K.L.M.-kantoor sou geplunderd sijn Opstandelingen-chef Auto tegen boom: dode en twee zwaargewonden Trailer in volle vaart tegen half open brug Drentse raket de lucht in Toren van Pisa bleef scheef. Voer JSimson? opnieuw op vals noodsein? Ruim tien uur op gevaarlijke zee In mei Britse verkiezingen? Vrouw vermoord in Den Haag Koningin Juliana in Engeland Premier Chroestsjew: 1958 was een prachtig jaar voor ons- Buiig iveer en kouder PRESIDENT BATISTA GEVLUCHT Ds. J. Fokkema ziek Regeringstroepen lijden zware verliezen Vele slachtoffers van verkeer Lonsste en kortste Stevens gezocht lilt OP VEC.HTBRUG TE MUIDEN r Staking Steden veroverd Gevangenen vrij RASSENRELLETJES IN LONDEN Verkeer op Gooiseweg drie uur gestremd „EN1959 WORDT NOG BETER piano's - orgels VRIJDAG 2 JANUARI 195» ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4185 v_ Directeur: H. DK RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J BH Ut Nb SI.Gf Gedurende de laatste 24 uur is er een stormachtige ontwikkeling geweest in de gebeurtenissen op Cuba. President Batista, bekend om zijn dictatoriale optreden, is gisteren met zijn gezin naar de Dominicaanse Republiek gevlucht. Zelf verklaarde hij dit te hebben gedaan om verder bloedvergieten te voorkomen. Voor zijn vertrek stelde Batista een militaire junta in onder generaal Cantilio. Deze junta benoemde Carlos Piedra tot voorlopig president, maar de op standelingen lieten onmiddellijk weten dat" zij met deze benoeming niet akkoord gingen. Het bevel van Piedra de wapens ireer te leggen werd dan ook genegeerd. In Havana braken gisteren onlusten uit. toen bekend geworden was dat Batista het land had veriaten. Kolonel Ramon Barquin, een aanhanger van Fide! Castro, heeft in deze stad het bevel over de strijdkrachten overgenomen. J Vlag halfstok Net niet meer dicht ai ENGELAND BOUWT EEN ATOOMONDERZEEËR Nieuwjaarsboodschap 'é&H,- BODEGRAVEN 14 dagen gratis Koueraam. wmo ao mumnuii <ut icici u'j t. i,j. Postbus 1112 - Postgiro No. 421519. Klachtcndiensl abonnementen: 18501950 uut Zaterdag* 17—18 uur. Telefoon 135700 '1-GraTenhjige. Hujgenspleln 1 - Telef. 183467 {3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424667 Klachtendienst; 18-30—1830U, Telef 382569. Dordrecht. Sehederspleln 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4571 Klachtendienst na 1730 uur 7314 Srliledam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67B82 tbonnemcotsprljs 61 cent per week 2.65 per maand, 7.90 pei kwartaal Loss. nummer» 15 cent. Verschijnt dagelUSf J (Geldig tot morgenavond) BUIÏG Nu en dan buien. Krachtige, nu en dan stormachtige wind tussen West en Noordwest. Iets kouder. Morgen: Zon op: 8.48 onder: 16.40 Maan op: 1.45 onder: 12.38 Opstandelingen rukken op naar HAVANA TYE Cubaanse opstandelingenleider Fidel Castro heeft Manuel Ur- U ruüa, een voormalig rechter, tot voorlopig president van Cuba uitgeroepen en gezegd dat hij met zyn troepen naar dc hoofdstad Havana zal oprukken. Santiago de Cuba, de hoofdstad vin de pro vincie Oriente, waar de opstandelingen heer en meester 7.:>, is tot tüdelüke hoofdstad van het land aangewezen. Het Tweede-Kamerhd ds. J. Fokke ma, wethouder der gemeente Ede. is :n de trein op reis van Den Haag naar Ede door een hartaanval getroffen. Hij Kon nog net op tijd de conducteur waar schuwen. zodat maatregelen konden genomen '/orden om hem te Ede per auto van de trein te halen, waarna hij ter verpleging is opgenomen in het Prot. Chr. Streekziekenhuis te Benne- kom. Ds- Fokkema is 65~jaar oud. Barquin zou' de kom.t van Fidel Castro en tlrrulia in Havana voorbe reiden, Buitenlandse waarnemers hou den er rekening mee dat vandaag een wapenstilstand tussen Castro's opstan delingen en het Cubaanse leger zal worden afgekondigd, Bij de onlusten in Havana alp gis teren talrijke wlpkels en kantoorge bouwen geplunderd. Volgens Assoelat- er Press Is ook het kantoor van dr KLM geplunderd. Vanmorgen wae hierover echter op het hoofdkantoor van de KLM nog geen bericht ontvan gen. Het Westindisch bedrijf van de nLM onderhoudt driemaal per week een luchtverbindlng tussen Willemstad (Curacao) en Havana. Den Haag heeft nog geen enkel bericht ontvangen dat deze lijndienst gestagneerd Is. Behalve Batista heeft ook de nieuw gekozen president Aguero, die Batista op 24 febiuari zou opvolgen, het land verlaten. Batista's besluit om Cuba te verlaten kwam nadat bekend was ge worden dot dc regeringstroepen zware verliezen hadden geleden sn de sutjd om de stad Santa Ciara in de provin- c e Las Villas. Batista vreesde mogelijk dat het leger zich tegen hem zou keren, aansczitjr. dc opstandelingen zeer suc cesvol bleken tc zijn. De aanhangers van Fidel Castro heb ben een algemene staking uitgeroepen. De staking aal zolang duren tot de op standelingen de macht In Cuba volle dig In banden hebben. Gevreesd wordt dat de rebellen, wanneer zij heer en meester zijn op het gehele eiland, jacht zullen gaan maken op de velen, die achter dc re- gering-Batista" stonden en wier namen op een zwarte executie-lijst staan. De rebellen zijn over het algemeen licht gewapend, maar toch hebben lil bij Santa Clara gezegevierd over rege ringstroepen, die door tanks en vlieg tuigen werden gesteand. Volgens som mige berichten hadden de regerings troepen echter gebrek aan munitie. De opstandelingen veroverden giste ren een groot aantal steden, voorname lijk in l>f*. oostelijk deel en het cen trum va.i het eiland. De gevechten in de provincies Oriente, Las Villas en Camaguey duren nog steeds voort. Oud-president Batista, die in 1952 door e»n staatsgreep aan de macht kwam. hoeft thans met zijn vrouw en res kinderen een toevlucht gevonden in de Donunicaansp Republiek waar ook de verdreven presidenten Peron (Ar gentinië) en Perez Jiminez (Venezuela) eerder asiel hebben gekregen. Twee vliegtuigen met volgelingen van Ba tista zijn In Jacksonville, Florida, VS aangekomen. De inzittenden vroegen Po'iUek ariel. Batisti heeft in de Dominicaanse hoofdstad verklaard dat zijn regering omver l'orr worden geworpen doordat de rebeiVn beter bewapend waren. Nadat duizenden demonstranten naar de grootste gevangenis van Ha vanna waren gemarcheerd, werden gisteravond honderden politieke ge- vaneenen vrijgelaten. Op het New Yorkse vliegveld Idle- wild is donderdag een Cubaans vlieg tuig met een kleine honderd aanhan gers van Batista geland, De New York se poütie moest een menigte van twee honderd aanhangers van Fidel Castro verspreiden. Enkele passagiers hadden zich in Havanna van een plaats in het toestel verzekerd door met een revol ver te dreigen. De poütie vond drie vuurwapens aan boord. Negen passa giers beschikten n!et over visa. In Miami hebben donderdagmiddag duizenden leden van de grote Cubaan se kolonie in een betoging hun tevre denheid over het vertrek van Batista laten blijken. Er vielen geen Incidenten voor. Velen trachtten passage naar Cu ba te boeken- In verscheidene Zuidsmerikaanse landen hebben aanhangers van Castro de Cubaanse ambassades overgenomen, g» DIT is Fidel Cestro, de man die |i twee jaar lang vanuit het Cu- baanse oerwoud het verzet tegen N het dictatoriale bewind van pre- -? sident Batista heelt geleid en die R thans met s'n acties opmerke- lijkc successen boekt. fe Castro is 32 jaar. Hij is dc zoon li ven een rijke suikerplanter en g een overtuigd raoms-katholiek. Fidel i'astro heeft gestudeerd in Sanl'.2'„o de Cuba en Havana. Na zijn studie werd hij advocaat in Havana, waar hij spoedig be kend werd als „de verdediger uan de armen". T\E OUDEJAARSNACHT VAN R 195S zal in de annalen van de Italiaanse stad Pisa worden ge boekstaafd als ,,de nacht dal men probeerde de scheve toren recht te zetten". In de zeer vroege ochtenduren, na het genot van enige oude jaarsavonddranken verzamelde zich een groepje Franse toeris ten aan de voet van de ver maarde toren met een tientallen meters lange ijzeren kabel Deze kabel werd om de voet van de toren gelegd en daarna «au de achterbumper van een auto be vestigd. Onder luid gejoel gaf de auto vervolgens al het aas waarover het voertuig beschikte en er volgde een luide knak de bumper was van de auto afge reten. Maar de toren sfant nog even scheef als altijd. Bij de nieuwjaarsviering ui de stuiten van honden hebben zich donderdagmai- gen vroeg wilde tonelen afgespeeld Jeugdige bandieten en Amerikaanse militairen raakten met elkaar slaags een man werd neergeschoten en rjewona naar het ziekenhuis gebracht en aren 0 rrvnseu toerden door de politie ge arresteerd. De gevechten begonnen toen een troep jeugdige straatbandieten flessen wierp door de ruiten van een café van een kleurling. Vier mensen moesten later naar het ziekenhuis gebracht worden Z(j hadden steekwonden opgelopen. Het district Nottinghlll was het cen trum van de strijd tussen de jeugdige bandieten en de Amerikaanse militairen. Ten gevolge van een ongeval is te wenen op 82-jarige leeftyd overleden prof. Wilhelm van den Ben»h. die ?nige jaren professor in de theologie ts geweest in ons Innd en in 1911 naar Wenen is vertrokken. Op dc weg vnn Hoengcn naar Tud- dern Is gisterochtend omstreeks huif elf een auto, beatuurd door mej. Billens uit Hoengeu tegen een boom gereden. De 35-jarige ongehuwde zuster, die naast de bestuurster zat, mej. C. Billens, werd hierbU op slag gedood. De bestuurstci zelf liep een schedeibaslsfraetuur op. terwijl dc 77-jarige vader, die achter in de auto zat, eveneens .rustig werd gewond. Belde gewonden z(jn naar het ziekenhuis te Slttard overgebracht. Woensdagmiddag om half vier is op de Vlcrlingoeekseweg onder Overloon mevrouw A. WlllemsVan Dijk-Dxab- bels aangereden door een vrachtwagen uit Venray en gedood. Woensdagmiddag om half vier 1» de 13-jarige Henk Bos uit Delden, toen hp per bromfiets de onbewaakte overweg In de buurtschap Wiene passeerde, door een treic gegrepen. Kort na het oogeva] ls de jongen overleden. H Nadat in 195S pas op 18 januari het eerste verkeersslachtoffer in Amster dam viel. ging op nieuwjaarsdag 1959 de vlag reed3 halfstok voor de 70-jarige B. F. van Lint. die na een aan"Jd!ng op de Hoofdweg overleed. Van L. die onder invloed van sterke drank verkeer de, viel, nog voor het eerste uur van het nieuwe jaar verstreken was, van een vluchtheuvel voor de wielen van een scooter. De man werd meegesleurd. Hij werd door de G.G. en G.D. naar het Wil- helmina Gasthuis overgebracht, maar. omdat zijn toestand niet ernstig geacht werd, later naar zün woning vervoerd. Er was cch.er niemand thuss. Toen werd hy ter ontnuchtering in het bureau Spaardammerstraat ingesioten. De wachtcommandant van het bureau merkte na Korte tijd dat de toestand van zjjn patiër.t slechter werd en waar schuwde opnieuw de G.G. cn G.D Tgdens de rit naar het Wtlhelminagast- huis is dc heer Van Lint overleden. 0 Op de Napoleonsweg te Nunhem onder Haelen is gistermorgen om streeks zeven uur een auto, besiuurd door de 24-jarige ongehuwde Britse luitenant P. C. in volle vaart tegen een boom gebotst. De bestuurder is op slag gedood. Het totaal vernield autowrak, met daarin de bestuurder, is uitge brand. Het ongeluk is ontdekt door vroege kerkgangers Men neemt aan. dat de auto met zeer grote snelheid heeft gereden, omdat er een lang spoor van vernle lintten en wrakstukken is. De luite nant maakte deel uit van het Britse leger in Duitsland. Woensdagavond om halfnegen is in Geldermalsen de 28-jarige losarbeider A. de Keyzcr. vrder van vijf zeer jonge kinderen. t"en hit zich op zijn brom fiets naar zijn schoonvader begaf, die zün verjaardag vierde, verongelukt. Om twee voetgangers te ontwuken, remde de heer De Keyzcr zo krachtig dat hjj over de kop sloeg. Bij aan komst in het ziekenhuis bleek h(j te zijn overleden. t Het bestuur van de vijfde internatio nale HORECA-expositie, die van 17 tot 25 februari in het Zuidlimburgse Val kenburg wordt gehouden, heeft de hulp van de Klub Lange Mensen ingeroepen om de langste in Nederland wonende Stevens op te sporen. De voorzitter van dit bestuur u raadt het al: een zekere heer Stevens zou gaarne zün grootste (en ook zijn kleinste) naamgenoot op deze expositie zien verschijnen. Gegadigden moeten minstens achttien jaar oud zijn en ze mogen geen familie van de voorzitter zijn. Wie meent voor een van beide „onderscheidingen" in aanmerking te kunnen komen, kan zich melden bij het secretariaat van de KLM, Mamixstraat 392 II, Amsterdam-C Kuipt, tien uur ls de. IJmuidense zee- «leepbcoj, „Simson" Vannacht In storm weer tevergeefs in actie geweest na een noodsein, dat donderdagavond om streeks halftwaalf werd uitgezonden door een schip ter hoogte van Den Helder. Het radioknststation Scheve- nlngen-Radlo ontving als „spoedseln" van een schip „Heinrich Rittcr"? dat het. ter hoogte van het lichtschip Texel, met motorschadc fn moeilijk heden was geraakt. Dringend werd om assistentie gevraagd. Van TJtnuiden uit zette de „Simson" koers naar deze positie, maar ondanks herhaalde oproepen van Scheveningen- Radio werd geen schip in nood ge vonden Een schip met de naam „Heinrich Ritter" blijkt in de scheepsregisters van Duits'and niet voor te komen. De mogelijkheid bestaal, dat een schip met een naam die hier op lijkt, inder daad in moeilükheden heeft verkeerd, maar na herstel van de schade zonder hiervan melding tc maken is doorge varen. De kans is echter ook niet ge ring dat de Nederlandse zeesleper op- Dr. Adolf Kober, bekend rabbijn en joods historicus, is in de ouderdom van 79 jaar te New York overleden. Hjj gold als een autoriteit op het ge bied van de culturele en sociologische geschiedenis van Duitslands joden. De Londcnse Daily Express meldt dat premier MacMillan heeft besloten in mei a.s. algemene verkiezingen uit tc schrijven. Er worden twee data ge noemd, 14 en 18 mei, aldus het blad, doch voorlopig schijnt men aan 14 mei de voorkeur te geven. ni'/xw onder gevaarlijke omstandig heden buiten is geweest op een va's noodsein. Ter hoogte van het lichtschip Texel heeft de „Simson" wel een kleine Duitse kustvaarder, de „Heinz Wil helm", aangetroffen, die met2ware slagzee" ronddreef. Toen van de „Sim son" af geseind werd of de kustvaar der* assistentie verlangde, luidde het antwoord: „Nein". (Van een o.-zer verslaggevers) Een zware trailer uit Veendam is vanmorgen vroeg in volte vaart tegen de een meter openstaande klapbrug over de Vecht bü Muiden gebotst. Dc ravage was groot. Het verkeer over de Gooiseweg was als gevolg van dit ongeluk drie uur lang gestremd. Dc rijkspolitie leidde het om via de weg BussumWecspDiemen, langs dc Gaasp. De chauffeur van de trailer, de 45-jarige J. Huizing uit Veendam, moest worden opgenomen In het Ma- jellaziekenhuis In Naarden, nadat men hem uit de wrakstukken had gezaagd. Het ongeluk gebeurde om tien over zeven. Brugwachter J, de Gooyer uit Muiden was bezig de brug omhoog te draaien, omdat er een schip aankwam. Hij had de afsluithekken gesloten. De waarschuwineslichten: „Brug open" brandden. „Op een gegeven moment zag ik koplichten van een auto." vertelde hij ons. „De brug stond toen al een paar meter hoog. De lichten waren zo'n zes tig meter van me vandaan en aan de snelheid waarmee ze dichterbij kwa men zag ik: die is niet van plan te stoppen Vlug draaide De Gooyer daarom de brug terug. „Ik dacht: als ik hem hele maal dicht krijg, valt het nog wei mee. Dan neemt die wagen alleen m'n vier hekken mee, en als het een beetje zware wagen is komt de chauffeur er nog wel heelhuids af. Maar het lukte me net niet. De brug stond nog 75 cm of een meter open toen de klap kwam. 't Was een geweldige slag-" De trailer schoof volkomen in elkaar en kwam klem te zitten. De afsluit hekken vlogen, verbogen, nieters wea. Het duurde geruime tüd. eer men de bestuurder, die gevangen zat tussen verwrongen metaal en hout. kon be vrijden. Hjj scheen er aanvankelijk zeer ernstig aan toe, maar latere be richten uit het ziekenhuis meldden, dat het met hem nogal meeviel. Pas om tien uur was het wrak van de trailer losgetrokken en kon gepro beerd worden of de brug nog functio neerde. Merkwaardig genoeg bleek, dat het draaiwerk geen schade had opgelopen: de klap kon normaal bewe gen. Wel warén de portalen én de scharnieren van de sluithekken ontzet en was het wegdek hier en daar ver nield. Er ontstonden geweldige verkeers opstoppingen, want de weg langs Weesp kon het omgeleide verkeer niet ver- i werken. (Van onze Haagse redacteur) Dc 47-jarige mevrouw M. G. G. V. S., bijgenaamd „Blonde Marie", is door de Haagse politie dood in haar woning aan de Nieuwe Haven aangetroffen. Vingerafdrukken hebben uitgewezen dat de vrouw door wurging om het le ven is gebracht. Wanneer precies de moord gepleegd is, staat nog niet vast maar de politie neemt aan dat dit reeds voor de jaar wisseling gebeurd moet zijn. Omwonenden misten „Blonde Marie" enige dagen en waarschuwden de po litie. Deze verschafte 2ieh toegang tot de woning en vonden het lichaam van de vrouw op een divan. De vrouw moet ai enige dagen gestorven zün. Verder heeft de politie in de woning niets kunnen vinden, dat het onder zoek kon vergemakkelüken. Wel bleek een kastje, waarin de vrouw haar geld had opgeborgen, te zün opengebroken, zodat aangenomen wordt dat roof het motief van deze moord is geweest. De vrouw stond bekend als niet on bemiddeld. ZU woonde 25 jaar in Den Haag. Het stoffelük overschot is door de politie In beslag genomen. Koningin Juliana is donderdag, samen met prinses Margriet, naar En geland gereisd, waar zü een privé- bezoek van drie dagen aan haar nicht, prinses Alice, gravin van Athlone, brengt. De Koningin en de-Prinses werden weggebracht door prins Bern- hard, die zelf het vliegtuig bestuurde waarmee het gezelschap reisde. De gravin van Athlone, een dóchter van een zuster van-wUlen, koningin Emma, vertrekt binnenkort' voor een wereldreis. Prins Bernhard is gisteren naaf Ne derland teruggevlogen. HU heeft het plan morgen zün echtgenote en dochter uit Engeland op te balen, De Engelse regering heeft opdracht gegeven voor de bouw van de „Dread nought", de eerste Engelse atoom- onderzeeer. Het schip, dat een water- verplaatsing (onder water) zal hebben van 4500 ton, zal in 1961 gereedkomen. Op Oudejaarsavond werd de lan- ceringsplaats bepaald en de start- installatie in gereedheid gebracht voor de Hero lit. OM precies drie minuten voor één 's middags is op Nieuwjaarsdag een raket „ergens ut Drente" het lucht ruim ingestuwd. Het was de HERO III. een vernuftig geconstrueerde twee trapsraket, ontworpen door Roel Vis ser uit Emmen en Henk ter Veen uit Bttinen. Het apparaat was anderhalve j meter lang, woog ruim drie kg. en had een micldeilvn van 25 mm. Helaas lukte het niet de tweede trap af tc schieten. De vrij straffe wind sal loaarschijnhjk hiervan de oorzaak zijn geweest De HERO 111 bereikte slechts een hoogte van enkele honderden me- Iers en stortte toen omlaag. Henk en Roel waren van plan de proef to nemen op een militair terrein nabij Oldebroek. Een daartoe aan het xninxsterie te Den Haag gericht verzoek werd evenwel afgewezen. Vandaar dat ze nu een weiland „ergens in Drente" als rakeibasis hadden uitgekozen. Met een druk op de knop werd de HERO III uit de speciaal daarvoor geconstru eerde lancenngsinstallatie geschoten De raket was geheel van metaal. De ontbranding van de tweede trap er werd gebruik gemaakt van uaste en vloeibare branastof volgens een geheim procédé geschiedde langs elektri sche weg. Er was daarvoor een klein batterijtje in de raket gebouwd. Een parachute in de „kop" moest er voor zorgen, dat de raket bij een afwijking van meer dan 15 graden, weer in zijn koers kwam. Henk en Roel gaan binnenkort een uierde raket bouwen. Dit wordt weer een tweetrapsraket, maar dan uitgerust met een zendertje en een fotocamera. Ais hel lukt, gaat die in de zomerva kantie de lucht in, vertelde Roel, die scheikunde studeert. Henk studeert na tuurkunde. Ze zijn beiden 19 jaar. De Russische premier Ohroestijevi heeft v ornsdaguvond op een receptie in het Kremlin verklaard, dat 19."3 een prachtig jaar vour «le Sow jet-Unie l« geweest en dat 1959 bet eerste jaar van een nieuw zevenjarenptan nog grotere vooruitgang zal brengen. Volgens de diplomaten die de ont vangst bezochten, verkeerde Chroest sjew ln een zeer goede stemming. Hij bracht alle heildronken uit. H(j praat te echter met over belangrijke Inter nationale of binnenlandse kwesties Alleen zet hij weer dat het voornaam, sle doel van de Sowjet-Unle het Inha len van de Amerikaanse nationale prn- duktiP betreft. De onlarj'S ontslagen chef van de vel- UgheidH|X)liUe. generaal Iwan Serow, was op de ontvangst aanwezig, evenals zjjn opvolger, Alexander Sjelepia. Tegen Mikojan, die eind deze week in Washington wordt verwacht voor een ntet-offlcieel bezoek van veertien dagen /.et Chroestsjew op de receptie, dat hij misschien wel In de verleiding zou ko men om In Amerika te blijven. Mikojnn barstte in lachen uit. Chroest sjew vo-gde er, met een zijdelingse blik naar de Amerikaanse ambassadeur, aan toe: In ieder geval hoop ik dat u dan niet tegen oe Sowjet-Unte zult ageren President Eisenhower heeft de Rus sische regeringsleiders doen weten dat het voor Amerika van het grootste be lang is als de Russen naar een vreed zame oplossing van de kwestie-Berlljn zouden streven. Eisenhower verklaarde dit in een telegrafisch antwoord aan premier Chroestsjew en president Worosjilow. die m een nieuwjaarsboodschap aan de Amerikaanse president de hoop had uitgesnroken dat in 1959 een beslissen de 'tan zou worden genomen om de gevaren van een nieuwe oorlog uit de weg te ruimen. President Tito van Joegoslavië heeft Indonesië gisteren na een tiendaags be zoek verlaten. Hij vaart thans met zijn jacht „Gaieb" naar Birma, (ADVERTENTIE) vraagt brochure Telefoon 01 726-2188 NADAT zich boven «te Oceaan een weat- elreolaUe Ingesteld had, ontwikkelde zich ongeveer halverwege op de Oceaan aan een kou-front een storing, die zeer snel tot een - stormdepressle uitgroeide. Dc kern trok met een luchtdruk van ongeveer. 968 Elba over Schotland naar de kust van Zuld-Noorwegen. Op Nieuw jaarsdag begon de wind in de middag toe te nemen, terwijl hij in de nacht daarop tot storm aanwakkerde tussen Zuidwest en tVest, Op tal van plaatsen werden windstoten van meer dan 100 km per uur geregistreerd. Bij bet passeren van het front van de depressie luwde de storm en stroomde koudere lucht binnen. Dit ging met veel regen en buien gepaard, waarvan som mige van hagel of natte sneeuw ver gezeld gingen. De komende 24 uur wordt geleidelijk luebt van arctische oorsprong aangevoerd, waarin de temperaturen verder zuUcn dalen. In de nacht daalt het kwik tot om het vriespunt, «order krijgt bet weer da komende dagen een enigszins guur karak ter waarbij opklaringen worden afge wisseld door regen, hagel of natte sneeuwbuien. De wind komt na het pas-" seren van enkele randstoringen uitein delijk ln de noordwesthoek. Daarbij zal h|j aan de kust af en toe nog stormachtig zijn. Om p.i-cies vier minuten voor één, 's middags op Nieuwjaarsdag, ging de Hero Hi het luchtruim ju. Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op hel dagblad Trouw en ontvangt gedurende 34 dagen de kranl gratis Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (i?.S0). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1