Nare zaak Onderhandelingen lang gaande alOpstand mislukt in Paraguay Gratie voor 7.000 rebellen Jong predika ntseehtpaar en stoffeerder gedood Mao tse Toen g naar Moskou Rapport commissie-Wiarda MEERDERHEID IS VOOR WETTELIJKE REGELING SPORTPRIJSVRAGEN Klachten over rode -propaganda bij regering De Scheepsjongens van Bontekoe Tot 1 maart geen boete voor uitsteeksels aan a NEDERLANDS PROTEST IN LONDEN VERRASSENDE AANKONDIGING IN PARIJS: I Na inrichting van eerste pastorie Minderlieid legen kanaliseren van het kwaad BONTEKO Höppener wenst democratische oplossing r WOENSDAG 14 JANUARI 1959 J Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4195 r y Hoofdredacteur: Ur J A. H J KKI'iNb ril <!F Geen KJNVR-voetbal Ben Bella Verzet m Morgen begint de uitverkoop, de officiële. Gezien de roerige voor geschiedenis betekent dit de twee de fase in de prijzenslag, die januari beheerst. De vaak onstuimige opmars der koop- gragen heeft donderdag de wette lijke sanctie. Dat neemt niet weg, dat er rustig van een chaos kan icorden gesproken (zie ook pag. drie). Nieuwe haven voor Nasser (Van onze parlementaire redacteur) jl/TINISTER STRUYCKEN heeft vanmorgen als minister van Justi- 1t± tie a.i. het rapport doen publiceren, dat doör de staatscommis- sie-Wïarda is uitgebracht over de Noodzakelijke wijzigingen van de Loterijwet. In dit rapport blijkt duidelijk, dat een meerderheid van de staats commissie het standpunt inneemt dat de Loterijwet zodanig moet worden gewijzigd, dat sprtprijsvragen (toto) kunnen worden geor ganiseerd, zonder dat de organisatoren zich schuldig maken aan een strafbaar feit. De minderheid van de commissie (prof. dr. H. N. Ridderbos en dr. J- A. H. J. S. Bruins Slot) is wel van mening, dat de Loterijwet moet. worden gewijzigd, maar zij spreekt zich tegelijk uit tegen het kanaliseren van het ktvaad van de sportprijsvragen door de overheid. HHj beginnen vandaag met de publikatie van een nieuw beeldverhaal „De Scheepsjongens van Bontekoe", naar het gelijknamige boek van Johan Eabricius. Het zijn spannende avonturen die kapitein Wil lem IJsbrandtsz Bontekoe, zijn matrozen en scheepsjongens beleven op de Oostinjevaarder „Nieuw Hoorn". Wij twijfelen niet of onze jonge en oude lezers zullen meeleven met de flinke Hollandse jongens, Hajo, Rolf, Padde en Barmen. Hajo, de veertienjarige Iloornse jongen, die maar één verlangen kent, de zee, en op 28 decem ber 1618 met de Nieuw-Hoorn zijn eerste grote reis begint. Rolf, die al „een oude rot" is, want hij heeft zijn eerste, reis met kapitein Bontekoe al achter de rug. Eh dan de goedmoedige bolronde Padde en de koksmaat Harmen, die zo graag op de viool speelt maar zó vals. dat de anderen er kippevel van krij gen. Velen zullen dit oude verhaal van een barre reis naar de Oost van 1618 tot 1620 met genoegen Volgen. ,,Kom eens praten Singapore vóór KLM? >;f$Ü Bollen) xm: wil to oo itiuiauun au noiuu Puetbiu 1112 Pongiro No. 424619. Klachtendlenst abonnementen: 1830—18.30 nut Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. •f-GriTenbage: Huygenspleln 1 Telet. 183407 {3 lijnen.) Postbus 1001 - Postgiro No. 424867 Klachten dienst: 18.3018,301). Telef. 362569. Dordrecht: Scheffexjpleln 3 - Postgiro No. 424208. Telefoon 4571 Klaehtendtenst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kei Instraal 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent pet week f 2.65 per maand, t 7,90 pel kwartsaL Losse nummer» 13 cent. Verschijnt deselij ka (Geldig tot morgenavond) MIST. Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist. Lichte en vannacht overwegend matige vorst. Zwakke wind uit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op: 8.42 Maan op: 11.14 onder: 16.57 onder: INiSTER LUNS heeft maandag- |V1 cvond voor de televisie op scherpe wijze de Britse beslissing over de KLM-IiJn op Singapore gelaakt. Wanneer minister Luns er van spreekt dat de Britse houding be paaldelijk onze betrekkingen niet heeft verbeterd, dan is dat voor diplomatie ke taal tussen Westerse landen onge woon scherp. De minister laakte de bruuske wij ze waarop premier Macmillan ge bruik maakte van de ziekte van de Britse minister van Buitenlandse Za ken Seiwyn Lloyd om met voorbijzien van gemaakte afspraken voor verde re onderhandelingen, de Nederlandse regering botweg een afwijzend ant woord thuis te sturen. De minister heeft deze houding in het historisch verband van 0020 erva ringen met Engeland sinds het einde van de oorlog gesteld, de nare erva ringen met Engelands politiek ten aan zien van onze moeilijkheden met In donesië en nu laatstelijk nog de wa penleveranties van Engeland aan In donesië. DE houding van Britse regering vindt ook kritiek in het eigen land De „Manchester Guardian" kritiseert de slechte manieren van de Britse re gering en acht het voorts bedenkelijk dat Engeland een lan^ als Nederland, dat van de landen van de gemeen schappelijke markt Engeland het meest welgezind is, voor het hoofd stoot Engeland ls ban. voor de KLM. Want deze maatschappij is een con current voor de Engelse maatschappij de BOAC. Het Is dus een zuiver be schermende maatregel, die Engeland op dc KLM toepast. Bij de onderhan deliagen-oyer luchtlijnen heeft Neder land van zijn kant weinig te bieden. Nederland is een kle. i land met maar één luchthaven, waar geen onderhan- delingsperspectieven meer inzitten. De noodzakelijkheid tot samenwer king met de luchtvaartmaatschappijen der andere EEG-landen ligt dan ook voor de hand. Een klein land alleen vermag niets. Alleen door samenwer king met anderen, die zich meer of minder in gelijke positie bevinden, kan men zich sterk makeq. BEHALVE dat wij ons dus moeten realiseren dat wij met harde han delsmanieren te maken hebben gekre gen en daarnaar zelf onze politiek moeten inrichten is het van belang dat de Engelsen duidelijk moeten weten dat het Engelse beleid te dezer zake een algemene politieke terugslag heeft. De „Manchester Guardian" heeft dat gevoeld. En minister Luns heeft dat juist scherp naar voren gebracht. Wjj achten dat juist en onderschrijven deze duidelijke taal. De weg van Engeland naar Europa is een moeilijke. Meestal staat Enge land daarbij zichzelf in de weg, soms zijn het anderen die dit land daarbij in de weg staan. Maar Nederland heeft Engeland nooit in de weg ge staan. Engeland is nu boos omdat de on derhandelingen over de vrijhandelszo ne afgebroken zijn. Maar als Engeland dat veranderd wil hebben, dan ls dat een zaak waar Nederland mee in stemt, Deze Britse klap op het hoofd van Nederland ls daarvoor niet erg bevorderlijk. Bestand in Algerije spoedig verwacht De KNVB heeft alle wedstrijden die voor zaterdag 17 januari in de latcr- dageompetitie waren vastgesteld, af gelast. J^E Franse regering lieefl vandaag bekendgemaakt dat reeds ge ruime tijd onderhandelingen worden gevoerd over een wapen stilstand in Algerije. Men hoopt deze onderhandelingen tegen 20 januari tot een gunstig einde te kunnen brengen, waardoor de reeds vier jaar durende strijd voor onafhankelijkheid van de Algerijnen, althans voorlopig, zou worden gestaakt. De Franse regering zou niet van plan zyn politieke besprekingen te beginnen met het Algerijnse Nationale Bevrydingsfront (F.L.N.). De wapenstiktandsovcreenkomst zou een zuiver militair karakter dragen. Bli de onderhandelinren-achtcr-de-scliermcn zou ook de Italiaanse premier Fanfanl zijn betrokken. Fanfani komt vamlaac in Parijs aan om de vergade ring van ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) bij ie wonen. HIJ zal tevens besprekingen voeren met presi dent de Gauile. Reeds gisteravond werd het duide lijk: dat de Franse regering van plan was op korte termijn een einde te ma ken aan de strijd in Algerije, die mi] jarden guldens en tienduizenden men senlevens heeft gekost. De Gaulle kon digde namelijk uitgebreide amnestie- maatregelen aan voor de Algerijnse re bellen. kennelijk bedoeld om de steun ie krijgen van de negen miljoen mo hammedanen in Algerüe. Alle Algerijnse rebellen die de laatste tijd ter dood waren veroor deeld en die niet meer in beroep kon den gaan, hebben gratie gekregen. Voorts beval de Gaulle, dat de onge veer zevenduizend rebellen, die in Al gerijnse concentratiekampenworden vastgehouden, moeten worden vrfjge laten Bovendien «uilen de straffen van een aantal nationalistische leiders wor den verlicht. Zo zal de vroegere waar nemend premier uit de Algerijnse re gering in ballingschap, Ben Bella, uit de strenge ParUsc .gevangenis Santé worden overgebracht naar een fort. De gevangenisstraffen van alle ver oordeelde rebellen worden met een tiende verminderd en iedere zaak zal worden heropend met het oog op een verdere vermindering van de straffen. Deze besluiten zijn gisteren bekend gemaakt door de minister van Voor lichting, Roger Fréy, na de eerste zit ting van dc ministerraad, die is ge houden sedert de Gaulle vorige week het presidentschap heeft aanvaard. Naast Ben Bella en andere nationa listische leiders «ai ook Messali lïadj, de 68-jarlge leide* van de Algerijn se Nationale Beweging, meer vrüheid krijgen. HU mag zUn bewaakte woning op het eiland Belle voor de Franse kust verlaten. HU kan in vrijheid in Frankrijk gaan wonen, doch mag niet terugkeren naar Algerije. De zeven duizend mensen, die uit de interneringskampen worden vrijgela ten, zijn nimmer voor een rechtbank gedaagd om verantwoording af te leg gen. Inmiddels geven in Algiers de rechtse extremisten uiting aan hun ongenoegen over het amnestiebesluit van de Franse regering. De reacties zUn echter, gemeten naar die op soort gelijke gebeurtenissen in het verleden, gematigd. Mede als gevolg van het grote prestige dat de Gaulle nog steeds geniet is het tot op heden niet tot de monstraties gekomen. liet in de Argentijnse hoofdstad Bue nos Aires verschijnende^ blad La Nacion meldt, dat in het Chaco-gebied in het noorden van Paraguay een militaire opstand is uitgebroken. Volgens de spaarzame berichten, die uit Paraguay binnenkomen, is de revolte echter mis lukt. De correspondent van La Nacion in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, schrijft, dat geruchten de ronde doen dat het hoofd van de luchtmacht, ge neraal Ovando, en ruim tweehonderd van zijn ondergeschikten gearresteerd zijn. La Nacion meldt voorts, dat „een reeds lang smeulende crigis tussen de militaire leiders en de kopstukken van de Colorado-partij van president Stroessner nu naar buiten treedt." Kort' geleden zouden in Paraguay honderden personen zijn gearresteerd toen de po litie voorzorgsmaatregelen nam na de nederlaag van president Batista 'op Cuba. (Van onze correspondent) De 28-jarige hervormde, te Sluis beroepen predikant F. A, Pan nekoek uit Gorkum, zijn 23-jarige echtgenote en de 50-jarige stof feerdcr F- Asmus uit Gorkum, zijn gistermiddag om het leven-geko men by een atxto-ohgeluk in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). Kand. Pan nekoek was met zijn vrouw en de stoffeerder naar Sluis geweest in verband met de inrichting van zijn huis daar. Op de terugweg reed de auto, waarin het gezelschap reisde, te Draaibrug in de gemeente A arden burg in volle vaart tegen een vrachtauto. Drie der inzittenden werden op slag gedood, de vierde een zoon van de stoffeerder werd ernstig gewond. MAO Tse Toeng, de leider van com munistisch China zal spoedig een be zoek aan Moskou brengen vennoe- delUk om en nabU 27 januari, als de Russische communistische partij haar algemene vergadering- houdt. HU zal daar besprekingen voeren met de Rus sische premier Chroestsjew. Dit werd vandaag door zegslieden van het Japanse ministerie van Buiten landse Zaken meegedeeld. Zij weigerden te zeggen hoe zij aan deze inlichtingen gekomen waren. Het bezoek zou volgens de zegslieden o.rm dienen „om de geschillen, met Chroestsjew over'het systeem der com munes uit de weg te ruimen. De Verenigde Arabische Republiek zal te Tartus aan de Middellandse Zee een nieuwe haven aanleggen. Hier zal tevens het eindstation komen voor een oliebuislelding voor het ver voer van Syrische olie naar het bui tenland, zo is te Damascus bekendge maakt. .Missouri Pacific R.R, Nelto-wtrisi 11 maanden per 30 nov. S 2.833.189 <3.025.203 Snier. .V Foreign Power netto-winst 8 maanden per 30 sept. 5 8.823,550 (9.187.908] of 8 1.21 (l.2S| per aand.; idem 12 maan den oer 30 sept S 14.473.775 it2.644.978) ol 1.98 (1 73) eer aand. het organiseren van dit soort prijsvra- Aan het rapport is een ontwerp van wijziging toegevoegd, waarin de com missie duidelijk maakt, welke artike len in de LoterUwet dienen te worden gewijzigd en welke artikelen dienen te worden ingevoegd. De voornaamste bepalingen in de ontwerp-wUzlging zijn die, welke het organiseren van sportprijsvragen mo gelijk moeten maken, brengh Hierin wordt o.a. gesteld, dat Kand, Pannekoek heeft gestudeerd aan beroep dat h(j aangenomen had, was de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1957 beëindigde hU zijn studie, net eerste naar de hervormde gemeente van Sluis, Kand. Pannekoek, die zondag 1 fe bruari als predikant te Sluis in het ambt bevestigd zou worden, was met zijn jonge vrouw bezig de pastorig daar te meubileren en in te richten. Het ongeluk gebeurde gistermiddag om halfvijf op het kruispunt- te Draai brug, waar de weg naar Sluis uitkomt op de weg Aarden burgOóstburg. De personenauto reed tegen een vrachtauto van het handelsbedrijf Van Hijfte uit Maldegem in België op. De chauffeur van deze vrachtauto werd uit de wagen geslingerd en raakte daarbU gewond. De auto uit Gorkum werd bestuurd door de heer Asmus. (Van onze parlementaire redacteur) Staatssecretaris Höppener heeft de besturen van de Nederlandse Radio Unie en de Nederlandse Televisie Slichting verzocht zo spoedig mogclyk met hem te ko men spreken over de wijze, waar op via radio en televisie de poli tieke propaganda dient te worden gevoerd. De staatssecretaris deed dit verzoek, nadat hem steeds meer klachten be- (Van een onzer verslaggevers) *7" nJS, V£,B Jnstitie heert de polltie-organisatie in Nederland gevraagd 7» ™3art nodige soepelheid te betrachten teu aanzien van de scherpe uitsteeksels op motorvoertuigen. ovucryc Weliswaar is de nieuwe regeling, waarin staat dat de meeste uitsteeksels op motorvoertuigen, die een gevaar opleveren in het verkeer, verwUderd moeten worden, per 1 januari van kvacht ecworden; nochtans zal de politie zich nog een kleine twee maanden beperken tot het uitdelen van waarschuwingen. Het is nog niet bekend welke maatregelen men denkt te nemen tegen de over* treders, die reeds geverbaliseerd zUn. De KNAC heeft de minister van Justitie gevraagd de «aken met betrekking tot de uitsteeksels met spoed af te doen. Niemand weet precies waaraan hij zich te houden beeft, en daarom moet er met spoed een jurisprudentie komen, meent de KNAC. reikten over de wijze, waarop met name de VARA. via radio en televisie op allerlei wijze propaganda bedrijft voor de PvdA en nadat door het lid van de Tweede Kamer jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (c.-h.) vragen waren gesteld over het toewijzen van t.v.- zendtijd aan politieke partijen. Ongetwijfeld zal de staatssecretaris in het gesprek, dat hij met de leiders van radio en t.v, zal hebben, aandrin gen op matiging, terwijl het tevens als vaststaand moet worden aangenomen, dat mr. Höppener erop zal wijzen, dat wanneer de besturen van de grote om roepverenigingen zendtijd ter beschik king van de hen verwante politieke partijen stellen (VARA en KRO) het een eis van democratie is, dat door de regering zendtijd ten behoeve van andere niet onmiddellijk met de om roepverenigingen verbonden partijen zal moeten -worden gevorderd. Dit vorderen van zendtUd zal dan voornamelijk betrekking hebben op de televisie, aangezien voor de politieke partUen reeds radioze'ndtUd ter be schikking is gesteld. Gevraagd mag echter worden, of de wUze, waarop door de VARA misbruik wordt gemaakt van haar positie om aan de lopende band propaganda- acties voor de PvdA te voeren, wel door de regering kan worden getole reerd. Ongetwijfeld zal mr. Höppener bij het bestuur van de VARA en in mindere mate ook bij het bestuur van de KRO op matiging aandringen. Is men niet bereid aan de -wens van de staatssecretaris gehoor te geven, dan is het niet uitgesloten, dat de regering voor de komende periode, welke voor afgaat aan de verkiezingen, nog meer zendtijd zal vorderen voor de andere partijen, ARP, CHU, WD en SGP en andere, aan de verkiezing deelnemende democratische partijen. Zoals bekend, x{jn de communisten uitgesloten. gen afhankelijk is van vergunning van de ministers van Justitie en O. K. en W., dat deelnemers;aan-de prijsvragen een leeftyd van .achttien jaar dienen te hebben," 'dat'zij tevoren dienen te worden geregistreerd en dat zij .daar toe een Inleggeld dienen te betalen. Voorts mag de inzet van een deel nemer in een prijsvraag het bedrag van een gulden niet te boven 'gaan, moeten de gelden, welke de prijsvraag op brengt In een -overwegend deel "ten goede komen aari'de belangen, die de Zie verder pajt. 3. 2e kol.) De Nederlandse ambassadeur te Londen, baron Bentinck, heeft gisteren bij het Britse ministerie van Buiten landse Zaken geprotesteerd tegen het besluit tot beperking van het aantal KLM-landingen In Singapore. De am bassadeur heeft uiting gegeven aan de diepe teleurstelling over dit besluit, en gevraagd of de beslissing definitief ls. Het feit dat het Britse besluit in Ne derland zoveel opwinding heeft ver oorzaakt, heeft bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken enige verle genheid gewekt, zo wordt uit Londen gemeld. Men legt er de klemtoon op het zuiver commerciële'karakter van de zaak en geeft toe, dat het besluit genomen is om de Britse belangen to beschermen. Men verklaart dat de rechten, die de KLM in Singapore ge niet, voorlopig zijn en verleend werden om de Ned. luchtvaartmaatschappij te helpen nadat Indonesië in 1957 de KLM verbood Djakarta als eindstation Ie gebruiken. „Minister Seiwyn Lloyd zou ver heugd zijn zijn Nederlandse ambtge noot mr. Luns te ontmoeten als deze ertoe zou - besluiten naar Londen te komen om over de zaak van de lan dingsrechten in Singapore te praten", zei een woordvoerder van het ministe rie gisteren. Men wees erop dat de Ne derlandse regering er vorig jaar maart reeds van in kennis gesteld is, dat En geland van plan was de landingsrech ten van de KLM in Singapore te be- perken. Uit welingelichte kringen in Singa pore verneemt het persbureau United Press International, dat de regering van Singapore de KLM haar rechten op twee landingen per week zou hebben willen laten behouden. Het besluit deze rechten te beperken, zou een onver wachte Engelse beslissing geweest zijn, ofschoon de regering van Singa pore te voren volledig op de hoogte was gehouden «n tijdens de langdurige onderhandel!- uitvoerig geraad pleegd was. Pacific Tel Tet Netto-winst 3 maan den per 30 nov. 31.633.695 (23.009.032) of 8 2.53 (1.92) per aand.: idem 12 maanden per 30 nov. S 110.029.278 (97.009.002) of 5 8.8L (8.84) per aand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1