Voor Vlaardingse politie was 1958 druk jaar Nieuwjaarsrede voorzitter K.v.K. Beneden Maas KERK m SCHOOI Puccini's „II Trittico' bij de Nederlandse Opera Onderzeeboot met drie rompen op expositie van Diergaarde- >rp is zeer urgent Oprichting Schiedamse Vereniging voor Chr. Middelbaar onderwijs mm n TROUW Dinsdag 13 januari I959 Schiedam Spaarcijfers „Anno 1820" Koninklijk onderscheiden Botsing door gladheid Vlaardingen Spreekuur Vlaardingse Middenstands Centrale Sneeuwruimen Rij dend politiebureau Maassluis Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Rotterdam Concert „Kunst na arbeid" Raadsvergadering Handelherdenking R.D.G. clubkampioen van Zuid-Holland Den Burght II kampioen 'V- E Leven en werken achter tralies Vergadering „Vogelvreugd" Bijeenkomst Ontwikkeling V isserijberichtcn A dvprtentie Eerste officiële daad burgemeester van Voorburg Haags damkampioenschap Hoek van Holland V.U.-avond in „De Hoek" V.V.V. ook verkeersbureau Instituut voor Scheep- en Luchtvaart «m amii awmmm Onderhandse aanbesteding Sciiietvereniging Maasland Loopjongen pleegde diefstallen Volleybalafdeling van „DOS" groeit Gedenkdagen predikanten Ruim 650.000 bezoekers in 1958 van vele personen. Het totaal aan tal dagbezoekers bedroeg verleden jaar 665.610, dat was ruim 65.000 meer dan in 1957. De tuin bood in 1958 weer be langrijke nieuwe aanwinsten, maar wil Diergaarde Blijdorp het ka rakter van een grote internatio nale Zoo behouden, dan zal het noodzakelijk zijn dat er gevolg wordt gegeven aan de uitvoering van de uitbreidingsplannen. Aquarium komt er HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur 5 s a s 5 ïl Is wzw w w zo JTPrv^nf -ni.H»- - SCHIEDAM. Plannen zijn in voor bereiding lot hei oprichten van een ver eniging die zich ten doel steil ie tomen toi de stichting van een school voor Chris telijk Middelbaar en Voorbereidend Ho ger Onderwijs In Schiedam. Do laatste jaren la de toename van het aantal leer lingen van het Groen van Prinslerer Ly- ceum te Vlaardlngen zó groot geworden dat er na reeds 8 eerste klassen gevormd moesten worden en de nieuwe school na twee Jaren al weer to klein is. Die grote toeloop kwam voor een be langrijk deel uit Schiedam: dagelijks gaan er ca. 180 Schiedamse middelbavc scholieren naar Vlaardingen (en ook nog ca. 90 naar Rotterdam!). Het ligt dus voor de hand, dat van verschillende zijden de vraag gesteld werd: „Waarom heeft Schiedam geen eigen school voor M.V. H.G.?" In de overtuiging dat er voor zo'n school zeer zeker recht van bestaan is, .heeft zich onlangs een comité gevormd, dat zich ten doel stelt, de stichting van een school voor Gbristelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs in Schiedam te stimuleren. Hiervoor is aller eerst nodig, dat er een vereniging voor Chr. M.H.V.O. te Schiedam wordt opge richt Het ligt nu in het voornemen op woens- SCHIEDAM. Voor de Spaarbank „Anno 1920" was 1958 een zeer gunstig jaar. Alle maanden vertoonden een aan zienlijk inJegoverechot, waardoor het te goed van inleggers in totaal mot 2.300.270,41 toenam. Ingelegd werd 10.545.481,84 verdeeld over 208.553 posten en terugbetaald 8.245211,43 verdeeld over 35.309 posten. Het inleggerstegoed steeg mede door bijschrijving per 31 december 1958 van -• 638.545,01 rente tot 23.838.501,91. Het aantal premiespaarders Jeugd- spaarwet op 1 oktober 1958 gestart bedroeg ultimo december 1958 753. Deze spaarders hadden gezamenlijk een tegoed van 82.533,09. Per 31 december waren het aan in- leggers verschuldigdebedrag en de re serves als volgt belegd: Effecten 14.187.692,31; 11.056.746,09; Onderhandse leningen 7.376.754,26; f 6.966.326,93; Hypotheken 4.163.677.50; 3.792.875,—. - SCHIEDAM Wegens 50-jarige trouwe "dienst is bij K.B. van 24 december 1958, no. 40, toegekend de Ere-medaille, ver- bonden aan de Orde van Oranje Nassau. in broos aan de heer C. Lankarap, die als distillateursknecht werkzaam is bij de fa. W. Hasekamp en Co. alhier. De Burgemeester reikte deze onder- •- scheiding gisteren ten kantore van ge- - noemde firma aan betrokkene uit. dag 14 januari 1959 de oprichlings-verga- doring te beleggen en wel 's avonds om 8 uur in het gebouw „Irene" aan de Nieu we Haven 155; op deze vergadering zul len dan de statuten worden vastgesteld. Mede hierdoor worden allen, die met het streven van het comité instemmen, uitgenodigd, van hun sympathie blijk te geven door een adhesie-betuiging, met opgave voor het (voorlopig) lidmaat schap: een schriftelijke uitnodiging met een exemplaar van de concept-statuten worden dan toegezonden. Het correspondentie-adres is: Ir. G. Joh. Seip, Nassaulaan 13a, terwijl nadere inlichtingen tevens gaarne worden ver strekt door Ir. H. Boonstra. Burgemees ter van Haarenlaan 1181, tel. 64253. VLAARDINGEN. Op het kruispunt Van Hog-endorplaan—Scrmgenstraat vond zaterdagmiddag een aanrijding plaats tus sen een personenauto en een scooter. Oorzaak van deze botsing was het gladde wegdek. De berijder van de scooter, de 21-jarige B. G. liep enige kneuzingen op. VLAARDINGEN. Het Bestuur van de Vlaardingse Middenstands Centrale gaat i-edere maan spreekuur houden voor alle Middenstandsproblemen. Het eerste spreekuur zal gehouden worden op-donderdag-15 januari a.s. van 20 tot 21 uur in het vergaderzaaltje van „Excelsior" Oosthavenkade 10. SCHIEDAM. Burgemeester en Wet houders van Schiedam herinneren aan .de verplichting neerge&egd in de Alge mene Politieverordening, dat de hoofd bewoner of hoofdgebruiker van een binnen de bebouwde kom gelegen ge bouw of terrein, gehouden is bij glad heid het voor of langs zijn gebouw of terrein bevindende voetpad schoon te houden van sneeuw en ijs. SCHIEDAM. Tem einde de bewo ners van het -oostelijk stadsdeel en Nieuwland beter in staat te stellen van het rijdend pcJltiehuis gebruik te maken worden de tijdstippen, waarop de mobi lofoon wagen op het Van 't Hoffplein en liet Dr. Wibautplein staat, met ingang van 15 januari alg volgt gewijzigd: Van 't Hoffplein van 9.tot 930 uur en 2. tot 2.30 uur; Dr. Wibautplein van 9.30 tot 10.— uur en 2.30 tot 3.uur. VLAARDINGEN. De aanrijdingen zijn In het afgelopen jaar met 8 terug gelopen. Deden zich in 1957, 807 aan rijdingen voor. In 1958 daalde dit aan tal tot 741. Vooral het aantal ongeluk ken door autobussen veroorzaakt daalde aanmerkelijk. De chauffeurs van R.E.T. en W.S.M. komen voor wat Vlaardingen betreft dan ook wel een pluim toe. Het dan tal ongevallen verminderde hier met 50 en sprong van 82 op 42. Er waren ook minder gunstige cijfers. Zo werden er in 1958, 732 misdrijven gepleegd, te gen 557 in 1357. Deze gegeven? werden maandagmorgen door de commissaris van politie, de heer K, v. d. Ham, hoofd inspecteur C. A. van Eendenburg en Inspecteur I» van Slooten verstrekt. De groei van de gemeente weerspiegelt zich in de uitbreiding van het politie corps. Vlaardingen heeft er in 1958 2590 inwoners bijgekregen. Voor een goede surveillance der nieuwe woonoppervlakte en nieuwe wegen is de huidige bezet ting van het politiecorps versterkt. In 1959 zal de sterkte op 100 man gebracht worden. De wijkposten voldoen goed en vormen een haast onmisbare schakel in het politieapparaat. Men hoopt nu nog een politiepost aan de Sohiedamseweg te verwezenlijken. Zoals we reeds meldden is het aantal aanrijdingen teruggelopen. Waren er in 1957 vier dodeij door ver keersongevallen, thans is dit aantal ver minderd tot twee. Werden in 1957 bij verkeersongelukken 94 zwaar gewond, in 1958 bedroeg dit aantal 86. Daartegen over staat dat het aantal lichtgewonden van 207 op 214 sprong. 683 voertuigen tegen 734 vorig jaar liepen materiële schade op. 231 bromfietsers maakten brokken en daarmede is dit aantal ge lijk aan dat van 1057 gebleven. Ook het aantal ongelukken met scooters ligt vrij hoog. Dit steeg van 37 op 52 in 1958. Het aantal aanrijdingen veroorzaakt door drankmisbruik kwam van 8 in 1957 op 6 in 1958. Aanrijdingen met spelende kinderen kwamen .wemig voor. Van de 10 ongevallen in 1957 kwam het aantal nu op 5 te liggen. Het is zeker, dat er tussen het aantal aanrijdingen en de maximale snelheid een verband ligt De politie-autoriteiten in Vlaardingen hadden niet durven ge loven, dat de aanrijdingen zo zouden teruglopen. Wel moesten in 1958 twee honderd procesverbalen worden opge- maakt tegen het overtreden van de ma ximum snelheid. 100 maal moest worden opgetreden tegen hen die de rijtijden- wet hadden overtreden.- In 1957 bedroeg dit aantal 17. 1958 Geboren: Augustima H. M. z. v. J. van Kan en M. J. Grocthotf: Nlcolaas H. z. v. H. N. Vetxieko en H. C. Blaazer; Cornells .J. z. v. T. L. vail der Brugge eu P. T. M. van Geldore; Roberlus A- z- v. L. M. van der MeiJ en A. M.- Steenhouwer; Ingrid J. d. v. M. Coster en P. 3. A. W. Bakker; Calha- rina C. M. d. v. J. P. van Oostrom en C. C. TSigers: AnEoon C. z. v. J. C. Ma-on en M. van der Graat; Elisabeth d. v. D. Kramer en E. Dröge; Cynthia D, d. v. C. W. Oiland en N. TJen-A-Kwoei: Care! L. E. z. v. E Steenbergen en W. H. van Glist; Anke z. V. N. G. de Kruit en F. Bakker. Overleden: E. Dammers, 4T jr.. echtg. van J. Wouda; J. Noorderman, 63 Jr.; H. M. Altman, 77 Jr. wed. van J. J. Bcljer; L. de Ron, 66 jr. echtg. van Yf. van der Graaf. 'Aangiften overlijden Rotterdam 12 jan.: J YV Tomasiid, roan v M J G de Bndjne 60 j- J? Muller, man v E M Johannes sen 42 J: H W V Wijk, vr «eb gew m P Kotmans 61 J: S G de Graaf vr geb gew m F v Veen 82 J; P Kuijpers. vr geh gew m K F Breehmann 98 j: W J Herstel, man v D C H v d List 50 j; P C T Dlestekit, vr v T Dctjere 74 j; M Blokland, ongeh maa 70 1; J G Bra- venboer. man v W v d Graat 73 J; A J BaSt, vr gdh gew m J F J Tre-ing 94 J: H Dumouitn, man v A M Veldkamp TO j: A v Putten, man v J G v Oog 54 J: J A rends, ongeh man 33 J;A Lemans, vr geh gew m F P M Wüleros 78 J; M Bur- gerhoudt, vr v A Broekers 71 J; H Bub bels vr v J Axlens 81 J; C de Frel, man ■V a' v Dioijen 23 J: J de Jonge, vr geh -jetv m D F Bourgonje 87 J; MC Orle- >ake, vr v J J Scheerens 71 J; J N C liablousnvan v H RaU 55 j: S de Vries, nan eeh gew in J A Otto 74 j; H A A -Cruijt man v P Roest 67 J; J F Everwijn. aan v C J Mulder 64 J; J v Es, ongeh ;riaa 80 J. Aangiften geboorten Rotterdam 12 Jan. I E Houtsma-Frls d; L s Koolwijk-van lekt d: J C van Assendelft-Spruit d: E .-I Bonthond-SUbe! z; A hubb^-Luljerchjk J; j L N Remy-Tan d; A SchenderUng- m 't Hout d; T Koldcnhof-van der Velden 1; A E Roodnat.Slegienhorst K S M van Ier Linden-van der Steen z; H J Clarijs- Jxalto d: H de Boom-Koster z:T van-de lilndt-Brandhorst d: E C J Vreugdenhil- /oorihuijzen d; H M van Vaart d: L E Roderfcerken-Broefchutaei» d: Mek es-Proost z; L W Meulmeos<ter-Schu}ts I: A den Boer-van Houten z: A van Bu- •wi.WpmflM d* A M van der Meer-Blce- eer z; M Vtssex-Bulten z; M Breedveld-Hop- ;ers d; J H Vrijhof-Eekma dr A M van ten Oosterkamp-Nv^n z; G Philippo-Dmcel I; J C de Nijs-Werner d; G M van Gent- Schimmer z; R N Kanunan-de Jager z, A S!ager-Hoogw«f d: T L«me- G van Hengst-Hogtaidoom z; M a Letme- 'an ^permurg d: Jjp Eljgetehrim^eGra^ d* C A Kuyck-Bakker d; J W Hoffmarm- jfl Trr»nn d* M van Til-van den tJssel z' W van der Most-van Blttterswbh 1: E j'l. van Gaoven-van Stóeijndrix; I Molendljk-Groaienboom d: W Koedoot- ajL?wal z- P J de Jong-Lammerlng -t- a G Vcnema-Verschoof d; G N Bocr^ -j'es-Koedoot z: L Stender-Rooba' pS-DlJJc^ van der Meer-Helmers d: T de Poo dijks- man z: C K Holster-Baorendf echt d. LG Scheppink-van Beck z; L J Metz-van Pon- a M de Graat-van Gammeren z, H van Pinxteren-ajP z: ML vsm IJer- irrein d* K E Groenenboom-van der List M S'.ooter-van Kranenburg z; F Portfeï- 3 p Munne-van der Rem •le-Feenstra z en z;. P Murine-van ucr d: A van HeHemond-Stolk z: T^P Troost- de Leeuw den Bouter d; A Boom -van S d- W C Kelder-Bemds z: J J 7* Mo man-Verbwrt d: Mt M C St^kelorfourg-v^ Weerdt z: A E Smits-van de werken a. L van der Meer-Maaskant z. MAASSLUIS Het concert, dat de harmoniever. „Kunst na Arbeid" in de cantine van de Verenigde Touwfabrieken gaf, droeg een bijzonder stempel, doordat het programma ditmaal geheel bestond uit composities, geschonken bij de her denking van het veertigjarig bestaan, dat vorig jaar herdacht werd. Ondanks de betrekkelijke korte tijd van voorberei ding wist dirigent 3. Boer zijn corps op eminente wijze te inspireren, waardoor h'et een avond met een hoogstaand muzi kaal genoegen is geworden. Ook de toe lichting ,op enkele programmanummers öoor de heer Boer droegen tot een beter begrip van het vertolkte programma bij. De toneelgroep van de K. A. B. uit Naaldwijk trad' na de pauze met het blij spel „Deining om de dorpsdokter" voor het voetlicht. Ook dit onderdeel van de avond werd een vlotte opvoering. Voorzitter Lucardie kon in zijn ope ningswoord o.a, burgemeester Van Dijck, wethouder Slagboom, directieleden van de Verenigde Touwfabrieken, oud-diri gent Tissen en de oprichter van K-N.A., •de heer Van Ettinger, welkom heten en alhoewel.deze avond, wat de belangstel ling betreft, misschien beneden de ver wachting bleef, mag hij, speciaal wat de muziek van het ensemble betreft, een zeer geslaagde avond worden genoemd. MAASSLUIS, De agenda van de eerste vergadering van de raad in dit jaar op donderdagavond zeven uur is bescheiden. Allereerst zal burgemeester Van Dijck de nieuwjaarsrede uitspreken, waarna slechts een tiental voorstellen aan de orde komt, -waaronder een voorstel met betrekking tot de bezoldiging van het personeel van de gemeente, idem tot onderhandse aanbesteding van de aan leg van -wegen in de Sluispolder-oost en een prea-advies op een aanvrage van het comité „Handelherdenking" om fi nanciële steun uit de gemeentekas in de kosten van enkele concerten. ■MAASSLUIS. Er is te Maassluis een comité gevormd, dat ter herdenfang van de 200ste sterfd:^ op 14 april 19a9 van de grote componist Georg Friedricb Handel een muziekfestival zal organise ren. Naast enkele concerten o.a. op 29 april as. zal ook de mogelijkheid wor den geschapen en de jeugd (van 8 tot 16 jaar) bij dit muziekfestival in U schakelen. De gelegenheid tot inschrij ving zal per circulaire worden bekend gemaakt aan de leerlingen van de plaatselijke scholen en voorts op andere wijze onder de aandacht van belang hebbenden worden gebracht. Op advies van de commissie voor culturele zaken wordt de raad geadviseerd zich garant te verklaren jegens het comité Handel herdenking" voor een eventueel tekort, dat het comité lijdt terzake van de uit voering van het onderhavige program ma, echter met dien verstande, dat het maximum 800.— zal bedragen. Het aantal misdrijven steeg in tot 732. In 1957 deden zich 557 misdrij ven voor, dus er werden het afgelopen jaar 175 meer geboekt 82 van deze misdrijven kon de Vlaardingse politie tot een oplossing brengen tegen 52% in 1957. Het aantai opgeloste misdrijven Kgt boven het gemiddelde. De inbraken stegen van 36 tot 44. Er waren 27 flinke kraken bij in tegenstelling met 1957 toen er 22 serieuze inbraken voorkwamen. 33 var. de inbraken werd opgelost Het aantal markt- en winkeldiefstallen nam ontstellend toe. Dit aantal sprong van 19 op 42. 73 van dit soort inbraken kon opgelost worden, Joy-ridirrg kwam ook in 1958 voor. Dit aantal bedroeg 8 togen 6 in 1957. 475 fietsen werden in 1958 onbeheerd aangetroffen. 51 fietsen werden tot nu toe nog niet opgehaald. 673 daders we gens misdrijven verschenen op het bu reau, 48 van hen moesten voor de officier van Justitie verschijnen. Het aantal ar beidsongevallen liep sterk terug. Van de 41 kwam dit getal op 25 te liggen. Kwa men er in 1957 60 branden- voor, dit daalde tot 48. De Kinderpolitie strafte 757 jongelui, die zich aan baldadigheid hadden schul dig gemaakt, 68 keer waren er kinderen van huis weggelopen. Onder de gestrafte jongelui waren 21 strafrechterlijke ge vallen. 15 maal werd de politic opgebeld om aan ernstige baldadigheden van de jeugd een einde te komen maken. De. agressiviteit tegen de politie viel dit jaar mee, niettemin werden vijf per sonen gestraft omdat zij verzet tegen de politie pleegden. Drie en veertig maal werden vestigingswet en winkelslui tingswet overtreden. De Vlaardingse politie heeft 16 vreem delingen. die hier als verstekeling ach terbleven achter de grens gebracht. Het vreemdeüngenbezoek steeg- van 2605 tot 3109 personen. Deze gegevens -waren bin nengekomen via hotelaangiften. Al met al een jaar, waarin weer heel wat ge beurd is en waarin de politie niet stil heeft gezeten. .Tenslotte nog een enkel advies: vooral bij het marktbezoek blijkt dat de Vlaardingse huisvrouwen veel te onvoorzichtig zijn met het wegbergen van hun portemonnale. Herhaaldelijk moeten politiemannen in burger op de Markt waarschuwingen uitdelen, omdat vaak de portemonnaie zichtbaar boven op de boodschappen in een open tas ligt Hierdoor nodigt men de dief of dievegge tot'diefstal'uit. Veel kan de Vlaardingse burgerij - de politie helpen 'doorzelf voorzorgsmaatregelen te nemen. Bij het uitgaan, inde» avonduren is het bijvoor beeld verstandig om de radio zachtjes te laten spelen en een lichtje te laten branden. VLAARDINGEN De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Be neden Maas heeft in zijn nieuwjaarsrede die hjj vanmiddag uitsprak geconsta teerd, dat de werkloosheid in 1958 in zijn district geen ernstige vormen heeft aangenomen. In het rayon van de Beneden-Maas is, volgens mededeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Vlaardingen, de man nelijke beroeps-bevolking gestegen van 58.355 in 1957 tot 59.680 in 1958, dus met 2,3 Volgens ditzelfde bericht mag worden aangenomen, dat het in bedrijf stellen van de bedrijven in het Botlek- gebied en op Rozenburg een gunstige in vloed zal hebben op de werkgelegenheid. De gemiddelde werkloosheid bedroeg in 1953 475, tegen 153 verleden jaar, terwijl er in 1958 976 openstaande aanvragen waren, tegenover 1825 in 1957. De werk loosheid in dit gebied ligt belangrijk beneden het landelijk en provinciaal ge middelde. Eind november bedroeg dit in het gebied van de Beneden-Maas 8%, in Zuid-Holland 17 en in Nederland 25%. Het gebied van de Kamer ten zuiden van de rivier is gedeeltelijk in zeer snelle ontwikkeling. Het feit, dat zowel het Botlekgebied als Rozenburg (de toe komstige Europoort) liggen, zowel binnen het werkgebied van de Kamer als bin nen het belangengebied van de haven van Rotterdam, heeft aanleiding gegeven tot breedvoerige gedachten wisseling tus sen de Rotterdamse kamer en die van de Beneden Maas. Dit heeft geleid tot over eenstemming tussen beide Kamers, waar bij een vorm van samenwerking voor deze gebieden is gevonden, die naar de voorzitter vertrouwde in de toekomst deze gebieden ten goede zal kunnen komen, onder handhaving van ieders zelfstandigheid. In de gisteravond te Dordrecht gespeelde ontmoeting tussen KDG en DDV, welke !n een voorlopige uitslag 126 eindigde voor de Hagenaars, werd door de Dordtse spelers kranig part^ gegeven. Dc einduitslag zal wel 12—8 worden daar het achtste bord van de Hagenaars vrijwel zeker verloren staat. Door deze overwinning, de derde in successie, plaatsten zij zich tn de halve /inale van het landskampioenschap In de gisteravond te Schevcningcn ge speelde beslissingswedstrijd om het kam pioenschap van de eerste klasse B tussen Den Burcht II cn HCDV III werden de Voorburgers met een 119 overwinning kampioen NED. HERV. KERK Beroepen te Daarle (toez.) j y0, Den DELFT. Donderdag 15 januari houden de CJ.B.T.B. en de C.B.P.B. een gecombineerde, vergadering in het gebouw „De open 'deur" aan het Ach terom, welke 's avonds om acht uur be gint De gevangenispredikant ds. D. Wes- terveld uit Rotterdam zal een lezing met lichtbeelden houden over het onder werp „Leven en werken aohtcr de tra lies." DELFT. De Delftse vereniging ren vogelliefhebbers „Vogclvreugd" houdt donderdag 16 januari in „Ons Huis" een vergadering, waarop de heer Zitman uit Leiden zal spreken. De avond begint om acht uur.- DELFT. Hedenavond om acht uur houdt de personeelsvereniging „Ontwik keling" van de N.V. Ned. KnbeUabriek in de kleine fayer van Stads Doelen een bijeenkomst waarop Eelco Schuller een voordracht zal houden over Perzië en zal daarbij een film en kleurendia's vertonen. 's-GRAVENHAGE, 13 Jan. Loggers ver se haring Seö 73 met 39.90: Sch 236 met I 20.680. Notering per 50 kg: verse haring TN hel kader van de Purcini-hcrdenking. naar aanleiding van diens lOOsle gehoor- Icdag, heeft de N'ed. Opera gisteravond in dc Otterdam.'O Schouwburg een integrale opvoering gegeven van de in 1919 voor het eerst uitgevoerde triptiek: II Tahnrro Suor Angeliro Gianni Sehtrchi. Van deze drie één-acters, die hier na dc oorlog niet meer tydens cén voorstelling zijn gegeven (wel verscheen Gianni Srhirclii nog een keer ten tonele) zijn dc eerste en de laatste opera eikaars antipoden. II Taharro (de mantel) is een kort en fel drama. Gianni Schicrhi daarentegen een burlesk stuk, dat tot onderwerp heeft ren tcatamentvervalsing. Tussen deze twee cén- acters staat dan Snor Angelica als lyrisch intermezzo met als plaats van handeling een klooster. DE OPVOERING van gisteravond stond onder leiding van Arrigo Gunrnieri. Het is een opvoering geworden waar blijkbaar kosten noch moeiten van zijn gespaard. Groot is de vocale bezetting die voor de drie een-actcrs nodig is. Er waren dan ook nogal wat buitenlandse krachten aangetrokken. Twee solisten van de „Deutsche Oper am Rhein" Randolph Symonette. een formidabele bas-bariton, die de rol van Michele zong en de sopraan Hildcgard Hillebrecht, beheersten met Johan van der Zalm als Luigi het gehele eerste stuk, want de overige rollen waren van heel onderge schikt belang. Het stemde tot grote vol doening, dat onze 1 andgenoot met de prachtige prestaties van de twee Duitse gasten gelijk opgin'g. IN DE tweede opera (uitsluitend voor vrouwijlke rollen) waren het Angela V-ercell! van het Teatro alia Scala in de titelrol en Jo van der Meent die de voornaamste partijen zongen, en hierin uitstekend voldeden. Het décor was door zijn voorname eenvoud (de Gothischc spitsbogen van de kloostergang deden het in de aangewende belichting prach tig) goeddeels bepalend voor de gehele sfeer van deze opera, die qua inhoud ic 1/ddiic VlUtlZ.J J. Yq. Z Goudriaan; te Wassenaar (vac B r Honders) (toez.) K. J. H. Bttrgy 'te jjen" Bedankt voor Werkendam: T Oostcnbrug te Bussum. GEREF. KERKEN Beroepen te Borne: A. JJkema t, 5. Exloërmond; te Oosterend (Fr) v!./ R. v. d. Berg. Arnhem. 3!W- Aangenomen naar Hijlaarcf: kand p Wamclink te Apeldoorn. Bedankt voor Bant (N.O.P.) A J. Don dorp te Domburg-Westkapelie. CHRISTELIJKE GEREF, KERKEN Beroepen te Opperdoes: H. Schaaf te De Krim. van der mor. Guus Hoekman en Marilyn Tyler. Met "eel élan kwam deze erfenis-affaire tot een ontknoping. De zotste tonelen wisselden zich vaak af met dc mooiste vocale fragmenten (aria door Marilyn Tyler). Dat een dirigent als Arrigo Guarncri, die de componist van zeer na bij heeft gekend, van het instrumentale i gedeelte iets bijzonders zou m3ken, stond welhaast bij voorbaat vast. Ket werd alles bijeen een opvoering. Puccini waardig. Slechts jammer dat het be zoek te wensen overliet. De nJeuwe burgemeester van Voor-i borg, jhr. mr. A. Fcith. heeft heden- morgen zijn eerste officiële daad in de ze gemeente verricht door het heien van een eerste paal voor een complex woningen aan de Monseigneur van Steelaan cn de Van Leeuwenstraat. Dit complex van 144 vierkamcrflats wordt gebouwd m 4 woonlagen door van Brussels aanncmersmantschapplj en bouwbedrijf D. J. Lucas cn Zonen. De flats worden gebouwd in dc zg. L.- vorm, door de architecten Lucas en Nie- meijer. Zij zullen in de prijsklasse ko men van 130 per maand. Men hoopt de bouw over anderhalf jaar gereed te hebben. De burgemeester, die de aan nemers gelukwenste met de bouw, sprak de hoop uit, dat de toekomstige bewo ners van deze flats zich in Voorburg gelukkig zullen voelen. Gisteravond werd in Hof van Holland te Den Haag de derde ronde verspeeld in de voorwedstrijden om de persoonlijke damtitels. In de eerste groep in de hoofdklasse heeft Singerüng fraai de leiding geno men door een goede overwinning op van Heyningen die zijn derde nederlaag in successie leed. Smit moest in een lang eindspel v. d. Harst op de knieën krij- - -gen terwijl de jonge Van R win es zeer met hoog kan worden aangeslagen (het gunstig staat in zijn afgebroken partij geheel is nogal geexalteerd) maar tegen de H.C.D.V,-er Vriezema. waarvan de muziek weer geheel de per soonlijkheid van Puccini ademt. DE DERDE opera, Gianni Schicchi, bracht de vrolijke noot Een bonte klucht waarin zang en spel als om voorrang streden. Hier domineerde -Pao- 23-Xïo.^. 1" Gorin in de titelrol Van de vele ove- wacht met verse hartog de loggers Sch 2Inge medewerkende solisten, noemen wij en Sch 242. Ettore Babini (Binucco), Chris Beu- HOEK VAN HOLLAND. De expe ditie van Alaska naar Vuurland, de laat ste reis van mr. dr. Th. Ragout zal door hem zelf worden verhaald donderdag avond voer de afd. Volks Universiteit te Hoek van Holland in dezaal van hotel America. Deze voordracht, aan do hand van een prachtige door hem vervaardigde kletirengeluidsfilm is de uitgebreid*! weergave van de laatste ontdekkingsreis met zeldzame avonturen. Het is een grote worsteling geworden deze reis die de mens braoht van Alaska tot de uiterste grenzen der aarde. Deze unieke V.U.-avond vangt aan te 8 uur precies. HOEK VAN HOLLAND. De Vereni ging voor vreemdelingen verkeer te Hoek vanHolland werkt niet alleen des zo mers op volle toeren maar. om verzekerd te zijn het werk tijdens het hoogseizoen aan te kunnen wil daarom deze win ter de nodige voorbereidingen treffen. Het V.V.V. werk te Hoek van Holland heeft inmiddels een uitbreiding onder gaan en heeft naast het verstrekken van inlichtingen aan vreemdelingen ook een bureau geopend om alle gewenste in lichtingen te geven aan inwon enden van Hoek van Holland. Hat z-g.n. „verkeers bureau" heeft tot doel eigen plaats genoten te helpen bij het organiseren van hun vacantietrips in binnen- en buitenland en hun inlichtingen te ver schaffen over hotels, pensions en va- cantieeentra's. Dit bureau zal ongetwij feld dikwijls door de Hoekcnaren geraad pleegd worden. - Vil'»"- lVH'" In de tweede groep kon de jonge Tims zijn materiële voorsprong niet in winst omzetten tegen Langbroek die zich hard nekkig verdedigde. In de derde groep herstelde v. d. Lcm zich door een goede overwinning op van Stein terwijl Kaïn eerst na lang durig verzet van Hermsen de winst kon binnenhalen. Hier leidt Kaïn met 5 (3) gevolgd door van Tol en v. d. Lem met 4 (3). Vrijdag worden de wedstrijden voortgezet. De uitslagen luiden: Hoofdklas groep I: J. Singerling—H- jv. Heyningcn 2-0; Ch. A. MulderA. Bom uitgest.: F. VriezempB. J. C. v. Re noes; J. v. d. Harst—J. Smit 02. Groep II: R, Langbroek—B, Tims 11; H, J. KinnegenP. v. Zonneveld uitgest. Ch, Merkesteijn—W, C. v. Rooy uitgest.; P. W. Knoester jr.P. Remmerswaal uitgest.; ingehaald P. Remmerswaal—H. J. Kinnegen 1—1. Groep III: D. v. d. LemTh. J. v. Stein 2—0; H, PostG. Fisser uitgest.; L. P. Kaïn—J. Hermsen; P. J. v. Tol H. de Koning 1—1. Voor het jeugdkampioenschap werd als volgt gespeeld: K. Han—P. Koch 6—2; B. W. de Koning—G. Leroy uitgest.; L. Stoorvogel—F. Boers 2—0; A. v. d. Ben M. F. Swiebel uitgest. Soorvogel leidt hier fraai roet 6 (3) gevolgd door Koch met 5 (3). Voor het jeugdkampioenschap werd als volgt gespeeld: K. Han—P. Koch 0—2; B. W. de Ko- ning—G. Leroy uitgest.; L. Stoorvogel— F. Boers 2—0; A. v, d. Ben—M. F. Swie bel uitgest. Stoorvogel leidt hier fraai met 6 (3) gevolgd door Koch met 5 (3). MAASSLUIS. Het gemeentebestuur heeft onderhands aanbesteed de aanleg va« een rondweg in de Sluispolder-oost en de bouw van een rioolgemaal, annex transformatorstation in genoemde pol der. Laagste van de vier inschrijvers was de firma W. de Jager*Co te Slie- drécht met 160.850,—; hoogste Kleine- ïcoort. Pool en B&ade te Schiedam- voor 181.30.—. De raad wordt voorgesteld het werk aan de laagste inschrijfster op te dragen. Korpswedstrijd op basis van 50 punten: Fr. van Staalduinen Pzn. 47, M. C. Ha- nemaaijer 45, Fr. van Staalduinen Wzn. 44, P. Boekestijn 43, W. Prins 42, mejuf frouw E, Gelauff 41, J. C..Grocnewegen 40, A. Valstar 39, P. J. van Geest 39, A. Korpel 38, Jac- v, d. Akker 34, N, Hogerbrugge 34, J. van Geest 33, H. Korpel 31, H. Simons 32, J. L. Simons 28 en P. Zwaard 15 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: A. Korpel 26, J, C. Groenewegcn 25, Fr. van Staalduinen Wzn. 24. Fr. van Staal duinen Pzn. 22, J. W. Groenewegen 21 en P. Boekestijn 20 punten. Dc Haagse politie heeft aangehouden een veertienjarige loopjongen, die in de stad trachtte handschoenen te verkopen. De jongen bekende, dat hij zaterdag in een warenhuis een wcekeindtas met al lerlei goederen had weggenomen. Ook vertelde hij, dat hij vorige week vrijdag een offerblok in de r.k. kerk aan het Westeinde leegmaakte. Het of ferblok bevatte 3,60. Enige maanden terug was de Jongen bij een groenten- handel in dienst. Hij verdween, bij het doen van bestellingen, met veertig gul den en liet de bakfiets langs de weg staan. Vooral de geslaagde tocht van twee Amerikaanse atoom-onderzeeboten onder de Noorlpool door heeft de aandacht van het grote publiek gevestigd op de mo gelijkheden, dia de toepassing van kernenergie ingeval van oorlog biadt. De uitzonderlijke hoge aanbouw- en brandstofkosten van alooraonderxeebolen zullen er evenwel ongetwijfeld toe lei den. dat da conventionale, door diesel en eleclromoloren voortgestuwde onder zeeboot voorshands zeksr niet van het toneel zal verdwijnen. Ook een marine als de Amerikaanse, baanbreekster op het gebied van de bouw van atoomonderzeeboten, blijft zich daarom beijveren voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de conventionele onderzeeboot. Zoals bekend treft de Nederlandse marineleiding voorbereidingen om zo spoedig mogelijk ook atoomonderzee- bolen aan onze vloot toe te voegen, doCh daarnaast is toch de noodzaak om ten spoedigste over nieuwe motor-onderzee boten te beschikken niet veronacht zaamd. Van deze laatste oorlogsbodems zijn er thans twee bij de Rotterdamsohe Droogdok Maatschapp'j in aanbouw, die van een internationaal volkomen nieuw type zijn. Deze door de Nederlandse ingenieur G'.nning ontworpen boten hebben namelijk inplaats van één druk- vaste romp er drie, waarvan dc boven ste de opvarenden, de bewapening en de navigatie-apparatuur herbergt terwijl in de twee andere de voortstuwings machines zijn ondergebracht. Door de in vergelijking met vroeger gebouwde boten veel kleinere diameter van ieder dier drie rompen, waar dit nieuwe type uit bestaat, is o.st. een zodanig sterke constructie mogelijk geeworden, dat deze boten tot bijzonder grote waterdiepten kunnen duiken. Van dc minister va.i Marine heeft het Instituut voor Scheepvaart en Lucht vaart thans toestemming verworven om een „opengesneden" model van deze ttog in aanbouw zijnde drierompen-boten te plaatsen op de in het lnstituutsgebouw te Rotterdam georganiseerde tentoon- steliug „Een halve eeuw scheepsbouw". In verband met de strekking van deze tentoonstelling, die de grote e-voutie op scheepsbouwkundig gebied in de afge lopen 50 jaar doet zien. is ter vergelij king naast deze ultramoderne Neder landse onderzeeboot het door Prins» Wilhelmina aan het instituut geschon ken model geplaatst van de eerste on derzeeboot onzer Koninklijke Marine, de in 16% b(j dc Koninklijke Maat- Een model van het nieuwe type onderzeeboottentoongesteld in het Insti tuut voor Scheepvaart en Luchtvaart. schappij ,J)e Schelde" gebouwde „Luc- tor et emepgo". Bovendien valt in het instituut mo menteel ook een tot in détails afgewerkt bijzonder fraai model van Hr, Ms. krui ser „De Zeven Provinciën" te bewon deren, dat evenals dot van de boven bedoelde onderzeeboot tevoren nog nooti op exposities aan het grote publiek ge toond is. Mede in verband met deze primeurs zal de tentoonsteling „Een Halve Eeuw Scheepsbouw" verlengd worden tot 2 februari. NAALDWIJK. Sinds twee maanden traint de volleybal-afdeling van de Chr. Sportvereniging ,,D.O.S." in de turnzaal van de gemeentelijke school voor u.Lo. aan de W. van Naaldwijk straat. Nu deae afdeding in een beter geoutilleerde zaal traint cn speelt, is er meer belangstelling voor deze sport gekomen. De heren-senioren trainen elke dinsdagavond van 7.30—9 uur en van 910.30 uur. de. dames-senioren. Op deze avond is nog plaats voor nieuwe leden, evenals bij de dames-junioren, die elke woensdagavond Van 8.30—10.00 uur trainen. Woensdagavond van 7.008.30 uur trainen dc heren-junioren. Voorts bestaan er plannen voor de oprichting van een jongens-afdeling (13—14 jaar). Het secretariaat (de heer G. Dekker Zzn., Molenstraat 10, Naaldwijk) ver strekt gaarne inlichtingen. Df- F- w- Verheul te Gouda en predikant der hervormde kerk, hoert 14 januari 60 jaar te worden Hi! diende de gemeenten te Jukwerd Zet rijp, Delfzijl en te Gouda, waar 'hU In 1945 met emeritaat ging. Nadien is hii nog enige jaren werkzaam geweest al« geestelijk verzorger van het gemeen!-, ziekenhuis te Gouda. Ds, H. Hiensch. herv. predikant ie Arnhem, herdenkt 14 januari zijn 25- jarig ambtsjubileum Voordat hü In 1950 naar zijn huidige gemeente ver- ,1,ionle t!e ««meenten te Blelswijk, Ooltgensplaat cn Kampen De receptie ter gelegenheid van dit ju bileum is in verband met familie omstandigheden enige maanden uit gesteld. Ds. W. B. Bergsma, herv. predikant te Waterlandkcrkje (Z.-Vl.), herdenkt 14 januari zijn 25-jarig ambtsjubileum. Na zijn hulppredikerschap te Oud- Schooncbeek stond de jubilaris te Wa genborgen. waar hij in 1940 om ge zondheidsredenen eervol ontslag rr-et de bevoegdheid van emeritus kreeg tn de oorlogsjaren was hij enige jaren secretaris van de vereniging .Land in Zicht" ten behoeve van de geestelijke arbeid onder de Zuiderzee-arbefders; onk diende hi! de Utrechtse gemcr-'- als hulpprediker. In 1950 kwam ds. Bergsma naar zijn tegenwoordige ge meente. Ds. 3. G. Panhulse. pred.-dlrt eur van het internaat van de chr. lycea 'fe Zeist en leraar godsdienst aan deze on derwijsinstellingen. herdenkt 14 ja nuari Zlin 25-Jnrls ambtsjubileum. Voordat hl) u» 1955 zijn huidige funclie kreeg, diende hU de herv. gemeenten te Angtekcrk, Dntten en Leeuwen, Hardenberg en te Eist. Ds Panhul'e, die !n zijn gemeenten altlld btizon^er aandacht had voor het Jonge Kerke- werk, zal zondagmorgen 18 januari om tien uur te Angtekcrk een herden- ktnssoredlkatle honden en woensdag middag 14 lanuoil van drie tot vijf uur fn ziln woning ann de Krakelingweg 10 te Zeist recipiëren c nriuiera i L-omooiucn.j j. beek (tijd.i; te Den Bom- «fit. Slikkerveer, te Hllver- *chO; J. v- ^Uonen. Rtji- De diergaarde gaat uit zijn jasje groeien. De dieren moeten met een te kleine ruimte genoegen nemen en met overleg moet te werk worden gegaan bij de aankoop van nieuwe collecties. Toch was het mogelijk onder deze om standigheden verbeteringen aan te bren gen en voorzieningen te treffen. „WIJ hebben de toezegging", zo be- Diergaarde Blijdorp staat elkjï0°Sde de directeur van de tuin, ir. F. jaar opnieuw in de belangstelling ,!;,„A^elmarV dat ufbreidtagsplan- 6 nen 20 «pel mogelijk zullen worden verwezenlijkt". In dat opzicht blijft men optimist en verheugt iedereen zich in de turn over de geboorte of aankomst van dieren. Het geschenk van de Canadese regering, het Elandenpaar, is tn grote dankbaarheid aanvaard. Door aankoop kon een der zo zeldzame Ne velplanters worden verworven. Er arri veerde een paar zeldzame Hawaian- ganzen en aan de tuin werd gewerkt om meer verfraaiing tot stand te brengen. Zqils konden nog enkele nieuwe ver- blijven voor dieren worden gebouwd. „Ook het aquarium komt er", verze kerde de heer Appelman, Zelfs al zou het aquarium voorlopig elders moeten worden geplaatst. Als al deze wensen in vervulling zijn gegaan, is men in de Diergaarde weer tevreden. Het is er tenslotte om begonnen de bezoekers zo veel mogelijk te tonen van de flora en fauna. Dit streven gelukt niet altijd en ais er met grote moeite successen worden geboekt, kan er plotseling een kink tn de kabel komen. Zo zag ir. Ap pelman de ontwikkeling In de Belgische Congo met grote zorgen tegemoet. Juist uit dit gebied arriveerden vrij veel die- BSNOEMIt<oe.N CHR. ONDERWIJS. Tot hoofd: Te Arnhem (Lomboksch..- 1. Caijpen, Oo«terbeek (t - mei: A. v. d, Jeet •um (Rehobothich »en; te De Lier (Tulnbouwich.):"A7 C. Zet- teweij, Verneveld, Tot onderwil«r(e«): Te AaUmeer ic.n.n slevr. M. H. Haiuma-Korteweg. Aatanttr: te Aalst (c.n.i,): Mevr. M. de BlJl-Sparat»- ren, Bruchem (tijd.): te Den Bommel: D. Jansen, Groningen: te Breda (Pr. Beatrix- school): Mej. H. Ntjholf, Breda ea J. Moeni Zundert; te Den Dolder: Mej. L. Dljkitra Boxmeer en H. v. Namen. Haarlem: l» Gouda (Weatersch. Il: J. Bloemen. Tree beek: te Hoek van Holland: Mej. T. Boem», Leiden; te Lewedorp: J. A. Rosenbrand, Zaamelag; te Maassluis (Kon. Wllhrlmina- ïchool): B. v, d. Stoep, Brielle; te Oldea- jaal: B. Boor, Bedum; te Ooaterbeek (Paai- bergach. II): Mevr, Termorahulzen, Ooater beek (tljd.i; te Pijnncker (Pr. Ireneacn.i: Mej. J. C van 't Hoff, Den Haag en mevr. Mu,ken-Noordover. Nootdorp <UJd-l te Zlerlktee (ulo): O. Smilde, Zlertkieel. Station u mm 1* O u m Helsinki sneeuw OZO 4 S Stockhv sneeuw NW 8 S 9 Oslo l. bew. NNO t —9 o.l Kopenh. 1. bew. N B —4 0 Aberdeen h. bew. WNW 4 0 i Londen onbew. stil 3 0.3 A'doin zw bew. stil 4 Brussel sn.bul 2 0 Luxcmb. geh. bew. 2 1 2 Parijs geh. bew. 5 2 3 Bordeaux geh. bew. i -1 OJ Grenoble zw. bew. stil 9 l Nice onbew. N 5 1 0 Berlijn sneeuw W 5 —0 5 Frankfort zw bew. WZW B 0 0.1 MUnchen driftsn. WZW 12 2 0.1 ZQrlch sneeuw WZW 9 —3 2 Gcnève sneeuw WZW 10 —3 0.1 Locarno onbew. O 1 -7 0 Wenen geh. bew. Z 4 —4 0 Innsbr. 1. bew. w 2 12 0 Rome regen ONO 4 3 1 Alaeelo h. bew. ONO 2 4 n Madrid h bew. stil t 0 Majorca h. bew. N 2 2 0.1 Algiers zw. bew. 7.W 1 10 6 ren, die bestemd zijn voor de dieren tuinen. De inboorlingen hebben een an dere gedachte over de fauna. Bij hen is er geen sprake van enige bescher ming van de jungle. De Congolezen zijn er slechts op uit een lekkere- bief stuk" te schieten. In dit gebied zou er dan weieens een uitroeiing voor de deur staan, hetgeen zeer in het nadeel is voor de uitbreiding van de tuinen. Kond de diergaarde wordt thans eea hek gebouwd. Te veel bezoekers wisten zich in de tuin te begeven zonder be taling en de perken, die langs de af scheiding zijn aangelegd, werden ge bruikt als vuilnisbelt. Voor het perso neel is een comfortabele cantine inge richt en ook de in de oorlog verbrande bibliotheek kon weer op peil worden gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2