VIERMAAL ZO ZWAAR ALS SPOETNIK Band met Eisenhower's stem in kunstmaan 3 I m „Chroestsjew had Boelganin bekent fouten zijn 25 jaar na kerst vlucht __met de „Pelikaan" 1 KLM-pioniers gehuldigd Kahinet-Strurcken niet demissionair Y erkiezings koorts komt reeds op Navo slaat terug met A-wapens Schild mag niet worden verzwakt r Spoedig mens met Atlas omhoog Mobilofoons voor redding vletten SOCIALISTISCHE OPPOSITIE WORDT WEERSTAAN Actie Zeeman krijgt 31/, jaar COMMUNIQUÉ IN PARIJS: VRIJDAG 19 DECEMBER 1958 r ZESTIEIWE JAARGANG No. 4178 Stem van Eisenhower Elektronisch brein J pi a h 3s - orgIs rv'-è* 'K 'IU Directeur: H. DE HUIG J Hoofdredacteur: Dr. J. A. fcL J. S. BKUiNS SLOT IN, HET DIEPS TE GEHEIM heeft de Amerikaan-e luchtmacht een zeer zware ktniMiiuum gelanceerd. die «ind« an morden twee uur een langgerekte elijitiselie InuiiTom de aarde he- jehrijft. Het i- «Ie zwaarste aardsalelliet die tot dusverre werd af geschoten: zij weegt bijna 4.000 kilo. dat i« \ier maal zoveel als de groot-te Ru«i»i-ehe kun-luiaan. de Spoetnik III. President Ei-enliower. die het feit wereldkundig maakte, ter- klaarde dat deze lancering een belangrijke «tap voorwaarts betekent in de ontwikkeling tan de ruinitetaart. Deskundigen verkondigden als hun mening dat een tlnelit tan een men- in de ruimte titans binnen afzienbare tij«i kan worden ondernomen. In twee opzichten t.s «lc lancering tan het grootste gewicht: 1. Voor het eerM i- een piojectiel geheel m zijn haan geleid en niet gedeeltelijk zoal- bij torige satellieten; 2 Voor het contact tussen de satelliet en de aarde tvordt gebruik gemaakt van een re volutionair verbindingssysteem, waarmee signalen kunnen worden opgevangen en uitgezonden naar een voorat te bepalen plaats en op een vooraf te bepalen tijd Een Atlas-raket wordt startklaar gemaakt. Ondermijning An ti-partijmoerai Plichten Van onze parlementaire, redacteur) j_JET ..rompkabinet-Stniycken"' zal na zijn optreden alle socialis tische oppositie weerstaan. De protestantse en roouis-katliolieke ministers zullen ge«'n demissionaire -latns hebben, wanneer zij maandag. a.«. \oor de Tweede Kamer verschijnen. Hoewel de informateur prof. Beel. ook gisteren de gehele dag nog heeft gezwegen, menen wij te mogen aannemen, dat hij in het rap port. dat hij vandaag aan 11.'M, de Koningin zal uitbrengen, als voor naamste resultaat van zijn bemoeiingen deze mededelingen zal doen. Gisteren is de gehele dag druk geconfereerd en hoewel men aller- wege een geheimzinnig stilzwijgen bewaarde, is toch wel iets uitge lekt van hetgeen in het Torentje, waar minister Struycken en zijn „rompministers" met de informateur en de rechtse fractieleiders vergaderden, is besproken. Reeds vroeg fZie verder pag. 3. 3c kol.) (Van onze parlementaire redacteur) De verkiezingskoorts hééft reeds vat 'op NederTaricU Alle partij bureaus werken momenteel onder hoogspanning om te zorgen, dat de aan de komende verkiezingen verbonden activiteiten, zoals kan didaatstelling en propagan'da-actie, doelmatig en snel kunnen wor den verricht. De bureaus van de A.R-Partij en van de Chr. ITist. Unie nemen momenteel maatregelen om aüe kiesverenigingen in het land in de kortst mogelijke tijd te ïuobiliseieti. BODEGRAVEN De dood van Finse Henny Kituraua; wnie oe wittwuwu m - iciei. noiuu it t., Postbu» 1112 - Postgiro No. 424319 Kischtcndlenst abonnementen. 18 30lf»30 UUr Zaterdag» IT—18 uur. Tcicloon 113700 •»-Gr*Tcnb*sr: Huygcn»pleln l - Tclel. 183407 ;3 innen Postbus 1091 - Postgiro No 424307 KJachtcndienn: 18150lOJlhi, Telef 3623C9 Dordrecht: Scheffer»pJein Z - Postgiro No. 424208 Tcicloon 457( Klnchtcndicnst na !7 30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 07882 Abonnementsprijs 61 cent per sveek I 2 55 per nwand, 7.90 pei kwartaal. Losse nummer» 13 cent Verschijn, dagelijks (Geldig: tot morgenavond) VEEG WIND Veranderlijke bewolking: met nu en dan regen. Matige tot krachtige, tijdelijk harde wind. Aanhoudend zacht. Morgen: Zon op: 8.45 Maan op: 13.33 onder: 16.30 onder: 2.43 Atlas-raket van draait om de 4.000 kg aarde deze gegevens met de uitgestippelde koers en binnen enkele seconden gin gen instructies" terug voor de even tueel benodigde correcties. Toen de Atlas eenmaal in de baan om de aarde was gekomen was l'.ij op zichzelf aan gewezen. De kunstmaan, bestaande uit de complete derde trap van de Atlas- raket, zal ongeveer 20 dagen in haai baan blijven en daarna langzaam naar de aarde terugvallen. Iedere 100 minuten volbrengt de satelliet een omwenteling om de aarde met als hoogste punt 1.005 km en als laagste punt 185 km. 's Nachts zal zU als een heldere ster zichtbaar rijn boven bel zuldelilke deel van de Ver. Staten. De baan van de kunstmaan loopt niet over Rusland. De poging om de Atlas in een baan om-de aarde te brengen kwam veel spoediger dan men verwacht had. Op 3 december was aangekondigd dat men hoopte de Atlas binnen twaalf maan den voor het lanceren van een satel liet te kunnen gebruiken Een medewerker van de afdeling ruimtevaart van de Convairfabriek, dr. Ehrieke. heeft gezegd, dat dit experi ment aantoont, dat de romp van de raket als ruimtestation kan worden gebrnikt, „Wij kannen nmet de „Atlas" een mens in de ruimte brengen, waar- -p» t*-. hü speciale maatregelen moeten wor- i I _ppn it V H-VOPthfl den getroffen om hem in leven te hou- w'vA II lv. ITO V \J LLiJtlX den". (Van onze correspondent) De kustwachtstntions ten noorden van Den Heider en de daarbij behoren de jedcungvletten worden op het ogen blik voorzien van mobilofooninstalla ties. Hierdoor wordt het reddingwezen aanzien'ijk verbeterd, aangezien men, zoals dat met de reddingboten reeds het gevat was, nu ook geregeld con tact kan houden met de reddingvlet- ten, wanneer ze in open zee zijn. in de r.abue toekomst zal deze ver betering worden uitgebreid tot de pos ten en vletten ten zuiden van Den Helder. Eisenhower werd van de lancering op de hoogte gesteld kort voordat er een diplomatiek diner op Het Witte Huis zou beginnen. Nadat de president en mevr. Eisenhower alle diplomaten hadden ontvangen gnig Eisenhower In het midden van dv zaal staan en maakte bekend dat een Atlas-raket in een baan om aard2 cirkelde. In een verklaring van het Penta gon werd even later gezegd: „Deze geslaagde lancering betekent een be langrjjke stap voorwaarts tn het ruimte-onderzoek en zij opent nieu we wegen voor de Ver. Staten e.i het gehele mensdom bij hun pogin gen de vreedzame gebruikmaking van de ruimte buiten de dampkring te onderzoeken. Een van de belangrijkste onderdelen van het experiment vormt een nieuw verbindingstelsel, dat thans tussen «ie aarde en de Atlas-raket bestaat. In de satelliet bevindt zich nl. een bandopnemer, die zowel radiosignalen all gesproken woorden kan ontvangen en naar de aarde terugzenden wanneer van de grond af een signaal gegeven wordt. Naar Associated Press verneemt zou op deze band een verklaring van pre sident Eisenhower opgenomen zijn. An derhalf uur na de lancering heeft men voor het eerst het nieuwe verbmdings- systeem geprobeerd, maar dez.e procl aiming slaagde slechts gedeeltelijk aangezien de uitgezonden boodschap, verminkt door de satelliet werd terug geseind. Het voornaamste doel van het expe- f'Rient is van de satelliet een heruitzen dingsstation voor radiosignalen te ma ken, aldus een woordvoerder van hel ministerie van Defensie. Het nieuwe communicatie-systeem zou een van de beste bewaarde ge- belraen van de laatste jaren zijn cu een grote stap voorwaarts betekenen. Het apparaat is slechts een „voor- j proefie" van vliegende relaisstation die 24 uur per dag militaire berichten over de gehele wereld kunnen door kenden. De woordvoerder voorspelde dat In de toekomst nog meer lancerin gen in het kader van het experimenten sullen plaatshebben. He koers van de Atlas-raket werd et" gigantische elektronisch brein, dat Per seconde 10.000 berekeningen ka" bihyren Kort voor de start gaf het "Pf "aat het nroiectiel zijn koers, stel- het de machines in werking en gaf an4arp instructies. Tijdens het eerste •tadium van de reis zond het proiec- hel gegevens terug over het verloop Alle KN'VB-wedstrjiden, die zater dag zouden worden gespeeld in de dis tricten IVest I en West n, zijn in ver band met de gesteldheid van de ter reinen afgelast. Tijdens een volkomen onverwachte toespraak tot het centraal comité van de Russische communistische partij, heeft ex-premler Boelganin de juist heid erkend van de ernstige kritiek die door Chroestsjcw op hem is uitge- ócfend. Hij zei onder andere: „Toen in 195' Twee pioniers van «1e KLM. de vroe gere boordwerktuigkundige J. M. II. Grosveld en de oud-vlieger L. Sillevis zjjn gisteren op Schiphol gehuldigd door de directie van de KLM. Het was gisteren precies een kwart eeuw ge leden dat de ..Pelikaan" van de Am sterdamse luchthaven vertrok voor de beroemde kerst-recordvluclit naar Ba tavia. De president-directeur van de KI..M, de heer I. A. Aler merkte gisteren op dat de maatschappij nog dagelijks pro fiteert van de ervaringen van beide pioniers, opgedaan bij de kerstvlucht. Tan de vlucht. Het brein vergeleek „Honderd uur is de bemanning in I,. r iiourduerkluigkutidiiie Gros veld (links) en „Boontje" Sillevis (rechts) li.ru 11 Sisterinntclag nog eens, samen met de president-directeur tan de KLM, de heer Aler, het loxboek van De l'eli- kaan, bijgehouden tijdens de befaamde kerstpostvhiclit. die juist een kivjrt eenu celcden uiteetoerd werd. Heel Nederland leefde destijds mee met de bemanning die op 18 december 1933 van Schiphol eer- trok naar Batavia en op 30 december in het vaderland weerkeerde. touw geweest, waarvan 84 uur m c!e lucht Toen al slaagde men erin de grondtijd aanzienlijk te beoerken, er varingen waarop later kon worden voortgebouwd", aldus de heer Aler. Dat e«* overigens in die 25 jaar veel is gebeurd, blijkt uit de omzetcijfers, toer, zes miljoen, in het afgelopen i«uu 500 mihoen gulden En natuurlijk werden er vele her inneringen opgehaald bij de herden king. Zie daarvoor ook het artikel m dit nummer. de Muti-partij van Malenkow, Kaga- no' .ltsj, Molotow en Sjepilow haar ac- ti /iteiten ontwikkelde, ondersteunde J c die. Ik werd hun medestrijder en nedeplichtlge. „Omdat ik toen voorzitter was van de raad van ministers (premier), ben ik niet alleen hun medeplichtige ge worden, maar ook nominaal hun lei der." „••Vlies %vat Chroestsjew tegen mij heeft verklaard is waar. zei Boelga nin wiens naam pas een maand ge leden, door de tegenwoordige Rus sische premier in verband is gebracht met de „anti-partijgroep". „De leden van de anti-partijgroep", aldus Boelganin, „hebben dc door het 2öste partijcongres uitgezette koers, dia met zoveel succes in dc praktijk is toe gepast, voortdurend gehinderd. Zij vertraagden cn ondermijnden het werk van het presidium vari het centraal comité". „Dc strenge en beginselvaste vast stelling van de misdadige activitei ten van de anti-partijgroep en mijn deelneming eraan onthulden, en hielpen mij mezelf bewust te wor den van, alle kwaad van de groep Ik heb de vunsheid gezien van het anti-partij moeras waarin ik mij be vond". aldus de vroegere Russische premier. Werkend m de raad voor de natio nale economie zie ik het geniale ka rakter en de wijsheid van de politiek van onze partu en het centraal comité, waarvan het piaktische werk dc na- tionele economie van het land leidt" „Heden tracht ik oprecht de plich ten te vervullen die het centraal co mité mij heeft toevertrouwd", aldus de boetvaardige Boelgauin. Boelganin noemde in zijn rede Mo lotow „een man die volkomen van volk en dagelijks leven vervreemd is, en van industrie of landbouw totaal niets weet", Malenkow is „een intrigant, goed voor elke smerige streek en alle laagheden", aldus Boelganin en KagJ- nowtisj „een mooiprater, die het werk van andoren stoort met ?i|n lange toe spraken" Boelganin. die m augustus jongstle den Stawnopol in de Kaukasus tot standplaats kreeg, is 63 jaar. Zijn ver rassende ledevoering van gisteren werd door radio-Moskou uitgezonden. Zij werd vandaag in extenso gepubliceerd door het regenngs-orgaan Izwestia en hef aartii-orgaan Prawda. Waarnemers In Moskou merken op dat Boelganin's verklaring op een psychologisch gezien zeer belangrijk ogenblik komt. namelijk zes weken voor de opening van het 21ste partij congres. dat vermoedelijk het padtij- congrcs van de grocp-Malenkow zal vellen. Er zijn nog enige punten, waarvan wij menen, dat zii vaststaan: 1. Het ontslag van de socialistische ministers zal worden aanvaard, 2. Dit „rompkabinet" zal bestaan uit de negen protestantse en rooms- katholieke ministers, die hun por tefeuille ter beschikking van II.M. de Koningin hebben gesteld, even tueel aangevuld met een of twee nieuwe ministers. 3. Door dit „rompkabinet" zal een ver zoek tot Kamerontbinding aan de vorstin worden voorgelegd. 4. Als voorlopige verkiezingsdatum is vastgesteld II maart 1959. De moeilijkheden van staatsrechte lijke aard, waarmede men zich giste ren de gehele dag heeft beziggehou den. moeten worden gezocht in de sta ins. die het „rompkabinet" zal krijgen. Deze zijn opgelost. Gistermorgen begon prof. Beel al vroeg met zijn informatietocht. Hij be gaf zich naar het kabinet van de mi nister-president, waar hij een onder houd had niet dr. Drees. Onmiddellijk daarna had hij in het befaamde Toren tje, waar de werkkamer van minister Struycken is gevestigd, een onderhoud met zeven met-socialistische ministers. Vandaar spoedde prof. Beei zich naar huis in Wassenaar om vervolgens om streeks cén uur H.M. de Koningin vasi de stand van zaken op de hoogte te brengen. Terugkerend van de vorstin, die op Huis ten Bosch verbleef, ging de in- Dit alles schijnt thans vergeten en Wij ontvingen van het secretariaat van de P.v.d.A. een brief met verzoek een communiqué in "ns blad te publi ceren waarin staat dat de P.v.dA. een krachtige voorlichtingsactie wil voeren. Daarvoor is geld nodig en daar wordt een inzameling voor gehouden. Gironummer wordt vermeld. Wij geloven niet dat het op onze weg ligt deze actie te bevorderen. Te gen de voorlichting van do P.v.dA. hebben wij nogal wat bezwaren. Maar er ligt wel een les in voor ons. De P.v.d-A is de verkiezingsactie al begonnen. Dat is al begonnen op de dag dat minister Hofstra viej. En de P.v.dA. is volop aan hot mobiliseren. Wij mogen niet achterblijven. Alge mene politieke mobilisatie onzerzijds is plicht! (Advertentie) Mt vraagt brochure Telefoon 01 726:21 68 Via een tolk heeft de 36-jarige Noor se zeeman F. F. E. vanochtend verno men, dat de Amsterdamse rechtbank hem heeft veroordeeld tot drie jaar en zes maanden met aftrek der preven tieve hechtenis wegens mishandeling, de dood ten gevolge hebbende, van de 27-jarige Finse Henni Hyvarinen. Dit is de enige van de intertjjd ge ruchtmakende drie moorden op be woonsters van een bepaalde buurt in Amsterdam, die tot heden tot oplossing is gebracht. De rechtbank achtte noch doodslag, noch zware mishandeling bewezen. De officier van Justitie had tegen de Noor wegens doodslag vijf jaar met aftrek geëist. De zeeman heeft bekend, de vrouw iu de nacht van 21 op 22 mei j.l. in. haar, kamertje aan de Sint Olofsteeg met eèr cognacfles op het hoofd te hebben ge slagen na een ruzie over de vraag wie een nieuwe fles cognac zou gaan ko pen. De vrouw is daarna zodanig door een scherp voorwerp aan de hals ver wond dat zij is doodgebloed. De man stond volgens zijn superieu ren en de rapporten zeer gunstig be kend. -- vergeven. De PvdA-pers doet in ieder geval nu voorkomen, of bet de niet- socialistische ministers zijn geweest, die de bewindsman van Financiën hebben geremd in zijn activiteiten ten behoeve van de arbeiders. Over de heer Suurhoff wordt ge zwegen. De verdediging van diens loonbeleid en de daarmede nauw ver band houdende gerechtelijke procedu res, is een moeilijker aangelegenheid. De arbeiders weten namelijk te goed wie voor het loonbeleid in Nederland in grote trekken verantwoordelijk was. Vermoedelijk zal hier echter ook wel wat op worden gevonden. Prof. Samkalden, de demissionaire minister van Justitie heeft gisteravond in Bussum reeds verklaard, dat hij midden in zijn wetgevende arbeid het departement van Justitie verlaat, het geen betekent, dat ook een nieuwe re geling van het stakingsrecht is op geschort. Uit hetgeen de laatste dagen in so cialistische kring is gezegd en geschre ven, valt op te maken, dat men in de verkiezingscampagne zich voor een groot gedeelte van het na 1956 ge voerde beleid zal distantiëren. Het zal een félle verkiezingsstrijd worden. Daarvan Is ieder overtuigd. Maar de algemene verwachting is ook, dat er met enthousiasme zal worden gewerkt. Uit de^ reacties in het land kan men opmaken, dat dit keer meer dan tijdens andere naoorlogse verkie zingsacties tal van jongeren gereed staan om aan de verkiezingsstrijd deel te nemen. De KVP heeft reeds telegrammen verzonden aan de leden van de kies raad, waarin wordt medegedeeld, dat ernstig rekening moet worden gehou den met verkiezingen op 11 maart 1959. De propagandamachine van de PvdA was al weken geleden gemobi liseerd. Dc grote vraag is momenteel, wie de lijsttrekker van de socialisten zal zijn. Men betwijfelt namelijk in de kringen van de PvdA. of dr. Drees nog wei genoeg aantrekkingskracht zat hebben om ais landelijk lijstaanvoerder te fungeren. Gezien dc publiciteit welke de hce- Hofstra thans in „Het Vrüe Volk" ten deel valt, acht men het niet onwaarschijnlijk, dat hij de PvdA-lijst zal aanvoeren. Anderen menen echter, dat deze pu bliciteit noodzakelijk is om de figuur Hofstra weer in de rijen der arbeiders als rasechte socialist te introduceien. Het socialistische aanzien van de de missionaire bewindsman heeft name lijk ernstig geleden door de aanval, die de secretaris van het NVV, de heer A. Kloos, enige maanden geleden op zijn beleid heeft gedaan. In „De Vakbeweging", het kader orgaan van het NVV werd toen name lijk gesteld, dat het 't beleid van minis ter Hofstra was. dat een loonsver hoging aan de arbeiders in de weg stond. z» '7,J' <k' 4-^—S .rvpV-?. 1'. ,Y' - Bit is dr auto, uaarin woensdagavond een poging tot moord op een jongeman uit Harder» ijk uerd gepleegd. Hü werd gis teren aangetroffen aan do scliagerlaan In Amsterdam-Oost, enkele kilometers van de Knulslaan, waar het misdrijf werd gepleegd. De auto zat vol bloed; het contactsleuteltje ontbrak. Zie ook pagina 3, 5e kolom De twee Griekse Cyprioten, die ter dood waren veroordeeld wegens moord op een derde Griekse bewoner van Cyprus, hebben gratie gekregen. Hun ilraf is veranderd in levenslang. Aan liet einde van zijn driedaagse conferentie over militaire, politieke en economische problemen heeft de ministerraad van de Navo gisteren een communiqué uitgegeven, waarin ver klaard wordt, dat hel schild van de Navo niet mag worden verzwakt, dat nauwer politiek overleg noodzakelijk is en dat een oplossing van de Duitse kwestie thans urgent is. De Navo is vast besloten in geval van eel. aanval terug te slaan met atoomwapens en zal blijven voortbouwen aan zijn militaire kracht. De raad heeft o.m. een Benelux- voorstel voor een doelmatiger werking van de organisatie aangenomen, doch dit besluit zal naar verluidt niet wor den gepubliceerd aangezien het een interne kwestie is. Secretaris-generaal Spaak heeft hei eindcommuniqué van de conferentie toegelicht, Op een vraag waarom de raad dit jaar de nadruk op militaire kwesties heeft gelegd, terwijl vorig jaar juist de nadruk op economische en weten schappelijke samenwerking was ge vallen, merkte Spaak onder alge mene hilariteit van de journalisten op, dat „het zestiende lid van het bondgenootschap Chroestsjew feiten heeft opgedrongen waar de Navo-landen niet onderuit kunnen." Over het Benelux-voorstel, dat door minister Staf naar voren is gebracht en dat tot doel heeft dc coördinatie en integratie van de Navo-strljdkrachter te bevorderen, zet de Nederlandse minister Luns gisteren na de confe rentie, dat dit vooral door de kleine landen van de Navo goed is ontvangen. Er zijn op grond van dit voorstel con crete resultaten bereikt, waarbij de militaire bevelhebbers van de Navo zich over de formulering tevreden hebben getoond, aldus mr, T,im«.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1