Zwart? FRACTIELEIDERS BIJ INFORMATEUR Prof. Beel vandaag de Koningin naar mmowmm ■mmmm Raketbewapening dient Europa worden Navo-ministers keuren plan te versneld goed Luns sprak met over wapenlevera V erdraaiing Chauffeur door lifters in de nek geschoten Daders met auto er vandoor Klopjacht op zeeman die wilde schieten Kapelaan bracht hem tot rust Kamerontbinding vrijwel zeker Onregelmatigheden bij aankoop van Ned. waardepapieren Vondeling: ..Britse dreigementen zijn slechts bluf' Politie vond buit van grote juwelendiefstal Aan de rand van Amsterdam TWINTIG AGENTEN 'ÏN ACTIE m Ned. troepen in I960 naar Duitsland? pONDERMG 18 DECEMBER 1858 ZEST!E3«>E JAARGAKG No. 4175 r r r MORELE VER A A*TWOOR DFJJJKHElD" VANDAAG GESPREK MET DULLES Kritiek J due-* or: H. DE RU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) VANDAAG zal de informateur, prof. dr. L. J. M. Beel. aan H.M. de Koningin het resultaat van zyn onderzoek mededelen. Het is thans wel zeker dat aan Kamerontbinding niet te ontko- men zal zijn. De verhoudingen tussen de politieke partijen liggen zo ingewikkeld en de kans op een kabinet dat zou kunnen rekenen op de steun van een vaste meer derheid in de Kamer is zo klein, dat formatie van een dergelijk ka binet moet worden uitgesloten- V-J Ook het ontslag van de socia-1 temk cen iStS*1™" J listische ministers moet als zeker wordëu aangenomen. Wat dan blijft is het rompkabinet, dat ver moedelijk onder leiding van mr. Stmycken de lopende zaken zal afhandelen: VRIJHANDELS/OW öe ztfn (Van een onzer verslaggevers) OP EEN STILLE PLEK aan de rand van Amsterdam-Oost is gisteravond een Harderwijker jongeman in een door hem ge huurde auto neergeschotenDc daders, vnnoedelijk twee man nen, die nut hem een lift hadden gekregen, wierpen hem uit de auto in de berm en reden, zoals een bewoonster van een boerderij heeft gezien, met grote snelheid weg. Het slat htnffer, Gerrit Pfrom- mer, twintig jaar. hgt in zorgivek- I,-rndc toestand in het Onze Lieve Vrouiregastlnus tc Amsterdam. Hij heeft een schot onder het oor. cru schot in de nek en een kogel in dc buil: gekregen. Lichaam in de berm. Schot in de lucht Rg4tertf»ra: wmo oe wrrtasirsat ja xeiei, a:rt<m *t w. Po*tbus 1113 - Pcrstgiro No, 424519. Kiacbtendicnst abonnement"!!; 18-3(119.30 mir Zaterdags 17IE uur. Teleloon 115700. •s^lrareQhace: Huyjfensptein 1 - Telef. 183467 (3 Ulnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. <524807. Klachlendienit. IB 3019 30i>. Telef. 3625G# Dordrecht: ScheHcrspIeln 3 - Postgiro No. 424208. Telefoon 4j7i Klachtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon G78B2. AboortemcntsprlM 61 cent per week 5.65 per maand, 7.90 pel kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig: tol morgenavond) MEER WIND Overwegend /.waarbewolkt met later regen. Aan vankelijk matige, morgen tot krachtig of hard toenemen de wind tussen zuidoost en zuid. Weinig verandering in temperatuur. .Morgen: Zon op: 8.4-1 Maan op: 13.09 Onder: 16.29 Onder: 1.40 SOMMIGE mensen onder vtie de heer Burger m de Tweede Ka mer en de heer Vermeer in Amster dam hebben de gebeurtenissen in de Tweede Kamer van de laatste da gen in verband gebracht met de fran se parlementaiie toestanden cbe ge leid hebben tot de ondergang van dc vierde republiek. Wij vinden dat de beren Bulger en Vermeer de laatsten moeten zijn die zich aar. dergelijke vergelijkingen wa gen moeten. Want als iemands gediug gelijkt op de slechte gedragingen van Franse parlementariërs, dan is het hei gedrag san de heer Burger en de P.v.ri.A.- fraetie, De grote fout van de Franse viei- de icpubliek was, dat de parlcmentai re groepen de regering zagen met als een orgaan met eigen rechten en een zelfstandige verantwoordelijkheid, maar als een oigaun dat had te dan- Jon iar het pijpen \an de parlemen taire fracties. Onvoldoende zag men da onderscheiding van de eigen rech ten van het parlement tegenover de eigen rechten van de regering. Maar het is bepaald een beetje zot alt de heien Burger en Vermeer ons daarvoor komen waarschuwen. Want het waren de heer Burger en zijn vrienden, die de socialistische minis ters aan het dwangregime van de p.v.d.A.-fractie onderwierpen. Het was de heer Burger die de methodiek, die tot de ondergangvan de vierde zepubliek leidde, in het Nederlandse parlement introduceerde. Dal is een brutaal stukje en men moet dat door hebben en signaleren. ER zijn lieden, die In verband met de gebeurtenissen in de Tweede Kamer, praten over een zwarte dag voor dc democratie. Wij zijn het met die opvatting niet eens. Als een be paalde partij Iets verkeerds doet in de Kamer is de democratie nog niet in geding. De democratie beeft oen zwarte dag „ais Karacr-meerderhedeu^ vaceerde dingen doen. Wat er in "de ifagcn dat er „heibel" in de Tweede Kamer was, gebeurde, waren niet zulke verkeerde dingen. De Tweede Kamer heeft „neen" gezegd tegen de dictatuur van een minderheid. De Tweede Kamer heeft in de zg. ordedebatten van de laatste dagen voorkomen dat er een splitsing in de behandeling der belas- tingontwerpen werd aangebracht, die door socialisten en communisten van alle gading, in roerende eensgezind heid werd voorgestaan en die tot een bijzonder slechte soort van demagogie aanleiding zou hebben gegeven. Ook als men daarbij in aanmerking neemt dat de voorzitter van de Twee de Kamer daarbij een minder geluk kig ogenblik heeft gehad, kan men ge rust stellen dat de Kamer en haar voorzitter wat het wezen der zaak be treft de democratie hebben gediend. Het is met erg als er eens onrust en hevige strijd in de Kamer is. Als die onrust en hevige strijd dienen om een verkeerde politiek, om de dictatuur; van één partij te verhinderan, dan doet, de Kamer datgene wat zij clccn moet, en waarvoor zij gekozen is. Dan ver-1 dedigt zij de rechten en vr.„ :"d.'-i c« volks. En dat is de Kamer op 1.3.5* best. i t De informateur, prof. Beel, ont ving woensdag in zijn huis te Wassenaar de fractieleiders uil de Tweede Kamer. Van links naar rechts (in dc volgorde, waarin zij ontvangen werden): prof. Rommc, dr. Tila- nus, mr. Burger en dr. Bruins Slot. Dc demissionaire ministers als men althans over dit demissionair zijn eensluidend denkt zullen in het rompkabinet niets anders doen dan de zaken afwikkelen welke momenteel lopende zijn. Zij zullen vermoedelijk alle politieke discussies in de Sfaten- Generaal vermijden. Prof. Beel ontving gisteren achter eenvolgens prof. Oud, prof. Romme, dr. Tilanus, mr. Burger en dr. Bruins Slot. Hij was met zijn consultaties de gehele dag bezig. Nadat de informateur prof. Beel gis- runn/trf. nar? turo'j'hfnnlit oirt TI At Ha Tn dc omgeuig van Ede vor-„ Twijnen veel denncbomen. dl- ermcedelük als kerstboom ge luikt worden. Om dit euvel ,'gsu tc c^an iiceft men nu langs 'e bosrand borden neergezet, die tan duidelijkheid niets tc wen sen overlaten. A lie aspecten van de Britse \va- penleverantieo aan Indone sië heb ik met de heer Schvyn Idoyd diepgaand besproken. De resultaten acht ik niet geheel on bevredigend." Dit zei minister Luns woensdagmid dag na eeen onderhoud dut liü in Parijs met dp Britse minister van Buiten landse Zaken beeft gehad. Zoals ge meld. heeft de Britse regering beslo ten zes mjrinevliegüiïgen aan Indone sië f» leveren- Nader vernemen wij, dat de Ne derlandse regering niet zoals bi) de Amerikaanse wapenleveranties aan Indonesië tevoren op de hoog te is gesteld van het Britse besluit. Minister Luns zou vanmorgen om halfUen cen onderhoud hebben met de Amerikaanse minister Dulles. Aangenomen kan worden, dat mr. Luns zijn Britse ambtegenoot heeft ge wezen op het Nederlands standpunt, dat levering van wapens aan Indoesië de morele verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dat deze niet tegen Nieuw-Guinea zullen worden gebruikt en dat landen, die Indonesië van wa pens voorzien voorts de morele verant woordelijkheid op zich nemen tegen- indien dit toch maatregelen te nemen zou gebeuren. In een geheime vergadering van de NAVO-raad heeft mr. Luns woens dagmiddag het Nederlandse stand punt t.a.v. wapenleveranties in bre dere kring uiteengezet Mr. Luns verklaarde na afloop dat hij „niet ontevreden" was De Amerikaanse minister Dulles /ou het eerder inge nomen Amerikaanse standpunt (dat alleen wapens geleverd mogen wor den voor defensieve doeleinden) hebben bevestigd. In de vergadering van de NAVO- raad heeft mr. Luns, naar aanleiding van een rapport van het NAVO-secre- tariaat over Indonesië, de Indonesische kwestie uitvoerig behandeld. De Australische minister van Bui tenlandse Zaken. R. Casev. heeft over de verkoop van Britse Gannet-vlicg- tuigen aan Indonesië gezegd, dat dit een" commerciële transactie was. De Australische regering was zich volko men bewust van het argument, dat deze of dergelijke vliegtuigen, indien ze niet door Britse fabrikanten aan Indonesië waren verkocht, waarschijn lijk elders verkregen zouden worden zei hij De Chinese communistische party heeft besloten de invoering op grote schaal van het communestelsel in de grote steden uit te stellen. Zo luidt ecu donderdagavond te Peking gepu bliceerde resolutie van het partijcon gres. Momenteel vraagt men zich in Den Haag af of dit rompkabinet een demis sionaire status zal hebben. Het is be kend dat zowel prof, Romme als prof. Oud de ministers, die hun portefeuille ter beschikking van de Koningin heb ben gesteld, als demissionair beschou wen. De andere fractieleiders, die gis teren door prof. Beel werden ontvan gen zullen waarschijnlijk eenzelfde standpunt hebben ingenomen. Een gewezen Amerikaanse bankdi- jrecteur is in New York gearresteerd omdat hij ervan wordt verdacht onre gelmatigheden te hebben gepleegd bij het regelen van de aankoop door zijn bank van Nederlandse waardepapieren ter waarde van 495.000 dollar (1.881.000 gulden). Volgens de federale autoriteiten was de 48-jarige George A. Heany presi dent van de Security National Bank, Long Island, toen hij er in toestemde van de Nederlandse Handel-Maat- schappy (Netherlands Trading Society) een serie van 18 „notes"' van de F. L. Jacobs Company te kopen. Deze pa pieren vervielen 25 september en wa- ren betaalbaar bij een Zwitserse bank. Andere directeuren van de bank had den geen machtiging gegeven tot de aantoon van de papieren. Bij de Nederlandse Handel-Maat- sehappij in Amsterdam kon men ons niet nader over deze zaak inlichten. Het bedrijf is slechts zeer zijdelings bij de onregelmatigheden betrokken en heeft er geen nadeel van ondervonden. (Van een onzer verslaggevers) De door Engeland aangekondigde handelsoorlog tegen de zes EEG- landen ais gevolg van de controverse over het Vrilhandelsoverleg is „volko men bluf", aldus dr. A. Vondeling in een voordracht over liet landbouw beleid, gisteravond uitgesproken voor de leden van de landbouwstudieclub IJsselnionde. De (demissionaire) minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorzie ning beschouwt de aangekondigde af- weermaatregelen als een onderdeel van de Britse onderhandelingstechniek. „Engeland heeft behoefte aan een grote goederenstroom en kan zich der gelijke maatregelen eenvoudig niet veroorloven", aldus dr. Vondeling Daarom meende hij. dat men zich niet al te veel van deze dreigementen moet aantrekken. Wel moet Nederland trachten de handelspositie met Enge land te versterken, omdat daarmede zowel de land- als de tuinbouw is ge baat. Omstreeks haiftïen had hij een bespreking met de minister-president dr. Drees, waarna om haJfelf op het ministerie van Bin nenlandse Zaken een vergadering volgde met de niet-socialistischc mi nisters. Prof. Beel verklaarde nog niets te kunnen zeggen, doch de indruk was, dat de informateur, die zei naar huis te gaan, zyn eindrapport ging opstel len, dat hij in de loop van de dag aan H.M. de Koningin zal aanbieden. De Koningin zelf was vanmorgen al vroeg op het Huis ten Bosch, waar zy een aantal diplomaten ontving. De ministers van de vijftien Navo landen hebben gisteren in Parijs een plan goedgekeurd, dat voorziet in een snellere raketbewapening van de strijdkrachten in Europa. De opperbevelhebber van de Navo, generaal Lauris Norstad, heeft de na druk gelegd op de noodzaak van 1500 geleide projectielen op basissen in Europa in verband met de grote, nog steeds toenemende sterkte van dc Sowjet-legers. De ministerraad hechtte zijn goed keuring aan een plan voor de opbouw van de Navo-strydkrachten, dat voor ziet in een uitrusting met de laatste vindingen op het gebied van raketten pn atoomwapens. Naar uit kringen van de Navo wordt vernomen, staat generaal Nor- stad als ideaal voor ogen een goed geoefende, mobiele strijdmacht, die zowel met tactische atoomwa pens als met conventionele wapens kan omgaan, met daarnaast een sterke anti-duikbootvloot op de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Middellandse Zee. Hij zou te kennen hebben gegeven, dat hij een uitgebreide en goede bewa< pening op het ogenblik belangrijker acht dan een grote mankracht, hoewel hij ook nu, evenals in voorgaande ren, dertig divisies, uitgerust met ta„ tische atoomwapens, een absoluut minimum achtte. (De Navo beschikt nu over 22 divisies, die het volgend jaar hopelijk kunnen worden uitge breid met vijf NVestduitse en drie Franse divisies). In de" Navo-raad.zou 'kritiek, op Frankrijk zijn. geoefend omdat het niet voldoende medewerking zou verlenen. Volgens Amerikaanse zegslieden past Frankrijk deze tactiek toe om Wash ington onder druk te zetten, dit om de Verenigde Staten te bewegen tot instemming met de voorstellen van de Gaulle, die een nauwer Ameri kaans-Brits-Frans overleg beogen bij de beschouwing van internationale vraagstukken. De Franse afgevaardigde verklaarde echter dat Frankrijk de grootste krachtsinspanning van alle Navo-lan- den verricht in verband met zijn taak in Noord-Afrika. Frankrijk kent een diensttijd van 261- maand en heelt een miljoen man onder de wapenen. Bvi monde van minister Staf is gis teren in de Navo-raad een Benelux - voorstel ingediend voor verbetering van de coördinatie in de N.A.V.O, en integratie van de Atlantische strijd krachten. Dit voorstel zal vandaag na der door de vijftien ministers worden besproken. De volgende zitting van de N.A.V.O.- raad zal van 2 tot 4 april In "Washing ton worden gehouden, aldus is woens dag van gewoonlijk welingelichte zijde tc Parijs vernomen. Deze zitting valt samen met de her denking van het feit, dat tien jaar te voren het Noordatlantisch verdrag te Washington werd ondertekend. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens een verkeerscontrole op de Prins Hendrikkade te Amsterdam heb ben twee rechercheurs In een. auto de zo goed als volledige buit gevonden van de eind oktober bij de juwelier Brccn op de Amsterdamse Nieuw en dlik gepleegde Inbraak. Daar werd voor 85.000 gulden aan gouden en zil veren sieraden gestolen. Tot nu toe zijn vier arrestaties ver richt. Het is nog niet zeker of de dader zich hieronder bevind*. De 52-jarige Berlijnse vrouwenarts dr. Wolfgang Wohlgemuth is door het hooggerechtshof in Karlsruhe vrij gesproken. Hij stond terecht wegens „landsverraderlüke betrekkingen" met Oostduitse functionarissen. HET Parool" heeft dinsdagavond een slecht staaltje van socialis tische propaganda weggegeven. Het blad wist te melden, dat dr, J. Schouten maandagmiddag, toen hij op het Binnenhof liep, vier rechtse parle mentsleden tegenkwam, die „triomfan telijk het relaas deden van wat zij zo juist in de Tweede Kamer hadden uitgehaald". Dr. J. Schouten zou het verhaal zwij gend hebben aangehoord, het grijze hoofd hebben geschud en toen gezegd hebben: „Ik ben blij, dat ik daar niet bij heb hoeven te zijn". Vervolgens zou de a.-r. staatsman zich hebben afgewend en de parle mentsleden beteuterd hebben achter gelaten. Het blad knoopt hieraan de conclusie vast, dat het commentaar van dr. Schouten boekdelen sprak, mede gezien in het licht van het feit, dat dr. Schou ten „altijd straten ver uit de buurt placht te blyven van alles wat ook maar bij benadering ais een inbreuk op de Grondwet kan worden beschouwd". Wij hebben dit verhaal aan dr. Schouten voorgelegd, die zich niet wei nig verbaasde over deze weergave van wat zich op het Binnenhof zou hebben afgespeeld. Dr. Schouten heeft geen parlementsleden gesproken. Wel werd hij maandagmiddag, toen hij zich naar een bespreking spoedde, aangesproken door een viertal hem onbekende per sonen, die hem vertelden, dat hij „heel wat had gemist" en op rijn vraag „zo, wat dan?" een relaas gaven van wat zojuist in de Tweede Kamer was ge beurd. Vervolgens heeft de heer Schouten inderdaad gezegd, dat hij biy was daar niet bij te zijn geweest zonder daar mede evenwel zijn oordeel te kennen gegeven te hebben over wat er gebeurd was. „Er was in elk geval geen sprake van dat ik mij aan de kant van de socialisten schaarde. Ik wist ei* immers te weinig vanaf," aldus dr. Schouten. Wij mogen dus vaststellen, dat het socialistische blad er maar wat op los heeft gefantaseerd en een slecht pro pagandastukke heeft geschreven, waar in de waarheid niet weinig geweld werd aangedaan. Gerrit Pfrommer is de zoon van een Harderwijkse slager. Gistermiddag had hij voor zijn vader geld geïncas seerd bij klanten. Onmiddellijk daar na, dat moet omstreeks vijf uur zijn geweest, heeft hij in Ermelo cen auto gehuurd om zijn verloofde, die in Am stelveen verblijft, op te zoeken. Wat zich tussen vijf en zeven uur heeft af gespeeld is onbekend maar de recher che vermoedt, dat hij ergens onderweg lifters heeft opgepikt en dat deze hem bewogen (of gedwongen) hebben dc normale route te verlaten en de Kruis- laan op te rijden, die in een onverlicht gedeelte eindigt, dat tussen volkstui nen en een poldertje doorvoert. De heer N. C. Oostenrijk en zijn echt genote. die aan dit donkere deel van de Kruislaan een boerderij bewonen, hebben twee schoten gehoord. Aange ven het slachtoffer drie schotwonden heeft, wordt aangenomen, dat het eer ste schot werd afgevuurd onder het viaduct in het spoorwegemplacement Oost. Mevrouw Oostenrijk had juist haar auto uit de schuur achter hst huis ge haald om naar de stad te rijden, toen zy de twee schoten hoorde, gevolgd door het gieren van een remmende auto. Ze zette haar groot licht aan en zag in de lichtbundel een auto en een man die daar op toesnelde. Die man stapte rechts in en meteen daarop trok de wagen fel weg. Hieruit leidt de politie af, dat er twee overvallers zijn geweest. De wagen verdween in de richting van de Oosterringdijk, via welke men de stad, maar ook, bij Die- men, de Gooiseweg kan bereiken. Mevrouw Oostenrijk stapte uit haar wagen en ging op de weg kijken. In de berm struikelde zij over een li chaam, dat in een bloedplas lag. De toedracht was duidelijk: op deze plaats, voor haar huis. had men zich van het slachtoffer ontdaan. Twintig minuten later, nadat de Oos tenrijks politie en geneeskundige dienst hadden gewaarschuwd, was Gerrit Pfrommer, die bewusteloos was en he vig bloedde, op weg naar het zieken huis en stroopte de politie de omge ving af. eerst op zoek naar een Opel Rekord, later, toen via de vader van het slachtoffer en de verhuurder meer over de wagen bekend was. naar cen blauwe Opel Rekord met crème dak. kenteken VX 8941. Radio en televi sie werden ingeschakeld teneinde de/e wagen op te sporen. Tol nog toe zon der resultaat. Wat het motief van deze overval is geweest is nog een raadsel. Had Gerrit, na het innen van kwitanties voor zyn vader, veel geld op "/ak? De recherche vond op hem een portemonnaie met ongeveer honderd gulden. Heeft hij meer bij zich gehad" Zo ja: hoe wisten de daders dit" Pas diep in de nacht was Gernt Ptrommer in zoverre bij kennis, dat de politie hem kon verhoren. Hy kon slechts een vaag signalement geven van zijn belagers: allebei een fors postuur. Aangenomen wordt, dat het mannen zijn, die in Amsterdam vrij goed be kend waren want alles wijst erop. dat zij Gerrit opzettelijk naar de stille plek bij het Nieuwe Diep hebben doen rij den. Bij liet ter perse gaan van deze editie vernamen wij. dat de auto gevonden is; van d* daders ontbreekt nog elk spoor. (Van een onzer verslaggevers) Kapelaan C. de Jong uit de pastorie in de Chasséstraat in Amsterdam-West is er woensdagavond omstreeks twaalf uur in geslaagd de 28-jarige zeeman W. S., die In een vlaag van verstands verbijstering dreigde op zyn buisge noten en de politie te zullen schieten, te overreden zijn vuurwapen te ont laden en af te geven. Van dinsdag avond af heeft de Amsterdamse re cherche getracht S. te grijpen, xnaar bevreesd voor eventuele gevolgen ging de politie er niet toe over de lloonUomniJssarls II. <J. van der Melen (links) en hoofdinspecteur 3. Botti In al- u achting voor de woning van de met een pistool dreigende zeeman aan de Baarsjes- «i's i:i Amsterdam. Even later versenren de zeeman in de raamopening op de derde etage ..Willen de heren commissarissen met me piatcn.**. schreeuwde hij naar beneden. Maar de poli tie vond het risico te groot en lilèei afwactucn. man, die gisteravond op dc Adm. do Ruyterweg een schot in de luebt loste, desnoods met geweld te overmeeste ren. Dinsdagavond werd de politie ge waarschuwd, nadat S. gedreigd had zijn ouders, zuster en broer te zullen neerschieten, als zij niet onmiddellijk: het huis verlieten. Het vuurwapen was een revolver, die hij jaren geleden, had meegebracht uit Korea, waar hij enige tijd heeft gevochten. Men voldeed aan het bevel en allen hebben die nacht elders doorgebracht. De broer heeft geslapen in de auto, die voor de woning aan de Baarsjesweg stond geparkeerd. De politie kon en wilde niets uit richten, want dat was te gevaarlijk. S. trok zich later op de avond terug in zijn slaapkamer, sloot zich op en be gaf zich ter ruste. Intussen hielde de politie buiten de wacht. Ook overaag werd een oogje in het zeil gehouden. Woensdagavond ging het echter mis. De zeeman zag kans ongemerkt door het door de politie gelegde cordon heen te breken en liep in de richting van de Admiraal de Ruyterweg. Op de hoek van de Slatuinenweg en de Admiraal de Ruyterweg botste S. tegen een passerende dame aan, die met haar echtgenoot, de heer A. de Wit, op weg was om naar een televisie uitzending te gaan kijken. De heer De Wit maakte een nijdige opmerking, waarop hij twee vuistslagen in het ge zicht moest incasseren. En tegelijk schoot S. zijn pistool in de lucht af. Daarmee had de man rich verraden, want de politie dacht, dat hy nog in huis zat. Een wilde klopjacht volgde, AI wat van de politie was rende met getrokken pistool achter het gevaarlijke indivi du aan. Inplaats van zich te versprei- Zie verder pag. 3. Ie kol (Van een speciale verslaggever) De minister van Oorlog, ir. C. Staf, heeft woensdagavond in Parijs meege deeld dc hoon te koesteren, dat in I960 een Nederlandse gevechtsgroep in West-Duitsland kan worden gelegerd, ter sterke van 1/3 divisie. Minister Staf verklaarde van zijn Duitse collega Strauss de verzekering te hebben gekregen, dat de Bondsrepu bliek graag haar medewerking hierin zal verlenen. Gezien het grote strategische belang om de plaats, waar het front in geval van een aanval uit het oosten zou moe ten worden gevormd, heeft zei mi nister Staf de ligging van een der- gelijke,gevechtsgroep altijd een Neder- landse^wens gevormd. Het zou de bedoeling zijn de ge vechtsgroep elke drie maanden af 1* lossen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1