Goed ontwerp Behandeling belastingvoorstellen NAVO zal over Romme kreeg er Indonesië spreken maar één JSavo wil gesprek over hele Duitse probleem Brand in Columbiaans warenhuis: doden Amerika's 2de springplank naar de ruimte Reuzentanks met drijvende daken in Oplossing conflict niet waarschijnlijk D' Wr Kekkonen grijpt in Chef liet deuren schroot affaire Duizend Chinezen Klacht tegen Hansa in behandeling gewond bij strijd in Tibet? sluiten; kopers opgesloten Russen uitgenodigd door Soedan r KERSTTABLEAU VATTE VLAM WOENSDAG 17 DECEMBER 1958 j ZESTIENDE JAARGANG No. 4174 r Vrijwel zeker Zorgvuldig FINSE CRISIS V vliegt 2x sneller dan geluid Mis ver stand Sultan Hainid ontheven als adjudant van H.M. i i I Directeur: H. DU HUIG (Geldig: tot morgenavond) RUSTIG WEER Veranderlijke bewolking met voornamelijk in de kust provincies enkele verspreid voorkomende buien en in de nacht plaatselijk vorming van mist. Overwegend zwakke wind tussen west en zuid. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.44 Maan op: 12.47 onder: 16.29 onder; 0.36 J BIJNA twee jaar heeft het departe ment van Sociale Zaken nodig gehad om het wetsontwerp voor een algemene weduwen- en wezenverreke- rmg gereed te maken. Ten slotte heb ben de ministers Suurhoff en Hofstra neg een verbijsterend tempo moeten ontwikkelen om het wetsontwerp nog net voor de kabinetscrisis in te die nen. De desbetreffende persconferen tie was immers pas voor het midden \an deze week uitgeschreven, doch werd verleden week in allerijl ver- vroegd. Als 't moet kan alles. Wij mogen intussen dankbaar zijn dat het ontwerp er nu eindelijk is. Er is jarenlang op gewacht. Het ingedien de wetsontwerp is een goed ontwerp In grote trekken is het SER-advies dat op 13 februari 1957 werd gepubli ceerd gevolgd. Op enkele onderdelen stelt de rege ring een iets gunstiger regeling voor dan de Sociaal Economische Raad. Zo rijn de uitkeringsbedragen verhoogd In verband met de stijging van de loonindex sinds het SER-advies werd uitgebracht. Verder is in afwijking van het SER-ndvie3 de leeftijdsgrens voor weduwen, die reeds gedurende vijf jaren uitkering genoten, maar hier van vervallen geraken, verlaagd van 50 tot 43 jaar. Ook de rege ling voor invalide weduwen is gunsti ger dan de SER destijds heeft voorge steld. WIJ willen ons thans niet te veel In details als deze verdiepen, doch nog eens wijzen op de urgentie van deze voorziening. De SER heeft des tijds berekend dat er in ons land ca 320.000 weduwen zijn van wie 124.000 jonger dan 65 jaar. Van deze 124 000 zijn er 80.000 jonger dan 60 jaar. Deze groep alleenstaande vrouwen heeft de last te dragen van de opvoeding van 112.000 kinderen. Meer dan de helft van alle wedu wen beneden 65 jaar had indertijd een inkomen van minder dan f 1.000 per jaar, 22 pet, viel In de inkomensklas se van f 1.000,-- tot f. 2.000.— en 10 pet. in de klasse van f. 2.000,— tot f. 3.000,. Dit cijfermateriaal is uiteraard al min of meer verouderd. De noodzaak van een nieuwe wettelijke regeling, die evenals de AOW als een bodemvoor ziening gezien moet worden welke ruimte laat voor andere (ook eigen) aanvullende regelingen, staat Intussen vast. De financiering zal geen bijzon dere zorgen opleveren, naar het zich thans laat aanzien. Er gaan reeds stemmen op de wet in de loop van 1959 in werking te doen treden. Als dat mogelfjk zou zijn is ons dat best, want deze regeling valt o.i. onder de hoogste prioriteit. Het betreft hier bovendien een ontwerp, hetwelk door bijna alle groeperingen van ons volk met instemming wordt begroet. Men kan slechts hopen dat de behandeling door de volksvertegen woordiging als gevolg van de gerezen politieke moeilijkheden geen al te gro te vertraging zal ondervinden. f an onze parlementaire redacteur) E informateur, prof. dr. L. J. M, Beel heeft bereikt, dat er tot maandag a.s. tussen de ver. schillende partijen een wapen stilstand zal zijn. Het onderzoek naar een mogelijke oplossing van de Kabinetscrisis mag niet ongun stig worden beïnvloed door beslis singen en beraadslagingen in de Tweede Kamer, zo is zijn stelling Tegen deze stelling werd in de Kamer geen bezwaar gemaakt Men was bereid op de suggestie van prof. Beel de omstreden be lastingvoorstellen eerst maandag a s. af te handelen, in te gaan. Maar verder ging de Kamer niet. Zij bleef bij haar eerder genomen beslissing, dat de wetsontwerpen betreffende de directe en de in directe belastingen gelijktijdig dienen te worden behandeld" En zo zal het gebeuren. Al zat minister Hofstra deze afhandeling wel alet meer aN minister behoeven bi) te wonen. Want gelifk met ziin verzoek om uitstel van de behandeling der verlenginirswetten. deelde prof. Beel aan de Tweede Kamer mee, dat hU nog deze week Ü.M. de Koningin van zijn bevindingen op de hoogte hoopte te kunnen stellen. En die bevindingen zijn niet twijfelachtig Niemand in Den Haag gelooft aan een vergelijk tussen de rechtse par tijen en de .socialisten. Ook prof. Beel zelf is niet in de eerste plaats op verzoening uit. De vraag, welke hij moet beantwoorden, is of er mogelijkheden bestaan een kabinet te formeren, dat eventueel tot 1960 zal kunnen regeren. Het is vrywel zeker, dat de ontslag aanvrage van de socialistische minis ters zal worden ingewilligd. Tot 1960 regeren met een „rompkabinet", dat bestaat uit de negen overgebleven rooms-katholieke en protestantse mi nisters is wel een liberale, maar geen rooms-katholieke wens. De vorming van een rechts kabinet, steunend op de drie confessionele partijen, is dan de enige mogelijkheid om aan kamer ontbinding te ontkomen. En daar voelt zoals wij reeds schreven de KVP-fractie niets voor. Mr. Struycken zou in zün adviezen aan II.M. de Koningin reeds hebben uiteengezet, dat bU geen andere moge lijkheid ziet dan de vorming van een „overgangskabinet", dat de vervroegde verkiezingen voorbereidt. De taak van prof. Beel Is nn om' na te gaan of er inderdaad geen andere mogelijkheden zijn. TWEE foto's uit de vergadering van de Tweede Kamer van gistermiddag. Boven: Een Lantal kamerleden luistert naar een rede van de socialistische fractieleider, inr. Burger. Links op de voorgrond mr. B. W. Biesheuvel (a.-r.), In het midden dr. J. A- H. J. S. Bruins Slot (a.-r.), rechts op de voorgrond de heer F. H. v. d. Wetering (o.-h.). Links, achter mr. Biesheuvel, mr. dr. J. Meulink (a.-r.). Hiernaast: Ook de staatkundig gere formeerden waren gisteren in volle sterkte In de kamer vertegenwoor digd. Op de voorgrond links- ds. P. Zandt. In het midden de heer D. Kodde (burgemeester van Zoute; landOrreehtft-fcTt?.' N. van Dis. op de achtergrond ds. 3. Fokkema (a.-r.). J H.M. de Koningin moet nl. een zeer belangrijke beslissing nemen. Kamer ontbinding is een zaak, die in Neder land maar hoogst zelden voorkomt. Het onderzoek, dat prof. Beel thans instelt, moet tegen deze achtergrond worden gezien. Komt een ook door de socialister gewaardeerde figuur als prof. Beel tot de conclusie, dat alleen kamerontbin ding het landsbestuur uit de impasse kan helpen, dan mag men aannemen, dat alle partijen ook de PvdA zich zonder tegenwerpingen bij het besluit van de Kroon zullen neerleg gen. Dit besluit zal moeten worden on dertekend door de minister van Bin nenlandse Zaken in het eventuele rampkabinel. Prof. Beel gaat met onpartijdigheid en zorgvuldigheid te werk. Gistermor gen had hij een gesprek met dr. Drees. Daarna spoedde hij zich naar het kamergebouw, waar hij in aanwezig heid van dr. Kortenhorst een gesprek had met de fractieleiders der vijf grootste partijen. Gistermiddag had de informateur een vrii langdurig onder hond met mr. Struycken en vanmorgen zon hij de fractieleiders van de vier regeringspartijen, de heren Burger. Romme, Bruins Slot en Tllanns afzon derlijk ontvangen. Men meent in Den Haag, dat na deze consultatie de informateur ge noeg gegevens zal hebben om een advies uit te brengen. Over de uitslag van dat advies twijfelt niemand. Wie gisteren de Tweede Kamer vergadering bijwoonde, kon horen, hoe de socialistische fractieleider zich morrend bij het verzoek van prof. Beel neerlegde. Hij heeft nog getracht de kamer te winnen voor zijn standpunt, dat het voorstel van orde van dr. Kor- tenhorst, waarover de socialisten zich zó boos hebben gemaakt, dat zij de kamer uitliepen, eveneens diende te worden herroepen, maar de kamer gaf door haar houding duidelijk te' ver staan. dat zü wel bereid was een wapenstilstand te aanvaarden, maar dat zü geenszins van plan was aan haar Zie verder pag. 3 4e kol.) Het wordt in NAVO-kringen vrijwel zeker geacht, dat de situatie in Indonc. sie aan de orde zal komen bü de be sprekingen over het Verre Oosten, die morgen op de NAVO-conferentle in Parijs zullen worden gehouden. Naar verluidt heeft het secretariaat van de NAVO een document over In donesië opgesteld, dat door de minis ters zal worden besproken. De Finse president» Kekkonen, heeft Ingegrepen in de hardnekkige rege ringscrisis waarin zijn land verkeert door alle parlementaire groeperingen te verzoeken samen te werken bij de vowing van een noodkabinet. Kekkonen deed deze stap, nadat de leider van de agrarische partij, Klee- mola, had verklaard, dat hij er voor de tweede maal niet in was geslaagd een parlementaire meerderheid te vin den voor zijn regering. (Van onze parlementaire redacteur) BIJ alle ernst is de Tweede Ka mer niet zonder humor. Gis teren moest een voordracht mor den opgemaakt voor de vervul ling van een vacature in de Hoge Raad. Bij de eerste stemming bleek, dat twee Kamerleden een grapje hadden willen uithalen. Zij hadden nl. op hun stembiljet de naam van dr. Kortenhorst in gevuld. Bij de tweede stemming kreeg mr. Burger van drie Ka merleden de voorkeur en bü de derde stemming werd prof. Rom me door een Kamerlid aangewe zen en zijn partijgenoot Kleister- lee kreeg eveneens een stem. „Dat is er maar één", zo nep een lachende mr. Burger naar zijn K.V.P.-collega. En da Kamer lachte mee. Humor wordt altijd in alle partijen gewaar deerd. De voordracht zelf werd als volgt opgemaakt: 1. mr. E. J. Korthals Altes, Amsterdam; 2. mr. H. Schadee, 's-Gravenhage en 3. mr. C. A. de Meijer e, 's-Gravenhage. De kwestie-Berlijn kan alleen woe den opgelost in het kader van een ak koord met de Sowjet-Unie over het gehele Duitse probleem, aldus Ti com munique dat gisteren in Parijs na af loop van de vergadering van de Navo- ministers Is nltgegeven. De Navo-ministers steunen de ver klaring van de V. S„ Engeland, Frank rijk en West-Duitsland van zondag, waarin wordt gezegd, dat het Westen vastbesloten is in Berlijn te blijven. Het Russische plan om van West- Berlljn een vrijstad te maken wordt afgewezen. Minister Dulles heeft, naar wordt vernomen, in de NAVO-raad ver klaard, dat de Sowjet-Unie niet be reid is een oorlog te riskeren om Berlijn» „WU kannen daarom met vertrouwen voorwaarts gaan", aldus Dulles. „Het debat over de kwestie-Ber lijn in de ministerraad van de NAVO is het allerbeste, dat ik ooit heb meegemaakt. Het communiqué over deze kwestie is stellig zwakker dan wat over het standpunt in deze kwes tie door de Atlantische afgevaardig den is gezegd.' Dit heeft de Neder- landse minister van Buitenlandse Zaken, Luns. dinsdagavond na af loop van de eerste dag der NAVQ- conferentie in Parijs verklaard. In delegatiekringen wordt het moge lijk geacht dat nog voor het einde van dit Jaar bet antwoord op de Russische nota's over Berlijn, dat 't communiqué tot basis zal hebben, gereed zal zijn. De vergadering van de Atlantische gemeenschap heeft in haar middagver gadering, behalve over de Berlijnse crisis, ook gesproken over het probleem van het politieke overleg en de toe stand in het Midden-Oosten. De Westberlünse burgemeester Brandt heeft gisteren verklaard, dat het Westen meer moet doen dan alleen maar nee zeggen, als het de Sowjet- Unie duidelijk-odder ogen wil-brengen welk een vreselijke consequenties zij aanvaardt met een eventueel doorzet ten van haar dreigementen. PROF. DR. L. J. M. BEEL nog deze week rapport van bevin dingen aan HM. de Koningin aowiet-boimneuwerper met de erbarmelijke toestand van rijkswet Do Russische luchtmacht beschikt «ver een intercontinentale bommen werper met zes straalmotoren, die twee *8«r zo snel is dan de nieuwste Ameri- **anse zware bommenwerper, welke in operationeel gebruik Is. ®it staat te lezen in het nieuwe pane's all the world Aircraft"-jaar- ooek 1958-59. Volgens Jane's kan de nieuwe Russi a-he bommenwerper, die van een delta- leugei is voorzien, tweemaal zo snel «egen als het geluid. De snelste Ame- «kaanse bommenwerper die thans in operationeel gebruik is, is de met acht straalmotoren uitgeruste B-52 met een snelheid gelijk aan die van het geluid. De B-58 straalbommenwerper, die tweemaal de snelheid van het geluid heeft bereikt, is nog niet in operatio neel gebruik. De Russische» bommenwerper is door de Navo „Bounder" gedoopt. De ,,Staatsantwalt" van de recht bank te Dusseldorp, dr. Tbeis, zal op 22 december aanstaande naar Den Haag komen, ten einde de heer Worms te verhoren in verband met diens op 13 december 1957 ingediende aan klacht in de zogenaamde schroot- affarire tegen de Duitse onderneming „Hansa" te Dusseldorp. De officier van Justitie te 's-Gravenhage, mr. dr. J. C. Maris, heeft de heer Worms, naar deze mededeelt, hiervan in kennis gesteld en hem bericht, dat het verhoor in het gebouw der Duitse ambassade zal plaatshebben. Volgens een in Honkong uit com- munistiseh-China aangekomen be trouwbare reiziger zijn in de maand oktober zeker duizend gewonde en „ernstig verminkte" communistisch- Chinese soldaten per vliegtuig van de Tibetaanse hoofdstad Lhasa naar Pe king overgebracht. Dit bevestigt de In Taipeh ontvangen berichten over een anti-communistische opstand in Tibet. De woordvoerder zei, dat het vlieg veld van Peking een etmaal lang voor het publiek gesloten is gebleven, tot dat alle gewonden naar militaire hos pitalen waren vervoerd. Hij voegde er aan toe, dat in Peking voortdurend be richten de ronde deden over onrust in Tibet. TP EN brand in een warenhuis in *-J de Columbiaanse hoofdstad Bogota heeft aan ten minste 98 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, het leven gekost. De oorzaak van de brand was kort sluiting: in de gekleurde verlichting van een kolossaai kerst-tableau in het centrum van de etage gelijkvloers. Ge voed door papier en stro In de imitatie- kribbe, sloegen de vlammen over naar toonbanken die vol lagen met licht ont vlambaar speelgoed en geschenken van plastic. Toen de brand uitbrak was het zeer druk in het warenhuis. Vele mensen deden inkopen voor Kerstmis. De meeste slachtoffers zijn aan rookver giftiging overleden. Zij waren nog le vend uit het brandende gebouw ge haald. maar overleden in het zieken huis. Het schijnt, dat men de brand eerst niet zo ernstig heeft genomen. De bedrijfsleider zou de deuren, na het ontdekken van de brand, hebben laten sluiten om plundering te voor komen. Het resultaat was, dat hon derden in het brandende gebouw in de val zaten. Ook andere omstandigheden hebben ertoe geleid, dat de brand zulke ramp zalige gevolgen heeft gehad. Het wa renhuis had geen achteruitgang en er was praktisch geen brandblusmate- riaal. Alle doktoren m Bogota 2ijn naar de ziekenhuizen geroepen om hulp te ver lenen. Duizenden vrijwilligers meldden zich voor bloedtransfusies, of brachten dekens en medicijnen. Onophoudelijk riep radio-Bogota de bevolking op om hulp te verlenen. De burgemeester van Bogota, dr. Juan Pablo Llinas, zelf een medicus, leidde persoonlijk de behandeling in het „San Juan de Dios" ziekenhuis. Sultan Hamid II is by K.B. met in gang van 15 december op zijn verzoek eervol ontheven als adjudant in bui tengewone dienst van H.M. de Konin gin, zulks met dank voor de tot het tijdstip van de soevereiniteitsover dracht bewezen diensten. VER STATEN vlSJraiKisra miu ei "^VN. GISTEREN is Amcrika's tweede grote raketbasis in gebruik ge nomen. Deze basis, genoemd naar de overleden stafchef van de luchtmacht, generaal Hoyt Vandenberg, ligt in Californië, aan de kust van de Stille Oceaan. De aanleg heeft honderd mil joen dollar gekost. De Vandenberg-basis is ruim twee maal zo groot als die te Gape Canaveral in de staat Florida, die tot nu toe het toneel van de Amerikaanse proef nemingen met raketten en aardsatel- lieten was. Het schouwspel van de honderden dagjesmensen die bü Cape Canaveral naar het lanceren van raketten staan te kyken, zal men bij Vandenberg mis sen. Kan men Cape Canaveral namelijk tot op ongeveer 5 km afstand naderen, rondom Vandenberg is een gebied van (Van een onzer verslaggevers) In het Botlekgebied wordt voor de ESSO Nederland N.V. een raffina derij gebouwd, waarvoor een 172 hec tare groot terrein is gereserveerd. Hiervan zal begin 1960 ongeveer 80 hectare in gebruik genomen worden. Er is reecs een begin gemaakt met de bouw ven dertien tanks voor ruwe olie, die ieder een inhoud hebben van 24.000 mS en een diameter van 46 melei. Deze tanks zullen worden uitger'ist met drijvende daken, waar door vooi komen wordt, dat er b{j een gedeeltelijk gevulde tank een gas- ruimte is, omdat het dak rust op de vloeistof. Op deze wijze wordt bij gedragen tot het zuiver houden van de lucht Voor deze tanks moet niet minder dan 12.000 ton staal worden verwerkt. Voor de andere te bouwen tanks is in totaal 7.300 ton staal no dig. Er wordt op gerekend dat in de piekpe riode van de bouw 1500 personen op het tenetn zuilen werken. Voor de fundering moeten 2700 palen met een gemiddelde lengte van 25 meter ge slagen worden. Een paal kost gemid deld f 1000. Aan de westzijde van de derde petroleumhaven wordt een zee steiger gebouwd. Aan de zuidzijde ko men twee steigers, een voor zeesche pen en een voor lichters. Ook zal een 'spoorwegemplacement worden ge bouwd. Er zullen drie schoorstenen komen van resp. 90, 80 en 75 meter hoog. Op de scheepswerf van Van der Gies- sen in Krimpen aan de IJsel heeft ESSO Nederland thans een van de grootste tankers in aanbouw. Deze Esso X meet' 36.000 deadweight tons. De tanker kan circa 54.000 ton lading vervoeren. De tanker zou ongeveer 50 mlI|oen liter kunnen bevatten. Zou het schip met huisbrandolie geladen worden, dan kan daarmee gedurende ruim j 0.000 jaar een normaal huis verwarmd worden. De Soedanese regering van generaal Abboed heeft bestoten de Sowjet-Unie uit te nodigen om een delegatie van economische deskundigen te zenden, zo heeft radio-Caïro dinsdag bekendge maakt. Vrijdag 2 januari zal het veertig jaar geleden .zijn, dat de heer J. Hen- driksen, directeur der Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te "Utrecht, bij 45 km tot verboden gebied verklaard, deze bank in dienst trad. Y i Is A Botterdam: tvitie ae minstraai aa aoiei. jua,uv ».j. Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtendlenst abonnementen: 183019.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 •i-Gravenhage: Huygenspleln 1 - Telef. 183467 (3 lijnen Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klachtendlenst: 18 30JB30u, Telef. 3623GÖ. Dordrecht; Scheflcrspleln 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4571 Klachtendlenst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs SI cent per week 2 65 per maand, t 7,90 pei kwartjel. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijk» I lowlthpfjat'ietjr L>t J A H J S BKUINö SIAJ'f WAPENS NEER IN de «acht. van maandag op dlntdat heelt de Rljkswateritaat, in verband nr- i3 tuf «en Den Haas en Rotteerdam, op het slechtste gedeelte een aantal stalen portalen geplaatst. Hieraan zijn borden op gehangen, om de weggebruikers er op te wijzen hun snelheid te matigen en daardoor ongelukken te voorkomen. „Gewaarschuwd voor twee" „hobbelt het verkeer nu onder de waarschuwingsborden door. Canadian Pacific Rwy Netto-winst gedurende okt. jl, 1 545.830 4.508.187Ï; idem 10 maanden per 31 okt. S 26392363 (29.486333). Cuba RR Netto-verlies 4 maanden per 31 okt. f 1384.000 (1315.000). Ass. Dry Goods Netto-winst 3 maanden per 1 november Jl, 2 200.060 (1,800.000). of f 1.23 (1.05) per natvd.; idem. 9 maanden per 1 nov. 3 350.000 (3.225.000) of f 1.70 (1.73) per aam!.; Idem 12 maanden per 1 nov. S 7.060.000 (6.603.000) of 3.87 (3.S2) per aand. CANADA -TT'VAN DEN BERG w C.CANA O LANCEERTERREiN VOOR RAKETTEN SATELLIETEN etc. f r vn 4> m S'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1