Het breekpunt Ruim 30 doden100 gewonden Alarm in de hoofdstad A ANTAL WERKLOZEN MET 35.000 TOEGENOMEN Staat van bel en in Kongo Treillogger gezonken bemanning gered „De Kleine Wereld bereikte haar doel Urrutia kwam in Havana aan HONGAREN: „Ga naar huis! yp ar et® «I Mikojan zal Eisenhower ontmoeten Grow!wet van Malta Chrcestsjew schonk wordt ingetrokken troïka aan rijke Amerikaan Gedurende december 1958 Anderhalf jaar voor mislukte overval op apotheker Dode in Heidelberg door pokken Koningin naar de wintersport Russische invitatie voor Ferhat Abbas LAATSTE NIEUWS Ballonvaarders in blakende welstand Olie op de maan? tot minimum5', vraagt ZEIST Zware explosie in Istanboel Wisselvallig weer r r W' NA AANVARING IN IERSE WATEREN DINSDAG 6 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4188 v. Directeur: H. UK HUIG V. J Hoofd redacteur: Ur J. A H J 5 HKDINti SHUT P* RXSriGH nationalistische on- lusten hebben zich zondag en maandag voorgedaan in Leopold- start, de hoofdstad van de Belgi sche Kongo. Grote groepen in heemsen hebben hier politiepos ten, tientallen winkels en een missiegebouw geplunderd. Onge veer dertig Europeanen werden mishandeld. "Vanmorgen hadden in de in heemse wijken \an Leopoldstad nog steeds gevechten plaats Do gouverneur-generaal heeft de alarmtoestand in de stad afgekon digd: er is ook een uitgaansverbod ingesteld dat geldt van zonson- detgang tot zonsopgang. Abako-partij Geen toestemming LEGENDE J Cairo? Omwenteling dreigt in Frans Togo-land Verdronken jongen na 12 uur gevonden Na ramp Huis Ier Heide „Beperk vluchten Richtlijnen voor bestrijding vanradio-actieve" branden Praten over Berlijn? TWINTIG DODEN? MtSUtaara: mn« aa muuuaai Xera. 1UIW Pc*tbui 1112 Poet giro No. 424519. Klachtendienat abonnementen. 18-30—lfijo nur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •i.Gr»venh»ge: Hujgenspieln 1 Telef 183487 (3 Uinen.) Postbus 1091 - Postgiro No 424887 Klachtendienat: 1830— 1930u relet, 3625B9. Dordrecht: Sctiefferiplcm 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4571 Klachtendienat na 17.30 uur 7314 Schiedam; Lange Kerkütraal 24 b - Telefoon BÏ882 Abonnementaprü* «1 cent per week 2.65 per maand, f 7,90 pet kwartaal. Lomr nummer. 15 cent. Verschijnt dageliifc* J (Geldig tot morgenavond) VERANDERLIJK Aanvankelijk nog hier en daar opklaringen en plaat selijk lichte vorst. Morgen overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen, mogelijk voorafgegaan door sneeuw cn voorai in het zuiden van het land stijging van tempe ratuur. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: Zon op: 8.47 Maan op: 6.37 HET Vrije Volk maakt de laatste tijd propaganda voor de P.v.d.A. door het zo voor ie steden dat de rechtse ministers het met minister Hofstra eens waren, maar dat de rechtse partijen die rechtse ministers in de steek gelaten hebben. Toegepast op de A.-R. Partij: De heer Zijlstra was het op het breekpunt met de socialisten eens. terwijl de heer Bruins Slot juist de val van de socialistische ministers beoogde. DEZE voorstelling van zaken is on juist. De kwestie is dat alle ministers het er mee eens waren dat de belasting voorstellen voor twee jaar zouden gelden. Maar de rechtse ministers waren van menisg dat nu een Kamermeer derheid die voorsteilen om te begin nen slechts voor éen jaar wilde aan vaarden, het Kabinet daarvan geen halszaak mocht maken. Minister Hof stra vond dat dit wel moest gebeuren. En op dit meningsverschil tussen Ka mermeerderheid samen met rechtse ministers enerzijds en Kamerminder- heid samen met socialistische minis ter! anderzijds is de breuk gekomen. Op dat breekpunt waren rechtse partijen en rechise ministers het eens Op het breekpunt was de heer Zijlstra het met de socialisten niet eens. Het is legendevorming het anders te zeg gen. OPROER IN KONGO legendevorming" Zij wil daarmee betogen dat de confessionele partijen het op sociaal-economisch gebied met hun vooruitstrevende rechtse minis ters niet eens waren. En dat moet dan bewezen worden door het conflicti om de belastingplannen. Wie voor twee jaar is. is progressief, wie voor eén jaar is, is conservatief. Dat is dwaasheid. Want de rechter zijde heeft bij voorbaat gezegd dat mi nister Hofstra voor 1960 kon krijgen, wat hij voor 1959 kreeg, als dat nodig zou blijken. Men vroeg slechts ie wachten tot dc stukken op tafel kon den liggen. De betekenis van de breuk ligt niet in de tegenstelling progressiof-conser- vatief, maar in het feil dat de heer Hofstra voor de dictatuur van de P.v.dA.-fractle door de knieen ging en de Kamermeerderheid en de recht se ministers niet. HET Vrije Volk schrijft op 31 de cember dat de rechtse partijen de rechtse mlnlsti in de steek He ten. Maar op 33 december hield de heer Burger in de Kamer een be toog waarin hij de rechtse ministers verweet dat zij zich niet achter Hof stras onaanvaardbaar hadden ge schaard! De rechtse ministers hadden volgens de heer Burger minister Hof stra tn de steek gelaten! Men zal zich toch moeten realise ren dat men deze beide verwijten niet tegel.Jk kan volhouden. Want het ene sluit het andere uit. Maar daar maakt Het Vrije Volk zich bü zijn propaganda geen zergen over. Vandaar dat wij er e e aan dacht vuor vragen. Belgische parachutisten van de ba sis Kamlna zijn naar Leopoldstad ge vlogen om de relletjes de kop in te drukken. Ook uit het garnizoen van Thüsstad zijn troepen In de hoofdstad aangekomen. In Leopoldstad is vanmorgen offi cieel bekend gemaakt dat er tot dusver 34 doden zijn gevallen. Zeker 100 per sonen hebben verwondingen opgelo pen. De onruststokers zijn in hoofdzaak bewoners van dc Neder-Kongo waar van er ongeveer 600.000 naar het noorden zijn getrokken om in en om de hoofdstad werk te vinden. On langs hebben deze mensen een poli tieke partij opgericht, de Abako Association Culturelte des Ressor- •issants du Bas-Congo. de Culturele Vereniging van de Inwoners van Beneden-Kongo Een lid van deze nieuwe partij. Arthur Pinzi. werd bü de voor bet eerst in Kongo gehouden gemeenteraadsver kiezingen gekozen tot burgemeester var. de wijk Kalamoe. Onlangs bracht Pinzi een bezoek aan België-en tijdens zijn afwezigheid vormde een groep Abako's een nieuwe politieke partij, met onaf hankelijkheid voor de Kongo als leus. Toen Pinzi jl. zondag terugkeerde, ver langde een groep Abako's, dat hij een speech zou ofsteken waarin hy zyn indrukken over België gaf. Maar Pirvzi weigerde. Hy verklaarde, dat hij eerst met de gouverneur-generaal overleg wilde plegen. De Abako's belegden toen een open bare büeenkomst, zonder dat de auto riteiten daartoe toestemming hadden gegeven. Toen de politie probeerde een eind aan die bijeenkomst te maken, be- gonn"n de wanordelijkheden. De oproerkraaiers bekogelden Europeanen in hnn auto's met ste nen en plunderden ojn. tachtig win kels van Portugezen bil dc inheemse wijk. Twee missionarissen werden bij de overval op het missiehuis bewusteloos geslagen. Leopoldstad bestaat voor een groot deel uit sloppen waar ongeveer 300,000 Afrikanen wonen in de onmiddellijke nabijheid van het moderne Europese Uier *ocxr Tm O G-CKs# A D'jrr* u turft •V. 3 6*uy,tt C /tuöt»r B torna* ur i*i* JTto» ca Aiiotn —„Sfiocnagrr .Ipoorw »r Mtnk G. M ttnnlcd \Vy rtstcd Brgocn Kongo Europa K op wfgk* schaal OCSlOQ nUVaMHI De Britse regering heeft bekenage- maakt, dat zü van plan is de grond wet van Malta te herroepen en het eiland rechtstreeks onder gezag van de Britse gouverneur te plaatsen. Dit besluit is een gevolg van het feit, dat de onderhandelingen over de grondwet met de politieke leiders van Malta vorige maand zün vastgelopen. Op 79-jarige leeftüd is in het Dia- conessenhuis te Leeuwarden overleden de heer J. Ytsma, oud-bezoldigd be stuurder van de Ned. Bond van Land en Zuivclarbeiders. oud-lid van de ge meenteraad van Sneek en van Leeu warden en oud-lid van de Prov. Staten, in welke lichamen hij voor de v.m. SDAP zitting heeft gehad. De over ledene was een van de eerste socialis tische raadsleden van Sneek. MET EEN RUSSISCH vracht schip is moandnq in de havn van New York een geschenk ran premier Chrocstsjew gearriveerd, dat bestemd is voor de Ameri kaan Cyrus Eaton, een miljonair tn Cleveland, die antangs een be zoek aan de Sowjet-Unie bracht. Het geschenk is een onvervalste troika, een open wagentje, met drie volbloed-paarden. De troïka heeft eeuwenlang dienst gedaan als vervoermiddel in Rusland en xoordt daar ook thans nog op het platteland gebruikt. Een trainer en een Russische veearts, die de paarden op hun reis hebben verzorgd, zullen een week de gasten zijn van Eaton. DE WERKLOOSHEID is in decem ber toegenomen. Aan het einde van die maand stonden 116.371 mannen geboekt in de geregistreerde arbeidsreserve. Eind november was dit aantal 81.103. Van de 116.371 geregistreerden waren er 13.017 werkzaam op aanvullende werken. Dit aantal was eind november 12.873. Het aantal werkloze vrouwen was eind december 6941 tegen 6894 eind november. Het aantal aanvragen van personeel is in december gedaald. Eind november was dit aantal 16.446 en eind december 14.234 voor mannen en resp. 21.234 en 20.470 voor vrouwen. Verdeeld naar de provincies was oe situatie per eind december 1958 als volgt: (Tussen haakjes zijn de cijfers van eind november vermeld). Groningen 11.134 (6.225); Friesland 10 420 (6.792); Drente 10.515 (6.836); Overijset 9.503 (6.870): Gelderland 11.417 (8.610); Utrecht 3.906 (3.376); Noord-Holland 15.513 (12.019); Zuid- Holland 17.895 (13.211); Zeeland 5.524 (2.729); Noord-Brabant 15.894 (11.020): Limburg 4.650 (3.415). deel van de stad. Sedert maanden ïeerste er spanning. Ten minste twaalf Abako-voorman- nen zün gearresteerd. De Abako-leider ts echter gevlucht. De avondklok werd gisteren door grote groepen Kongolezen genegeerd. Zij riepen leuzen als „Beigen, ga terug naar Europa". Herhaaldelijk werd door militairen met geweren en machine geweren gevuurd om de demonstranten te verspreiden. Er doen in Leopoldstad geruchten de ronde, dat teden van de Abako-partij in Cairo besprekingen hebben gevoerd met regeringsfunctionarissen van de Ver. Arabische Republiek. Radio-Cairo roept herhaaldelijk de Abako's op om „het imperialistische juk af te werpen". In het Belgische parlement zal deze maand nog een wetsontwerp worden ingediend, waarbij de Kongo en het mandaatgebied Roeanda-Oeranda bin nen afzienbare tiid onafhankelijkheid wordt geboden, -Dit. wetsontwerp was al geruime tijd geleden aangekondigd Het gerechtshof te Amsterdam heeft de 26-jange gedetineerde B. K. we gens diens aandeel in de mislukte roof overval op een apotheker in Hilver sum tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek veroordeeld. Deze verdach te was in eerste aanleg door de recht bank tot 2)4 jaar veroordeeld; de pro- curicr-generaal vroeg het Amsterdam se hof veertien dagen geleden beves tiging van dit vonnis. Samen met twee vrienden trok K. in de nacht van 18 op 19 januari van het vorige jaar in een gehuurde auto naar de Kamerlingh Onnesweg te Hilversum, waar zü een apotheker uit zün bed belden. K. kocht wat zuiveringszout en slaaptabletten. Toen de apotheker hem uitliet hielden de twee buiten staande vrienden de in nachtgewaad gehulde man ieder een revolver onder de neus. De verschrikte man zette het op oen lopen. Er werden enige schoten gelost, maar daarna vluchtten de drie Jongelieden in een auto terug naar Amsterdam. De twee vrienden zijn neit in hoger beroep gegaan. Een hunner werd naar de jeugdgevangenis gestuurd, de ander werd ter beschikking van de regering gesteld. Een 26-jarige vrouwelijke dokter te Heidelberg is aan pokken overleden. Dit is het eerste sterfgeval, dat duide lijk een gevolg is van de epidemie die in het begin van de vorige maand uit brak. In het nabijgelegen Kaïserslau- tern en in Landstuhl zullen de scholen hun kerstvakantie verlengen. Koningin Juliana heeft het voor nemen in februan voor een winter sportvakantie van ongeveer tien dagen naar Berner Oberland (Zwitserland) te gaan. Prins Bernhard bevindt zich dan in de Chileense hoofdstad Santiago De Pnns is uitgenodigd door het in ternationale coneours-hippique van Vina dei Mar. In Cairo is bekendgemaakt, dat de Algerijnse regering in ballingschap van Ferhat Abbas een Russische uit nodiging heeft gekregen om in Moskou te komen praten. De uitnodiging zou gedaan zijn aan een delegatie van de „Vrüe Algerijnse regering", die onlangs van een reis door communistisch China via Moskou itt Cairo terugkeerde. W Volgens het Amerikaanse persbureau Associated I'ress is vandaag in Belgisch Kongo dc staat van beleg afgekondigd. Zwaar bewapende militairen pa trouilleren nn in jeeps door de straten van de inlandse wük van Leopoldstad. Barricades van prikkeldraad worden opgericht en aan de Europese bevol king zijn door de autoriteiten vuur wapens uitgereikt. Rondom Leopold stad zijn de wegen afgesloten en ook het verkeer uit Brazzaville in Frans Equatoriaal Afrika, dat aan de over zijde van de rivier ligt, is gestaakt. Sterke Franse vei lig heidsstrijd krach ten hielden zich maandag gereed om een Afrikaanse nationalistische poging zich van de macht meester te maken in het naburige Franse mandaatgebied van Togoland de kop in te drukken. Uit welingelichte bron wordt ver nomen, dat een ultra-nationalistische Afrikaanse jeugdbeweging, „Juvento'" genaamd, van plan was een greep naar de macht te doen in hPt Franse gedeelte van Togoland. dat door Frankrijk wordt beheerd onder voog dijschap van de Ver. Naties. DE vier Engelsen, die gepro beerd hebben met de ballon De Kleine Wereld een vlucht over de Atlantische Oceaan te maken, zyn terecht. Zij verkeren in goede gezondheid. Reeds drie dagen nadat zü van (Van een onzer verslaggevers) Alle twaalf opvarenden van de logger „Cornelia Maria", de Seh. 135 zijn gistermiddag gered door de Duitse treiter, die het Nederlandse schip by goed weer midscheeps ramde, waarna de Cornelia Maria zonk. Het scheepsongeluk gebeurde om streeks bet middaguur vier mijl van de Ierse kust. De Nederlandse treil- iogge^, die 218 ton mat. werd ge tornd door het grote Duitse vissers vaartuig Gustav Borgner utt Bremer haven. Dit schip nam onmiddellijk de hele bemanning van het Neder landse schip aan boord en zette deze in Waterford aan land. Korte tdd na de aanvaring zonk de Cornelia Maria, Schipper Maarten Korving (uit de Flakkeestraat te Scheveningcn) en zijn schepelingen hebben van hun reder, de N.V. Visserij Maatschappij Maarten Vrolijk te IJmuiden opdracht ge kregen naar Nederland terug te reizen. Zij zün teeds per auto raar Dublin vertrokken en reizen vandaar per vliegtuig. Hoe het ongeluk precies gebeurd is zullen zij niet vertellen voordat zü hier zijn aangekomen. De juiste toedracht is derhalve nog niet bekend Beide schepen visten op het moment van het ongeluk. De Cornelia Maria was gisternacht in de Ierse wateren aangekomen om daar te gaan vissen. Het schip was ruim zes jaar geleden gebouwd en behoorde tot de modernste eenheden van de Nederlandse trellervloot. De logger heeft vorig jaar een nieuwe motor van 750 pk gekregen. Het schip maakte^ de laatste reis van dit sei- zien. Het lag in de bedoeling dat daar na een verbouwing zou worden uit gevoerd. De SCH 135 moet als ver loren worden beschouwd. Dc voorlopige president Manuel Ur rutia is gistermiddag in de Cubaanse hoofdstad Havana aangekomen. Hij heeft ziin intrek genomen in het presi dentiële paleis. Uruttia heeft Jose Miro Cardona. de door ex-president Batista verdreven deken van de Cubaanse orde van advocaten, tot premier benoemd. Tevoren was in de provincie Havana de staat van beleg afgekondigd, aange zien er moeilükheden waren tussen de aanhangers van Fidel Castro en een onafhankelüke groep revolutionairen, die het presidentiële paleis bezet hiel den en dit nog met wilden overdragen aan de mannen van Castro. De „onafhankelüken" wilden eerst nauwkeurig de plannen van Urrutia vernemen. Later schenen de geschil len te zijn opgelost. Het paleis werd aan de aanhangers van Castro over gedragen. Fide! Castro, de leider van de opstan delingen, wordt morgen in de Cubaanse hoofdstad verwacht. (Van een onzer verslaggevers) Na verscheidene uren zoeken heeft de poiitie van IJsselstem vanmorgen om hatftwee in de hoge biezen te IJs- selstein by de sluis het levenloze lichaam gevonden van de elfjarige jon gen Antonius van Amerongen, die sinds gistermiddag twee uur werd vermist. Vele burgers hebben de politie bij het zoeken geholpen. Zü waren door de stadsomroeper gealarmeerd. De politie vermoedt dat de jongen gistermiddag in het water is gefietst. de Canartsche eilanden waren op gestegen moesten zij een nood landing maken op de Oceaan, waar zij 21 dagen onopgemerkt hebben gedobberd. De ballonvaarders werden op zee aangetroffen in de gondel van hun ballon. Een vissersboot pikte hen op en bracht hen aan land op het eiland Barbados in de Cara- ibische Zee, het oorspronkelijke doel van hun reis. De ballon De Kleine Wereld was op 12 december van de Canarische eilan den vertrokken. Op 17 december viel de radio uit. Sindsdien had men niets meer van de ballonvaarders verno men. Men vreesde reeds dat zfj ver ongelukt waren. De ballon die een doorsnee heeft van zestien meter, had een plastic gon del van vijf bij 3's meter, die tevens dienst kon doen als reddingboot, Men had rijkelijk water en levensmidde len aan boord. De expeditie werd geleid door de 51- jarige Arnold Eiloart, die werd ver gezeld door zijn zoon Timothy (21), de heer Colin Mude (32) en diens vrouw Rosemary- Allen zijn ervaren zeilers. Barbados, dal deze ballonvaarders nu bereikt hebben, ligt 4800 kilometer van het punt van vertrek, de Cana rische eilanden. De ballon heeft 2900 km in de lucht afgelegd. De laatste 1900 km werden op de oceaan afgelegd. Na hun aankomst wandelden de vier Britten langs het strand. Rosemary Mude zag er het beste uit. Eiloart werd op de schouders gehesen van een groepje vissers. Zij droegen hem door een menigte van duizenden die zich op het strand verzameld hadden. Minister Struycken heeft de gemeen tebesturen richtlijnen toegezonden voor het bestrijden van branden, waarbij radio-actieve stoffen een rol kunnen spelen, De minister wijst erop dat, naarma te het aantal inrichtingen, waar ra dio-actieve stoffen gebruikt worden, toeneemt ook de kans groter wordt op branden waarbij radioactiviteit een rol kan spelen. Radioactieve stoffen bevinden zich, voor zover bekend, nu in ruim vijftig gemeenten, maar dit aantal breidt zich voortdurend uit. Ais voorbeelden van inrichtingen waar deze stoffen thans veelal worden gebruikt, noemt de minister zieken huizen. klinieken, laboratoria, metaal verwerkende cn -bewerkende indus trieën, de papier- en de textielindus trieën. i AA i N Bijna overal, waar Mikojan in U'ashingtn en New-York uit een auto stapte, sverd hij begroet door een croepje uitgeweken Hon- K.aren. die door middel \an spandoeken en borden met opsehriften als „Rode moorde naars" uiting Raven aan hun onRenoejren over zijn komst Zo was het ook op hei vliegveld Id!evvi1d, waar Mikojan aankwam Radso-Moskou heeft dinsdag ver klaard, dat er zich op de maan wellicht olie bevindt. So wj et-geleer den hebben ontdekt, dat er wellicht op verscheidene punten gas uit de maanbodem stroomt en waar bodemgas is, kan men olie- lagen verwachten, aldus de radio. Lcn minder prettig ogenblik beleefde de ÜushivUte icc-premier Mikojan waarschijn lijk toen hij op een wandeling door Wash ington een etalage var» een boekwinkel rag, die geheel was gewijd aan liet ln de Sovvjet-Vnle veroordeelde boek ilr /Jiwago van de Russische nobelprijsw In naar Boris Pasternak. Mikojan maakte een wandeling met de Russische ambassadeur In d« V. S, Mensjl- kow (links). De Russische vice-premicr Mikojan heeft gisteren meegedeeld, dat hij met de minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles het Beriü'nse pro bleem en Duitsland besproken heeft. Na een bespreking van een uur en 35 minuten met Dulles zei Mikojan dat zij ook spraken over vraagstukken be treffende ontwapening en handel. Bl| het veriaten van het ministerie 'ei Mikojan. dat hü een ontmoeting zal 'lebben mei president Eisenhower, na een reis langs andere Amerikaanse steden. Op een diner met vooraanstaande figuren uit het Amerikaanse congres en de zakenwereld heeft Mikojan ver klaard, dat Rusland meer contact met de Ver. Staten wenst, op allerlei niveau van hoog tol laag. En dan moeten we geen iaren verspillen met praten over een agenda, meende hij. Mikojan zou nadrukkelijk uiting hebben gegeven aan de bereidheid van de Sowjet-Unie over de kvvestie- Berlün te onderhandelen. Het Westen zou de Sowjet-voorstellen voor Ber lijn niet als een ultimatum moeten zien, aldus Mikojan, Mikojan zal woensdag een bezoek brengen aan Cleveland, donderdag aan (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Zeist heeft besloten In adressen aan de regering, de minister van defensie en dc" chef van de luchtmachtstaf maatregelen-te vragen om het vliegen boven dc dicht bevolkte omgeving van Soesterberg tot een minimum te beperken en het gevaar en de binder van militaire vlieg tuiten voor de ingezetenen zoveel mogelijk te voorkomen. De adressen zullen, op voorstel van burgemeester Korthals Altes, verzon den worden naar aanleiding van het ernstige vliegongeval te Huis ter Heide op 2 januari, dat aan twee men sen het leven kostte. De gemeenteraad geeft uiting aan zyn ontzetting over deze ramp en betuigt zijn deelneming met de na bestaanden van de slachtoffers. Met algemene stemmen werd de burge meester gemachtigd de adressen te verzenden. Twee kantoorgebouwen in het cen trum van Istanboel zün vanmorgen vol komen vernield door een explosie, die de binnenstad op haar grondvesten deed trillen. Volgens niet-officiële berichten zün ten minste 20 personen gedood en hon derd ernstig gewond. Onder de slachtoffers bevonden zich de inzittenden van een volle autobus die juist de gebouwen passeerde toen de explosie plaatsvond. HET storingvgebied, dat zich gisteren bij Ierland betond, verplaatste zich in versneld tempo ongeveer naar het oosten en trok argelopen nacht over Belgie. Dit had tot gevolg, dat de neerslag regen en sneeuw ln ons land reeds in de nacht viel en zich In de ochtend reeds weer op klaringen van het westen uit over het land begonnen uit te breiden. Een volgende storing doet Inmiddels de luehLdruk in Ier land al weer dalen. Deze zal morgen dicht langs of over ons land trekken en opnieuw aanleiding geven tot regen ot sneeuw. Het is niet onmogelijk dat zachte luent welke aan de zuidzijde van dere storing wordt aangevoerd, zich tijdelijk tot over ons land uitbreidt maar na het passeren van do storing zullen noordwestelijke winden weer koudere lucht, waarin regen-, hagel- en sneeuwbuien voorkomen, naar onze omge ving transporteren. Detroit en vrijdag aan Chicago. Hij zai ook bezoeken brengen aan Dallas en Los Angeles Mikojan noemde de besprekingen met Dulles „nuttig". Mikojan zei, dat hij van plan is weer samen te komen met Dulles als hü van zijn reis langs de andere Amerikaanse steden terugkeert. Minister Dulles heeft maandag afge zien van zyn voornemen om voor eco nomische besprekingen naar Canada te vliegen, dit met het oog op een virus infectie. Zijn artsen rieden hem aan zich de eerstkomende dagen wat in acht te nemen. Dulles zou na zjjn onderhoud met Mikojan naar Ottawa zjjn vertrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1