Merkwaardig transport in het Laantje van Middelharnis R.Pb.0. onder Eduard Flipse geeft concert voor jeugd „WIJ HEBBEN TE DURE WONINGEN GEBOUWD" Massaal wegwijzersproject in Rotterdam familiebezoek Miereneter H. K. Duhoux in Amsterdam: Standaardtypen gewenst igen Rotterdamse Schaakbond Ook jaarklasse 1950 ingeënt tegen polio Rupsbanden weggenomen Uitvoering „Gerzon" Snoekconcours Onderscheiding voor jeugdige redder Schiedam' Aangereden Damwedstrij den Vlaardingen Actie „Altijd prijs" afgesloten Burgerlijke stand van Vlaardingen Hoek van Holland Bliksem sloeg in Hoekse vuurtoren Filmavond A.V.O A.N.W.B. plaatst 68 richtingsborden Burgerlijke stand van Rotterdam Hand verbrijzeld Gpilenkdagen nredikanten Meer 8an een ton van 200 comités Voor beroep bedankt Kerstactie Leger dos Heils Vóór-uitvoering van „Givas" voor C.N.V. Maasland Winst voor M.V.V. Dinsdag 9 december 1958 TROUW Burgerlijke stand van Schiedam Huur en inkomen Advertentie HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur Jujbileum-vergadering van „Nederland en Oranie VI" Nippon Yusen Kaisha VLAARDINGEN. Op dondprdag 11 december a.s. zal er voor dc ouders wier kinderen geboren zijn in 1950 ge legenheid bestaan deze kinderen voor de eerste maal te laten inenten tegen de gevreesde kinderverlamming. Deze inenting, zal zoals uit de reeds naar de ouders verzonden oproep blijkt, plaats vinden in het consultatiebureau van het Gioene Kruis het Oinnje Groene Kruis. Goudsesingel 81a en wel van 9.0012.00 en van 14 001600 uui. Evenals bij de inentingen van de1 I vorige jaarklassen zal de unmumsatic verrichten worden door de huisaitsen. i terwij] er ook steeds een arts aanwezig zal zijn voor het eventueel geven van j adviezen. VLAARDINGEN. Do ir de recherche is proces-verbaal opgemaakt tegen de j 27-jange G. T. J. en de 23-jarige G. T. belden uit Haarlem. Zij hadden te Vlaar-1 dingen een tweetal ijzeren rupsbanden meegenomen en deze voor oud ijzer verkocht. NED. HERV KERK Aangenomen naar Geldermalsen, C. A. Helms te H. OI. Ambacht; naar Den Haag (vac. dr. G. P. Itterzon) F. D. Emous te Rotterdam-Hilligersberg; naat Vorden J. J. van Zorge te Uithuizer- meeden. Bedankt voor Bodegraven H N. van Hensbcrgen te Renkum. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Werkendam, A. J. Don- dorp te Domburg; te Bergen (N.H.), kand. R. v. d. Berg te Arnhem; te Dus- sen kand. Th. P. v. Belzen te Aine- muiden, te Rotterdam-IJsselmonde. K, Schouten te Lisse. Kand. Th. P. van Vel- zen kan geen verdere beroepen in over weging nemen. Bedankt voor Gouda, W. Griffioen te Nijkerk: voor Borne en Nunspect, A. Wiersmga te 's-Graveland. GEREF. Kerken (Vrijgem.) Aangenomen naar Maastricht, kand. M. R. v. d. Berg te Kampen. CHRIST. GER. KERKEN Beroepen te Rozenburg, T. Bnenen (accl.) te Mussel. Brtlankt voor Maassluis. F. Bakker te Huizen (N.H.). GFjtEF. f.EM. IN NED. Tweetal te Lisse: A. Elshout te Utrecht en H. van Gilst te Dtrksland, waarvan laatstgen. is beroepen. Bedankt voor Vlaardingen en Seher- penzeel, H. Ligtcnberg te Rotterdam. NED. PROT. BOND Benoemd tot voorgangster van de afd. De Bildt, mej. H. C. P. Blom te Utrecht, voorg. van de afd Bussum van de Ver. v. Vrijz. Hervormden. REM. BROEDERSCHAP Tweetal te Amsterdam (vac.-dr. G. J. Hoenderdaal): dr. H Heering te 's-Gra- venhage en J. A. van Nieuwenhuyzen, pred. dir. van de VPRO te Hilversum. SCHIEDAM. Het Rotterdams Phll- harmonlsch Orkest verricht met het geven van jengdconcerten een wel zeer belangrijk pacdagoglsch werk. Dat Flip se en de zijnen dit zichzelf ook bewust zijn, blijkt onder andere altijd weer uit het enthousiasme en het verzorgde ei» warm klinkende musiceren, dat zich in niets van de „grote"concertcn onder scheidt. Toch maakt de dirigent het zijn jeug dige toehoorders zeker niet gemakkelijk. hetgeen weer eens duidelijk bleek uit de samenstelling van het programma, dat zeirs een modern werk in de vorm van de symphonische variaties over „Het waren twee Conincskindren" van Henk Badings bevatte. Wel behoort de ze compositie tot de minst ingewikkeld klinkende werken van deze componist, maar dat neemt niet weg, dat zij een zeer actief luisteren vergt. Flipse. die zoals gewoonlijk een toe lichting op de uit te voeren werken gaf. en tevens op de hem prettige maar ook instructieve manier m het bijzonder ver schillende bijzonderheden over Badings" compositie vertelde welke het volgen er van ongetwijfeld vergemakkelijkte, liet het werk in een woord prachtig spelen Er werd trouwens aan een stuk door weer allerfraaist gemusiceerd en de drie overige composities, die zonder uitzonde ring meesterlijk geconcipieerd zijn, ge noten een -al even boeiende vertolking. En dan dient ten slotte zeker niet on vermeid te blijven de prachtige, trans parante uitvoering van Schubert's inmg- melodieuze Entr'acte-muziek uit zijn opera „Rosamunde", een compositie die men om haar door en door schone in houd steeds weer kan horen en die al tijd weer lang m elke ware muzieklief hebber blijft naklinken. Het Passage-theater was geheel bezet door leerlingen van u.l.o. en nijverheids scholen, en gezien de grote aandacht waarmede de uitvoering werd gevolgd en de spontane bijval die telkens weer klonk, heeft dit prachtige concert, waar voor Eduard Flipse en zijn orkest weer de hoogste lof toekomen, de gewenste uitwerking op het jeugdig auditorium zeker niet gemist. A. I. SCHIEDAM. De Gercf. Reciteer- club „Geron" zal op dinsdag 16 en woensdag 17 december in het gebouw- Mus is Sacrum opvoeringen geven van A. P. Dearsly's „Vogel, vlieg de wereld in". De voorstellingen beginnen om 8 uur. VLAARDINGEN. De Vlaardingse Hcngelaarsbond organiseert voor zijn leden een snoekconcours, dat op 27 dec. gehouden wordt in de vijvers van het park 't Nieuwlant. Er zal gevist worden met levend aas, van 's morgens half tien tot twaalf uur. Voor de uitslag telt de lengte der gevangen snoeken voor zover zij tenminste 40 cm. groot zijn. Na meting wordt de gevangen vis teruggezet in het water. Voor deelne ming kan men zich uiterlijk tot maan dag 22 december opgeven bij de heer J. A. Vilijn, Curacaolaan 18 en W, Brinkman, Geraniumstraat 35. Op die dag, des avonds half negen, is de loting voor dit concours in „De oude Markt", waar op 27 -december 's middags om 4 uur, de prijzen zullen worden uitgereikt. Enige maanden geleden dreigde een kind, dat spelenderwijze in het water van het Reineveld was geraakt te ver drinken. De ijlings toegeschoten Johan H. Aaftink, oud 13 taar, wonende Retne- veld 43 te Rotterdam, sprong gekleed te water en slaagde erin het drenke- lingetje te redden. Op 5 december heeft de flmke redder als beloning voor zijn kordate optreden van het Carnegie Heldenfonds te 's-Gia- venhage een polshorloge ontvangen. doende was ook nog een grote Fordson- tractor voor. Hetgeen voldoende uas om de schuur tot de centimeter nauwkeurig naar zijn nieuue fundament te rijden. Met deze gebeurtenis is weer eens be- wezen, dat de moderne transportmidde len praktisch voor niets staan en dat men ook voor dc agrarische bedrijven de mo gelijkheden van deze tijd nel weet te benutten. Een pluim ook voor de chauf feur, Willem van der Sluijs uit Stad aan 't Haringvliet, die keurig en zonder een ongelukje koers heeft gehouden. SCHIEDAM. Bij de gemeentelijke openbare leeszaal werden m de maand november 26657 boeken uitgeleend. Vo rig jaar was dat aantal 27817. Van "Ut aantal waren 11437 romans. 6571 i joeken en 8649 kinderboeken. MIDDELHARNIS. Als Mcinderl Hobbema. een van onze grootste schil ders uit de 17e eeutv, nu leefde, zou er misschien een heel ander schilderij in de National Gallery te Londen komen te 'ma gen dan thans zijn beroemde „Laantje van Middelharnis", want dan had hij gister morgen, gezeten op hetzelfde plekje als vanwaar hij zijn Laantje op het doek bracht een heel merkwaardig vervoer voor het nageslacht kunnen vastleggen, heel iets anders dan nat men in zijn Gou den Eeuw onder vervoer verstond cn waar van men toen niet heeft kunnen dromen. Er moest, een schuur verplaatst worden vanuit het dorp naar een heel eind daar buiten, een schuur, die moest wijken voor de moderne woningbouw. De eige naar, Loondersen landbouwbedrijf Gcbrs. Vroegindewey Zonen, had de traditionele methode kunnen volgen van afbreken en elders opbouwen, maar dan sou men vermoedelijk een waardeloze hoop hout hebben overgehouden, afge zien van de enorme kosten. Men nam ar chitect C. Both uit Dirksland in de arm en na enig overleggen zag men er iets in om het op x'n Amerikaans te doen. Er werd een grote, sterke vrachtauto ge charterd, een DAF-tandcmasser van Ver voersbedrijf van Rumpt te Stad aan 't Haringvliet, De schuur werd leeg gemaakt en met balken en schoren bracht men stevig verband tussen wanden en dak, naar alle kanten. Toen werd het bouw sel met dommekrachten een eind om hoog getild, zover, dat hij op de vracht wagen geplaatst kon worden. En nadat de stutten en dommekrachten waren ver wijderd stond het geval vrij op de auto. Het vervoer kon beginnen. Natuurlijk kwam de politie er bij, want met zijn breedte van zes en lengte van twaalf meter moest er niet veel in de weg komen. Eigenlijk was de Steneweg er maar net breed genoeg voor en een enkel paaltje diende te worden verwijderd om vrije doortocht te hebben. Het vervoer is schitterend geslaagd. Men had er maar een goed half uurtje voor nodig om dc ongeveer zevenhonderd me ter af te leggen. Toen uachttc nog een moeilijkheid, het rijden over een stuk landbouwland. Alleen zou de auto dat niet geklaard hebben, maar Fa. Vroeg indewey zette er eerst een caterpiller rupstractpr toen nog niet., vol- SCHIEDAM. De achtjarige C. N. J. v. d. H. werd maandag op de Singel aangereden door een personenauto. Het meisje kreeg wonden aan benen en lin ker oog. VLAARDINGEN. V.D.V. speelde dezer dagen voor de hoofdklasse R.D.B. tegen de D.V. Schiedam, en wist in een wedstrijd, die opviel door zeer fraaie partijen, een 14—4 overwinning te be halen. Hierdoor bezet V.D.V. thans met 12 punten uit 9 wedstrijden de 3e plaats, achter de kampioenskandidatcn Constant en het Oosten. Schiedam 1V.D.V. I: D. Mast—W. H. Niestadt 0—2; J. C. Onink—C. Biel 2—0; J. de Wilde—W. F. Verburg 02; J. VrijlandJ. Vermeulen 02; J. van TilborgC. van Veelen 02; J. van WalsumH. Lansbergen 0—2; A. StruikK. van Oudheusden 11; L. VrijlandJ. Scholte 11'; J. Wester- veldF. Dessens 11; A. N. Blokland- P. Iepema 11. Totaal 614. Woensdag wordt te Gouda D.V.D.V.D.V. ge speeld; vertrek per speciale bus om 7 uur van Excelsior, Oosthavenkade. VLAARDINGEN. De aktie „Altijd Prijs" werd maandagmiddag om 5 uur afgesloten. Tot dit tijdstip zag men gis teren constant een lange rij mensen voor het nu verlaten Hoofdkwartier van Sint Nicolaas staan. In stromende regen wer den de laatste formulieren ingeleverd. Zoals te verwachten viel, was het deze laatste dag nog het drukst. Nu immers werd ook de hoofdprijs uitgeloot. Om half acht zag het zwart van de mensen voor Excelsior, die benieuwd naar de uitslag kwamen luisteren. Geboren: Antonie, z. van W. Schotel en J. B. van der Bie, Ellen, d. van M, M. van Kalmhoudt en A. Blokland, Joachiem z. van B. Zwijgers en J. P. van der Laan, Dirkje, d. van M. de Gelder en M. Mostert, Catharina, d. van W. P. Dan- kers en E. van Pul, Marcel, z, van B. P. 't Hart en G. J. Huisman, Leonard Jacques, z. van S. de Waard en A. P. Bijl. Getrouwd: Jacob van den Berg, 48 jr en Maria Porreij, 36 jr.. Jan Verheij 31 jr. en Gijsberta Onder de Linden, 23 jr. Overleden: Jantje .*sser, 63 jr., wed. van W. P. H. Bosdijk. Geboren: Nicolaas, z. v. S. H. Man tel en P. H. Gongriep; Gerardus X., z, v. P. A. van Schendelen en H. C. Hersbach; Catharina J. P., d. v. P. A. van Schendelen en H. C. Hersbach; Deslrée S. M., d. v. C. Niessen en C. P. M. van Winkel; Robert, z. v. M. Schoenmaker en E. Hanenberg; Maria A., d. v. L. J. D. Tintel en A. J- Meijer; Monique, d. v. C. van der Tor ren en E. Drees; Marijke, d. v. D, ten Hoeve en G. Jepma; Yvonne, d. v. L. Hol en D. Morra; Johannes T. C. M„ z. v. S. T. M. van Houwelingen en A. ter Haar; Pieter D-, z. v. J. J. Ver- meegen en J. van den Bos. Overleden: G. Kolen, 91 jr. wed. van A- B. van der Net ieder jaar suggereert dat de woning nood over tien jaar zal zijn opgelost. „In Rotterdam, waar 25000 woningen tekort zijn zou men, als dit tekort bin nen tien jaar moet worden ingehaald, jaarlijks 2500 woningen boven de huidi ge jaarproduktie van 4000 woningen moeten bouwen. Het statistisch cijfer dat, landelijk gezien, een woningtekort van 150.000 aanwijst, achtte spr. aan de lage kant. Hij schat het landelijk te kort op 200.000 woningen. Het feit, dat 87 procent van de be volking een inkomen heeft beneden de ƒ6.000 en vijftig procent minder dan ƒ4.000 per jaar verdient, bewijst dui delijk, dat wij met de tc hoge huren een ernstige fout hebben gemaakt, Spr. pleitte voor het opheffen van dc tegenstrijdigheid in de huren in de sec tor van de nieuwbouw en voor maat regelen ter verlaging van de stichtings- kosten. De heer TJmrath, die het vraagstuk van de huur naar inkomen aan de orde stelde, kwam tot de conclusie dat de subsidies voor woningbouw niet altijd ten goede komen aan de groepen, die de meeste behoefte aan subsidie hebben. In verscheidene landen wordt ge tracht verband te leggen tussen huren en inkomen. In Scandinavië worden gezinstoesla gen volgens gezinsomvang verstrekt, In de Bondsrepubliek bestaat een Ln- komengrens voor de bewoners, die ge bruik maken van sociale woningbouw. Groot-Brittannië kent een huuregalisa- tie binnen de woningwetbouw. Frankrijk biedt aflopende gezinstoelagen, geba seerd op hjuur en inkomen, zowel voor oude als nieuwe woningen. Spr. wierp de vraag op het aanbe veling verdient de subsidie in plaats voor het object de woning aan het subject de bewoner te geven. Hierdoor zou een nauwer verband ont staan tussen huur en inkomen. Voor Nederland zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat voor de nieuw bouw, uitgaande van het gemiddelde vooroorlogse huurpercentage van 15 pro cent, degenen die meer dan dit per centage van hun inkomen „verwonen" een toeslag ontvangen in gevallen, waar in minder dan 15 procent wordt be taald, kan een vermindering van de sub sidie plaats hebben. Tegenwoordig is er slechts min' of meer in de sector van de woningwetwoning enig verband tussen inkomen en huur. (Van een onzer verslaggevers) „IVIj hebben in de sector van dc wo ningwetwoning zeker de laatste jaren te dure woningen gebouwd. "Wij heb ben niet durven bouwen voor de lagere inkomens". Deze opmerking maakte de heer II. ,K Duhoux, adjunct-directeur van de Dienst van Volkshuisvesting te Rotter dam tijdens de jaarvergadering van het Instituut voor Volkshuisvesting en Stede- bouw, die hedenmorgen ln Amsterdam is begonnen. Deze deskundige, die tezamen met dr. H. Umrafch het onderwerp „Differen tiatie van kwaliteit en huur van wonin gen naar inkomen" behandelde, stelde o.m. dat er voor lage inkomens stan daardwoningen moeten worden ge bouwd. Spr. achtte drie tot vijf standaardty pen voor ons land gewenst, waardoor een prijsverlagend effect zou kunnen worden bereikt en meer begrip zou kun nen ontstaan ten aanzien van het kos- tenoesef. „Als de preduktie van woningen niet wordt opgevoerd, wordt de woningnood nimmer opgelost", aldus de heer Du houx, die voorts- oppierlcte,">_ dat men VISSERIJBERICHTEN "VLAARDINGEN. 6 december ver trokken ter haringvisserij: VI. 203, Dina, J. Goedknegt. 7 december binnen van de haringvisserij: VI 216, Hennie, H. van Roon. 42 last. Marktprijzen: 6 december steurharing Kanaal 56,Vangstbe- riehten: Zaterdag VI 56 16; VI 70 8, VI 78 4, VI 85 3. VI 8f 1T7, VI 112 18, VI 102 3, VI 172 4, VI ,lK 3, VI 109 10. VI 203 4 VI 216 5, de overige schepen weining ontvangen. Maandagmorgen; VI 197 thuisv. en de VI 203 48 k. HOEK VAN HOLLAND. Tijdens het noodweer is vannacht de bliksem ge slagen in de bliksembeveiUg" Sg .van de vuurtoren te Hoek van Holland. Sinds het bestaan van de toren was dat nog niet gebeurd. Omwonenden wer den door de geweldige klap wakker. In hun woningen waren alle electrische beveiligingsstoppen door geslagen, m- dat zij geen licht konden maken. De verlichting van de vuurtoren bleef echter ongestoord branden. Hier waren de zekeringen niet doorgeslagen. De noodverlichting hoefde dan ook niet in werking te treden. De windhoos waarmee de hagelbuien vannacht gepaard gingen rukte vele pannen van het dak van de woningen en verwoestte in het Westland verschil lende broeikassen. VLAARDINGEN. Nog steeds blijkt. dat ten opzichte van de minder-validen- zorg onder deze bevolking niet het juiste begrip bestaat. Dit is voor de betrokkenen te betreu ren, maar ook voor hen. die zich ge lukkig niet tot deze categorie van per sonen behoeven te rekenen, moet dit niet tot voldoening strekken. Immers het Nederlandse volk is altijd geken schetst als een natie, waarin veel mede leven betoond wordt met de naaste wanneer deze zich in moeilijke omstan digheden bevindt. Nu wordt op woensdag 10 december in zaal Muzanda, Hyacinthstraat 5, een voorlichtingsavond gehouden, waar en kele films zullen worden vertoond op het gebied der revalidatie van gehandi capten, terwijl de heer J. W, F. Reitsma uit Amsterdam zal causeren over; „De A.V.O, in het geheel der mmder-validen- zorg". Mevr. E. D. Beukers-van Driel zal de avond met haar declamatorische gaven opluisteren. HERV. GEREF. COMITÉ VLAARDINGEN. Donderdagavond om 8 uur hoopt in gebouw Liefde en Vrede voor het Herv. Geref. Comité voor te gaan ds. J. Bakker "uit Giessen- damNed. Herdinxveld. over de gehele breedte van de weg. Bovendien zullen in totaal 31 wegwij zers dienen te worden gewijzigd. Dc richtings- en voorrichtingsborden, die bij alle belangrijke kruispunten en ver keerspleinen komen te staan, zullen ver wijzen naar de E-wegen 10 en 36; ook Antwerpen zal erop vermeld worden. Waar noodzakelijk, zullen de borden van een eigen verlichting worden voor zien: zij zijn niet reflecterend uitgevoerd, omdat dit voor het stadsverkeer weinig zin zou hebben. De ANWB heeft plannen gereed voor een dergelijk project om de doorgaande oost-west route door Rotterdam aan tc geven. Reeds op 19 mei jl. werden 22 van der gelijke borden geplaatst op en nabij de twee pleinen ter weerszijden van de Blijdorpbruggen. De stoot tot dit project werd gegeven door het rapport.van een studie-eommis- sie van de Vereniging voor Veilig Ver keer te Rotterdam, doch het gebruik van lage richtingsborden in de bebouwde kom wordt reeds op vrij grote schaal door de ANWB toegepast; in Amsterdam, Haarlem, Deventer, Arnhem, Tilburg, Breda en Maastricht plaatste de Bond reeds ruim 500 van dergelijke borden. Nimmer tevoren echter werd het sy steem zo rigoureus en op zo'n grote schaal doorgevoerd: het plaatsen der borden zal ongeveer drie weken in be slag nemen. De ANWB ls thans In Rotterdam be gonnen met de uitvoering van een ge weldig project, waarbij niet minder dan 68 grote richtingsbordeu in de stad ge plaatst worden om dc doorgaande noord- zuid route aan te geven. Deze bordera zijn voornamelijk bedoeld om hef doorgaande en internationale snelverkeer van dienst te zijn. De ANWB zal de borden grotendeels laag opstellen, doch hier en daar bleek het noodzakelijk ze hoog aan te bren gen in verband met de plaatselijke si tuatie. Zo zullen bij de Maastunnel vier hoge portaalborden worden aangebracht Op een bouwwerk aan de Meeuwen- plaat te Rotterdam is gistermiddag de 27-jarige bouwvakarbeider J. C. van Loo., uit de Eendrachtsstraat met zijn linker,.and bekneld geraakt tussen de laadklep van een auto en een kraan. De Ihand word vermoedelijk verbrijzeld. Het slachtoffer werd naar hef Coolsingclzie- kenhuis vervoerd. Ds E. Tennis, vrijgem. geref. predi kant te Monster, herdenkt 10 december zün 25-iarig ambtsjubileum. Hij maak te zich Ir. augustus 1945 in zijn eerste gemeente Oostzaan los van de svnodale besluiten. Sinds februari 1946 dient drs Teunis de vrijgem. geref. kerk te Mon ster. Ds H. Transen, geref. predikant te Nieuw Weerdinge, herdenkt 17 decem ber zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hii zal aan de avond van die dag te half acht een herdenkingsrede uitsrireken en na aflooo daarvan recioiëren. Ds Fransen diende tot 1945 de kerk te Driewegen, ging toen in militaire dienst en was enkele iaien leperpredikant in Indone sië. Sirrds 1948 staat hii in zijn huidige gemeente Ds J. Borger te Den Haag. oud-Dre- dikant der herv. kerk en naderhand verbonden aan de Vereniging tot ver kondiging van het evaneelie in het licht van het zuiver begrip, is 5 de cember 7(i jaar gewerden Ds Biiraer diende de gemeenten te Brie'sch Nieuwland (thans: Vieroniders) en te Gouda, waar hem in 1928 eervol ont slag werd verleend. Sinds zijn uittre den is hii verbonden geweest aan bo vengenoemde vereniging: de groeD die zich om dit werk heeft gevormd noemt zich „Logos Verbond", LIJST 8. D<-n Ande" t 174.II 11950): Wai-"um 4SO.75 429—i- Arum t 250 so 241.75); Hardegarito t 23825 ff 213 *f)>- HemHk t U3 *0 110751- o'lum I 251 25 25030): Ntiem'rdum 19*80 f< 200)0-: Staverro t 25170 f f245.50): Beri-vn f 837 25 ff 730.50)- Hard»nb»rg f 722 40 1 70371); Schalkhaar 137.15 ff t'OSH: Wolfhf>7- f 182 40 ff 172 70): tltr»cht f 2«04 01 -onhnkend)- Oud-Bcveri-nd f 564.— tl ,517.29>; Dubbeldam ToD 106.50 ff 230—Lekkerkerk f ons 40 576.50): Motenaar«eraaf 264 224 61); Nleuwrrbrae n/ RHn 424,10 (f 40150): OoUgf-nsmlaat f 818 50 ff 857 -'- RUnsbure 803.59 ff 814 81); Schoon-n—n 276 15 (f 248 88': Sni|k 165 60 ff 203 30): vjRardïn-7f.n 24«3 57 ,f 2800 -); Zevenh'tp-n-fO,,-» v.ri-». i a?0 sn f Jon); I 17' -55 ff 135 Toto»! vn-> 200 lokale comlté's I 105.489 65 97.677.80). In de onderstaande lijst met weerrapporten Se niet de maximum temperatuur van giste- ren, doch de temperatuur van 7 uur 's och tends opgenomen. Deze regeling geldt gedurende de wintermaanden DANKDAG VLAARDINGEN De Vlaardingse ge meente van de Geref. Gemeenten in Nederland houdt woensdag in haar ge bouw aan de Jac. v. d. Wintstraat haar jaarlijkse dankdag. Er zijn diensten 's morgens om tien uur, 's middags om drie uur en 's avonds om half acht. Voorganger is dr. M. van de Ketterij uit Alblasserdam. VLAARDINGEN Ds. H. Ligtenberg uit Rotterdam heeft voor het beroep, dat de Vlaardingse gemeente van de Geref. Gemeenten in Nederland op hem had uitgebracht, bedankt. VLAARDINGEN Der traditie ge trouw heeft het Leger des Heils in Vlaar dingen deze week weer haar jaarlijkse Kerstactie om minder bedeelde gezinnen, ouden van dagen, kinderen en niet te vergeten de tewerkgcstelden in de Her man FrantsensüchUng een gelukkig kerstfeest te bereiden. Het gironummer van het Leger des Heils is 287772 (Kerstactie). Helsinki Stockh. Oslo Kopcnh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. MQnchcn ZUrlch Genève Locarno Wenen Innsbr. Rome Ajaccio Algiers Madrid Majorca sneeuw ZZW 7 regen ZZW 4 geh. bew. N 4 geh. bew. ZZW 9 onbew. NW 8 onbew. WNW 4 regenbui W 12 1 bew, ZW 7 regen ZW 7 regen ZW 9 geh. bew. stil sneeuw W 1 onbew. NNW 8 sneeuw z s geh. bew. ZW 7 geh. bew. ZZW 2 geh. bew. Z 1 geh. bew. Z 5 onbew. OZO 3 sneeuw ZZO 2 h bew. W 2 zw. bew. stil regen ONO 2 zw. bew. ZW 3 1. bew. NNW 3 1. bew. stil Voor de leden van de christelijke vak beweging geeft de Christelijke Orato- riumveremging „Rotterdam-Zuid" vrij dag 12 december een voór-uitvoering van het oratorium „Gioas" van Joh. Seb. Bach. Muzikale medewerking verleent het Rotterdams Philharmomsch Orkest en het geheel staat onder leiding van Piet van den Kerkholf. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij de Christelijke Besturenbond aan de Kipstraat la. Men verzoekt ons mede te delen dat de alt Elsa van Bueren door ziekte ver hinderd is aan deze uitvoering mee te werken. Als haar vervangster zal optre den de alt Anrne Delorie. wel heel jong. Deze jongen u orden lange tijd door de moeder rondge dragen. op dezelfde manier als ape- kinderen. Toen de oppasser de tol- gende morgen kwam kijken, uas het kleine miereneter!je 1 erdueneneen spijl 1 an de kooi was losgetrokken en zo was het diertje ontsnapt. Groot u-as echter de ter hazing, toen het werd teruggevonden, lekker opge rold en half verborgen in dc t acht tan de grote miereneter! Niet alleen had de kleine baas zich een uitgang uit zijn eigen verblyf geforceerd, maar bovendien had hij kans gezien bij zijn familielid in te breken en daar warmte cn gezelligheid te zoeken. Nu laat hfj zich door zijn grote neef rondsjouwen en gezamenlijk likken ze hun voerbak leeg. Of dit zonderlinge span het op den duur met elkaar zal kunnen vinden, moet nog worden afgewacht. JN DE afgelopen weken kreeg Blij- dorp twee nieuwe kostgangers 1 an nogal uitzonderlijke aard. De eerste die arriveerde uas een jonge ge- maaiule of reuzen-miereneter uit Su riname. Van deze soort bezit onze diergaarde reeds enkele jaren een nu geheel volwassen exemplaar. Nieuwe dieren gaan meestal tijde lijk in quarantaine en het dier werd dus in een losse kooi ondergebracht, die in een apart tertrek tan het apenhuis is geplaatst. Enkele dagen later bracht een vriend van de diergaarde een andere miereneter, die hij uit Bahia had meegebracht. Ditmaal was het een boommiereneter, een allergrappigst beest. Deze kreeg een eigen kooi, een doos om in te slapen en verhuisde naar hetzelfde vertrek waar de an dere miereneter was ondergebracht. De kleine boommierenetcr uas nog MAASLAND. De Maaslandse voet ballers hebben zaterdag in de wedstrijd tegen Nelson een duidelijke overwinning geboekt, waardoor M.V.V. '27 zijn positie op de ranglijst van klasse 3 C heeft ver stevigd. De rood-witten wonnen m de uitwedstrijd tegen genoemde vereniging met 41. M.V.V. 3, dat in de res. 3e klas B speelt, moest in het vierde elftal van P.S.B. zijn meerdere erkennen: het ver loor met 31. Phs van Ommeren (Rotterdam) N.V., de firma Van Es en Van Ommeren, Amsterdam en Hudig en Pieters C.V. te Rotterdam en Amsterdam delen mede, dat in onderling vriendschappelijk over leg besloten is het agentschap van de dienst der Nippon Yusen Kaisha van Nederland naar de Pacifickust van Noord Amerika, dat thans m handen is van Hudig en Piete s C.V., per 1 janu ari 1959 te doen overgaan naar Phs. van Ommeren (Rotterdam) N.V. en de firma Van Es en Van Ommeren. EXAMENS STAATHUIS KUNDE EN STATISTIEK Mo. ütrecht. Voor dc examens staathuis houdkunde en statLtiek MO. zijn geslaagd: W. Polder. Zeist: C Bruvoord en H J. Proost belden te Amsterdam R.K. UNIVERSITEIT RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Lelden. Aan de R U. te Leiden zijn ge- slaagd voor het sem.-artsex. mej. N J F S. de Ramtz te Den Haag en mej. J. A. Voor winden te Lelden: het arts-ex. de heren J. A. v. d. Haar te Den Haag, R. J. J. L, Knip- scheer te Den Haag en M. L. PeUt te Den Haag. NIJMEGEN, Geslaagd voor het docto raalexamen klassieken de weleerwaarde heer Th. B. van der Linden, Furmeronc.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2