Kabinet-Beel Rompkabinetheeft weer een hBusbotsiïlg: Vijf zwaar- Voornaamste opdracht: Kamerontbinding Plas kippebloed bij moordaanslag Terreur tegen Joden in Westduits dorpje Senembah won proces Mexicaanse bus in ravijn; 72 doden De Gaulle gekozen tot president Felicitaties van René Coty t A Tweede Kamer pas morgen bijeen LUGUBERE GRAP IN VOORBURG Bloedende man in oude bestelwagen Politie stelt een onderzoek in Vreemde slapers in een auto Overstromingen in Zuid-Frankrijk r r CAFÉHOUDER KLAAGT IN KRANT 22 DECEMBER 1958 v_ y ZESTIENDE JAARGANG No. 4178 y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (\an onze parlementaire ïedacteur) ROE. DR. L. J. M. BEEL heeft zaterdagmiddag van H. M. dc Koningin opdracht ontvangen een kalnnet te vormen, hetwelk zich tot taak «Telt de bevordering van de ontbin ding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede de be hartiging tot het tijdstip, waarop de vervroegde verkiezingen zullen hebben plaatsgevonden van al heigeen het in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk acht"". Prof. Beel heeft de op dracht aanvaard. Met zekerheid kan worden aangenomen, dal het kabinei-Beel zal bestaan uit de formateur zelf als premier en de negen ministers, die hun portefeuille ter beschikking van H.M. de Koningin hebben ge steld. Aan de vice-premier van het vierde kabinet-Drees, xnr. A. A. M. Struycken, zal vermoedelijk ook in het nieuwe kabinet de functie van vice-premier worden toegewezen. msmiu Nieuwe kop Zie verder pa|». 3, ie kol.) ï- - - Verrassing Van oen onzer verslaggevers) Een iugubeie grap, welke gis teravond tussen halfnegen en kwart voor negen is uitgehaald op de Koningin Julianalaan te Voor burg hoeft niet alleen de buurt in opschudding gebracht, maar heeft ook het gehele Voorburgse politie korps en tientallen surveillerende politiemannen in het land de ge hele nacht in touw gehouden. Geen illusies Deze grap bestond uit het na doen van een moordaanslag, waar bij het slachtoffer werd meegeno men in een oude bestelwagen. Een pias bloed op de Voetstraat moest daarbij de indruk wekken, dat het slachtoffer inderdaad ern stig getroffen was. Zes «;etui«;en Onderzoek Bocwraaun: tvuie ae vviinimuit - iciei. noiitu t« i.>. Postbus 1113 - Postgiro No. 424319. Kiachtendienit abonnementen: 13.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. '•-Craeenbage: Huygenspleln 1 - TeleZ. 1834G7 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klachten dienst: 183019.3 Ou. Telel. 362569. Dordrecht: Schelfersplcüi 3 - Fostglro Nd. 424208 Telefoon 4571 KlachtendJenst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2,95 per maand, 7,90 pei kwartsaL Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks -\ (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK MIST Overwegend droog met in de nacht en ochtend plaat selijk mist. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen zuid en oost. Vannacht temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: S.47 Maan op: 15.04 onder: 16.31 onder: 5.48 DE opdracht tot kabinetsformatie aan dr. Beel is een verrassing geweest. Blijkbaar vond men de politieke toestand te riskant om het bestuur van het land zonder meer aan de niet- socialistische rest van het kabinet- Drees over te laten. Men heeft het kabinet een nieuwe signatuur willen geven. Intussen verandert dat aan de toe stand niet veel. De formateur heeft een beperkte opdracht Beperkt wat de tijdsduur en beperkt wat de taak van het kabinet betreft Wat het laatste betreft, het kabinet zal tot kamerontbinding moeten over gaan en het zal zich alleen met poli tieke beleidsvragen bemoeien voor zo ver het belang van het rijk dat eist. Het kabinet is dus met demissionair, maar het is er wel heel dicht bi). De opdracht strekt er toe om het kabinet politiek zo onkwetsbaar mo gelijk tc maken maar het kabinet zal de verantwoordelijkheid voor het ont- bindingsbesluit moeten aanvaarden en cr kunnen zich ook in de komende maanden dingen voordoen die om een beslissing vragen die een duidelijk po litiek karakter heeft. Wij geloven niet dat wi) het kabinet politiek moeten kwalificeren. Daar voor is zUn taak en zyn levensduur te beperkt. Het is een noodfcabinet ad hoc. Niet temin is het een kabinet dat de socia listen tegenover zich in de oppositie vindt. En dal Is een kwalificatie op zich zelf. HET tweede belangrijke punt is dat cr nu op korte termijn verkiezin gen zullen worden gehouden. Men kan zich de vraag stellen of kamerontbin ding noodzakelijk is. Uit de meerder heid die op 11 december de beslissing bracht, had een meuw kabinet ge vormd kunnen worden met een uitge sproken politiek karakter zonder de opdracht van kamerontbinding. Dat zou juist geweest zyn. Maar op 11 de cember reeds en vooral in de dager daarna, bleek dat de socialisten, die tegen de kamerontbinding zyn, ter stond met hun verkiezingspropaganda begonnen. En zy deden dat met alle middelen uit het demagogisch arsenaal der oude S.D.A.P. Dat is het wat de socialisten voor ogen stond: Een verkiezingspropagan da van de P.v.d.A. in de oppositie, ge durende anderhalf jaar. Nu, dat is een abnormaal lange termijn. Als de P.v.d.A. de verkiezingspropa ganda nu wil, moet zij ook de verkie zingen aanvaarden. Men kan niet van twee walletjes eten. Daarom ls de weg der kameront binding gekozen, om dat van twee wallen eten te verhinderen. ALS de tekenen niet bedriegen gaan wi] een harde verkiezingsstrijd tegemoet. Dat is goed. Want de poli tieke tegenstellingen zullen nu aan bet licht treden, anders dan in 1956, te gen de achtergrond van een breuk tus sen socialisten en de rest. De socialisten wilden heersen in Kabinet en Kanier. Als minderheid eisten zij de rechten van een meerder heid. Daartegenover hebben de drie rechtse partijen „neer," gezegd. Zij hebben gezegd: Als gij socialisten daarom heen wilt gaan, dan moet gij dat maar doen. Wij kunnen u geen en kele concessie meer doen. Deze par tijen hebben meer dan de liberalen, die toch al in de oppositie waren hun dead gesteld tegenover de socia listische machtsaanmatiging. Het gaat er nu om dat die drie partijen op hun daad de bezegeling van de kiezers krijgen. Want daaruit moet de regeer baarheid van Nederland blijken in een andere zin dan sinds 1945 het geval was. PROF. BEEL VORMT - 33 lichtgewonden INTERIM-REGERING Toen werd duideiyk, dat de kabinets crisis een verrassende wending ging nemen. De hoogleraar bleef twee aur bij Hare Majesteit. Door zUn wagen naar de achterzüde te dirigeren, ont week hü de vragen van de verslagge vers. Prof. Beel reed van het paleis on middellijk naar het ministerie van Bin nenlandse Zaken, waar hü een onder houd had met mr. Struycken en diens secretaris-generaal, mr. J. M. Kan. Het gerucht ging toen, dat de heer Kan een plaats zou krügen in bet kabmet- Struycken. Toen prof. Beel naar buiten swam en hem gevraagd werd naar de achter grond van zyn bemoeiingen, was de hoogleraar kennelijk verbaasd., dat er nog geen communiqué was versche nen. HU spoedde zich opnieuw naar binnen om even later tegen de verslag gevers te zeggen, dat er zo spoedig mogelijk een communiqué zou worden uitgegeven door het kabinet van de Koningin. Tot zo lang kon hü niets zeggen. Het communiqué liet inderdaad niet lang meer op zich wachten. Het ver meldde een opdracht „aan de minister van Staat, prof. dr. L. J. Beel". Onmiddeliyk begonnen de geruchten, maar de meeste daarvan bleken vol komen uit de lucht gegrepen.Het werd spoedig duidelijk, dat de benoeming van dr. Beel geen ander doel had, dan het „rompkabinet" een nieuwe „kop" te geven. Maar waarom jnlst prof. Beet als formateur was aangewezen, bleef een vraag, die nog steeds niet ls be antwoord. Aangenomen wordt, dat de katho lieke hoogleraar in z(jn adviezen aan de vorstin gewezen heeft op de gevaar- lyke politieke conflicten, die uit de huidige spanningen kunnen groeien. Conflicten, die een herstel van „de brede bas's" waarvan prof. Beel een uitgesproken voorstander is wel eens voorgoed onmogeiyk zouden kun nen maken. Het feit, dat de negen niet- socialistische ministers bereid waren de DIT zijn dc beide bussen, die zater dagavond betrokken waren bü de botsing op de ryksweg onder Ussel- monde. De ene bus (foto boven) werd aan de voorzüde ernstig beschadigd, toen hij de andere in bet midden ram de. De onderste foto laat zien hoe in de laatste bus een rij stoelen werd op zij gedrukt. De leden van dc Tweede Kamer zijn door de voorzitter, dr. L. G. Kortvn- horst .ilegrafisch verwittigd van zijn besluit dc vergadering van hedenmid dag te verdagen tot dinsdagmiddag een uur. zulks „in de verwachting, dat het te vormen kabinet In de verga dering van aanstaande dinsdag een verklaring zal afleggen en bereid zal zUn met de Kamer de belastingont- werpen te behandelen". Prof. Beel zal vandaag een bespre king hebben met de negen niet- socialistische ministers. Daarna zal zü zich waarschynlyk naar Soestdijk begeven om H. M. de Koningin het eindresultaat van zyn bemoeiingen mede te delen. Verwacht Wordt, dat de nieuwe premier nog heden zal worden beëdigd. De opdracht aan prof. Beel kwam voor Den Haag als een volkomen ver rassing. Uit het afscheidsbezoek, dat dr. Drees zaterdagmorgen aan de vorstin bracht op Huis tey Bosch was reeds geconcludeerd, dat de ontslag aanvrage van de socialistische bewtnds- lieden was ingewilligd. Het bezoek van mr. Struycken, omstreeks half twaalf, wettigde het vermoeden, dat t et „romp- kabinet" ai of niet ais volwaardig ka binet zou verder regeren. Toen de vice-premier Huis ten Bosch verliet, werd hy met vragen overstelpt. Hij ontweek echter alle positieve ant woorden, Het enige dat wü te weten „Biyf by ons riepen e.Micein-.ee.iv- se demonstranten toen generaal Salan afscheid nam ir Algiers voordat hü naar Frankrük vertrok om zUn nieuwe functie van inspecteur-generaal van dB defensie te aanvaarden. Satan was vauaf de revolte, die de Gaulle aan de macht bracht, hoogste burgerlijke en militaire gezagsdrager In Algerüe. HU ls als burgerlük be stuurder opgevolgd door Paul Delou- vrier. Op het paleis Huis ten Bosch beeft II.M. de Koningin zaterdagmorgen mr. A. A. M. Struycken ontvangen voor een korte bespreking. Na af loop werd mr. Struycken door journalisten met vragen bestormd, kwamen, was, dat na het verschynen van het communique van het kabinet van de Koningin de kabinetscrisis ver moedelijk tot het verleden zou nehu- ren. Het feit, dat Hare Majesteit na het bezoek van mr. Struycken zich r.aar het paleis aan de Lange Voorhout be gaf om daar te lunchen, wees er op, dat de vorstin nog meer bezoekers wachtte. m Omstreeks twee uur arriveerde bü Huls ten Bosch eerst de directeur van het kabinet van de Koningin, mei mr. M. A. Teliegcn, onmiddeliyk daarna arriveerde de vorstin zelf. Om twee uur precies naderde een zwarte wagen van bet ministerie van Binnenlandse Zaken, waaruit tot verbazing van de aanwezige journalisten, prof. Beel stapte. De Wcstduitse politie stelt in het dorpje Koeppern in het Taunusgeberg- te een onderzoek In naar een ernstig geval van anti-semitisme, waarvan melding ls gemaakt door een krant in Frankfort. In Koeppern heeft een jood. Kurt Sumpf, die uit Israël was teruggeko men, in augustus van het jaar een café geopend. Hij heeft aan de politie ver teld, dat hii sedertdien slachtoffer is van eeii terreur die doet denken aan de beruchte „kristallnacht" van maart 1938. Herhaaldelijk zijn de ruiten van zyn café ingegooid. Glazen en aardewerk zyn tegen 'de muur geworpen, zijn vrouw kreeg eens een klap in het ge zicht en het gezin is voortdurend be ledigd. „Smerige buitenlander" was nog de mildste belediging die Sumpf te horen kreeg. Peter Sumpf, negen jaar, moest van school worden genomen, omdat hü door andere kinderen geplaagd werd. En nog steeds plegen de kinderen zich bij het café op te stellen en tegen het kind te roepen: „Jood, smerige jood". Na pubhkatie val. de affaire, werd het departement van Justitie te Frank fort overstelpt met telefoontjes van mensen die een onderzoek cisten. „Ik lud seen grote illusies toen ik twee jaar geleden uit Israel naar Duitsland terugkwam, heeft Sumpf verteld. Maar nu heb ik er genoeg van. Ik kan liet niet langer verdragen". Eens, vertelde Sumpf, kwamen vyf mannen zyn café binnen. Eén van hen wilde telefoneren. Toen Sumpf vertel de dat de telefoon op de eerste étage was. in zijn woning, werden de man nen kwaad en vielen zij hem aan. Zij braken zijn duim en lieten hem pas los toen twee politse-agenten arriveer, den. Op een keer dat Sumpf naar buiten ging om te onderzoeken wat het lawaai daar betekende floot uit het duister een kogel over zün hoofd. Een politieman die op een avond aanwezig was, had niets gedaan om een eind aan het gesar te maken. „Je kunt beter sluiten", was alles wat de agent gezegd ha;i De justitie heeft beloofd dat in de nabye toekomst het resultaat van het onderzoek bekend wordt gemaakt. Het «as deze plas bloed, die van morgen duidelijk bewees, dat er geen moord had plaatsgevonden. Het bloed bleek kippebloed te zün. Door de ver klaringen van vele ooggetuigen even wel had de politie tot dat tydstip In de overutgilng verkeerd dat er inderdaad een overval was gebeurd. Tegen kwart voor negen belde een bewoner van de Voorburgse Koningin Julianalaan de politie. Hy vertelde op gehaaste toon, dat er een moord had plaatsgevonden. Zijrr verhaal kwam er op neer, dat hy twee schoten had ge hoord. Hierna was hy naar het raam van zyn woonkamer gzelopen en hy had gezien, dat vanuit een oude be- stelwagc-, twee jongemannen kwamen, die vanaf de straat een bloedende man oppakten en ruw achter In de bestel wagen gooiden. Deze wagen reed vol gas weg. De nummerborden, aldus deze ooggetuige, waren met lappen bedekt. De Voorburgse politie zette onmid deliyk een snelle achtervolging in. Zij kon hei spoor van de wagen een eind volgen, want in een nabygelegen laan, de mgr. Van Steelaan. was de auto voor een opbreking gekomen. Daar moest de wagen door de berg ryden, zodat er handafdrukken gevonden wer den. O O (Van een onzer verslaggevers) Bij een botsing tussen twee auto bussen op'rijksweg 16 In de buurt van IJsseimonde zijn zaterdagavond om streeks halfzes achtendertig mensen gewond, van wie vyf ernstig. Het ver keer op de drukke straatweg was twee uur lang gedeeitelUk gestremd, door dat een grote ravage was ontstaan. De meeste gewonden waren inzit tenden van een bus van „De Twee Provinciën", die vanuit Rotterdam op weg was naar Ridderkerk, Rysoord en Hendrik Ido Ambacht. De botsing ontstond, toen ter hoogte van de Ko ninginneweg onder IJsseimonde een stadsbus van de RET de ryksweg wilde oprijden, juist op het moment, dat de andere bus passeerde. De bus van „De Twee Provinciën" werd als het ware by na door midden gebroken. Het overgrote merendeel van de ge wonden kon na behandeld te zijn naar huis gaan. Zes gewonden werden -in Rotterdamse ziekenhuizen opgenomen. In de Sint-Clara-stichting op de lin ker Maasoever liggen de 38-jarige P. Berkhout uit Hoek van Holland, de 61-jarige N. J. Smit uit Rotterdam en het uit man, vrouw en (licht gewond) driejarig zoontje bestaande gezin Knops. eveneens uit de Maasstad. De 56-jarige E. Levering uit Rysoord werd naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. De N.V. Senembah Maatschappij heeft het kor! geding, dat zü over een party van 6263 pakken tabak aanban gig heeft gemaakt tegen de Bank In donesia. gewonnen. De president van de rechtbank te Amsterdam, mr. P- W. H. Stheeman, wees de vordering toe. De Bank Inldonesia in Amsterdam zal dus deze party tabak, eigendom van de Senembah, die zij als pand onder zich hield, aan de Senembah Maatschappij moeten afgeven. In het vonnis komen enkele passages voor over de onderbeheerstelling van Nederlandse bedrijven in Indonesië. Als gedaagde party had de Bank Indo nesia aangevoerd dat de onderbeheer stelling krachtens wettelüke voor schriften van de republiek ls geschied en dat deze rekeling niet door een vreemde rechter mag worden beoor deeld. De president legde in het vonnis als zün mening neer dat de onderbeheer stelling van de Nederlandse onderne mingen in Indonesië moet worden be schouwd „als een discriminerende maatregel ter ondersteuning van de door de Nederlandse regering afgewe zen aanspraken van Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinea en als zoda nig een evenzeer evidente als ernstige schending vormt van het volkenrecht". (Van een onzer verslaggevers) Door de oplettendheid van de Soes- ter-politie-agent J. van. Galen is zater dagnacht binnep enkele uren een in braak te Laren opgehelderd. De agent was 's morgens vroeg na zyn nachtdienst te hebben verricht per bromfiets op weg naar huis, toen hy ergens in de gemeente Baarn een wat vreemd geparkeerde personen auto langs de .weg zag staan, waarin twee jongens negentien en zeven tien jaar lagen te slapen. De vreem de situatie, de stille landweg en He jeugd van de slapers, wekte de achter docht van de agent, die nog versterkt werd toen de jongens geen papleren konden tonen en zelfs aanstalten maakten er van door te gaan. De agent sloot daarom de jongens m de auto op en verzocht een langsko mende automobilist de Baarnse politie te waarschuwen. Deze nam de jongens mee naar het bureau, waar tydens Tiet verhoor een telefoontje uit Laren bin nenkwam dat even te voren in deze een auto was vermist. De zaak, was gemeente was ingebroken, waarbij o.a. toen rond. De jongens waren ontsnapt uit een opvoedingsgesticht in eZist. Zeventig inzittenden van een autobus en twee voetgangers zün zondag om het leven gekomen bij een verkeersongelnk op de weg van TIacoIula naar Oaxaea in Mexico. De bus, die op de Fan Ame rican Highway reed, wilde ongeveer 60 km ten zuiden van Oaxaea enkele voetgangers ontwUken. Bi) deze ma noeuvre raakte de bus van de weg af en stortte in een ravijn. Yan de 72 in zittenden overleefden er slechts twee de ramp Twee voetgangers werden door de bus meegesleurd en kwamen eveneens om het leven. Ondertussen waren andere agenten ter plaatse aan een onderzoek begon nen. Op straat log een grote plas bloed en een zestal getuigen kon verschillen de gegevens verstrekken. De een had de gehel avond een auto zien staan by het kerkje op het Bilderdijkplein, de ander had de man, die meegenomen was, tie-i minuten zien wachten voor de winkelgalerij aan de Koningin Ju lianalaan, de derde had twee schoten gehoord en een volgende meende, dat zelfs in oe bestelwagen nog een keer geschoten was. Voor hoar verdere onderzoek had de politie houvast aan enkele gegevens: de auto was een oude bestelwagen van het type Hillman. grijs van kleur, de lie den, die uit de wagen gesprongen wa ren, moesten ongeveer 25 jaar geweest zyn en het slachtoffer zou een man van omstreeks 40 jaar zijn. Via het telexnet verspreidde de po- Zie verder pag, 3, 6e kol.) Generaal de Gauile is gisteren geko zen tot president van de Vyfde Repu bliek. Hij behaalde 62.338 van de stemmen, die In het gehele gemene best werden uitgebracht, de commu nist Marranes kreeg 10.354, de socia listische kandidaat Chatelet 6.722 stera men. In totaal waren 79.414 geldige stemmen uitgebracht. Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met de 58 steramen uit Polynesië die nog niet bekend zün. In Frankrijk zelf behaalde de Gaulle 77.49 pet. van de stemmen. Marranes 13,61 pet en Chatelet 8,90 pet. In de overzeese departementen kreeg de Gaulie 81,45 pet van de siemmen en 97,04 pet in de overige staten van de Franse gemeenschap. Krachtens de grondwet van de Vyfde Republiek werd de president gekozen door een college van ongeveer 82.000 kiesmannen en -vrouwen, bestaande uit leden van de volksvertegenwoor diging en de gemeentebesturen. De door de communisten kandidaat gestelde Georges Marranes is burge meester van Ivry, Albert Chatelet, de kandidaat van de niet-communistische linksen, is hoogleraar aan de Sorbonne. Toen duidelijk werd dat de Gaulle zou winnen werd hy in zyn landhuis te Colombey-les-deux-Eglises opge beld door de 76-jarige president Coty. de man die op 8 januari door de Gaulle zal worden vervangen. „Ik wil de eerste zyn om u hartelyk en welge meend geluk te wensen met uw ver kiezing", aldus Coty. De Gaulle is gekozen voor een perio de van zeven jaar. De Gaulle blyft tot 8 januari optre- den als premier. Op die dag zal de huidige president, Coty, zyn functie aan de Gaulle overdragen. Op of kort na 8 januari zal de Gaulle een nieuwe premier benoemen. Algemeen wordt verwacht, dat dit senator Michel Debré zal zün. Deze was een van de voor naamste opstellers van de nieuwe grondwet welke de Gaulle als presi dent grotere macht geeft dan enig Frans staatshoofd genoten heeft sinds Napoleon de derde in 1852 tot keizer werd uitgeroepen. De Gaulle heeft in een persoonUjk schrüven aan Paul Delonvrier de on langs benoemde burgerlijke bestuurder van Algerije, opdracht gegeven het op treden van de politie in Aigerye ie „regulariseren". De Gaulle bedoelt hiermee dat het optreden van de politie voortaan in overeenstemming moet zUn met de wet en dat het de fundamentele rechten van de mens moet eerbiedigen. Van officiële zyde In Parijs is mee gedeeld, dat de publikatie van deze brief aantoont dat de Gaulie meer dan ooit vastbesloten is om de baas in Algerüe te blüven en geen enkele extremistische organisatie zal toestaan inbreuk te maken op zün voorschriften. Zware regenbuien hebben in het af gelopen weekeinde overstromingen veroorzaakt in Zuid-Frankrijk. In de omgeving van Cannes moesten duizen den mensen hun woning verlaten. Hon derden hectaren bouwland staan onder water. De grote weg ParüsNice is op ette lijke punten overstroomd, de weg van Toulon naar St. Raphael eveneens.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1