Handschoen Randstad Holland krijgt geen zuiver „groen hart MAAR WORDT OOK NIET GEHEEL VOLGEBOUWD Kunstmaan zond kerstboodschap uit Nieuw Guinea was één rote verrassing kmm nn Vluchtende inbreker benen geschoten in DIRECTEUR NATIONAAL PLANBUREAU: Prof. Beel bracht eindrapport uit 0ol< Reken hebben rijbewijs nodig Spaanse politieman en zijn vrouw roofden twee ton onderde ens Veel interesse voor Bedrijfsauto-RAI Politie bewaakte melkfabriek Raadslid verzette zich te^eii politie Dr. Ëuwe treedt (nog) niet af Ruim 1000 voor advies om niets te doen Londen stelt hogere invoerquota voor ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 -A ZESTIENBE JAARGANG No. 4177 Slem van Eisenhower Dr. PLATTEEL (OP SCHIPHOL): Zwaarte]) u nl MOEILIJKHEDEN MET DE 37 VRIJWEL VOORBIJ Voorbij A Lel ro pool „Geen boerenkool'" PILOTEX STAK EX BIJ .„AMER rf.AX AIRLIXES" Guinee ei.st erkenning van Frankrijk REL IN PARLEMENT VAN ZL1D-KOREA Anderhalf jaar voor fraude van 10 mille Yraclitaulo in ravijn: 34 Turken gedood FRANSE KINDEREN TOT U JAAR NAAR SCHOOL 14 dayen gratis fN pirecteur: H. DE KU1U r Hoofdredacteur: Üi. J. A. H. J. b. BKUINÖ ÖJLUT - - (Van een onzer HET valt tweespalt, die in de vaste jommissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan bestaat ten aanzien van de visie ep de toe komstige ontwikkeling van de Randstad-J lol land. zwakstroom gröningen deaiersiijst op aanvraag ^CHRISTJEUJK^ FILMACTIE Filmbiir.eau'^g •^V*T9»ik«4öJ jk Hilwersuni I1E IA PROMENADE Bejaarde vrouw jredood hij oversteken Aanbod aan OEES-landen KoaarOam: »m»e a* wunsiram ja - jeiei. napw, 1.,. A Posttoua 1113 - Postgiro No. -«24518. Klachtendiensl abonnementen: 18.3018.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 11S7O0 •j-Gr*renh*r' «uygetisplein 1 - Telef 1834-37 <3 Hinen Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klachtendienati 18 30—19.30U. Telef. 362369. Dordrecht: Schefferspiem 3 - Postgiro No. 424208. Telefoon 4S7f Kloehtendiertst na 17 30 uur 7314 Schiedam: .'.Bruto Kerkatraat 24 b - Telefoon 67882 Abonneraent.tprijs 61 cent per week 2,65 per maand, 7,9» pei kwartaal. uOs*e nummers 13 cent. Verschijnt dageltiiw (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING Veranderlijke bewolking niet hier en daar enige tegen, maar ook opklaringen. Matige wiifci tussen zuid en zuid west. Iets lagere temperaturen. Morgen: zon op 8.46 maan op: 13.59 onder: 16.30 onder: 3.46 (Van onze militaire medewerker) P.E P.v.d.A, heeft nog andere ijzers |J in hev vuur gehad om een kabi netscrisis tc forceren dan de belasting maatregelen van minister Holstra. Eer daarvan was dc wijziging van de Dienstplichtwet die de mogelijkheid moest openen om dienstplichtigen van de Landmacht gedwongen naar Nieuw-Guinea uit te zenden. In feite was dit niet meer dan een formele Kwestie, nl. deze wet aan te passen aan j de laatste grondwetswijziging. Onmiddellijk na de beruchte Fakkel- - dragersdag betrok echter de P.v.d-A. deze wijziging in het politieke vlak door te verklaren, dat zij wei wilde meewerken aan gedwongen uit zending van dienstplichtigen naar elk ander deel van het Rijk en de wereld, doch niet naar Nieuw-Guinca. Ten einde dit aangrijpingspunt voor een kabinetscrisis uit de weg tc gaan, is plotseling daarop door minister SUX de maatregel tot vrijwillige uitzending van deze categorie dienstplichtigen afgekondigd. Dit gaf althans enig respijt, een respijt dat dubbel nodig blijkt omdat niet te voorzien is wan neer er definitief een nieuw kabinet zal zijn. De P.v.d-A. heeft met de geforceerde kabinetscrisis in elk geval de tempori satie van de wijziging van de Dienst plichtwet bereikt en daarmede de voor lopige totale afhankelijkheid van de Regering van de vrijwilligheid voor dc defensie van Nieuw-Guinea. OOR het ogenblik staat en valt dc V uitvoering van de aanhangige ver sterking van deze defensie dus met dc vrywilligheid van onze luchtdoelartü- lensten cn vooral commandotroepen. Zij kunnen het streven van de P.v.d.A. om deze versterking te voorkomen en aldus de zwaktetoestand in de verdedi ging van Nieuw-Guinea te doen voort duren doorkruisen cn daarmede ver hinderen, dat Soekarno zijn kans krijgt. Advertentie! Vlaag deskundig naties aan de jUiitlier-horhz' verslaggevers' (bestaande woonkernen (waarom reke- nen we anders op een uitwas van no»al mee met de I ïouda van 40.000 tot 100.000 inwoners sn waarom zouden anders de uitbrei dingen van Uithoorn en andere plaa'- sen niet worden tegengegaan) en nieu- wewoongebieden bij. Wy weten dat onze commandotroepen met een uitstekende geest zijn bezield cn militair-technisch tot de besten ter wereld behoren. De groene baret is ccn testimonium voor de beste soldates ke eigenschappen: durf, doorzettings vermogen, gehardheid, moed, discipline, plichtsbesef en opofferingsgezindheid naast initiatief, zelfstandigheid cn zelf vertrouwen. Een beroep op hen zal zeker In sterke mate worden gehono reerd. Dat weet de P.v.d.A. ook wel doch zy heeft nog een ander Ijzer in het vuur, nl. het feit. dat de minder jarigen de toestemming van de ou dei s moeten hebben. Het per centage minderjarigen zal dc 90 Tc wel met ver ontlopen. Het slagen van de regeringsmaatregel en daarmede het frusteren van dc dwarsdrijverij van de P.v.d.A. staat en valt dus met de toestemming van de ouders. Daar lig! het tweede yzer, dat de P.v.d.A. in hei vuur heeft. DE P.v.d A. weet dat tut haar politiek tussen 1946 en 1949 tan tijdbom is overgebleven voor de beïnvloeding van de psychologie van het Nederlandse volk. Ook toen heeft dit volk grote peisoneie oxters gebracht m Indonesië, zowel vrijwillig als gedwongen. Deze hebben toen voor land en volk grijie resultaten afgeworpen en uit dien hoofde waren deze offers mei tever geefs. Doch zij zijn wel politick tevergeefs gemaakt doordat toen de P.v.d.A. haar politiek aan het rege ringsbeleid van die dagen wist op te leggen. Als de ouders zich dat thans herinneren dat is de psychoiogicche tijdbom van dc P.v.d.A". zullen zij vrezen, dat de thans gevraagde offcit door een gelijkgericht beleid van dc P.v.d.A. eveneens tevergeefs zullen worden gebracht. Zouden de ouders zo denken en deswege hun toestem ming onthouden, dan kan de P.v.d.A haar tweede ijzer smeden. Het Juiste antwoord van ons volk kan dus niet anders zijn dan op ruime schaal aan ue oproep der Regering tol vrijwillige uitzending naar Nieuw- Guinea gevolg geven. De jongelui krijgen bovendien een unieke gelegen heid een land en volk te ontmoeten, dat in de hedendaagse moderne wereld op zich 7eil staat en deswege fascine rend Is. Zij kunnen daadwerkelijk meehelpen dit volk op te voeden tot menswaardigheid en zelfstandigheid en het te redden uit de koloniale onder drukking en verwaarlozing waaraan het zou blootstaan bij uitlevering aan Soekarno c.s. Dat is een constructieve en christelijke taak, waarop een con structief antwoord past. Laten dc ouders in hun antwoord niet beneden de maat van hun flinke zoons biijvcn. (Van onze parlementaire redacteur) Prof. dr. I.. J. M, Beel, die in op dracht van II-M. de Koningin een on derzoek heeft ingesteld naar de mo gelijkheden om de kabinetscrisis op tc lossen, heeft gistermiddag zijn eind rapport uitgebracht. De Informateur werd omstreeks halfdrie door de vorstin ontvangen. Over de inhoud van het rapport van prof. Beel was tot vanmorgen vroeg niets officieels bekendgemaakt. Vanmorsen ontving H. M. de Konin gin de demissionaire minister-president dr. Drees Daarna omstreeks half- twaaif arriveerde inr. Struycken bij het poleis. Dc kabinetscrisis was kennelijk haar laatste stadium ingegaan. De Belgische regering bccH. drasti sche maatregelen genomen ter ver mindering van het aantal verkeers ongevallen. Er rullen rijbewijzen wor den ingevoerd en daarvoor zal men een schriftelijk verkeerscvamen moe ten afleggen. Mensen, die al rijden, krilgen het bewijs zonder formali teiten. In dc vijf grote steden Brussel. Ant werpen. Charleroi, Gent en Luik wordl voorlopig een maximum-rnolhcid van CO km per uur ingevoerd. Drie maan- „;cr ippo hu wijze vnn proef ge durende de weekeinden op dc buiten wegen niet harder dan 80 km per uur mogen worden gereden. Tijdens het gisteren te Utrecht ge houden IVegeiicongres hebben mr. J. Vink, directeur van de Rijksdienst, cn ir. M. Ie Cosquïno de Bussy, oud-hoofd- Ingenicur-directeur van Rijkswater staat en lid van genoemde vaste com missie, hun standpunten toegelicht, en daarbij zün belde heren elkaar wel enigszins tegemoet gekomen. Dit betekent: de randstad krijgt geen „groen hart", maar evenmin een hart dat geheel wordt volge bouwd. „Ik zou daar zeker tien mil joen mensen voor moeten hebben." gekscheerde ir. De Bussy. „en waar moet ik die vandaan haten?" Toch blijft van het verschil in stand punten. zoals dat destijds werd ge openbaard in de nota ..De ontwikke ling van het westen des lands" en de oaarbij gevoegde minderheidsnola van ir. De Bussy, nog we! degelijk wat over- Het Wegencongres, dat ditmaal tot thema had: „Hei Nederlandse wegen net in verband met de toekomstige ver- keersbehoeften." behandelde o.a. een pre-ndvies van de oud-Waterstaat directeur. waarin deze opnieuw op zijn stokpaardje had plaatsgenomen en door een aantal forse nieuwe steden en rustieke nieuwe villadorpen galoppeer de. die. naar hij betoogde, een enorm net van verkeerswegen en een goed net van oppnbaar vervoer in het hart van de randstad noodzakelijk zullen maken. Hij voorzag nl., dat de toenemende motorisering van het Nederlandse volk, en de toch eens terugkomende grotere vrijheid van de bouwnijverheid een ruimere keuze van huisvestingsmoge lijkheden zuilen doen ontstaan, hetgeen* een toeneming van het forensendom tot gevolg zal hebben en daarmee een vraag naar grote en kleinere woon oorden in het hart van de randstad. Zie verder pag. 3. 6e kol.) Dc reusachtige kunstmaan, die gis termorgen door de Amerikaanse lucht macht is gelanceerd, heeft gisteravond vanuit de ruimte een kerstboodschap van president Eisenhower uitgezonden. De boodschap was op de band opgeno men. twee dagen voordat de raket was afgevuurd. Een apparaat in de satelliet draaide dc band af en zond de woorden door naar de aardt: Zij werden opge vangen op Cape Canaveral en opnieuw uitgezonden door het Amerikaanse mi nisterie van Defensie. De uitzending uit de raket was niet van goede kwaliteit, maar we! kon men de woorden goed verstaan De tekst ervan luidt: „Hier spreekt de president der Verenigde Staten. Dank zii de wonderen der techniek bereikt mijn stem u vanaf een zich in de oneindige ruimte voortbewegende satelliet. Ik zend u siechts een eenvoudige boodschap. Ik wil u en het gehele mensdom op deze unieke wijze Ame- rika's wens voor vrede op aarde en goede wil tegenover iedereen over brengen". Eisenhower zelf was naar de pers kamer van het Witte Huis gegaan om te luisteren naar zijn boodschap. De president noemde de prestatie een -van de verbazingwekkende ver richtingen in deze eeuw. Daarna ver klaarde hi.i dat men een volgende keer wellicht televisiebeelden naar de aarde zal kunnen uitzenden. Een Spaanse inspecteur van politic heeft vrijdag samen met zijn vrouw- getracht twee miljoen peseta'* (onge veer twee ton) te stelen uit een auto van het Spaanse ministerie voor de Luchtmacht, die kerstgratificaties in contanten vervoerde, bestemd voor personeel van het ministerie. In een communiqué van de Spaanse politie wordt verklaard, dat de inspec teur. die als geleide voor het geld transport was aangewezen, bekend heeft de chauffeur te hebben gedood, onsïeveer twintig kilometer buiten Ma drid. De vrouw, die onderweg ver momd was ingestapt, maakte zich van het geld meester en maakte zich ver volgens uit de voeten. De inspecteur verwondde zichzelf met eer' kogel om de schijn te wekken dat hij het slacht offer van de roofoverval was gewor- den. Veertig minuten na de overval werd de vrouw echter reeds gearresteerd, in het bezit van het geld en de revolver waarmee zij verzet trachtte te plegen. (Advertentie) HUfMYfHOOF VOOR NEMIUN» VRA4G1 ONS GVATil rtflSHCTUI Advertevn* =7 r—1 tuUUV-, fUMMAS (Advertentie) s „film van cr ir.zarxl \er l:ous de jury u...i l,<.-i v,uirl chc Filmaildc" flOK-l Ken stuk ttercldg«eOïedenl« i;aal In derr prachtfee film voor L' leven. 7 Vraag» In!, a'd Afd. Verhuur J DOCH laten zij tevens van dc Rege ling verlangen, dat deze niet voor een behandeling van de wijziging van 5 Dienstplichtwet in de Kamer op zo wrt mogeljjke termijn uit de weg gaat, geeft dit straks opnieuw strijd met m fractie van de P.v.d.A. Defensie is «sa te belangrijke en gevaarlijke zaak om Jaarmede in de nationale en inter- "ationnle mist te varen. Daarmede jpeelt men zijn tegenstanders slechts de kaart. Laten daarom en de ouders «s de goedwillende kamerfracties de tandschoen die de P.v.d.A. heeft toc- ttworpen, opnemen, ieder op zün wüze. De 40ste RAI-tentoonstelling van bedrijfsauto's van 6 ten. 15 februari 1959 za! beslag leggen op de totale oopervlakte van het Amsterdamse RA 1-geboinv. Bij de inschrijving is ge bleken. dat de belangstelling onder de exposanten niet onderdoet voor die van twee jaar geleden met het gevolg, dat bij dc standtoewijzing wederom een belangrijke korting moest worden toe gepast. De bcdrijfsautotenioortslelling in 1957 werd .door ruim 102.000 perso nen bezocht. De 186 standhouders zullen de grootst mogelijke variatie bedrijfsauto- mobielen èn onderdelen exposeren. Ongeveer 25 Nederlandse toeleve ringsbedrijven zullen onderdak vinden in een collectief Nederlands paviljoen De scheidende directeur van de oorlogsgravenstichting, de heer H. WiS- brenninck, is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Een Zwitserse vioolhandeiaar is tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld en een boete van 5000 franken wegens de verkoop van vervalste violen die er uitzagen als oude meesterinstru- m en ten. Deze gedachte werd het zwaarte punt van de discussie op dit congres. Voorzitter mr. dr. R. H- baron dc Vos van Steemvijk ging er al vast uitvoe rig op in. Hij was nel er helemaal niet mee eens: „Ons land als geheel moet zich harmonisch ontwikkelen: ais ir. Dc Bussy z'n zin krijgt wcrdi dc situa tie hier net als in Frankrijk met z'p „Paris ct ie désert Francais"." Het gevaarlijke van denkbeelden als dat van ir. De Bussy is. aidus baron Dc Vos van Steantvijk, dat er ccn nei ging zou kunnen omstaan om maar vast irnnder staatsaandacht te gaan schenken aan het noorden en oosten van het land, on dat men dan juist daal'door do „Franco situatie"-* in de hand zou v.-erken. In zijn toelichting op het pre-advie„ wees ir. Le Cerquïno de Bussy nog maals cp de gro.e rol die het toene mende verkeer bij de ontwikkeling van "ns lana ken gaan spt-len. .,%Vie weet hoezeer de auto het beeld van de toe komstige woonoorden zal veranderen", zei hij. BIJ de klokkégielerijen en con- stracticwerkplaatsen N.V. Petit en Fritscn in Aarle Rixtel is een 40 meter hoge toren in aanbouw voor het Nederlandse carillon in Washington. De klokketore» is ontworpen door de Rotterdamse architecten Boks, Kijke- Icnlinom en Miildelhoek. De toren vrordt geheel van staal, krijgt een gewicht van 200 ton en zal gedemon teerd naar Washington worden ver scheept. (Van een onzer verslaggevers) DE kennismaking met Nederlands Nieuw-Guinea is miï bijzonder meegevallen. Het is voor mii één grote verrassing geworden. Er wordt op vaak onherbergzame plaatsen, in de een zaamheid van de wildernis, enthou siast gewerkt. De eerste repen chocola, die ver vaardigd zijn van op Nieuw-Guinea gegroeide cacao, hebben wij aan de bevolking laten zien en men reageer de zeer geestdriftig. De deskundigen menen dat minstens 30 000 ha grond geschikt is voor de verbouw van ca cao. En de cacao groeit bij ons niet alleen sneller aan waar ook ter we reld, maar ook de kwaliteit is bij- zonder goed. Er is nu 200 hectare in exploitatie gebracht. Dr. P. J. Platteei, dit jaar gouver neur van Nieuw-Guinea geworden, vertelde dit gisteravond op Schiphol. Het was een zeer enthousiaste gouver neur, die voor een routinebespreking naar Nederland kwam. De directeur van het Nationaal Plan bureau, mr, J. Vink, die waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid naar wat Ir- Dc Bussy zou hebben tc zeggen dit We genfonds bijwoonde, gaf tijdens dc dis cussie toe. dat dc randstad-Holland in derdaad ccn metropool aan het wor den is. Echter: een metropool van Ne derlandse structuur. Waar andere me tropolen een pnorme city hebben zal Nederland zün zwaartepunten aan de periferieën blüven houden. Het hart zal een enorme vacuüm zijn. eon uitge strekt agrarisch gebied. „Waar de ontwikkeling :oe zal lei den. weten we niet," aidus mr. Vink. ..Wel weten we, dat de ontwikkeling aan de Rijnmond en de kunstmatige Rijnmond in het kader van de Euro pese ontwikkeling bijzonder snel ver lopen zai. Het feit dat het westen er door de bouw van nieuwe woningen elk jaar een stad van zo'n 100.000 in woners bij krijgt wijst hier a! op." Vooral met liet oog hierop zai het goed zijn, aldus mr. Vink, in het hart van onze metropool flink wat ruimte te reserveren voor latere behoeften, die we thans nog niet kunnen overzien. Overigens wees spr. erop, dat het bepaald nooit de bedoeling van de Rijksdienst is geweest de Randstad een „hart van boerekoo!" te geven. „Na tuurlijk zal dit hart bij de toekomstige ontwikkeling worden betrokken. Na tuurlijk komen er uitbreidingen van (Advertentie? HOTKL-CA FÉ-RESTATJKANT BAARN AMAI.tALAAN 1 - TEL 12934—2'1!3 Gunstige ligging in het centrum van het dorp. 3 minuten van het station en in directe nabijheid van prachtige bossen ir PRIMA KEUKEN ie ZEER VERZORGDE WIJNKELDER (Van onze correspondent) Dc rijkspolitie in Delden heeft gis teravond een inbreker, die zijn sUg trachtte ie slaan in dc coóp. melkfa briek De Vooruitgang, gearresteerd na dat zij van een vuurwapen gebruik ge maakt en de man in de benen gescho ten had. De man is per Rode-Kruis- auto ua.tr het ziekenhuis vervoerd, waar hij nu bewaakt wordt. In verband met de extra-uitbetaling voor de melk, die vandaag plaatsvindt, was ir. dc fabriek veel geld aanwezig. De politie was daarom waakzaam. Omstreeks tien uur hoorde zij on raad. Zij liet de dief, die een slot ver brak. binnenkomen en zich door ver schillende vertrekken naar de safe be geven. Toen de politie hem sommeerde zich over te geven, zette hij het echter op oon lopen. Bij zijn arrestatie werd De politierechter te Haarlem heeft de 37-iarige radiomonteur J. G. H„ lid der CPN-fractie in de Zaandamse raad. wegens wederspannigheid verooi dceld tot een boete van zestig gulden, subs, achttien dagen hechtenis en oen voor- waardeüike gevangenisstraf van veer tien dagen met een proeftpd van twee jaar. De officier van Justitie had een onvoorwaardelijke straf van veertien dagen geeist. Tijdens een huisuitzetting te Zaandam op 18 september jl. had het raadslid de politieafzetting door broken om, zoals hij ter zitting ver klaarde. rte bewoonster van het huis als „raadsman" bij te staan. Aan het verzoek van een agent om zich te verwijderen had hij geen ge volg gegeven en was daarop door twee agenten vastgegrepen. Toen hij zich daartegen vcr/ette. hadden de agenten hem meegenomen en opgebracht naar het politiebureau. op een volledige inbrekersuitrusting hem aangetroffen. Het was de ongeveer 50-jarige S. S T„ die zijn verblijf buiten Neder land he^ft. Zijn vrouw en kinderen wonen tn Delden. Vermoedelijk is hij in gezelschap geweest van een tweede persoon, oie op de vlucht is geslagen. T. is reeds meerdere keren veroordeeld wegens inbraak „De heer Euwe is bereid zijn fuuctie van vïce-voorzitier van de KNSB te blijven waarnemen tot zijn ambtstermijn verstreken zal zijn (ok tober 1959) en hij is ook bereid erelid van de ASC le blijven. De heren Pvins en Van Weezei hebben meegedeeld, dat zij de gang van zaken in de ASC zullen afwachten voordat zij hun standpunt opnieuw zullen bepalen." Aldus besluit een communiqué, dat vrijdagavond laat werd uitgegeven, na dat op een door de Hoofdstedelijke Schaakbond uitgeschreven vergadering werd gesproken over het conflict In de KNSB. Naar aanleiding van enkele opmer kingen van de voorzitter van de ASB. de heer Th. Luns. had dr. Euwe aan gekondigd voor enkele bestuursfunc ties te bedanken. „De moeilijkheden ine^ jg 37 ver_ jtekelingen -zijn nu grotendeels voor bij." De jongens zien zelf wel dat zij aan het werk moeten. Sociale Zaken houdt zich actief met hen bezig. Er zijn enige 16-jarige jongens bij. die nog nooit gewerkt hebben en ook geen op leiding ontvangen hebben. Zij worden ondergebracht bij Ambonese gezinnen op Nieuw-Guinea. De Papoea-hevotking, die deze jon gens als vreemdelingen beschouwt, zo als iedere Indonesiër, neemt nu een welwillende houding tegenover hen aan Maar wij hebben wel uitvoerig niet ze moeten praten, want de ont wikkelde Papoea's hebben het niet ec* op vreemdelingen begrepen. Zij zijn bang dat de banen aan hun neus voor- hijgaan." Dr. Plalteel denkt tot de derde week van januari in Nederland te blijven. Hij wees er nog op dat de ontwikkeling in Nieuw-Guinea zeer langzaam gaat. De piloten van de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij „American Air lines" zijn in staking gegaan nadat de onderhandelingen over een nieuw arbeidscontract waren mislukt. De stakig begon te middernacht in New York. Weldra verspreidde de sta king bij de maatschappij zich over het gehele land. Het parlement van de Afrikaanse staat Guinee heeft een resolutie aan vaard. waarin staat, dat het alle onder handelingen met Frankrijk zal weige ren. zolang Parijs de onafhankelijkheid van zijn voormalige kolonie niet vol ledig diplomatiek erkent. Te Heiloo is bij het oversteken van de Rijksstraatweg, hoek Zeevanghui- zerlaan, de 75-jarige aldaar wonende mevrouw De Boer aangereden door een auto. Het slachtoffer werd een eind meegesleurd. Zij is ter plaatse over leden. Philips radio te Kopenhagen heeft de Deen Spend HesselHoldt Jensen een prijs van 2.020 kronen (rtiim dui zend gulden) toegekend trit dankbaar heid voor een kosten besparend advies. Philips radio in Kopenhagen had moeilijkheden met een seiectieknop in zijn televisietoestellen, waarvan het vernis steeds afbladderde door de grote hitte in de l.v.-toestellen. Men beproefde allerlei soorten vernis, maar geen enkele verf was tegen de hitte bestand. Ten slotte loste Jensen de moeilijk heid op door te adviseren de betref fende knop ongeverfd ie laten, daar deze zich toch in het toestel bevond en van buiten niet zichtbaar was... Engeland heeft aangeboden de In voerquota voor de OEES-ianden met meer dan 24 miljoen pond sterling te verhogen. Dit is bekendgemaakt in een nota aan de andere 16 landen van de Organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking. In de nota worden de voorstellen, die de Britse minister van Handel, Sir David Eccles, maandag jl. mondeling in de bijeenkomst te Parijs yan de OEES-mmislerraad heeft gedaan, schriftelijk uiteengezet. Zij houden in. dat Groot-Brittannië invoercontingenten voor goederen uit de zes EEG-landen, tot een maximum van drie procent der nationale pro- duktie ervan, zal instellen, mits de zè* tegenover Groot-Brittannië hetzelfde doen." s v ''•W 3 De leden van het Zuidkoreaanse par lement zijn met elkaar op de vuist ge gaan bij de behandeling van een nieu we politiewet, waarbij vergaderingen verboden kunnen worden. Het gevecht begon op het spreekge stoelte en duurde tien minuten. Vrij wel alle leden namen eraan deel. Een democraat werd bewusteloos ge slagen en een ander liep gelaatsver- wondingen op. De rechtbank te Dordrecht heeft de 37-jarige boekhouder G. S., wonende te Dordrecht, conform de eis veroor deeld tot een jaar en zes maanden met aftrek, omdat hij door frauduleuze ma nipulaties enkele van zün cliënten voor een totaalbedrag van 10.000.had opgelicht. Een vrachtauto met 42 Turkse arbei ders is in de nabijheid van Adana van een bergweg in een 150 meter diep ravijn gestort. Acht werklieden wisten nog op het nippertje uit de wagen te springen. D» 33 anderen en de chauffeur zijn om het leven gekomen. - Joegoslavië zal in het lopende Ame rikaanse begrotingsjaar voor een be drag van ongeveer 95 miljoen dollar aan Amerikaanse overschot-land- bouvvprodukten ontvangen. Associated Oil Gas Netto-winst Sa kwart. S 53.192 1189 839) of $0,02 (0.07) p« aan:!.: nettoverlies 9 maanden per 3C> *ept. S 98 436 tegen een winst van S 537-191 of S C if) per aand in 1957. Nrtv York Water Service keert een »ïot- div uit van S 0.13 De Franse regering heeft in begin sel besloten de leerplicht in Frankrijk te verlengen tot 16 iaat*. De maatregel geldt voor kinderen die in de herfst van 1959 naar school gaan. Tot nu toe mochten de Franse kin deren de school verlaten op 14-jarige leeftijd. Italiaanse dagbladdirecteuren en jour nalisten zijn het eens geworden over een nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst die voorz.iet in een sala risverhoging van vijftien procent. De journalisten hebben onlangs een dag gestaakt om hun eisen tot loonsver hoging kracht bij te zetten. Naam Straat: m *-• a Woonplaats: Wenst eicb ingaande bedes te abonneren op het dagblad ïiovw eo ontvangt gedurende 14 dagen de krent gratis 8elating *al geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (J 7J0). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U imrrit fprzarhi deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1