België verbiedt Abako-partij in Hoge Raad verklaart toto's onwettig Minister geeft tijdelijk permissie dóór te ;aan Baby in New York tien dagen na ontvoering teruggevonden .„Werd KLM de dupe van Selwyn Lloyds ziekte?" VORST NA ENKELE UREN DOOI OORZAAK VAN SPIEGELGLADDE WEGEN HONDERDEN VOGEES OP WEGEN OVERREDEN Heden regeringsverklaring Gearresteerde vrouw blijft ontkennen Dübbel corrigendum Japanse kroonprins officieel verloofd „Maatregel tegen ontoelaatbare drijverijen' Van besloten kring is geen sprake Geen wijziging onder kabinet-Beel Minister Luns lucht zijn hart „Brits-Nederlandse betrekkingen niet verbeterd" Straks door de Hout op Haarlemmer bout? Neergestreken, zoekend naar voedsel MOLOTOW VRIJ ZEKER NAAR DEN HAAG Wand van tankschip opengescheurd Ger. Pol. Verbond Ds. Den Boeft uit P0SÏIAG 13 1AMJAR1 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4194 Troepen versterkt Protest ORGANISEREN VAN POOLS J. HOOGCARSPEL UIT C.P.N. GESTOTEN Kilometers lange rij auto's voor Waalbrug Vijf gulden boete Directeur: H. DE RUIG V7 Hoofdredacteur: Dr. J A H. J S BKUiNS SLOT r" (Van een onzer verslaggevers) De weersontwikkelingen in West-Europa duiden op het voortduren van de kwakkelwin- ter. Gisteren overdag kwam bijna overal in ons land de temperatuur even boven het vriespunt en daar mee samenhangend vielen er be halve sneeuw- ook regenbuien. In de avond daalde het kwik in het binnenland weer beneden het vriespunt met het gevolg dat hier en daar de wegen opnieuw spiegelglad werden. De laagste temperatuur meldde het vlieg veld Eelde, namelijk vijf graden vorst. (Zie verder pag. 3, koL 4) In havenmond te IJ muiden u WHM tnmmM m nm, umt n èj. JPomnu MIS - Poctglro Mo. 4245». XOochtendtenjt «bona em «raten: lajo—ltj« mt Zat«rd*fa 1718 our. Teieioón 118700. >i-ar»T«fe*I«: Huygarupleln X 183487 (t lijntm.) PottblU 1091 - PcMtglro No. 424887. KXacht«ndlea«t: 18.30IBJJOu, Telef. 383389. DordreeUt: Scheffropleln 3 - Pcwtgiro No. 424208 Telefoon 437i Klachtendienet na 1730 uur 7314. «chledam: Lsnips Kerkstraat 24 b - Teleloon 67882. AbonrwmenUprij* «1 cent per week 2.65 pe* maand, 7,80 pel kwartaal. Loaae nummer» IS cent. Verschijnt (Geldig: tot morgenavond) RUSTIG WEER Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer, maar morgen later in het zuiden van het land mogelijk enige sneeuw. Weinig wind. Vannacht en morgenochtend lichte en in het binnenland plaatselijk matige vorst, en hier en daar mist. Morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.43 Maan op: 10.51 onder: 16.55 onder: 23.25 In een artikel in „Belijden en Bele ven** snijdt dr. W. G, Harrenstein een paar onderwerpen aan waar wij gaar ne op in gaan. Het eerste is de rede van de heer Biesheuvel bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken waarin deze volgens het verslag in Trouw gezegd zou hebben „dat de zen ding bij monde van dr. Verkuyl" een «landpunt heeft ingenomen, enz. pr. Harrenstein acht deze wijze van spreken onjuist. WIJ zijn dat met hem eens. De heer Biesheuvel heeft zich zo ook niet uitgelaten. In eerste instantie her ft hij het vol gende gezegd en hier citeren wij let terlijk de Handelingen: „Vanuit de zending wordt vooral de laatste tijd weer krachtig een verzoe ning met Indonesië bepleit. Wij heb ben, ook ln onze fractie, alleen maar grote waardering voor hetgeen door manaea als prof. Verkuyl op het Indo nesische zendingsterrein is en wordt verricht. Wij verstaan ook zijn oproep tot bezinning en verzoening, die hij o.a. richt tot de christelijke politieke par tijen. Hier raken wij een van de kern punten van de christelijke politiek Voortdurend moet de christen-politicus zich afvragen, welke eisen de bijbel aan het concrete politieke handelen van vandaag en morgen stelt Ter za ke van Nieuw-Guinea en onze verhou ding tot Indonesië doet zich soms het zelfde pijnlijke conflict voor als bij het vraagstuk der atoombewapening. Ook ter zake van Nieuw-Guinea tracht onze fractie, in alle gebrekkig heid haar beleid te doen bepalen door de eisen van het evangelie. Dat het eis van christelijke politiek zou zijn. zoals door sommigen In de kring der zending is betoogd, om Nieuw-Guinea aan In donesië over te dragen ontgaat onze fractie." En bij de replieken ze: de heer Bicsheuvel nog het volgende: „Het ia mij reeds uit de pers geble ken, dat men mij niet geheel juist heeft begrepen. Ik heb niet gesproken van de zending, maar van geluiden in de kring der zending, omdat een man als prof. Verkuyl niet spreekt namens d« zending, maar bepaald namens zichzelf. In de eerste plaats heb ik tot uitdruk king willen brengen namens onze frac tie de grote waardering die in onze kring bestaat voor de arbeid, de xen- dingsarbeid in Indonesië, waaraan Ver kuyl zich zijn leven lang heeft gewijd. Ik heb ook begrip getoond voor de gro te bezorgdheid van prof. Verkuyl voor de slechte betrekkingen die er bestaan tussen Nederland en Indonesië. Ik heb afstand genomen var» de politieke con sequenties, die hij uit zijn redenering heeft getrokken. Ik heb gezegd, dat het mij ontgaat, dat het eis van christe lijke politiek zou zijn Nieuw-Guinea aan Indonesië af te staan". Wij hebben hiermede, naar wij ho pen, het misverstand dat uit een on juist regeltje in ons verslag kan voort komen de wereld uit geholpen. Een tweede onderwerp dat dr. Har renstein aansnijdt, la het verschijnsel, dat terwijl men onzerzijds luide zijn roeping ten aanzien van Nieuw-Gulnes proclameert, uit onze kring met loffe lijke uitzondering van predikanten en onderwijzers de christelijke academici verstek laten gaan als er een oproep gedaan wordt voor plaatsing in dienst van het gouvernement. Sollicitanten komen meest uit r.-k. en onkerkelijke kring, schrijft dr. Harrenstein. Wij kunnen niet tegelijkertijd de Nieuw-Guinea-polltiek der regering aanhangen en dan nalaten uit onze kring de mensen naar voren te doen komen die die politiek moeten uitvoeren. Dr. Harrenstein spreekt in dit verband van apeliefde. „Van de christen-ambtena ren", zo schrijft hij, „mogen we hulp verwachten om In een door de komst van het Westen ontwrichte naatschap- py, waarin oude waarden bun beteke nis hebben verloren, nieuwe verbanden te heipen leggen. Deze zeer grote hoe veelheid wérk op ieder terrein kun nen we niet alleen aan een paar zen delingen overlaten! Hier is de hulp no dig van iedere Nederlander, die in Nieuw-Guinea zijn Heer en Heiland dienen wil". Wij zijn het ook op dit punt geheel met dr. Harrenstein eens en, om de zaak zelf, en mede ter voorkoming van eenzijdig gerichte kritiek onzer zijds voldoen wij bij dezen gaarne aan zijn suggestie om deze zaak aan de jongere academici voor te leggen en op het hart te binden. Sedert vanmorgen is de verloving van de Japanse troonopvolger, prins Ablhoto, officieel. Be verloving werd een feit doordat de toekomstige bruid, Mitsjiko Sjoda de dochter van een meelfabrikant enkele geschenken aanvaardde, haar aangeboden door een boodschapper van de kroonprins. Deze symbolische geschenken bestonden uit vijf rollen geweven stof, een vaatje rijstwijn en een flinke bra sem, die in Japan ais een geluk bren gende vis wordt beschouwd. Kongo herstellen onmiddellijk moet worden overgegaan tot insteiling van een Kon golese nationaliteit en dat aan de in Kongo gevestigde Europeanen het recht moet worden toegekend voor deze Kongolese rationaliteit te kiezen." Majoor De Hcusch, adjudant van koning Boudewijn. is gisteravond met een bijzondere opdracht per vliegtuig naar de Belgische Kongo vertrokken. Hij wordt over enkele dagen in Brus sel terugverwacht. DE GOUVERNEUR-GENERAAL van Belgisch Kongo heeft de politieke Abako-partij in de kolonie verboden. Zij is verantwoorde lijk gesteld voor de onlusten van de vorige week. Bovendien zijn nog twee burgemeesters van Afrikaanse wijken van de Kongolese hoofdstad, die lid zijn van de Abako, in arrest gesteld. Het zijn Gaston Diomi en Arthur Pinzi. Een andere burge meester van een inheemse wijk, Kasaboevoe, was al eerder gevan gengenomen, Hij Is de leider van de Abako. In Leopoldstad tvordt met spanning de Belgische regeringsver klaring over de politieke toekomst van Kongo afgewacht. De ver klaring zal vandaag door minister Van Hemelrijck in het parlement worden voorgelezen. Venvacht wordt, dat enkele maatregelen voor binnenlandse autonomie zuilen worden afgekondigd, die geleidelijk- zullen worden toegepast. De gouverneur-generaal heeft het verspreiden van niet-ondertekende strooibiljetten ln Kongo verboden. In een radioboodschap tot de bevolking deelde de gouverneur-generaal mede dat de overheid zich genoodzaakt heeft xezien deze maatregelen te ne men om een einde te maken aan de ontoelaatbare drijverijen van een aan tal Inwoners, Het is tijd dat het verspreiden van valse berichten en extreme opvattin gen ophoudt, aldus de gouverneur-ge neraal. Iedereen moet zich aan de be sluiten van het parlement en de rege ring onderwerpen. Ik zal daaraan met de uiterste krachtdadigheid en de grootste vastberadenheid de hand houden. Inmiddels zijn de Belgische troepen in de Kongo versterkt met 240 para chutisten en met militairen, die na hun opleiding in de Kongo per schip op de terugweg waren naar het vader land, doch in Lissabon van boord wer den gehaald en naar de Kongo terug werden gevlogen. Vandaag zal de minister voor de Kongo ln Brussel een verklaring aan het Belgische parlement voorlezen over de politieke toekomst van Kongo. Men verwacht niet dat hierin enige maatregel voor onafhankelijkheid van de Afrikanen gegeven zal worden, doch alleen enkele maatregelen voor binnenlandse autonomie die geleidelijk toegepast zullen worden. De vereniging van zwarte studenten in België heeft in een open brief aan koning Boudewijn geprotesteerd tegen het gebruik van vuurwapens tegen een ongewapende bevolking tijdens de on geregeldheden in Leopoldstad. In de brief wordt verder gezegd, dat de zwarte studenten de daden van van dalisme betreuren. De studenten „zijn van oordeel, dat om het thans geschokte vertrouwen te -.ft* z". ysfi (Van een onzer verslaggevers) DE Hoge Raad heeft vanmorgen uitgesproken, dat de voet balpools van de KNVB en van Ca ritas, zoals deze tot dusver geor ganiseerd werden, in strijd waren met de Loterjjwet. Met betrekking tot de KNVB-voet- balpool sprak de Hoge Raad uit, dat de groep van personen, die tot deel- qIR WINSTON CHURCHILL heeft het kille mistige Londen de rug toegekeerd om zich met zijn echtge note voor een vakantie van zes weker, terug te trekken in Marrakesj, Marok ko. Dik ingepakt tegen de vrieskou met een bonten mof op zijn schoot en de onafscheidelijke sigaar in de mond liet Churchill zich maandag naar het vliegveld van Londen rijden. Enkele uren later moest de bejaarde staats man zijn voorhoofd afwissen in de felle Afrikaanse zon, die, na twee dagen door regenwolken verduisterd te zijn geweest, weer op volle kracht scheen. Maria Kowrigina, de Russische minis ter van Gezondheidszorg, is vervan gen door Sergej Koerasjow, aldus meldt radio-Moskou. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Justitie a.i., mr. Siruycken heeft, nadat de Hoge Raad vanmorgen in zijn arrest de voetbal pool van de KNVB en de zg. Charitas- pool als in strijd met de loteriiwet had aangemerkt, de beide instanties toe- De politie te New Vork heeft giste ren in het huls van een 43-jarige vrouw in Brooklyn de baby van het echtpaar Chionchio gevonden, die tien dagen geleden, enkele uren na haar geboorte, uit het New Yorfcse St. Peter's ziekenhuis was ontvoerd. De vrouw had het kind goed verzorgd: het was een ons zwaarder geworden. De vrouw werd gearresteerd. Zii ontkende het kind te hebben ontvoerd, zelfs na dat de baby eindelijk was geïdentifi ceerd. Het kind werd ontdekt nadat de politie een telefonische tip had ontvangen. Direct na de vondst werd het kind een meisje teruggebracht naar het St. Peter's ziekenhuis. Aan de hand van voetafdrukken en bloedgroep kon het daar via de ziekenhuisadministra tie geïdentificeerd worden. Vader Chionchio, die het kind na de geboorte maar een ogenblik heeft gezien, herkende het eveneens aan een klein iitteken boven het linkeroogje. J ■- De gearresteerde vrouw is een we- duwe. die uit twee huwelijken acht kinderen heeft gehad, van wie het Dolgelukkig waren de ouders Chion- oudste getrouwd is: het jongste is drie chio, toen rij hoorden dat hun ont- jaar oud. Een van haar zoons zit in de voerde baby ongedeerd was terugge- gevangenis, enkele andere kinderen zijn van de New Yorkse politie en honderd rechercheurs van de Federale Recher che (FBI) hebben tien dagen speur werk verricht, dat ondanks huiszoe kingen op tientallen plaatsen, - extra uitgebreide surveillance en het verho ren van tientallen mannen en vrouwen niets opleverde tot het telefoontje kwam (Van een onzer verslaggevers) Voor de aanvang van d"e hedenmor gen begonnen begrotingsbehandeling aoor de Prov. Staten van Zuid-Hol land in het Tweede-Kamergebouw te Den Haag, heeft de heer S. Groenen dijk (CPN) medegedeeld dat de heer J. Hoogcarspel, die reeds sinds 6 juli 1954 lid van de Prov. Staten voor de CPN is. uit de communistische partij is gestoten. De heer Hoogcarspel heeft pogingen aangewend om een verzoe ning tot stand te brengen tussen de CPN en de Bruggroep en dit was riet naar de zin van de leiding van de CPN. Gisteren Is besloten de heer Hoogcarspel het lidmaatschap van de CPN te ontnemen en hem te verzoeken zijn zetel in de Prov. Staten ter be schikking te stellen, aldus zei de heer Groenendijk. stemming gegeven door te gaan met het organiseren van voetbalpools, zulks met de beperking, dat omvang en orga nisatie niet mogen afwijken van de thans door het arrest van de Hoge Raad afgewezen pools. De minister heeft deze toestemming verleend om te voorkomen, dat bepaal de belangen zouden worden geschaad. De toestemming is tijdelijk en zal van geen betekenis zijn voor de verdere af handeling van deze omstreden zaak, welke vooral in protestants-christelijke kring als in strijd met bepaalde ethi sche vormen wordt gezien. De minister van Justitie a.i. wijst er op, dat de taak van het huidige kabinet beperkt is. Het verlenen van tijdelijke toestemming om door te gaan met de organisatie van pools moet dan ook gezien worden als een uiting van het verlangen van het kabinet-Beél de sta tus-quo te handhaven. De nieuwe volksvertegenwoordiging en de nieuwe regering zullen echter geheel vrij blij ven staan tegenover deze zaak. De wijziging van de loterijwet, zoals door de meerderheid van d etsaatscom- missie-Wiarda is aanbevolen, zal niet door het thans zittende ministerie aan hangig worden gemaakt. Ook in dit on- zicht'wordt de feitelijke toestand ge handhaafd. (Van onze correspondent) Een rij auto's van enkele kilo meters heeft vanmorgen aan weers zijden van de Waalbrug bij Zaltbom- mel gewacht tot de wegens haar glad heid onneembare barrière voldoende bestrooid zou zijn om erover te rijden. Om zeven uur in de morgen was de ■Jarigheid begonnen en eerst tegen half- tien kwam er enige beweging in de files. De auto's, die tegen de opritten van de brug probeerden op te rijden, gleden onmiddellijk terug. Het wegdek van de brug was evenals de wegen in deze omgeving, spiegel glad. Alle zandauto's uit de omgeving, die maar even konden worden gemist en vele politieagenten werden gerecru- teerd om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand. neming kunnen worden toegelaten, op zijn minst 400.000 leden telt, tussen welke geen andere betrekking bestaat dan dat zij lid, dan wel ondersteunend lid, zijn van een voetbalpool. De Hoge Raad was van mening, dat van een be sloten kring, die vereist is voor het houden van een loterij zonder toestem ming, geen sprake was. Door het verwerpen van het cassatie beroep inzake de KNVB-voetbalpool zal de secretaris-penningmeester van de voetbalbond, de heer L. Brunt, de hem opgelegde boeten moeten betalen. Inzake de Carltaspool sprak de Hoge Raad uit, dat ook hier niet van een besloten kring kon worden gesoroken. De Hoge Raad Vernietigde het vonnis van de rechtbank te Maastricht, die de organisator niet strafbaar verklaarde en ontsloeg van rechtsvervolging. Aan gezien naar het oordeel van de Hoge Raad hier een loterij was gehouden, waarvoor geen toestemming was ver leend, werd de organisator veroor deeld tot vijf gulden boete subs, één dag hechtenis. De zaak van de pool van „De Graaf schap" werd terugverwezen naar het gerechtshof te Arnhem ten einde nader onderzocht en opnieuw berecht te worden. Bij het uitspreken van de drie ar resten waren tientallen belangstellen den aanwezig. vonden (telefoto). (Van een onzer verslaggevers) MINISTER LUNS heeft gisteravond in een verklaring in het NTS- journaal zijn verontwaardiging uit gesproken over het Britse besluit het aantal wekelijkse vluchten van de KLM op Singapore tot één te beperken. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken was vrij scherp in zijn uitlatingen. Hij zei onder meer dat de Britse regering op de hoogte was van zijn plan begin februari deze aange legenheid met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lioyd, te bespreken. „Mijn ambtgenoot Selwyn Lloyd is echter op het ogenblik ziek. Hij wordt geopereerd aan zijn aman delen", vertelde minister Luns. Hij vroeg zich af of de bruuske wijze waarop de Britse regering haar beslis sing nam. misschien verband hield met de tijdelijke afwezigheid van de heer Selwyn Lloyd, „De laatste acht jaren heeft Enge land alle verzoeken van de KLM stel- nister Luns.< Reeds in 1937 vloog de KLM driemaal per week op Singapore. Het is de Nederlandse regering be kend dat de plaatselijke autoriteiten m Singapore deze Britse stap niet zul len toejuichen. Na de wapenieveran- ties van Engeland aan Indonesië en de Britse houding indertijd in het Indo nesische vraagstuk te hebben gerele veerd, constateerde minister Luns dat deze laatste Britse stap de betrekkin gen met Nederland niet heeft verbe terd. Minister Luns hoopte van harte, dat de Britse beslissing niet definitief zou zijn, maar hij voegde eraan toe, dat het Britse besluit vrij definitief was gesteld. Over vijfentwintig jaar zal de Haar lemmer Hout geheel zijn vernieuwd Het bijna tweehonderd jaar oude hout van de Hout gaat volgende week voor de mi want het belemmert de groet van de jonge aanplant. Wat er met het oude hout gaat gebeurenWel, dat kan onder meer worden gebruikt voor hak- in weeshulzen ondergebracht Na de ontdekking had de vrouw ge zegd dat zij negen dagen tevoren zon der medische hulp bevallen was van een buitenechtelijk kind. Een medisch onderzoek wees uit dat dit niet het ge val was geweest. Men trof bij huiszoeking haarverf en bleekmiddelen aan, waarschijn lijk door de verdachte aangeschaft toen de politie de mensen had ge vraagd uit te zien naar een rood harige vrouw. Haar eige.i haar was roodachtig donkerblond. Ziekenhuis personeel heeft haar, hoewel haar haar geverfd was, reeds herkend als de vrouw die met een baby op de arm haastig het St. Peter's zieken huis verlaten heeft. Tweehonderd mannen en vrouwen selmatlg afgewezen", constateerde mi- jes van damesschoenen. Opgejaagd door de sneeuw, die overal ln bossen en parken het voedsel onbereikbaar maakte, zijn duizenden vogels neergestreken op de rijkswegen van Utrecht naar Arnhem. Deze wegen waren met pekel sneeuwvrij gemaakt en de dieren hoopten daar voedsel te vinden. Maar door het verkeer zijn honderden vogels jammerlijk gedood. Op somrmge plaatsen lag de weg bezaaid met overreden vogels. Zondag middag kwamen de eerste vluchten onverwacht op de wegen aan, nu hier, dan daar neerstrijkend op zoek naar voedsel en drinken. Enkele van de automobilisten waar schuwden de politie ln Driebergen, die ervoor zorgde, dat er voorlopige maat regelen genomen werden door het schoonvegen van stroken grond langs de wegen en het daar strooien van voedsel. Maandag werd door de vereniging tot kennis en bescherming van dieren in Driebergen een grote hulpactie op touw gezet. Een geluidswagen riep de medewerking in van de burgerij- Deze reageerde prompt en spoedig kwam het voedsel in grote hoeveelheden. Het Driebergse voorbeeld heeft aansteke lijk gewerkt want ook in andere plaat sen langs de Stlchtse heuvelrug, zoals Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn en Veenendaal zijn dierenvrienden in actie gekomen om de vogels van een wisse dood te redden. 4 •LMM.m w m Het oplopen van de temperatuur tot even boven het vriespunt was voor namelijk een gevolg van de storm achtige westelijke tot noordweste lijke wind, die iets minder koude zeelucht ver het land binnendreef. De wind is intussen in kracht afge nomen zodat het in de komende nacht bij opklaringen licht en in het binnenland waar nog een dik pak sneeuw ligt, matig zal vriezen. Mor gen overdag zullen de temperaturen om het vriespunt zijn. De kans op bnien neemt geleidelijk iets Dc kans op sneeuw is in het zuiden het grootst, in verband met een de pressie. die van Ierland naar Frank rijk trekt. De gladheid heeft ook gisteren en de afgelopen nacht weer volop moei lijkheden opgeleverd. Langzamer hand begint men echter al wat aan de sneeuw te wennen. De sneeuw ploegen die in vele gemeenten de wegen zoveel mogelijk berifdbaar houden, raken ingewerkt, en ook het verkeer raakt Ingesteld op wegen bedekt met een sneeuwmassa die gistermiddag vrijwel overal overging 'n een vleze bril. - fietsers begrepen al spoedig dat het zaak was zo ver mogelijk uit te wijken als een letteriyk vuil spui tende auto in aantocht was al be tekende uitwijken dikwijls dat mean in een dikke sneeuwlaag aan de kant van de weg terecht kwam. Gelukkig (Van een onzer verslaggevers) Steeds hardnekkiger worden de be richten van buitenlandse persbureau's, dat Molotow ambassadeur ln Den Haag zou worden. Officieel wil men ons in Den Haag echter geen bijzonderheden vertellen. „De Nederlandse regering kan alleen commentaar geven op be noemingen van haar eigen ambassa deurs", zei xnen ons. Zoveel is intussen wel bekend, dat de Nederlandse regering inderdaad over de benoeming gepolst is en dat de Nederlandse regering, eveneens on officieel, gezegd heeft geen bezwaren tegen de benoeming van Molotow te hebben. Het wachten is nu dus* nog slechts op het officiële bericht van de benoe ming, dat uit Moskou moet komen. Molotow is op het ogenblik Russisch ambassadeur ln Buiten-Mongolië. Hij behoort tot de „anti-party groep", waartoe ook ex-president Boelganin behoort Hij is destijds uit het party presidium en het centrale comité ge zet, maar heeft naar het schijnt nog enige goodwill als doorgewinterde bolsjewiek, wiens carrière al voor de revolutie van 1917 is begonnen. (Van onze correspondent) Vannacht hebben drie sleepboten van Wijsmuller weten te voorkomen, dat de 6695 ton metende ertstanker „SteenwUk" in de havenmond van Umuiden ten onder ging. Zij slaagden erin het schip, dat eigendom is van de firma Erhardt en Dekker te Rotter dam, buiten de scheepvaartroute naar de Noorderslnlzen, in de Berghaven van de Hoogovens aan de grond te zetten, nadat de „SteenwUk", binnen komend van een reis mar Norfolk In |de V.S., was lekgestoten op de Kop van de zuiderpier. De grote betonblokken, d xe pier 'beschermen, drongen in de len een en twee en scheurden de huid van de „Steenwijk" open. Het schip begon direct water te maken, waarop het door de gereedliggende sleepboten Xjlings werd weggesleept. De „SteenwUk", die met kolen gela den is, ligt nu sterk voorover hellend in de Berghaven, want in de getroffen ruimen stond vanmorgen al acht meter water. Duikers van Wijsmuller stellen, een onderzoek in of het mogelijk is de scheuren te dichten. (Van onze correspondent) Ds. F. A. clen Boeft, gereformeerd predikant (vrügemaakt) te Groningen- Helpman heeft zich teruggetrokken uit het Gereformeerd Politiek Verbond, waarvan by voorzitter was. Ds. Den Boeit heeft dit besluit ge nomen omdat hy zich niet langer kon verenigen met de gang van zaken in deze party, onder meer in verband met het samenstellen van een kandi datenlijst, zonder dat bepaalde kwes ties waren opgelost. De kandidatenlijst van het GPVvoor de komende verkiezingen is als volgt samengesteld: 1-L- Laning te Groningen, 2. mr. dr. L, A. F. Godschalk te Rotterdam, 3. dr. C. Smits te Haren (Gr.), 4. A. A. Basoski te Groningen, 5. C. Huizinga te Heerenveen, 6. mr. P. A. C. Schilder te Assen, 7, H. Kooisira te Opelnde (Fr.), 8. D. C. Kruik te Eerkei, 9. J, wynands te Wormer, 10. G. Spruyt te Enschede 11. B. Vreeken te Dordrecht, 12. R. van Wolde te Assen, 13. mr. P. W. Smits te Bilthoven, 14. C. C. do Vries te Hattem, 15. W. Horinga ta Grotegast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1