Alleen van behandeling zaken die geen uitstel dulden Vandaag bijvoegsel PEKING LIJDT VERLIEZEN j ■sm Overgeslagen naar Chinese provincies GOLDFINE KRIJGT DRIE MAANDEN GEVANGENIS 1 Dubbele ijver van politie PROF. BEEL LEGT REGERINGSVERKLARING AF ons speciaal Ir. A. H. Ingen Housz commandeur Oranje-Nassau Minder roebels voor defensie op Sowjet- besroting; Gebrek aan achting voor Justitie nu „Vredesmissie" uit Moskou in Belgrado Koerden-stammen in opstand tegen Iraaks bewind r éSSIf H. de Ruig gekozen tot lid Raad van Beheer A.NJP. In zware mist tegen auto gereden Franse politie arresteert 5500 Algerijnen Oplichter veroordeeld Rattenkruit gestrooid op boterhammen DINSDAG 23 DECEMBER 1958 Directeur: H. DE RUIG ZESTIENDE JAARGANG No. 4179 f 5 sfc Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT fémÊ (Van onze parlementaire redacteur) IN een bijna complete Tweede Kamer heeft de nieuwe minister president, prof. dr. L. J. M. Beel, vanmiddag een regerings verklaring afgelegd. Er bestend een grote belangstelling voor deze vergaderiög. Bifluüo en film warcn veriegtaiwoorriigd ^n- de publieke tribunes waren'stampvol toen de voorzitter, dr. Korten- hórst, prof. Beel in de gelegenheid stelde zijn Verklaring namens het kabinet af te leggen. - -■ Zoals te verivachteri was, bevatte de'verklaring-geen nieuwe ge zichtspunten. Prof. Beel gaf een uitvoerige uiteenzetting van de achtergronden der crisis. Hij deelde mee, dat-heden in het Staatsblad een K.B. zal worden opgenomen waarin wordt meegedeeld, dat de Tweede Kamer met ingang van 19 maart 1950 zal worden ontbon den. Op diezelfde dag zal de zitting der Staten-Generaal worden gesloten. VERKIEZINGEN BIJ ZICHZELF Dr. K. Mulder: Dode-Zeerollen en het Nieuwe Testament. Prof. dr. J. Waterink: Taak en plaats van de vrouw in het gezin rondom kerstfeest. Verder nog artikelen van onze speciale verslaggevers, o.a. over Israël, Zeeland en het Tsaar Peterhuisje. Cl TRO M 2 cv PROF. WITTEVEEN LID VAN EERSTE KAMER DR. DREES MINISTER VAN STAAT Botuinsua: witte at wimitraai o xtutn.. xxaiw i* *j, Po*thu« 1112 - Po»tjLro No. 424519. Klachtendienat abonnementen: 183029.30 uur Zaterdati 1728 uur. Telefoon 115700. '*-<JraTrTLbito; Huyfienspleln 1 - Telef. 183467 (3 AUnen.) Postbu» 1091 - Postgiro No. 4248G7. Klachten dienst: 1830—103ÖU. Telef. 302580. Dordrecht: Schefferaplein 3 - Postgiro No. 424208. Telefoon 457t Klacbtendlenst na 17210 rntr 7314. gehledem: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 81 cent per week 2.65 per maand. 17,90 oei kwarteeL Loess nummer* 15 cent. Verschijnt dagelijV» Geldig tot morgenavond) NOORDOOSTELIJKE WIND Overwegend droog weer met vooral aanvankelijk op de meeste plaatsen mist of laaghangende bewolking. Meest' matige noordoostelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op 8.47 Maan op: 15.45 onder: 16.32 onder: 6.46 Kamerontbinding op 19 maart Het kabinet tal slechts dïe taken In behandeling nemen waarvan uitstel niet In 'slands belank of dat van het koninkrijk is te achten. Vraagstukken het beleid op1 langere tennün betreffende, ruiten enkel In geval van noodzaak tot beslissingen kunnen lelden. De. indiening van wetsontwerpen, waarvan de regering de urgentie in.de behandeling in de eerstkomende maan den niet zal blijken, blijft achterwege. Het contact met de Staten-Generaal zal "derhalve een beperkte strekking hebben. Voor wat betreft steeds bij de Staten-Generaal Ingediende wetsont werpen, zal de regering eenzelfde ge dragslijn volgen. Uiteraard stelt de regering zich voor over een en ander in voorkomende ge vallen met (je Kamers overleg te ple gen. Aan de totstandkoming van dit ka binet, aldus prof, Beel. is niet vooraf gegaan het maken van enige afspraak met welke fractie uit uw midden dan ook. De regering is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, nog verzwaard door de ernst en het uitzonderlijk ka rakter,,van de huidige situatie. Zij ver trouwt dat de staatkundige ontwikke ling in ons vaderland zich in rustige banen zal voortzetten en dat allen, die voor deze ontwikkeling verantwoorde lijkheid dragen, ook in de" komende Tnaanderi zich van deze verantwoorde lijkheid bij voortduring bewust zullen blijven. Prof. Beel besloot: Het kabinet heeft rijn taak aanvaard In het vertrouwen dat het zal mogen rekenen op de steun der Staten-Generaal- Moge God's ze gen rusten op ons aller arbeid." Voor de minister-president het bo venstaande sprak, wenste hij namens het kabinet dank en hulde te brengen aan hem die gedurende meer dan der tien jaar deel heeft uitgemaakt van alle na-oórlogse kabinetten en ruim tien tien jaar aan vier van deze kabinetten op voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven: oud-minister-president Dr. Drees, thans minister van Staat. De ledsn van dit kabinet, aldus prol. Beele, betuigen gaarne hun bijzondere waardering jegens deze staatsman aan wie zij zoveel verschuldigd zijn en wiens heengaan uit de regering wordt betreurd. Vervolgens betoogde de premier dat het kabinet zijn taak aanving in een tijd van ernstige politieke spanning en op een ogenblik waarop In verband daarmee gewichtige beslissingen zijn genomen, H|j schilderde de gebeurtenissen van de afgelopen weken en noemde de oor- raak van de ontstane crisis de steeds slechter wordende verhouding tussen de verschillende groeperingen waarvan leden in het thans afgetreden kabinet zitting hadden, alsmede tussen dc daarmee corresponderende Tweede Ka merfractie. Een oplossing voor de cri- *is was niet te vinden. De vórming van een nieuwe kabinet voor het nog resterende deel van de parlementaire periode en steunende op de meerderheid van de Kamer was niet mogelijk. Prof. Beel zei, dat voor de vorming van een constructief beleid alsmede voor een vruchtbaar gemeen overleg, een sfeer van vertrouwen onontbeer lijk is. Voor de leden van een nieuwe kabi net zich zouden hebben ingewerkt, zou den de verkiezingen voor de deur staan. In normale omstandigheden behoeft dit nog geen aanleiding te zijn tot Ka merontbinding, maar gezien in het licht van de conflict-situatie wordt dat anders. De vervroegde verkiezingen bevorderen een zoveel mogelijk uit schakelen van elementen welke een zuivere oordeelsvorming bij het be leid en overleg in de weg zouden staan. Prof, Beel is inderdaad, zoals w|j reeds meldden, zelf belast met de waarneming van het ministerschap van Sociale Zaken, prof. Zijlstra krijgt tijdelijk Financiën, ir. Staf Landbouw? Visserij en Voedselvoorziening en mr. Struycken Justitie. Aan, dr. Drees en zijn socialistische Vanmorgen kwam' in de Trèves- zaal op het Binnenhof te Den Haag het Interim-kablnet-Beel bijeen. Zittend van links naar rechts: Mr. J. M. A. II. Luns. Buitenlandse Za ken en Justitie: prof. dr. L. J, M. Beel, minister-president en Sociale Zaken; mej. dr. M. A. M. Kiompé. Maatschappelijk Werk; mr. J. L. M. Th. CaK Onderwijs, gunsten en Wetenschappen. Slaand; Mr. H. B. J. Witte. Volks huisvesting; ir. C. Staf, Defensie en Landbouw; mr. G. Ph, Helders, Overzeese Zaken; prof. dr. J. Ziil- stra. Economische Zaken en Finan ciën; mr. J. Middelburg, secretaris van de ministerraad; mr. Van Aart- sen. Verkeer en Waterstaat. collega's is gisteren op de meest eer volle wijze ontslag verleend. Jn het- .xejUkliKcoraraui^ medegedeeld;werd ook'dc benoeming van dr. Beel tot eerste minister we reldkundig .gemaakt, alsmede een be sluit van de vorstin om geen ontslag te verlenen aan die ministers en staats secretarissen, welke hun .portefeuilles resp. functies ter beschikking hadden gesteld. Vanmorgen kwam op het ministerie van Binnenlandse Zaken de kiesraad bijeen om voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen. Deze zullen waarschijnlijk niet worden vastgesteld op woensdag 11 maart a.s., daar er van verschillende delen in het land be richt is binnengekomen, dat op die dag door de kerken biddag voor het gewas wordt gehouden. Wij hebben redenen om aan te nemen dat de verkiezingen een dag zullen worden verschoven, dus tot donderdag, 12 maart. Het :Jeit, dat prof. Zijlstra zowel Fi nanciën als Economische Zaken krijgt te beheren betekent dat de a-r be windsman de komende maanden vaak bij zichzelf te rade zal moeten gaan. Als minister van Financiën is hij n.l. mede verantwoordelijk voor de uit gaven van de overige ministers, dus ook voor de uitgaven van de minister van Economische Zaken. Hij zal dan ook verschillende stukken in beide functies moeten tekenen. r voor de kerstdagen met belangwekkende artikelen o.a. i'cin Ds. A. C. J. v. d. Poel: Mens en ruimte vaart in het licht van het Evangelie. Prof. dr. A. Sizoo: Reizen in de eerste eeuw. Een kerstverhaal, kleurplaat, kerstpuzzel en Flex comple teren het. geheel. Verzet in Tibet breidt zich uit ö'SSpfrfA» In de vacature, ontstaan door het statutair noodzakelijke aftreden van de heer W. Fluygers, directeur van de N.R.C., als lid van de Raad van Beheer van het Alg. Nederlands Persbureau, is gekozen de heer H. de Ruig, direc teur van „Trouw". HET VERZET tegen Peking in Tibet en naburige Chinese pro vincies breidt zich uit, zo wordl ran de zijde van de natïonalistisch- Chinese inlichtingendienst op Formosa vernomen. De opstand zou thans zijn over geslagen naar vier Chinese pro vincies. De opstandelingen had den geruime tijd een aantal be langrijke plaatsen bezet gehou den en dc communistische troe pen de bergen in gejaagd. De commnnistiscb-Chinese minis ter van Defensie Peng Teh Huai was in oktober in Tsinghai aangekomen om de operaties tegen de opstandige beweging persoonlijk te leiden. Zijn reis viel samen met de afkondiging van het bestand bü Quemoy. De rebellen zijn in hoofdzaak sol daten van een liga, die in Tibet, Tsinghai en Kikang is gevormd om zich te verzetten tegen de voorge nomen volksverhuizingen In deze provincies van communistisch China. Vluchtelingen, die In India arri veerden verklaarden vele nationalis tische vlaggen in het grensgebied tussen de provincies Sikan" en Tsing hai te hebben zien wapperen. De volgende bijzonderheden worden nog bekendgemaakt; 1. Een grote anti-communistische de monstratie werd in april van dit jaar te Lhasa, de hoofdstad van Tibet, ge houden. 2. Op 30 augustus zijn 6000 rebellen in botsing gekomen met communisti sche troepen ten noordwesten van Lhasa. Ongeveer 500 communisten werden gedood, de rebellen verloren zelf slechts ;?3 mannen 17 doden en 2:68.gevangeneik,_ ;._y' 3. De rebellen;leverden verder: nog twee gevechten, in september en ok tober, met communistische troëpen ter sterkte van een bataljon. 4. Aanvallen van de opstandelingen hebben de communisten gedwongen zwaar gewapende escortes in te stellen voor de weg van Tibet naar India. 5. De rebellen hebben zeven dorpen aangevallen en de hoogste partijfunc tionaris van Tsjiangta gedood. 6. De rebellen hebben het gebied van Joesjoe in het zuiden van Sikang bezet en z|j trokken pas terug toen er sterke communistische troepen tegen hen wer den ingezet. 7. In een opstand te Lantsjien, in de provincie Tsinghai, hebben de rebellen de communistische bank, de zout- en handelskantoren in brand gestoken en enige communistische troepen ontwa pend. 8. In oktober hebben de communisten steun uit de lucht gegeven aan grond troepen die de rebellen in Noord- Tsinghai aanvielen. De militairen van de artilleric- meetafdeling in Kampen, die op de dijk van Oostelijk Flevoland me tingen verrichten, hebben de be schikking gekregen over „para plu's" ter bescherming tegen wind en regen. De „paraplu's" zijn met draden aan de bodem bevestigd en zijn zo opgesteld dat z|? %e man nen en hun apparatuur tenminste een klein beetje beschutting geven in deze barre vlakte. Dc Haagse schrootliandelaar l. Worms heeft ln hef gebouw van de Duitse am bassade gelegenheid gekregen voor de Duitse oificlcr van Justitie' zijn aan klacht toe te lichten welke hij een Jaar geleden heeft ingediend tegen de di rectie van „Hansa" in verband met haar aandeel in de sckrootaffalre van de Zeeuwse metaalmaaischapplj. De heer Worms legde zijn verklaring af in aanwezigheid van de Haagse offi cier van Justitie mr. dr. J. C. Maris. Dc Stuatsantwalt dr. Theiss heeft de heer Worms ruimschoots gelegenheid ge geven zijn standpunt te verdedigen. Dr. Theiss zai ook nog andere getuigen horen. Dezer dagen heeft de heer Worms in een uitvoerige brief aan talrijke auto riteiten de voorzitter van het inkoop bureau dc heer B. v. d. Berg, direc teur H >ogovcns te IJmuiden, geschetst als een man „die heult met de Hansa". van Units naar rechts: dc heer Worms, mr. dr. Maria ca. dr. Theisz. Voor het vierde achtereenvolgende jaar ziin op dc Russische begroting de defensie-uitgaven verminderd. Op de gisterochtend in Moskou geopende zit ting van de Opperste Sow.iet heeft de minister van Financiën, Zwercw, een begroting ingediend die voorziet in uit gaven van 707,2 miljard roebel, waar van 96.1 miljard voor defensiedoelein den. Dit is ruim 193 miljoen roebel minder dan het vorige jaar. Sinds 1956 is de defensiebegroting van de Sowjet-Unie .voortdurend lager geworden. Maar buitenlandse waarne mers achten het zeer goed mogelijk dat defensie-uitgaven onder andere hoofden ziin ondergebracht. Ex-premier Boelganin en het vroe gere hoofd van de staatsveiligheids- poiitie, Iwan Serow, waren gisteren niet op de zitting van de Opperste Sowjet aanwezig. (Van een onzer verslaggevers) Gisteravond omstreeks halfvijf reed de 25-jarige ongehuwde J. de Haas te Maasland, met zijn motorrijwiel ten gevolge van de zware mist op een stil staande vrachtauto. Het slachtoffer overleed onmiddellijk. De Amerikaanse industrieel Ber nard Goldfine is gisteren wegens ge brek aan achting voor de justitie in Boston tot drie maanden gevangenis straf veroordeeld. Hij had dt boekhou ding van een aantal van zijn onderne mingen niet, zoals de belastingdienst had geëist, voor 8 december beschik baar gesteld voor een diepgaand' on derzoek. Zijn secretaresse, Mildred Paperman, werd veroordeeld tot tien dagen. (Advertentie) zomer en winter, op klinker^ straten en asfaltwegen, op bergen en in dalen - overal en altijd betrouwbaar Voordat de belastingdienst een on derzoek instelde naar Goldfine's boekhouding, en een congrescommissie zich bemoeide met de mate van „in vloed" die de industrieel in hoge re geringskringen heeft, was de textiel- rnagnaat bekend geworden door de af faire Sherman Adams. Goldfine zou president Eisenhower's naaste mede werker en plaatsvervanger Adams een kostbare jas cadeau hebben ge daan. Adams heeft, toen dit bekend werd, ontslag genomen. Er is tegen Goldfine nog een ver volging wegens belediging van het congres gaande omdat hij geweigerd heeft te antwoorden op de vragen die hem gesteld zyn door een commissie uit het Kuis van Afgevaardigden. Er is maandag een Russische „Vredes- afvaardiging" in Belgrado aangekomen ter bespreking van „vraagstukken In verband met de striid voor de vrede" met Joegoslavische communisten. De Russen hebben het initiatief tot dit bezoek genomen. DE POLITIE van het Noorse stadje Gjoevik maakt met een bijzondere ver betenheid jacht op een dief. Deze is er namelijk in geslaagd de kerstgra tificaties van de agenten nit het hoofdbureau van politie te stelen. (Van onze Haagse redacteur) Prof, dr. B. J. Witteveen heeft zijn benoeming tot lid van de Eerste Ka mer voor de VVD aanvaard. Hij ver vult de vacature ontstaan door het overlijden van prof. mr. A. N. Mole naar. In de vergadering van heden middag wordt prof. Witteveen be ëdigd. H.M. de Koningin heeft de oud-mi nister-president, dr. W. Drees, benoemd tot minister van Staat. Met een symbolisch-gebaar heeft de voorzitter van de directie der Kon. Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken, ir. A. H. Ingen Housz, zijn functie neergelegd. De kleine vlam van een kaars werd gedoofd, terwijl het vuur van de grote vlam, gevoed door de cokesovens oplaaide. De com missaris der Koningin in Noord-Hol land, dr. M. J. Prinsen, noemde de heer Ingen Housz geen bedrijfsleider hard als staal, maar een bedrijfsleider met een hart, die open oog had voor de so ciale belangen van zijn ondergeschik ten. Spr. deelde.mee dat het HM-ïffle Koningin - behaagd had de scheidende functionaris te benoemen tot comman deur in de Orde van Oranje-Nassau.; Op de foto: dr. Prinsen hangt de commissarisde versierselen van dc onderscheiding om. i". yVv Volgens te Teheran ontvangen be richten is het leger van Irak in het gebied langs de grens van Iran slaags geraakt met leden van de Koerden- stammen. Ongeveer 10.000 stamleden, aange voerd door communistische agitators, zouden het garnizoen in Basra om singeld hebben. De onlusten hebben, naar reizigers uit Irak meldden, twee dagen geduurd. Het leger heeft de opstandelingen ver slagen. Hoeveel slachtoffers er geval len zijn is niet bekend. In de afgelopen 324 maand zijn 24 Algerijnen bij terroristische acties In FrankrUk. gedood en 5.500 agenten van de opstandelingen gearresteerd. Volgens functionarissen van het mi nisterie was tachtig procent der na tionalistische „doders" gegrepen. In de strijd tegen het terrorisme werden 10 politiemannen gedood en 35 gewond. De rechtbank te Amsterdam, heeft de 29-jarige L. P. B. wegens oplichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf maanden met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk ën' een proef tijd van drie jaar. Hij zal tevens onder toezicht van de reclassering worden gesteld. De man heeft op geraffineerde wijze zes mensen hun paspoorten afhandig gemaakt door hen voor te spiegelen dat zij een baan als particulier chauffeur konden krijgen. Hij moest dan eerst het paspoort hebben voor „het inwinnen van informaties". De rechtbank te Alkmaar heeft de 42-jarige P. H. uit Warmenhuizen, con form de eis, ontslagen van rechtsver volging en diens opneming gelast in een gesloten afdeling van een krankr zinnigengestieht voor de tijd van een "aar, met zo nodig daarna terbeschik kingstelling van de regering. Verdachte had ais los-arbeider bij de gemeente Schoorl tot tweemaal toe gepoogd zijn vriend en mede-arbèider, de 52-jarigè W. C. de Klerk, door ver gif onf het leven te brengen. Eerst had hij Rodent tussen diens boterhammen gestrooid en toen dit niet het beoogde resultaat had, probeerde h|j het met .Mollendood". De psychiater dr. J. Kloek uit Utrecht had verdachte volkomen ontoereken baar verklaard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1