Kerstconcert JOrpheus" en Schied. Vrouwenkoor Passage Theater viert zilveren jubileum Vlaardingse jeugd bracht indrukwekkend Kerstspel Flatgebouw in Pendrecht met elf woonlagen Werk van Dordtse meesters in Dordreclits Museum KERK. EN SCHOOL Reus uit Atlantik-Wall maakt plaats voor „Europoort" In Géref. Julianakerk Kerkdiensten Paraat voor poes Veteranen verliezen koi?t geding -r Kerkvoogden traden af na conflict met Kerkeraad Nasser keert zich tegen Syrische communisten Schiedam Receptie burgemeester Uitvoering „Zangvogeltjes" Medische diensten Burgerlijke stand van Rotterdam Aanbesteding bochverbetering Nieuw j aarsreceptie Kerstliederen klonken op Oude Markt Vlaardingen Expositie kunstbezit Oud-Kath. kerk Op 30 december de eerste paal Eervol ontslag Van fiets gevallen B.B. uit Hoek van Holland won kringwedstrijd Nieu w j aar sr ecep tie Nieuwjaars vergadering Kamer van Koophandel Nederlanders bouwen in Oslofjord Gedenkdagen predikanten Loosduinen TROOT Woensdag 24 december 1958 SCHIEDAM. Wanneer het overbekende Kerstlied van Gru- ber (Stille Nacht, Heilige Nacht) wordt gezongen met juist tekst begrip, de dynamische nuance ringen op verantwoorde wijze worden aangebracht en in goede koorzang onder bezielende leiding wordt uitgevoerd, is het of iets in je binnenste gaat mee-trillen door de onbevangen eerlijkheid van woorden en muziek Deze bewogen indruk wekten het Koninklijk 'Schiedams Man nenkoor „Orpheus" en het „Schie dams Vrouwenkoor" bij de opening van het Kerstconcert dat zij in de Julianakerk te Schiedam gaven. Burgerlijke stand van Schiedam :.W:i Advertentie is beter - kost minder! VOORSCHOT OP MEER BOUWPREMIES Aan HET PLEIN 1953 in Rot- terdam-Pendrecht, in de on middellijke omgeving van de Slinge, wordt 30 december de eerste paal geslagen voor 'een flatgebouw met elf woonlagen, te bouwen door Van der Vorm's Aan nemingsbedrijf naar plannen van de archtecten Swaneveld en Gos- linga. Sterke tekening SCHIEDAM. De Burgemeester van Schiedam en Meviouw PeekLinthorst rullen op Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 1.15 uur n.m. in de aula van het Stedelijk Museum recipiëren. Deze gave koorzang hebben zowel het Vrouwenkoor o.l.v. Rla Borgmeijer als het Mannenkoor o.l.v. Gijsbert Nieuw- land in de uitvoering van het gevarieer de kerstprogramma steeds doen horen. Nergens geforceerd, maar over het alge meen in zuivere nobele koorklanken, die in de verschillende stempartijen goed s SCHIEDAM: Kerstnacht: Herv Gwneente: Grote Kerk 23.30 uur ds A Hoffman; Be- theHcerk 2330 uur ds J D Smids; Opstan- dtngskerk 33.30 uur ds H W Hemmes Geref Kerk Franselaan 10 uur ran ds P H Quartet Botterdam, H J Kouwenho- ven Botterdam Geref Predikant. le Kerstdag; Hervormde Gemeente: Grote Kerk 10 uur ds 3 D Smids; BetheBcerk 10 uur ds H W Hemmes: Opstandmgskeric 9 en 10.30 uur dr L J Cazemier; Vredes- kerk 9 en 10.43 uur ds J Gras. 7 uur ds J Gras Zangdlenst 2e Kerstdag: Herv Gemeente Grote Kerk 10 uur d! IE L Brummelkamp Kethel. VLAARDINGEN: 1ste kerstdag: Geref kerk: Oosterkerk 10 uur ds Th Swen, 5 uur ds G Aalbersberg; Emmattskerk 9 uur en 1030 uur ds FL Bos. 5 uur ds H Zandbergen: Pntetkerk 9 uur ds H Zand bergen-, 10.30 uur dr E D Kraan en 5 'uur ds F L Bos Herv Gemeente: Gro- - te kerk 10 uur ds Bouterse, 5 uur ds Si- rag; BehobotWcerfc 9 en 10.30 uur ds Van i Kftijn en 7 uur <5s Zijistra; Bethelkerk 10 uur ds Van Noorl en 7 uur Eenv Hr J n. Hoogendam: Immanuelkerk 10 uur ds Van der Bes. 7 uur Eerw Hr J v Lam balgen: Nieuwe Icerk 10 uur ds Kolkert, 3 uur ds Schouten Tweede Kerstdag: Herv Ge- - meente Nieuwe Kerk 10 uur ds Kolkert, 3 uur ds Schouten. MAASSLUIS: 1ste Kerstdag: Ned Herv Kerk 10 uur Lv Harüngsveld. 5 uur Open- 1"1 Deur-Dienst mmv Hervormd Kerkkoor en - Maassluis!» Harmonie voorgangers ds L v Hartingsvald en ds K M Vogel: Kon Wii- helminasebool 10 uur ds KM Vogel; Jeugdkerk (Kleine Kerk) 10 uur de heer M C Alers; (Geb Gen de Wetstr 2) 10 "•uur de heer L v d Pol; Kinderleer* (Ons Huls) 10 uur mevr E Volkers-Spijker - Geref Kerk 9.30 uur ds C Kaptein van Amsterdam. 4.30 uur ds E J Oomkes van Schiedam-, Zuiderkerk 9.30 uur ds J Na- wijn van Schiedam. 4.30 uur da C Kap- 'f'teln- chr Gereft Kerk 9.30 en 4.30 uur ds J Alberts van Vlaaidingen Ned prot Bond 10.15uur ds G J de Gram 2de '«Kerstdag: Ned HervKcrk-Geref Kerk (in- terkerkeüjke dienst in Immanuelkerk) '0 uur ds JE J Oomkes Geref predikant en ds H F Meijer Herv predikant Chr Ge refKerk 930 uur ds J Alberts van Vlaar- "5hOEKOTVAN HOLLAND: 1ste Kerkdag: Ned Herv Kerk 10 en 7 uur. ds H S Wassink Geref Kerk 10 en 4 uur ds P Huil- mann Herv Evang 9 uur de heer Bei- nema van Den Haag, 7 uur ds van Boot- -selaar van Delft - 2de Kerstdag geen diensten. tol hun recht kwamen, hebben deze ko ren de luisteraars tot stil medeleven van het Kerstgebeuren gevoerd. Het „Neder lands Trombonekwartet" heeft de muzi kale sfeer nog gestimuleerd, en de fraaie koorzang afgewisseld, met de uitvoe ringen van een viertal goed vertolkte werken voor deze koperinstrumenten, die geleid werden door Joop Hellemond. Meindert Boekei heeft op het orgel en de vleugel verschillende koorbegcleidin- gen op muzikale wijze uitgevoerd en toonde tevens zijn vakmanschap m de artistieke weergave van enige orgelso lo's. Dat bij zulk fris en gezond mu siceren het aanwezige publiek graag medewerkte, bewees de spontane samen zang van enkele Kerstgezangen die door de koren en het orgel nog ondersteund werden. Met het „Halleluja koor" uit het Ora torium „Der Messias" van G. F. Han del werd dit indrukwekkende concert be sloten. A.I. VLAARDINGEN Op dmsr ag 30 december as. brengen De Vlaa_dingse Zangvogeltjes en De Nachtegaaltjes een kinderoperette van Jo Mulder „Marjo- lijntje in Sprookjesland" in de Stadsge hoorzaal. De voorstelling, die onder leiding van Jo Mulder staat, met Thca Roos aan de vleugel, begint 's middags om half drie, In deze operette, die zich afspeelt rondom Marjolijntje, treden elfjes, ka bouters, bloemen, haasjes, vlinders, fee- tjes, bosduvels en aardmannen, boze en goede feeën op m de fraaiste costuums uit eigen atelier tussen de meest fan tastische décors. Een uitgezochte kinder middag dus voor de kerstvacantie. Deze voorstellingwordt weer gegeven onder auspiciën van de plaatselijke af deling van de Volksbond tegen Drank misbruik. marktprijzen VLAARDINGEN, 24 dec. Steurharing Kanaal 57.9039 60. IJle haring 49.30. Steurharing Ierse zee 52.10—57.10. Op 23 en 26 december wordt demedi sche dienst te Schiedam waargenemen diwr de volgende artsen: G. Pet, Tufailaan 28f tel. 66888; P. van Santbrink, Mgr. Nriens laan 183 te!. 62562; G. W. - Ormel, School straat 5. tel. 64244: W. A. d« Bidder, SUd- bouderslaan 46. tel. 67590. - Op 24. 25 en 26 december is geopend apo theek Rembrandt. Bembrandttaan 3. Op zondag 28 december wordt de me- dische dienst te Schiedam waargeno men door de volgende artsen: - - W. H. F. Meijer, SWammerdafnsin- gel 43, tel. 69698: F. Jungerius, Voodel- faan 2. tel. 67355; P. J- W. Beukers, Burg. Knaopertlaan 76, tel. 68004, Van af 27 december is geopend apotheek F H. Backer, St. Liduinastraat 58. Ondertrouwd: G Daniels, 24 jr en J M P van Buuren, 21 jr; A Govaart, 22 jr «n A Moerer, IS jr: T Klein, 36 Jr en A de Zwart. 25 jr: L B Knlpsoheer, 25 jr en A M van der Pias. 19 jr: J 3 Ouwendyk, 19 Jr en p A Hardy 18 jr; W M van der Phdjra. 21 jr en H T F M Clarijs, 212 jr: W Verveen, 54 jr «n E de Lijster, 34 jr. Geboren: Margaretha E, d v A Blom en M L-Soeters; Marijke M, d v S T Schaexfer '"overleden?" J Poot, 88 'jr. wed- vmi N Dijkshoorn; J J Kerkhof. 63 jr; Etisbtrg» 70 jr, echtg van B P Jongbloed. Aangiften overlijden Rotterdam 23 dec.: J Pons, vr geh gew m L Bal 57 hA j v Hoven, man geh gew m L Höppei 75 j; L J Groenendijk, man geh gew m G i Kleiss 83 j: J H Wevers, man v T Tims 66 j; J Swaerdens, man geh gew m H J Bakker 78 j; W v Schie, vr geh gew m A dc Vogel 68 J; M PHt, man geh gew m A M v wotrden S3 j; P M BW», man v P C v d Meiracker 63 1; J He«- nen. zoon I d; B v Gijzen, vr geh gew m- B Vingerling 92 j: 3 3 Kogelbrecht, mar. v M L v d Meer 6.; J; B Bertien. zoon 3 j: I v d Berg, dochter 6 d. H H F v DaeL man v J M v d Kiem 69 1: M C dc Groot, vri geh gew m E C Spaans 73 J: H A Süttetaar, man gew m J L. de Jong 86 j; vr geh gew m A Raijmakers - v d Ende. roan v C M Overea 32 j: J M A Beer, vr v J D te Slaa 72 j v d Heuvel, man geh gew m gen 73 j; A Zijderiaan. vr geh v Duist 76 Aangiften geboorten Rotterdam 23 dec.: F van der spek-Bruinsma z: R J L Snliders d: C A Benes-Oosterlee z. e Tempelman-Bos d; M Verkaik-Bo^^d^A Sanders-de Leeuwe z en d, H BeenGou driaan d; G N C Labeur-van dev d; L A Baaij-Gotthjaipsen geh 'A H Vos, 75 j; T M 2 j: M A j H Don- gew m A Graaf d: M W van Deursen-van 'dér Pas" z; G Tfoost-^emfner d; Z J M Gerdes-van Haaren z; W J M van Emmersloot-Jansen d; B P Süvhis d: P W Wöst-Bakvis z: H G van X^eeuwenstijn-Tobeck d: J van R°"dt-vari Wijngaarden x; A Hoekroan^yan Hermon d, j Delwei-de Bijke d: L F den Hartog Troost z: W M J J Graafland-'t Lam d. K Metske-Oorbeek d; T P.. TeljndCata d; A M de zèëuw-Sebiis z: E de Bruhi-van d*x Hiut d: C H Oosterloo-VendeviEe z; 3 'Tt Y' steenbakkers-Kiaris z; P van Taanom-3Lar^ d: A M J van Ootrt-Willentse d: IV J P Woerst-van Leeuwen dj E So d: C B Benda-Jfgers z; M Braad- B GroeneW'eg-van Weerden 22 1» J de Veld-SchèlliBg Graaf-van der Plii z«- Mitterstrejner z: B Groeneweg- d: C J A de Bruih-VerheJl z Kruiik-van, Gend d; K In t af-van der v tv f KruUk-van. f«; 'P ,vra»,de SCHIEDAM. Vandaag bestaat het Passage Theater 25 jaar. Hoewel de filmvoorstellingen in dit Tuschinskl the ater altijd de hoofdzaak zijn geweest, Is er bij de bouw al rekening mee gehou den, dat de zaal ook geschikt zou zijn voor Schouwburg en Concertzaal. Van de opening af heeft de Schiedam- se bevolking dan ook gelegenheid gehad de cultuur in het Passage theater tot uitdrukking te brengen. Niet alleen geldt dat het geven van concerten of toneel, maar evenzeer is de zaal in de loop der jaren benut voor bijzondere kerkelijke gebeurtenissen, zoals op de Kerstdagen de wijdingsdiensten van het Leger des Heils. De laatste jaren vooral heeft het Schiedamse verenigingsleven, in het bij zonder door het gebrek aan grote zaal ruimte, van het Passage theater gepro fiteerd. De donderdagavond voorstellin gen zijn genoegzaam bekend. Niet al leen gaven gymnastiekverenigingen er hün uitvoeringen of was het Toonkunst, die de zaal gebruikte voor concerten, ook de Chr. verenigingen vierden er vaak hun jubilea. HOGE EISEN Dit alles stelt aan het personeel van het theater hoge eisen. Zij moeten toch bij wijze van spreken „van alle mark ten thuis" zijn. Hun taak is in de loop van de tijd nog verzwaard door de ontwikkeling van de decor-techniek, waardoor vaak veel extra tijd en bijzondere kennis van hen wordt gevraagd. Zij doen him werk echter steeds met opgewektheid. Hun stelregel is, dat de bezoekers na afloop van de voorstelling tevreden naar buis gaan_ en daarbij nemen zij de be stuurders van de verenigingen veel werk handen. Drieivan de personeelsleden zijn van-t morgen bij de herdenking van het jubi leum gehuldigd omdat ook zij mee-jubi- leerden. Dat waren de chef-portier Ch. Go- ROZENBURG. 'Ten gemeentehuize is aanbesteed het maken van de bocht verbetering in de Vinkseweg. Ingeko men waren 5 biljetten, nl. Fa. L. J. Zoe- temeier te BrieUe ƒ28.000; fa. Luymes en Bal te Rijsoord ƒ27.360: fa. Van Splunder te Ridderkerk 25.600; C. A. J. Romers.te Rozenburg ƒ25.600; C. A. Qualm té Rozenburg 24.500. De raming bedroeg 30.000. De gunning werd aan gehouden. ROZENBURG. Op donderdag 1 januari a.s. des namiddags 5 uur wordt in de raadzaal van bet gemeentehuis een nieuwjaarsreceptie gehouden. VLAARDINGEN. Dinsdagavond werd de derde en laatste massale kerst- vojkszangAvond rondom de verlichte kerstboom op de Markt voor het Stad huis gehouden. Ook nu togen weer vele honderden Vlaardingers naar dit histo risch centrum om enthousiast mee te zingen. Van kwart voor zeven tot kwart over zeVen zweefden speelse carillonklanken vanaf de Grote Kerktoren naar omlaag. Cor Don, de Vlaardingse stadsbeiaardier bracht een programma van graag ge hoorde kerstliederen. Eerst gaf Cor Don een uitvoering van enkele Duitse kerst liederen. Het bekende „Es ist ern Ros' entsprungen" en „Von Himmel komt ihr Engel" werden op gevoelvolle wijze vertolkt De stadsbeiaardier had een af wisselend kerstprogramma samenge steld en deze avond mochten dus ook de bekendste Franse kerstliederen niet ontbreken. We hoorden het bekoorlijke „Adeste Fidelis". Het programma werd besloten met enkele oud-Neder landse kerstliederen, waaronder „Het Nieuwgeboren Kind" „De herdertjes" en „Nu syt wellecome". Vooral dit laat ste werd luchtig gebracht en toverde een feestelijke sfeer op de Oude Markt. Intussen hadden zich aan de voet van de Toren honderden Vlaardin gers verzameld om mee te doen aan de grote Kèrstvolkszangavond. Ook nu werd het voor de aanwezigen weer een feest om in het massale kooi de vele oude kerstliederen mee te zin gen. „Heel Vlaardingen zingt het Oude Kerstlied" was het motto van deze bij eenkomsten. Het klinkt wat overdre ven, wanneer we zouden zeggen dat werkelijk heel Vlaardingen op de Markt heeft gezongen. Maar dat het aantal veel hoger ligt dan de organisatoren had den verwacht, staat vast. Door een ra vers. de portier J. Ruter. en de toneel meester J. Visser. Zij werkten allen 25 jaar in Schiedam en twee van hen nog veel langer bij het concern. De plaats van het theatèr is niet zo erg gunstig. De Passage ligt niet be paald „in de loop". Dat zou oorspronkelijk anders zijn, maar de Passage is nooit afgebouwd. Het lag namelijk in de bedoeling om de huidige Passage door te trekken naar de Hoogstraat. Daar is nooit iets van gekomen. Maar niettegenstaande dat kent iedere Schiedammer het Theater, dat 25 jaar geleden werd gebouwd in opdracht van A. Tuschinski, die ook de eerste" paal sloeg. H. Gerschthnowitz en H. Ehrlich. 'n BRINK product - De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft de mogelijkheid tot het verkrijgen van een voorschot van vijftig procent op de toegezegde premie uitgebreid tot alle premies, met uitzondering van die, welke zijn toe gezegd op grond van de premiebe schikking woningbouw 1957. De aan vragen om voorschot moeten bij de ge meentebesturen worden ingediend, als de woningen glas- en waterdicht zijn. Men moest voor de genoemde pre mies een uitzondering maken, omdkt die zullen worden uitbetaald aan dc eigenaars, die de huizen eerst zullen bewonen. Pas nadat de huizen gereed en bewoond zijn is in deze gevallen be kend wie recht heeft op de premie. VLAARDINGEN. Eer. Indrukwek kend kerstzangspel: „Een Licht is opge gaan", waarbij zowel, het oor door de massale zang geboeid als het oog door de fraaie costuums gestreeld werd, sloot dinsdag in de Stadsgehoorzaal een avond van intens genieten af. Een stampvolle zaal heeft dinsdag avond soms ontroerd door de tere kin derstemmen, soms verrast door de ori ginele vondsten, maar telkens weer vol bewondering gekeken en geluisterd naar niet minder dan zes Vlaardingse koren, nl. Viva Melodia, het meisjeskoor Ero- za. De Vlaardingse Zangvogeltjes. De Nachtegaaltjes, Ons Clubje en Onze Kleintjes. Jo Mulder die over deze koren de scep ter zwaaide verdient alle lof. want zij heeft deze avond voor de aanwezigen tot een belevenis gemaakt, welke zij niet spoedig zullen vergeten. Voor de pauze zong het dameskoor op gevoelige wijze het bekende Hodie Christus natus est van da Palestrina. Na nog een tweetal kerstliederen tc hebben gezongen, ver volgde het dames- en meisjeskoor Ero- za met een kerstcantate van Cat. van Rennes. Verdienstelijk voerde zij dit lang niet altijd gemakkelijke werk uit. Voor de pauze werd nog: ..Kerstmis 1958" opgevoerd. Dit kerstspel, waarvoor Jo Mulder de verbindende teksten schreef, werd uitge voerd door het dames- en meisjeskoor: „Ons Clubje", en „De Vlaardingse Zang vogeltjes". Dit spel werd zeer verdienste lijk en met overgave uitgebeeld. Riet Keizerwaard. Cocky Suyker, Barry Thomson zorgden voor declamatie in dit stuk. Nieske Noordhoef trok de aandacht door haar solozang. Eén van de hoogte punten van deze avond was wel het op treden van de allerkleinsten. Het was ontroerend te zien hoe de kleintjes, eerst nog wat onwennig en vluchtig vader en moeder in de zaal zoekend, verschillen de kerstliederen zongen. Verrassend was het toen een vijfjarige onverwacht een gedeelte van de tekst solo zong. Trou wens het gehele programma bevatte ver scheidene verrassende elementen, die a'e bezoeker van het begin tot het einde ge boeid hielden. Vooral „Een licht is opge gaan" van Jo Mulder, waarbij alle ko ren gezamenlijk optraden en het podium een massale uitvoering te zien gaf, liet op de aanwezigen een diepe indruk na. Bijzonder veel werk was er van de kle ding gemaakt en ook wist men deze avond zeer fraaie kleurencombinaties te creëren. Dc avond werd met het „Ere zij God" besloten. De heer D. v. d. Endc dankte namens de Volksbond Jo Mulder en de koren en wenste de aanwezigen goede feestdagen toe. De heer Van der Ende kwam hierna nog met een verrassing. De Vlaardingse afdeling van de Volks bond kreeg nl. een tweede gift van dui zend gulden toegestuurd van dc Rotter damse afdeling. Zoals bekend kreeg de Vlaardingse afdeling een maand geleden DELFT. Schilderijen en andere kunstvoorwerpen uit hot bezit van de Oud-Kath. kerk alhier zullen in het stedelijk museum „Het Prinsenhof" uor den geexposeerd. De expositie wordt gehouden van 31 januari tot en met 1 maart. een gift van duizend gulden uit Utrecht Naast een groot aantal kerstgeschenk- jes, kreeg Jo Mulder hierna uit handen van de heer van der Ende een envelop pe met inhoud voor haar vele activitei ten. die zij m Vlaardingen aan de dag legt. Alvorens Jo Mulder de zaal prettige feestdagen tocwfcnste. wees zij op dc die pere betekens van Kerstmis. Aan het einde van de avond namen Jo Mulder en de pianiste Thca Roos een langdurige ovatie Jn ontvangst. In het Dordrechts Museum werd beden Smak Gregoor (91) behoren tevens tot cf Ai 3J. r MAALAND. ,Van de_ gemeentewerk man de heer C. de Vos is per 1 januari eervol ontslag verleend i.v.m. zijn be noeming by de plantsoendienst te Rozen burg. MAASLAND. - De 80-jarige A. de B. alhier kwam dinsdagmorgen met zijn rijwiel in dc Stationsstraat te vallen. Hij bezeerde zich zodanig dat hij naar zijn woning vervoerd moest worden, MAASLAND. Geref kerk eerste kerstdag 10 uur ds J Z Pottier 2.30 uur ds J Z Pottier tweede kerstdag geen dienst WESTLAND. Gedurende een viertal avonden verdeeld over enkele weken werden in Naaldwijk, op het terrein van de Commandopost aan de Dijkweg, Kringwedstryden gehouden voor biok- ploegen uit de Kring Zuid-Holland II (Westland) van de B.B, Met enthou siasme is aan de opdracht door de ploe gen die deelnamen gewerkt. Hoofddoel van deze wedstrijd was de behandeling van gewonden in het ramp gebied en het gereedmaken van het ver voer naar de Verzamelplaats gewonden, na bominslag. Na afloop van de laatste wedstrijden werd in de bovenzaal van „Westlandia" te Naaldwijk de uitslag bekend gemaakt van deze wedstrijd. Hierbij waren aanwezig, naast het Kring- hoofd B.B. de heer J. Douw van der Krap, de burgemeester van Maasland en tweede voorzitter van de Kringraad diowagen werden gisteren opnamen van B B de edelachtbare heer Groot Ènze- de samenzang gemaakt. Men zal via een reportage de samenzang uitzenden Met klokgelui werd de derde en laat ste massale zangavond besloten. VLAARDINGEN, De burgemeester en mevrouw Heusdens zullen op nieuw jaarsdag, donderdag 1 januari, ten stad- mize receptie houden en wel _*s mid dags van kwart voor twaalf tot één uur. VLAARDINGEN. De Nieuwjaars vergadering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Beneden Maas zal op dinsdag 13 januari worden gehouden in de zaal van de Harmonie rink, de burgemeester van Schipluiden F. R. Meltzcr. de heer Suurmondt van de Stichting Bevordering B.B.. alsmede enkele plaatselijke hoofden van de B.B. Nadat de juryleden waarvan de leden afkomstig waren uit de Kring 7 van de B.B. (Z.H. Eilanden) elk voor hun aandeel rapporten hadden uitgt bracht, gaf de heer Douw van der Krap burgemeester Groot Enzerink gelegen heid tot uitreiking van de prijzen. De eerste prijs een beker en de wisselbeker ging naar de ploeg Hoek van Holland II die met 1683 de overige ploegen 3loeg. De tweede prijs was voor Maasland IV 1495 p.; 3e prijs 's-Gravenzande II 1473 p De verdere volgorde was: Maassluis XI 1468: Naaldwijk III 1465; Maassluis II 1444; Wateringen 1366; Maassluis I 1380: Naaldwijk 1347: Maasland 1325; 's-Gra venzande I 1312; "s-Gravenzande III 1301: Naaldwijk I 1279; Monster 1200; De Lier 1073; Scheveningen 1068; Hoek van Holland 1061 punten. Uit een nauwe samenwerking tussen particuliere bouwer, architect en beton- adviseur is een nieuwe vorm van hoog bouw ontstaan, 'waarbij tevens gebruik is gemaakt van de ervaringen die Van der Vorm tijdens de bouw van de H.A.L.-flat aan de Oldegaarde heeft op gedaan. Door toepassing van een bij zondere constructie" geknikte beton- muren zorgen voor een belangrijke ma teriaalbesparing iwordt het mogelijk de nieuwe woningen voordelig aan dc man te brengen. In het meter hoge en 80 meter lange flatgebouw komen 55 drie- en 55 vierkamerwoningen, die bij verhuur een netto-huur van 16 a 17 per week moeten opbrengen. ,-Bij verkoop zullen de woningen nog beneden een bedrag van 17.000 blijven, zo meent de bou wer. Over de toekomstige wijze van exploitatie is evenwel nog geen beslis sing genoemn. Dc woningen worden uitgerust met een bergruimte en" douchegelegenheid, terwijl het gehele complex wordt voor zien van centrale verwarming met auto matische oliestookinstallatie en twee snelle zelfbedienendo zespersoons liften. Het geveloppervlak wordt uitgevoerd in prefab-sierbeton, waardoor het ge bruikelijke steigermateriaal kan verval len. Bövendien is door een combinatie van gewapend-betonvloeron, bajonet- wanden en borstweringen een aanzien lijke be:paring m de bouwkosten ver kregen. Links op de foto ziet men een afb. van de nieuwe Gereformeerde kerk die in Pendrecht wordt gebouwd en waardoor Swaneveld en Goslinga even eens de plannen hebben ontworpen. Onvoorziene omstandigheden voorbe houden wordt het flatgebouw, dat Plein 1953 is genoemd, over achttien maan den opgeleverd. HARD1NXVELD-GIESSENDAM. Tot welke graad van geoefendheid bedrijfs EBOH's zich weten op te wer ken is onlangs gebleken op de „Hol land" toen aller vriendin de poes met een slepend pootje over de werf lieo. Alle mannen hadden met haar te doen, want zij heeft zich snorrend, spinnend en kopjes gevend opgewerkt tot een soort scheepsbouwers-muscotle. Een half jaar geleden weigerde deze z.g. tijgerkat halsstarrig mee te verhuizen, toen haar baas de heer Hoogvliet, ver trok uit de houten woning op het werf terrein en zich op de nieuwe uit breiding vestigde. Sindsdien slaapt ze: >n de compressorruimte op de koel- ketel en vangt geducht veel muizen Dat gebroken pootje uiekte dus veel deernis. Twee mannen van de EHBO- ploeg. de heren Maas en Klop beslo ten eerste hulp te verlenen, maar ne pen omdat ze nogal beducht waren voor nagels en landen van patiënt, de hulp in van de onvervaarde heer Van den Hil, die Itaar klemvast zette tus sen zijn knieën. Er werd een keurige spalk aangebracht, die het een week uithield. Toen poes er zich eindelijk van bevrijd had, liep ze weer monter en snel ter been over de werf. Thans overweegt men echter de hulp van een diëtiste in te roepen, omdat ze angstwekkend dik wordt door al de lekkere hapjes, die haar als variatie op het muizenmenu worden aangebo den. een tentoonstelling geopend van aqua rellen en tekeningen van Dordtse mees ters, nit het tUdvak van 1750 tot X350. Veel van het werk dat hier aanwezig is werd „op rictura" getekend en het is interessant, dat naast de tentoonstelling van werk door leden, die op het ogenblik in Picture gehouden wordt, in ons Mu seum het tekenwerk der Dordtse schil ders en Flcturianen van een honderd- vijftig jaar terug te bewonderen is. De fraai uitgevoerde Catalogus omvat 120 nummers van 23 schilders en is met 21 afbeeldingen verlucht. Zoals we dat bij de Catalogi van het Museum gewend zijn, ontleent ook deze niet alleen zijn waarde aan opsomming en afbeelding, maar tevens aan de gedegen inleiding door de Directeur onzer Musea, de heer L. J. Boi, Het vormt ook nu weer een hoofdstukje uit de locale kunstge schiedenis. Zoals begrijpelijk is wordt de hoofdschotel der expositie gevormd door de families Schouman, Van Strij en Schotel, waaromheen een aantal teke naars is gegroepeerd, die wel zoveel van elkander leerden, dat we haast van een Dordtse lekenschool in de aangegeven periode kunnen spreken. Temeer daar de tekendrift groot was in dit tijdvak. -.Zoals gewoonlijk waren de-meeste, te keningen uit deze romantische Üjd voor studies' voor olieverfwerk. Waar dik wijls het afgewerkte döek .een .gladde peinture vertoont en spontaneïteit mist, ontdekken we die wel bij het tekenwerk dat in zijn schetsmatige opzet soms mo derne allures heeft. In 1960 zal het 250 jaar geleden zijn dat Aart Schouman werd geboren. Ter gelegenheid hiervcn wordt dan een speciale tentoonstelling aan zijn werk gewijd. Op deze expositie zijn een groot aantal aquarellen van hem aanwezig. Het zijn voor het merendeel dierenstudies, die opvallen door goede observatie van de karakteristieke hou ding van het dier. Prachtig breed gepen seeld is de Bonte Kraai (70). Sierlijk en precieus is het Parelhoen (67) uitge voerd en bijzonder fraaie kleuren heeft de aanvliegende Papegaai (65). Oo kde Hermelijnen (59) zijn ongetwijfeld naar de natuur getekend. Topografisch van belang is zijn gezicht op de Dordtse waag. Martinus Schouman leerde het vak van zijn oud-oom Aart. Zijn Roman tisch aquarel „Schepen in de storm" is bijzonder fraai. Hij is weer de leermees ter van J. C. Schotel van wie heel wat aquarellen aanwezig zijn. Sommigen zijn juweeltjes van teken- en aquarelleer kunst en bezitten een mooie kleurtoon en stemming. Zo bijvoorbeeld „Visserswo ningen aan de kust" (25), „Schepen op woelend water" (27) met een prachtige wolkenlucht en het talentvol geschetste „Stil water met schepen" (24). Zeer le vendig is de „Maas bh Dordrecht" (19). Ook van P. J. Schotel en Christina P. Schotel is werk aanwezig. By het werk van Abraham van Strij be wonderen we de sterke tekening van ,3ij de Vismarkt" (96) en het uitstekend ge schetste portret van een man met bont muts (10). Groot is de vaardigheid in het penseeltekencn van Jacob van Stry. Als voorbeeld wijzen we op zyn „man op de rug gezien" (107) en „Boomrijk Land schap" (110). Onder het verdere werk zien we een aantal vlindertekeningen van H. de Wit, die in geen enkel opzicht tot het gevoel spreken, maar technisch zo geraffineerd zyn uitgevoerd, dat men een neiging heeft te geloven echte vlin ders te zir - Dezelfde eigenschappen ver tonen de jioemen van C. B. Voet. De Dordtse stadsgezichten van Joh. v. Lex- mond laten geen steentje onbehandeld; toch weet de aquarellist een rustige en mooie sfeer in zijn werk te leggen. Een „Arcadisch Landschap" van Dirk Kui pers (11). ,Het Huis Develstein" van G. de werkjes die de aandacht trekken. Ver der ziet men werk van de Bensdorps, Dupper, Knogh, L. de Koning, Koster, Van Leen en verscheidene anderen, Buiten de tentoonstelling constateerden we de aanwezigheid van een nieuwe muurbespanning in de benedenzalen, die het uitstekend doet. De nieuwe aanwin sten van dit jaar zijn in een der bene denzalen smaakvol opgesteld. Zo weet de directie van het mooie oude paneel der 7 werken van Barmhartigheid in combinatie met een prachtige kist uit 1644 en een blauwe tuitkan met bloemen een aantrekkelijk geheel te maken. Men vergete in deze zaal niet de „Opstan ding" van Benjamin Cuyp en het prach tige Bosgezicht met herten van Roeland Savery te bewonderen. Zo is er in dit jaareinde ook door her nieuwde opstelling van het Museumbe- zit veel schoons in ons museum te zien, dat de binding aan dc culturele erflating onzer voorouders slechts kan versterken. D. H. (Van een onzer verslaggevers) De drumband Band voor Vrijwillige Dienstbaarheid, die vroeger KOMA heette en enige tijd geleden uit het Veteranen Legioen Nederland trad, heeft gisteravond in kaki-uniform een mars door Amsterdam-Oost gemaakt. De ex-veteranen droegen hetzelfde uniform als de dnimbandsleden van het Legioen, alleen hun distinctieven waren anders. „U kunt dit een overwinningsmars noemen", zei ons de heer J. L. Cassa, de leider van deze drumband. Verleden week diende tegen hem een kort geding, dat aanhangig was ge maakt door de afdeling Amsterdam van het Veteranen Legioen Nederland. De inzet van dit geding was het uniform, dat de leden van de uitgetreden drum band nog altijd dragen. Het Legioen I vroeg een verbod aan de heer Cassa en zijn aanhangers, om nog langer in het openbaar in dit uniform te ver schijnen. s De president van dc Amsterdamse rechtbank, mr. U. W. H. Stheemau, heeft gisteren deze eis niet ^ontvan kelijk verklaard en veroordeelde'het Legioen tot betaling van de kosten van het geding: 200 gulden. In het vonnis werd gesproken van een „slordige opzet van de dagvaar ding". (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam heeft een overeenkomst gesloten voor de bouw van een steiger in de Oslofjord by de nieuwe olieraffinaderij van de Esso te Slagen. Het bouwwerk, dat zich 523 meter in de Oslofjord zal uitstrekken, komt te rusten op 350 pijlers. Het zal de grootste steiger van Noorwegen worden. Er zullen tankers tot 47.000 ton kunnen meren. Het karwei begint in het komende voorjaar en moet in 1960 voltooid zjjn. NED. HERV. KERK Aangenomen nnar Vreeland (toez.); H. J. Smalbrugge, pred. voor byz. werkz. tc Kollum. GEREF. KERKEN Beroepen te Beverwijk (2e pred.pl H. B. Weyland te Nieuwer Amstel (N). GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Bedankt \oor Kempionpqrk (Zuid- A(rika): L. W. G. Blokhuis te Zeven bergen. r CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Rotterdam-Krai ingen en voor tVestzaan; B Bylöveld te Noorde- loos; voor Midwolda (Old.): H. van der Schaaf te Dc Krim. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Passaic (New Yersey): H. Rykscn te Vlaardingen. Ds. Joh. Aalbers te Harllngen, em.- predikant der herv. kerk. hoopt 29 december 80 jaar te worden. Hij dien de de gemeenten te Westerbork, Hoog woud, Marssum, Venhuizen, Wapser- veen, Woltersum. Annerveen en te Schalsum, waar hij in 1943 met emeri taat ging- Ds. XV. E. P. Germs te Assen, em.- predikant der herv. kerk, hoopt 26 december 80 jaar te worden, Hfj «tondi achtereenvolgens te Gasselte en te Veenhuizen, waar hij was beroepen voor de geestelijke verzorging van de' rijkswerkinrichting en waar hy in 1945 met emeritaat ging. Ds. Germs was in Veenhuizen een van de oprichters van de afdeling van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevange nen; ook was hij bestuurslid van d« Drentse afdeling van het Ned- Genoot schap tot reclassering. Tot directeur van het kunststoffen- Instituut TNO te Delft is met ingang van 1 januari benoemd de heer R. Tun- teler, chemisch drs., die reeds enige ti)d met de waarneming van de leiding van het instituut was belast. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het docto raal examen rechten: mej M N M Rlemer», Amsterdam: P Haverkamp. Amsterdam; H .T Atta, Oudemtrdum, Fr- W L van Leeuwen Delft: mej H G Vonkenberg, Gortnchem mi i W Vetzeboer, Amsterdam. Voor het kandidaatsexamen rechten: T H L Schut, Hardenberg; M J HidajattoeUah, Pa ramaribo, Suriname. TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT ÖELFT. Gestaagd voor het candidaatt. examen voor civlehngcnteur: RJPdc GaajJ, Delft; geslaagd voor het Candidastsextmen voor geodetisch Ingenieur: J M van Beuke ring, Maastricht. W F Bonardt, Arnhem; E S Dcvid. Delft: JAM Hendrickx. Roermond; R Kammer. Westerbork. T A Nfeman, Arn hem. Gestaagd voor het ingenieursexamen voor geodetisch ingenieur: W Bakker, Rijs wijk. Z.-H.: G W van Ltth, Almeio; A H van der Most. Middelburg; B Pot, Amers foort; H P K Sanders, Eindhoven. Gestaagd voor het ingenieursexamen voor scheepsbouw- kundig ingenieur: E D Vuijk, Rotterdam. "Medische dien cc." "-a Op Eerste-Kerstdag heeft te Loosduinen dienst dr. J, Ch. V, Cohen. Emmastraat lOt. tetef. 396163, en op Tweede Kerstdag dr. II. C. Sauer, Hoog. weg 287 tetef. 396239. Patiënten van dr. J. Kroon, kunnen zich vervoegen Emmastraat 108, tetef. 396272, b. g.g. tejef. 321780. Een reus ln de oude Atlantik-Wall, die ilitler eens liet bouwen om een geal lieerde invasie te voorkomen, is dins dagmiddag opgeblazen. Het was een twee en een half miljoen kilo wegende betonnen toren, die na een doffe explo sie, langzaam scheef zakte en zich ten slotte in stukken in dc grond boorde. De toren, die op een kazemat stond, moest plaats maken voor de nieuwe Rotterdamse havens „Europoort". Omstreeks drie uur hoorden de toe schouwers, die op veilige afstand wer den gehouden een doffe knal. De toren wankelde en was even later geveld, in het rond lagen de stukken beton. De kop met de uit staal vervaardigde vuurlci- dingskamer boorde zich vijf meter in de grond. De sloper, de firma Lekkerkerker, uit Rotterdam, kan nu zonder veel moeite verder gaan met zijn arbeid. (Van onze correspondent) Het college van kerkvoogden en notabelen van do Nederlands Hervorm de gemeente van PieterburenWier huizen is afgetreden. De directe aan leiding daartoe was een door de predi kant ds, W. Roggeveen van de kansel voorgelezen verklaring van de kerke raad, waarin uiting wordt gegeven aan de ernstige ongerustheid over de hou ding der kerkvoogden ten aanzien van kerkeraad en predikant Zo hebben twee kerkvoogden o.m. te kennen gegeven dat zy de kerk diensten, waarin de predikant der ge meente voorgaat, niet wensen b(J te wonen. Een verzoek van de predikant om een bespreking tussen de kerkvoog den en hem, waar de bezwaren geuit en behandeld konden worden, is, aldus verklaring, op onverschillige en weinig hoffelijke wjjze afgewezen. „De kerkeraad is van oordeel, dat een college, dat zich zo weinig aan het geestelijk goed der gemeente gelegen laat liggen en de meest elementaire wegen voor menselijk overleg weigert te bewandelen ernstig dwaalt en ziet geen mogelijkheid om met hen, die in deze gezindheid de belangen der ge meente behartigen in een rechte ver houding samen te werken", zo werd verklaard. Op de tweede „Overwlnnlngsdag" de dag ter herdenking van de te rugtrekking der Brits-Franse troepen na de Suex-aetle heeft president w*8*!1",,™ dc Verenigde Arabische Republiek in Cairo een rede gehouden waarin hü verklaarde dat de commu nistische party In Syrië het Arabische nationalisme afwijst. De Syrische communisten wensen nun land los van Egypte. Als zij proberen hun wens in werkelijk heid om te zetten, „dan zullen wij vechten", verklaarde Nasser. De president noemde als tegen standers van het Arabische nationa lisme de communisten in één adem met reactionairen, zionisten en Is raëliërs. „In het verleden hebben wij tegen Israël en de grote mogendheden ge streden. In de toekomst zullen wy ook stryden voor de zaak van het Arabi sche nationalisme", ook zullen de Ara bieren tegen „opportunisten" strijden. De communistische partij in Syrië verzet 2ich tegen het Arabische natio nalisme en de Arabische eenheid, om dat het ervan overtuigd is, dat het Arabische nationalisme opportunism» niet zal dulden, aldus Nasser.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2