üzvoetbalpools t Gesprek over bestand Algerije ontkend in DML moet 27 tankwagens reviseren Mati Fles melk cent duurder Paraatheid eist straaljagers pemng van ge vorst Nederlander ontwierp nieuwe onderzeeër Duurste Nederlandse postzegel voor f 3600 verkocht v_ u iefstal in Raad van Europa Ondanks toenemende geruchten: FANFANI WEET VAN NIETS Atoomonderzeeboot voor Ned, marine? Na reparatie weer in Broocl maandag al (iets) go er? Van boord gestuurde zeeman verdronk Mikojan dreef spot met Wallstreet ms Spoedig advies over tv- politieke partijen Bisschop Berggrav overleden BONA1DULLES', STANDPUNT ONGEWIJZIGD r CHASSIS TE LANG OPGESLAGEN EEG-landen gaan weer met OEES-partners praten ERIK tiwlll ZELDZAME TANDING 14 x 14 IJzel op spoordraden in het noorden Duitse hereniging POIWERMG 15 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4196 A V. J ~A ERIK ONDERDEKEN ELEKTRESCHE ZWAKSTROOM L I N K E R - UÏSSE Persvrijheid 7 -xr-.vv/ M B*tMfiuun: «>ne o« wiuuixtwt éa - icwt. aisjuu i« u>. Postbus 1113 - Pottjlro No. *34910. ücnteodienft ■bannemeatcn; 1S.30—1#jo uur Zaterdag* 17—18 uur. Telefoon 11S700. •»-Gr«Ttah*f e: Huygensplela l - Tel et. 103457 (3 lijnen j PoftbU» 1091 - Postgiro Ne 434887 Kloctltendierut: 18.70— 18J(hs. Telef 38256# Oordreebt: Schcffersplein 3 - Port giro No. 42420B. Telefoon 457i Klarhtendlenft na 17130 uur 7314. Sebledaai: Lange Kerk«tx»et 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 81 cent per wee* 1 2,05 per maand, 7,60 pel kwartaal. Losse nummer* 15 cent. Verachjjnt Directeur: H. L>B KU1G -fc-' (Geldis tot morgenavond) VORST Opklaringen met voornamelijk in de kuststrook een enkele verspreid voorkomende sneeuwbui. Vooral aan vankelijk op vele plaatsen mist. Lichte, vannacht in het binnenland overwegend matige vorst, weinig wind. Morgen: Zon op: 8.42 onder: 16.5S Maan op: 11.37 onder: 0.23 Hoofdredacteur: Lil J A M J S> KK111 NS SI IJ T HET is voor ccn gewone sterveling op het eerste gezicht een vreem de zaak. Er zijn twee procedures ge voerd over de vraag oi de voetbalpool van de KNVB wettig was. Eerst is de KNVB gedagvaard op grond van de beschuldiging dat hij gelegenheid zou geven tot hazardspel. Die procedure verliep voor de KNVB gunstig. De voetbalprijsvragen zijn geen hazard spel. De procedure duurde maanden cii maanden. De KNVB kon dus rustig "doorgaan en na de vrijspraak zelfs mei een rustig hart. Het is altijd een vreemde zaak ge weest, die vervolging wegens hazard spel. Want er waren weinig juristen die bier hazardspel zagen. D voor de hand liggende grond voor vervolging was een wegens ovt-treding van de lo- terijwet De overtreding was dan, dat 1de KNVB zonder vereiste vergunning van de minister van 'Justitie een .voet- jbaiprijsvraag had georganiseerd en op ■voorwaarden die in strijd zijn met de loterij wet. I Deze vervolging is ingezet en heett nu bij de Hoge Raad haar einde ge vonden. Er ls sprake van overtreding :van de lotcrijwet. De voetbalpool, zo- sis die door de KNVB was georgani seerd is onwettig. En met die voetbal pool is het nu afgelopen.. Maar de pro cedure heeft wederom maandeh en msanden tijd gevorderd. De voetbal pool ls ingeburgerd. Zijn opbrengst is een essentieel onderdeel van de (irsan- i dering van de sport geworden. EN nu komt het merkwaardige. Nu geeft de minister op grond van !de loterjjwet, een vergunning tot bet 'houden van voetbalprijsvragen, uiter aard op de Voorwaarden' van de wet. bus geen prijzen rechtstreeks In geld. eEn een groter deel van .de pot moet Van het goede doel ten goede komen, De voetbalprijsvragen waarover we au een paar jaren aan het praten zijn, waarover twee procedures gevoerd zijn, zijn volgens de bestaande wetge ving in dé boven weergegeven zin mo- ,v gelijk, I Als de minister van Justitie op een aanyraag tot een zodanige prijsvraag gunstig beschikt, maakt hij gebruik :van dé bevoegdheid die de wet hem geeft Daar, is niets .tegen ln te brén gen. 'r_', 7 ;7 ;'"77*: .7;-' Waaróm dan al die drukte? 'Wel, de minister van Justitie is, tot dusverre I nimmer bereid geweest dergelijke {prijsvragen toe te staan. Men vond het ^namelijk moeilijk om te discrimineren J tussen verschillende aanvragen. Als |men het een toestond, zou men het dan |de anderen weigeren? En als men het {Iedereen toestond, was het hek van de {dam. Het gevolg was dat dergelijke {vergunningen niet werden verleend. {Daarom begon de KNVB een voetbal pool met de fictie dat dit een loterij :in besloten kring was, waartoe men de {vrijheid'had. De Hoge Raad heeft nu {echter uitgemaakt dat die beslotenheid -Biet'bestaat. 5' ïfr\E minister van Justitie heeft nu L' wel vergunning „verleend aan de {KNVB en aan Caritas voor het houden {van voetbalprijsvragen. De overweging is dat dit Kabinet |geen politieke beslissingen kan nemen Een politieke beslissing zou zijn het {indienen van een wetsontwerp in de {geest als.de meerderheid der Commis sie'Wiarda voorstelt. waarbij de tot dusverre bestaande voetbalpool, met s enige wij ziglngen, gelegaliseerd wordt iEen politieke, beslissing zou ook zijn, ;het weigeren van eeü vergunning aan de KNVB en aai. Caritas om volgens de loterijwet een vcetbalprijsvraag té 5 organiseren. Want dat zou betekenen de vernietiging van een feitelijk be staande toestand die voor de financié ring van de sjport diep ingrijpende ge t velgen zou hebben. i Dit Kabinet wenst dergelijke beslis singen op grond van zijn karakter, {krachtens de hem verleende opdracht, niet te nemen. Het moet dus de baan vrij houden voor een volgend Kabinet om daarover te beslissen. Daarvoor J'Is nodig, voorzover dé wet dat toe- plaat, de continuering van de bestaan |de' verhoudingen tot na de verkiezin gen. Die wettelijke mogelijkheid is er. ^Én daarvan'heeft de irilnjster van Jus 7 ütie gebruik, gemaakt. Het was bet enige wat erop zat. S3 pjfNde Raad van Europa in Straatsburg g; 'is beroering ontstaan door een'twee- g 'al diefstallen, waarvan president Schuman en dr. Mamholt, 'de onder- p voorzitter ven de uitvoerende corn-mis gne van de E.E.G., de dupe zijn pe rl (oorden. - Is Schuman moest tot zijn grote schrik •gvaststellen, dat zijn fraaie voorzitters- si'mer (een geschenk van de Tilburgse A'Judenteiivereniging St. Olof) was ver- jgotoanen en Mansholt bemerkte gisteren g.oat zjjn tas met o.m. geheime stukken i over de vrijhandelszone spoorloos was. Jot nu toe heeft men ondanks naar- ii tiig speuren de twee voorwerpen nog nfet kunnen vinden. .4»-«'"vjfeAy j54Ks®!<i.%ïaaa ONDANKS een tegenspraak van de Franse minister van Voorlichting, Frey, op de berichten volgens welke de regering in Parijs met de Algerijnse opstandelingen onderhandelt over een wapenstilstand in Algerije, blijven ln de Franse hoofdstad de geruchten de ronde doen dat een bestand In Noord- Af rika op handen Is. Dit vermoeden wordt nog gesterkt door nogal vage verklaringen van de Algerijnse rege ring In ballingschap die in Cairo ze telt, en de Italiaanse premier Fnafanl, die zoals gemeld bU de onderhande lingen achter de schermen betrokken zou zijn, en door berichten van onrust uit Algiers, waar het „Comité voor Opepbaer Welzijn" de bevolking weer eens heeft gewaarschuwd voor de Gauiie's manipulaties met betrekking tot Algerije. De Algerijnse tegenregering gaf te kennen dat van onderhandelingen met Parijs geen sprake is, maar verklaarde Bedekt met een laag sneeuw staan de paviljoens op dc terreinen van de Expo le wachten tot ze gesloopt zuilen worden. Tot op heden vor deren de werkzaamheden echter nog maar slecht. Op deze foto ziet men een overzicht van het Neder landse paviljoen, gedeeltelijk ln afbraak. Rechts het bouwwerk van Corbusier, waar Philips zijn de monstraties gaf. Öp de achter rond het Atomium. (Van een onzer verslaggevers) Het ministerie van Economische Za ken heeft zijn goedkeuring gehecht aan een verboging van de llterprljs voor flessemelk met 1 cent. Deze verho ging zallngaan op 18 januari en voor de; n|et gesaneerde gebieden gelden tof 9 augustus. Voor deze g bieden zal per 9. aagtwfus de flessemelk weer 40 ct, per liter worden, dus met l eent Worden verlaagd. i- 7; De prijs vun de losse melk. zal in -de gesaneerde gebieden van 1 juni tót 9 augustus'35 ct. per liter wor den: Vanaf augustus wordt de prijs voor losse melk 38 ct, per liter en in de niét gesaneerde gebieden wordt de prijs voor losse melk-met ingang van 1 juni onmiddellijk op 36 ct. ge bracht. Deze reeellns was noodzake lijk om de verhoging van de sljj- tersniarge gedurende he. lopende meikjaar ln de prijzen te calcu leren. (Van onze Haagre redacteur) Amerika Ls in principe bereid de Nederlandse marine een atoomreactor te ♦verschaffen voor de voortstuwing van onderzeeboten. Alleen de 'Ameri kaanse commissie voor atoomenergie en het congres zullen aan dit principe besluit hun goedkeuring nog moeten hechten. Dit heeft de plaatsvervangend minis ter van Defensie uit de Ver. Staten Donald A. Quarles in Den Haag, mee gedeeld, nadat hij een onderhoud had gehad met minister Staf, staatssecre taris Moorman, en chefs van staven. In marinekringen is deze medede ling mét vreugde ontvangen maar men wijst erop dat de investeringskosten vcor atoomonderzeeboten hoog zijn. Een verruiming van de marinebegro ting zal gewenst zijn. Anderzijds houdt de aanschaffing ook grote voordelen in, niet in de laatste plaats voor de Nederlandse industrie.Zij krijgt im mers de beschikking over zeer. be langrijke technische gegevens, eri te zijner tijd zal..ook de Nederlandse koopvaardij van, de ervaring kunnen profiteren. De aanschaffingskosten voor een atoomonderzeeboot worden geschat op negentig miljoen gulden. Dooiende sneeuwmassa's waren er de oorzaak van, dut gistermiddag op het Singel, dichtbij het Spui in Amsterdam een buis va» de waterleiding sprong. Tengevolge van de grote druk zocht het water, zich een uitweg door het asfalt, dal over een grote afstand scheurde. De tramrails verzakten en het verkeer ondervond veel vertraging. De straaljager, die op 2 januari te Zeist is neergestort, had de gebruike lijke hoeveelheid munitie aan boord. Met het oog op de vereiste paraatheid is het nodig, dat gevechtsvliegtuigen bewapend de lucht ln gaan. Minister Staf heeft dit gezegd ln ant woord op schriftelijke vragen van het Eerste-Kamertid Polak. De minister zegt verder, dat alhoewel het tot ont branding komen der meegevoerde mu nitie de redding kan hebben bemoei lijkt, dit geen invloed heeft gehad op de schade, die is ontstaan als gevolg van het neerstorten van het vliegtuig. De door de slachtoffers opgelopen verwondingen waren uitsluitend het gevolg van het in brand raken van de meegevoerde en zich verspreidende vliegtuigbrandstof. De minister onderkent de gevaars factor, die nu eenmaal inherent is aan het overvliegen van dichtbevolkte centra. Voor zover dit voor het starten tevens dat zij directe onderhandelin gen met Frankrijk „op neutraal ter rein" zou toejuichen. Fanfani zei dat hij geen tussenpersoon is en dat hij ook geen boodschap van Nasser voor de Gaulle heeft meegebracht. (Fanfani heeft kortgeleden een bezoek aan de Egyptische hoofdstad gebracht en zou daar Nasser hebben gevraagd te willen bewerkstelligen dat de Algerijnse te genregering haar eisen voor wat be treft „alle onderhandelingen over een onafhankelijk Algerije" laat varen. Fanfani bevindt zich thans in Parijs. (Van een onzer verslaggevers) r>E Dienst Materieel Landmacht 1 - beeft 27 (olie) tankwagens buiten dienst gesteld. De voertuigen zullen aan een uitgebreid technisch onderzoek worden onderworpen. Men heeft hier toe besloten, nadat men bij enkele tankwagens corrosleverschijnselen had geconstateerd. De chassis van deze tankwagens hebben mogelijk iets te lijden géhad, r toen ze langer, dan een Men ijlng in 1954 óver tot bestelling van d.e 27 tankwagens en kocht daar voor een standaardchassis van Ford. De order voor de bovenbouw werd.ge gund aan de firma Jongerius in Utrecht. Ondertussen stonden de chas sis in het voertuigenpark gereed. Men ha;! ze niet gecoeoniseerd (een zeer kostbare behandeling, waarbij ze uiterst zorgvuldig worden ingeoaktom lang te blijven staan), omdat dé chas sis spoedig van bovenbouw zouden worden voorzien. Bij Jongerius kwa men echter moeilijkheden en ten slotte ging het bedrijf failliet. De chassis stonden toen al elf maanden te wach ten. DAF heeft daarna de order over genomen en met enige vertraging uit gevoerd. De'27 tankauto's, die geschikt zijn om zware terreinritten te maken, zijn daarna alle in bedrijf gesteld en vol- (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse Bakkerijstichting is bereid de prijs van het brood ovér de gehele linie met één cent te verlagen. Er is over deze zaak echter nog geen overeenstemming met het ministerie van Economische Zaken. Economische-Zaken meent namelijk, dat de mceiprijzen zodanig zijn ge daald, dat de broodprijs twee cent kan worden verlaagd. Vrijdag zal de beslissing vallen. "Wan neer minister Zijlstra akkoord gaat met het voorstel van de Bakkerijstich- ting zal de nieuwe broodprijs reeds maandag van kracht worden. en landen niet noodzakelijk is, wor den deze centra dan ook gemeden. Met het oog op de vereiste paraatheid kan hij echter gevechtsvliegtuigen niet on bewapend doen vliegen. De ministers van dc zes EEG-landen zün het vandaag eens geworden over de voorwaarden voor een hervatting van de onderhandelingen met de elf andere leden van de OEES. Men kwam tot overeenstemming over een hervatting na besprekingen van negen uur en keurde een voorstel goed ingediend door de Italiaanse pre mier en minister van Buitenlandse Zaken, Fanfani. Krachtens deze over eenkomst zullen bilaterale onderhan delingen plaatsvinden tussen de zes en de andere leden van de Organisatie voor Europese Economische Samen werking. De afgevaardigden drongen aan op snelle onderhandelingen en positieve "resultaten. EEN storing, die gisteren bij het Ka naal tot ontwikkeling kwam, ver plaatste zich vannacht naar de voet van de Alpen. De ermee samenhangen de snecuwzone reikte tot de Belgisch- Franse grens. Onder invloed van de storing werd de wind in Nederland aflandig, maar was "daarbij zo zwak dat zich bijna overal mist vormde bü temperaturen van enkele graden be neden bet vriespunt. In de noordelijke provincies ging dc mistvorming met een temperatuurdaling tot beneden de min 10 graden gepaard. Het vliegveld Eelde rapporteerde zelfs een laagste waarde van min 14 graden. Intussen stijgt de luchtdruk boven dc Britse eilanden en breidt een rug van hoge druk zich verder over onze om geving uit. Als gevolg hiervan duurt het winterweer voort met 's nacht in het binnenland overwegend matige vorst en een kleine kans op een van de Noordzee binnendryvende sneeuwbui. De mist vriest gedeeltelijk uit. terwijl overdag zonnige perioden verwacht kunnen worden. En zo koud was het: in vanmorgen 7 u. min. temp Den Helder 1 2 Ypenburg 3 3 Viissingen 0 1 Eelde —11 —14 Twenthe 3 3 De Bilt 3 3 Eindhoven 1 1 Zuid-Limburg 2 4 deden aan de eisen. Bij enkele voer tuigen trof men corrosleverschijnselen aan. Men vond het daarom raadzamer ze alle te onderzoeken. „Na onderzoek en reparatie zullen de auto's weer nor maal in bedrijf worden gesteld", zo verzekerde men ons. Woensdagmiddag is de 22-jarige Noorse zeeman Sigurd Sirevag in de Waalhaven te Rotterdam ver dronken. Hij was opvarende van het Noorse motorschip Sonnavind, maar ontbrak toen het schip 's mor gens om halfnegen vertrok. De man, die aan het passagieren was geweest, kwam in de loop van de dag terug, maar toen hij zag, dat zyn schip weg was, klom hij aan boord van het Finse stoomschip Rissa. Toen deze boot om drie uur even eens zou vertrekken, werd de verste keling ontdekt en ofschoon de gang way reeds was ingehaald, sommeerde de kapitein hem het schip te verlaten. Daartoe werd een speciale ladder uit gezet. Terwijl de Noor die afklom, struikel de hy, waarop hij eerst op de wal en daarna tussen de wal en het schip viel en verdronk. In geheel Israël is rantsoenering van water ingesteld, nu de grootste droogte sedert honderd jaar nog steeds voortduurt. Het heeft in Israel de laatste elf maan den praktisch niet geregend. Advertentie) ■lis u niet mei de vogels naar het Zuiden treht, hoopt dan oen l persoons 2 persoons 90 x 190 130 X 190 LITSJUMEAUX, 2 MAAL 90 X 190 5 standen regelbaar. 2-pers. en Litsiu- meaux elke helft afzonderlijk regel baar. BABYDEKENS 40 y7C HEEREWEG 7 TEL. 0253U—3185 Alleenverkoop voor Nederland Prosp. gratis op aanvraag verkrijgbaar. "='=C==~CTm° 1 De Russische vice-premler Mikojan heeft gisteravond de Amerikaanse vrees voor een Russisch economisch offensief belachelijk gemaakt cn aan gedrongen op een beëindiging van de beperkingen op de Amerikaanse han del met Rusland. Hij wist zijn toehoorders, 1100 ledeD van de economische club van New York, tydens een diner in het Waldorf Astoriah'otel gelach te ontlokken met spottende opmerkingen over hetgeen hij „de ongegronde vrees" noemde. Mikojan zei, dat zijn land „twijfel" koestert over de ernst van het Ame rikaanse verlangen naar vrede. „Wij zijn blij roet woorden, maar wij willen ook daden zien," aldus Mikojan. Tijdens een vragenuurtje in Wall Street werden hem vragen gesteld om trent de persvrijheid in ,de Sowjet- Unie. „Ik geloof dat wij de grootste persvrijheid ter wereld hebben," ant woordde Mikojan onder luid gelach. Niet in het minst uit het veld geslagen ging hij voort: „Wanneer een miljonair een krant bezit en tien miljoen men sen niet, geloof ik niet dat men dit persvrijheid karn noemen." In de Sow- jet-Unie behoren de kranten aan de vakbonden en het volk. „Er is geen vrijheid van laster ero leugen, maar er is volle vrijheid van kritiek. Komt u zich maar overtuigen." W7 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiijiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii (Van een onzer verslaggevers) De duurste postzegel van Nederland, en overzeese gebiedsdelen is gisteren in Amsterdam verkocht. De prijs be droeg f3200 plus f400 veilingkosten. De kostbare zegel is de 50 ct. goudkleur van de uitgifte koning Willem III uit 1867 met de bijzondere tanding van 14 bü 14 (d.w.z. aan de bovenkant en aan de zijkant veertien maal ge tand). Voorzover bekend, bestaan er slechts vier of vijf exemplaren van de postzegel met deze tanding. Het eerste exemplaar werd in de jaren twintig ontdekt. De vakman die de zegel gisteren kocht, is de Amsterdamse postzegelhande laar, de heer J. Mebus. „Dertig jaar geleden stond de zegel in mijn cata logus al genoteerd voor f 2500. Intus sen zijn alle zegels ongeveer tien tot vijftien maal zo duur geworden. De gisteren gekochte zegel is dus naar verhouding maar weinig in prijs ge stegen. Hij is namelijk zo zeldzaam, dat de waarde moeilijk vast te stellen is," hoorden we. De heer Mebus kon niet vertellen voor welke opdrachtgever hij de zegel ge kocht heeft. Wel deelde hij mee, dat de nieuwe eigenaar een Nederlander (Van een onzer verslaggevers) Ijsafzetting op de draden heeft de sneltrein ZwolleLeeuwarden van ochtend ruim een half uur vertraging bezorgd. De trein, die om 7.10 uur in de Friese hoofdstad moet arriveren, kwam daar pas om 7.47 uur aan. Om op de terugreis naar het westen de vertraging zoveel mogelijk te be perken, is de trein uit Leeuwarden te Zwolle niet, zoals gebruikelijk, gekop peld aan die uit Groningen, doch als zelfstandige trein naar Amsterdam doorgevoerd. Op de overige trajecten beperkten de vertragingen, als gevolg van ijsafzet ting, zich tot enige minuten. is. „Gelukkig maar," zei de heer Mebus, „want het gaat met postzegels al net ais met grote kunstwerken: er verdwijnen er te veel naar het buitenland". Staatssecretaris Höppener heeft mee gedeeld, dat het advies van de Radio- raad over tv-zendtijd voor politieke partijen binnenkort kan worden ver wacht. HU heeft toegezegd, dat hij ln deze kwestie een beslissing zal nemen zodra hij dit advies heeft ontvangen. De vroegere primaat van de Lutherse staatskerk van Noorwegen, bisschop Eivind Jozef Berggrav, is gisteren op 76-jarige leeftijd te Oslo overleden. Berggrav, die een groot aandeel had in Internationaal kerkewerk en lid was van het uitvoerend comité van de Wereldraad van kerken, ging in 1951 met emeritaat. Gedurende de Duitse bezetting van Noorwegen in de laatste wereldoorlog, had wijlen bisschop Berggrav een zeer belangrijk aandeel in het verzet van de Noorse geestelijkheid tegen de be zetter. In 1937 werd Eivind Berggrav be noemd tot bisschop van Oslo doch in 1942 legde hij zijn ambt neer uit pro test tegen de nazi-bezetters. Hy bezat eredoctoraten van vijf buitenlandse universiteiten en onderscheidingen hem toegekend door Nederland, de V.S., Finland en Zweden. Nadat hij in 1945 weer bisschop van Oslo was ge worden moest" hij tenslotte zijn amty om gezondheidsredenen weer neerleg gen. Hij is lange tijd ziek geweest. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse ingenieur Gunning heeft een nieuw ontwerp voor onder zeeërs gemaakt. Zijn boten hebben ln plaats van een drukvaste romp drie lagen. De bovenste voor bemanning, de bewapening cn de navigatie-appa- ratuur, dc benedenste twee voor de machines. Volgens dit ontwerp worden reeds twee onderzeeërs gebouwd bij de Rot terdamse Droogdokmaatschappij. Op de foto ziet men een doorsnede van het ontwerp van Ir. Gnnniag, dat giste ren in Rotterdam getoond ls. Op een bijzonder druk bezochte pers conferentie in Bonn' heeft de Wcst- dultse regering gisteren doen weten dat zij de uitlatingen die minister Dul les dinsdag heeft gedaan, niet be schouwt als een wijziging in Amerika's standpunt ten aanzien van de Duitse hereniging. Berichten uit Washington dat Dulles had verklaard dat er meer dan één weg bestond die naar hereniging van Oost- en West-Duitsland zou kunnen leiden, heeft in Westdultse officiële kringen verbazing gewekt. Jarenlang heeft de regering-Ade- nauer verkondigd dat er slechts één oplossing bestaat voor hereniging van Duitsland: namèlijk vrije verkiezingen in het gehele land. In een toespraak tot de nationale persclub heeft president Eisenhower gisteren verklaard dat haj niet ver wacht dat enig nieuw voorstel inzake het Duitse probleem gedaan zal wor den in het gesprek dat hij zaterdag zal hebben met de Russische plaatsver vangend premier Mikojan. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft gisteren verklaard nog van mening te zijn dat een hereniging van Oost- en West- Duitsland, nadat in het gehele land vrüe verkiezingen zijn gehouden, de beste en meest logische methode ls om een ware en doelmatige hereniging van Duitsland te bewerkstelligen. Tegenover de Westdultse ambassa deur in de V.S. heeft Dulles zich giste ren zelf ook nog in dezelfde geest uit gelaten tijdens een onderhoud, dat een uur duurde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1