Einde Ministerpresident vanmorgen Sanering burgerlijk pensioenfonds ■m'ïm van kloof was niet meer mogelijk Afgevaardigden uit Algerije vormen eigen fractie Reeks incidenten bij debat WEER NEDERLAAG VOOR FANFANI Portefeuilles „ter beschikking WETSONTWERP INGEDIEND: Staat neemt tekort (3840 miljoen) voor zijn rekening '■I'M fS. Debré toekomstig premier? Woede gekoeld met fles appelmoes GROTEWOHL IN ZIEKENHUIS Sr.c NIET IN SOU STELLES U.N.R. N. TEGENSTELLINGEN ZIJN SCHERP VRIJDAG 12 DECEMBER 1959 r ZESTIENDE JAARGANG IV». 4170 r Tekort Spoorwegfonds G f W S- Sp mxmmê ..Neen" Beraad J Directeur: H. DE HUiü J (Van onze parlementaire redacteur) DE minister-president dr. W. Drees en zijn geestver wante collega's, de ministers Hofstra, Suurhoff. Vondeling en Samkalden a,lsmetle de staatssecreta rissen Van der Beugel, Van Veen en Van Rhijn hebben HAI. de Koningin hun ontslag aangeboden. De ove rige ministers hebben in verband hiermee hun portefeuilles ter beschikking van H.M. de Koningin gesteld. De Koningin heeft de verzoeken in beraad genomen en de ministers en staatssecretarissen gevraagd al datgene te blijven verrichten, dat zij in bet belang van het Koninkrijk nodig achten. Venvacht wordt nu, dat de Ko ning-in op het Huis ten Bosch achtereenvolgens zal ontvangen de vice-president van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. A. Jonkman en de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst. De ministers Hofstra en Struy- cken hebben bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, waar in maatregelen voorgesteld wor den tot sanering van het algemeen burgerlijk pensioenfonds en het spoorwegpensioenfonds. Piiisw:; iMmsë l - - GEEN COMMENTAAR ((Van onze parlementaire redacteur) .ET „onaanvaardbaar dat minister Hofstra in de Tweede Kamer gis ter- middag over prof. Rom- nve's motie uitsprak, was meer op politieke dan op zakelijke gronden gebaseerd en werd als zodanig ook door de Kamer onderkend. „De fractie van de PvdA pro beert de meerderheid van de Ka mer onder druk te zetten. Wij gaan daarvoor niet uit de weg, want dan zouden we als parlement toestan den aanvaarden, zoals die heersten in de vierde Franse republiek", zo betoogde prof. Oud en dr. Bruins Slot zei: „De verantwoor delijkheid voor een eventuele cri sis ligt niet bij ons, maar bij de PvdA. Xiet wij sturen minister Gofstra naar huis. maar de heei Burger. Zie verder pag. 3, 3e kol.) Kotccinuun: witte ae wtuiauaai ia - iciet. _iio<uu t* i.j. Postbus 1112 - Postgiro No, 424519, Klaehtendienst abonnementen: 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur, Telefoon 115700. •s-Gravenhagc: Huygensplein 1 - Telef. 1834B7 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klaehtendienst: 18.3019.3 Ou. Telef. 362569. Dordrecht: Sehefferspleln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 4571 Klaehtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 37882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2.65 per maand, 7.90 pei kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelllk» (Geldig tot morgenavond) VEEL WIND Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later wis selend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Krachtige tot stormachtige wind en langs de kust tijdelijk storm tussen zuid en west. Stijging van temperatuur. Morgen: zon opt 8.39 onder: 16.28 maan op: 10.31 onder: 20.03 Hoojilipilacipur- Ur J A H J S HHIfiNS SLtl'P GISTEREN is in de Tweede Kamer een periode in de Nederlandse staatkundige geschiedenis afgesloten. Aan de deelneming van de socialisten in het bewind is een einde gekomen. Men kon dat einde de laatste tijd zien aankomen. Maar dat het nu gekomen is, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de socialis tische Tweede-Kamer-fractie, sedert de befaamde Fakkeldragersdag, voor zich het recht opeiste om in het ka binet de lakens te gaan uitdelen. Dat hebben de niet-socialistische ministers en de meerderheid van de Tweede Kamer niet willen aanvaar den. De socialisten zijn zo op hun eigen aanmatiging gestrand. Dat is de be tekenis van de gebeurtenissen van gisteren. UIT de geschiedenis van de laatste tijd blijkt, dat de socialisten on tevreden waren over het regeringsbe leid. Zij vonden, dat hun socialistische wensen te weinig uitdrukking vonden in het kabinetsbeleid. Het siert de niet-socialistische mi nisters, dat de socialisten zo ontevre den waren. Want dat betekent, dat cr anders dan velen het plegen rond te bazuinen in Nederland geen so cialistisch beleid gevoerd is. Maar nu wilden de socialisten de zaak omzetten. Het moest en zou voortaan meer In hun geest gaan. En toen heeft de Kamer gezegd: dat zal niet gebeuren; wij werken daar niet aan mee. En toen dat vast kwam te staan, moesten de socialistische mi nisters de laan uit. Niet omdat de K.V.P. of de C.H. of de A.R. dat wilde, maar omdat de socialistische fractie dat wilde. Drees en zijn vrienden zijn door Burger c.s. weggestuurd. Fractiedicta tuur over ministers. Een voor Neder landse constitutionele verhoudingen ongehoorde zaak. Het is het einde van een periode, naar wy geloven. En het Is goed, dat dit einde geko men is. Want met een P.v.d.A., d-e druk oefent op de wijze, als zij dit de laatste tijd gedaan heeft, is samen werking niet wel mogelijk. VIJF SOCIALISTISCHE MINISTERS TREDEN UIT HET KABINET Anderen bereid aan te blij ven Da rejrerinx-Fanfani heeft gisteren opnieuw een nederlaag geleden in de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden. De Kamer verwierp een voorgenomen maatregel inzake de voedselmarkten als in strijd met de grondwet met 274 tegen 270 stemmen. Bij de stemming was niet de vertrou wenskwestie gesteld en de nederlaag is dus voor Fanfani geen aanleiding om af te treden. Het was Fanfani's derde nederlaag in het parlement in evenzovele weken en een nieuwe slag voor het tanende prestige van zijn minderheidsregering van het linkse centrum. Ook enkele tegenstanders van Fan fani in zijn eigen chr. democratische partij stemden tegen. H.M. de Koningin heeft vanmorgen, nadat de meerderheid van de Tweede Kamer gistermiddag niet opzij wenste te gaan voor het on aanvaardbaar" van minister Hofstra over de motie van prof. Romme, dr. Drees op het Huis ten Bosch ontvangen. Uit het communiqué dat verstrekt werd na dit bezoek, dat ruim vijf kwartier duurde, blijkt, dat de normale procedure is gevolgd, met dien verstande, dat de niet-socialistische ministers hun ontslag niet hebben aangeboden. De term „de portefeuille ter beschikking van de Koningin stellen" betekent nl. dat de ministers zich bereid verklaren eventueel hun werkzaamheden voort te zetten, maar dat zij de beslissing daarover geheel aanH.M. overijlen. „H.M. de Koningin graat thans de ge bruikelijke adviseurs raadplegen. Het is heel logisch, dat daarbij de gehele situatie zal zijn betrokken. Men kan geen beslissingen verwachten, voor dat II.M. dit overleg heeft gepleegd", zei vanmorgen dr. Drees tegen half- twaalf bij het verlaten van Huis ten Bosch. Dr. Drees wees erop, dat op dit moment nog geen beslissingen kunnen worden genomen. Wat het burgerlijk pensioenfonds betreft, op 1 januari 1955 bedroeg het tekort voor de burgerdeelgerech tigden 4853 miljoen, waarvan 743 miljoen betrekking heeft op het na de balansdatum toetredende korps van ambtenaren. Het advies volgend van de staats commissie-Van Poelje, bevat het wets ontwerp een systeem van financiering, dat te beschouwen is als een tussen vorm van een consequent kapitaaldek kingsstelsel en van een consequent om slagstelsel. De ministers volgen de com missie-Van Poelje echter niet geheel. Zy zijn het wei met de commissie eens dat de' premiebijlagen van rijk, gemeenten, provincies en overheidsbe- dryven voor de toekomst dekkend moeten zijn. Zij zien in beginsel echter geen reden, waarom tekorten, die in het pensioenfonds kunnen ontstaan als gevolg van ongunstige afwijkingen in de factoren die van invloed zijn op de toereikendheid van de pensioenbijdra gen, uitsluitend ten laste van de staat moeten komen. De ministers stellen, het gehele te kort over verstreken dienstjaren berekend op 3840 miljoen voor rekening van de staat te doen komen. Dit willen zij doen gebeuren door de Inschryving ten name van het pen sioenfonds in een groot boek der na tionale schuld open te stellen. Uitge gaan wordt van een rentevoet van 3 procent. De jaariykse rente zal S 117 miljoen bedragen. Het wetsontwerp maakt het mogelijk dat het percentage van de pensioen premie zonodig na elke wetenschap- pelüke balans van het fonds zal wor den herzien. Het thans vereiste premie- percemage is berekend op 21, vanaf 1 januari 1959. Voor de lastenverzwaring die voor provinciën en gemeenten zal ontstaan door de premieverhoging zal via pro vincie- en gemeentefonds compensatie gegeven worden. Ook voor het tekort over verstreken jaren van het spoorwegpensioenfonds 156 miljoen) willen de ministers een grootboekinschryving openstellen. Deze zal jaariyks 5,6 miljoen rente afwerpen. Het premiepercentage voor het spoorwegpensioenfonds wordt zo vastgesteld, dat het dekkend is voor de pensioenaanspraken van nieuw toetre dende spoorwegambtenaren. Dit per centage komt thans op 18 \~l uit. In een afzonderlijk ontwerp worden maatregelen voorgesteld voor de finan ciering van de pensioenen van het per soneel der koninkiyke hofhouding. De minister van Financiën wordt gemach tigd voor één keer 7 miljoen beschik baar te stellen aan een rechtspersoon, die H.M. de Koningin in het leven zal roepen. .„f" Een dramatisch ogenblik in de Tweede Kamer: minister-president dr. Drees verklaart dat de socia listische ministers het eens zijn met het „onaanvaardbaar*', door minister Hofstra uitgesproken. De beslissende stemmingen In de Tweede Kamer behoren tot het verleden. Minister Hofstra pakt zijn tas in. De 71 Algerynse afgevaardigden in de Franse Nationale Vergadering heb ben donderdagmiddag besloten een eigen fractie te vormen onder de naam „Regeringsorganisatie van afgevaar digden uit Algerije en de Sahara". In een communiqué wordt gezegd, dat het besluit niet werd genomen uit wan trouwen tegenover andere purtUen. Maar voor de buitenwereld kwam de beslissing ais een verrassing, omdat men verwachtte, dat de AlgerUncn zouden opgaan in Soustelie's „Unie voor de Nieuwe Republiek (UNR). In kringen van waarnemers te Pa rijs hecht men veel belang aan de be richten over het voornemen van gene raal de Gaulle om, wanneer hij tot Frans president gekozen wordt, de hui dige minister van Justitie, Miehei De bré, aan te wijzen ais premier van de nieuwe Franse regering. Minister Soustelie zou een geheel nieuwe portefeuille krijgen, namelijk die van de Franse gemeenschap van staten. Het kabinet van de Franse pre mier heeft deze berichten donderdag avond noch bevestigd, noch ontkend. Een officiële verklaring over de for mering van de nieuwe Franse rege ring wordt niet eerder dan in januari venvacht Het hoofdkwartier van het Franse leger in Algerye heeft berichten ont vangen over een muiterij van 2000 sol daten van het FLN, die op verscheide ne punten langs de grens van Tunesië met AlgerUe gestationeerd zijn. De re den voor de muitery zou zijn, dat zü met onvoldoende uitrusting in de strijd werden geworpen. Op dezb sronden en door de wiize. waarop minister Hofstra zelf zijn „on aanvaardbaar" in de politieke sfeer had gebracht, was overbrugging van de kloof tussen Kamer en minister niet meer mogelijk. Trouwens, duidelijk bleek uit hel betoog van dr. Drees aan het einde van het debat, toen hjj daartoe door de Kamer uitgenodigd, uiteenzette wat de consequenties zouden zijn als de meerderheid van de Kamer zich uitsprak voor de motie-Romme, dat in het kabinet over deze zaak geen eenstemmigheid heerste. „Het kabinet is wel eenstemmig, waar het betreft de wenselijkheid om de belastingwetten van minister Hofstra met twee jaar te verlengen maar waar het het stellen van de ..portefeuille-kwestie" betreft, is die eenstemmigheid er met. zo zei de minister-president. En daarmede was dan openlijk ge zegd. wat de meerderheid van de Ka mer en ook een groot deel van de ingewijden al lang wist, namelijk dat de rechtse ministers alles hebben ge daan om te trachten een crisis te voor komen. Een poging van de heer Burger om met een slim bedachte constructie de Kamer alsnog op de hand van de be windsman te krijgen, stuitte af op een onverbiddellijk „neen" van prof. Romme, die met minister Hofstra's eigen woorden van dinsdagavond het plan-Burger naar de prullebak ver wees. De in een beheerst betoog uitge stoken hand van de C.H.-fractleleider, de heer Tilanus, die de minister vroeg, of de zaak nu wel wezenlijk van zo groot belang was, dat een nieuw ge sprek met de vaste commissie van Financien geen oplossing zou kunnen brengen, werd door minister Hofstra genegeerd met de opmerking, dat een gesprek alleen maar mogelijk was op basis van het regeringsvoorstel. Toen* zelfs deze laatste poging tot verzoening door minister Hofstra was afgewezen, wist de Kamer genoeg en het is typerend voor de eenheid van gevoelen, die de rechterzyde momen teel heeft, dat alle fracties zich onver deeld achter de motie plaatsten. Daarmede was over het lot van mi nister Hofstra en zyn socialistische mede-ministers beslist. Onmiddellijk nadat voorzitter Kor tenhorst de vergadering had gesloten begaven verschillende fracties zich in vergadering Aangenomen moet worden dat door de R.K. en A.R. fracties onmiddellijk contact werd opgenomen met de geestverwante ministers. Nog gisteravond is namelijk een speciale kabinetszitting gehouden en^ daar zou worden beslist of behalve de socialistische bewindslie den ook de andere ministers hun ont slag zouden indienen. Naar wy van welingelichte zijde vernemen is het niet onmogelyk, dat de rechtse ministers dr. Drees zullen verzoeken „hun portefeuilles ter be schikking van de Koningin te stellen". Dit betekent niet, dat zy hun ont slag aanbieden. Bij deze formulering zal namelijk H.M. de Koningin uit- (Zie verder pag 3, 7e kol.) Iedere poging van het Westen om met geweld naar West-Berlijn door te breken in geval van een blokkade, zal door de leden van het Pact van Warschau worden beschouwd als een oorlogsdaad. Dit heeft het officiële Russische persbureau Tass gisteravond meege deeld In een verklaring over de kwestie-Berlijn. (Van een onzer verslaggevers) TOEN een Haarlemse dame gis- termorgen op een met fcnip- perbollen beschermde oversteek plaats de Rijksstraatweg milde passeren, werd zij zo kwaad op een automobilist, die haar geen voorrang verleende, dat zij een fles appelmoes uit haar tas griste en die tegen de rechterzijde van de wagen aansmeet. Ondanks het „brandmerk" van een forse kwak appelmoes op een fraaie blauw groene achtergrondis de weg- piraat in zuidelijke richting ont komen. De dame bleef met de scherven zitten, die ze op de koop toe nog zelf moest opruimen. (Van onze parlementaire redacteur) Hoe scherp de tegenstellingen zyn bleek duidelyk uit een incident beter nog een reeks van incidenten tydens bet debat. Mr. Burger betoog de, dat men de houding van de socia listen moest kunnen begrypen, want de andere fracties hadden zich van het regeringsprogramma losgemaakt. ""Hier interrumpeerde de heer Smal- lenbroek: „Gaat u ons soms weer van woordbreuk beschuldigen?" „Ik heb dat woord nooit gebruikt" zo betoog de de heer Burger. „Ik constateer dus, dat u ons nooit van woordbreuk heeft beschuldigd" zo repliceerde de heer Smallenbroek, die inmiddels tot vlak by het spreekgestoelte was gekomen. Mr. Burger zocht naar een uitwyk- mogelykheid, maar die werd hem niet gegund, want de KVF-fractieleider mr. Van Doorn was er als de kippen by om 4de socialistische fractieleider in de hoek te dringen. „Ik heb hier een rede van de heer Vermeer, waarin staat, dat u het gedrag van de A.R. en K.V.P.-fracties een schoolvoorbeeld van woordbreuk hebt genoemd", zo voegde hy mr. Burger toe. Deze raakte nerveus. Hij mompelde iets. dat neerkwam op: „Wat anderen zeggen, gaat mü niet aan. Ik kan my niet herinneren die woorden gebezigd te hebben." Mr. Burger kon zijn rede vervolgen, maar de kous was voor hem niet af. De nog niet herstelde, maar toch naai de Kamer gekomen fractievoorzitter der anti-revolutionairen, dr. Bruins Slot. hield in zyn korte uiteenzetting de socialistische fractievoorzitter een exemplaar van „Het Vrije Volk" voor. Daarin stond een verslag van een rede van de heer Burger, waarin werd betoogd, dat de heer Burger de T'.VP en AR-fracties van woordbreuk had beticht, „Wat Is nu waar, uw ontkenning, of dit verslag van een dagblad, dat voor u toch wel betrouwbaar moet zyn?" zo vroeg dr. Bruins Slot. Premier Otto Grotewohl van Oosi- Dultsland is in het reeeringszleken- huis te Oost-Berlijn opgenomen, zo meldt het Wesfberlünse blad „R Z". De vorige week werd al gemeld dat Grotewohl ernstig ziek was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1