voorstellen zal struikelen. De hes: Van do" Wetering maakte de bewindsman gisteravond al duidelijk dat hij inzake de delegatie der be voegdheden voor geen enkel dreige ment uit de weg zal gaan. En de heer Lucas stelde, dat de min'ster met zyn voorstellen altijd bij de kamer terecht kan en dat overdracht van bevoegd beden dus volkomen overbodig is. iiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiii'iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Bondskanselier Adenauer van West- Duitsland zal aanstaande vrijdag naar Londen reizen, om met de Britse rege ring te spreken over de kwestie van dé vrijhandelszone en de Russische vootï stellen inzake West-Berlijn. De Westduitse regering 2ou van oor deel zijn dat over de Russische voor stellen niet kan worden onderhandeld, omdat zij de vorm van een ultimatum hebben en derhalve onder dwang zou worden geconfereerd. Voor West- Duitsland is dit onaanvaardbaar Dr. Adenauer is voornemens dit standpunt in gesprekken met premier Macmillan toe te lichten, aldus welingelichte kringen in West-Berlijn. Adenauer hoopt van Engeland, Frankrijk en Amerika de toezegging los te krijgen dat de Russische voorstellen zullen worden afgewezen sis zij in dezelfde vorm blijven gehandhaafd. Waarschijnlijk zal burgemeester Brandt van West-Berlijn voor het ver trek van Adenauer naar Londen in Bonn een onderhoud hebben met de bondskanselier. Deze brand is te zien als een wer kelijk vurig pleidooi van het gemeen tebestuur voor meer steun bü het op lossen van het krottenvraagstuk. De gemeent? telt thans ruim 400 woningen die binnen afzienbare tijd zullen moe ten verilwiincn. Het afgelopen j3ar zün er al 50 opgeruimd maar als ge volg van de „verkrotting" zijn er ook al weer 50 aan het totaalbeeld toege voegd. Zo lang voor krotopruiming geen extra bouwvolume beschikbaar wordt gesteld, zal het probleem niet fors kun- en worden aangepakt. „Vlammend' heeft het gemeentebestuur hierop wil ier, wijzer, De kordate maatregel om het huis in Harkema, waar destijds vier gezinnen elk één kamer bewoonden en dat pas maandagmorgen door het laatste gezin werd verlaten, meteen in brand te steken, had overigens nog een andere bedoeling. Het gemeentebestuur heeft namelijk de ervaring, dat als dit geval niet warmpjes was opgeruimd, de kans be stond, dat het leegstaande huis morgen weer door een ander gezin clandestien betrokken zou zijn geweest. In Harkema-Opeinde weet men trou wens ook wel wat bouwen is. Daar zijn in de afgelopen vijf jaar door particu lieren 72 woningen gebouwd. Een hoog cijfer waaruit af te leiden is. dat men ook in Harkema hoge eisen aan het wonen gaat stellen. In navolging van Londen is de zilvernotering te Amsterdam verlaagd, aldus deelt H. Drijfhout mede. Het zilver noteert thans 107.00112.50 per kg fijn tegen 107,90113,40. De goudnotering is onveranderd ge bleven. (Van een onzer verslaggevers) I V VLISSINGEN woedt een melkboerenoorlog Een vrije melkboer heeft l het de laatste tiid zwaar te verduren. Deze melkboer vestigde zich enkele weken geleden op verroek van vele consumenten, die zich eruerden omdat de gesaneerde melkboeren geen melk afleveren in de flats. De klantenkring van de vrije melkboer öreidt zich gestaag uit» Dit heeft de naijver opgewekt van zün gesaneerde s ollega's, die op alle mogfliike ma nieren proberen hem het werken onmogelijk t maken. De vrije melkboer heeft bü de politie een klacht ingediend dat men hem bekogelt met verse eieren en zijn wagen klem probee? t te rijden. De politie houdt nu een oogje in het zeil als dc vrije melkboer de wijk In naf. De Russische schrijver Alexander Tsjeiswill, winnaar van de Stalinprijs In 1951, is naar het westen gevlucht en heeft in West-Duitsland politiek asiel gevraagd. De schrijver verwierf' de Staiinprüs voor zijn boek „Lelo" waarvan het eer ste deel in 1938 verscheen en het twee de pas tien jaar later volgde. Hij woon de In TifHs, de hoofdstad van de re publiek Georgië. Tijdens de tweede wereldoorlog was Tsjeiswili oorlogscorrespondent voor een blad van het Rode Leger. De naiaarsvar.gst van de haringvloot van Greit Yarmouth was met 34.074 kantjes nog niet half zo groot als die van verleden jaar, welke bijna 72.000 kantjes beliep. De semppers van vele schepen verklaarden, dat de ontvang sten nauwelijks voldoende waren om de uitgaven te dekken. HOORN. De afdeling Hoorn van het Witte Kruis organiseert weer een moeder- eh kleuterzorgcursus o.l.v. zuster Haringhuizen. Deze cursus wordt gehouden op maandagavond en wel te beginnen maandag 12 jan. '50 van halfneger, lot kwart voor tien in het Wltte-Kruisgebouw aan het Achter om. Aanmelding bij zuister v. d. Mo len, Clement Maertenszstr. 53. (Van een onzer verslaggevers) Twee Engels sprekende buitenlan ders, vermoedelijk .Italianen of Zuid- Amerikanen. hebben de laatste dagen In cafe's In Amsterdam valse tien dol larbiljetten in omloop gebracht. Het zün vervalsingen met bijzonder kleine afwijkingen, die voor niet-ingewijden moeilijk te zien zün. Tot nu toe heeft de Amsterdamse recherche zes biljet ten in handen gekregen. De mannen hadden dc gewoonte een café binnen te stappen en daar een glas bier of een kop koffie te bestellen. Zü betaalden deze consumpties met Ne derlands geld. Plotseling schakelden de heren dan over op een sterker draakje. Zij zouden wel graag whisky heb bers. maar helaas was het Nederlandse geld op. In de meeste gevallen stem den de caféhouders er in toe, dat de buitenlanders met Amerikaanse dol lars betaalden. Het wisselgeld was Ne derlands en daarmee verdwenen de heren. Achteraf werden de vervalsingen ontdekt, toen de caféhouders de dollars bij een bank in de hoofdstad kwamen inwisselen. De meeste Algerijnse afgevaardig den naar de nieuwe Franse Nationale Vergadering hebben zich uitgesproken voor volledige integratie van Algerije bij Frankrijk. 60 van de 71 Algerijnse parlementsleden hebben maandag op een eerste onderlinge vergadering iri Parijs de verplichting op zich genomen om zich te verzette tegen elke po ging om de 17 Algerijnse departemen ten een eigen territoriaal parlement te geven. Pr.INS Fahd Al Fcisal van Saocdi-Arabië brenfft dezer daeen een bezoek aan Nederland. Maandagavond arriveerde hij aan het Amstclhotel In Amsterdam, waar hij de nacht zou doorbrengen. Foto: De prins begeeft zich met zijn gevole naar zijn appartementen in het hotel. (Van een onzer verslaggevers) Het boek van prinses Wilhelmina, „Eenzaam maar niet alleen", is thans ter perse. De uitgeefster, de N.V Ten Have te Amsterdam, hoopt het boek werk eind januari aan de boekhandel te kunnen toezenden. Vele tienduizenden hebben op het beek ingetekend. Gisteravond ïs in Moskou bekendgemaakt dat generaal Iwan Serow, het hoofd van de Russische staatsveiligheidspolitie, door het presidium van de Opper ste Sowjet van zün functie is ont heven. In de korte officiële be kendmaking, die zoals gebruike lijk op de achterpagina's van de Russische kranten werd wegge stopt, wordt niet gezegd welke nieuwe functie Serow ïs aange wezen. Volgens het officiële Rus sische persbureau Tass krijgt Serow „ander werk". .Het gaf evenwel geen bijzonderheden. Buitenlandse waarnemers in de Russische hoofdstad nemen aan dat de beruchte generaal, die vanwege z'n ruwe optreden bekend stond als „Iwan de Verschrikkelijke" op dezelfde wijze zal worden uitgerangeerd als Malen kow c.s. De aanduiding „een andere functie" werd ook voor deze groep gebruikt en heeft daarom een onheilspellende klank. Serow volgde eind 1953 Beria, die in december werd geëxecuteerd, als hoofd van de geheime politie op. Hij droeg, gelijk zijn illustere voorganger, de verantwoordelijkheid voor de veilig heid van de Russische leiders. In 1955 ging hij met Chroestsjew en Boelganin mei; naar India, Pakist, n, Birma en Afghanistan. In 1956 bereidde hij het bezoek van Boelganin en Chroestsjew aan Londen voor. De naam van Serow is verbonden aan talrijke zuiveringen, aan massa-execu ties en aan de deportering van meer dan een miljoen Russen uit ie weste lijke Kaukasus en De Krim naar Centraal-Azië De generaal 3s 54 jaar. Hij is „held van de Sowjet-Unie" en viermaal onderscheiden met de orde van Lenin. Serow heeft, toen hij het bezoek van „B. en C." aan Londen voorbereidde, zich het ongenoegen van de Engelsen op de hals gehaald, door zijn arro gante en brute wijze van optreden. Er stak zulk een storm van protest -op dat Serow terugkeerde naar Moskou, en de Russische leiders tijdens hun be zoek aan Londen niet begeleidde. In oktober en november 1956 werd hij vele ma'en in Boedapest gesigna leerd waar hij de leiding had van de Russische maatregelen ter onderdruk king van de Hongaarse opstand. Amerikaanse deskundigen in Rus sische aangelegenheden zün over het algemeen de mening, toegedaan dat Serow gedegradeerd ls. Men vraagt zich af welke rol Chroestsjew hierbij gespeeld heeft. Vijf Franse afgevaardigden stonden gisteren van hnn stoelen op en ver lieten de zaal toen de voorzitter van de politieke commissie der Ver. Na ties bekendmaakte dat het debat over de Algerijnse kwestie gecpend zou worden. De protest-actie van de Franse de legatie kwam niet onverwacht, want reeds lang geleden had Frankrijk la ten weten dat het dit debat zou boy cotten aangezien het de oorlog in Al gerije als sen binnenlandse aangele genheid beschouwt. (Van onze parlementaire redacteur) Nog voor het kerstreces zal minister Suurhoff bü de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig maken betref fende de verzekering voor weduwen en wezen. De Sociale Verzekeringsraad heeft reeds een gunstig advies over het ontwerp uitgebracht en ook de Raad van State heeft reeds zijn oordeel ge geven. Naar wij vernemen, staat de indiening bü de Tweede Kamer thans open. Nog vorige week pleitte de heer Ruppert (AR) in de Eerste Kamer voor een spoedige indiening van deze wet. Hij noemde verwezenlijking van dit verlangen een van de protestantse wensen, die tijdens de huidige parle mentaire periode dienen te worden gerealiseerd. Oe wet zal in werking treden 1 jan. I960, zulks in verband met de premie inning, die aan die van de AOW-ver- zekering is bijgekoppeld. Voorlopig zal geen extra premiebetaling plaatsvin den, omdat het mogelijk is de werking van de wet gedurende twee jaar te fi nancieren uit de overschotten welke de licht gewond. AOW in 1957 en 1958 heeft opgeleverd. Deze overschotten belopen 350 mil joen. De kosten van de weduwen- en wezenvoorziening zijn f 155 miljoen per jaar. Op de Maaseikerweg onder Weert is maandagmorgen tijdens een dikke mist een bus met arbeiders uit Weert tegen een bestelauto gebotst, die langs de weg stilstond. Door de botsing schoof de bestelauto, waarin zich zeven per sonen uit Weert bevonden, enige tien tallen meters verderop err sloeg bo vendien om Vijf van de zeven inzit tenden werden gewond, van wie drie ernstig. De achterin zittende arbeider P. Cooler», 48 jaar oud en gehuwd, werd zo zwaar gewond» dat hü kort daarna overleed. Van de inzittenden in de autobus werden drie arbeiders (Van een onzer verslaggevers) Een felle brand heeft vanmorgen ge woed op het motorschip „Prinses Ire ne". dat gemeerd ligt aan de afbouw- kade van dc N.V, scheepswerf en ma chinefabriek „De Merwede" te Har- dïnxveld-Giessendam. De brand ont stond om half zeven in de vriesrulmen en vond gretig voedsel in Isolatiema teriaal, bestaande uit kerk en teer. Waarschünlük is het vuur overgesla gen naar andere ruimen. De hevige rookontwikkeling maakte het uiterst moeilük de vuurhaard op te sporen en te lokaliseren. Drie brandspuiten uit Hardinxveld- Giessendam assisteerden de bedrijfs brandweer en later kwam ook as sistentie van de Rotterdamse brand weer, die gasmaskers verstrekte, daar het zonder deze niet mogelijk bleek de vuurhaard te bereiken. Hoewel er zoveel water werd gege ven, dat het schip na enkele uren al zwaar begon te hellen, slaagde men er niet in de brand spoedig meester te worden. De brandweerlieden boorde!; in een van de ruimen op het tussendek een gat in een van de schotten. Om haiftien werden twee spuiten met een torenwagen aan boord van het schip gehesen. Door enkele waterdichte deuren te sluiten kon men later in de morgen de brand enigszins lokaliseren, maar het vuur was daarmee niet be dwongen. Een hevige warmteontwik keling zou kunnen leiden tot ontplof fingen in het vriesruim, waar explo sieve stoffen aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is aan boord de gehele nacht gewerkt. Het vaartuig, dat be stemd is voor de Oranjelijn te Rotter dam thans overgenomen door de KPM is in juli jl door prinses Irene te water gelaten. Het is 139 me ter lang en meet 9000 ton nw. De af bouw verkeert grotendeels nog in een beginstadium. Om elf uur constateerde een specia le eenheid van de Rotterdamse brand weer, welke is uitgerust met zuurstof maskers, dat alle gevaar geweken was. Enige brandweerlieden zijn nog aan boord gebleven. (ADVERTENTIE) jarenlang „onbetaalbaar" rijplezier voor een gegaran- <Jarde ktiometerpr 3 (alt-In systeem) Algerijnse opstandelingen hebben de onder stroom staande linie langs de grens tussen Algerije en Tunesië door broken nadat zij er 35 aanvallen op hadden gedaan. Door de opening in de linie zün eenheden van de opstande lingen lilt Tunesië Algerije binnenge rukt, aldus een in Tunis uitgegeven communiqué van de opstandelingen. Dat. Ambtelijke molens wel eens héél vlag* kannen malen Is gisteren overduidelijk gebleken, toen in re cordtempo een Hongaar «an boord van de „Waterman" werd geholpen. H|J Is nu op weg naar z(jn derde vaderland, Australië. Om eli uur gistermorgen verscheen hU plotseling aan de kade, deze 23- Jarige Hongaar. Twee jaar geleden was hU met de grote stroom naar Nederland gekomen. Sinds enige t|j|d werkte hij in een glasfabriek in Schiedam, Zo goed en zo kwaad als het ging maakte hU In een mengelmoes vats Nederlands en Hongaars duidelijk, dat hU met de „Waterman" mee wil de, want, zo begreep men uit zUn woorden, zaterdag had hU bericht ontvangen dat hem toegestaan was naar Australië te emigreren. Maar wat bleek nu? De man be schikte alleen over deze brief, maar bezat verder geen paspoort, niet eens een pasfoto. H|J had voorts wat zak geld bij zich, maar geen reisgeld om de overtocht te betalen. Men trachtte de Hongaar aan het verstand te brengen, dat hy zonder de vereiste papieren en zonder reis geld niet aan boord mocht, maar toen hij bleet aanhouden, staken enige op de kade Aanwezige ambtenaren de hoofden bij elkaar. Het gevolg was, dat Iemand van bet passagekantoor van de Kon. Rotterdamscbe Lloyd sa men met de Hongaar In een anto stapte, llnea recta naar Den Haag. Vla het bureau van de Verenigde Naties en andere officiële Instanties kwam alles nog ln orde. Zo kon het gebeuren, dat h|) gis termiddag om twee uur opnieuw bij de „Waterman" arriveerde. En nu mocht hij aan boord: een gloednieuwe foto zat op zijn gisteren verstrekt paspoort geplakt. En wat bet reisgeld betreft: onze regering had zich be reid verklaard bet geld voor te schieten. (Van een onzer verslaggevers) DE hoofdcommissaris van politic te Rotterdam, de heer H. M. C. A. Staal zal in functie blüven. Donder dagmiddag zal de burgemeester, mr. G. E. van Walsum, in de raadsvergade ring een verklaring afleggen, die er op zal neerkomen dat de heer Staal, die per X januari ontslag gevraagd had na een conflict met de burgemeester over het wel of niet ontslaan van een agen te van politie, bereid is gevonden zün ontslagaanvrage in te trekken. De minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris der Koningin ln de provincie Zuid-Holland zouden ln deze kwestie bemiddelend zijn opgetreden. Enerzijds is er geen aanleiding gevon den tot het ongedaan maken van de vaste aanstelling van de agente, die door burgemeester Van Walsum was verleend. Aan de andere kant hield de heer Staal aan zün standpunt tot het geven van ontslag vast De bewuste agente had, voordat net conflict was gerezen, gesolliciteerd naar een hogere functie bij de gemeentepolitie te Schiedam. Zij zou hiervoor ln aanmerking zijn geko men maar over een eventuele aanstel ling kon geen beslissing worden geno men aangezien toen juist de kwestie ovar harr vaste aanstelling te Rotter dam bekend werd. De agente zal thans naar Schiedam vertrekken, wat inderdaad mag worden gezien s.is een promotie. Zowel de bur gemeester van Rotterdam als de hoofd commissaris hebben zich met deze op lossing kunnen verenigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1