Over discussie Vijf maatschappijen werken samen SCHERPE CONCURRENTIE VAN V.S. VERWACHT Brood wellicht goedkoper Adjudant van Prinses met vertrek dreigt Stortvloed over Spaans dorp Ook burgemeesters in Kongo contra Brussel Gezin gevlucht voor een spook Grillige natuur maakt wegen verraderlijk de KLM geeft deel van zelfstandigheid gedwongen prijs Moeilijkheden met fotografen mêmw 'êSMkii jUS? Witte gedaante uerdiveen in een rookwolk AFWISSELEND SNEEUW EN VORST Veel slippartijen en kettingbotsingen Gladde weireu VÏITTDAG 9 JANUARI 1959 ZEVENTÏEI\1>E JAARGANG No. 4191 r c Veel sterker Met het oog op EEG Ruim een Ion schade bij aanvaring op de Waal Bulletins in Kléin-Europa over radio-activiteit V* KONINKLIJK PAAR RECIPIEERDE IN AMSTERDAM 0 RUST SLECHTS OPPERVLAKKIG" T Opzet Directeur: H. DE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiMS SLOT (Van een onzer verslaggevers)' ~I/"IJF Europese luchtvaartmaatschappijen zullen ten nauwste gaan samenwerken om in het straaltijdperk, dat dit jaar begint, aan de scherpe "Amerikaanse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De vijf maatschappijen, te weten dc KL AI. de Sabena (België), Air France (Frankrijk), de Lufthansa (West-Duitsland) en Alitalia (Italië), hebben hierover in Brussel overleg gepleegd. Alen mag ver wachten dat deze maatschappijen voor het onderhoud van hun straalvliegtuigen één grote pool zullen vormen. SCHERPE CONCURRENTIE IN MEELINDUSTRIE h. H-ji X W O Grole verschillen KftUrftAl Ifllt® 41 •fliaiiraai «4 - ^eta, xianvu a i.j Pcwtbu» 2112 Postgiro No. 424519. Klachtondienst abonnementen: 18 3019.30 uur Zaterdag! 1718 uur. TeJefoon 115700. •l-GraTtnltages Huygeosplein 1 - Telel. 183407 <3 lijnen.) Postbus 1001 - Postgiro No. 424367 Klachtendicnst: 18.30]B.30u Telef .162568 Dordrecht: Schelieraplein3 - Postgiro No 424208 Telefoon 457t Klachtendienst na 17150 uur 7314 gebicdam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67BB2 Abonnementsprijs 61 cent per week I 2.65 per maand, I 7,90 p« gwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks {Geldis tot morgenavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met enkele sneeuw- of regenbuien» Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind tussen noordwest en noord. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.46 Maan op: '9.02 onder: 16.49 onder: 18.52 EB is een boekje verschenen waar in 'n aantal schrijvers, onder wie prof. dr. J, Verkuyl hun mening ge ven over de verhouding Nederland-In- donesië en over het vraagstuk Nieuw- Guinca"). De titel is: „Terdege ter discussie" en wij geloven te moeten zeggen dat hier onze bijdrage tot dit geschrift ligt. Want deze tite. is een reactie op een hoofdartikel van 4 november jl dat tot titel droeg „Niet ter discussie". Die reactie gaat gepaard met niet zeer vriendelijke woorden aii zouden v,ij ons in dezen apodictisch, arrogant en autocratisch hebben gedragen. Wij menen dat de schrijvers van het inleidend woord ons onrecht doen. Zij stellen het zo voor alsof er til bepaalde kringen van ons volk geen vrijheid van meningsuiting is en alsof aan die krin gen een bepaalde mening wordt opge-l drongen. De schrijvers beroepen zich daarbij op twee hoofdartikelen in Trouw van 3 oktober 1958 en van 5 november 1958. In het eerste hadden wij geschre ven, naar aanleiding van de motie- Burger dat deze twijfel wekte aan gaande de juistheid van het Nederland se beleid ter zake van Nicuw-Guinea en dal wü zulks verderfelijk vonden. In het tweede artikel stelden wij dat een open discussie in de A.R, Partij en in Trouw in dien zin dat prof. Verkuyl daarin een open forum zou krijgen on zerzijds onmogelijk was. Europese luchtvaart één in straaltijdperk HET is onjuist daaruit af te leiden dat er geen vrijheid van menings uiting zou bestaan en dat er geen dis cussie in eigen kring over deze zaken mogelijk zou zijn. De opvattingen van prof. Verkuyl over de verhouding Ncderland-Indonesie en over de positie van Nieuw-Guinea da teren nl. al van tien a twaalf jaar ga- leden, Zü zijn door prof. Verkuyl en zijn vrienden op allerlei wijzen in Ne derland uitgedragen. Nog in de afgelo pen maanden is de opvatting van prof Verkuyl, door hem in vergaderingen uilgedragen, in ons blad uitvoerig verslagen. Wij hebben die opvattingen nl twaalf jaar lang in ons blad weergegeven naar wij menen objectief weergegeven en weersproken, omdat wij het ver keerde on gevaarlijke opvattingen vin den. De zaken zijn bij ons volk op tafel gelegd en wij hebben ons m de discus sie voorzeker niet onbetuigd gelaten. De beschuldiging aan ons adres dus onredelijk en onjuist. MAAR wat wij ndaag den dag na twaalf jaar strijd en nu de po litiek aangaande Nieuw-Guincr zich heeft geconsolideerd niet willen doen. is weer van voren af aan begin nen, alsof er niets gebeurd is en dis cussies weer opnieuw voeren, die er toe kunnen leiden om het voor de een maal aanvaarde politiek noodzakelijke vertrouwen binnenslands, buitens lands cn m Nieuw-Guinea te onder mijnen. Wij begrijpen best dat prof. Verkuyl en zijn vrienden vanuit hun overtui ging dat wensen. Wij wensen het niet en werken er niet aan mee. Dat heeft met arrogantie en met vrijheid van meningsuiting niets te maken. Want hun verhaal van vandaag is het ver haal van jaren her en het ir m Ne derland alom bekend. Een van de schrijvers, ir. P. Telder laat met na te vertellen hoe hij het een jaar of tien geleden al in „Het Parool" heeft ge zegd. Nu aan die verhalen geeft Trouw in 1959 geen „open forum". Wij hebben gekozen het is een an dere keuze dan die van prof. Verkuyl. Wij hebben die keuze de jaren door steeds duidelijk en met naar onze me- mng goede argumenten verantwoord Wij hebben hen die e anders over dachten steeds naar ons beste weten weerlegd. Deze brochure is op dc kernpunten de herhaling van reeds dikwijls her haalde en weerlegde dwalingen TERDEGE TER DISCUSSIE, vraag- stukken betreffende de verhouding Ne- dsrland-Indonesie-Nieuw-Gulnea uitge verij Van Keulen N.V.. Den Haag Iu dc loop van dit jaar zullen de meeste burgerlachtvaartmaatsehap- pijen beginnen over te schakelen op een vloot van straalvliegtuigen. Het is echter voor elk der Europese lucht- vaartmaalschappen afzonderlek on doenlijk in het straaltijdperk het hoofd boven water te honden. Dc Scandinavische SAS en de Zwitserse Swiss Air hadden daarom al eerder besloten zich dit jaar hecht aaneen te gaan sluiten. Deze maatschappijen zullen hun straal- vloten samenvoegen en overgaan tot een gezamenlijk" exploitatie. Ook hun dienstregelingen zullen zij coör dineren. Hiertoe is men vooral gedwongen door de scherpe concurrentie van de Amerikaanse maatschappijen, de Pan American voorop. De onderhandelings positie van Europa is aanzienlijk ster ker wanneer er een Europese eenheid op luchtvaartgebied bestaat dan wan neer de maatschappijen eik afzonder lijk staan. 3il besprekingen over landings plaatsen bijv. heeft de KLM nooit meer dan alleen Schiphol al? ruil object aan te bieden. Wil de KLM in meer dan één Amerikaanse stad lan den. dan kan z(j slechts een geringe tegenprestatie leveren. De gezamen lijke Europese maatschappijen staan echter veel sterker en kunnen des noods dreigen een der (vele) Europese vliegvelden voor Amerika te sluiten, als hun wensen niet nagekomen worden. Al deze overwegingen hebben de KLM ertoe gebracht niet langer zoals vroeger afkerig te blijven van ren nauwe samenwerking met andere maatschappijen. De Nederlandse maat schappij was op de besprekingen in Brussel vertegenwoordigd door de beren I. A. Aler. president-directeur mr. L. H, Slotemaker, directeur bui tenlandse betrekkingen en dr. E. van Konijnenburg van de dienst buiten landse samenwerking. De delegaties van de vijf maatschappijen zullen eind ianuari opnieuw bijeenkomen. In de officiële mededeling over de conferentie in Brussel werd slechts gesproken van verdere coördinatie en rationalisatie van de activiteiten van haar ondernemingen, voornamelijk met het oog op het verdrag van de Euro pese Economische Gemeenschap. De luchtvaart als zodanig valt echter niet onder de werking van het EEG- verdrag. In de raad van Europa zijn enige jaren geleden enkele voorstellen gedaan voor integratie van de lucht vaart van bovenaf, maar deze voor stellen werden niet aanvaard. Bij dc behandeling van deze voorsteller, werd geconstateerd, dat het schema van de luchtdiensten in Europa niet logisch was opgebouwd en zeker niet rationeel werd uitgevoerd. Reeds toen werd dc gedachte geopperd, dat eventuele samenwerking tussen de luchtvaart maatschappijen in Europees verband diende tot stand te komen op basis van vrijwilligheid. Op de Waal ter hoogte van Varik zijn twee schepen, het motorschip „Kumiencs" en het motortankschip „Oderia". met elkaar in aanvaring ge komen. waardoor een schade werd veroorzaakt van meer dan honderd duizend gulden. Beide schepen bleven drijven en er deden zich geen per soonlijke ongevallen voor. (Van onze Haag«e redacteur) Het is met onmogelijk dat binnenkort de broodprijs omlaag gaat. Vertegen woordigers van dc Nederlandse Bak kerij Stichting hebben hierover gister middag besprekingen gevoerd met het ministerie var Economische Zaken in verband met een daling van de bloem- pryzen. In.de meelindustrie heerst mo menteel een scherpe concurrentiestrijd en volgens sommige meelfabrikanten kan men zelfs een bloem- en brood oorlog verwachten. De Bakkerij Stich ting schijnt voor een prijsverlaging van het brood op het ogenblik nog weinig te gevoelen, Ir. T. P, Huisman, voorzitter van het hoofdproduktschap akkerbouw- produkten. heeft verklaard, dat na de oogst 1959 op een ongekend groot graanoverschat gerekend moet wor den. Na aanvankelijke daling in ed laatste jaren was de wereldoogst aan tarwe en voedergranen in 1958 zeer groot. In de zes landen van Klein-Eurooa (Frankrijk. Italic. West-Duitsland en de Benelux zullen regelmatig bulletins over de radio-activiteit van lucht, grond en water worden uitgegeven. Dit is medegedeeld door de vico- voorzitter van de Euratom-eommissie. de Italiaan Medi. Volgens Medi is nu Euratom thans in staat de radioactivi teit nauwkeurig te meten. rERWIJL heel Val d'lsère hoela- hoept, omdat de Nederlandse ski kampioenschappen in verband met de sneeuwval steeds weer -worden uitgesteldheeft zich gisteren in hel Franse wintersportplaatsje een inci dent voorgedaan tussen de persfoto grafen en de adjudant van prinses Irene, majoor Bischoff van Heems- kerek. Er hadden zich at eerder moeilijkhe den voorgedaan, toen de fotografen bleven proberen foto's te maken van de Prinses. Gisteren waren zij opnieuw erg vasthoudend, tot de adjudant dreigde naar Nederland te zullen terugkeren met de Prinses, als de fotografen hun pogingen niet slgakten. „Tijdens de wedstrijden mogen ze fo tograferen zoveel ze willen", var- klaarde de heer Bischoff van Heems- kerek, „maar men moet de Prinses nu eindelijk eens met rust laten." De burgemeester van Val d'lsère, dr. Jean Pietri kon de gemoederen ten slotte tot rust brengen. De fotografen vertrokken, waarschijnlijk zinnend op nieuwe mogelijkheden. Prinses Irene heeft gisteren het groot ste deel van de dag doorgebracht met lezen. Het was haar onmogelijk ten gevolge van de hevige sneeuw/ val te trainen. Het isolement van Val d'lsère is bijna volledig. Sinds gisteren mogen par ticuliere wagens het dorpje niet meer verlaten. Slechts de postbus onderhoudt en dan nog zeer on regelmatig de verbindingen met de buitenwereld. Het lawinegevaar blijft bestaan en dus handhaven de Franse organisatoren die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de gevolgen hun beslis sing, dat bij deze omstandigheden in geen geval mag worden geskied. Helaas is de kans dat zaterdag een be gin kan worden gemaakt met de Nederlandse skikampioenschappen, zeer gering. "Cs 4, VVA B> vr y. f r (Van een onzer verslaggevers) De hoofdstad, die hedenmorgen nog de restanten van een snel smeltend sneeuwkleed droeg, heeft ingevolge een goede traditie het koninklijk paar, alsmede een groot aantal ambas sadeurs. twee gezanten en ruim tien zaakgelastigden binnen zijn muren ge had. Het paleis op de Da'm was het ver trouwde ontmoetingspunt voor de nieuwjaarsreceptie van kingingin Ju liana en prins Bernhard, die omstreeks twaalf uur per auto uit Soestdyk arriveerden. Op de Dam ontstond het gebruike lijke ceremoniële vertoon. In de omge ving waren speciale verkeersmaat regelen genomen. Het parkeren op bekende parkeercentra. zoals de Post- zegelmarkt en enkele vakken van het Rokin, was verboden. De receptie was omstreeks één uur geëindigd. P de trap van het Elysée werd ge neraal de Gaulle gisteren ontvan gen door de aftredende president Renê Coty. Weinige ogenblikken later was de Gaulle president van Frankrijke Vijfde Republiek. Het-Spaanse bergdorpje lUvadelago Is vannacht vrijwel overspoeld door een enorme watermassa doordat ten ge volge van de zware regenval een dijk van liét 1 nabijgelegen Sauabriameer doorbrak. Het dorp telt 500 inwoners. De meeste dorpelingen sliepen toen de watermassa zich op Rivadelago stortte. Alle beschikbare brandweerauto's en ziekenauto's uit de gehele provincie zijn terstond naar het geteisterde dorp gestuurd. Het is nog niet bekend hoeveel slacht offers er zijn. De burgemeesters van alle Inheemse stadsdelen van Leopoldstad, de hoofd stad van Belgisch Kongo, hebben ver klaard, dat zij volkomen achter het „gerechtvaardigd verlangen naar on afhankelijkheid en sociale rechtvaar digheid" staan, dal bij de bevolking WEE JONGE POOLSE koop- vaardij-officicren hijsen hier het zeil van een reddingboot, waarmee zü van plan zijn de woelige baren van de Atlantische Oceaan te trotseren. Plaats van afvaart: Marseille. Beoogde plaats van aankomst: het eilandje Martinique in de Caraïbische Zee. De twee Polen, die nog maar net meerderjarig zijn geworden, willen bewüzen, dat mensen maandenlang in een reddingboot zonder motor op zee kun nen leven. Zij weten ongeveer wat hun te wachten staat, want ze hebben op de Noordzee en in het Nauw van Calais al midden in hevige stormen gezeten. tuba Railroad Nettoverlies 5 maan- den per JO nov S 1 807 000 tl 631 000) (Van één onzer eersla'g- gevers) CR zijn de laatste nachten vreemde dingen gebeurd ja een oud en vervallen hius 'a de Breestraat ift Does- "arg, cjs men tenminste wil afgaan op de opgewonden verhalen van de bewoner. familie H. J. Hunting. Het begon in de oude- JMrsnaclit toen mevrouw Hunting tot haar ontzetting een griezelige witte gedaan- te'naast haar bed zag staan •Hij leek over de vloer te xioeoen en verdween in een *6ort tuin rookwolk j'ee/t zij al haar buren en «ennissen verteld. En heel Doesburg heeft ook al eer- lonten dat de bejaarde moe der van de 26-jarige be woonster door de vreemde verschijning zo teas ge schrokken dat zij flauw was gevallen. Toen kort daarop de hond op raadselachtige wijze van de trap viel en van de klei ne donkere zolder steeds meer vreemde geluidei: klonken, toen was voor de familie Hunting de maat vol en vluchtte zij met de drie kinderen naar een familielid in de Veerpoortstraat waar het gezin zijn intrek heeft genomen. En man en vrouw zijn m tl geen slok weer naar hu» huis te krijgen. Bezadigde Doesburgers hebben getracht de mensen van hun waandenkbeeld af te helpen maar tot nu tever geefs. De politie heeft ernstig in alle hoeken en gaten van hei bouwvallige huis gekeken denkend aan een geval van naargeestige grappenmake rij, maar heeft geen enkele bijzondere aanwijzing ge vonden. Dc Doesburgers zelj die elke avond in groten getale naar het bewuste huis staan fe kijken halen hun schou ders op en denken ai hel hunne van „Misschien tril len dia mensen met <1:1 spookverhaal een beter huis zien te krijgen en anderen vinden het net als de politie maar een komisch geval''. Ook komen er vreemdelin gen een kijkje nemen in hol stille stadje tot grote vreug de van de Doesburgse mid denstanders die reeds dro men van een sterke omzet stijging in deze rustige win termaanden en diep in hun hart hopen, dat het spook een vasthoudende natuur zal bezitten (Van een onzer verslaggevers) HET is UITKIJKEN op de weg. Hier heeft men een kurkdro ge betonweg, maar een paar kilo meter verder kan men in een pak sneeuw of op gladbevroren klin kers terecht komen. Heel wat ongelukken zijn als gevolg van de verraderlijkheid van de Neder landse wegen gisteren en vandaag al gebeurd. Er zijn twee mensen gedood en verscheidene automo bielen beschadigd. Op de Kruislandsedijk te Steenber gen kwam gistermorgen de 26-jarige H. J. Henraat uit Oostcrhoul om bet leven, toen zijn auto slipte, tegen een boom botste en vervolgens over de kop sloeg. Op het btatiuiisplem te Apeldoorn werd gistermiddag de zestienjarige seholier A. van Ernst door een slip pende autobus gegrepen, terwijl hij een briel aan het posten was. De jon gen werd tegen de muur van het sta tionsgebouw gedrukt en overleed enige uren daarna in het r.-k. zieken huis. Dit zijn de ernstigste ongevallen, die werden gemeld. Er kwamen voorts overal in den lande vele slippartijen voor, vaak met als gevolg kettingbot singen (bij sneeuw en gladheid geldt sterker dan ooit. „afstand houden!") en daarbij werden ettelijke auto's be schadigd. Buspassagier» hebben veetal met giote vertragingen rekening ie hou den. In het noorden van het land be gint men intussen aan de winter te wennen, uit Groningen wordt ge- meJd. dat de bussen in die provincie slechts met gemiddeld twintig minu ten vertraging rijden. In het zuiden en midden van het land waien de ver tragingen vaak veel groter. Het spoorwegbedrijf heelt nog niet veel last van het winterweer. De trei nen naar het noorden waren siechls een paar minuten te laat. Op de Üin GroningenNieuweschans en de lijn GroningenLeeuwarden, waar giste ren stagnatie werd veroorzaakt door omgewaaide telegraafpalen, ,s de si tuatie weer normaal. Dc communica tie tussen de stations, die door het om vallen van deze palen werd verbro ken, ss bijna hersteld en geschiedt ge deeltelijk nog via de riikstelefoon. Ai- leen Visvliet was vanmorgen nog ge- isoleerd, want dit station is ook via de riikstelefoon niet te bereiken. Op de VVolweg te Stroe is vanmor gen egen zeven uur op de spoorweg overgang een autobus van de houten bevloering afgegleden. Daarbij werden een paar sporen versperd en een af sluitboom vernield, zodat de treinen tussen BarneveldVoorthuizen en As- sei (bij Apeldoorn) urenlang over verkeerd spoor moesten rijden. De sneeuwval was gisteravond plaatselijk zeer verschillend. Op som mige plaatsen v!;] siechts natte sneeuw, waardoor het later, toen het gign vriezen, flink glad werd; op an dere plaatsen was de sneeuw droog en lag er weidra een dik pak. In Eeide werd van gisteravond tot vanmorgen negen uur, bij een minimum-tempera tuur van min drie graden, een sneeuw val van drie centimeter gemeten. De totale hoeveelheid sneeuw van de af-, gelopen dage nsteeg daardoor voigens opgave van de Metereologische Dienst te Eelde tot tien centimeter. De waterstanden stijgen intussen flink. Vooral de Maas wast snel. Het water staat te Itteren-Meerssen tegen de rand van de weg. Als het nog een paar centimeter stijgt zal de weg blank staan. Een gedeeite van de Kerkstraat te Itteren staat al over een lengte van tien meter ondei water. Bij de stuw te Borgharen was de stand vanmorgen om acht uur: 44,40 boven N.A.P.: dit betekent zestien centimeter was sinds gistermorgen. Het veer WessemMaasbracht is uit de vaart genomen. Het verkeer moet nu via Roermond of door België. van de Kongo leeft. De burgemeesters keurden echter de plundering en de geweldpleging door de Kongolezen af. De burgemeesters zonden gisteren een memorandum aan de gouverneur van Leopoldstad en de gouverneur- generaal van Belgisch Kongo. In dit memorandum waarschuwden zij, dat de rust van bet ogenblik slechts opper vlakkig is. „De ontevredenheid is ge bleven. Wanneer de regering voortgaat „psychologische fouten" te maken, ris keert men het ernstigste", aldus de burgemeesters. Zij eisten publikatie van een offi ciële dodenlijst, de terugtrekking van de militairen uit de negerwijken, als mede verruiming van het uitgaans verbod. Zü zeiden te zullen aftreden als hun eisen niet spoedig zouden wor den ingewilligd. De Belgische minister van Kongo lese Zaken, Van Hemclrijck, heeft gis teren In het Belgische parlement ver klaard dat er volgens zijn inlichtingen sprake was van opzet om de relletjes in de Kongo te doen samenvallen met de Belgische regeringsverklaring van a.s. dinsdag over de politieke toekomst van Kongo, maar de onlusten waren te vroeg uitgebroken. Indien het parlement de wens te kennen zou geven een commissie van onderzoek naar Leopoldstad te zen den, zou de regering alle medewer king verlenen. De Kamer besloot de commissie voor Koloniën een onder zoek te laten instellen naar de on lusten. Bij de ongeregeldheden in Leopold stad zijn 42 inheemsen om het leven gekomen. In de ziekenhuizen liggen nog 123 gewonden, van wie 59 blan ken, Vijftien van dezen zijn er ernstig aan toe. Minister Van Hemelrück sprak ook over de agitatie die gevoerd werd door de Abako, een ras- en stamgezinde be weging. De Belgische autoriteiten sloe gen de ondermijnende actie van deze beweging reeds geruime tijd gade. De Abako had er alle belang bij, dat de regeringsverklaring niet zou in slaan bij de inlandse bevolking, aldus de minister. Van Hemelrück haalde als oorza ken van buiten o.m. aan Algerüe, de politieke hervormingen in de Franse gebieden en de conferentie van Akkra.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1