Kronkels Blunder Speculaties in VS. ifl Mollet en Thomas treden uit Franse regering Cörwdter Maria was reddeloos RUST TERUGGEKEERD IN BELGISCHE KONGO Moskou zou een compromis wensen Sneeuw in het Noorden Ned. kustvaarder in nood op Noordzee m Uit protest tegen bezuiniging Droep wanorde politiek karakter; Bemanning in ons land terug r r MRP NIET IN DE OEPOSITIE? WOENSDAG 7 JANUARI 1959 V, Directeur: H. Dliï KU1G ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4189 y Hoofdrerlacieur: Dr. J. A.. H. J. ö- H HUI Nb SLU'P KI GONST IN Washington van geruchten en speculaties ontrent de werkelijke bedoeling van de reis van de Rus- -:»che \iec-premier Mikojan naar Amerika. In gezagheb bende kringen wordt vernomen dat het voornaamste doel van Mikojan'» missie is een topconferentie tussen de Ver. Staten en de SowjeL-Unie voor te bereiden, mogelijk met uitsluiting van alle andere landen. Op een dergelijke conferentie zou de kwestie Berlijn besproken kunnen worden en zou Moskou zelfs overwegen enkele concessies aan het Westen te doen. Tegenover verslaggevers liet Mikojan echter gisteravond uitkomen, dat Rusland voet bij stuk zal houden inzake de beëindiging van de viermogendheden-bezeUing van Ber lijn. „Waarom zou men een goed standpunt wijzigen?" gaf .Mikojan te kennen, toen hem gevraagd werd of het Russische standpunt mzakc Berlijn veranderd was. Gesprek met Nixun Voetgangster gedood op zebrapad Prins Bernhard opent laboratorium ^r- MORGEN gaat het erom spannen voor prinses Irene. Want morgen beginnen üi het Franse wmtersportccn- tram Val cl'Isère de Nederland se nationale skikampioenschap- pen. De Prinses hoopt op een overwinning maar zij niet alleen. Sinds haar aankomst in Vat d'Isère zaterdagavond heeft de l'nnses iedere dag van vroeg tot laat getraind. De foto links toont hoe zij opgewekt met haar trainer, de 45-jarige Oos tenrijker Tony Marth, de ber gen ingaat, de ski's op de schouder. „Ze gaat fantastisch. Alleen moet ze in de afdaling nog wat meer tempo zien te krijgen" zegt de trainer. Oorspronkelijk zouden de ■wedstrijden vanmiddag begin nenmaar in verband met de voortdurende sneeuwval - gis teren 40 cm. is het programma een dag verschoven. ws (O x f0 n csr •- «oóo Na elf maanden droogte Israël ■vveer regen m MET GESTOLEN AUTO OVER DE KOP MOLLÈT EN THOMAS, twee van de drie socialistische mi nisters in het- Franse kabinet, hebben ontslag genomen uit pro test tegen het bezuinigingspro- gramma van premier de Gaulle. Mollet was minister van Staat en Thomas minister van de Poste rijen. £acc*r<um: mue oo muuuuui noiuu t.,, Postbtu Ilia - Pongiro No. 424518. KlachleniSlenr; sbonneraenten: 18.30—1030 uur Zaterdags 1718 uur. Teleloon 1157O0. •t-Orarenhage: Huygeiupleln X - Telef. 18348" (3 lilneu.) Postbua 1091 - Postgiro No 424887. KDchtendleng»: I8H0—lBJOu. Telcf. 3825C8. Dordrecht: Seheflertpiein 3 - Postgiro No. 424208 Teleloon 4571 ÏCIachtendlenst sa 17 jo uur 731*. Schiedam: Lange iterkatraat 24 b Teleloon «7882. AbonnemenUprUa 81 cent per week ƒ2,85 per maand, 7,90 pet kwartaal Losse nummert 15 een; Vertch(|nt dageUJk» >1 (Geldig; tot morgenavond) ONBESTENDIG Enkele regen-, hagel- of sneeuwbuien, afgewisseld door opklaringen, matige tot krachtige, langs de kust van Holland en Zeeland aanvankelijk stormachtiga nootdo rp ke wind. In het midden en zniden van het land lagere temperatnren overdag. Morgen: Zon op: 8.47 Maan op: 7.34 onder: 16.47 onder: 16.33 GISTEREN hebben wij te dezer plaatse de aandacht gevestigd op tegenstrijdigheden In de socialistische partijpropaganda. Vandaag moeten wij weer een paar van die gedachtenkronkcls aan de kaak stellen. In het kaderblad van het N.V.V schreef de redacteur de heer A, H. Kloos op 11 november 1958 een hoofd artikel onder het opschrift: „Een be leid dat het N.V.V. niet kan volgen." Ia dat artikel ging het om het beleid van oud-minister Hofstra, die „kenne lijk dc deviezenpot wilde spekken alvo rens tot verruiming van de binnenland se bestedingen over te gaan." De conclusie van het onvriendelijke artikel de formulering is van de heer Kloos zelf kwam er op neer, dat „het N.V.V. de minister op de door hem aangegeven weg niet zal volgen." Een soort motie van wan trouwen dus. Anderhalve maand lalor is er gro te deining op de valutamarkten. De Europese Bctalings Unie wordt opge heven. Met grote koppen meldt „Het Vrije Volk": „Hofstra's harde gulden vangt de schok voor ons op." En in een hoofdredactioneel commentaar on der het opschrift „Dank zij Hofstra", schrijit het blad: „Misschien blijkt zel den duidelijke!- dan bij deze gelegen heid hoe belangrijk het is dat Hofstra een harde gulden en een goed gevul de deviezenpot heeft achtergelaten. IVant alleen dank zij dit feit kunnen wij de nieuwe ontwikkelingen zonder schokken opvangen cn profiteren van de voordelen die ze ons biedt." Men ziet de kronkel in deze uitlatin gen. welke allemaal uit de linkse hoek komen. Maar tussen begin november cn eind december ligt dan ook het ge beurde op de Fakkeldragersdag. De kiezers doen cr goed aan in de komende weken scherp op te letten uat hun uit de socialistische propagan- damolcn zoal wordt voorgeschoteld. Het is niet best, wat daar tot dusver uitkomt. HET Vrije Volk heeft een onder- ,—houd-gehad m£t_ oud-minister Suurhoff. Deze wilde even. afrekenen met degenen, die beweren, dal „de slimme Suurhoff" nog even gauw het wetsontwerp inzake de algemene ver zekering voor weduwen en wezen in diende, om op de valreep nog een succesje mee te pikken. Tussen aanhalingstekens, dus als woorden van de heer Suurhoff, schrijft het socialistische blad dan: ..De mensen, die het zo stellen, gaan ietwat nonchalant voorbij aan het feit, dat in ons staatsbestel ieder wetsont werp pleegt te beginnen met de woor den: WIJ JXJLIANA. Het is namelijk niet de minister die een wetsontwerp indient bij de Tweede Kamer, maar dc Koningin." Het Vrije Volk voegt daaraan dan toe: „De minister dient ztjn ontwerp in bij de ministerraad. Daarna heeft hij het niet meer in de hand. Dan moet het naar de Rand van State en naar de Koningin, maar aan dat laatste komt hij niet meer te pas." Oud-minister Suurhoff en het socia listische blad stellen het dus zo, dat de indiening van het ontwerp midden de cember jl. terwijl het ontwerp reeds op 10 juni 1958 bij de minister raad was ingediend te wijten is aan dc Koningin. Een dergelijke suggestie is onbe hoorlijk. Dat is eett staatsrechtelijke blunder. Sedert de invoering var, de minis teriele verantwoordelijkheid in 1848 mag de kritiek zich nimmer richten op Vil Mikojan „BERLIJN" sussen Hoewel de besprekingen met Miko jan geheim zijn, is uitgelekt, dat de vice-premier op een bijeenkomst van Congresleden de verzekering heeft ge geven dat zijn regerlnj: niet wil aan sturen op een blokkade van West- BcrlUn, zoals in 1948. HU heef' de in druk gewekt dat een belangrijk deel van: wat me» „de kwcstle-BerlUn"*U gaan noemèn', slechts 'dient' om te ko men tot een conferentie op het Boog- stc niveau met dc Westerse Grote Drie. Weliswaar heeft Mikojan tot dusver slechts van een Russische-Amerikaanse topconferentie gesproken, maar men verwacht geen Russische tegenwer pingen wanneer Amerika de wens uit dat ook Frankrijk en Engeland deel nemen aan de eventuele conferentie. Een hooggeplaatste Russische functionaris in Berlijn heeft gezegd, dat Mikojan, als hij op 18 of 20 januari door Eisenhower »ou wor den ontvangen, deze een compromis- oplossing voor de kwestic-Berlyn zal voorstellen. De Russen zouden zelfs bereid zijn hun plan voor een vrijstad op te geven en zich willen neerleggen bij het voortbestaan van de geallieerde garnizoenen in West- Bcrlijn. Na een onderhoud van twee uur met de Amerikaanse vice-president, Mixon. heeft Mikojan verklaard, dat hij alles zins voorsjander Is van c.mcurren'ie de koning. Hij is onschendbaar. De ministers zijn verantwoordelijk. En zo is oud-minister Suurhoff er verant woordelijk voor, dat het ontwerp in zake de algemene verzekering van weduwen en wezen zo laat is inge diend. Hij mag zich niet verschuilen achter de Koningin. Dat moest een minister toch weten. FIDEL CASTRO, leider van de opstande lingen die bet bevrtnd op Cuba thans heb ben overgenomen, sprak nadat hij de overwinning bad behaa»a een groe,» medestrijders In Santiago de Cuda toe. op economisch gebied tussen Amerika er. Rusland. Over het onderhoud deelde Mikojan mee. dat het een zeer prettige uitwis seling van gedachten was geweest over Berlijn, handel en andere inter nationale kwesties, Mikojan besteedde gisteren enige uren aar een grondige inspecjle van de typisch Amerikaanse „supermar ket" met zelfbediening. Ais een Amerikaanse huismoeder duwde Mikojan zijn boodschaopenvva geutje voort en kocht voor in totaal 9,29 dollar ïiooeder, Spaanse pepers, selderie, radijs, frambozen, een flesje olijven, geraspte kokosnoot en bortsch (Russische soeo met zure mom). De Prawdo heeft een artik-1 afge drukt uit de New Yorkse „Journal of Commerce", waarin ge-' reven wérd, dat le aankomst van Mikojan moge lijk het keerpunt is in de koude oor log. De scheepvaart op de Noordzee is vanmorgen vroeg gewaarschuwd voor een plotseling opkomende zware storm Hel Nederlandse kustvaartuig „Sont' <200 brt. en op weg naar Rotterdam) heeft geseind dat op ongeveer 20 mijl uit de kust op oen mijl afstand van het lichtschip Goeree in nood ver keert. Het schip maakt water en hcefi hulp gevraagd De reddingboot van Hoek van Holland is (er assistentie vertrokken. Op 110 mijl ten westen van IJmuï- den is hei Engelse schip „Boithwick" in moeilijkheden gekomen. Engelse reddingboten zijn op weg naar -het schip. Nader wordt gemeld, dat ook de sleepboot „Humber" van Smit en Co.'s internationale sleepdienst de in nood verkerende „Sent" te hulp is gekomen. De reddingboot van Hoek van Holland is de „President Jan Leis". (Van een onzer verslaggevers) Het eerste dodelijk ongevat van 1959 in Utrecht heeft zich vanmorgen voor gedaan op het kruispunt Kaatstraat- Oudenoord-Berenweg. Mevrouw H. Visser-Visser werd daar tijdens het oversteken op het zebra-pad door een motorbakfiets aangereden en op slag gedood. De bestuurder van de bakfiets zou geen voorrang verleend hebben aan de overstekende voetgangster. De Utrechtse politie verzoekt getuigen zich te melden. De fierste Kamer zal niet. zoals de bedoeling was, op 13 januari bijeen komen. Misschien wordt op dinsdag 20 januari vergaderd. (Van onze correspondent) Z.K.H. prins Bernhard zal vrijdag middag om drie uur het nieuwe cen trale researehlaboratorium van de N.V Koninklijke Pharmaceutische Fabrie ken v.b BrocadesSteeman Phar macia aan de Gonnetstraat in Haarlem openen. Morgen moet Prinses - skistrijd aa -Bourg SJtFovVr, Fvecoaj Srltvcot* 34<S JÖ86TT9 Col Og p»t»t 2sss C0l4.riMf.Ji Protegno,, «4000 /fAANKMJK Ci)f,r, tam Hoogten InmtUti kJ il IS Gisteravond heeft prinses Irene de training beëindigd. Met de tegen standers van de openingswedstrijd heeft zij vervolgens vruthtensap ge dronken, Prinses Irene komt morgen uit tegen Pauli Stevers Olga Lafcow- sfca, Maria van der Wal, Jan Boot», Peter Lukaski. F rits Minke, Gerard Uubrecht en Franz Gunstede». Vrijdag wordt de afdalingswed strijd gehouden sn zaterdag de spe ciale slqlom. Voor alle drie num mers zijn individuele Nederlandse titels te halen, 1 Na elf maanden van droogte is het gisteravond in Israël eindelijk flink gaan regenen. In de laatste elf maan den was rijwel geen druppel regen gevallen. Het is de langste periode van droogte geweest, welke de bewoners zich kunnen herinneren. In Lcopoldstad, de hoofdstad van de Belgische Kongo, wrd gisteren gelei delijk de orde hersteld na de bloedige onlusten van zondag en maandag. Het staat vast dat er 35 Afrikanen om het leven zijn gekomen. De Belgische gouverneur-generaal heeft verklaard niet de indruk te heb ben dat de betogingen in Leopoldstad waren georganiseerd. Ook volgens waarnemers in de stad schijnen de in cidenten geen politiek karakter te heb ben gehad. Belgische bladen wijten de onrust voornamelijk aan het grote aantal werklozen onder de inheemsen in Leo pold* tad. Volgens het Katholiek Nederlands t ol Persuureau is de eigenlijke aansticht- C ster van de onlusten de inheemse sec- te der Tibargisten, zo lezen we in de Volkskrant. Deze Tibargisten vormen een pseudo-godsdienstige beweging, die enkeie christelijke beginselen aan hangt. maar vooral heidense bijgelo vigheden cultiveert. In het bijzonder daarom hebben missiegebouwen, mis sionarissen en religieuzen het moeten ontgelden, aldus het K.N.P. Premier Eyskens heeft voor morgen het Huis van Afgevaardigden in spoed zitting bijeen geroepen in verband met de onlusten in de Kongo. De politie van Leopoldstad heeft on geveer driehonderd personen gear resteerd. Onder hen bevindt zich Daniel Kanza, vice-voorzitter van de Abako-beweging, die verantwoordelijk is gesteld voor de onlusten. Tegen Jo seph Kasa, de voorzitter van de Abako. is een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar hij is voortvluchtig. Terneergeslagen, ïiimerend in het enkele colbertje dat ze inder- h«*st in Ierland hadden kunnen kopen, stapten de bemanulnKhleden \an de maandag bij Waterford onder de Ierse kast gezonken Scheveningse treiler „Cornelia .Maria" gisteravond van. de dagboot uit Engeland. In tegenstelling tot eerdere berichten wareu ie dertien In getal en niemand ontbrak. Een \an dc heren Vrolijk \an Cor nells VrolijJc's \isserjjbedrljr trad hen met uitgestoken handen tegemoet ah een gelukwens met dc gelukkige red ding. Schipper Maarten Korving vertelde dat de ongeveer twintig schepen, die v rijdacmorgen uit IJmuiücu vertrokken naren, rich maandagmorgen iu de buurt vaH Waterford bevonden. Er stond een stevige bries, hel regende en na dat een keer \crg#efj» de netten waren uit gegooid, liet men het vissen voorlopig achterwege. „De schipper va 11 de Duitse treiler „GusLw Borgner" scheen er echter an ders over te denken. Hij stoomde op enige afstand met een vaart van tien tot elf mijl. Mogelijk wilde hij een kansje op vangst wagen. Onverwacht draalde de Duitser een halve slag in het rond, vlak by de kop van do „Cor nel Ia Maria". Een botsing was niet meer te voorkomen. Spoedig werd het duidelijk dat de „Cornelia Maria" gedoemd v\as ten on der te gaan. Door bet enorme gat, dat „tot aan de kiel" geslagen was, gutste het "eewater met golven naar binnen.- Hoe snel de ramp rich voltrok blijkt uit de notities van de schipper. Om 11.05 uur had de aanvaring plaats en om II 47 ging de „Cornelia Maria" ten onder Dc Duitse bemanning heeft alles in het werk gesteld om bijstand te verle nen. De Nederlanders /ijn cr met veel moeite in geslaagd een reddingboot en een rubberboot uit te zetten. Tien hun ner slaagden erin voorlopig een veilig heenkomen te vinden, maar de overige drie moesten zich in zee storten. Ge- lukkLg slaagden /»j erin de rubberboot te bereiken en later op de Duitse treiler over te stappen. Daar moest men met lede ogen aanzien, hoe het schip weg zonk in de golven. Ecu moment om nooit te vergeten... (Van een onzer verslaggevers) Op de rijksweg RotterdamDen Haag ter hoogte van Oversehie Is gis termiddag een auto over de kop ge slagen, die bestuurd werd door de 19- jarige zeeman C- S. uii Den Haag. De bestuurder zag kans uit de wagen te komen en de vlucht te nemen. Later is hij door de Rotterdamse politie jear- isteerd. De auto was gestolen ia Den Haag In Rijswijk had S. hiermee reeds een aanrijding veroorzaakt. Het door de communisten beheerste Italiaanse vakverbond C.G.I.L. heeft in l»ó8 570.000 leden verloren, vol gens het (anti-communistisch ge oriënteerde) persbureau Continen tale, De leider van de C.G.I.L., Novella, heeft toegegeven, dat het ledental met 400.000 gedaald is. De ontslagaanvragen, lie reeds op 27 december waren ingediend, werden eerst thans door het kabinet van do Gaull bekendgemaakt. De belde ministers zullen nog aan blijven tot 8 Januari, wanneer do Gaulle president wordt en «en nieuwe regering zal worden geïnstalleerd. Uit kt communiqué blijkt niet dat de derde socialistische nSaister, de minister voor de Sahara, Max Lejeune, is afgetreden. Lejeune wordt echter nergens in de Franse pers genoemd als kandidaat voor een nieuwe ministers- functie. Waarnemers verwachten dat de r.-k. volksrepublikeinen (MRP), dié ook kritiek hebben uitgeoefend op de be groting en de versoberingsmaatregelen, wel aan de nieuwe regering zullen deelnemen. Ongeveer duizend arbeiders uit gas- en elektriciteitsbedrijven hebben dins dagavond in Parijs gedemonstreerd voor hogere lonen. Het verzet tegen bet ersoberings- progrartima van de Gaulle groeit nog steeds. De nationale landbouwfederatie heeft dinsdagavond op een spoedver gadering in Parijs gedreigd met stop zetting var; de leveranties van vlees, meik en andere artikelen, ais de sub sidies daarop niet worden hersteld. Honderden employés van de genatio naliseerde gas- en. elektriciteitsbedrij ven hebben ep een rumoerige demon stratie in Parijs een grotere loonsver hoging geëist dan de vier procent die de regering wil geven. Vanmorgen vroeg is het in Noord- Nederland flink gaan sneeuwen. Vol gens het KNMI te Eelde was er om elf uur reeds vier cm sneeuw gevallen. Gestadig werd het sneeuwkleed dikker. Voor het verkeer betekent dit direct weer de nodige stagnatie en overlast. De autobusdiensten van Groningen naar de verschillende plaatsen in de provincie Groningen en Drente hadden ongeveer een kwartier vertraging. Bij aanhoudende sneeuwval verwachtte mei; echte: in dc loop van de lag grotere moeilijkheden. De Ned. Spoorwegen ondervonden vanmorgen nog weinig overlast. Overal werd de wisselverwarming ontstoken. De vertraging beperkte zich tot enkele minuten. In de buitenwijken van de stad Gro ningen kwam vanmorgen een school bus vast te ritten en moest worden weggesleept. Met pekeïwagens werden de voornaamste wegen zo snel mogelijk sneeuwvrij gemaakt. Men verwacht dat er voor het einde van deze eeuw zes nilj&.t mensen ap de wereld zullen zijn, m wordt mee gedeeld in een verslag van de VN. dat dinsdag is gepubliceerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1