C. v. d. Wal behandelde bij C.B.C. „Vragen van de dag" EJ.A. hield jeugdmeeting in Nieuwe Kerk te Vlaardingen Jaarvergadering Coöp. D.E.S. J. W. F. Reitsma sprak over revalidatie minder-validen Kantonrechter veroordeelde Stemming motie-Romme uit te stellen tot na de debatten KERK EN SCHOOL Huren woningen ten oosten van Nieuwe Damlaan omlaag sssgtrw Mr. Burger vraagt Tweede Kamer: Doopsgez. zendeling naar Nieuw-Guinea 11 Schiedam Ontspanningsavond „Harmonie" Vlaardingen „Bravo" gaf, uitvoering Burgerlijke stand van Rotterdam LfeSM Rozenburg Burgerlijke stand van Ro.zenburg Damclub D.O.S. Vroege lente Zaterdag voetbal Nuts-lezing Supporters Zwaluwen Met bromfiets aangereden tMaassluis Familie-avond C.N.V. Maassluis voor Christus Excelsior-nieuws Stichting jeugdwelzijn Burgerlijke stand van Vlaardingen Maasland Stampvolle Tweede Kamer tijdens orde-debat Veiling van huis Schietvereniging Auto van de weg Rectoraatsoverdracht Kampen (Broederweg) Burgerlijke jtand van Maasland Inbraak in slagerij ^Personenauto reed tegen vrachtauto i s TROUW Donderdag 11 december 1958 SCHIEDAM, „Vragen van de Dag" was het onderwerp, waar de heer C. v. d. Wal, hoofdbestuurder van de Chr. Bedrijfsgroepen Cen trale gisteravond voor de afde ling Schiedam over sprak. Dit ge beurde tijdens de 54e jaarverga dering van de afdeling, die in een der zalen van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen werd ge houden. In geboutv Irene Mondaccordeomereniging Burgerlijke stand van Schiedam Verplaatsing woningen Kind tegen motor Prof. Oud Vragen prof. Oud Voorstel-Romme venvorpen Minister Hofstra kan verantwoordelijkheid niet dragen HET WEER IN EUROPA Visserijberichten s Ss w ozo zzw zw wzw wzw zzw z o.r ozo wzw zo zw i zzw 8 1 Het is jammer, dat er 20 weinig be langstelling voor de vergaderingen is, aldus de heer v. d. Wal. Het is te be treuren, omdat men bet werk in de vak beweging niet meer kan overzien. Men ziet niet meer de duidelijke samenhang van de dingen, waar we mee te maken hebben. De vraag komt op: Hebben wij ons niet vergist? In het verleden heb ben we gevraagd, mee te mogen doen We wilden overleg plegen met de werk gever. En de werkgever was bereid te onderhandelen, te praten. Dit betekent echter: verantwoordelijkheid dragen. Er zijn vele moeilijkheden op te los sen. Men wil rust op het loonpolitieke SCHIEDAM. Tot heden kon het col lege van B. en W. nog geen voorstel doen tot voorlopige vaststelling van de huren van de woningen, behorende tot bet complex van de 266 woningen (waar hij 24 bejaarden-woningen) en het com plex van de 414 woningen (waarbij 4 be jaarden-woningen), aangezien niet alle gegevens om tot een verantwoord voor ste! te komen bekend waren. Aan de huurders van de inmiddels ge reedgekomen woningen moest echter vanaf de datum van ingang van de huur een voorlopig huurbedrag in rekening worden gebracht Uitgaande van de on zekere ter beschikking staande gegevens moest bij de bepaling van dit voorlopige huurbedrag de nodige voorzichtigheid worden betracht Dit heeft ertoe geleid voorlopige huurprijzen in rekening te brengen. Thans kan het college de voorlopige huurprijs op meer reële gegevens base ren. De nieuwe berekening wijst uit dat al le huurprijzen met 2,25 en de kosten- omslag met 0,35 per week per woning kunnen, worden verlaagd, zodat in totaal de vermindering./ 2,00 per week per wo ning bedraagt B. en W. stellen dienovereenkomstig voor het college te machtigen, de sinds de bewoning van de woningen te veel berekende bedragen aan de betrokken huurders.te restitueren. Voorts delen zij nog mede, dat zij de raad over de huurprijzen van de 318 wo ningen spoedig hopen in te lichten. Met betrekking tot de voor deze woningen vastgestelde ministeriële beschikking dienen nl. eerst nog inlichtingen te wor den ingewonnen ten departemente. front, maar de rust is ver te zoeken, wij kunnen gerust zeggen, dat we met net loonpolitieke beleid muurvast zijn Belopen. Men is algemeen van mening, dat het zo niet door kan gaan. De heer v. d. Wal wees op onze po sitie op dc Euromarkt. Ook hier liggen veel voetangels en klemmen. Laten we ook hier onze verantwoordelijkheid dur ven dragen. Ook hier zijn de belangen van de arbeiders. Laten de leden daar om medewerken, aklief zijn. Anders is net bestuur als een lokomotief. die van de wagons is losgekoppeld, aldus spre id -r; Y.'J rnoet«n onze verantwoordelijk heid beseffen, anders ontstaat er een chaos. En uit een chaos groeit zo ge makkelijk een dictatuur. Deze vergadering was geopend door de voorzitter, de heer K. Landheer. Bij de bestuursverkiezing werden alle aftre dende leden herkozen. SCHIEDAM. Aan de Jeugdleden van het tambour en pijpercorpa „Har monie", werd gisteravond In Sursum Corda een ontspanningsavond aangebo den, „Jong Harmonie" heeft het afge lopen Jaar weer aan tal van evenemen ten meegewerkt. Zo was het korps aanwezig op de Pijperdag in Middelburg en ook aan de vakantiefestiviteitcn van de Schicdam- se gemeenschap verleende het zijn me dewerking. De commissaris voor het junioren- werk, de heer G. v. Aalten wees erop, dat er de komende maanden hard gere peteerd moet worden. In april van hel volgend jaar viert ..Harmonie" immers zijn dertigjarig bestaan, en natuurlijk mag „Jong Harmonie" op de feest avond op 30 april in Passage een goed figuur slaan. De jongelui konden hierna genieten van een aantal films, die gehee) be langloos ter beschikking waren gesteld. Zij zagen een culturele film over de „Hoge Veluwe" en een tekenfilm. Zo als gewoonlijk viel ook hier een film van de komieken Stan Laurel en Oliver Hardy uitstekend in de smaak. VLAARDINGEN. In de nieuwe kerk aan de Binnensingel werd woens dagavond door de Evangelische Jeugd Aktie een meeting gehouden. Ds. A. J. Schneider, jcugdpredikant te Amsterdam hield op deze bijeenkomst eea_ toe spraak, getiteld: „Let op de ezel'". Het muziekcorps van Het Leger des Hells in Vlaardingen. alsmede het E.J.A.- ezel zijn intocht deed. Een koning, op een ezel. Het kan niet gewoner, een voudiger. menselijker. Geen gedaante, noch heerlijkheid had Hij. Maar Hij begreep, dat het Koningschap „die nen" betekende. Dienen in grote een voud. Ook in deze wereld zijn er nog men sen. die weten wat dienen is. Op deze koor verleenden muzikale medewerking, j meeting willen we Hem dienen en de Ds. Schneider noemde deze tijd de tijd jongeren uitnodigen Hun Koning tege- SCHIEDAM. Woensdagavond gaf de C,J.M.V. mondaccordeonverenlgbig 'Bravo in gebouw Irene een concert, dat onder leiding1 stond van-de heer J. J.- Krommenboek. Uitgevoerd werd o.s. het Largo van Handel, nut een arran gement van de dirigent. Twee nummeru, waarmee Bravo op .het bondsconcours in Delft de eerste irQs met lof van de jury heeft ge haald, werden eveneens ten gehore ge- iracht Het waren „Mignonette" van de Kort en „Danssuite in oude stijl". In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter, de heer C. P, J. de Bree. in t" bijzonder het federatie-bestuur van de C.J.M.V, een afgevaardigde van „Harmonie" en van de Schiedamse Gemeenschap. Ook was aanwezig de oud- dirigent van Bravo, de heer A. N. van Danlem, die eveneens hartelijk welkom Werd geheten. Het tweede gedeelte van de avond werd verzorgd door de C.J.M.V. toneel groep O.D.G. die „De zon tegemoet" van Maarten van Vught opvoerde. SCHIEDAM. Coöperatie „Door Eendracht sterker" hield maandagavond haar jaarvergadering. Waarnemend voorzitter, de heer A. M. v. d. Wel sprak er zijn vreugde over uit, dat deze vergadering zo spoedig na de afsluiting van het boekjaar kon worden gehouden. I Ondanks de bestedingsbeperking kan men over de omzetontwikkeling in de bedrijven tevreden zijn. De gemiddelde weekomzet steeg van 61.609 gulden in 1956-1957 tot 66.994, gul den in 1957-1958, alzo een vermeerde ring van de omzet van gemiddeld 8.66 pet. per week. Met uitzondering van het melkbedrijf werkten alle afdelingen aan deze voor uitgang mee. Met de verbetering van de winkels is de Coöp. doorgegaan; kort geleden kon de verbouwde en tot zelfbediening In gerichte winkel aan de Boerhavelaan worden heropend. Inmiddels heeft de Coöp. zich ook, met grote medewerking van het Ge meentebestuur in de Loeffstraat tijde lijk kunnen vestigen. De notulen der 31 maart 1958 gehou den vergadering, de jaarverslagen, als mede de winst en verliesrekening en het verslag van het College van Com missarissen, werden, na een geanimeer de bespreking met algemene stemmen goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd beslo ten het aantal bestuursleden terug te brengen en werd de heer A. van der Schalk, bij enkele kandidaatstelling, her kozen. Tot commissaris werd in de plaats van de heer A. Bakker, die af tredend en niet direkt herkiesbaar was, de heer B. J. J. Westdijk benoemd. Nadat op voorstel van het bestuur de jaarlijkse bijdragen aan verenigingen met een algemeen sociaal doel waren vastgesteld, werd besloten om uit het overschot van het boekjaar 1957-1958, op de spaarrekening van de leden bij te schrijven een bedrag gelijk aan 30 pet. van. het totaalbedrag aan vaste korting over ditzelfde boekjaar. Hierna schonk voorzitter uitvoerig aandacht aan het afscheid van de heer C. Schriel, die, na 42 jaren, waarvan 38 jaren als voorzitter de vereniging te hebben gediend, zijn funkties heeft neer gelegd en sprak deze hartelijk toe. De heer A. Bakker, ais voorzitter van het College van commissarissen en de heer H. Sabel voor de ledenraad gaven ook uitdrukking aan hun grote waarde ring voor de scheidende voorzitter, waar na de heer Schriel in een hooggestemde toespraak dankte. van 't experiment. Overal worden nieuwe wegen ingeslagen en nog niet eerder gebruikte methodes worden beproefd. Ook deze avond is een experiment Want om de mens en dan speciaal de jeugd op te roepen om zich nu reed; voor te bereiden op Kerstfeest, en ad vent te vieren mag zeker een experiment genoemd worden. Wie denkt er nu aan advent, straks enkele dagen voor het Kerstfeest is toch vroeg genoeg. Hoe merkwaardig het ook moge klinken, de winkeliers gaan ons voor het advent te vieren. Velen hebben vandaag aan de dag God de rug toegekeerd. Zij zijn in Hem teleurgesteld. Zij hebben wel al tijd een voorstelling van Hem gehad, maar nooit werkelijk ontmoet. Zij gaan van het standpunt uit: zó en zó moet Hij zijn. Maar God houdt zich gelukkig niet aan onze voorschriften. Aan de andere kant zijn er ook de velen, die naar het Kerstfeest verlam gend uitzien, omdat dan de ontmoeting van God met de mens plaats heeft. Een: „God kom!" kreunt door de ge hele schepping. De predikant wees .er op, hoe Jezus eens als Koning op een VLAARDINGEN. Diep onder de indruk kwamen de aanwezigen, helaas weinig in getal, ln Muzanda tijdens de voorlichtingsavond van de afd. Vlaardingen van de Nederlandse Ver. „A.V.O.", (zorg voor mlnder-vallden). Daar sprak de landelijke propagan dist, de heer J. W. F. Reitsma over de plaats van de AVO in bet geheel der minder-valldenzorg. Na de inleiding van de pi. voorzitter de heer W. P. Droog, gaf de heer Reitsma een overzicht van de enorme vlucht, die in de laatste tien jaren de groei en wijzigingen van be grip, alsmede de gehele mentaliteit ten gunste van de revalidatie heeft geno men. Thans worden in 180 beschutte werk plaatsen ongeveer 15.000 dergelijke land genoten allen GSW-gevallen tot een min of meer zelfstandig bestaan in staat gesteld. Schrikbarend is echter nog het aantal*dergenen, dat niet. on der die instellingen valt. Daarom blijft de AVO spreken van een probleem. Met enthousiasme vertelde spreker van de fraaie Johanna-stichtingen. aan de vernieuwing waarvan geheel ons Nederlandse volk gul had bijgedragen, Hij sprak ook over het particulier-ini tiatief dat de overheid de weg wees en Geboren: Gerritdlna J, v. d.. T. Hadde- rlngb «n I. H. ten Tblje, Krijn, z. v. K. Kok en D. van der Vlies, Cornelia d. v. J. Meeder en G. M. van Wolteren, Jan A. 'z. v. C. J, Hoitstag: en M. E. R. StrSIau, Adriana W. d. v. H J Schouwen burg en A W. Mookhoek. Fokelina A. d. v. W. Zonneveld en T. Verkerk. Overleden: A, M. de Wert 89 jr echtg van P. H. Kreischer. R. va nder Horst 81 j wed van M. H. Plaropeck, A. H. MeiJ S9 jr wed van C. Nieman, J. Pelgrim, 82 jr. Aangiften overlijden Rotterdam 10 dee: P. A. Voorrecht, ongeh. man 45 J: C. Win- .erswijk, vr. v. J. de Jong 70 J; L. T. Palstra, vr. v. S. A. Drijver 32 J: A. H. Jansen, man v. M. M. Hoevers 56 1; J. Pieterse, man v. C. Ladage 72 J: L. M. v. d. Broek, vr. geh. gew. m. W. J Ro denberg 77 J: P. v. d. Ende, man «en. few- m. G. v 't Hart 65 j: J Vrolijk, man geh. gew. m. J. v. d. Heuvel Si J: J. C. T. B. SelJberger. man geh. gew m A A. Bakhuis 89 J: M. v. d Sluis, man p. Mourik 53 j: H. J. C. Mulder, ma v. H. Kik TB J: J. C. Aarse. man v. C. 4. Kuipers 65 J; S. J. 3. Bneijs, vr geh. :-w. m. J. H. C. Linsken» 73 j: L. Cor- .êussen, man geh. gew. ra. H. P- Hengen 2 j; C. Brcfhm, vr. geh. gew m. T dc :<vw 77 3 NederJof. man v. E. S. ■leimstra 51 i: L. H. Dle^orst man v. A Bouter 64 J; J. T. M. Rade makers, man geh. gew. rn. J. M- v. Haasbergen 13 j. Aangiften geboorten Rotterdam 10 dee.: CPA Multam—de Garde z: J. van der SchoorMout 4; A. M, W.Rijkene-de aruin d; B. HageMara-VUegen d. X. M: Ton-.pkinsd—e Rood® z: M. Eleveld—Bre- voord z: J. van der P^ll~SUrge7^Wiai j p. Veermanvan Ark z;M. L. A. Witte -1Bouman z; 3. van der LugV—van d- A. J. Blokland—Niesing H.J, Stock man n—Kouwens ar d: Bloot* d; C de Groot—Kwakernaak riW. ten z; W, M. Hartman—Zwaan r. B. M. d- P. P. Koedoód—van der Zweth d. J- vf p van lierSchreudcr z; A. H. "ruJjs iL—BaTenSStz; E. Verschuur—den Ou- van' der J^-Wlegmann d: de Borst-van den Hoek z, E. SCHIEDAM. De expediteur A. O. was van de zomer enkele weken ziek ge weest en_van die gelegenheid had iemand gëfirtiik gemaakt in de rjjfUdenboekJes tê gain IlcógVïth, In vjefW'4 'Mtpptt motst O. woensdagmorgen tödens de openbare zitting van het kantongerecht voor nr. P. B. Cos verschijnen en kreeg by te horen, dat h(j verantwoordelijk; voor der gelijke wijzigingen was. Omdat het bovendien al eerder was voorgekomen werd O. tot 25,of tien dagen hechtenis veroordeeld. W. G. was een zeer enthousiast visser. Op een goede dag trok hij er weer eens bepakt en bezakt op uit om te trachten een visje te verschalken, ma ar of G. zijn dag niet had, of dat de vis niet hongerig -was, G. ving niets en zoiets is natuuurlijk niet leuk. Wat moest hij nu tegen zijn vrouw zeggen? In een slechte bui ging hij achter zijn huis zijn visbocltje op ruimen en toen werd hij daar ineens een vogel gewaar. Het dier hinderde hem en hij slingerde het visnet naar de vogel. Het dier kwam er onder terecht en over leed ter plaatse. Nu bleek, dat de vogel g-een gewone vogel was, maar een lijster, die door de wet beschermd is. Men mag lijsters dus niet vangen en zeker niet doden en. omdat G. dat wel gedaan had stond G. woensdagmorgen terecht en hoorde hij 12,50 tegen zich eisen. Dat was niet mis voor een dood vogeltje en en slechte visdag. Conform de eis werd G. veroordeeld en bovendien zal het visnet vernietigd worden. ROZENBURG. Door dc gemeente Rotterdam worden thans pogingen in het werk gesteld een aantal woningen, welke in het kader van de uitvoering der werk zaamheden in Europoort moeten ver dwijnen, te verplaatsen naar dc zuidelij ke punt van „De Beer". De eerste wo ning, waarmede thans geëxperimenteerd wordt, is die, welke voorheen bewoond werd door de heer K. J. van Kempen aan de Schcurpolderweg. Geboren: Gerard z van J. Voshol en M. H. van Dienst Gehuwd: B. Hofman en J. G. Woll- brecht; A. van Oudenaarden en A. Berg- werf. Ondertrouwd: M. Groeneveld 35 jr en K. Klapwijk 26 jr. 5. M, Voordermcér—Izêndoom z; L. Huisman— Vaandrager z; S. J. d* - U Goedeg^bu ure—-Vermaas d. A- J. van Cafflpeftbout-^Sackbuijs Jjf H» v 7-^ d- H. W. af. Btemsiw-van Win*en z: bLT- Dekker-Koopmans d: A' ^v"an ":vhuis d; J- Kok—van den Beuvei z. - SciiuSPrins d. ROZENBURG. ln de competitie van de Rotterdamse Dambond wist het twee de tiental van de _Damclub DOS jl. maandagavond een 155 overwinning te behalen op Vreewijk 2. A.s. maandag speelt DOS 2 tegen DOS 1: het eerste en tweede tiental van DOS spelen na melijk beide in dezelfde competitie. ROZENBURG. Op het landbouwbe drijf van de heer A. L. Noordermeer al hier schonk dezer dagen een schaap het leven aan een lammetje. Moeder en kind maken het goed. Voor zaterdag is een volledig pro gramma vastgesteld. Rozenburg gaat haar zesde uitwedstrijd spelen tegen hekkesluiter WOR. Het is van groot be lang deze wedstrijd te winnen, daar de concurrenten elkaar te Schiedam ont moeten. Rozenburg 2 gaat naar Schie-' dam om GTB te bestrijden. Rozenburg 3 speelt thuis tegen The Red Stars 2 uit Vlaardingen, Rozenburg 4 gaat op bezoek bij het Schiedamse HBSS 5. Al le wedstrijden beginnen om 2.45 uur. J. v. d. W. heeft nu eindelijk zijn rijbewijs en dad is maar goed ook, want het;-was reeds de tweede maal, dat hij VS0F'TW."Cos moesï 'verschijnen,- omdat hij-QPLeen, motof;'gereden had, zonder; in-het bezit-te zyn van het vereiste rijbewijs. V. d. W. had echter toen hij voor de tweede maal bekeurd werd de tanden eens op elkaar gezet en het rijbewijs gehaald. „Dat is prettig", zei de ambtenaar bij het O.M., mr. R- A. Schimmel, „want een dergelijke over treding kan zich nu niet meer voor doen. Bovendien scheelt het u enkele dagen, want ik was vast van plan deze keer hechtenis te eisen. Maar omdat u nu wel uw rijbewijs hebt, zullen we het maar bij een boete laten". Mr. Schimmel eiste voor deze overtreding 50,of twintig dagen hechtenis. Bij de veroordeling deed mr. Cos er 5.af. waardoor een vruchtbare samenwerking ontstond. In Vlaardingen is die samenwerking uitzonderlijk goed geslaagd, vervolg de de heer Reitsma. Na declamatie van mevrouw E. D. Beukers-van Driel, die veel bijval verwierf, bleek AVO te be schikken over de exclusieve Amerikaan se kleuren, en geluidsfilm „Meet-Mei- da". Waar zich in het Kessler's revali- datie-instituut een aangrijpende historie afspeelt rond een meisje uit Hawaii, dat zonder armen is geboren, maar, die door dat instituut na enige moeizame en soms harde jaren haar levensgeluk te rug vond in een* eigen bestaan. VLAARDINGEN. Het departement Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van *t Algemeen geeft vrijdag avond haar derde winterlezing van dit seizoen in de bovenzaal van de Harmo nie. De heer de Wijs uit Bunnik gaat daar vertellen en met behulp van gekleurde lichtbeelden van een tocht door de Verenigde Staten van Noord- Amerika per bromfiets. Onder meer be zocht hij Mexico en een deel van Ca nada. Men begint om 8 uur. moet te gaan. aldus ds. Schneider. Er was deze avond veel samenzang. Naast het muziekcorps van het Leger des Heils liet eveneens het Groot-Eja koor zich horen. Het koor zong ver schillende mooie adventsliederen. De heer R. van 't Hof opende deze bijeen komst, waarvoor een goede belangstel ling bestond. VLAARDINGEN. De supporters vereniging Zwaluwen gaat zaterdag per bus naar Monster, voor de wedstrijd Monster-Zwaluwen. Liefhebbers, die de reis willen meemaken, kunnen zich tot en met vrijdagavond. 10 uur, opgeven in de Volksbond, Oosthavenkade 10. Op de Plantagewee te Rotterdam is vanmorgen de32-jarige slager P. M. Gillis uit de Jeruzalemsiraat op zijn bromfiets aangereden door een personenauto. Met een hoofdwond en een hersonscnud- ding is hij opgenomen in het Bergweg- ziekenhuis. Op de Trekweg te Den Haag liep gisteren de zesjarige A. M. de W., die aan deze weg woont, spelenderwijs tegen een motor. Het meisje kreeg een hoofd wond en een hersenschudding. MAASSLUIS. De heer J. Lanser van Utrecht, lid van het centraal be stuur der C. M.B. sprak op de familie avond van het C.N.V. in de Immannel- kerk over sociale vraagstukken. Spreker constateerde, dat het sociale vraagstuk niet iets is van de laatste honderd-jaar, maar zo oud is als de wereld en z'n oorsprong vindt in de ver storing van de verhouding tussen de Schepper en het schepsel, waardoor ook de harmonie tussen dc mensen ver stoord werd. Reeds Kain riep uit „Ben ik m'n broeders hoeder?". Het vraag stuk is dus niet op te lossen door loon- kwesties. werk- en woongelegenheid te verbeteren! Het'gnjpt dieper; het is een religieus godsdienstig vraagstuk, dat in het sociale leven moet leiden tot ge hoorzaamheid aan God en zijn Woord en tot het betrachten van recht en ge rechtigheid. Spreker deed een beroep op de aanwezigen zo hun taak te zien. De ze is door God gesteld. In een krachtig betoog omschreef de heer Lanser dc taak van de christelijke vakbeweging en haar leden. Aan deze avond werd medewerking verleend door dc heer J. B. Oosterwel- der uit Amsterdam. Deze begaafde voor drachtskunstenaar, die m Maassluis geen onbekende is. wist ook ditmaal zijn aandachtig gehoor-te boeien. De chris telijke zangvereniging „Maassluis Ge mengd Koor" onder leiding van de heer J. P. A. Kriek en Koos Bons aan het orgel leverden zeer gewaardeerde voca le- en instrumentale bijdragen aan deze goed geslaagde avond. MAASSLUIS. Zaterdagavond belegt de commissie Maassluis voor Christus in de Imrtianuelkerk een adventssa- menkomst. Sprekers zijn ds. Joh. Heule van Rotterdam-zuid over het onderwerp „De boodschap van de stal" en evange list B. Greevink over „Op weg naar de stal". Medewerking aan deze avond verlenen mevr. Lucardie, piston; Koos Bons, orgel; P. Warnaar, declamatie; het Êvangelisatiezangkoor „De Roep stem" o.l.v. J. Boer en de Maasslulse Jeugdclubs. MAASSLUIS. Voor zaterdagmiddag staat slechts één competitie-wedstrijd op het programma. Excelsior 2 krijgt om half drie op het terrein in de Dijkpol- der bezoek van Cape lie 2 en zich moeten inspannen om meester 1 het terrein te blijven. Junior-programma: Excelsior b3 SNO b 3.15 uur en Excelsior c4VFC c5 2 uur. VLAARDINGEN. Sinds mei van dit Jaar bestaat in onze stad de Stich ting Jeugd Welzijn, die zich ten doel stelt te werken voor de lichamelijke en geestelijke ontspanning van jongeren, die om enigerlei reden buiten oenTtSo'r- maal' gezRjsypjtPPdJpygp: Mjfspjflpgi. avond b.v. bood de stichting een amuse mentsprogramma aan voor de bewo ners van het tehuis voor werkende jon gens aan het Weeshuisplein en deze jon gelui hebben zich met dat programma kostelijk geamuseerd. Dit werk wordt tot nu toe geheel be kostigd door de uit 9 man bestaande kern van de stichting, die daarbij gro te medewerking ondervindt van de zij de der aangezochte artisten, zodat de kosten tot nu toe tot een minimum kon worden beperkt. Het dagelijks bestuur der stichting be staat uit de heren J. van Eersel, voor zitter, A. Roest, 3e Spoorstraat 2e secr. en H. H. Meyster, penningmeester. VLAARDINGEN. Geboren: Krijn- tje, d. van L. J. Verboon en K. van Aalst; Rudi, z. van P. J. Bakker en C. Janson; Robert, z. van I. S. Torn en A. van Pelt; Johannes, z. van A. K. Schruijer en E. Jacobs; Maria Marga- retha, d. van C. H. van. der Meer en B. Post. Overleden: Trijntje Olieman, 69 jr., wed. van C. Noorlander, Katharina Be- zemer, 87 jr. wed. van H. A. G. Wamas. VISSERIJBEBICHTEN VLAARDINGEN, 8 dec. Steurha- ring (Eng. Wal) 56,10—/ 57, steurha- ring (Kanaal) 5556. 9 dec. aangevoerd uit Schotland door de VI 197 Noordster, K Rog 45 last haring. VANGBTBERICHTEN VLAARDINGEN. Dinsdagmorgen: VI 14 12 kantjes. VI 59 27. VI 79 4. VI 35 18, VI 83 25, VI 97 26, VI 110 weinig, VI 112 30. VI 114 60. VI 115 30. VI 132 11. VI 142 10. Vi 172 4. VI 190 34, Vi 199 5, VI 203 1. VI 208 29. Woensdag: VI 7 68 kantjes. VI 56 20, VI 78 30. VI 79 5. VI 89 25. VI 110 3. VI 112 S. VI 314 55. VI 115 5. VI 131 30. VI 132 3. VI 142 5, VI 172 45. VI 190 75. VI 203 4. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft bij de aanvang van de vergadering van hedenmiddag een debat gevoerd over de behandeling van de motle-Romme. De heer Burger maakte nl, bezwaar tegen het ln stem ming brengen van deze motie onmiddellijk nadat deze vergadering was geopend. Hjj meende, dat er reden was om de stem ming uit te stellen tot de artlkelsgewfóxe behandeling \an de onderhavige wets ontwerpen teneinde leder gelegenheid te geven nog aan de debatten deel te nemen en ook de regering van haar kant in de gelegenheid te stellen het hare tot het debat by te dragen. Gebeurt dit niet, aldus dc heer Burger, dan krijgt de motie het karakter van een guillotine en dan zal ik opnieuw, ondanks de bezwaren die daartegen door verschillende leden zijn geuit, m(j opnieuw afvragen of hier soms van een motie van wantrouwen sprake !s. De heer Burger trachtte met enkele citaten van prof. Oud de voorzitter van de Kamer van zijn zienswijze te over tuigen. Prof. Romme kwam daartegen in het geweer. Hij meende, dat de heer Burger reeds voldoende gelegenheid had gehad zich over de motie uit te spreken en ook over de wijze van behandeling. De heer Romme zeide geen bezwaar te hebben tegen een heropening van de beraadslagingen, maar dat wilde niet zeg gen, dat de motie niet voor de wetsont werpen moest worden afgehandeld. Zeer ernstig protesteerde hij tegen de uitlatin gen van de heer Burger over het karakter van wantrouwen, dat de motie zou heb ben. Aanneming van deze motie betekent beslist niet, dat er van enig wontrouwen in de regering sprake is. Als de regering van haar kant echter meent wantrouwen tegen de Kamer te moeten koesteren dan kan van mijn kant het debat beter worden gesloten. De liberale fractievoorzitter prof. Oud ,zcl4s„4êt hij geeQ.j)?CT(j)?r jiad tegen,.het onmiddellijk in stemming brengen van dë -"roóUë-Rommè? tBpëéker- weey"6iJ',déJ handelingen warrdfnsdragaVond 'err' her innerde er aan dat toen door voorzitter Bommer gezegd was, dat de motie by de voortzetting van de beraadslaging be handeld en in stemming gebracht zou worden. Dit betekent, aldus prof. Oud dat die "stemming onmiddellijk aan het begin zou plaats vinden zoals de gewoon te is in een middagvergadering. Deze op merking bracht groot gelach teweeg bij de Pv.d.A.-fractie. Prof. Oud: „Nu kunnen de heren van de P.v.d.A juichen en jouwen zoveel ze willen, maar dat is een bewijs van de penarie, waarin ze zitten." Prof. Oud zeide geen bezwaar te heb ben tegen een nieuwe discussie over de motie-Romme. „Het kan-zijn dat de heer Burger zulke argumenten heeft, dat ik een ander inzicht verkrijg." De heer Burger: „Ik geloof niet u te kunnen overtuigen." De socialistische fractie-voorzitter be klom «hierna opnieuw het spreekstoeltje en zei dat hij bleef vasthouden aan een behandeling van de motie bij het eer ste amendement dat op de termijn van de werkingsduur van de wetten betrek king heeft. De liberale fractievoorzitter prof. Oud wilde, nadat de minister van Financiën zijn verklaring had uitgesproken, precies weten, wat de gevolgen zijn als de mi nister zegt, dat hij geen regeringsverant- woordeiijkneid wil dragen. Het kan niet anders betekenen dan dat de minister van Financiën zijn ontslag uit zijn amot zal nemen, aldus de heer Oud. Dit schijnt onaer de huidige omstandigheden niet voldoende te zijn Naar de mening van de heer Oud heeft de Kamer er aanspraak op om te weten welk standpunt de verschillende minis ters innemen en prof. Oud stelde de mi nister van financiën en de minister-presi dent de volgende vragen: „Is de betekenis van de verklaring van de minister van Financiën, dat de minis ter van Financiën alleen heengaat, of betekent het, dat de socialistische colle ga's van de minister eveneens ontslag uit hun ambt nemen, of is de betekenis, dat het amendement als het aanvaard wordt voor alle ministers onaanvaard baar is?" (Van één onzer verslaggevers) Het was een stampvolle Tweede Kamer waarin vanmiddag het debat over de verlengingswetten plaats vond. Reeds lang voor het tUdstlp van de aanvang van de vergadering stond op het buiten hof een lange r(j van nlenwsgrierigen, die de publieke tribune wilden vullen. De vergaderzaal liep tegen één nor vol met Tweede Kamerleden. Tussen hen in bevonden zich zeer vele fotograven, die vry konden werken om de spannende en wellicht beslissende momenten vast te leggen. Om enkele iminuiea ma. -één uur betrad de vooiyjttej. driyKprtehhprsJ, ge verga dering. JJe publieke -tribime, de gereser veerde tribune eh ambtenaren loges en de perstribunes hadden te weinig zit plaatsen om alle belangstellenden te kunnen bergen. De leden van de Tweede Kamer waren in zeer grote getale op gekomen. Achter de regeringstafel namen plaats eerst de minister van Financiën, de heer Hofstra, en later de minister-president, dr. Drees. NED. HERV. KERK Beroepen te Kockengen, H. Zethof, kand. te Putten. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Vroomshoop: A. Wiersinya te 's-Graveland. Aangenomen naar Bozum (tevens voor evang. arbeid): W. F. Bolt, kand. te Gro ningen: naar Steenwijk. R. Reitsma ie Warns. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Ridderkerk: M. Blok te Rijssen en C. Molenaar te Leiden, waar van eerstgenoemde is beroepen. Zondagavond 14 december zal in de doopsgezinde kerk aan het Singel te Amsterdam de uitzending geschieden van ds. L. Koopmans, naar het terrein der doopsgezinde zending op Nieuw- Guinea. Voordat ds. Koopman voer zijn op leiding naar de zendingsschool (e Oegstgeest ging, was hij predikant te De Rijp. De uitzendingsdienst, die om halfacht aanvangt, wordt geleid door ds. W. F. Goltermans te Amsterdam. MAASLAND. Bij dc woensdag door notaris C. F. Petil dit de la Roche ge houden veiling van een herenhuis met erf en tuin. Burgemeester v. d. Lely- kade 25, werd het geheel ingezet door de heer M. Mostert alhier voor 23.500. MAASLAND. Korpswedstrijd op ba - sis van 50 punten; J. C. Grocne'wegen J vcrauwoordelijkheid voor net regerings- Het debat over de gang van zaken werd zo verward, dat de voorzitter zich genoodzaakt 'zag met een beroep op het reglement van orde de beraadslagingen te sluiten. De minister van financiën, de heer Hofstra, deelde nog mede, dat de regering het op prijs zal stellen voor de stemming over de motie-Romme het standpunt van de regering hierover mede te delen ln stemming kwam een voorstel van prof. Romme r zUn motie en het eerste amendement o»er de termUnbepallng te- gelUkertijd te behandelen en te' bespre ken, maar de stemming over de motte vooraf te doen - gaan aan de stemming over het amendement. Bit voorstel werd aangenomen met 87 stemmen voor en 55 tegen. De tegenstemmers waren de socia listen en de communisten. De uitslag van deze stemming over een voorstel van orde zal waarschijnlijk dezelfde zjjn als die van de motie-Romme. welke later op de middag in stemming zou komen. Dit betekent dus, dat de motie-Romme dan zal zijn aangenomen. Minister Hofstra heeft hedenmiddag bij de behandeling van het eerste amende- ment-Lucas cn de motie-Romme gezegd, dat hU by aanvaarding van <'U amende ment, dat zijn inziens niet kan wor den gezien vau de politie* situatie, de Zowel bij de regeringstafel als bij het spreekgestoelte waren microfoons ge plaatst ten behoeve van de radio. Onder grote spanning nam het debat een aan vang. dat, zoals elders in dit blad ver meldt staat, betrekking had op de te vol gen procedure. In -de wandelgangen stonden ook nog tientallen belangstellenden die op de tribunes geen plaats hadden gevonden en die bij de luidsprekers o.a. geplaatst in de perskamer toch de gang van zaken wilden volgen. Een uur na de aanvang was het ordedebat nog steeds aan de gang en de meningen waren ten zeerste verdeeld. Het feit, dat een radiouitzending werd verzorgd deed de voorzitter opmer ken, dat iedereen in het land deze ver warde gang van zaken op hetzelfde ogenblik kon volgen. (Van onze correspondent) Aan de theol, hogeschool der vrjjgem. geref. kerken te Kampen heeft prof. C. Veenhof met een rede over: „De strijd fn de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw binnen de afge scheiden kerken over de plaats die de leer der verkiezing in de prediking moet innemen", het rectoraat overge dragen aan prof. dr. H. J. JBger. Prof. Veenhof zette uiteen dat de ge schiedenis der afgescheidenen van de oprichting der theol. school tot de her eniging met de dolerenden nog zeer on bekend is. Uitvoerig tekende hy de me ningsverschillen die zich voordeden; er waren in hoofdzaak twee stromingen: de Drentse onder leiding van ds. H. Joffers en de Gelderse onder leiding van ds. A. Brummelkamp. Fel was de strijd tussen beide groepen, vooral toen bleeK dat Brummelkamp docent zou worden aan de theol. school. De hoogleraar gaf met citaten uit preken van ds. F. A. Kok weer, hoe men In die lijd dacht over de plaats van de verkiezing in de prediking, waarna hy de rijkdom van de tegen overgestelde opvatting beschreef aan de hand van een rectorale rede van prof H. de Cock. Ten slotte woog spr. De Cock en Kuyper tegen elkaar af. De Cock was niet zo'n groot theoloog ais Kuyper, maar De Cock's arbeid mocht bijdragen tot de eenheid der kerk, terwijl Kuy- per's theologie ten slotte zijns on danks uitmondde in de catastrofe van 1944 (de vrijmaking). By de vermelding van de lotgevallen der hogeschool tydens zyn rectoraat herdacht prof. Veenhof het verschei den van prof. Deddens en de benoe ming van diens opvolger ds. Kamphuis. De secretaris van de senaat der uni versiteit van "Amsterdam brengt ter n op Tde 'door de*faculteit7Tier-pqlitieke en sociale wetenschappen ultgeschre- ben prijsvraag, getiteld: „De faculteit verlangt een kritische vergelijking van het onderzoek der politieke opinie vol gens de zogenaamde Panel-methode, die in de V. S. door Paul Lazarsfeld en anderen wordt toegepast, en de socio logie electorale, waaraan op het voet- sooor van André Siegfried in Frank- riik, Frangois Goguel en anderen zich wyden", onder het motto: „Thus, Glau- con, I said, after pursing a lengihened inquiry we have, not without difficul ty, discovered who are true philoso phers and who are not", een eervolle vermelding is waardig gekeurd. De schrijver van dit antwoord wordt verzocht machtiging te verlenen het naambriefje te openen. GEM UNIVEKSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Bevorderd tot arts de heren R. C. Boon, J. C. W. M. Vaes- sen en A. Jansz (Amsterdam). Geslaagd voor het artsexamen le ge deelte mej. E. G. Harff en de heren J. Boomgaard en J. L. van der Horst (Amsterdam). NEP. ECONOMISCHE HOGESCHOOL ROTTERDAM. Geslaagd voor het doc- toraal examen in de economische we- DE, LIER. Gisterochtend om half i tenschappen de heren Raden Jman Su- a, uc jj. Li.l j rachnjr Amsterdam en J. Den Hourn met zijn luxe auto voor het Rotte dilemma gesteld, schoolgaande jon- Lindenbergh, MAASSLUIS. Hedenavond organi seert de Cefa haar maandelijkse film avond in Luxor. Vertoond wordt de film „Mandy". Zij laat de moeilijkheden zien rondom de opvoeding van het doofstom me kind. 48, C. Kleijn Hesselmk 45, A. Poot 44. W. L. Simons 43. P. J. van Geest 42. Fr. van Staalduinen Wzn. 41. Th. Bui telaar 41, J. van Geest 41, VV. van Roon 38. W Prins 37. A. Valstar 36. H. Kor- pel 35, W. van Dijk 33. A. Korpe) 33. H. Simons 33. en C. de Vos 31 punten. Vrije baan op basis van 30 punten; A. Poot 27, Fr. van Staalduinen Wzn. 27, W. v. d. Akker 26. A. Korpel 25, J. C. Groenewegen 22, P. Boekestijn 21 m C. Kleijn Hesselink 21 punten. van Geboren: Hiltje Maria 4nna d. J. Bot en H. de Vast: Ma ia Francina d. van H. C. Moerman en M. Hoo- gendonk; Engelina d. van J. 'loerman cn T. Mostert; Marinus Cornells z. van Chr. Keijzer en M, van Eijmeren. Gehuwd: H. A. van Ginkel 42 j. en W. L. M. Ham 32 j. beleid door hem niet langer kan worden gedragen. De minister, die zeide dc ernst van zyn woorden volledig te beseffen, richtte zich met ernstige verwijten aan het adres van de K_V.P.-afgevaardigde, die, aldus mi uister Hofstra, de regering om iedere begrotingspost in een voortdurend ge vecht wil dwingen. Het gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaai wordt onmogelijk en er ontstaat een algemene vechtpartij, waarin de basis van vertrouwen ont breekt. Dit is ge enincidentele houding van de heer Lucas, aldus minister Hof stra en daarom ben ik niet bereid dit amendement los van de algemene poli tieke situatie te zien. Regering of regeer ders, het kan niet anders, «r.ceten nu eenmaal een keer „neen" durven te zeggen, ook over een zaak die ogenschijn lijk van weinig belang is. De liberale fractievoorzitter prof. Oud zeide, nadat de verklaring van de mi nister was uitgesproken welke de gevol gen zijn van de verklaring van de heer Hofetra. gens, die op hun rijwiel bij de Oostelij ke uitgang van De Lier het dorp ver lieten zonder (uiig licht, aan te rijden of een langs de weg lopende heg en sloot m te rijden. Hij koos het laatste, waardoor een ernstig ongeluk voorko men werd. De auto liep enige lichte be schadigingen op. Onaangediende gasten hebben zich gisteravond door het vernielen van een ruit entpee verschaft tot de slagerij van- M. van S. op de Binnenweg te Rotter dam. Uit de toonbankla namen de in dringers een bedrag van 1000 weg. Uit een woonkamertje boven de winkel sta len zij een gouden tientje en een Bel gisch 5 fr. stuk. Een en ander gebeur de tijdens de afwezigheid der bewoners. Op de Dordtsestraatweg te Rotterdam had gistermiddag een aanrijding plaats tussen een vrachtauto mei aanhangwa gen en een personenauto. Het gebeur de, toen dc vrachtauto met aanhangwa gen stil stond, terwijl de chauffeur en de bijrijder de lading beter vast maak ten. De bijrijder werd door de perso nenauto geraakt en moest met een bek ken fractuur en inwendige kneuzingen naar het Zuiderziekenhuis worden ver voerd. GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen rechten mej. J I M Th Koten, mej. j c van Hinte en de neer Efff Boom (Amsterdam) GRONINGEN. Aan de rijksuniversiteit te Groningen zijn geslaagd voor het docto raalexamen sociale wetenschappenG J Bent, Groningen; doctoraal examen sociale aard rijkskunde: S Zijistra. Groningen. T RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het cand. ex sociologie mej. L E de Wijn te Ridderkerk en heren H E Ruitenberg te Den Haag en F E Pels Rijcken te Den Haag R K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN. NIJMEGEN. Geslaagd voor kandidaats «an)en psychologie: de heren J M Wijnen fVenlo). J L Oudenhoven (Venray) en A 3 M van der Ree (Tilburg). ii,„cVlliaaAexameri psychologie: mej C M Wils (Nmijmegen) en de heer W W Pott (Schevenlngen). *2J dc onderstaande H]st met weerrapporten maximum temperatuur van Riste- ren, öocn 'de temperatuur van i uur 's och* Deze re^elln* geld» seaurende de wintermaanden Rapporten hedenmorgen 7 uur 's-GRAVENHAGE, 11 dec. Besommingen 19Mm7t V263ü g: 50,1 35 met 1I50< Sch Besommingen span vissers: SI 12 en SI 47 met 900. S! 2 en SI 6 met 900, Sch 33 en Sch 44 met t 1020. Sch 87 en Uk 174 met 1010 Sch 183 en Go 18 met 1250, IJr.. 41 en IJm 44 met 990, Uk28 cn Uk 215 met 270, Br 33 en Br 50 met 530, Br 56 en Dm 213 met 370, Od 6 en SI 16 met 1730, SI 10 en SI 19 met .1020, SI 22 en SI 41 met 835. Voorts waren aan de markt vijl kustvissers met in totaal 4080 aan verse vis ^N«eiing per 40 kg' schar 18.50-25,50. bot 26—32,50, sprot B—17,50. - ,*„?terln? per 50 kg: verse haring 32,50— 32,80. makreel 17—17,50 Verwachte aanvoer voor vrijdagmorgen: circa tien kusivisacrs Helsinki Stockh. Oslo Kopcnh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frank!. München Zilrich Genève Locarno Wenen innsbr. Rome Ajaccio Madrid Majorca Algiers sneeuw onbew. onbew. onbew. tw. bew. onbew. regen regen regen I. bew. regen regen onbew. sneeuw regen jl. bew. geh. bew. (regen ;h. bew. zw. bew. mist zw. bew. zw. bew. zw. bew. I. bew. onbew. V «j »u u JS M «S 4- V >7 u NNW 2 -10 3 NW 7 -10 0 1 -11 0 NO 5 -3 0 O 5 3 2 4 3 3 7 4 2 8 6 3 8 4 7 10 6 8 5 10 7 11 1 NNW 6 4 0 4 1 0/ stil 1 2 OZO 4 0 2 1 0.1 9 6 i 1 "4 0 1 2 0 stü -6 0.3 4 12 0 NO 2 9 0.2 WZW 7 7 I 0 N 2 6 0 WZW 8 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2