SCHERP CONFLICT TIJDENS RELASTINGDEBAT Kamermeerderheid tegenover Hofstra Oplossing niet waarschijnli jk Waar het om gaat Socialist De Kadt op vingers getikt AMSTERDAM BEPLEIT VOORRANG IJ-TUNNEL Het huidige Israël Verhit debat in Lagerhuis Randolnh Churchill over MINISTERS NIET EENSGEZIND NOGMAALS NIE H' Recht en onrecht H1 In feite conflict tussen PvdA en andere partijen v_ Vluchteling 200 m van gevangenis in woning gepakt In het belang van het verheer „Levensvoorwaarde Nobelprijs aan pater Pire uitgereikt voor hoofdstad' Wat staat daat? Labour wenst een parlementaire enquête WOENSDAG 10 DECEMBER 1958 r v_ Directeur: H. DE RUIU ZESTIENDE JAARGANG No. 4168 Minister Hofstra heeft weliswaar het onaanvaardbaar" nog niet uitgesproken, maar zijn toon was allesbehalve tegemoetkomend. Misschien, dat het beraad achter de schermen, dat ongetwijfeld vandaag zal plaats vinden een oplossing zal brengen, maar waar schijnlijk is dit niet. Daarvoor lopen de standpunten te veel uiteen. Daarbij komt, dat dr. Drees er niet in is geslaagd in het kabinet de eenheid over deze -zaak te bewaren. Zo groot mogelijk Op de kop Niet overtuigend Hi Niets van begrepen (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Amsterdam hebben in een adres aan de minister raad en de leden van de Staten- Generaal gevraagd aan de bouw van een IJ-tunnel voorrang te ge ven bóven die van de Coentunne], Dr. Berghuis herstellende prof. Verkuyl n ti Botwraam: witte ae mwiiraai za xeiei. xioiwt t,». Postbus 1112 - Postgiro No. 424319. Klaehtendienst abonnementen: 1813019130 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115(00. 's-G;avenhage: Huygenaplein 1 - Telet, 183467 (3 lijnen.) Postbus 1081 - Postgiro No. 424867 Klaehtendienst: 1830—X930u. Telef. 362369. Dordrecht: Seheflerspteln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 4571 Klaehtendienst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per weck 1 2,65 per maand, I 7.90 pei kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) MEER WIND. Veranderlijke bewolking met tüdciyk enige neerslag. Aanvankelijk matige, later tot krachtige of hard toene mende zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen. Morgen: zon op: 8.37 maan op: 8.54 onder: 16.29 onder: 17.48 Hoofdredacteur: Ut. J. A. ti. J t>. BKUfNü SLOT |ET hoogste recht is soms het grootste onrecht. Dat bewijst de zaak Bang-Jensen. Men zal zich de ze zaak herinneren a!s een der uitlo pers van de Hongaarse opstand. De Ver. Naties hebben bemoeienis ge had met deze opstand. De Assemblee heeft het Sowjet-optreden in dit on gelukkige land veroordeeld. Er is ook een rapport der V.N. over deze opstand. De tekst daarvan ix één doorlopende veroordeling van het Kremlin. Tot zover is hier recht gedaan hoewel, veroordeling is hier nog niet hetzelfde als vonnis, straf, het met sancties treffen. In de vergelding, die een strafrechtgeding inhoudt, heeft het instrument der V.N. tekort móéten schieten, gezien de sa menstelling hunner leden. De Deen Bang-Jensen was als ambtenaar dér V.N. toegevoegd aan de speciale commissie van onder zoek en heeft in deze functie vlueh telingen ondervraagd. Deze vluchte lingen waren bevreesd zich uit te spreken, uit bezorgdheid voor het lot van verwanten in het vaderland, die de communistische wraak zou kun nen treffen. Bang-Jensen heeft toen beloofd persoonlijk voor het geheim houden van hun mededelingen in te staan. Hij zegt daartoe de bevoegd heid te hebben verkregen. Toen naderhand van Bang-Jensen verlangd werd zijn dossier met de getuigenverklaringen voor de archie ven der V.N. in te dienen, heeft hij geweigerd. Dit leidde tot de schor sing van Bang-Jensen in zijn functie en daarna tot zijn ontslag. Zowel tegen schorsing als ontslag heeft Bang-Jensen protest ingediend. Thans heeft de hoogste beroepsinstantie der V.N. dit beroep ongegrond verklaard en de secretaris-generaal Hammar- skjoeld in het gelijk gesteld. IN het geheel van de ambtenaar- lijke verplichtingen en het ad ministratieve gareel i het uiteraard zeer deskundig samengesteld hof van beroep juridisch wel het gelijk aan zijn zijde hebben, en dus ook erkend moeten worden, dat Hammarskjoeld het formele recht aan zijn zijde had. Als ambtenaar' zal Bang-Jensen dan wel gefaald hebben. AJles draait om de integriteit van ènderen, van collega's van Bang-Jen sen, in dit geval communistische col lega's in het apparaat der V.N. Hier omtrent koestert Bang-Jensen geen enkele twijfel: deze lieden zijn niet te vertrouwen. Het overhandigen van de dossiers stond voor hem gelijk met het uitleveren van geheimen aan de verdrukkers in Boedapest. Iets, wat misschien wel niet te be wijzen is, maar waarvan men over tuigd ban zijn. Secretaris-generaal Hammarskjoeld heeft moeilijk kunnen zeggen: ja ambtenaren van mij zijn niet te ver trouwen, V.N.-geheimen lekken di rect door achter het ijzeren gordijn De hoogste beroepsinstantie kon ook alleen met institutionele maten me ten, niet met kwalificaties van amb tenaren, die niet bewezen zijn en misschien ook niet bewezen kunnen worden, en moest dus formeel-yuri- disch (en hoe kon het hier anders?) Bang-Jensen wel in het ongelijk stel len. Wat de secretaris-generaal wèl kwalijk mag worden genomen is, dat hij in zijn volheid van machtsbe voegdheden niet een weini' opzich tige weg heeft kunn.en kiezen om Bang-Jensen te sauveren en de ge heimen veilig te stellen. Heeft hier soms o_k een rol ge speeld een zekere aversie, die vaal tussen Zweden en Denen opgemerkt wordt? Dat zou bedroevend zijn. In elk geval heeft Hammarskjoeld ten slotte moeten toes'emmen in een compromis (want hij kreeg de pa pieren tóch niet), inhoudend, dat de •dossiers in tegenwoordigheid van Bang-Jensen werden verbrand, maar tevens, dat deze als ambtenaar moest gaan. P welk punt Bang-Jensen ook te gen het administratieve appa raat mag zijn opgelopen, of hij ten onrechte gemeend heef» een belofte te kunnen afleggen, dat laten wij in het midden feit is, dat hij ni de ze belofte als integer mens geen an dere weg heeft kunnen bewandelen dan hij bewandeld hééft en dat hij- geweigerd heeft het in hem gestelde vertrouwen te beschamen. Zijn belof te heeft trouwens geleid tot een overtuigender tekst van het V.N.- rapport Ook op dit punt heeft hij het ware belang der V.N. gediend. Dit alles eert deze Deen als een mens, voor wie het geen vraag is, of in geval van levensbelangen vai anderen formaliteit dan wel reali teit de voorrang heeft. Daarom is In deze zaak het hoogste administra tieve recht het grootste onrecht je gens deze man. die zich waarlijk een man betoopd h.eft. Open staat Leven van kabinet hangt aan een zijden draad (Van onze parlementaire redacteur) ET leven van liet kabinet hangt aan een zijden draad. Tenzij de socialistische minister van Financiën bereid is alsnog de Kamer te volgen in haar wens de werkingsduur van de z.g.n. .,verlengingswetlen" te beperken tot een jaar, zal er een ka binetscrisis uitbreken. In het dehat, dat gisteren in de Tweede Kamer werd gevoerd, werd één ding duidelijk: de minister behoeft niet te rekenen op een ver dere tegemoetkoming van de Kamer. Niet minder dan vijf amende menten werden ingediend, alle voldoende ondersteund om aanneming reeds bij voorbaat zeker te verklaren. Een motie van prof. Romme, gisteravond als een late Sint-Nicolaasverrassing de Kamer gepresen teerd, wordt ook voldoende ondersteund. Als zeker moet worden aangenomen dat niet alleen de K.V.P.-fractie in het parlement geen enkele stap terug wenst te doen (pror. Romme liet daarover geen twijfel bestaan), ook de K.V.P.- ministers in het kabinet menen, dat minister Hofstra moet toegeven aan de grote aandrang van de meerderheid der Tweede Kamer. Vooi A R. geldt in feite hetzelfde. De beide a.-r. bewindslieden staan in deze zaak naast hun katholieke col lega's en ook de a.-r. kamerfractie hoewel zij door enkele suggesties van haar woordvoerder, de heer Van Eijsden, alles heeft gedaan om een breuk te voorkomen heeft vast beraden stelling genomen. Wat de positie van de c.h. ministers betreft, deze is nog niet helemaal dui delijk, maar de omstandigheid, dat de fractieleider van de c.h., de altijd zo gematigde dr. Tilanus, zich achter de oppositie stelde, moet minister Hofstra toch wel te denken geven. Dat dc confessionele regeringspart ijen de V.V.D.-fractie aan hun zijde vonden, valt niet te verwonderen. Dit maakt alleen, dat de meerderheid, wel ke tegen de verlenging van de betrok ken wetten met twee jaar is, zo groot als mogelijk moet worden geacht, want aan de overzijde van de ontstane kloof aevinden zich alleen de heer Burger en zijn geestverwanten en de commu nistische groeperingen. Wat de laatst»n oetreft geldt nog, dat „zij over het ge heel van minister Hofstra's „verlen- rinfswetten" het „onaanvaardbaar" hebben uitgesproken, een „onaanvaard baar". nat eveneens werd gehoord uit de mond van de S.G.P -vertegenwoor diger dc heer Van Dis. Er is dus in feite sprake van een conflict tussen de P.v.ij.A. en de ove rige partijen en daarom is het goed, dat de woordvoerders van de diverse fracties bij het debat in de Tweede Kamer duidelijk stelling hebben ge nomen tegen de heer Burger, die meende, dat zij, die niet achter de bewindsman van Financien zcuden gaan staan, degenen waren, die de lasten van onze volkshuishouding wensten af te wentelen op de minst draagkrachtigen. (Van onze parlementaire redacteur) De „verlcngingswetten" van minister Hofstra zullen de schat kist in 1959 een voordeel opleve ren van ƒ159 miljoen. Voor 1960 ligt het geraamde voordeel nog aanmerkelijk hoger. Het gaat om de volgende be lastingen: 1. Verhoging van de omzetbelas ting op sigaretten, op tv-toe- stellen en op personenauto's, motorvoertuigen en autoban den. 2. Verhoging van de vennoot schapsbelasting van 44 tot 47 procent. Verhoging van de vermogens belasting van vUf tot zeven promille. Verhoging van het bijzonder invoerrecht op benzine van 16.65 tot 24.25 per hl. 5. Vrijstelling van de omzetbe lasting op sigaren. De minister wil voorts de sy stemen voor vervroegde afschrij ving en investeringsaftrek wij zigen. De genoemde verhogingen wer den twee jaar geleden tijdelijk ingevoerd in het kader der be stedingsbeperking. De regering betoogde toen uitdrukkelijk, dat verlenging der verhoging na de twee jaar niet in haar voornemen lag. 3 4. verweer van de minister van Financiën niet overtuigend meer. Hij vroeg „rus tige bezinning" van de Kamer, om de argumenten van hem en die van de Kamer nog eens naast elkaar te leggen. Hij verzwakte zijn eigen stelling door te betogen, dat het moeilijk was om nu precies uit te maken, wie gelijk had. Zijn argumenten noemde hij „redelijk, hoewel niet doorslaggevend" en de waarde van „de pro's en de contra's" was niet duidelijk vast te stellen. Bepaald zwak was de bewindsman toen hjj suggereerde, dat de late indie ning van het wetsontwerp te wijten zou zijn aan de trage behandeling in dei Raad van State. De bewindsman was' uitgedaagd door prof. Oud, die zijn partijgenoot Van Leeuwen te hulp was gekomen om de minister op de knieen te dwingen. j De liberale leider zei, dat redenerend j van uit het standpunt van minister Hofstra het toch mogelijk moest zijn geweest de verlengingswetten reeds bij de behandeling van de rijksbegroting' in te dienen. Dit was niet gebeurd en daarom was de regering verantwoord*.- lijk voor de ontstane situatie cr» voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. (Van onze parlementaire redacteur) Bij dc behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken heeft de A.R. afgevaardigde mr. Biesheuvel de so cialistische spreker De Kadt op zilii vingers getikt, omdat hii de indruk had gewekt dat het Nieuw-Guinea-be- Ieid van de PvdA door het grootste gedeelte van ons volk zou worden ge steund. Andere partijen zouden echter deze volkswil niet in het geding willen zien gebracht, zo was ongeveer de strekking van het betoog van de heer De Kadt geweest. iiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiii De heer Romme, die in de loop van het debat een motie had ingediend om de minister duidelijk te maken, dat de Kamer niet van onwil zou kunnen worden beschuldigd, greep deze door de heer Burger zelf geschapen gelegen heid gretig aan. om deze een gevoelige afstraffing te geven. „U zet de zaken op de kop", zo beet hij de socialistische fractieleider toe. „Deze wetten werden destijds aangenomen in het kader van de bestedingsbeperking. Een ongemo tiveerde verlenging met twee jaar be tekent, dat de bestedingsbeperking lan ger dan nodig wordt doorgevoerd. De verlenging van de wet strekkende tot verhoging van de omzetbelasting be tekent. dat, indien het voorstel van de minister wordt aangenomen, de lasten, die daardoor op ons volk drukken, zon der enige motivering blijven gehand haafd. Dat en niet wat wij voorstel len Is in strijd met oe -belangen van de minder-draagkrachtigen." De heren Van Eijsden en Tilanus wa ren zeer verbolgen over de opmerking van de heer Burger, dat aanneming van de motie-Romme een bewijs zou z'un van het wantrouwen der fracties in het regeringsbeleid. Zij wezen dit als onjuist en onwaar van de hand. Dat minister Hofstra, die bij de ver dediging van zijn beleid een vrij ze kere indruk maakte, zich bij mr. Bur ger's betoog aansloot, maakte de Kamer duidelijk, waar de schoen wrong. Niet de minister, maar de socialistische fractie had de koers bepaald. En dat nam de Kamer niet. In derde termijn sprekend was het (Van een onzer verslaggever-,) In een woning aan de Scheepmakers- dijk te Haarlem, op nog geen twee honderd meter afstand van de gevan genis, is vannacht omstreeks twee uur de 23-jarlge Jos M. van Roon gearres teerd, die maandagmiddag uit de Haar lemse „koepel" ontsnapte. De politie had een tip gekregen, dat de man bij kennissen was, en de ont snapte verzette zich niet, toen twee rechercheurs hem, kwamen halen. Hij is verhoord en weer naar de gevange nis teruggebracht. De heer Biesheuvel stelde nu. dat zijn fractie achter de regering stond en dat er dus voor hem geen enkele reden was op het vraagstuk Nxeuw- Guinea terug te komen, ware het niet, dat de heer De Kadt hem daartoe had gedwongen. De heer De Kadt zal aan de hand van de verkiezingsuitslagen toch niet hebben betoogd, dat zijn visie door het gehele volk wordt gedeeld, zo vroeg mr. Biesheuvel. Hem interrumpeerde de PvdA-ver- tegenwoordiger Goedhart: „Dat ging om de gemeenteraden en de provin ciale staten". Hierbij speelt de landspolitiek een grote rol, zo vervolgde mr. Biesheuvel die vervolgens opmerkte, dat de heer De Kadt wellicht een wissel had ge trokken op betere tijden. De socialistische vertegenwoordiger, die o.a. prof. De Gaay Fortman had geciteerd, kreeg te horen, dat hil van het betoog van deze A.R. hoogleraar niets begrepen had. Het ging alleen om de evangelische onrust,- die ons moet beklommen als wij zien, hoever het met Indonesië en ons gekomen is, zo expliceerde mr. Biesheuvel die vervolgens de heer De Kadt voorhield, dat de A.R.-partij niet allen uit hoogleraren en studenten be staat. zoals deze had pogen te sugge reren. Hij wees de gedachte, dat de rela tivering der soevereiniteit reden zou kunnen zijn om van de soevereiniteit over N.-Guinea af te zien, van de hand. Dit is een ondergraving van ons eigen recht op zelfstandigheid, want ook ons eigen land heeft met de rela tivering van de soevereiniteitsinhoud te maken door het van kracht worden der Europese verdragen. De Soudanese premier, brigade-generaal Ibrahim Abboud wast zich 's morgens altijd bulten onder de kraan, hetgeen waarschijn I(Jk niet veel staatshoofden doen. Abboud was de leider van de revolte van het leger, waardoor dc Tweede Republiek Soedan werd gevestigd. beroep op het Internationale Hof h Den Haag, maar wij zien niet hoe hier ook iets anders dan dc formel punten in geding in aanmerking kan worden genomen. ET treft, dat vandaag de tiende verjaardag gevierd wordt van de proclamatie van „De Rechtei van de Mens". De Assemblee heeft destijds een beroep gedaan op alle leden der V.N. om aan de tekst der verklaring bekendheid te geven „en ervoor te zorgen, dat zij worde ver spreid. vertoond, gelezen en behan deld, voornamelijk in scholen en andere inrichtingen van opvoedkun dige aard. zonder onderscheid op grond van de politieke status van landen en gebieden" Deze rechten van de mens zijn gegrond op het principe der individuele vrijheid en gelijkheid in rechten v i de mensen, misschien nog de mogelijkheid van'op leven, vrijheid en onschendbaar heid van persoon, van slavernij en horigheid, van willekeurige arresta tie of straf, van huwelijk en gezin van eigendom en van gedachte, gewe ten en godsdienst, mening en menings uiting en bestaan. Deze korte opsomming, is voldoen de om te beseffen, dat m de er- lopen tien jaar wel tegen geen ver klaring door leden-staten van dc V.N. meer za zijn ge/« *igd dan te gen juist deze verklaring. Vanzelf sprekend dient het s*re-'en om veilig te stellen wat in de westelijke demo cratieën toch nog el het meest in acht wordt genomen, met kracht te worden bevorderd. Maar het is wel triest, dat het hier een verklaring betreft van een organisatie, die nu weer ln haar hoogste administratie ve orgaan een mens heeft veroor deeld, die metterdaad rechten déze bovengenoemde rechten, van mensen in gevaar naar zijn vermogen hééft veilig gesteld. T/OOR het eerst sedert lange tijd heeft Sir Winston Churchill weer eens de lunch (jebruikt op Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier, waarin Churchill zich ongetwijfeld zeer goed thuis" voelt. Op de foto zien wc de 8-f-jarioe Britse staatsman afscheid nemen ran zijn gastheer, premier Harold Macmillan. Tüdens een indrukwekkende plech tigheid in dc aula van de Oslose uni versiteit is vanmiddag de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt aan de Bel gische pater dominicaan, Georges Pire. Koning Olav de Vijfde, de voorzitter van het parlement, een aantal ministers en een honderdtal genodigden woonden de plechtigheid bij. Pater Pire zal de helft van de geld prijs gebruiken voor de afbouw van het „Fndtjof Nansen-dorp" in de bui tenwijken van Brussel, de andere helft zal hjj gebruiken om zijn plannen voor het „Anne Frank-dorp", waarvan nog niet vaststaat waar het wordt gebouwd, verder uit te werken. Volgens het adres zal de voorkeur voor de IJ-tunnei, die een levensvoor waarde voor Amsterdam genoemd wordt, gebaseerd moeten ziin op ver- keersoverweglngen. De hoofdstad heeft zich daarbij gebaseerd op statistische cijfers uit 1950. Er zijn ook recente cijfers beschik baar van een rentabiliteitsonderzoek van het Centraal Planbureau. B. en W. achten het niet juist deze cijfers, die ook in het bezit van Waterstaat zijn, te publiceren. Zij zeggen er ech ter van overtuigd te zijn dat deze recente cijfers ten aanzien van een verkeerstelling van de oeververbin dingen de cijfers van 1950 accen tueren. B. en W. wijzen er o.a. op dat ln 1950 gebleken is dat van het verkeer over het Hemveer ruim 2/3 afkomstig was van of bestemd was voor Amster dam. Van het verkeer over de IJ-veren was dit met 89% het geval. Van het totale verkeer over Hem- en IJveren was ruim 82% op de hoofdstad ge- orienteero. Dit od Amsterdam georienteerde verkeer heeft zijn begin- of eindpunt voor het grootste deel in de binnen stad of de naaste omgeving. De IJ-tun- nel zal dit verkeer direct op de ge wenste plaats brengen, de Coentunnel daarentegen zal het dwingen gebruik te maken van de deels uiterst nauwe westelijke stadswegen, die reeds zwaar belast zijn. Ook het doorgaande verkeer zal vol gens B. «-n W. belangrijk meer gebaat zijn bij de IJ-tunnel dan by de Coen tunnel, Bü het vraagstuk van de prioriteit van IJ- of Coentunnel spelen de kosten volgens B. en W. geen rol, daar deze ln dezelfde orde van grootte liggen. Verder zal het noodzakelijk zijn Am sterdam, dat met uimtcgebrek wor stelt. ten noorden van het IJ zo snel mogelijk als woon- en werkgebied tot ontwikkeling te brengen. Het aantal in woners van dit stadsdeel zal binnen enige jaren van circa 50.000 tot 100.000 uitgroeien. Zonder een onbelemmerde verbinding tussen de belde stadsdelen zal de entwikkeling zodanig geremd worden, dat Amsterdam zijn nationale taak niet meer naar behoren kan ver. vullen, aldus B. en W. Na de ongelukkige val, waarbij dr. W. P. Berghuis, voorzitter van het Centraal Comité van de A.-R. Partij, enige weken een zware hersenschud ding opliep, is, naar wij vernemen, thans een periode van regelmatig her stel ingetreden. Dr. Berghuis mag het ziekenhuis, waarin hij moest worden opgenomen, nog niet verlaten. Hervatting der werkzaamheden is de eerste tijd even eens nog niet mogelijk. Mijn fractie heeft waardering en be grip voor het geluid, dat de zending bij monde van prof. Verkuyl laat ho ren, zo betoogde mr. Biesheuvel ver volgens. Het is een oproep tot bezin ning en hier wordt in wezen een zaak van christelijke politiek geraakt. Ook ter zake van N.-Guinea laten wij ons echtejr leiden door het Evan gelie. Dat het een eis van christelijke politiek zou zijn N.-Guinea over te dragen aan Indonesië ontgaat ons ech ter. Niet nationaal chauvinisme, maar het welzijn van de Papoea's is de ach tergrond van ons standpunt- Voor de atoombewapening geldt een zelfde politieke reactie. Ook hier moe ten wy ons laten leiden door een con frontatie met het Evangelie, Het pacifisme Isoleert de naasten liefde. Doch de Wet Gods omvat twee zaken: liefde en gerechtigheid. Deze twee zijn onverbrekelijk verbonden. Mr. Biesheuvel besloot zijn betoog met de opmerking, dat christelijke staatkunde actueel is en dat zyn fractie er alles aan gelegen is de chr. politiek ook buiten de landsgrenzen te doen doordringen. De uitslag van Trouw's najaarsprysvraag „Wat staat daar?" is bekend. De oplos singen en de namen der prijswinnaars vindt u elders in deze editie. /N dit nummer vangen wij aan met de publikatie van een artikelenserie over het huidige Israël tien jaar na de stichting van deze staat. Onze redacteur drs. J. Klatter, die twee jaar geleden de Arabi sche landen rondom Israël heeft bezocht en daarvan een uitvoe rige reportage in ons blad heeft gegeven onder de titel „Met Trouw door het Midden-Oosten", heeft nu Israël bereisd, meer dan ,,van Dan tot Berseba". Want daar was ook bij inbegrepen heel het oude zuiderland, thans de Negeb, waar de ontwikkelings- capaciteiten van het nieutoe Is raël fantastische resultaten heb ben bereikt en staan te be reiken. Ook andere, culturele en poli tiekeaspecten komen hier aan de orde. terwijl twee artikelen van bijzondere aard in ons kerstnummer zullen worden op genomen. Het Britse Lagerhuis heeft gisteren een rumoerig debat gehouden over de recente artikelen van Randolph Churchill over de gebeurtenisse' 'ü- dens de Suez-crisis. Premier Macmillan verwierp het denkbeeld van Labour om een parle mentaire enquête-commissie voor deze kwestie in te stellen, waarop tu mult ontstond op de banken van de oppositie. Macmillan riep op een gegeven ogenblik boos uit, dat er mogelijk vroeger dan men denkt verkiezin gen zullen worden gehouden, „opdat de kiezers kunnen uitmaken wie van ons, de leider van de oppositie of ik hel populairst is". De Labourieider Gaitskell verklaar de. dat Randolph Churchill had ge schreven dat er overleg tussen de re geringen van Frankrijk en Israël en tussen die van Engeland en Frankrijk over de acties in 1956 tegen Egypte %vas geweest. De kwestie kon volgens hem alleen door een volledig parle mentair onderzoek opgehelderd wor den. De Labour-afgevaardigde Hughes meende, dat men in het land de indruk had dat indertijd voornamelijk Mac millan voor de expeditie tegen Egypte verantwoordelijk was geweest. Een parlementaire enquête zou Macmillan de gelegenheid geven zijn reputatie te verdedigen, zei hij. Macmillan zei, dat er indertijd geen verklaring is geweest waarover niet gedebatteerd was en die niet op dat ogenblik was weerlegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1