De ware aard INFORMATIE-OPDRACHT VOOR PROF. Kamerontbinding: en een „overgangskabinet'? BEEF ills „Koning" van paardenmarkt Utrechtse gehuldigd Niéuwe ernstige crisis in O.E.ES. hij vrijhandels-overleg „Wapenstilstand' tot 15 januari Rus redt Belgen uit poolijs ClIROESTSJEW: Landbouw is zeer te kort geschoten MAO is niet herkiesbaar Djakarta militaire krijgt Britse vliegtuigen Kamerleden terus; uit Straatsburg Vrijwel zeker in het voorjaar verkiezingen KVP zou kabinet zonder PvdA nu afwijzen Engeland wijst E.E.G.-compromis van de hand FRANSE EN BRITSE MENING BOTSEN HEFTIG Acht NAVO-land en vragen V.S.: herzie sell eep vaartpoliti ek Werkloze „nozems" roofden voor duizenden guldens P.v.d.A. trachtte wil op te leggen Hilversums echtpaar op kruispunt te Laren omgekomen Geen levering van oorlogsschepen V r DINSDAG 16 DECEMBER 1956 ZESTBEWRE JAARGANG No. 4173 V. J s~ J Directeur: H. DIS RUIG Hoofdredacteur: Ut wmmm (Van onze parlementaire redacteur) TTET schijnt thans wel byna zeker te zijn, dat het Nederlandse volk J het komende voorjaar naar de stembus zal moeten. H.M. de Koningin heeft prof. dr. L. J. M. Beel nl. opdracht gegeven na te gaan of het mogelijk is op korte termijn tot een oplossing van de kabinets crisis te komen. Valt dit onderzoek negatief uit, dan zal, zo neemt men in Den Haag aan, op korte termyn kamerontbinding volgen. De verkiezingen zouden dan plaats vinden 42 dagen na d" kandi daatstelling. Dit betekent, zoab wij gisteren reeds schreven, dat e: een periode zal komen, waarin het land zal worden geregeerd door een „over gangskabinet" D;t .ov-ergangskabinei" zal vermoedelijk bestaan uit clie ministers, die hun portefeuille ter beschikking van H M de Ko ningin hebben gesteld. Dit zijn de bewindslieden, die behoren tot de rooms-kaiholieke er» prntestantsp partijen. Negatief? Geen slachtoffer „Gemeen overleg" Verlof? Nadat de Kamer, ondanks het verzet van mr. Bur gei, een voorstel van dr. Korten- horst had aanvaard, ver lieten de socialistische ka merleden en bloc de ver gadering om zich verder in de „wandelgangen" te gaan ophouden. y Weigering Zie verder pag. 7, 5e kol.) DRiE ARRESTATIES K.V ,P.-MANIFEST: Botterdam, «me ae muisuuai o - reiei. uoiuti i* u>. Postbus 1112 - Postgiro No 424510. Kldchtendienst abonnementen. 18,361930 uur Zaterdags 1718 uur. Teleloon 115700. ■s-Gravcnhage: Huygensplein 1 - Telet. 183407 (3 lUnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18.30—1D30U. Telef. 362569. Dordrecht. Seheffersplein 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457( Klachtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 01 cent per week 2,65 per maand, t 7,90 pci kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelljk* (Geldig tot morgenavond) NU EN PAN REGEN Zwaarbewolkt met nu en dan regen. Matige tot krachtige wind In hoofdzaak tussen zuid en oost. Dezelfde tempera turen als vandaag of iets lagere. 8.43 maan op: 13.25 16.29 onder.* Morgen: zon op: onder: J A. H J BRUINE ïil Cf DE politieke spanning in ons land neemt toe. De socialisten zetten alles op alles om de wezenlijke aard van de huidige crisis te mistekenen. Zij doen alsof de crisis is uitgebro ken over de vraag of men de rijken dan wel de armen wil bevoordelen. Dat is een valse voorstelling van za ken. De crisis is ontslaan alleen omdat de socialistische fractie haar wil aan de socialistische ministers en daarmee aan het kabinet wilde opleggen. Elke onbevooroordeelde beoordelaar zal moeten toegeven dat het amende ment, waaraan minister Hofstra zijn ministeriële lot verbond, de regerings- polltiek niet aantastte. Maar de soeia listen duldden niet dut men ook maar met één vinger naar hun minister wees en daarmee groeide de zaak bui ten haar proporties Het werd daar door een zaak van de eerste politieke orde. Het werd nu f'e vraag of de so cialistische dictatuur zou worden aan vaard. En dat weigerde de Kamer. AN socialistische zijde wordt dit verdonkeremaand. Men bleef het voorstellen als een tegenstelling tus sen rijk en arm, tussen conservatisme en progressiviteit. Tegen deze achtergrond moet men ook'het conflict zien. dat gisteren in de Kamer uitbrak over de voortzetting van de behandeling der belastingont- werpen. Deze ontwerpen hangen ten nauwste samen en alleen door die sa menhang komt de evenredige lasten verdeling tot haar recht. Het éne ontwerp wel, het andere niet behandelen betekende dat die evenredige lastenverdeling verstoord zou worden. Belastingen, die de gewone man drukken, zouden dan nu worden aan vaard, maar de vermogensbelasting zou worden uitgesteld. Terecht weigerde de meerderheid van de Kamer -Kze -venwiebtsversto- ring te aanvaarden De samenhang mocht met verbroken worden De socialisten wilden die samenhang wel verbreken De heer Hofstra wilde dat nu ook. Als de Kamermeerderheid dat aan vaard had, zou zij aanleiding ge ven tot het verwijt dat zi> meer voor de rijken dan voor armen voelde. Terecht liep de Kamer niet in deze val. De aard van de crisis moet duidelijk blijven. En die is: socialistische aanmati ging. De Nederlandse nlet-socialistlsche kamerleden, die zitting hebben in het Europese parlement te Straatsburg zijn door hun fracties onverwijld teruggeroepen om vandaag in de Tweede Kamer aanwezig te kunnen zijn. 7Ü- .*32' t liet kabinet van de Koningin deelde gisteravond laat mee, dat gistermid dag mr. A, A. M. Struycken door de vorstin was ontvangen en dat prof. dr. L. J. M. Beel in de avonduren door Hare Majesteit was ontboden. Het bezoek van prof. Beel was geen verrassing. Men verwachtte een opdracht aan een informateur, om dat het voor de demissionaire recht se ministers uiterst moeilijk zou zijn tijdelijk het beieid voort te zetten in de vorm van een zgn. „rompkabi net". Het is nl. duidelyk, dat een rompkabineto.l.v. mr. Struycken niet zonder meer zal kunnen aan dringen op Kamerontbinding als niet is aangetoond, dat beslist geen ka binet kan worden gevormd Mr. Struycken schynt na beraad met enkele van zijn collega's tot de conclusie te zijn gekomen, dat alleen maar voortzetting van het beleid mo gelijk is. wanneer een spoedige Ka merontbinding volgt. En om dat aan te tonen was een onpartijdig onderzoek gewenst. Dit onderzoek is nu in han den van prof, Beel gelegd uister Hofstra's functie kan tijdelijk worden waargenomen door minister Ztjlstra, staatssecretaris Schmelzer zou minisiei Struycken wat kunnen ontlas ten op zijn departement van Binnen landse Zaken, P. B, O. en Bezitsvor ming. Voor de departementen van Landbouw. Visserij en Voedselvoorzie ning en Sociale Zaken zouden resp. de ministers Staf en Kiompé ad interim kunnen optreden. Blijft over het de partement van Justitie. Minister Struveken zou dit departement zelf tij delijk kunnen gaan beheren. Het is wel zeker, dat het resultaat van de bemoeiingen van prof. Beel ne gatief zal zijn. Wanneer dit inderdaad zo is. za! het „rompksb net" o.i v. mr Struycken tijdelijk de ministeriele za ken regelen en we! tot de das dat een nieuw ministerie zal zijn gevormd Dit ministerie zal echter pas worden Ge formeerd na de verkiezingen, die waarsennnluk hali april zuilen worden gehouden. De „Koning" (midden met bril) poseert liler Kcltleed in zijn zondagse pak, te midden tan zijn ,.onderdanen-colleita\s paardenhandelarcn. Links op de foto, de heer D. Verburj, dir. N.M.E.V.V. rechts op de foto, de bekende Utrechter „Dikke Toon". PROF OR L. J M BEEL Mr. Struycken had m de loop vat gistermorgen de traetiele.ders van de CHU en de AR ontvangst:, alsmede de met-socialistische ministers Klom pé, Cals, Van- Aartstn, Hc.ders ei Witte. De overige met-sociaiistiscbe ministers vertoeven buitenslands Het gesprek dat de vorstin zaterdag met minister Struycken heefi gehad had. zoals gemeld, een tweeledig doel De vorstin wenste in de eerste plaats te worden ingelicht over de houding en de zienswijze van de n et-socialistr- sche bewtndsLeden. In de tweede plaa".- wenste zij iets te vernemen over hPt standpunt van minister Struycken (die minister van Binnenlandse Zaken s) mei betrekking tot eventueel ver vroegd uitgeschreven verkiezingen De minister zou de vors*n maandagmiddag uitvoerig hebben ingelicht Hierop schijnt Hare Majesteit, die inmiddels de ad viezen van haar adviseurs en de fractie voorzitters, nauwkeurig had besiu deerd, prof. Beel opdracht te hebben gegeven na te gaan. of het alsnog mo gelijk was de standpunten te overbrug gen. Gezien de houding van de socialisti sche Kamerfractie bij de debatten van gisteren moet het uitgesloten worden geacht, dat de PvdA bereid is thans aan de vorming van een kabinet mede te werken. De KVP schijnt er niets voor te voelen momenteel een regering te vormen zonder de socialisten. Wanneer de socialisten nl. in de gelegenheid worden gesteld een jaar lang oppositie ondervonden /-yJZE Charles" zo noemen de jA 'veehandelaren van de Utrechtse paardenmarkt de 68-jarige paarden handelaar Charles Pinas. Op andere markten in het land spreken de paardenhandelaren niet zonder ont zag over: „Charles, de koning van de Utrechtse paardenmarkt" Gistermiddag heeft deze nog onge kroonde koning, de kroon op zijn werk gezien. In het stamcafé van de paardenhandelaars aan de Utrechtse veemarkt te Utrecht hebben paar- df-nhandelaren en -mtoriteiten, die bij de veehandel betrokken zijn, hem gehuldigd, omb, t hij vijftig jaar geleden de eerste schreden zette op de weg. die hem naar een interna tionale bekendheid in de paarden handel zou voeren. Reeds als jongen van zestien jaar trok Pihas het land uit om in Duitsland de taal en het „paardenvak" te leren. Toen hij achttien was begon hü met de paardenexport en op zijn dertig ste moet hij naar schatting reeds meer dan 22.000 paarden geimpor teerd hebber. Sinsdien zijn ontel bare paarden door toedoen van Pi nas ons land binnengekomen en uit gegaan De heer Pinas is inmiddels als inkoper van vc op de Europese markten een bekende figuur gewor den. Tussen met gebruikelijke pet, stok en blauwe kiel uitgeruste paardenhan delaren uit het gehele land, die van achter dichte rookgordijnen hun zware stemmen lieten horen, heb ben de Utrechtse wethouder van Be drijven, de heer H. Ploeg Jr., de di recteur van de Ned. Mij. tot Exploi tatie van Veestallen en Veetranspor, ten, de heer D. Verburg, de hoofd commissaris van deze maatschappij mr. J. Milius en vele andere hoog geplaatste functionarissen zich gis termiddag verstaanbaar trachten te maken. De jubilaris nam zichtbaar ontroerd de veie geschenken en ge lukwensen in ontvangst. t) De insc.irijvmg op circa 56 ton volvent Goudse kaas van hel VI.B werd maandag ehee! toegewezen legen prijzen ilggenc tussen circa i 1 81 en circa f 2 29, met eer emidaelde prijs van circa f 2 07 per kg DE besprekingen over de kwestie Vrijhandelszone-Euroniarkt tussen de zeventien landen van de Organisatie voor Europese Economische Samen werking (OEES) in ParRs zijn opnieuw in een ernstige crisis geraakt. Na een heftige botsing tussen de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Murviile, en de Britse delegatie, kwam het tot niet meer dan een wapen stilstand: op 15 januari zullen de beraadslagingen hervat worden. Verscheidene afgevaardigden waren gisteravond van mening, dat de Engelse delegatie de „blunder van haar leven" heeft gemaakt door een compromis voorstel van de zes Euromarktlandcn af te wijzen. Hiermee heeft de Britse delegatie aldus meent men in de kaart gespeeld van de toch nog altijd ow-•-rijke oppositie in de Frame delegatie. antwoord op zijn voorstellen. Dit werd door de ministers der EEG-landen met mogelijk geacht. De Engelsman verklaarde daarop, dat zijn land dan, in verband met het in werking treden van de Euromarkt, afweermaat regelen zou nemen. Engeland wees bel compromis voorstel van de Benelux-landen af, aangezien dit geen onmiddellijk einde kon maken aan de discriminatie tussen de Euromarkt-landcn en de overige elf partners van de OEES. Het ESG-compromis was ingediend, nadat de Britse vertegenwoordiger, Sir David Eccles, bepaalde voorstellen had gedaan, die ten doel hadden de maat regelen, die de zes EEG-landen per 1 januari zullen nemen, om te buigen. In feite, kwam dit neer on torpedering van de'Euromarkt. Sh David wilde een onmiddellijk VIER BELGISCHE poolvorsers, die sedert donderdag onvindbaar waren, nadat hun vliegtuig in de onherberg zame ijswoestijn van het Zuidpoolge bied een noodlanding had moeten ma ken. zijn gered. Een Russische piloot heeft hun veilig op hun basis „Koning Boudewijn" afgeleverd. Volgens radio- Moskou hebben de Belgen geen scha delijke gevolgen van hun avontuur te voeren, zullen zü alles in het werk stellen om de rechtse partijen zo zwa'*t mogelijk bü het kiezerskorps af te schilderen. De KVP naar mag wor den aangenomen evenals de andere rechtse partijen voelt er niets voor om het slachtoffer te worden van een niets ontziende socialistische propa ganda. De beste oplossing schijnt dus ie zun dat de Kamer door de vorstin tegen eind april wordt ont bonden. Om nu te voorkomen, dat het parlementaire werk wordt stilgezet tot mei, meent, men, dat minister Struycken en de met-socialistische mi nisters zo lang het bewind kunnen waarnemen. De noodzakelijke beslis singen kunnen dan worden genomen in „gemeen overleg tussen regering en Sta ten-Generaal" Inmiddels verwacht men, dat de Ko ningin onmiddellijk nadat het ad vies van prof. Beel binnen is de ont slagaanvrage van de minister-president en van de andere socialistische minis ters en staatssecretarissen zal inwilli gen De belastingvoorstellen zullen nl nimmer op tijd door de Eerste Kamer kunnen worden behandeld als minis ter Hofstra blijft weigeren met dr Tweede Kamer in o\crleg te treden Welingelichte kringen in Den Haag menen dan ook. dat in de huidige om standigheden minister Hofstra het bes te "»oet door met verlof te gaan. Mi nister Zjjlstra zou hem dan kunnen ver. vangen Deze schunt nl geen bezwaar te hebben tegen he; verdedigen van dr omstreden voorstellen in de Kamer Intussen blijft nog de vraag, of hei zgn ..rompkabinet", dai de periode tus sen de ontbinding van de Kamer en het optreden van een na de verkie zingen te vormen kab net moet over bruggen. enige aanvulling behoeft. Hierover bestaat geen zekerheid. Mr Viktor Perow, chef-piloot bij een Scwjet-expeditie in het poolgebied, vond de verdwaalden, nadat in die buurt al verscheidene malen vergeefs gezocht was. Zondag had hij hun vliegtuig al ont dekt het toestel lag gekanteld en was beschadigd. To enPerow een landing uitvoerde op de ski's van zijn vliegtuig zag hij dat de Belgen verdwenen wa ren. Hij vond echter een brief, waarin stond dat zij wilden proberen een voorraadbasis op 130 kilometer afstand te bereiken. Perow had dc hoop de Belgen in le ven te vind enal bijna opgegeven, tot hij gisteren "en kleine tent ontdekte in de sneeuw. Hij vloog laag over en toen zwaaiden vier mannen wild met hun armen. Het war ende Belgen. Pe row wist hen op te pikken en zette hen drie uur later op hun basis af De Nederlandse ambassadeur t*i Washington, dr. J. H. van Royen, heef- namens de regeringen van Nederland. Engeland. Frankrijk, Noorwegen, De nemarken, Italië, West-Duitsland en Beigie een nota overhandigd aan de waarnemend minister van Buitenland se Zaken der V S., Herter. In de nota wordt een drastische herziening van de Amerikaanse «cheepvaartpohtieK gevra-gd. meldt U PI In de nota zou worden aangedron gen op liberalisering van hei vracht verkeer ten gunste van niet-Amers- kaanse reders Vooral Noorwegen zou sehern gcprote=tperd hebben tegen hei verscbiipse' der „goedkope vlaggen daar tocl schepen, die onder goedkope vlag varen, Amerikaans zijn. Hierop antwoordde de Franse mi nister van Buitenlandse Zaken, Couve de Murviile, boos, dat Frankrijk wei- erde onder druk te onderhandelen. De Franse minister dreigde daarop de vergaderzaal in het Chateau de Ia Muette te verlaten, maar de Britse minister van Financiën, Heathcoat- Amory suste de gemoederen door voor te stellen de besprekingen te onder breken om „af te koelen". De Murviile stemde toe. „De voorgestelde Europese Gemeen schappelijke markt verleent de zes aangesloten landen privileges, terwijl „bepaalde leden" van de OEES zich niet houden aan hun uit dit verdrag voortvloeiende plichten", had Eccles gezegd. Deze opmerking was zonder twijfel gericht aan het adres van Frankrijk, dat aangekondigd heeft zijn handel mei 40 pet., in plaats van de eerder beloofde 75 pet., te liberaliseren. Tijdens het reces verklaarde Eccles echter, dat hij in zyn aanval niet noodzakelijkerwijs op Frankrijk had gedoeld en die uit leg werd aanvaard. Premier Chroestsjew van de Sowjet- Unie heeft gisteren op de plenaire zit ting van het centrale comité der Rus sische Communistische PartU ver klaard, dat de landbouw in Rusland aan een aantal belangrijke tekortko mingen lijdt. Het resultaat is een zekere disharmonie tussen de indus triële- en de landbouwontwikkeling aldus de partijleider, die de schuld toeschreef aan de „antl-partügroep" van de voormalige premiers Malenkow en Boelganin. de voormalige tsaar Ka- ganowitsj en de vroegere ministers van Buitenlandse Zaken Molotow en Sjepi- low. De landbouwproduktie, zo zei Chroestsjew, blijft, niettegenstaande vorderingen, achter by de behoeften van de staat. De premier drong aan op een enorme sprong voorwaarts om „aan de eisen van de bevolking naar voedsel en aan de vraag naar grond stoffen voor de industrie te voldoen. Chroestsjew, die zelf in de eerste plaats de afgelopen vijf jaar verant- wootdelijk is geweest voor de land bouw en er persoonlijk de leiding over heeft, zei dat de staat 36 miljoen hec tare braak land heeft laten ploegen en er een winst van 18 miljard roebel uithaalde. De Sowjet-Unie streeft Amerika reeds voorbij in de tota'e oroduktie van woi, boter, melk en katoen en zal spoedig de leiding nemen in de produktie per hoofd van de be- volking, aldus de Russische premier (Var, een onzer verslaggevers) De rijkspolitie in Bennebroek heeft drie werkloze „nozems" van achttien, negentien en tweeëntwintig jaar ge arresteerd, die zich de laatste tijd on ledig hielden met het stelen van aller lei goederen en geld, Voor ettelijke duizenden guldens '.visten zij te be machtigen. Twee van hen hebben een volledige bekentenis afgelegd. De po- litie heeft genoeg redenen om aan te"; nemen, dat het drietal ook in andere plaatsen voor aanzienlijke bedragen heeft ontvreemd. Het onderzoek is nog in volle gang. President Mao-tse-Toeng zal zich niet herkiesbaar stellen als president van communitisch-China, Dit heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Tsjen Yi, dinsdag a?n het Corps Diplo matique meegedeeld. Mao's ambtstermijn loopt dit jaar af. Het partijbestuur zou zijn besluit vo rige week woensdag hebben goedge keurd. Mao blyft voorzitter van de partij en zal zich geheel -wijden aan de leiding van de partij- en staats- politiek. (Van een onzer verslaggevers) „De Partij van de Arbeid heeft, met miskenning van haar minderheidsposi tie, getracht haar wil op te leggen aan de meerderheid van ons volk. Daar door is er een breuk gekomen in de huidige samenwerking." Dit zegt het bestuur '.an de Katholieke Volks Partij in een manifest dat zij heeft uitgege ven. Dat de P.v.d.A. de mogelijkheid tol samenwerking heeft verbroken, be treurt het K.V.P.-bestuur. Deze hou ding van de P.v.d.A. is volgens de K.V.P. met in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die elke politieke partij draagt ten aanzien van het al gemeen belang en van het gehele volK. Het bestuur van de K.V.P. stelt zich met volledig vertrouwen achter de Tweede-Kamerfractie van de party Het deeit de verontwaardiging over de voorlichting die van de zijde varr de P.v.d.A. wordt gegeven in stnjd met de voor iedereen controleerbare waar heid. De K.V.P, is bereid tot samenwer king met allen, die aan redelijke eisen voor samenwerking in een democra tisch bestel willen voldoen, aidus het manifest. (Van onze correspondent) - De heer en mevrouw C. Staal uit Hilversum zijn vannacht op het kruis punt van de Vredelaan en de Rijksweg te Laren dcor een ongeval om het le ven gekomen. Het echtpaar was om streeks middernacht op weg van Laren naar Hilversum: de 69-jarige man reed op een bromfiets en zfin 65-jarige echtgenote Het zich op de fiets door hem voorttrekken. By de Rijksweg aangekomen, sta ken beiden over. zonder op het ver keer te letten Op dat moment pas seerde een personenauto, bestuurd door de heer J. uit Bussum, die de heer Staal tegen het wegdek smakte en de vrouw dertien meter meesleur de. waardoor zij vrijwel op slag werd gedood. De bestuurder van de auto stopte ijlings in de berm en rende weg om hulp te bieden aan het andere slacht offer, dat roerloos was blijven lig gen. Uit *de richting Amsterdam na derde echter op dat moment een andere auto. De bestuurder daarvan kon niet tijdig meer reageren op de stopsig nalen van de heer J., met het gevolg, dat de heer Staal voor de tweede maal werd overreden. Ook hy overleed ter plaatse. Bij koninklijk besluit is aan E, J. M. Luykx, op zyn verzoek, met ingang van 1 augustus 1959, eervol ontslag verleend uit zyn ambt van notaris te Amsterdam. Engeland zal binnenkort zes twee- motorige Fairy Gannet vliegtuigen, die gewoonlijk worden gebruikt tegen duikboten, leveren aan Indonesië. De vliegtuigen kunnen raketten afschie ten cn bommen en torpedo's vervoe ren. De zes toestellen maken deel uit van een order voor achttien, die door de Indonesische regering is geplaatst. De overige twaalf toestellen zullen later worden geleverd. Er zijn langdurige onderhandelingen gevoerd over de levering van deze toestellen. In Engeland zijn Indone sische bemanningsleden ervoor op geleid. Tevens werd in Londen meegedeeld, dat geen uitvoervergunning is verleen* voor oorlogsschepen Het Indonesische persbureau, Anta- ra. had eerder gemeld dat de Indone sische minister van Rnitenlandse Za ken, Soebandrlo, zou hebben meege deeld, dat Engeland „Indonesische or ders voor de levering van oorlogs schepen heeft ingewilligd". De vorige week had een lid van de Labourparty in het Lagerhuis be weerd. dat Engeland orders van Indo nesië voor oorlogsschepen tot een waarde van 60 miljoen pond Sterling van de hand had gewezen. De beslissing om uitvoervergunnin gen te verlenen werd genomen na een bespreking tussen de Britse minister voor Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, en zijn Indonesische ambtge noot, dr. Soebandrio, gedurende het bezoek van laatstgenoemde aan Lon den. Tijdens de besprekingen van beide ministers gaf dr. Soebandrio de verzekering dat zijn land geen agressieve bedoelingen jegens westelijk Nieuw-Guinea had. Op de vraag of met andere regeringen overleg inzake de2e aangelegenheid was gepleegd, zei een woordvoerder /an het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond, dat Engeland con tact had onderhouden met* de regeringen van Nederland en Australië over het leveren Van wapens aan Indonesië. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1