Het wezenlijke punt Beraad na de strijd Hofstra maandag in Kamer 0/ als zij minderjarige kinderen hebben, eerder Statuut Ministers namen afscheid van mr. Algera Vóór brede basis, maar niet tot elke prijs Aap omhoog in raket Delouvrier regent in Algerije Koningin zoel *en snelle oplossing DOORNROOSJE M VOORSTEL VOOR VOLKSVERZEKERING: EF Jang verheide wetsontwerp inzake een algemene weduwen- en wezenverzekering is llians eindelijk bij de Stalen-Generaal ingediend. In grote lijnen volgt bet wetsontwerp bet advies, dat de Sociaal Economische Raad verleden jaar aan de regering.heeft uit gebracht. OOK PENSIOEN VOOR WEZEN O.M. wil herziening proces-Schneider PROF. ROMME VERKLAART: Salan inspeeleur- «enera al van He strijdkrachten Haarden gestolen D1 A ZATERDAG 13 DECEMBER 1953 r ZESTIENDE JAARGANG No. 4171 r Parlementair unicum: PROEF IM. LEGER Directeur: H. DE KUiO J Hoofdredacteur: Dr. J. A- H. J. S BKUIMö isLOT CHRlSTÈLIJKEfFILMACTIE Filmbureaü Hiivïrsum onze parlementaire redacteur) IN 1ST KR HOFSTRA zal maan dag opnieuw voor rie Tweede Kamer verschijnen. Dit is het nieuws, dat gisteren nadat het kabinet bijna drie uur in de Trè- veszaal vergaderde, uitlekte. De minister is van mening, dat het „in 's lands belang" noodzakelijk is. dat althans voor een deel van de omstreden wetsontwerpen een oplossing moet worden gevonden. Konden de voorstellen, welke betrek kin/? hebben op de omzetbelasting niet vóór 1 januari door de Stalen- Gcneraal worden aanvaard, dan zou er in het nieuwe jaar verwarring kunnen ontstaan, omdat verschillen de artikelen door het wegvallen van de omzetbelasting goedkoper zonden worden, terwijl de prijzen van siga ren zouden stijgen. Unicmn Nicl vóór nmamlag? Geen begrotingen 3 4 'V Van een onzer redacteuren j Terwijl in de Tweede Kamer donderdagmiddag beslist werd over het lol van het kabinet..gaf minister Suurboff-tijdens een druk he-, zoehle persconferentie een toelichting op bet ontwerp. De hoofdpunten van het thans ingediende wetsontwerp zijn de volgende: J De verzekering zal de gehele bevolking omvatten. 9 De financiering zal net als bij de A.O.W. plaats vinden via een omslagstelsel. Wezen 6 8 9 10 II 12 13 FEESTELIJK DINER Vraag deskundig advies aan de juwelier-horloger Het Ameiikaanse lcsei heeft vanmorgen vroeg een eeleid Jupiter-projectiel ge'am eert! mei een levend aapje aan boord. DE IA PROMENADE u Rotterdam, vvnte ae vmnsudai ao - ieici no/uo t» Postbus 1112 - Postgiro No. 42-151U. KJachtendienst abonnementen; 16 3019 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 •s-GiATcnhag«: Huygensplein 1 - Tclef. 1S346Ï (3 innen.) Postbus 1081 - Postgiro No 424857. ffilachtendienst: 1830—mou. Tclef. 362569. Ooidrecnt: Scheffersplem 3 - Postgiro No. 424203 Telefoon 457< KJachtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week 2,65 per maand, 7,eo pei Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt da gelijk* (Geldig tot morgenavond) IETS LAGERE TEMPERATUREN. Enkele opklaringen, maar ook hier en daar enige re gen. Vannacht plaatselijk mist en in het binnenland tem peraturen om het vriespunt. Morgen iets lagere tempe raturen dan vandaag. Zwakke tot matige tvïnd uit zui delijke richtingen. Morgen: zon op: 8.40 onder: 16.28 maan op: 11.06 onder: 21.15 WIJ willen gaarne te dezer plaatse aandacht geven aan de rede waarmee prof. mr. L. W. G. Scholten het ambt van hoogleraar in het staats recht aan de Vrije Universiteit heeft aanvaard. In deze rede ,,Het Koningschap on der Wilhelmina" -) behandelt prof. Scholten de aard en het karakter der Kabinetten tijdens de regering van ko ningin Wilhelmina. Tegen het einde der vorige eeuw stond het zo dat de gangbare mening was dat men aan de Kroon (koning ministers) eigenlijk geen zelfstandige positie meer toeken de. In verband daarmee zag men het kabinet als een geheel van het parle ment afhankelijk college. Men zag in de staat niet meer twee machten aan wezig, regering en parlement. Men zag er eigenlijk slechts écn macht, het parlement dat dan in de regering een soort uitvoerend orgaan had. Deze op vatting noemt men de monistische, de leer van de ene macht. Prof. Scholten laat zien hoe de prak tijk onder koningin Wiljelmina deze leer gebroken en gelogenstraft heeft. En dat is geschied door de z.g. ex- tra-parlementaire kabinetten. Extra parlementaire kabinetten zijn onder koningin Wilhelmina schering en in slag geweest. Aanvankelijk en tegen de achtergrond van het monisme stond men zeer kritisch tegenover de figuren van het extra-parlementaire kabinet. Men vreesde dat daardoor de parlementaire invloed zou worden aangetast en dat men daarmee de richting van de koninklijke kabinetten uit zou gaan. Dat is niet gebeurd. De extra-parle mentaire kabinetten hebben de plaats en de rechten van het parlement niet aangetast. Zij hebben die rechten in tact en het parlement op ziin plaats gelaten. Maar zij hebben tegenover het zelfstandig parlement een zelfstandige regering gesteld. De samenwerking tussen die beide zelfstandige groothe den, het orgaan, van het gezag en het orgaan van de vrijheid, vormt het we zen van de Nederlandse constitutie. Men noemt dit het dualistische stelsel. Gistermiddag kwam de minis- teiraad in de Trèvrszaal in Den Haag hijeen voor het bespreken van de problemen, ontstaan door de huidige kabinetscrisis. Deze overzichtsfoto toont om de tafel van geheel links af de heren J. G. Sunrhoff. E. H. van der Beugel. J. M. A. II. Luns. A. A. M. Struücken, \V. Drees. J. Middelburg. J. M. L. Th. Cals. J. van Aartsen, G. P. II. Helders. J. Zijlstra. C. Staf. me.i. M. A. M. Klompé. achter haar gedeeltelijk zichtbaar I. Samkalden. II. B. ,1. Witte. H. J. Hofstra en met de rug naar de camera A. Vondeling i Van Scholten is bij Uitstek actueel. Wij hebben haar tijdens "t ïonsste kamerdebat tegen over de h| r Burger geciteerd. Want é-.-n der oorzaken van het con flict met de socialistische ministers ligt hierin dat de socialisten het dua listische stelsel eigenlijk niet willen, aanvaarden, maar monistisch zijn. Vandaar do overheersing door de frac tie van de socialistische ministers. Vandaar dat de heer Burger ook niet verstaan kan wat een extra-par lementair kabinet is. Hij kan zich als bet ware geen kabinet voorstellen waarbij er geen binding is van de meerderheid aan het kabinetspro gram. En omdat hij zich dat niet voorstellen kan beschuldigt hij men sen, die deze binding ontkennen, van ontrouw en oneerlijkheid. Het merkwaardige nu is en daar hebben wij de heer Burger op gewe zen dat prof. Schollen aantoont dat een extra-parlementair kabinet, zoals dat onder koningin Wilhelmina is ont staan. wel parlementaire figuren be vat en kan bevatten maar dat het zich hierdoor kenmerkt da' er geen bindend overleg heeft plaatsgevonden met ka merfracties. Dat noemt prof Scholten „het wezenlijke punt". De heer Burger heeft in 1956 een ex- tra-parlementair kabinet gevormd. Maar wat daarin hef wezenlijke punt Is ziet hij op de meest hardnekkige wijze voorbij. Hierin treedt een zeer fundamenteel verschil aan het lieh' met betrekking tot het oordeel >ver de aard van ons constitutionele stelsel Een verschil dat 'én der oor/aken van de huidige ministerscrisis is ge weest. Uitgave Van Gorcum en Comp. Assen 1958. Advertentie) Een prachtige kinderfilm naar het bekende sprookje l. In schitterende kleuren 2 Nederlands gesproken. Vraagt.Inl. afd.Afd. Verhuur. Tel. K2950 Met ingang van 1 januari a.s. zal aan Horecapersoneel ten minste twee maal in zes achtereenvolgende weken een vrjje zondag moeten worden gege ven. Deze wijziging van het werktij denbesluit voor koffiehuis- en hotel personeel beoogt een redelijke verde ling van de voor dit personeel voorge schreven 17 vrije zondagen per jaar te Waarborgen. In politieke kringen waardeert men het. dat minister Hofstra zelf met het voorstel bij de Kamer komt. Prof. Romme had het verwijt gemaakt, dat zijn „heengaan zonder regeling van verschillende zaken een weinig fraaie wijze van handelen was." Voor wat de omzetbelasting betreft, schijnt de regering op het standpunt te staan, dat deze zaak in ieder geval dient te worden afgehandeld. Dat minister Hofstra zelf komt wordt als een parlementair unicum gezien. Het komt n.i. slechts hoogst zelden voor. dat een bewindsman, die op zo grote tegenstand van de Kamer is gestuit, dat hij zijn ontslag moest aanvragen, met een van de omstre den voorstellen opniuew bij de Ka mer terugkeert. Het behoeft geen be toog. dat de minister de verlenging van de verhoging der omzetbelasting in overeenstemming met de wens van de mereóerheid der «Kamer al leen voor 1959 voorstelt. Intussen is de beslissing van het kabi net een aanwijzing, dat voor maan dag geen oplossing van de „crisis" tegemoet kan worden gezien. De vorstin stelt weliswaar alles in het werk om zo spoedig mogelijk al haar adviseurs te horen, maar de zaak ligt nogal ingewikkeld. Gisteren, nadat dr. Drees ziin ontslag had aangeboden, verse"tenen achter elkaar de voorzitter van de Eerste Kamer. mr. J. A. Jonkman en die van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kor- tenhorst, bij het Huis ten Bosch On middellijk na hen kwam dr. A. A. L. Rutgers, vice-president van de Raad van State. Deze werd gevolgd dooi de fractieleiders der PvdA. KVP en AR, resp. de heren mr. J. A, W. Bur ner pro'f. mr. C. P. MnRomme en dr. J A H. J. S Brums Slot, Vandaag zouden dr. H. W. Tilanus (CH). prof. mr. P Oud (VVD) en ds. P, Zandt (SGP) door de vorstin worden ont vangen. Na de zitting van de mimsteriaad gis termiddag heeft dr. Drees meege deeld dat in het parlement geen be grotingshoofdstukken meer worden verdedigd door het huidige kabinet. De begrotingen van Oorlog. Marine. Verkeer en Waterstaat. Sociale Za ken en Volksgezondheid en Zaken Overzee, alsmede de wet op de mid delen en de begrotingen van bet ge meentefonds, het scheepvaartfonds en het staatsbedrijf „Artillerie-inrich tingen" zouden de Tweede Kamer nog moeien passeren De voorstellen voor de verlenging van de tijdelijke verhog'ng van de ven nootschapsbelasting en vermogens belasting en betreffende de ver vroegde afschrijving en de mveste ringspolitiek zullen niet verder wor den behandeld. Dit zal in de loop van het volgende jaar kunnen gebeuren met het nieuwe kabinet, omdat hier de mogelijkheid bestaat de wijzigin gen terugwerkende kracht te verle nen Groot-Brittannie za! zich oCficieel kandidaat stellen voor de organisatie van het wereldkampioenschap voet bal 1966, Het eindtoernooi om het we reldkampioenschap 1962 zal worden georganiseerd door Chili. Weduwen van 5§ tot krijgen uitkering (Advertentie) Koop! NU - Folo-Fti^csmerJ Proicctor-'V.ergrolinosjpoa.raa: Elect'Onenlliber 'ên Bandrecorder VfMjjt- vrijW»jyc/Kj,ichr»ftcJ»jIi* /nJiehbogcn. Schouten-Kraak cpt.sciv4;'& foidgrahsiho Heer«nve«f> Dracht 49-51" in^rurnontephandel XEcn O Het zal een bodemvoorziening zön welke ruimte laat voor andere re gelingen, en voor eigen zorg. De uitkeringen zijn waardevast gemaakt. weduwe heeft recht op een uitkering: a als -zij de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of overschreden, b, als zij een of meer jonge kin deren te verzorgen heeft., c als zij invalide is. Het weduwenpensioen wordt ge noten tot men 65 jaar is. Daarna krijgt men de AOW-uitkenng. Zolang een weduwe nog een ol meer kinderen beneden 18 jaai te verzorgen heeft, krijgt zij een uitkering van f 1963 per jaar Weduwen zonder kinderen ont vangen f 1326 per jaar. Jonge we duwen (beneden 27 jaar) krijgen een itijdelijke uitkering, wlke maximaal twee jaar kan duren Het pensioen voor volle wezen be draagt tot de leeftijd van 10 jaai f 438 per jaar, van 1016 jaar f 660 per jaar en van 1627 jaar f864 per jaar. De SER had bedragen voorgesteld van resp. f 1800. f 1200. f400 er f 600 per jaar. Deze bedragen zijn verhoogd in verband met de in middels opgetreden stijging van de loonindex. De totale kosten van de verzeke ring worden geraamd op f 168 mil joen. Gedurende I960 en 1961 zal de fi nanciering waarschijnlijk via de AOW-premie van C-Mfé (die te hoog is gebleken) kunnen plaats vinden. De invoering van de wet zal waar schijnlijk op 1 januari 1960 kun nen plaatsvinden. llllllllilllllllllll!ll!li!liilllll!li:i>lll!llii!llilllllliNI!lllllll!!lli; Het O.M. te Bonn heelt een ver zoek ingediend lot herziening van het proccs-achneictcr aangezien hierin tal rijke onregelmatigheden zouden heb ben plaatsgevonden. Schneider is zoals gemeld veroor deeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en ■•ten maanden wegens valsheid in "geschrifte. Hij was op vertoon van een nagemaakte doktersbul eerst mili tair arts en later chef van de psycholo gische dienst van het "Westcluilse leger Vèjvordën. V. (Van een onzer verslaggevers) HET voltallige kahinct heeft gister avond in het Deltahotel te Vlaar- dingen aan de oud-minister van Ver keer en Waterstaat, mr. J. Algera een afscheidsdiner aangeboden. Men meende dat het diner nergens beter kon worden geseven dan in een cen trum. waar men de sfeer ademt van de delta's. De veertien ministers en huu datnes waren bij kaarslicht feestelijk bijeen Mevrouw Staf vierde op deze avond tevens'haar "verjaardag. In hartelijke bewoordingen heeft de minister-pre sident. dr. W. Drees. de heer Algera toegesproken. De verstandhouding was daar in het Deltahotel prima. Niels wees erop, dat de crisis het diner in het water had doen vallen. Minister Luns viel de eer te beurt me vrouw Algera een grote tuil anjers te mogen aanbieden. Mej. dr. Klompé fungeerde als tafeldame van de heer Algera en minister Hofstra, zo werd uit doorgaans welingelichte kring vernomen, was beslist de gast die de meeste humor verkocht S. maandag zal in Suriname, in de Nederlandse Antillen en hier te lande weer bijzondere aandacht wor den geschonken aan de herdenking van 't inwerkingtreden van 't Statuut van 't Koninkrijk drr Nederlanden, waarbij de overzeese rijksdelen auto nomie verkregen. Vier jaar is het dan geleden, dat H.M. de Koningin het Statuut met haar handtekening bekrachtigde. Sindsdien heeft het Statuut op bevredigende wij ze gewerkt. Het is geen dode letter ge bleven. over cn weer is aan de bedoe ling daarvan loyaal uitvoering gege ven. In Suriname en de Nederlandse An tillen is de Statuutdag een sterk levend begrip. In Nederland is dit minder het geval, maar begint de herdenking toch meer relief te krijgen. Het is een goede gedachte geweest aan de totstandkoming van het Statuut a.s. maandag een speciale televisie-uit zending te wijden. 7-ker een miljoen mensen worden op neze wijze bij de herdenking betrokken. Verder zal met name de Kon. Ver. Oost en West plaat selijk 'n reeks activiteiten ontplooien. Goede samenwerking moet op onder ling vertrouwen berusten. Dat ver trouwen is aanwezig. Op deze basis is reeds veel gedaan om de delen van het Koninkrijk overzee ook economisch tot volle ontplooiing te brengen. Onderlinge hulp en bijstand zijn be wijzen van waarachtige vriendschap. Die vriendschap moge in de komende jaren bestendigd en versterkt worden. Advertentie (Van onze parlementaire redacteur) In de vergadering van de partijraad van de Katholieke Volkspartij heeft prof. Homme gisteravond verklaard, dat hij nog steeds voorstander is van een brede basispolitiek maar de prijs die de Partij van de Arbeid thans van ons vraagt is. dal het overleg in de kamer kapot wordt gemaakt en die prijs mogen wij. kunnen wij en zullen wij niet aanvaarden. Prof. Romme had m zijn rede de houding van zijn fractie uiteengezet en hij wees o.a. op de vreemde houding van de rf ie naar wat mr. Iu 't Veld in de Eerste Kamer genoemd had een gevoel van grote on gerustheid m de PvdA. Deze ongerustheid zou zijn voortge komen uit de aanvaarding van het amendement Biewenga bij de behan deling van de v\et Vervreemding land bouwgronden. Prof. Romme, die meen de dat de PvdA op het standpunt staat dat de definitieve regeling van de ver vreemding landbouwgronden in het ka- orietsprogramma was opgenomen, heeft naar hij zei zulks mede naar aan- leiding van de verklaring van dr. Drees socialistische kamerfractie, un de Eerste Kamer dezer dagen hij meende voortkwam uit tloorrirtnirrnüt* loon midoimrr- hoorn klinkt in dr/* adxt'iiMtjil werr In liet rrn/ame noordoo«*trliik d*cl van Toente. De foto toont een miriwInterlioorn- hla/rr op er\e „Holtkamp" *tt» Sn as v«*Ul. Dat is voor zover bekend de eerste Amerikaanse poging ren aap de ruimte in te schieten en te trachten liet dier levend op aarde terur te brengen. Het zal van het grootste belang voor de wetenschap zijn als de aap de reis en vooral de terugkeer m de atmos feer overleeft. Over veischeide- ne uren kan het lot van de eenzame ruimtevaarder bekend zijn, indien men erin slaagt de neuskege! ongehavend uit de oceaan op te vissen. De vastgestelde route van de raket is niet bekendgemaakt. De jupiter heeft echter slechts enkele minuten nodig om zijn maximum-afstand van 1600 km af te leggen De eerste levende ruimtevaarder was het Russische hondje Laika, dat op 3 december 1957 in de tweede Spoetnik de ruimte werd ingeschoten, doch kort nadat de Russische kunstmaan in zijn baan oir» de aarde was gekomen, stierf. liet Amerikaanse ieger heeft het pro ject streng geheim gehouden en eerst verscheidene minuten na de lancering werd een simpele verklaring uitgege-t ven. waarin werd gezegd, dat „de, neuskegel van dit projectiel een dier bevat voor het uitvoeren van een bio medisch experiment". L De regering-de Gauile hoeft de 44- jarige I'aul Delouvrier. een vroegere financiële directeur van de KSG. be noemd tol hoofd van liet hurgc-"jk bestuur ill Algerije. Generaal Raou! ..dan. oppei be velhebber van de Franse strijd krachten. du- sinds de ïevolte die de Gaulle aan de macht bracht ook het burgerlpk bestuur" in gerije in han den had. is. zoals verwacht werd 'hans benoemd tot inspecteur-gcne- "tal van rie Franse s'.-iidkrachten b- luchtmacht-generaal Maurice He zal Saian opvolgen ai oppprbe hebber in Algerije. Deze benoemingen betekenen de eerste stap in de richting van de not mailsering van het Algerijnse bestuur dat sinds de revolte m handen van de militairen was. I)e paraclnitisten-gcnera.il Massu, die na de bestorming van het rege ringsgebouw in Algiers op 13 mei de leiding van „hel comité oor openbaar «rlz.ijn" op zich nam. is benoemd tot ..super-prefect" hoogste administra tieve ambtenaar voor het gebied van Algiers. Oeneraal Allard. die on der Salan deze post bekleedde, wordt hevelliebber van de landstrijdkrachten in Algerije. (Advertentie) It OTEL-r A Fk-HESTA URAN'T H \Alt.N A.MALI ALA A.N I - TEL. 0 2954—2843 Gunstige Ugging In het centrum van het dorp. 3 minuten van het station en «n directe nabijheid van prachtige bo<sen PRIMA KEUKEN -K ZEER VERZORGDE WIJNKELDER contact gehad met dr. Drees om aan de hand van de stukken van de kabi netsformatie m 1956 aan te tonen, waaro mniet tegen het program werd gehandeld toen de katholieke en anti revolutionaire fracties zich voor het amendement verklaarden. Maar hoe dan ook, wij zijn het met elkaar er wel over eens, dat er van iets. dat op woordbreuk lijkt, geen sprake s Wanneer men wil spre ken over het zich niet houden aan het regeringsprogramma, dan zou men zich toch in de eerste plaats tot de rege ring zelf moeten wenden. Want in het regeringsprogramma was opgenomen een wettelijke rege ling voor de vakantiespreiding. Doch in de Memorie van Antwoord op de begroting van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen hebben wij kunnen le zen. dal de regering in het geheel niet meer denkt aan deze wettelijke rege ling Zie verder pu<:. 3 4e kol.) Bij een metaalwarenfabriek te Ulft is diefstal ontdekt van 177 haarden Een inwoner van i"«-i w van O is gei arresteerd Het blijkt dat <.-« .reten, die een handelswaarde vertegenwoordigen van ongeveer anderhalve ton. op Waar- lichte dag met vrachtwagens zijn ont vreemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1