VALUTA-STORM TREKT OVER EUROPA Europese Betalings Unie vervangen door EMO Parijs en devalueert liberaliseert Minister STAF treedt uit de politiek Auto reed van viaduct: jongetje gedood Politie moest lokaal ontruimen voor buit van dertig inbraken „K leine wereld' niet gevonden Tijd van beproeving voor Fran In maart verkiezing Franse raden Handel tot 90 verruimd Duitser in arrest PROCES TEGEN MALENKOW? Geen kandidatuur bij verkiezingen Verheugende stap Koningin en Prinses bij voorstelling Bij remmen in de bocht geslipt Hotels nemen geen franken aan Drie jongelui in arrest gesteld Opbrengst bollen verspeeld Van Gelder werkt zondag niet DE GAULLE WAARSCHUWT: Drastische campagne voor bezuiniging Zware straf voor overval op boer MA WO ltt 29 DECEMBER 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4182 r C.H. kamerleden stellen ziek herkiesbaar Meer belastingen Verschillende lijsttrekkers Partij van de Arbeid r Directeur: H. DE RUIG V. _y Hoolilreriacteur: Dr. J A. H. J. ia. BKUINb SPOT De Europese Betalings Unie. die sedert 1950 zoveel heeft bijge dragen tot verruiming van het handelsverkeer in West-Europa, moet het veld_ruimen voor de Europese Monetaire Overeenkomst, waar voor op 5 augustus 1955 reeds een verdrag werd gesloten. De vorde ring, welke Nederland op de Europese Betalings Unie heeft en die omstreeks f 450 miljoen bedraagt, zal worden omgezet in een gecon solideerde vordering. imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiniüiiiiiniiiiiiiiiiiiiii[iiiniiii!ininiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii[iiiiiiiiniiininiii MISDRIJF IN BOSSEN MINISTER STAF minister af (Van onze verslaggevers) Minister ir. C. Staf zal bij de komende verkiezingen geen kan didaat zijn voor de Tweede Ka mer op de iijst der Chr. Hist. XJnie. De minister van Oorlog heeft voor de toekomst andere ambities bui ten de politiek. Hij zal zich dus ook niet beschikbaar stellen voor jeen zetel in het kabinet ais de vervroegde verkiezingen gehou den zijn. o OP ZEE GEDAALD? Rotterdam: wme o« muutraai ao - lem. iioiw N Po»tbus 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtendieiurt abonnementen: 18.30I8.no uur Zaterdags 17-18 uur. Telefoon 11570oT "s-Grarewuge: Huygemplein t - Tclcf. 183467 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No 424807 iC1?Crh,tend.lef1,t; 18.30~in.30u. Telef 362569. Dordrecht. Schcfferapleln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457t Klaehtendlenst na 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 b^ï»ïi'?,CCtSPrr*,s 61 cent per week 2-0? Per maand, 1 7,90 pet ktransai. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagcIUk» V (Geldig: tot morgenavond) WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige wind tussen west cn zuidwest. Morgen: Zon op: 8.49 Maan opt 22.00 onder: 16-37 onder: 10.49 Gulden wordt inwisselbaar in de dollar (Van onze redactie Economie en Financiën) Gedurende het afgelopen weekeinde trok een storm op valutage- bied over West-Europa en het gevolg is dat de Nederlandse gulden evenals de andere betaalmiddelen onderling vrij inwisselbaar in de dollar is geworden, althans voor niet-ingczetencn. Voor de Franse regering bracht het herstel van de gedeeltelijke convertibiliteit met zich mede, dat maatregelen moesten worden genomen om de frank te saneren. Deze sanering komt neer op een devaluatie van de frank met 14,93 waardoor de dollar 17,.>5 duurder werd. Het Initiatief voor de omwenteling op valutagebied is uitgegaan van de Britse regering, die de regeringen van de andere Westeuropese landen in kennis stelde van haar besluit dat met ingang van maandag 29 decem ber de sterlingsaldi van niet-ingeze- tenen zouden kunnen worden omge zet in dollars tegen de officiële koers. Hierop ontspon zich een koortsach tig overleg tussen de autoriteiten der centrale banken teneinde te voorko men dat men achter de Britse maa:. regelen zou aanlopen. De directie van De Nederlandsche Bank heeft zaterdagmiddag de ban kiers en de pers op de hoogte gesteld van het besluit der Nederlandse rege ring om het Engelse voorbeeld te vol gen. Dit betekent echter nog niet dat iedereen nu maar in elke gewenste hoeveelheid dollars zal kunnen kopen met enige Europese munt. Er blijven nog allerlei beperkende bepalingen bestaan, welke ten doei hebben het in ternationale kapitaalverkeer aan ban den te houden. - Alhoewel de wijzigingen in het Ne derlandse deviezenregime eenbelang rijke stap in de richting van de con vertibiliteit beduiden, kan dan ook nog niet van de eigenlijke convertibiliteit in de zin van de bepalingen van het Internationale Monetaire Fonds wor den gesproken. De wijzigingen beper ken zich namelijk tot de externe con vertibiliteit; de bestaande bepalingen voor Ingezetenen inzake het beta lingsverkeer alsmede het handels- en dienstenverkeer blijven ongewijzigd van kracht. In een officieel communiqué van het ministerie van Financiën wordt opge merkt, dat ondanks het voortbestaan van een aantal beperkingen het ver heugend moet worden geacht, dat het herstel van de Europese valuta's in die mate is gevorderd, dat in Europees verband tot een zo belangrijke stap op weg naar volledige convertibiliteit kon worden overgegaan. De belangrijkste wijziging van de vervanging van de Europese Betalings Unie door de Europese Monetaire Over eenkomst is wel, dat de automatische kredietverlening waartoe de landen onderling krachtens de EBU verplicht waren, komt te vervallen. In plaats daarvan moeten voortaan alle saldi voor 100 in dollars of goud worden afgerekend. Wel kunnen de debiteu renlanden zo nodig een krediet aan vragen van het fonds der EMO, waarin een bedrag van 8 600 miljoen zal wor den gestort. Dit kapitaal zal enerzijds worden gevormd uit het kapitaal van de EBU (ca. S 272 miljoen en ander zijds uit contributie van leden-landen Van het daartoe strekkende bedrag ad 8 328 miljoen zal Nederland S 30 mil joen op tafel moeten leggen. De vordering, welke De Nederland sche Bank heeft op de Europese Beta lings Unie zal na overleg wel door de Nederlandse regering worden overge nomen, evenals in 1947 is geschied met de oninbare Markenvordering op het Duitse rjjk, welke stamde uit de bezet tingstijd. De betaling zal door de re gering wel worden gedaan met Schat kistpapier. zodat de centrale bank dan weer beschikking krijgt over voldoen de materiaal om in de toekomst op de geldmarkt te kunnen opereren als er te veel liquiditeiten bij het bankwezen in omloop zouden blijken te zijn. Britse veiligheidstroepen fouilleren Inwoners san een dorpje ln het Kyrenia-geberste op Cyprus op een patroutllle tegen de Grieks. Cypriotische verzetsorganisatie de EOK V De Franse regering heeft aangekon digd, dat in maart 1959 algemene ge meenteraadsverkiezingen zullen wor den gehouden. De gaullistische beweging „UNR" heeft reeds laten weten, dat zij alle pogingen in het werk zal stellen om de communisten uit hun stedelijke bol werken te verdrijven. De communisten beheersen op het ogenblik ongeveer 1500 Franse ge meenten. V S. Smelting, Ref. Mag. Netto verlies 9 maanden per 30 sept. 762.839 tegen een winst van S 1.007.801 of S 2.!5 per «and. Jn 1957. NaUonal Dairy Products Netto-wins 3e kwart. $11.110.102 (11.384.542) of SU» '082) per aand.; idem 9 maanden per 3< »«Pt. $331598.212 (33.779 423) of $2.42 (2.44 Pfr aand. De mij. declareert een onv. kwart «11». van 0.45. Door het besluit van elf Westeuro pese landen om een einde te maken aan het bestaan van de Europese Be talings Unie, waardoor automatisch een externe convertibiliteit der be taalmiddelen- ln bet leven .wordt ge roepen, is de Franse regering geduren de het kerstweekclnde genoodzaakt ge weest om drastische maatregelen te nemen op flnaneiee! en economisch ge bied. Na urenlange kabinetszittingen isd» regering het eens geworden over de volgende maatregelen: 1. Devaluatie van de frank ten op zichte van de dollar van fr. 420 tot fr. 493.6, waardoor de dollar voor de Fransman 17.55% duurder is ge worden. 2. De buitenlandse handel wordt met 90% geliberaliseerd, hetgeen een aan zienlijk hoger percentage is dan al gemeen was verwacht. 3. Vaststelling van de begroting vooi het op 1 januari 1959 aanvangende fis cale jaar. Het gevolg va.i de devaluatie van de frank is, dat de prijsreducties van 10% voor toeristen, die in rcis- cheques of buitenlandse valuta be talen, worden ingetrokken. De koer sen ziji'i nu automatisch gunstiger voor het toeristenverkeer. De reductie blijft echter nog gelden voor betalingen, die vóór de devalua tie zijn verricht. Voor de benzine cheques van duizend franken zal voortaan door de buitenlanders fr. 790 moeten worden betaald, in plaats van zoals tot dusver fr. 670. De nieuwe frank, die honderd oude franken zal vervangen, zal ge leidelijk in circulatie worden ge bracht, maar de operatie „zware" frank moet voor 1 januari 1960 ziin voltooid. De omwisseling zal ge schieden zonder beperkende maat regelen, zodat er geen sprake is van geldblokkering of van enige hef fing. Een eigenlijke geldsanering is het daardoor niet. te maken voor het geval er een reces sie zou optreden. „Wij moeten beschik ken over een zich uitbreidende econo mie, een gezonde economie, welke in st3at is de uitgaven te dragen, welke wij in Algerije en in de Franse ge meenschap moeten doen". De intrek king van subsidies zal tot gevolg heb ben, dat de prijzen van steenkool, het spoorwegvervoer en sommige agrari sche produkten zullen stijgen. De recherche te Kleef heeft in sa menwerking met de rijkspolitie 'e Groesbeek een circa 45-jarige invalide Duitse landarbeider gearresteerd, die ervan wordt verdacht na 19 oktober goederen te hebben gestolen van oe 44-jarige Duitse vrouw Martha^ Knauer-Graff, wier stoffelijk overschot" op 19 oktober werd gevonden in de bossen onder Berg en Dal b(j Nijme gen. De Duitse politie houdt de man in Kleef in arrest. De landarbeider wordt ervan ver dacht roof op het lijk van de vrouw te hebben gepleegd, waarbij hij onder an dere enkele kostbaarheden zou hebben buitgemaakt. tijdens de Kerstdagen. Aan de vooravond van Kerstmis bood de £OKA opnieuw een wapenstilstand aan en de afgelopen dagen hebben zich op het eiland geen Incidenten meer voorgedaan. Inmiddels schijnt het ge heime Grieks-Turkse overleg over de toe komst van het eiland te xUn hetvat. De kans op een oplossing voor het nijpende pro bleem- Cyprus is daardoor weer wat groter geworden. Tidewater Oil Netto-verlies 3e kwart *607.000 tegen een winst van $5.432 000 M $0.35 per aand. In het 3e kwart. '57: netto- verlies 9 mnanden per 30 sept 328 000 tegen een winst van $27.001-000 of SIR? Union Carhlde Carbon Netto-wast 9 maanden per 30 sept. $84 6 (103,6) mil- roen of 2 81 (3.44) per aand.; adem derde kwart 34.6 (34) miljoen of $1.13 11.13) per aandeel Paramount Pictures declareert een regeim kwart dlv van S 0 50. National Steel kondigt een regeim. kwart div. aan van S 0 75. 9 Oost-Borneo Md. Petroleumproduktle november jl. 6 030 (v.m. 6.500; v.J. 7 016) kgt Jan./nov 60.200 (Vj. "4.300) legt Associated Oil Gas Netto-winst 3e kwart. S35.192 (189 830) of $0.02 (0 07) per «and.: nettoverlies 9 maanden per 30 sept S 08 43S tegen een winst van 537.191 of S 0 19 per aand. In 1937. Diplomatieke waarnemers in Lcsidm achten de kans grcot, dat de Russische ex-premier Malenkow zich in een proces zal moeten verantwoorden op beschuldiging van verraad. De dagvaarding van Malenkow zal vermoedelijk worden uitgesproken door het volgende maand te beleggen congres van de Russische communis tische partij. De diplomatieke zegslieden wijzen op het gewijzigde Russische strafrecht, waarbij verraad niet alleen spionage behelst, maar ook samenzwering met het doel naar de macht te grijpen. En dat laatste is precies datgene, waarvan Malenkow en zijn medeplichtigen van de „anti-partijgroep" Molotow en Ka- ganowitsj worden beschuldigd. s Ir. Staf bereikt in aprii 1959 de 54-jarige leeftijd. Hü maakte deel uit van drie ministeries-Drees en was sinds 1951 minister van Oorlog. Dr. Tilanus zal bij de a.s. verkiezingen weer optreden als lijstaanvoerder. Alle dertien Tweede-Kamerleden, die thans voor de CHU "zitting hebben, hebben zich bereid verklaard een nieuwe kandidatuur te aanvaarden. Iedere c.-h. kiesvereniging heeft nu het recht (ten hoogste tien) namen voor de kandidaatstelling ln te dienen, en wel vóór zes januari. De Unieraad zal op 10 januari bijeenkomen om de groslijst vast te stellen, die vóór 14 januari aan de kiesverenigingen zal worden toegezonden. Op de 17de zullen zeven groepsver gaderingen gehouden worden, waar over de kandidatenlijsten gestemd zal worden. AL zal er voorlopig voor het zaken- lever geen ingrijpende wijziging voortvloeien uit de maatregelen op monetair gebied, toch stemt het tot ver heugenis dat de Europese valuta's thans zo stevig zijn geworden, dat terugkeer naar een normaal betalingsverkeer mo gelijk wo'dt. De grotere spreiding van de wisselkoersen zal tot gevolg hebben, dat er een ruimere affaire op de valuta- termij nmarkt zal ontstaan. De valuta prikkel voor transito-affaires, voor zover deze nog bestond, wordt evenwel weggenomen. De directie van De Ne derlandsche Bank behoeft geen zorg meer te hebben over de voortdurende stijging van de vordering op de Euro pese Betalings Unie, welke Inflatoire verschijnselen verwekte in het binnen landse geldwezen. Helaas, is het nog niet mogelijk het kapitaalverkeer in het geheel te be trekken. Daardoor zal mogelijk de eer ste dagen enige stagnatie in het effec tenverkeer met de andere Europese landen kunnen optreden, behalve met Zwitserland, want daarmede vond het kapitaalverkeer al plaats in de sfeer van de effectendollars. Desondanks moet het besluit van de Nederlandse monetaire autoriteiten om de inwisselbaarheid van de gulden, in de dollar grotendeels te herstellen, een verheugende stap worden genoemd. Op uitnodiging van de Amsterdamse Oecumenische Jeugdraad hebben ko ningin Juliana en prinses Irene zater dagavond in de Engelse kerk op het Begijnhof te Amsterdam een voorstel ling bijgewoond van de toneelgroep Studio, die het stuk „Droom der Ge vangenen" van Christopher Fry ten tonele bracht. In de buurt van Ommen Is zondag morgen de personenauto V3n de Haag se familie De Jong bij een viaduct van de weg afgereden. De wagen kwam in een ondiepe sloot terecht, waarbij het driejarig zoontje van de familie uit de auto geslingerd en op stag gedood De door het kabinet goedgekeurde begroting voorziet in uitgaven ter grootte van fr. 6157 miljard, waarte genover de inkomsten worden geraamd op fr. 5583 miljard. Er blijft dus een begrotingsdeficit bestaan van fr. 574 miljard. De minister van Financien. Pinay, verklaarde dat er meer belas tingen zullen worden geheven, ter wijl er een einde moet worden ge maakt aan vele subsidies, die te zwaar drukken op het staatsbudget. Dit is nodig, omdat er voor militane doel einden, mede door de strija in Alge rije, voortdurend grote uitgaven moe ten worden gedaan. De regering zal moeten zorgen voor voldoende investeringen ten einde het economische apparaat stevig genoeg De Amsterdamse hotels hebben tij dens en na de kerstdagen over het al gemeen geen Franse franken geaccep teerd. Ook het passagebureau van de KLM nam geen franken meer in ont vangst. De betrokken directies gaven er de voorkeur aan de ontwikkeling van de situatie en de houding van de banken af te wachten. Voor vele hoteliers was het niet zo moeilijk deze gedragslijn te volgen, daar het aanbod van franken ln de afgelopen dagen veelal zeer gering was. C/ (Van onze correspondent) De Haarlemse politie heeft een der leslokalen van het politiebureau moe ten laten ontruimen om de „oogst" van een dertigtal inbraken, die door drie jongelui gepleegd waren, op te kunnen slaan. In de woningen van de daders werd een zeer groot deel van de buit aangetroffen: zij hadden niet al leen geld, maar ook gereedschappen, groente, fruit, kippen en konijnen ge stolen. Zaterdagmiddag irresteerde de Haarlemse politiemannen in samen werking met hun collega's in Haar lemmermeer de 25-jarige loodgieter L. v. d. L. (een oude bekende van de politie), de 24-jarige bankwerker W. De Haarlemse rechtbank heeft de 57-jarige vertegenwoordiger van een bloembollenfirma uit Hillegom, H. A. van K„ wegens verduistering van 1.028.000 Belgische franken 77.000) veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek. K. verkocht bollen in België. De opbrengst moest hij aan een exporteur afdragen, doch hü ging in de Belgische kustplaatsen gokken. De banken wonnen (Van onze Haagse redacteur) Het zou in de bedoeling van de Partq van de Arbeid liggen in de 18 kieskringen uit te komen met ver schillende lijsten en combinaties van lijsten. Als lystaanvoerder worden thans genoemd de ex-ministers H. J Hofstra, J. G. Suurhoff, dr. ir. A, Von deling en prof. dr. Samkalden. L. en de 18-jarige lasser F. T. (die bei den voor het eerst gegrepen werden. Zij hadden de laatste maanden zes tien inbraken in Haarlem en veertien in omliggende gemeenten gepleegd. In Haarlem sloegen zü o.a. hun slag in een kindertehuis in de Duivenvoor destraat. in de HTS aan de Verspronck- weg en in duinhuisjes aan de Lorentz- kade. In Hoofddorp, Aalsmeer en Sas- senheim „kraakten zij brandkasten: ook Bloemendaal, Velsen en Beverwijk behoorden tot hun werkterrein. De directie van Van Gelder Zonen Koninklijke Papierfabrieken heeft besloten dat op zondag 4 januari 1959 in het bedrijf te Wormer niet gewerkt behoeft te worden. Aanvankelijk had de directie op die zondag wel willen laten werken. De vijf kerkgenoot schappen in Wormer en de vakbonden waren hiertegen in het geweer geko men. Over de kwestie Is met de ver tegenwoordigers van de kerkgenoot schappen en van de vakbonden uitvoe rig overleg gepleegd. werd. De drie overige inzittenden He pen geen leisel op. De auto is bij het afremmen in de bocht geslipt. Op de avond van tweede kerst dag is op de Adriaan Pauwlaan fe Heemstede een auto tegen een boom gereden. De 69-jarige heer Das uit Haarlem, die de wagen bestuurde, werd ernstig gewond. Zijn 68-jarige zuster, die nar.-t hem had gezeten overleed zaterdagmorgen in de Mariastichting. De tienjarige J. van Es uit de Rie- beeksfr is., te Rotterdam is zaterdag middag t ij he oversteken van de Put- selaan onder een tram gekomen en aan de gevolgen svan dit ongeval overle den. Op het kruispunt van de Burge meester Van Hoofflaan en de Zeestraat te Veldhove'n is zondagmorgen om elf uur een engeluk gebeurd, dat het zes jarig dochtertje van de familie Van Beek het leven heeft gekost. Het meis je stak on haar kinderfietsje plotseling de weg over; daarbij werd ze aangere den door een personenauto, die met matige cnclheid reed. Door een breuk in de stuurinrichting is zaterdagavond bü Buitenpost op de rijksweg LeeuwardenGroningen een personenauto met vier inzittenden tegen een boom gebost. De 19-jarige mej F. Bosma uit Hyum werd gedood. De drie andere inzittenden van de auto moesten met meer of min ernstige ver wondingen naar het Diaconessenhuis te Leeuwarden worden gebracht. HE man, die verantwoordelijk is voor U de devaluatie van de Franse Irank, minister Antoine Pinay, maakte zater dag in Parijs de nieuwe financiële maatregelen bekend. Rechts staat ds Franse minister van Voorlichting Jacques Soustelle. New York Water Service keert een slot- dlv uit van 0.13 Goodyear Tire Rubber Netto-winst 3e kwart. 20.198.000 (15.679.000), of 1.91 (1.48) per aand.; Idem 9 maanden par 30 september jl. $47.452.796 f51 621 653) of S4.4B (4 87) per aand. De mij keert een regeim kwart div. uit van $0 60. alsmede een stockdividend '*an Del., Lack Western K.R. Netto- ven.es 10 maanden per 31 okt $3 286 380 tegen een winst van $1.026 563 in 1957 Standard Oil of Caltf. Netto-winst 3e kwart. $710 (75.4) miljoen of $112 (t 19) per aandidem 9 maanden per 30 sept. $187.7 (2118) miljoen of S2 97 (3 33) per aand. National Gypsum. Netto-winst derde kwart $5303 990 (3 700 000) of S 1 24 (0 93) per aand idem 9 maanden per 30 sept. jl $11 319.000 (S 915 000) of $2 61 (2 501 per aandeel De Venezolaanse autoriteiten hebben het zoeken naar de vermiste luchtbal lon „De kleine wereld" afgelast, daar z{j er thans zeker van zijn, dat de berich ten, als zou de baüon in de delta van de Orinoco zün geland, gefantaseerd zijn. De minister van Verbindingen van Venezuela. Oscar Machado. noemde la ter het bericht van een radio-amateur, dat de ballon zou zün geland in de oer woudmoerassen aan de monding van de Orinoco in het oosten van Venezuela, een „vervalsing en een grap die van zeer slechte smaak getuigt". •De zakelijke organisator van. de bal- L iontocht heeft voor de Amerikaanse radio verklaard te geloven, dat de bal- lonvaarders door regen gedwongen zijn geweest op zee te landen en nu de gon del als boot gebruiken. Hü verwachtte dat zü binnen enkele dagen in een Westindische haven zouden aankomen. De organisator zei, dat de gondel zeer zeewaardig is en dat de bemanning ervaren zeilers zün. Zoals beleend is de ballon op 12 de cember met drie mannen en een vrouw van de Canarische eilanden opgestegen. Twee dagen later werd de ballon het laatst waargenomen. Twaalf dagein ge leden werd de laatste radioboodschap opgevangen. Ik wil het feit niet verhelen, dat ons land een periode van beproeving moet doormaken, maar het beoogde herstel zal van dien aard zün. dat het ons alles kan vergoeden, aldus de Franse premier de Gaulle gisteravond in een door radio en televisie uitge zonden rede, waarin hü omvangrijke financiële hervormingen aankondigde. De Gaulle zei. dat Frankrijk de laatste zeven maanden belangrijke stappen had gezet op de weg naar herstel, maar de toestand bMjft ge vaarlijk. Hij sprak over de devalua tie van de frank en de liberalisatie van de handel en lichtte de zuinig heidscampagne toe, die de regering zal gaan voeren. Het levensonder houd zal waarschünlijk duurder worden. Naar verluidt hebben de drie socia listische ministers in het kabinet-de Gaulie zich onder leiding van Mollet heftig tegen de Gaulle's bezuinigingen verzet, aangezien zy vreesden, dat vele Fransen er zoveel nadeel van zouden ondervinden, dat er gevaar voor een sociale revolutie zou ont staan. De socialisten zouden eerst zyn gezwicht toen de Gaulle dreigde, dat hy zich geheel uit het politieke leven zou terugtrekken, als zy niet met zijn plannen instemden. De Gaulle kondigde in zijn lange rede o.m. de volgende maatregelen aan om het dreigende begrotingste kort van 1.200 miljard frank te ver minderen: Hogere ondernemingsbe lastingen en hogere belastingen op grote Inkomens, nieuwe belastingen op wijn, alcohol en tabak, de af schaffing van talrijke subsidies op verbruiksgoederen en vermindering van begrotingsgelden voor genatio naliseerde ondernemingen, in het bijzonder de spoorwegen. De sociale verzekering zal zichzelf moeten betalen en öud-strijders die niet behoeftig zün zullen worden uit genodigd hun pensioen op te geven. Er zal een speciaal fonds worden in gesteld ter verhoging van de werk loosheidsuitkering ongeveer ter hoog te van het minimumloon en op 1 fe bruari zullen de salarissen van ambte naren met vier procent worden ver hoogd. V De Haarlemse rechtbank heeft de 22- jarige machinist W. de M. uit DelfzUl en de 31-jarige hotelbediende H. P, M. uit Amsterdam, die betrokken waren bij een roofoverval in Haarlemmer meer, veroordeeld tot twee jaar en zes maanden, resp. twee jaar gevangenis straf. Tegen beiden was drie jaar ge elst. In de nacht van 21 op 22 september drongen zy de woning binnen van de 67-jarige alleenwonende landbouwer Breure aan de Hoofdweg tussen Lei den en Hoofddorp. Toen zy trachtten de sleutel van de brandkast, waarin zich 1500 bevond, uit de kleren van de boer te zoeken, werd deze wakker. De machinist gaf de boer enige klap pen op het hoofd. Toch zag deze nog kans om via een alarmschei onder zijn kussen de in de buurt wonende knecht te waarschuwen. Toen deze verscheen sloegen de mannen op de vlucht. Later werden zü ln Amsterdam aangehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1