Spiegel Socialisten zouden ieder compromis Onaanvaardbaar verwacht in de Tweede Kamer Varende ijsgrot A Nauwelijks nog spanning LAATSTE BERAAD VAN KABINET Gaat niet hele kabinet heen ECUADOR wil 20.000 Nederlanders toelaten Bonn: klacht van Brandt over Adenauer onjuist PTT bouwde postkantoor ver buiten dorpskern Verzoeningspogingen schijnen mislukt Kans voor gerepatrieerden? Grond voor boeren, werk voor vaklieden Franse studenten blijven weer thuis Gesprek onder vier ogen was niet urgent Visser verdronken in de Merwede Hogere ijk-tarieven Geen raketten voor Nederland! Geen vreugde in s-H eer en hoek r r ERIK ONDERDEKENS 55 DONDERDAG 11 DECEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4169 Oirecteur: H. DE RUIG J A V. J Hoolriiptlaeteur: Ur J A H J a KMi-'lNü» SIUT Niet uit de weg; Niet ringeloren (Zie verder pag. 3, 7e kol NEW YORKSE KRANTEN VERSCHIJNEN NIET "N REUMA - ASTMA - BRONCHITIS HARTPATIËNTEN ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM LINKER-L1SSE ÜP DE GROTE Canadese meren is het al bar koud. De opvarenden van deze Amerikaanse tanker waan den zich tenminste in een. ijs grot, toen ze na een oversteek »ran 120 kilometer de ijspegels als grillige draperieën van bun schip zagen afhangen. Met behulp van schoppen zijn hier twee man bezig de brosse ijspegels in stukken te slaan. ECUADOR is bereid tot 20.000 Nederlandse boeren en vak lieden aan grond en werk te hel pen. De regerine van deze stabiele Zuidamerikaanse landbouwstaat is bereid een klimatologisch goed .Tgipsrpn streek aan te wijzen voor Nederlandse vestigingen In het bijzonder wordt eedarht aan ge repatrieerde cultures-deskundi gen uit Indonesië. Bootje kapseisde Wij sijn dolgelukkig,., Meubelfabrieken in NijkerkE Botterdam: wiue oe «vttnztraat - xeiei, xxaiuo is i.y Pottbua 1X12 - Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen: 1BJ501920 urn Zaterdags 1718 uur Telefoon i 15700. 's-Gravenhage: Huygensplein 1 - Telef. 183487 (3 lijnen.) Postbus 1031 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 1820—1920u. Telef. 362569. Dordrecht: Seheffer*pleln3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457t Klachtendlenst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lnnge Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week 1 2,65 per maand, f 7,00 pti kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagetUk* f (Geldig tct morgenavond) TIJDELIJK NEEKSLAG Vanavond enkele opklaringen en in het oosten van het land temperaturen om het vriespunt, daarna over wegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen of natte sneeuw en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: zon op: 8.38 onder; 16.28 maan op: 9.48 onder: 18.55 DE uitslag van de verkiezingen in Frankrijk heeft velen doen zeg gen, dat het nu duidelijk is dat de de mocratie In Frankrijk gevaar loopt, zo niet om hals gebracht is. De verkiezingen en dat was het gevolg van het nieuwe kiesstelsel gaven een totaal vertekend parlemen tair beeld van de electorale werkelijk heid. Naast een sterk gouvernement met grote bevoegdheden, komt een sterke rechtse meerderheid, zonde- oppositie van betekenis. !S dit het falen van de democratie? Is de ongewenste oolitfeke situa tie die men ducht te wijten aan het wegdrukken der democratie, het ge volg van knoeien met de democratie? Wij wagen het te betwijfelen. Frankrij-k leefde tot vóór de Gaulie onder een ministerieel staatsbestel Regering en parlementsmeerderheid waren één. Maar die meerderheid was zo zwak, zo innerlijk verdeeld dat er van een sterke regering geen sprake kon zijn. Het ene kabinet volgde het andere in de kortst mogelijke termijn Was dat het falen der democratie? Ook dat wagen wij te betwijfelen. De oorzaak van het falen van de vierde republiek lag niest aan haar democra tische structuur. Zij lag aan het Fran se volk dat in de staatkunde niet meer geestelijk onderscheiden kan of wilde om vandaar uit tot een politiek stand punt te komen. Dat is het probleem waar de Gaulle mee zat en zit. 4 AT moet de Gaulle als hij het goed W zou doen, nu eigenlijk tegenover die mislukte vierde -epubliek geven? Hij zou het Franse volk een levens vulling moeten geven. Een geestelijk beginsel, een zedelijk ideaal, waar het warm voor loopt en waar het de moeite waard is voor warm te lopen en dat de toets der hoogste normen kan door staan. Maar gesteld dat de Gaulle d-t zelf zou hebben dan moet het volk er naar wezen om zo iets aan te kun nen. Sinds 1789 heeft het Franse volk een zwakke geestelij-ke maag gekre gen. Het alternatief van de vierde re publiek in geestelijk opzicht is er dus niet. Zou de Gaulie het eventueel achter de hand hebben? Wij weten het niet. De idealen van de Gaulie liggen in een nationalistisch vlak. Het alternatief moet in een religieus vlak liggen. En de maagd van Orleans is een gevaar lijke vermenging van nationalisme en religie. WAT er nu gebeurd is, is dit dat de Gaulie het met een dualistisch stelsel probeert. Een sterk gouverne ment met daarnaast een kamer, op zo danige wijze gekozen dat duidelijke meerderheden mogelijk worden. De anarchie van het verleden (innerlijk verdeelde meerderheden) wordt daar bij overwonnen ten koste van de elec torale waarheid. Het is goed dat dui delijk te zien en te erkennen, om er daarna niet al te veel misbaar over te maken. Wat vandaag in Frankrijk gebeurt is in Engeland nooit anders geweest. Over democratie gesproken! Bij* de jongste verkiezingen in Frank rijk won Soustelïe met 4 miljoen kie zers 188 zetels, de socialisten met 2 miljoen 40 en de communisten met 3 milj-oen 10 zetels. In 1918 behaalde in Engeland een re geringscoalitie met 52 pet. van de kie zers 4/5 der zetels en de tegenpartij met 48 pet 1/5. In 1922 behaalden de conservatieven in Engeland met 38 pet. van de stemmen de absolute meerderheid in het Lagerhuis, terwijl zij In 1929 met hetzelfde percentage in d® minderheid bleven. In dat jaar behaalde Labour met 36 pet. der stem men 288 zetels en de liberalen met 23 pet 58 zetels. De Engelsen kiezen voor dit stelsel, dat de electorale werkelijkheid niet in het parlement op evenredige wijze tot haar recht doet kome:omdat zij voor alles prijs stellen op homogene meer derheden. Voor dat stelsel koos de Gaulie. MAAR Frankrijk en de Gaulie zijn er daarmee niet. Want het gaat niet om formele machtsuitoefening. Het gaat er niet om dat men iets kan, maar om wat men wil. Wat wil het volk? Wat wil de re gering? Wat wil het parlement? Wel ke geest drijft hen? Welke idealen hebben zij? Als dat niet duidelijk wordt, als die er niet zijn, dan geven kunstmatige homogene meerderheden niets, want dan rollen ze op elk aangelegen punt uit elkaar. En dan keert de anarchie terug. De democratie geeft geen oplos sing. Een oplossing geeft alleen dat wat achter en onder de democratie moe! hggen. Een geestelijke overtuiging van een meerderheid. Als die ontbreekt Is er geen oplossing tussen het alterna tief dictatuur - anarchie. Zo is Frank- «k een spiegel voor ons allen. KOORTSACHTIG OVERLEG IN DEN HAAG (Van onze parlementaire redacteur) HET kabinet heeft zijn langste tyd gehad. Dat was de indruk, die een nerveuze Tweede Kamer gisteren had na het nachtelijk debat over de „verlengingswetten" van minister Hofstra. De bewindsman zelf heeft zich nog niet uitgesproken over het al of niet aanvaardbaar zjjn van de amendementen cn de op die amen dementen geënte motie-Romme. De bewindslieden van de confessionele partijen (KVP, AR en CH) zouden eendrachtig stelling hebbfen genomen tegen de houding van de minister van Financiën en, zijn wij goed ingelicht, dan zou de bewindsman door het beloog van zijn collega's overtuigd en gestimuleerd door de altijd tot verzoening bereid zijnde dr. Drecs geneigd zijn geweest de Kamer de hand toe te steken. Minister Vondeling en de andere socialistische bewindsman, de heer Suurhoff, zouden echter van geen compromis hebben willen weten zonder goedkeuring van de socialistische Tweede-Kamer fractie. De gehele dag heeft de minister van Financiën dan ook besteed aan bespre kingen met zijn partijgenoten in de Tweede Kamer. Wat er binnenskamers besproken is en of de minister nog een poging heeft gedaan de fractie te overtuigen van de noodzaak van een compromis, is niet bekend, maar gisteravond ging het ge rucht in de Kamer, dat alle verzoe ningspogingen op niets waren uitgelo pen en dat de fractie afwijzend bleef staan tegenover ieder compromis dat als een overwinning van de rechtse partijen zou kunnen worden opgevat. Vermoedelijk zou minister Hofstra vanmiddag in de Tweede Kamer een „onaanvaardbaar" over motie en amen dementen uitspreken. Het leek vrijwel zeker, dat de meerderheid van de Kamer voor dit „onaanvaardbaar" niet uit de weg zou gaan en dat de betrok ken motie en de amendementen dus zouden worden aangenomen. Minister Hofstra rest dan niets an ders meer dan zijn ontslag in te dienen. Het behoeft dan niemand te bevreem den, dat de andere socialistische mi nisters uit solidariteit (en ook uit poli tieke overwegingen') eveneens hun ontslag zullen aanvragen, hetgeen in feite betekent, dat het vierde kabir«t- Drees zal hebben opgehouden te be- Maar en wij stellen dit „maar" uitdrukkelijk zo ver is het nog niet Het is nog steeds mogelijk, dat er een compromis wordt gevonden. Binnen en buiten de Kamer wordt een koorts achtige politieke activiteit ontwikkeld. Fracties vergaderden gistermiddag of vanmorgen en ook het kabinet be raadde zich vanmorgen over de situatie. Algemeen is men van oordeel, dat de leden van de PvdA-fractie en niet de socialistische ministers de hoofdschul digen zijn in deze politieke tragedie. Want zo mogen wij deze gang van zaken toch wel noemen. Om aan een „verlengingswetje" (term van.de CH- afgevaardigde Van de Wetering) het bestaan van het kabinet te binden, is toch wel een vreemde zaak. Er is eigenlijk niemand, die een crisis wil. Maar de rechtse partijen, ge steund door de VVD, weigeren zich te laten ringeloren door de PvdA-fractie, die het nog steeds niet ka.» verkroppen, dat de socialistische party bij de jong ste verkiezingen zo'n grote nederlaag heeft geleden en die nn meent haar ongenoegen hierover op dc Kamer te knnnen botvieren. Het standpunt van pref Romme is dan ook begrijpelijk en even begrijpe lijk Is, dat de A-R- en C-H-fracties zich achter de motie van de KVP- leider hebben geplaatst. Intussen houdt de Kamer al rekening met de gevolgen van een kabinetscrisis Het is logisch, dat men geen stappen wenst te doen, waarvan men niet te voren de consequenties heeft over wogen. De KVF-fractie, die gistermiddag ver gaderde, ziet echter geen ander weg om uit de onverkwikkelijke politieke situatie te komen, welke is ontstaan na De New York Post, een van de negen grote New Vorkse kranten tegen welke een staking van expeditiepersoneel aan de gang is, heeft bekendgemaakt dat zij, als gevolg van deze staking tot nader aankondiging niet zal verschijnen. Ook de Daily News en de Herald Tribune zullen hun uitgave waarschijnlijk tij delijk stopzetten. De staking omvat 4500 man. In diplomatieke kringen in Moskou gaat het gerucht, dat de van zijn functie ontheven politiechef Serow op een be langrijke post -in het Russische leger geplaatst zal worden. (Van onze parlementaire redacteur) EEN uur vóór de aanvang van de Tweede-Kamervergadering van vanmiddag was er van spanning in Den Haag nog raaar nauwe lijks sprake. De partijen, die bezwaar maken tegen de door minister Hofstra ingediende verlengingswetten, aanvaarden met berusting de starre socialistische houding ten aanzien van de ingediende amen dementen en de motie-Romme. de fractiekamers, de situatie. Ook de a.-r.-friactieleider dr. Bruins Slot, die enige dagen ziek is geweest, woonde de vergadering van zijn fractie bij. De verklaring, die minister Hofstra zou afleggen, kon nauwelijks nog verrassingen in zich bergen: de mi nister zon, zo werd verwacht, een „onaanvaardbaar" uitspreken. Hoe de situatie zich dan verder zal ontwikkelen is niet bekend. Momen teel (12 uur vanmiddag) vergadert de ministerraad. En de oplossing, die daar zal worden gevonden voor de eerstkomende dagen, zal waarschijn lijk van beslissende betekenis zijn voor het verdere verloop der poli tieke situatie. Men is nl. In Den Haag van oordeel dat, om der wille van de vijf socialistische ministers, niet het hele kabinet be hoort heen te gaan. De a.-r., c.-h, en KVP ministers negen in totaal zullen de lopende zaken althans voorlopig kunnen blijven behande len. In dit verband is het van belang welke boodschap dr. Drees, die vermoede lijk nog deze middag H.M. de Ko ningin zou inlichten, met zich mee neemt. In het kamergebouw zelf heerst be- tïrekkelyfcè rust, 'niaars deze rüist was slechts schijn, wans een bijna vol tallige kamer besprak verdeeld over (ADVERTENTIE) 1 persoons 2 persoons 90 X 190 130 X 190 LITS-JUMEAUX. 2 MAAL 90 X 190. met transformator op 5 stander; regelbaar 2 pers an Iits-jtimeaux elke helft Afzon derlijk te regelen. HEEREWEG 7 - 02530—3185 AUccnverkoop voor Nederland Prospectus gratis op aanvraag verkrijgbaar. Deze mededeling bracht dr. F. J. Strasser, representant van een groep belangrijke Nederlandse industrieën in Zuid-Amerika dezer dagen over. Minis ter Luns heeft dit in de Tweede Kamer meegedeeld, Dr. Strasser kent Zuid-Amerika al vijfentwintig jaar lang. Ecuador heeft reeds in 1955 een commissie naar Ne derland gestuurd om voorbereiding voor het aantrekken van landbouwers, voornamelijk uit Friesland, te maken. Een uitnodiging voor een tegenbezoek ener Nederlandse commissie, toen toe gezegd. kan volgens dr. Strasser bin nenkort tegemoet worden gezien. Naar aan dr. Strasser ts medege deeld is de regering van Ecuador be reid aan Nederlandse immigranten alle steun te verlenen voor een redelijke baris voor de toekomst Binnenkort zal nader contact tussen Nederlandse emigratie-autoriteiten en dr. Strasser plaats vinden. Gisteren is in „De Kroon" tc Amster dam het toernooi om het persoonlijk schaakkampioenschap van Nederland begonnen. De heer A Uljdils verricht te de openingszet in de party tossen T D. van Scheltlnga en J. II. Donner fgjSER dan 80.000 studenten in Parijs en andere Franse universiteitsste den zirn oiiteren in staking gegaan om te protesteren tegen de tjokvolle col legezalen, het gebrek aan huisvesting, en de door de regering in het voorui'- zichi gestelde subsiciieverlaqing. Het Is de tweede keer in drie weken tnd dat de Franse studenten massaal in actie komen De noodzakelijke uitbreiding van hun universitaire onderkomens en coi- legezalen m Parijs wordt tegengehou den door enkele wiinhandelaren. die eigenaars rijn van de wijnpakhuize*: langs de Seine, op de plek waar mer nieuwe gebouwen van de Sorbonno hr.d w'licn plaatsen De collegezalen vooral die var: de Sorbonne, zijn telkens propvol. Tien tallen studenten moeten op kozijnen zitten als zij de colleges willen volgen. De Wustduitse bondsregering heeft woensdagavond de klacht van de West- beriyase socialistische burgemeester Brandt over het optreden van bonds kanselier Adenauer tijdens diens be zoek aan Berlijn afgewezen. Brandt had zich erover beklaagd, dat Adenauer zich b|j dat bezoek meer als een partijpoliticus dan als (Van onze correspondent) Ter hoogte van het Lange Veer te Hardinxveld Is gistermiddag een stalen vissersschuit met aanhangmotor mid den op de Merwede gezonken. De 77- jarige visser Joh. Klop uit Hendrik Ido Ambacht verdronk; zijn zeventigjarige neef kon op het nippertje worden ge red. De bejaarde mannen, die heel hun leven op het water gezworven hebben, waren op weg naar huis, nadat ze in Werkendam een lading vis hadden af geleverd. Ter hoogte van Hardinxveld voer de sleepboot „Fatima" hen met drie sleepschepen achterop. Zü beslo ten de sleep te „pikken" en wierpen een draad over naar de „Edehveisz". die naast een ander schip achter dc „Fatima" hing. Toen de verbinding tot stand was gekomen, bemerkten de beide vissers tot hun ontzetting, dat hun scheepje als het ware werd opgetild, want een van de strakgetrokken ankerdraden van de „Edelweisz" was beklemcs ge raakt tussen zwaard en romp van het vissersbootje. Ten gevolge* hiervan kapseisde het vaartuig De tarieven voor het ykwezen zulten op 1 januari verhoogd worden met 20 tot 23 procent. Staatssecretaris dr. Veldkamp heeft dit aangekondigd in zijn antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid J. M. Pe ters. tn 1959 zou, by voortzetting van de huidige tarieven, een tekort van onge veer f400.000.ontstaan. Januari vo rig jaar was het tarief reeds verhoogd met ongeveer 30 procent. een staatsman had gedragen. Met name gold Brandt's verwijt het feit, dat Adenauer met hem geen gesprek onder vier ogen over de Berlfjnse situatie had gewenst. (Naar verluidt heeft Adenauer dit, gegeyen het feit dat de verkiezingen enkele dagen la ter zouden plaats hebben, ongewenst geacht. De perschef van de bondsregering, Felix von Eckhardt, weerlegde de ver wijten van Brandt en zei, dat Adenauer alles gedaan had „om de sohdariteil van alle Duitsers met de bevolking van Berlijn tot uitdrukking te brengen" Een gesprek tussen Adenauer en Brandt was niet urgent geweest, daar de kwes tie Berijjn uitvoerig besproken was tus sen de bondskanselier en de gehele Westberlijnse Senaat. Brandt heeft inmiddels in een ver klaring van de persdienst van het ste delijk parlement laten weten, dat in het Westduitse communique de kern van het meningsverschil niet wordt geraakt. Bovendien zou het stuk verscheidene onjuistheden bevatten. Aan het slot van zijn verklaring zegt Brandt voor het ogenblik geen aan leiding te zien om de polemiek in het openbaar voort te zetten. Ulfr Amerikaanse regeringskringen verneemt DPI, dat Nederland, Grie kenland en Turkije waarschijnlijk niet met raketten bewapend zullen worden. Het Amerikaanse plan,voor de bewa pening van de Europese Navolanden voorziet in totaal in tien raketeska- drons, die niet „dunner uitgesmeerd" zouden kunnen worden dat over twee landen. Dit zouden dan Italië en En geland moeten zijn. Het Zwitserse parlement heeft dr. Chaudet gekozen als president van de Zwitserse Statenbond voor bet jaar 1959. Chaudet volgt dr. Holen- stein op, die president voor 1958 was. (Advertentie) In Tibet is een opstand uitgebroken die groter van omvang en krachti ger is dan die welke In Hongarije heeft gewoed. Dit heeft een lid van de nationalistisch-Chinese regering bekendgemaakt. Hij wilde niet zeg gen wanneer de opstand begonnen %vas. dat wij al onze meubelen gekocht hebben bij Levering rechtstreeks van de fabriek Cataiügu» F graii» op aanvraag (Van onze correspondent) 's-lteerenboek op Zald-Beveland beeft een nieuw postkantoor en niemand ls daar blij om. De burgemeester, de heer K. O. M. Waelput sprak bij de opening piet de bU dergelijke celeeenheden ge bruikelijke opgewekte woorden. Hij daarentegen erg In mineur Wat Is namelijk bet geval? Het nieuwe postkantoor van 's-Ueerenhoek staat een beei eind buiten de kom van het dorp. onder aan een dUk, achter een transformatorhulsje. Men kan er slechts komen via een onverharde weg. De burgemeester rei In zijn rede dat 's-llecrcnhoek een plaats met 1524 Inwoners tot gisteren toe het klein ste postkantoor van Nederland heeft gehad. .Men had echter verwacht dat de PTT wel royaal voor de dag zou komen, toen er een nieuw postkantoor moest komen. Maar helaas De gemeente had nog aangeboden een nieuw postkantoor te bouwen, maar dit aanbod was afgewezen. Nu moet de ge meente de onverharde weg verbeteren Dat kost 10.000 gutden. De wnd. directeur van het postdistrlci Middelburg, de heer P. Koelewlln kwam vertellen dat het allemaal wel meeviel, want rit ver van het dorp staat het nieuwe postkantoor na ook weer niet, zei hij. En bovendien: de posterijen hebben immers In de dorpskern een* brievenbus geplaatst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1