Aanbidding Verlengings wetten nu aangenomen 'ERIK onderdekens Schipper naast God Weinig hoop voor Bel en in ingestorte groeve Koopvaardij in 1958 Kerstviering vol op paleis Het Loo Alles verzorgd door „eigen krach teiï' M MOTIE-BURGER (TEGEN KAMERONTBINDING) VERWORPEN H D Nieuwe partijen bij verkiezingen Prof. Romme nr. 1 op K.VJP.-lijsten Kandidaatstelling op 28 januari „PvdA voor crisis verantwoordelijk Vrij rustig iveer Brand gesticht in eigen liuis Vruchtbaar gesprek mogelijk over Europese veiligheid Tijsseling Reddingspogingen gestaakt KONINKLIJK GEZIN HAD 600 GASTEN IJSf» WOENSDAG 24 DECEMBER 1958 r ZESTIENDE JAARGANG No. 4188 s Nieuwe ambassadeur van Rusland in Londen? r n WAARSCHIJNLIJK 20 DODEN (uil \eiligheidsoogpunt) fSpKJllll II Lucas Traktatie V. *N Directeur: 1-1. DE RUIG J V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur). DE Tweede Kamer heeft in meerderheid het kabinet-Bcel met welwillendheid ontvangen. Slechts de voorzitters van de linkse fracties en van de S.G.P. lieten zich in minder waarderende woor den over het optreden van de nieuwe formatie uit, maar de overige fractievoorzitters, die van dc K.V.P., A.R., C.H. en V.V.D. waren eensgezind. Prof. Oud betoonde zich zelis dankbaar, dat dit kabinet \oor de Kamer durfde verschijnen. Een motie van de heer Burger (Arb.). waarin wordt uitgesproken, dat de ontbinding van de Kamer niet in het beiang van het Land wordt, geacht, verkreeg dan ook geen steun van de V.V.D. De motie is ten slotte met 5480 stemmen ver worpen. Slechts de PvdA en de communistische groeperingen stem den voor- Zie verder past. 4. Ie kol.) liet volgende nummer van Trouw zal zaterdag a.s. ver schijnen. Vj Soivjet-regering meent: Fiimbureau^ Hilversum -st: Wtf zyn blij... Tijsseling in Nijkerk K. Koopvaardij is nog altijd een van onze voornaamste welvaartsbronnen. Zoals ieder jaar publice ren wij ook ditmaal een uit voerig overzicht van het wel en wee van onze zeevaar ders in het afgelopen jaar. liet overzicht is opgenomen in de rubriek Economie en Financiën op de voorlaatste pagiya in deze editie. ippK de: (Vu» één onzer mrslayrjercrs) STIL en blank stond de ster boven huur, toen in een fris- rood jurkje Dinie B ronk horst vit het dorpje Uddel met heldere stem zong: „Kindekc Jezus met oogkens klaar". Zij zong het voor koningin Juliana, prins Bemhaid, de vier Prinsessen, de zeshonderd gasten van de koninklijke familie en de engelen in dc hemel. - Rfturtfam: **itt« aa ffitnstfaat u 1 ei ixaiw ta j.j, Poslbui 1112 - Poateiro No. 424519. Kliichlsndienst abonnementen. 18.3019.30 uur Saterdag» 1713 uur. Telefoon 115700 't-Grirenliage: Hujgenaplem 1 Teler 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No, 424867 Klachtendisnst: 18.30— 1930u Telef. 362369 Dordrecht: Scheffersplem 3 - Postgiro No. 424208 ïeicïoon 4371 Klachtendienst os 17110 uur 7314 aehlttla»: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2.65 per maand, 7 90 pei kwartJAl. Loste nummer» 15 cent Verschijnt dnjfelük* (Geldig: tot morgenavond) DROOG WEEK Overwegend zwaar bewolkt en droog weer. Matige noordelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op 8.48 Maan op: 16,88 onder: 16.32 onder: 7-38 t ORGEN is het kerstfeest. De stroom van nieuws die elke dag onstuimig over ons allen heen spoelt, zal even worden ingedamd. Een paar dagen zal het rumoer der volkeren verstillen. Inkeer. Stille nacht, heilige nacht Aandacht voor het Kind in de kribbe 'Vrede op aarde, in mensen een welbe hagen. Het Bericht, dat nooit ver oudert en altijd nieuw blijft. Omdat het de Blijde Boodschap is voor een wereld verloren in schuld en voor mensen die hopeloos in de knoop zit ten. Kamermeerderheid welwillend tegenover het kabinet-Heel ET lijkt anders» want dc mens springt voorwaarts Hij verkent de ruimte. Een zware kunstmaan cir kelt om de aarde. Dc Atlas-raket rc- layeert een kerstboodschap van presi dent Eisenhower. Nieuwe mogelijkheden openen zich voor het wereldcommumcatieverkeer. Men denkt zelfs al aan wereldtelevisie- uitzendingen door middel van kunst manen. De mens kan veel. Hij zal straks nog wel veel meer kunnen. Toch zullen zijn mogelijkheden ook bij het verkennen van de ruimte beperkt blijken te zijn Dat ligt in het mcns-zijtj besloten. Nooit kan hij de afstand van de aar de naar de hemel overbruggen. IETS anders, In China wordt een volk van 600 miljoen mensen ge drild. Voor de doctr- ir> van de almach tige staat en het agen van een aards paradijs mi .ies wijken wat het leven waard om te leven. ïn communes gaat het gezinsleven onder. De samenleving wordt koud en hard. De gemeenschap triumfeert over de enkeling. Zelfs in Rusland heeft men die uiterste consequentie van het communistisch begin&el nooit aange durfd. Ziehier de ontluistering van de met verantwoordelijkheid geschapen mens De mens los van God en los van elke norm. Daarom geen werkeJijk uit zicht. Ook bij dit streven geen moge lijkheid tot overbrugging van do af stand tussen aarde en hemel. AARVOOR is iets anders nodig. De verbinding wordt niet van bene den naar oven, maar van boven naar beneden hersteld. Een kerstboodschap via een kunstmaan blijft iets van de mens zelf. En uitzicht op een aards paradys blijft vals, want ook aan het eind daarvan staan de dood er. het graf. De échte kerstboodschap is van Ho gere Orde. De hemel breekt door in het aardse bestaan. De Engelenzang begeleidt dat gebeuren. De Zoon van God neemt de gestalte van een dienst knecht aan. Innerlijke vrede daalt neer in een wereld van onvrede. Deze kerstboodschap komt niet zo maar tot ons van ergens uit de ruim te: Zij komt rechtstreeks uit de hemel. Een doorbraak naar de aarde die overwinnend voort zal blijven gaan tot het eind der dagen. Het nieuws van dag tot dag kan schokkend zijn. Ja, maar er is altijd beter nieuws. Beter, omdat God de wereld in Zijn hander draagt. De we reld waar eens de herberg stond en waar het Kind in de kribbe lag. waar door die wereld werd gered. Wie dat gaat zien, wordt stil van verwondering. Verwondering die over gaat in aanbidding. Gisteren heeft de kiesraad vergaderd ter registratie van politieke partijen, die haar naam boven de kandidaten lijst voor de a.s. verkiezing der Twee de Kamer willen plaatsen. Het bleek, dat, vergeleken bij de voiige Tweede- Kamerverkiezing er enige nieuwe par tijen verschenen zijn. Deze nieuwe partijen zijn de boerenpartij (BP), pa cifistisch socialistische party, politiek geref. verbond (GPV) (deze partij nam vorige maal naamloos deel). Party voor Overheidspersoneel (PVO) en dc partij Voor landbouw en middenstand <PLM)- Aan de nieuwbenoemde minister president, prof. dr. Beel, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van de Raad van State, bij K.B. van 22 december en met ingang van die datum. Zonder dat minister Zijlstra één woord ter verdediging behoefde te spreken, werden later de door oud-minister Hofstra ingediende en nu gewijzigde „ver- lengingswetten" aanvaard. Slechts enkele afgevaardigden motiveerden hun stem. De communistische groeperingen, de Staatkundig Gereformeerden en de r.-k. Du.vmtec en Weiter stemden tegpn. ?7 Foto boven: Minister-president prof. Beet luistert naar de Kamer debatten. Geheel links minister Zijlslra. Foto midden: Prof. Beel interrum peerde tijdens de rede van mr. Burger. Gespannen luistert hü nu naar hei antwoord. Rechts minis ter Cals. Toto onder: Links mej. dr. Klompé. Rpchts minister Luns, die drukke dagen in Parijs achter de rug heeft en voor wie kennelijk de ver moeienissen wat te veel geworden zijn. Prof. mr. C. P. M, Romme. voorzit ter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, zal bij de korpende verkiezin gen in alle delen van het land als num mer een op de lust van de KVP voor komen Zaterdag komen de kringen van de partij bijeen. Zij zullen de leden van de verkie/.ingsraaó en van de advies- commissies benoemen. De groslijst stemmingen worden in -alle afdelingen van de KVP gehouden ops 18 januari De KVP /al niet vier lijsten aan de verkiezingen deelnemen' een voor Limburg, éen voor Brabant, één voor dc samengevoegde kringen Amsterdam. Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Den Helder, Haarlem, Leiden. Dordrecht en Middelburg cn een voor de samenge voegde krineen Leeuwarden, Gronin gen, Assen. Zwolle en Arnhem-Nijme gen. Prof. Romme zal on al deze lijsten als lijsttrekker optreden. In het koninklijk besluit tot ont binding van de Tweede Kamer met ingang van 18 maart 1359 wordt dc kandidaatstelling voor de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer voor alle kieskringen gesteld op 28 januari 1959. Volgens diplomatieke kringen in Londen zal de huidige Russische am bassadeur in Engeland, Malik, binnen kort onder-minister van Buitenlandse Zaken worden. HU zou als ambassadeur in Londen worden opgevolgd door de vroegere onder-minister van Handel Kabanow. Prof. Oud (VVD) had over de motie- Burger gezegd, dat „geen redelijk en verstandelijk wezen daarvoor de ver- antwoordelykheid kan dragen. Prof, Oud kwam tot deze conclusie aan het eind van een college in staatsrecht, dat hij speciaal voor de PvdA-fractieleider hield. Overigens kon men aan de redevoe ringen van de fractie-leiders wel mer ken. dat de kamervergadering vla de radio werd uitgezonden. Vooral de he- -*'&.■ ei\ „Burger, Dec-Gfóot - en „Gortzak. ^S^'^VPOfegeo veel van; hét fcedtrid van "dêf kamerleden door allerlei leuzen, welke het bij een verkiezingscampagne wel doen, maar In de vergadering van het parlement overbodige luxe zijn, naar voren te brengen. Opmerkelijk was, dat de beide protestantse fractieleiders zich be perkten tot een korte redevoering. De heer Bruins Slot (A.R.) bestreed met name de opvatting van mr. Bur ger, dat hier een rechts kabinet op trad. „Ik voor mij ben bereid aan de vorming van een rechts kabinet zonder «en daaropvolgende kamer ontbinding mede te werken", zo wees dr. Bruins Slot het verwijt van mr Burger» dat de rechter zijde een for matie niet had aangedurfd, af. Doch tegelijkertijd stelde hij, dat de heer Burger probeerde van twee walletjes te eten. „Enerzijds", zegt de heer Burger: „rechts durft het niet aan en anderzijds: dit is een rechts kabinet. De heer Burgen moet of het ene argument o£ het andere gebruiken Dr. Tilanus (C.H.) maakte niet de indruk gelukkig te zijn met de kamer ontbinding, een indruk die prof. Romme en prof. Oud wel maakten. Dat ligt trouwens in de aard van de christelijk- historische opvattingen. „Het recht tot kamerontbinding moet met grote omzichtigheid worden gehanteerd Slechts in zeer bijzondere omstandig, heden mag van dit recht gebruik wor den gemaakt". binding over te gaan genomen was door een volwaardig kabinet. Hij sprak zijn bijzondere waardering uit voor de wijze, waarop prof. Beel en zijn mede-ministers de regeringstaak op hun schouders hadden genomen. An dere fractieleiders hadden zich eerder in gelijke geest uitgelaten. De waardering, welke door prof. Beel in de regeringsverklaring was, uitge sproken voor de oud-minister-president dr. Drees vond eveneens weerklank. (Advrrtenttel AUKKVEKOOr t0Qt hFOEU^D HAAGT ONS GaATIJ piosnciüs In de algemene circulatie is de af gelopen dagen een belangrijke ver andering opgetreden. Nabij de Britse eilanden, wanr enkele dagen geleden nog een diepe depressie'laq. is namelijk een rng ran hoge luchtdruk' tot ont wikkeling gekomen. Deze vormt nu een verbinding tussen het. Azoren hoge drnkgebicd cn een maximum nabij Nova Zembla. Zowel ten westen als ten oosten van de rug worden depres sies aangetroffen. De storingen op de oceaan volgen een baandie in de rich ting van IJsland wijst, terwijl een depressie boven Italië zich in hoofdzaak in noordoostelijke richting naar de Balkan uitbreidt. De laatste veroor zaakt in het Alpengebied en in Italië overvloedige regenval. Aanqezien de rug van hoge lucht druk vermoedelijk dicht m de buurt tian ons laud blijft, is de kans dat de genoemde depressies het weer ge durende de kerstdagen zullen ver storen niet groot. Overwegend droog en tamelijk rustig tveer ix dan ook het meest waarschijnlijk. Vorst van be tekenis is niet te verwachten. Als verdacht van brandstichting in zijn eigen woning heeft de rijkspolitie te Valthermond gearresteerd de heer H. S. Hij heeft bekend, zaterdagmor gen vroeg zijn woning aan het Noor- derdiep in brand te hebben gestoken. Dc recente NAVO-conferentie in Parys heeft niets opgeleverd, dat aott kunnen worden gebruikt ter vermin dering van de internationale spanning en ter beëindiging van de koude oor log, aldus heeft het officiële Russische persbureau Tass gisteren verklaard. Doch het is regeringskringen In de Sowjet-Unie opgevallen, dat de NAVO-communiqué, op' het ogenblik de regeling van het vraagstuk der Europese veiligheid verbinden met éen voorafgaande regeling van het Duitse vraagstuk, zoals zij vroeger deden. „Als dit waar is en de NAVO-landen bereid zijn besprekingen over de Euro pese veiligheid te beginnen zonder, dit afhankelijk te maken van een vooraf™ gaande regeling van de Duitse kwes tie. zou deze houding een weg kunnen openen voor vruchtbare onderhande lingen over dit belangrijke vraagstuk", aldus Tass. (Advertentie) ALLEEN BIJ DE CEFA (dus overal te vertonen) van JAN DE HARTOG Vraagt 0nze fraai geïllustreer de prospectus (gratis). Vraagt in!, old Afd. Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE Tol. K29SC 1 P K'vr .-4 -4 De C.H.-fractieleider meende echter, dat In de huidige situatie aan een ka merontbinding niet viel te ontkomen, te meer daar het besluit om tot ont- Tot notaris te A'dam is benoemd mr. J. J, E. Stuijt, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam, in de plaats van J. B. van de Berg. die overleden is (Advertentie) dat wij ad onze meubelen hebben van Levering rechtstreeks v»o de fsbriek CaUthgUi G fraHj **nt*aat MEUBELFABRIEKEN - NIJKERK ZESTIEN personen worden nog ver mist na het instorten van een oude mergelgroeve, die was ingericht als champignonkwekerU, in het Belgische plaatsje ZussenZiehenBolder, on geveer tien kilometer ten zuiden van Maastricht. Uit de groeve zijn tot nu toe vier doden naar boven gebracht. Vanmorgen moesten alle reddingsploe gen alt de galerijen worden terugge trokken, omdat er nieuwe instortingen werden gevreesd. Er bestéat voor de zestien ingcsiotcnen dan ook vrijwel geen hoop meer. De instorting vond gistermorgen plaats: zij is waarschynlyk het gevoig van de hevige regenval van de laatste tyd. Men schat dat ongeveer honderd mensen ondergronds aan het werk wa ren, toen de groeve instoitte Velen van hen zagen kans door luchtkokers en nooduitgangen te ontkomen. De hele nacht hebben reddingsploe gen in de vochtige galerijen gezocht naar de vermisten. Zij moesten daarbij door tonnen aar de cn steengruis graven, die op de kwekerybedden van de champignons zlin neergestort. Het brandweerkorps van Maastricht neemt aan het red dingswerk deel. Koning Boudewijn en zijn broer prins Albert, die voorzitter is van het Belgische Rode Kruis hebben gister avond een bezoek gebracht aan de plaats van de ramp. De gouverneur van de Belgische pro vincie Limburg, Roppe, heeft een be roep gedaan op zyn landgenoten om geld te stoi ten in een fonds voor hulp aan de gezinnen van de slachtoffers. Langs de wanden speelde het licht van tientallen kaarsen, echte kaarsen, die flakkeren als-er een zuchtje wind SlMl'-N' met haar moeder rit zusters voorzag prinses Beatrix tijdens de kerstleesttlering op Het Loo haar gas ten van chocolademelk langs strijkt. Vooraan iu de meer dan volle ontspanningszaal van paleis „Het Loo", vlak bij het koninklijk ge zin reikte een sober versierde kerst boom tot aan het plafond. Het is gisteren weer een uitermate simpel en daarom ontroerend kerst feest geworden, dat H.M. de Konin gin haar personeel van hoog tot laag bett'dde. De houtvesteis waren er, maar ook de werkvrouwen. Hoofd zakelijk kwamen de gasten ditmaal uit Apeldoorn, Elspeet, Uddel, Nier- sum-Gortel en Hoog-Soeren, maar ook waren enige leden van het perso neel uit Amsterdam present. En met te vergeten, de marechaussees, die met de bewaking van het paleis be last zyn. Terwijl de zaal zich vulde de vtouwen en verloofden van het perso neel waren ook welkom klonken kerstliederen. Zij werden door Toon vanBaikom. gespeeld - op het - «arriSoa van het paleis op de Dam en vit band naar Het Loo overgebracht.' Een kerstfeestviering, waarvan het programma verzorgd wordt door eigen krachten?" heeft bij voorbaat ietsbe- koorlyks, Zo ook bier. Daar stond.'de,' fanfare uit Niersum-Gortel en speelde „Dit is de dag die God ons schenkt". Daar was het kooV van het paleis Het Loo en zong „O, Heiland, open wyid de' poort". Daar waren de wykzusters H. 1 Scheppink en C. van Westreenèn, en droegen resp. een kerstgedicht, van Willem dc Mdrode en één der Christus legenden van Selma Lagerlof ,voor. Daar waren de kinderen van het per soneel die elkanders kaarsjes aansta- ken, rijmpjes zegden, de woorden „Vrede op aarde" vormden en tenslotte het „Hosanna" van Johannes de Heer lieten horen. Daar was tenslotte ook Istban Papp, een Hongaarse vluchteling die de pia no bespeelde en door zyn aanwezig heid het internationale karakter van het kerstfeest accentueerde. V, Dit alles vormde de blijmoedige en tourage van de twee hoogtepunten, die het programma bevatte. Allereerst het' lezen van bet kerstevangelie naar Lu cas II door H.M. de Koningin. En voorts de toespraak, die Z.K.H. prins Bern- hard hield en waarin hy o.a. opmerkte dat het kerstgebeuren de mem „op nieuw confronteert met de Blijde Bood schap, die lang geleden werd verkon digd doch die voor velen van ons, ar me, onzekere, zondige mensen, willen wij ons haar bewust blijven, ieder jaar moet worden herhaald." Prins Bernhard besloot zyn toe spraak met de woorden: „Ik hoop van harte, en bid God, dat ook dit jaar de warmte van het kerstfeest het chris telijk geloof by velen van ons tot nieuw leven zal brengen, ons in staat stellend de duisternis in onszelf, die er in een ieder is, of hij dit beseft of niet, te overwinnen, bouwende op de Zalig maker, Die voor ons geboren werd en Die door Zijn dood ons verloste en voerde naar de genade Gods." Na de bijeenkomst in de zaal hebben de Koningin en de prinsessen op de gangen de gasten getrakteerd op cho colademelk en broodjes. Toen zy even later het paleis, dat in een mistdekep lag, verlieten kregen de heren van Koningin, Prins en prinses Marijke een Oranjekalender van Pro Juventute. Dé prinsessen Beatrix, Irene en Margriet gaven de dames een kerstbrood mèe naar huis. f t f>r v. Donderdag 19 maart om drie uur 's middags zal de minister van Bin-: nenlandse Zaken, Bezitsvorming er P.B.O. in een verenigde vergadering der beide Kamers de zitting van de' Staten-Generaal sluiten en de dag daarop» vrijdag 20 maart, zullen" de Eerste Kamer en de nieuwe Tweede Kamer in eert verenigde vergadering voor-het eerst bijeenkomen. - 6. M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1